Geografisk Tidsskrift, Bind 93 (1993)

R. J. Huggett: Climate, earth processes and earth history.

Bjarne Holm Jakobsen

Springer, Berlin 1991. XIX, 281 s., ill., 24
cm. DEM 128,-.

Emnet for denne bog er "Global Change" dvs de klimarelaterede ændringer i landskabet og dets subsystemer. Bogen sigter ikke mod et snævert publikum af specialister indenfor geo- eller biovidenskaberne men ønsker derimod at give en samlet fremstilling af subsystemerne: atmosfære, hydrosfære, geosfære og biosfære og disses klimarelation. Efter en kort indføring i jordens overordnede klimasystem behandler bogen elementerne luft, is, vand, sedimenter, landskabsformer jordbund, dyr og planter i forhold til klimatiske faktorer. Bogen bevæger sig i sine afsluttende kapitler i retning af en syntese, hvor det samlede økosystem gennem generelle modelbetragtninger i sin udvikling betragtes betinget af klimaet og dets cyklicitet. Ved sin interdisciplinære tilgang til emnet vil bogen ved sine systembetragtninger kunne inspirere både geo- og biovidenkab til at bryde de ofte snævre og uhensigtmæssige faglige skel, hvilke kan virke stærk begrænsende for en klarere forståelse af samspillet mellem Jorden og dens klima. Bogen giver en omfattende oversigt over den relevante litteratur vedrørende emnet og afsluttes med leksikalske opslag, hvorved bogen også gøres mere tilgængelig for ikke-fagfolk.