Stemmer fra Iran af LIS ANDERSEN Går man ind på hjemmesiden for det statslige iranske institut for børnemedier, Kanoon, kan man opleve duk­kerne Sara & Dara,Irans svar på Barbie & Ken. Produceret samme sted, nemlig Kina, men uden Barbies kønsmodne kurver og med lidt andre accessories i bagage og person­karakteristik -ret underholdende læsning faktisk. Det hedder vist værdikamp herhjemme, kulturrevolution hvis det skal være dramatisk, uanset -så synes slaget tabt. Lanceringen har slået fejl, Barbie triumferer, og Kanoon fortsætter upåagtet udviklingen af Barbie-mutationen. Ikke just hvad jeg havde forventetfra det glorværdige statslige institutefter at have beskæf­tiget mig med internationalt prisvindende iranske børnebogsillustratio­ner gennem nogleår, men sådan er derså meget i Iran,der kan undre. Besøger man f.eks.Shahens tidligeresommerpalads i Teheran, vil man opleve en grotesk ophobning af pure rigdom og tandbørster i guld; det slog enhver af mineoplevelser af usmageligoverflod. Det var selvsammeShahs frue, Queen Farah,som skabte infrastrukturen for landets børnelitteratur. Hendesom i1965 lagde grunden tilThe Institutefor Developement of Children and Young Adults,det nuværendestatslige Kanoon, og dermed muliggjorde udgivelsen afen langrække børnebøger af høj kvalitet samt opførelsen af biblioteker rundtomkring i landet. Farshid Mesqålis lille sorte fisk fra1967 indledte det, mankalder børnebøgernesguldalder iIran, og Mehdi Mo'nis dyrebog, udelukkendefremstillet afblade,afrundede den. Begge bøger er „Blade". Forfatterog il­lustrator Mehdi Mo'ni, The Institute of Intel­lectual Development of Children and Young Adults (Kanoon), Teheran1985 PRISER: Irans Children'sBook Council Award 1985; First Prize of Bologna Book Fair 1986 „Den lille sortefisk". Forfatter Samad Behrangi, illustrator Farshid Mesqali, The Institute of Intellectual Development (Kanoon), Teheran 1967 PRISER: Iran's Children's Book Council Award 1969; IBBY Honourlist 1975; BIB Honour Diploma 1970; First Prize of Bo­logna Book Fair 1970 udgivet af The Institute for Developement of Children and Young Adults. Ikke meget Sara & Dara der. Imellem disse to perioder ligger der en dramatisk revolution, der flyt­tede magten fra Shah til Ayatollah (1979) med de forskydningerder fulgte heraf i hele Mellemøsten, en langvarigog blodigkrig med nabolandet Irak (1980 -88), og en reduktionaf landetsanalfabetisme fra 80% i'50erne til de nuværende små 10%. Man kan da godt forstå destopper opog trækkervejret engangimellem. Og maskeogså at det er billederne der tager al opmærksomhedeni iran­ske børnebøger. Nu sprudler de igen, billederne, eller snarere svæver gennem iranske børnebøger. Hvorfra denne gang? Et enkelt lille privat børnebogsforlag i Teheran, Shabaviz, leverer størstedelen af illustrationerne til disse sider og tager en uforholdsmæssig stor del af de internationale priser i disse ar. Bl.a. modtog forlaget Bolognamessens New Horizons Award i 2004for sine udgivelser. Shabaviz' ensomme forlægger, Farideh Khalatbaree, er smuk som en krads engel. En elegant og behørigt (tør)klædt kvinde, der ihærdigt, am­bitiøst og enerådigt præsenterer sit hold af talentfulde illustratorer pa de internationale messer. Hjemme i Jomhuri Eslami Avenue kommer de en masse til forlaget, om torsdagen forfatterne,om tirsdagen mødesillustra­torerne, unge og håbefulde eller publicerede og ambitiøse med stakke af illustrationer under armene, udkast der bliver vurderet og opmuntret i Shabaviz skole. Farideheh Khalatbaree er og repræsenterer den arrogante og uafviselige x-faktor i iransk børnebogsillustration i disse ar. 2(K | 4- Som forberedelse til denne artikel rundsendte jeg mails til de kontakter, jeg bl.a. har fra opsætningen i 2006 af udstillingen Billeder fra Iran i Dan­mark ogen efterfølgende rejsetil Iran. Hvad er det lige I kan og hvorfor, spurgte jeg de unge, forførendechar­merende ogvelstillede iranske illustratorer, spurgte Farideh Khalatbaree, det statsdrevneKanoon og IBBYs iranske gren: Children's Book Council of Iran -og fik viklet migind i et netaf stridende interesser. Nogleaf dem har meget ringe lyst til atvære i stue -eller artikel-sammen, ogjeg er blevet belært om, hvem der bør præsenteres frem for andrei den iranskebogver­den samt har-i krisens stund -modtaget Zarathustriskevisdomsord, der skulle ledemig adlysets vej midt i dette drama, yderligere forviklet af det engelske sprog. I mit forsøg på at tilegne mig et nogenlunde neutralt og dækkende bil­lede afsituationen, blevjeg iraner,før jegvidste af det, måtte sno og vride mig for at komme i nærheden af sprækkerne. Der hvor billederne syder frem. Sådan oplever jeg det. Et enormt billedskabende potentiale søger mod ganske få sprækker i det lukkede iranske samfund. Aktiviteten om­kring sprækkerne er jordskælvsagtig. Vil man have belæg for synet, kan man som sagt kigge på iranernes topplacering, når der skal delesillustra­torpriser ud i Bologna, Beograd, Bratislava ogJapans Noma-priser.De ryd­der hyldernefor anerkendelsei skarpmodsætning tillandets almindelige internationale omdømme. Hjemme bliver de tavst tålt. ,Jløger kan manvel knap kalde dem, desmå rektangulære klam­ mehæftede sager i blødt omslag, så tynde at de kan smuttegennem fingrene på et travlt regime." i.,Jin dag med skyer". Forfatter og illustrator: Hoda Haddadi, Shaba­viz 2003 2. „Salt og sukker".For­fatter Majid Shafiee, illustrator Ali Reza Goldouzian, Shabaviz 2005 j. Mvad hedderdu, lillepige?" Forfatter Ali Asghar Seyd Abadi, illustrator Negin Ehtesabian, Shabaviz 2007. .falken med degyldne vinger". Forfatter Jamaloddin Akrami, illustrator Farshid Shafiee, Shabaviz 2006. ,£lijah". Forfatter Mo­stafa Rahmandoust, illustrator Hafez Mir Aftabi, Shabaviz 2003. PRISER: Plaque winnerof the Bratislava Biennial of Illustration: 2003; Selected title of theBo­logna Ragazzi Award 2004; Selected title of the 22nd Sarmede International Exhibi­tion of illustrationsfor children 2004; Selected title of the Illustration Exhibition ofJapan 2004; Selected title of the Croatian Illustra­tion Exhibition from Iranian Picturebooks 2005;Exhibited title at the First Croatian Biennial of illustration De vil frem i lyset, anerkendes,de vil høres ... Shabaviz' klageskrift er langt. Oplagstallet pr. titel er fra årtusindskif­tet faldet fra 12.000 til de i dag 2.200-dvs. samme periode hvor forlagets titler har profileret sig markant pa den internationale scene. Som privat forlag ydes Shabaviz ingenstøtte modsat de statsdrevne forlag, hvis titler bl.a. bliver indkøbt i massive oplagstal til bibliotekerne. Ingen af Shaba­viz' bøger er blevet indkøbt. Forlaget bliver efter eget udsagn konsekvent forbigået, når der skal indstilles til H.C. Andersen og ALMA-prisen, og udelukkes fra iranske forlagsbegivenheder pa trods af Shabaviz førende position internationalt. Og når de unge talenter har fået deres gennem­brud hos Shabaviz, forlader nogle af dem forlaget til fordel for f.eks. Ka­noon, hvor honorarerne er langt højere.Det erikke udengrund, at Farideh Khalatbaree er forbitret. Eller uden egen indsats at hun forbigås. Men en dyst værd -det er hun! Kanoon -altså dem med Sara & Dara -sender mig forbavsende nok en artikel, hvori det uden omsvøb, omend et stykke nede, fastslås at den ki­nesisk inspirerede kulturrevolution efter Khomeinis magtovertagelse i 1979 viste sig lidet fremmende for børnelitteraturen. O.k ...?! Og nævner 206 | i øvrigt ikke den aktuelle højprofilerede indsats,Sara & Dara, med et ord. Eller for den sags skyld den statslige censurinstans alle illustrationer og tekster skal igennem. Til gengæld fortælles om et stort socialt-litterært projekt, man har iværksatomkring det jordskælvsramte Bam-område. En indsats der med gode historier og billedværksteder har ydet et rekreativt rum til børnene i katastrofeområdet. Kanoon har fortsat det enorme ar­bejde, som blev påbegyndt under shahstyret, det lange seje træk, det har krævet at fremme læsekompetencen, både i landområderne og i byernes slumkvarterer. I deres præsentation fremhæver instituttet også et internetbaseret bør­nekulturelt udvekslingsprojekt mellem Holland og Iran, ledet af Kanoon og vildt populært blandt børnene, 200 iranske børn meldte sig frivilligt ti minutter efter projektets præsentation.Lur mig, de vilogså gerne UD, ud i verden, børnenesåvel som Kanoon. En illustrator gør mig opmærksom på et enkelt universitet, Azad, som har udnyttetet fordelagtigttaxameter-system og specialiseret sig i grafisk design. Det har sendt en strøm af unge eksperimenterende billedkunst­nere udi det censurpålagte land. En strøm som det smalle forlagshus Sha­baviz siden90'erne i stor stil haropsuget ogvidereudviklet ibørnebogens illustrationer. Og de er billedmagere, de arbejder systematisk med form og materiale i en grad, så teksten af og til forekommer et dårligt påskud for deres far­verige fabuleren. Måske er de optaget af prikker, måske er det mønstre, collagen, det vævede, ofte ser man blyanter eller farvekridt som aktører i historien. De er fantastiske til byer, storbyer med stablede hjem,som bli­ver til mosaikmønstre i det nedlagte perspektiv. Vejene er altid slyngede, anlagt af penslen ogofte med ørkenlandets okker i bunden. Eksperimen­terne udfoldes i -ja -bøger kan man vel knap kaldedem, desmå rektan­gulære klammehæftede sager i blødt omslag, så tynde at de kan smutte gennem fingrene på et travlt regime.Man får lysttil atfjerne klammernei ryggen og brede de enkelte opslag i en bog ud, så illustrationerne kan ses i sammenhæng. Farvemæssigt og kompositorisk fremstår de som en hel­hed -ét billede -uden smålig hensyntagen til historiens handlingstråde. Og bærerneafhandlingen, om de nu har vinger, føddereller hove, berører sjældent jorden, de svæver i en anden dimension. Det har Karim Nasren begrundelse for. Detsvævende. Han er mentorfor yngre kunstnere, kunstakademiker og art director på Shabaviz. Den ældste og mest intellektuelle i mitnetværk.Jeg spurgte ham, hvorfor traditionog modernisme synes at gå op i en højere enhed netop i børnebogsillustra­tionerne, når samme modsætning synes at kollidere og sprænge enhver Næste opslag: „Lyden af smågrønne geders fjed".Forfatter Susan Taghdis, illustra­ tor MarjanVafaeian, Shabaviz 2005. PRISER: Award winner of the Noma Concoursfor Pic­ture Book 2004; Selected tide of the Belgrade Biennial of Illustrations 2005; Award winnerof the Islamic Theological Sciences Center200/; Selected title of the Bar­reiro OneThousand and One NightsChildren's Books Illustration Ex­hibition 2008; Selected title ofthe Best Book Design fromall over the World 2009 t'rtTTtTT T l"^ Oi 208 | . jb jzL, • ?13^'' i3>V^ J}L, 1 '• C.'fS , ±jSj J\xo DL ^^ Luwoib ^vl'ti JJL_ \x-^>y9-^-' .sj^SJ : ^1J (>_>l^> jj—ll'tj Q^U LMO Xi L^J , |0_ila^_ol vjLcJ^Li I ««B j-jil U \j I m9mm • iO UIj ! I—' i.JV '«••' '•/"-I 71' • mm * • • y ijS <—-'J j\ if-Sb *y*y*:£ r***':mi''T >^-'1­ 1^; <> ±*\*J f i\j .f i jS <* s*k i yu uLL* i*—j ->^ »^.U ij*mS\j uf s? f • "'^ ^ ..»ix« ^—' <5 T-*^' •f*''*'^ <--1 ^»/»>J v#—%S**Aj *>*>*>* jS**'^ & O—I J •>>*1 ofs* <*bJ}j v5M >' I; ^rv— t ^5L/ \j i_ •...I. f i ^ji ji \ _ r*^ \j*• >* ^jyj\S^^J crv-•/*.)>> cK1 ^fkf > l> (^—uj^— C-»> ^—• fl'Aif-J v^r*­ i_• .l«l•> J J.** *S UL ^j>J ,J-lvad hedder du, lille pige?". ForfatterAli AsgharSeyd Abadi, illustrator Negin Ehtesabian, Shabaviz 2007. PRISER: Selected title of the Bra­tislava Biennial of Illu­strations 2007;Award winner of the Islamic Theological Sciences Center 2007;Selected title of the Barreiro One Thousand and One NightsChildren's Books Illustration Exhibition 2008 anden sammenhængskraft i landet. Iran, siger han, ligger lige i lyskryd­set mellem øst og vest,og det ved vi jo, senest krydsede shah og ayatollah veje. Modsætningen er vilkaret. Landet er pa en og samme tid Teherans kassebeton og Persepolis himmelsøjler, gadens sorte kropscensurerede kvinder og de materialebevidste, farvefabulerende kvinder, der folder sig ud pa billedbøgernes sider, Iran er fundamentalismensentydighed midt i en lysendeallestedsnærværende kulturarv gennem3 årtusinder, fyldt med slynget ornamentik og flertydige billeder. Karim peger også på Zarathu­strianismen (ca. 600 ar før vores tidsregning), en dualistisk tro, der har præget det senere Irans tolkning af islam, en tro hvor modsætningernes mytologiske kamp ophøjes til rent lys, til abstrakt ide. Der kan vi sprede vores vinger ud,siger han,folde vores fantasi ud.Jeg googlertroen; et sted er den defineret som monoteistisk, et andet sted som dualistisk, og så er vi lige midt i det ubegribeligeIran igen:i modsætningernes sammenstød. Sproget går istykker, så vi viseri stedeten hestsvævende pålysets opdrift. Billedet er hentet fra en historie om en bustur med destination helvede 210 | eller himmel, og hvor vi ender afhænger af valgene truffet før afgang, og under alleomstændigheder er destinationen densamme. Hesteer derab­solut ingen af -i teksten. Children's Book Council of Iran (iransk IBBY) er et hus kvidrende fyldt med kvinder,der arbejder for sagen. CBC blevgrundlagt i1968 og var sam­men medshahstyrets Kanoon drivkraftenbag de iranske børnebøgers før­ste guldalder i70'erne.Som en NGOhar degjort etfantastisk arbejde for at registrere, kategorisere,udstille og anmeldeiranske børnebøger, og siden 1981 har de arbejdet på en encyklopædi i 25 bind, som skal give børnene viden om det land og den kultur, de har mistet og bor i. Sådan udtrykte Touran Mirhadi det, en af de helt store mødre i børnebøgernes regi. Hun kommer ikke til at se encyklopædien fuldendt; man er ikke halvvejs gen­nem bindene, og huner nu en grå eminence. Et prisværdigt projekt og en monumental indsatsi etland, hvor analfabetismen harværet udbredt for kort tid siden. Encyklopædi hedder på farsi loghatnameh. Tilføjer man .net kommer ,Penforkerte hus". Forfatter Farideh Khalatbaree, illustrator Sharareh Khosravani, ShabavizzooS. PRISER: Selected tide ofthe Best Book Design fromal! over theworld Inter­national Competition zoog; Selected title of the CJ PictureBook Award International Competitionzoog; Selected title ofthe Bratislava Biennial of Illustrations zoog man ind påen hjemmesidefor illustratorgruppenDot Group. De har indtil videre tre fænomener i deres encyklopædi: elefant, hus, zebra. Hver af de tre ,opslagsfænomener' er gengivetaf enlang rækkeiranske kunstnere. På sitets forside står der, at „Ordbøger bestræber sig på at være entydige ..." Det gør de ikke. Prøv engang at ga ind og lyt til et mangestemmigt kor af stumme elefanter... „falken med degyldne vinger". Forfatter Jamaloddin Akrami, illustrator Farshid Shafiee, Shahaviz 2006. PRISER: Exhibited title at the First Croatian Biennial of Illustration 2006; Golden Apple winner of the Bratislava Bien­ nial of Illustrations 2007;Award winner of theChildren's Book Council of Iran 2008; Selected title of the Best Book Design from all over the World Inter­ national Competition 2008; Selected title of the Illustrations Exhi­ bition ofJapan 2008 lis andersen(1958) cand.phil. i dansk.Tidligere litterær agent i ICBS(Inter­ national Children's Book Service). Nufreelance redaktørog oversætter.Initiativ­ tager til udstillingen „Billederfra Iran 2006". Se flere bøger med alle opslag:www.childrenslibrary.org under Asia andMiddleEast Childrens Literaturein Iran,se www.macondo.nu/bam_iran.htmen historiskoversigt Se deomtalte dukker på http://darasara.kanoonparvaresh.com The Children'sBook Councilof Iran,se www.cbc.ir The Institutefor research on the history ofchildren's literature inIran, sewww.chlhistory.org Billeder fra Iran,2006. Katalog udgivet i forbindelse meden vandreudstilling. ALMA-prisen erverdens størstebørne-ogungdomsbogspris medet præmiebeløb på 5millioner svenske kroner. For at hædreAstrid Lindgrens minde ogfor atbedre forholdenefor børne-og ungdomslitteratur indstiftedeSveriges regeringen international pris ihendes navn:„Litteratur­ priset till Astrid Lindgrens minne". Deter en international pris, somuddeles hvertår tilen eller flere modtagere, uansetsprog ellernationalitet. Læs mere påwww.alma.se