Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

Late Vistulian and Holocene aeolian phenomena in Central and Northern Europe. S. Kozarski (ed.). - (Zeitschrift fur Geomorphologie; Suppl. 90).

Hanne H. Christiansen

Side 112

Borntraeger, Stuttgart 1991. 207 s., ill, 25
cm. DEM 148.

Dette hefte rummer 17 artikler, som har været præsenteret ved et internationalt symposium i Polen 1990. Mødets tema var æoliske fænomener i Central- og Nordeuropai Senweichsel og Holocæn. Commissionon Frost Action Environments (IGU), Working Group on Periglacial Environments(IPA), Adam Mickiewicz Universiteteti Poznan, Det Polske VidenskabsAkademis afdeling i Poznan og Det Polske Geografiske Selskabs geomorfologiskekommission har støttet symposiets afholdelse. I alle artiklerne tages udgangspunkti et geografisk område i Nord- og Centraleuropa. Artiklerne er især fra Holland,Tyskland og Polen. De fleste er helt lokale beskrivelser af undersøgelsesresultater,men der er også mere overordnede og generaliserende tekster. Temaerne variererover et bredt spektrum fra den humaneindflydelse på landskabet og de derafafledte æoliske former og processer til detaljerede sedimentologiske iagttagelser fra recent aktive æoliske områder og fra sedimentologiske logs. Af speciel dansk interesseer en artikel af Else Kolstrup om æoliske aflejringer i form af coversands, løss og flyvesand ved fire danske lokaliteter.Disse aflejringer har hidtil ikke fået stor opmærksomhed i Danmark, muligvis som følge af den ringe fokus på de rent periglaciale former og processer, der naturligvis har foregået her i landet også i Senglacial og Holocæn tid. Flere af artiklerneindeholder information om palæovindretningerrekonstrueret udfra de oliskeformer, klart bidrager til mere overordnede rekonstruktioner af de palæoklimatiske forhold i Centraleuropa. Ligeledes publiceres mange termoluminescens - og Cl4dateringer,C14dateringer, ikke mindst fra de polske områder. Anvendelsen af disse data er nok mere begrænset i en større europæisksammenhæng, da der ikke i tekstengives mange vurderinger af disse dateringerskvalitet.

Side 113

eringerskvalitet.Det sproglige niveau varierer meget mellem de enkelte artikler, som tilsammen udgør en god bog, der samlermange spændende og detaljerede bidrag til den europæiske æoliske geomorfologi.