Swinnen, Aagje, and Anita Wohlmann. “Age, Culture, Humanities Is Back!”. Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal 6 (August 30, 2022). Accessed December 10, 2023. https://tidsskrift.dk/ageculturehumanities/article/view/133360.