Dansk Tidsskrift for Akutmedicin https://tidsskrift.dk/akut <p>Platform til vidensdeling inden for det akutmedicinske og -sygeplejefaglige område.&nbsp;</p> Dansk Selskab for Akutmedicin da-DK Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 2596-545X <p>Ophavsretten deles mellem forfatter og tidsskrift.</p> Demografi og triage af børn med akutte mavesmerter https://tidsskrift.dk/akut/article/view/110483 <p>Formålet med dette studie var primært at beskrive populationen af børn med mavesmerter i de danske akutmodtagelser. Det sekundære formål var at undersøge, om det danske triagesystem viser en tendens til at kunne detektere, hvem der har potentielt livstruende sygdomme (PLS – appendicitis anvendt som indikator), eller omvendt udelukke, hvem der ikke har.</p> <p>Data for alle børn med ”mave- og flankesmerter” i skadestuen på Aarhus Universitetshospital (AUH) i 2017 er inkluderet i dette retroperspektive kohorte-studie. Børnene kategoriseres efter en række karakteristika (alder, køn mv.), og der er vist grafer over triagefordelingen for hver gruppe.</p> <p>276 børn er inkluderet. Medianalderen var 12 år, med 46% drenge og 54% piger. De fleste havde stærke smerter (239 patienter; 87%) og 90 børn (33%) havde påvirkede vital-parametre. 148 børn (66%) fik en uspecifik diagnose, mens 94 børn (34%) fik en specifik. Appendicitis blev fundet i alle triagekategorier.</p> <p>Data viser en tendens til, at en lav triagescore ikke udelukker PLS (som appendicitis). Det kan sammenfattes, at børn med mavesmerter præsenterer sig meget forskelligt, og at vitalparametrene ved ankomst ikke altid afspejler alvorligheden af den tilstand, som barnet indlægges med.</p> <p>ENGLISH</p> <p>The main aim of this study was to describe characteristics of children presenting with abdominal pain in a Danish Emergency Department (ED). The secondary aim was to assess if the present triage system in the Danish EDs is indicative of children with potentially life-threatening diseases (PLTD – appendicitis used as indicator).</p> <p>Data of all children with “abdominal and flank pain” in the ED at Aarhus University Hospital (AUH) during 2017 were included in this retrospective cohort study. Patients were classified according to several characteristics (e.g. age, gender) and graphs of triage distribution were shown and compared.</p> <p>A total of 276 children were included. Median age was 12 years, with 46% boys and 54% girls. Most patients had severe pain (239 patients, 87%) and 90 patients (33%) had affected vital parameters. A total of 148 patients (66%) got an unspecific diagnosis at discharge, while 94 patients (34%) got a specific diagnosis. Appendicitis was found in all triage categories.</p> <p>Data show a tendency towards low triage not excluding PLTD&nbsp;(such as appendicitis). Also, data suggest that children with abdominal pain show a great variation in symptoms, and vital parameters at admission does not always reflect the severity of the child’s condition.</p> Thomas Purup Jette Møller Ahrensberg Lone Nikolajsen ##submission.copyrightStatement## 2019-07-05 2019-07-05 2 4 56 61 10.7146/akut.v2i4.110483 Alkohol og abstinenser på akutafdelingen - gør vi det godt nok? https://tidsskrift.dk/akut/article/view/111196 <p><strong>Abstract:</strong></p> <p><strong>Baggrund</strong>: På akutafdelingen møder vi ofte patienter med et skadeligt alkoholforbrug. Behandlingen af deres abstinenser kan være kompliceret, og ikke ufarlig. Med baggrund i flere indberettede utilsigtede hændelser vedr. overdosering med Klopoxid, blev der i førsteforfatterens akutafdeling udarbejdet en instruks, der kunne støtte læger og sygeplejersker i behandling af alkoholabstinenser.</p> <p><strong>Formål</strong>: Formålet med denne artikel er, at føre læseren igennem vores studie og tydeliggøre vigtige resultater. Desuden ønsker vi at inspirere til tværfaglig refleksion i egen klinisk praksis.</p> <p><strong>Metode</strong>: Ved hjælp af metodetriangulering blev data fra audit af 10 konsekutive udvalgte journaler og 27 spørgeskemaer udfyldt af afdelingens sygeplejersker sammenholdt og analyseret vha. statistik og indholdsanalyse.</p> <p><strong>Resultat:</strong>Resultaterne viste tydelig diskrepans mellem sygeplejerskernes opfattelser af egen praksis og reel klinisk praksis. Ingen journaler opfyldte alle de målte indikatorer, og opfyldelsen af de enkelte indikatorer var meget svingende. Sygeplejerskerne italesatte instruksen som tvetydig og mangelfuld på flere områder, men også som et vigtigt redskab i deres daglige arbejde.</p> <p><strong>Konklusion:</strong>Behandling af abstinenser hos den alkoholafhængige patient er vanskelig og var særdeles mangelfuld i de 10 analyserede journaler. Sygeplejerskerne opfattede primært instruksen positivt, men dette modsvarede ikke resultaterne fra auditten.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Abstract: </strong></p> <p><strong>Background:</strong>In the emergency department, we often meet patients with harmful alcohol consumption. The treatment of their withdrawal symptoms can be complicated and harmful to the patients. Based on several reported unintended accidents regarding overdose with Chlordiazepoxid, first writer's emergency department made an instruction to support doctors and nurses in the treatment of alcoholic withdrawal symptoms.</p> <p><strong>Aim:</strong>The aim of this article is to guide the reader through our study and clarify important results. In addition, we want to inspire to interdisciplinary reflection in the readers clinical practice.</p> <p><strong>Method:</strong>We compared data from audit of 10 consecutive selected journals and 27 questionnaires completed by the department's nurses by using method triangulation analyzed statistically and by content analysis.</p> <p><strong>Result:</strong>The results clearly demonstrated discrepancy between nurses' perceptions of their own practice and data from the audit. No records met all the measured indicators, and the performance of the individual indicators was very fluctuating. Nurses described the instruction as ambiguous and inadequate in several areas, but also as an important tool in their daily work.</p> <p><strong>Conclusion:</strong>Treatment of withdrawal symptoms in the alcohol dependent patient is difficult and was particularly inadequate in the 10 analyzed records. Nurses primarily perceived the instruction positively, but this did not match the results of the audit.</p> Heidi Hellerup Knudsen Louise May Svenningsen Helle Svenningsen ##submission.copyrightStatement## 2019-07-05 2019-07-05 2 4 62 70 10.7146/akut.v2i4.111196 Akut nyreinfarkt: En sjælden årsag til akut abdomen https://tidsskrift.dk/akut/article/view/112918 <p>Acute Renal infarction is a rare cause of acute abdomen that may cause irreversible kidney damage.</p> <p>The presenting symptomatology is nonspecific and mimics other more common conditions, which leads to delay in diagnosis.</p> <p>If diagnosis is made early by contrast-enhanced computed tomography proper treatment can be planned to preserve kidney function.</p> <p>We report a case of renal infarction in a 45 year old man with acute abdominal pain were diagnosis was missed at initial assessment with non-contrast CT.</p> Mohamed Ebrahim ##submission.copyrightStatement## 2019-07-05 2019-07-05 2 4 73 75 Afbrydelser og forstyrrelse på en akutafdeling https://tidsskrift.dk/akut/article/view/113967 <p><strong>Baggrund </strong></p> <p>Sygeplejersker på en akutafdeling får flere og flere funktioner. Patienterne skal plejes og behandles, og behandlingen skal koordineres med patient, læge, pårørende, samt nye patienter skal modtages. De mange kontakter stiller store krav til sygeplejerskens kognitive evner, og det kræver, at sygeplejersken hele tiden skal bevare overblikket, så der ikke opstår fejl.</p> <p><strong>Formål</strong></p> <p>Formålet med opgaven var at undersøge omfanget af afbrydelser, og hvordan afbrydelser påvirker sygeplejerskens koncentration, og i hvor høj grad afbrydelser påvirker patientsikkerheden.</p> <p><strong>Metode </strong></p> <p>Der blev anvendt en kvalitativ metode med feltobservation i egen afdeling på akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt i Viborg. Seks sygeplejersker blev observeret i én vagt på seks forskellige dage. Vagterne var af 8 timers varighed og var delt mellem dagvagter og aftenvagter.</p> <p>En afbrydelse blev defineret, som en personlig eller telefonisk henvendelse på et tidspunkt, hvor sygeplejersken allerede var i gang med en anden opgave, samt patientklokker fra alle stuer på afsnittet, som alarmerede på telefonen. Afbrydelsen kunne både være af mere hastende karakter end den opgave sygeplejersken stod med i forvejen eller mindre hastende karakter.</p> <p><strong>Resultater </strong></p> <p>På de seks observationsdage blev sygeplejersken afbrudt i gennemsnit cirka 11 gange i timen, svarende til cirka hvert 5. minut. Cirka 50% af afbrydelserne var patientklokker og cirka 25 % af afbrydelserne var det en anden sygeplejerske, som afbrød.</p> <p>Sygeplejersken var, trods stort pres på nogle af observationsdage, gode til at holde alle bolde i luften og vende tilbage til de afbrudte opgaver. Det blev vurderet, at patientsikkerheden ikke var i fare, da de sygeplejersker, der blev observeret udviste rummelighed og overskud. Der blev observeret én enkelt episode, hvor sygeplejersken ikke fik udleveret smertestillende medicin rettidigt. Hun kom dog i tanke om det efter cirka 30 minutter, hvorfor det ikke blev vurderet, som en trussel for patientsikkerheden.</p> <p><strong>Konklusion </strong></p> <p>Sygeplejersker i dagvagt og aftenvagt i en akutafdeling oplever mange afbrydelser i løbet af vagten. De afbrydelser, der blev observeret i studieperioden, kompromitterede dog ikke patientsikkerheden. Det vurderes alligevel, det er værd at mindske afbrydelserne, så de, der forekommer, er af mere væsentlig karakter.</p> Kristina Villekjær Døssing ##submission.copyrightStatement## 2019-07-05 2019-07-05 2 4 71 72 10.7146/akut.v2i4.113967