Redaktionen, .-. (2012) “Forsidestof”, Bibliotekshistorie, 10(1), s. 1–5. doi: 10.7146/bh.v10i1.35933.