[1]
Müller, M. 2021. Emmanuel Nathan: Re-membering the New Covenant in Corinth. A Different Perspective on 2 Corinthians 3 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament II/514), Tübingen: Mohr Siebeck 2020, 207 s. € 79. Dansk Teologisk Tidsskrift. 84, 2 (dec. 2021), 201–203. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129664.