Call for papers til DUT 35

English below

Deadline: 28. februar 2023

Underviseres kompetenceudvikling - roller, nødvendige kompetencer og understøttende processer

Der er i de seneste år kommet øget fokus på underviseres kompetencer. Med introduktionen af den danske ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer (2021) er der blandt andet kommet et værktøj til anerkendelse og meritering af undervisningsmæssige kvalifikationer og kompetencer. På tværs af tre kompetenceniveauer og en kategori for særlige uddannelsesopgaver beskrives en række delkompetencer, som medarbejderen forventes at beherske, eller som kan bruges til drøftelser af, hvad der er vigtigt at beherske på den pågældende institution. Dette indbefatter kompetencer i relation til:

  • undervisning, over eksamen til kvalitetssikring af egen undervisning og vejledning
  • samarbejde med studerende, over samarbejde med kollegaer til samarbejde om kvalitetssikring
  • rollen som praktiker, kollega og udvikler til rollen som leder.

Men hvordan implementeres dynamisk kompetenceudvikling - hvilke metoder, modeller, processer, kulturer eller teorier kan understøtte dette fokus? Hvilke kompetencer er det nødvendigt at undervisere udvikler, hvorfor, hvor og hvordan udvikles disse kompetencer, og hvordan ved vi, at undervisere har udviklet disse kompetencer? Og hvordan forholder kompetencerne sig til internationale dagsordener (om fx digitale kompetencer, udvikling af studerendes emotionelle og sociale kompetencer, eller andre relevante dagsordener)?

I DUT 35 ønsker vi at sætte fokus på underviseres dynamiske kompetenceudvikling og vise bredden i relation til relevante kompetencer, roller, modeller, processer, perspektiver og teorier for kompetenceudvikling. Vi inviterer derfor vejledere, undervisere, udviklere, og forskere til at indsende artikler, der belyser dette.

Redaktionen gør opmærksom på, at artikler uden for temaet ligeledes er meget velkomne, og vil blive publiceret i DUT 35 sammen med temaartiklerne, såfremt de opfylder almindelige kriterier.

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Det udkommer to gange om året, og indeholder både videnskabelige og faglige artikler samt debatartikler. Videnskabelige og faglige artikler bedømmes af eksterne fagfæller.

Med venlig hilsen
Redaktionen

Indsend

___________________________________________________________________________

Call for papers DUT 35

Deadline: February 28, 2023

Teachers professional development - roles, necessary competencies and supporting processes

In recent years, teachers’ professional development and competencies has been increasingly brought into focus. With the introduction of the Danish Framework for Advancing University Pedagogy (2021), and other initiatives, an instrument has been proposed for how to acknowledge and merit teaching-related qualifications and competencies. Across three levels of competencies and a category for special educational tasks, a range of different subcomptencies which teachers are expected to possess, are described. This involves competencies from:

  • teaching, to supervision and to quality assurance of teaching and supervision
  • collaboration with students, to teamwork with colleagues and to cooperation around quality assurance
  • teacher roles as practitioner, colleague and developer to a leadership role

But how do we dynamically integrate teachers’ professional development and competencies - which roles, models, processes, cultures and theories can support this initiative? Which competencies do teachers’ need to develop, and why, where and how do they get developed? How do we know if or when they are developed? And how does professional development and competencies in a Danish context relate to international agendas (around e.g. digital competencies, development of students’ emotional and social competencies or other pertinent agendas)?

In DUT 35 we wish to focus on teachers’ dynamic professional development and competences to show the nuances, complexities and diversity involved in the competencies, roles, models, processes, perspectives and theories related to this. We therefore invite teachers, supervisors, developers and researchers to submit articles which shine a light on this theme.

The editors wish to inform that articles not addressing the DUT35 theme are still welcome and will be published in the theme number alongside the other articles.

The Danish Journal of Higher Education is the only journal in Denmark focusing on teaching and learning in Danish higher education. The journal is published twice a year and comprises both research and non-research articles. All articles are peer-reviewed.

Kind regards,
The Editorial Team

Submit