Jørgensen, Jonas Adelin. “ The Growth of Pentecostalism and Experiential Spiritualities in a Global Age”. Dansk Teologisk Tidsskrift 72, no. 1 (maj 17, 2009): 74–75. Set august 9, 2022. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/106452.