(1)
Tham, H. Nicolay B. Johansen: Det Nyliberale Janusansikt. Straff I Frihetens Tid. NTfK 2019, 104, 95-97.