Klostergaard Petersen, A. (2014) “The Riverrun of Rewriting Scripture: From Textual Cannibalism to Scriptural Completion”, Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ), 16, s. 7–19. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/cb/article/view/16247 (Set: 12 august 2022).