(1)
Hurwitz, S. Hjalmar Helweg 1886-1960. NTfK 1960, 48, 2-3.