(1)
Christie, N. Styring Ved Straff. NTfK 2000, 87, 230-240.