Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Aage Aagesen 23.01 1915-26.03 1993

N. Kingo Jacobsen

Aage Aagesen blev cand.mag. i naturhistorie og geografi
fra Københavns Universitet i 1940.

Lærer ved Niels Brocks handelsskole og Købmandsskolen 1941-44. Lektor i erhvervsgeografi ved Handelshøjskolen 1944; fra 1948 docent sammesteds. Videnskabelig assistent ved Københavns Universitets Geografiske Laboratorium 1943. Dr.phil. 1949.

Aage Aagesen blev 1940 knyttet til Atlas over Danmark, hvor han udarbejdede bind II: "Befolkningen", publiceret i 1949. På grundlag af Geodætisk Instituts målebordsblade og de af Statistisk Departement udgivne folketællinger fra 1945 og 1950 og husstandsstørrelsen i landets forskellige dele, blev befolkningsfordelingen i Danmark fremstillet på prikkort, hver prik angivende 25 personer. Kortværket er ledsaget af et teksthefte med en indledning om Danmarks befolkningsstruktur samt en del kort visende kommuners og byers erhvervsstruktur. Af interesse vil det i denne forbindelse være at nævne hans artikel om Esbjerg, specielt redegørelsen for fra hvilke dele af Danmark Esbjergs befolkning har sin oprindelse.

Disputatsen fra 1949: "Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark" er den første disputats om et moderne kulturgeografisk emne. Jernbanernes kulturgeografiske virkninger spores gennem en omfattende undersøgelse af deres indflydelse på bebyggelsen. Der redegøres således for stationsbyernes opståen og deres befolkningsmønstre.

Aage Aagesens videnskabelige produktion har spillet en stor rolle for kulturgeografien i Norden. Hans første arbejder drejede sig om afgrænsning af storbyer ved hjælp af isochroner, linier der angiver det tidsrum, inden for hvilket man - med de forhåndenværende trafikmidler - fra et centralt sted i byen kan nå frem til punkter i byens udkanter.

Det er således centrale kulturgeografiske emnekredse
inden for befolknings-, trafik- og bebyggelsesgeografien.
som Aage Aagesen tog fat på og skabte nyt liv i.

Aage Aagesen foretog mange studierejser, specielt til Middelhavslandene og til Sydamerika. I 'Skrifter fra Handelshøjskolen', København, har Aage Aagesen udgivel bogen "Sydamerika". Endelig bør hans kort over den danske handelsflådes transporter fremhæves.

Aage Aagesen tegnede således i årene efter 2. verdenskrig den moderne kulturgeografi, med en række initiativer helt forskellige fra den historiske linie, som Viggc Hansen repræsenterede, eller den statistisk-økonomiske linie repræsenteret af Kr. Antonsen.

Aage Aagesen var en flittig gæst ved Selskabets mødearrancementer.