[1]
Stemann, K.H. 1919. I Ribe 1814. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1919), 554-567.