(1)
Hurwitz, S. Karl Schlyter 1879-1959. NTfK 1960, 48, 1.