STEMANN, K. H. I Ribe 1814. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 554-567, 1 jan. 1919.