[1]
S. Hurwitz, “Karl Schlyter 1879-1959”, NTfK, bd. 48, nr. 1, s. 1, mar. 1960.