Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

DEN DANSKE NATIONALKOMITE FOR GEOGRAFI

Side 108

Forretningsorden

1.

Den Danske Nationalkomité for Geografi er nedsat i overensstemmelse med Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs forretningsorden, § 15: International Council of Scientific Unions, og har til formål at administrere dansk medlemskab af Den Internationale Geografunion (IGU) samt organisere den forskningsmæssige indsats, der fra dansk side kan udøves inden for unionens kommissioner og arbejdsgrupper.

2.

Nationalkomitéen består af indtil 15 ordinære medlemmer,
der repræsenterer følgende institutioner:

3.


DIVL3356

Institutionerne indsender forslag til repræsentanter til Nationalkomitéen, der forelægger dem for Videnskabernes Selskab til godkendelse. Alle medlemmer er valgt for mindst én 4-årig periode. Genvalg kan finde sted.

4.

Nationalkomitéen foretager valg af formand og sekretær,
der varetager de løbende forretninger, samt valg af repræsentant
til ICSU-komitéen.

5.

Der afholdes møde mindst én gang hvert år som oplæg til
den årlige rapport til Videnskabernes Selskab.

Nationalkomitéens medlemmer 1990-1994

Geografisk Selskab:

Professor, dr. N. Kingo Jacobsen

Professor, dr. Christian Wichmann Matthiessen
(sekretær)

Geografisk Institut, København:

Professor, dr. Henrik Breuning-Madsen Professor, dr. Sofus Christiansen (formand) Geografiske institutter, Århus:

Docent, dr. Christian Christiansen
:

Lektor, ph.d. Chris Jensen-Butler

Geografisk Institut, R UC:
Lektor Jesper Brandt

Rektor Henrik Toft Jensen

Danm. Lærerhøjskole, Geogr. Institut:
Professor Ove Biilmann

Handelshøjskolen, København:
Professor, dr. Peter Maskeli

Landbohøjskolen:

Docent, dr. Leif Petersen

Kartografisk Selskab:

Opmålingschef Stig Dilling

Forskningsbibliotekerne:

Forskningsbibliotekar Henrik Dupont

Sydjysk Universitetscenter
Rektor Jan Magnussen

Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut
Vakant.

Komitéens 15 medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af dansk geografisk forskning og virker især for varetagelsen af forbindelsen med udenlandske geografer gennem Den Internationale Geografunion, IGU.

IGU afholdt sin 23. kongres 7.-15. august 1993 i Washington, D.C. Danmark var repræsenteret ved formanden og sekretæren. Derudover var der dansk deltagelse i en række møder; der holdtes foredrag, og der omdeltes publikationer (fx "Occasional Papers Denmark") og dansk produktion var udstillet (fx "Atlas over Danmark", Bd. 3: "Jordbundsklassifikation" og nyeste kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen.

Ved kongressen valgtes H. Th. Verstappen (Holland) som præsident og E. Ehlers (Tyskland) som generalsekretær, flankeret af 7 vicepræsidenter. Nyvalgene betyder en styrkelse af geografiens engagement i undersøgelser af problemer vedrørende den globale økologi.

Der nedsaltes 24 kommissioner til at arbejde med udvalgte fagområder og dertil et meget stort antal 'study groups', som i modsætning til kommissionerne ikke støttes økonomisk af IGU, men dog må bruge IGU's navn.

Side 109

Den næste kongres afholdes i Holland 5.-10. august 1996
og hedder "Man, Land and Sea". De omliggende lande
inkl. Danmark vil medvirke, bl.a. med ekskursioner.

Nationalkomitéen fungerer også i en vis udstrækning
som forum for danske geografer i indenrigske spørgsmål.

Sofus Christiansen

Geografisk Selskabs bestyrelse udgjorde frem til 1972 Nationalkomitéen, hvorfor såvel "Collected Papers Denmark" som "Atlas over Danmark" henhørte under Nationalkomitéen.

Den daværende danske Nationalkomité tog i 1975 initiativ til et fællesmøde for de nordiske nationalkomitéer, der med stor, repræsentativ deltagelse fra Norge, Island, Sverige og Finland samt Danmark blev afholdt i Esbjerg i juni 1975. På dagsordenen stod såvel undervisning som forskning. Efterfølgende fællesmøder blev besluttet til afholdelse i Finland 1980 samt på de internationale kongresser; senest fandt disse sted med stor deltagelse i Paris 1984 og i Sydney 1988. Mødet i Finland i 1980 var centreret om de nationale Atlas. Et resultat heraf var udstillingen af samtlige nordiske nationalatlas, der cirkulerede mellem de nordiske hovedstæder. I København var udstillingen opstillet i rotunden på Geografisk Institut 1987. Udstillingen blev åbnet af rektor, professor Ove Nathan og overværet af undervisnings- og forskningsminister Bertel Haarder.

N. Kingo Jacobsen