Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

H. C. Bang Bendz: Den kongelige Veterinær - og Landbohøjskoles oprettelse 1856-58 en dagbog.

Kjeld Rasmussen, KVL

Ivan Katic, Frederiksberg 1993.207 s., ill.,
25 cm. Pris ikke oplyst.

Dr. Ivan Katic, der er kendt for sine veterinærhistoriske bøger og afhandlinger, har beriget vor videnskabshistorie med en rigt illustreret bog, hvori Den kgl. Veterinærog Landbohøjskoles oprettelse og udvikling belyses. Bogen gennemgår de mest relevante dele af kildematerialet. Bogens første afsnit indledes med forord af rektor B.Schmidt-Nielsen og overbibliotekar I.Mathiesen, efterfulgt af en artikel: "Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole gennem hundrede år". Denne artikel er første afsnit af en afhandling, som prof. S. Tovborg Jensen i 1958 udarbejdede til Jubilæumsudgaven af Højskolens Årsskrift. Dernæst følger bogens værdifuldeste afsnit - H.C. Bang Bendz: "Min dagbog 1856-58". var lærer ved Den kgl. Veterinærskole, oprettet 1773 på Christianshavn, som trængte til ombygning og mere plads. Derfor vedtog man i 1856 loven om oprettelse af en Veterinær- og Landbohøjskole, hvortil undervisningen af dyrlæger, landinspektører og landmænd skulle henlægges til afløsning af den undervisning, som hidtil var givet ved Den kgl. Veterinærskole; den undervisning, som af det offentlige blev givet for landinspektører, og de forelæsninger for landmænd, som hidtil var afholdt ved Den polytekniske Læreanstalt. Til den nye læreanstalt blev bevilget 172.000 rdl; Bendz blev formand for den sagkyndige kommission, som skulle finde en byggegrund, planlægge byggeriet og have ansvar for dets udførelse. Til byggeplads købtes gården Rolighed på Frederiksberg. Den berømte ar-

kitekt, professor H.G. Bindesbøll, blev ansat som arkitekt, tagsten og mursten bestilt, arbejdet blev sat i gang. Det er dette planlægnings- og byggearbejde og de planer og overvejelser, Bendz herunder tumlede med, bl.a. en botanisk have ved KVL, og de vanskeligheder han mødte, bl.a. forsinkelser og pengeknaphed og beskriver i sin dagbog for de to år, byggeriet varede. Herved bliver dagbogen både interessant og lærerig, problemerne virker stadig aktuelle. Bogens sidste del indeholder en række tillæg, der yderligere belyser de drøftelser, der gik forud for KVL's oprettelse og forholdene i de første årtier af Højskolens virksomhed. Bl.a. er optrykt en artikel af Bendz: "Om oprettelse af et naturvidenskabeligt Universitet", og en anden fra 185 5: "Om en Landbohøjskole ved København". Endvidere skal nævnes erindringer fra KVL's tidligste studerende. Bogen er velredigeret og forsynet med mange værdifulde illustrationer og oplysninger. Jeg er vis på, at den vil finde mange interesserede læsere.