(1)
Christie, N. Om Straffens Hegemoni. NTfK 2000, 87, 316-319.