[1]
K. H. Stemann, “I Ribe 1814”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 554-567, jan. 1919.