Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning. 1891. AnnieldeLser, bekjeiidtgjorte i Berlingske Tidende i Juli Maaned. 7. - KjøbeiiluiYii. Anmeldelserne angaa følgende Firmaer: (De vedføjede Tal angive Siderne, hvor Anmeldel­serne findes). Benthe & Vorm, 76. Bernth's, Julius, Efter­ følger E. Køhn, 76. Brødr. Østrin, 76. Brødrene Hansen & Co., 76. Christiansen, Emil,& Co., 78. Copenhagen, 76. Corsetmagazinet „Øster­ broes Gloria" ved Em. Hillestrøm, 76. Dansk-engelsk Cyclecom­pagnie: Frederiksen & Nymann, 77. Eabriken Absalon, Actie­selskabet, 76. Fjeldsøes, Ferd., Bog­trykkeri, 78. Fog, Emil Tønsherg Simon, 76. Fonnesbech, C. M., 76. Fcellesindkjøbet af Ko­ lonialvarer, Actiesel­ skabet, 77. Glad, L. a, & Co., 76. Green & Thielemann, 76. Henriques & Bonfds, 77. Hofbogbinder Carl Pe­ tersens Enke, 77. Husmann, Ernst, 77. Husmann, G. A., 76. Hvilsom, Th., & Co., 76. Iversen, A., 77. Jacobsens, And., Efter­ følgere, 77. Jensens, H., Enkes Kork­ mrefabrik, 78. Jensen, S Chr., 77. Jordan, Ludvig, 77. Kirketerp, E. W., & Co., 77. Kjøbenhavns Metaltraad­varefabrik og For­tinneri, M. Siegler, 77. Kjøbenhavns Olie-og Fedt-Compagni, 76. Lildholdt, Hugo, 76. Madsen, Johan Lauren­ tius, 76. Madsen & Løffler, 77. Magnus & Co., 77. Meyer, Amsel J., junior, 76. Mohr & Weien, 77. Møller & Knudsen, 76. Neergaards, V., Efter­ følger, 76. Nielsen & Winther, 77. Nordisk Elektrisk Led­ningstraad-og Kabel­fabrik, Hans Peter Prior, 77. Odd-Felloxvhjem, Actie­selskabet, 75. Ottosens, Julius, Efter­følger V. Lorentzen, ^ 7. Samson & Co., 77. Schuvgaard, N., & Søn, 78. Strange, Viggo, & Co, 77. Strøier, W., & Co., 78. Tetens\ M. S., Efterføl­ ger, G. Vilh. Jantzen, 78. Thranes, L. L., Efter­følger, 76. Thygesen, A. C., & Co., 77. Trier, M. L., & Co., 76. Trier, S. L., & Co., 76. Tulinius, Thor. E., 76. Universitetsbogbinder D. L. CUments Efterføl­ger, 77. Viin Exporthuiis Marca Hungaria ved J. F. Christiansen, 76. Ølaftapningsanstalten Skjold limiteret, 77. Ølforretningen Skjold,76. Actieselskabet Odd-Pellowlijein har til Formaal at erhverve Bygninger, som kunne afgive Localiteter for The Independent Order of Odd Fellows i Kjøbenhavn, even­tuelt tillige Leiligheder til Udleining m. m., og udøver sin Yirksomhed under nævnte Firma. Lovene ere af 12te Mai 1882. Be­styrelsen bestaaer af en forretningsførende Directeur, for Tiden Lars Feter Olsen, boende paa Frederiksberg, en Kasserer, for Tiden Alfred Hedobald Petersen, og et Be­styrelsesraad paa 5 Medlemmer, for Tiden Rasmus Harald Olsen, Jacob Oeliler, Carl Frederik Gotlieb Lønlioldt, Søren Jørgen­sen og Rasmus Hansen, Sidstnævnte boende paa Frederiksberg. Ilet til at tegne Fir­ 13 maet tilkommer mindst 5 af Bestyrelsens ! Medlemmer. Actiecapitalen, der er fuldt I indbetalt, udgjør 164,000 Kr. i Actier å 100 Kr., lydende paa Navn, hvoraf 100,000 Kr. somPreferenceactier,fordelte paa Logerne ! af The Independent Order of Odd Fellows ' Kjøbenhavn, Resten som almindelige^ Actier, fordelte paa enkelte Medlemmer. Bekjendtgjørelser til Medlemmerne skulle ' ske i den Berlingske Tidende. Aiiisel Jacob Meyer, der var Indehaver af Firmaet Amsel J.'Meyer junior, er af­gaaet ved Døden og Firmaet hævet. Firmaet Actieselskabet Fabriken iVb­salon er hævet. Johan Frederik Christiansen driver! Handel som eneste ansvarlig Lidehaver af Firmaet Yiin Exportluius Marca llungaria ved J. F. Christiansen; Alexander 3Iolnar og Henry Louis Christiansen have Procura. Thorarinn Erlendur Tulinius driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Thor. E. Tulinius. Firmaet Bredr. Østrin driver Handel; Niels Emil Julius østrin og Georg Vil­helm østrin ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet ØlforretningenSkjold er hævet. Knud Bendix Conradsen har som be­skikket Værge for Eniilius Hans Christian Hansen, der er Indehaver af Firmaet C-M. Fonnesbech, givet Severin Sandberg Pro­cura. Vilhelm Johannes Emil Kelin driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Julius Bernths Efterfølger E. Køhn; Michel Weber har Procura. Adolph William, der var Deltager i Firmaet L. C. Olad & Co., er afgaaet ved Døden; Forretningen fortsættes under samme Firma af Lars Christian Andreas (jlad nu som eneste Indehaver. Adolph William, der var Deltager i Firmaet Copenhagen, er afgaaet ved Døden; Forretningen fortsættes under samme Firma af Lars Christian Andreas Glad nu som eneste Indehaver. Firmaet Green & Thieleniann har givet Camilla Margrethe Thieleniann Procura. Vilhelm Henning Martin Dahl er ud­traadt af Firmaet Th. Hvilsom & Co. Theodor Emil Hillestrøm driver Haand­værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Corsetniagazinet»østerbroesGloria« ved Em. Hillestrøm; Johanne Marie Hille­strøm har Procura, Kjøbenhavns Magistrat, den 30te Jimi 1891. Emilie' Johanne Sophie Christensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet L. L. Thranes Efter­følger. Frederikke Simonsen er indtraadt som ansvarlig og til Underskrift berettiget Del­tager i Firmaet V. Neergaards Efterfølger. Firmaet Kjøbenhavns Olie-og Fedt-Compagni har givet Carl Glahnson Procura. Johan Laurentius Madsen har givet Carl Petersen Procura. Firmaet S. L. Trier & Co. er hævet. Firmaet M. L. Trier & Co. driver Han­del: Martin Levin Trier og Johan Christian Melbye ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet Brødrene Hansen & Co. er hævet. Den af Emil Tønsberg Simon Fog drevne Forretning er stillet under Liqvida­tion af Theodor Rafn x\bildgaard, Janus Michael Carlsen og Siegfried .Meyer, hvilke ere eneberettigede til at tegne Firmaet hver for sig. Jens Knudsen er udtraadt af Firmaet Møller & Knudsen. Thora Caroline Husniann, født Jantzen, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet G. A-Husmann; Julius Ferdinand Hansen har Procura. Hugo Harald Lildholdt driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Hugo Lildholdt. Firmaet Benthe & Vorm driver Spedi­tion; Johann Adolph Fridericli Benthe og Olaf Lauritz Vorm ere de ansvarlige Del­tagere; Firmaet kan kun tegnes af begge Deltagerne i Forening. Firmaet Madsen & Løffler driver Haii­'lel; €arl Julius Villielm Madsen og Dines liaui'itz Ricliardt Løffler ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet Henriques & Bonflls driver Handel; Richard Soplius Henriques og Sophus Carl Emmanuel Bonlils ere de an­svarlige Deltagere. Niels Vilhelm Josef Nyniann er ud­traadt af Firmaet Dansk-engelsk Cycle­compagnie: Frederiksen & Nymann. Ida Johanne Iversen, født Hansen, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. Iversen; Klara Laura Iversen har Procura. Valdemar Jensen er udtraadt af Fir­maet R. W. Kirketerp & €o. Caroline Marie Louise Jordan, født Fogh, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ludvig Jordan. Ernst Carl Husmann, der var Indehaver af Firmaet Ernst Husmann, er afgaaet ved Døden; Forretningen fortsættes under samme Firma af Thora Angeliea Husmann, født Schrøder, som eneste ansvarlig Inde­haver. Henrik Johan Husmann har frem­deles Procura. (xeorg Daniel Barth Magnus er ud­traadt af I^lrmaet Magnus & Co., der fort­sættes af den hidtidige Deltager Vilhelm Julius Møller. Firmaet Nielsen & Winther driver Fabrikation; Frederik Christian Nielsen og William Winther ere de ansvarlige Del­tagere; Alf Wattne har Procura. William Marinus Rothe Lorentzen driver Handel som eneste ansvarlige Inde­haver af Firmaet Julius Ottosens Efter­følger V. Lorentzen. Under Firmaet A. C. Thygesen & Co. drives Handel af et Commanditselskab, i hvilket Ane Christine Thygesen er eneste ansvarlig Deltager. Christen Thygesen har Procura. Marie Cathrine Gahrielle Siegler driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøbenhavns Metaltraadvare­fahrik og Fortinneri, M. Siegler. Kjøbenhavns Magistrat, den 14de Juli 1891. Under Firmaet Ølaftapningsanstalten Skjold limiteret drives Ølhandel af et Sel­skab med begrændset Ansvar, hvis Besty­relse bestaar af Karl Døcker og Harald Viggo Rasmussen, og hvis Vedtægter ere af 28de November 1890 og 13de Februar 1891. Ret til at tegne Firmaet tilkommer Karl Døcker. Selskabet hæfter kun med den indskudte Capital, der udgjør 10,000 Kr. Bekjendtgjørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlige Tidender. Under Firmaet Actieselskahet Fælles­indlgøhet af Kolonialvarer drives Detail­handel af et Actieselskab, hvis Bestyrelse bestaar af Niels Christian Nielsen som Formand og Jens Enevoldsen. Vedtægterne ere af 25de April 1890. Actiecapitalen udgjør 5,000 Kr. i Actier paa 50, 100 og 500 Kr., lydende paa Navn. 2,000 Kr. ere indbetalte; Resten kan indkræves paa An­fordring. Ret til at tegne Firmaet til­kommer Niels Christian Nielsen. Be­kjendtgjørelser til Medlemmerne ske skriftligt. Cathrine Petersen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Hofhoghinder Carl Petersens Enke; Clara Wilheluiine Sophie Petersen har Procura. Firmaet Mohr & Weien driver Handel; Henrik Thorald Mohr og Hans Christian Lauritz Erik Weien ere de ansvarlige Del­tagere. Den Edgar Petersen af Firmaet Sam­son & Co. meddelte Procura er hævet; Firmaet har nu givet Julius Aron Samson Procura. Thora Hedevig Meyer, født Peter­sen, har fremdeles Procura for Firmaet Universitetshoghinder D. L. Clements Efter­følger. Firmaet And. Jacobsens Efterfølgere driver Handel; Martin Peter Rasmussen, kaldet Johnsen, og Niels Christian Peter Nielsen ere de ansvarlige Deltagere. Hans Peter Prior driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Nordisk Elektrisk Ledningstraad-og Ka­belfabrik, Hans Peter Prior. Firmaet Viggo Strange & Co. er hævet. Søren Christian Jensen driver Handel ; som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet 1 S. Chr. Jensen. Ane Margrethe Jensen, født Jacob­sen, driver Fabrikation som eneste ansvar­lig Indehaver af Firmaet H. Jensens Enkes Korlvvarefal)i*ik; fioltt'ried Hubert har Prociira. Nicolai Schovgaard er udtraadt af Fir­maet N. Schov.gaard & Søn. ftottfred Villielni Jantzen driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet M. S. Tetens' Efterfølger, (t. Villi. Jantzen Firmaet Emil Christiansen & Co. driver Haandværk; Hans €arl Lauritz Emil Chri­stiansen og Knud Jacobsen Eskesen ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet W. Strøier & Co. har givet Jørgen Jørgensen Frost Procura. Den under Firmaet Ferd. Fjeldsøes Bogtrykkeri drevne Forretning er stillet under Administration af Ludvig Lassen, Ednard p]niii Harald Schjettz og Knud Søren Christian l^assen, der er eneberettigede til at tegne Firmaet hver for sig. Kjøbenhavns Magistrat, den 30te Juli 1891 K,jøbeiiliavii8 Amt. Frederiksberg. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. er anmeldt, at Niels Klitgaard, som eneste og ansvarlige Indehaver, driver Fa­briksvirksomhed paa Frederiksberg under Firma »Dansk Drivremmefabrik ved Niels Klitgaard«. Frederiksberi^ Birk, den 18de Juli 1891. (I Ingerslev. Kjøbenhavns Amts søndre Birk. I Henhold til Firmaloven af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at Bestyrelsen for »Forbrugsforeningen for Høiethorstrup og Ome^n« idag har anmeldt, at Besty­relsen tor nævnte Forening fra 14de Jnni d, A. bestaar af følgende Medlemmer: Gaardeier Niels Rasmus Poulsen, Formand, Postbud Hans Pedersen, Smed Peter Han­sen, Husmand Peder Pedersen, alle af Kragliave, og Husmand Lars Jensen af Høiethorstrup samt af Pecler Christensen, Høiethorstrup, som Suppleant. Kjøbenhavns Amts søndre Birk, den 7de Juli 1891. U. Schoiv. Ramsø og Thune Herreder. Fra Bestyrelsen for »Thune Sogns Spare-og Laanekasse« har jeg overens­stemmende med Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 § 21 modtaget Anmeldelse om, at Gaardeierne Peder Jen­sen af Thune By og Peder Hansen af Thune paa Generalforsamlingen den 26de Mai d. A. ere valgte til Medlemmer af Bestyrelsen istedetfor Huseier Jeppe Niel­sen af Thune, der er fratraadt efter Tour, og Gaardeier Niels Madsen, ibd., der er bortreist. Ramsø-Thune Herreder, den 3die Juli 1891. iV. Fetri. Frederiksborg Amt. Helsingør. I Overensstemmelse* med Lov om Han­delsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 er det anmeldt for undertegnede Magistrat, at Skibsbygmester Jacob Olrik Løve, der var Deltager i Firmaet »Helsingørs Træskibs­byggeri«, er afgaaet ved Døden, og at Fir­maet fortsættes uforandret af de tvende tilbageværende Deltagere Skibsbygmestrene Christian Rohmann og Magnus Barfoed. Hvilket herved bekjendtgjøres. Helsingørs Magistrat, den 14de Juli 1891. Fh. Rosenstand. O. C. Rehling. Hørsholm Birk. At det for mig er anmeldt, at Frederik Madsen af Birkerød og Andreas Jensen af Kaierød drive Tømmervirksomhed i Birkerød under Firma »Madseii & Jensen«, bekjendt­gjøres herved. Hørsholm Birk, den 6te Juli 1891. I B. F. U. Frahl^ const. Holbæk Amt. Holbæk. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. bekjendtgjøres herved, at der for mig er sket Anmeldelse om, at Actieselskabet »Arbeidernes Fælles­bageri for Holbæk og Omegn«, der har Hjemsted i Holbæk, har begyndt sin Virk­somhed med Tilvirkning og Forhandling af Brød og Mel. Bestyrelsen bestaar af 7 Medlemmer, nemlig; Factor Oarl Henrik Christensen i Holbæk, der er Formand, Maskinbygger Niels Hansen i Smedelunds­husene ved Holbæk, Tømrer Johan Peter­sen, sammesteds, Typograph Niels Ludvig Petersen, Holbæk, Typograph Jens Peter Jacobsen i Ladegaardshusene ved Holbæk, Møllebygger Christen Jensen i Hmedelunds­husene ved Holbæk og Husmand Christian Mathiesen i Tjepperup. Ket til at tegne Firmaet have Factor Carl Henrik Chri­stensen og Maskinbygger Niels Han­sen. Selskabets Actiecapital er for Tiden 1,500 Kr. i 150 Actier å 10 Kr., der ind­betales med 25 Øre ugentlig. Actierne lyde paa Navn. Bekjendtgjørelse til Med­lemmerne skal indrykkes i de i Holbæk udgaaende Aviser. Holbæk Byfogedcontoir, den 1ste Juli 1891. N. E. Hansen. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. m., bekjendtgjøres her­ved, at der for mig er sket Anmeldelse om, at Kjøl)mand Carl Adolph Ollendorff den 1ste August d. A. udtræder af Firmaet »C. A. Ollendorff« her i Byen, hvilket Firma derefter fortsættes af Kjøbmand Christian Andreas Ollendorff som eneste ansvarlige Indehaver, og er han eneberet­tiget til at underskrive Firmaets Navn. Holbæk Borgmestercontoir, den 29de Juli 1891. N. E. Hansen. Sorø Amt. Slyelskør. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg D. D. har modtaget saa­lydende Anmeldelse: »I Continuation af den tidligere under Ilte September 1889 indgivne Anmeldelse vedkommende »Skjelsker og Omegns Ar­beiderspareforening«, anmelder dens under­tegnede Bestyrelse herved følgende paa den den 31te Mai d. A. sidst afholdte General­forsamling foretagne Forandringer i Ved­tægterne: 1. Antallet af Bestyrelsesmedlemmer er fremtidig 8, og som nyvalgt Medlem er indtraadt Cancelliraad Christian Vinfl' af Skjelskør, der tillige er administrerende. (De øvrige 7 Bestyrelsesmedlemmer ere fremdeles som opgivet i sidste Anmeldelse, og som der opgivet, ere de 4 af dem frem­deles administrerende i Forbindelse med det nyvalgte Medlem). 2. Den Indskrænkning i Retten til at tegne Firmaet, som ifølge sidste Anmel­delse blev taget i Henseende til, at ved Uddrag i andre Pengeinstituter af For­eningens anbragte Midler krævedes Qvit­tering saavel af Formanden som af et ad­ministrerende Bestyrelsesmedlem, er bort­falden. Som Følge heraf forpligter hvert enkelt administrerende Bestyrelsesmedlem Foreningen ved sin Underskrift. Skjelskør, den 9de Juli 1891. Einar Kanfmann. P. Mahler. W. Balle. C. Vinff. H. P. Larsen, (J. Harboe. Carl Meding. Jens Olsen.« Borgmestercontoiret i Skjelskør, den 9de Juli 1891. H. Fabricius. Sorø Birk og Baroniet Holberg. I Overensstemmelse med Firmaloven bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Møller Clir. Jørgensen er afgaaet som Formand for Miinkebjergby-Bronime Sognes Spare-og Laanekåsse og Lærer Hans Peter Hansen Halskov af Eude I^skildstrup indtraadt i hans Sted. Sorø Birkecontoir, den 22de Juli 1891. E. Kattriip. Øster Flakkebjerg Herred. Det er idag for mig anmeldt, at Thora Marie Petriiie Andrea Bollhorn, født Daase, som eneste Indehaver fortsætter den af hendes afdøde Mand, Kjøhmand Ludvig Theodor Andreas Bollliorn drevne alminde­lige Kjøbmandshandel i Fuglebjerg By og Sogn under Firmanavn »Ludv. Bollhorn«, og at hun har meddelt Kjøbmændene Hans Henrick Reizeger Agathor Daase og Valdemar Julius Nygaard Daase, hegge af Næstved, Procura hver for sig. Hvilket herved bekjendtgjøres. øster Flakkebjerg Herreds Contoir, den 22de Juli 1891. Jacob Møller. Præstø Amt. Vordingborg. Under 27de ds. er i Henhold til Lov om Handelsregistre af Kjøhmand Edvard Møller i Vordingborg anmeldt for Øvrig­heden, at »Actieselskahet Dampskibssel­skabet Vordingborg« driver Skibsfart. Sel­skabets Contoir er i Vordingborg; Vedtæg­terne ere af 6te Marts 1890. Bestyrelsen bestaar af Anmelderen, der alene har Ret til at tegne Firmaet. Actiecapitalen er 22,000 Kr., fordelte paa 232 Actier, som lyde paa Ihændehaveren, og som ere fuldt indbetalte. Byfogedcontoiret i Vordingborg, den 29de Juni 1891. Friedrichsen. Stege. I Medfør af Lov om Handelsregistre, Firma og Procura af 1ste Marts 1889 be­kjendtgjøres det herved, at Kjøhmand Chri­stian Matzen Sidenius den 1ste d. M. er indtraadt i Bestyrelsen for Møens Spare-og Laanebank, om hvis Firmaanmeldelse i sin Tid Bekjendtgjøreise blev indrykket i »Ber­lingske Tidende« ISTr. 211 for 1889, ligesom der i samme Tidende Nr. 156 for 1890 er bekjendtgjort en foregaaet Forandring i Be­styrelsen. Byfogedcontoiret i Stege, den 16de Juli 1891, C. Hviid, I Medfør af Lov om Handelsregistre, Fima og Procura af 1ste Marts 1889 be­kjendtgjøres det herved, at der under 10de Juli 1891 er foretaget Tillæg til og For­andringer i Vedtægterne for »Spare-og Laanekassen for Landboere paa Møen«, der har Contoir i Stege, at Bestyrelsen her­efter bestaar af 4 Forretningsførere, nemlig: Folkethingsmand F. Bojsen, Rødkilde, Sag­fører K. Hansen og Redacteur Hans J. Jensen, hegge af Stege, og Gaardeier Hans Christian Jensen af Tjørnemark samt 15 Repræsentanter med Førstnævnte som For­mand, og at 2 af Forretningsførerne tegne Firmaet. Bekjendtgjørelsen om Firmaets Anmel­delse i sin Tid findes indrykket i »Ber­lingske Tidende« iSTr, 201 for 1889. Byfogedcontoiret i Stege, den 16de Juli 1891. C. Hviid. Bjeverskov Herred og Vallø Birk. D. D. er for mig anmeldt, at Tømrer Lars Petersen i Lidemark er udtraadt af, og at Skovfoged Ludvig Andreasen af Taagerød er indtraadt i Bestyrelsen for den til Spare-og Laanekasse udvidede Bygge­forening paa Vallø Stifts (xods i Præstø Amt. Vallø Birks Contoir. den 25de Juli 1891. A. Bræstrnp. Odense Amt. Odense. I Medfør af Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg fra »Fyens Disconto Kasse (Actieselskab)« har mod­taget Anmeldelse om, at Bankdirecteur Lorentz Bierfreund er afgaaet ved Døden, og at hidtilværende Bogholder E. Lausen er valgt til Directeur. Magistraten i Odense, den 4de Juli 1891. 6r. Koch. Assens. Det bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Kjøbmand Sophus Mimk Plum er udtraadt og Kjøb­mand Christian Olsen indtraadt som an­svarligt Medlem af Handelsfirmaet »Brød­rene Plum« heraf Byen. Assens Borgmestercontoir, den 3die Juli 1891. F. M. Andersen. Svendborg Amt. Svendborg. Det er idag for mig anmeldt, at Kjøb­mand Hans Jacob Bie Nielsen af Odense driver Handel heri Byen under Firma »Svendborg Kaffe-& Thehandel ved Hans B. Nielsen«. Borgmestercontoiret i Svendborg, den 23de Juli 1891. Lund. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres det herved at være anmeldt for mig, at Firmaet: »Svendborg Kaffe-og" Theehandel ved J. Vestergaard« er hævet fra den 20de ds. Borgmestercontoiret i Svendborg, den 2'2de Juli 1891. Lund. Rudkjøbing. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at Gaars Dato er for mig anmeldt, at Kjøbmand Johan Emilius Olsen afEud­kjøbing er indtraadt i Bestyrelsen for Actie­selskabet »Langelands Bank« istedetfor af­døde Borgmester A. E. Lind. Rudkjøbing Magistrat, den 10de Juli 1891. V. Jenssen., const. Aalborg Amt. Aalborg. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. er der for under­tegnede Magistrat Dags Dato sket Anmel­delse fra Enken Mariane Højby, f. Nielsen, om, at hun under Firma »Aalborg ny Urle­kraniforretning ved M. Højby« driver Han­del her i Staden, og at hun er eneste an­svarlige Indehaver af Firmaet, samt at Commis Mikkel Christian Nielsen har Pro­cura. Hvilket herved bekjendtgjøres. Aalborg Magistrat, den 8de Juli 1891. F. Simony. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. er der for under­tegnede Magistrat Dags Dato sket Anmel­delse om, at et anonymt Interessentskab under Firma »Forsikkringsanstalt for danske Værnepligtige« med Forretnings­locale og Domicil i Aalborg tegner For­sikkring mod Præmie for danske Værne­pligtige, at Selskabets Bestyrelse bestaar af Sagfører, cand. jur. Hjalmar Hammers­hainib som Formand, Kjøbmand Hans An­dersen som Kasserer og Hermann Hald som Bogholder, at Formanden i Forening med en af de andre Directeurer har Ret til at tegne Firmaet, at Garanticapitalen udgjør 10,000 Kr., saaledes at 20 Garanter hæfte for Selskabets Forpligtelser, hver med et Beløb af indtil 500 Kr., samt at Bekjendt­gjørelse til Medlemmerne ikke skal ske i offentlig Tidende, Hvilket herved bekjendtgjøres. Aalborg Magistrat, den Ilte Juli 1891. I Forbindelse med Bekjendtgjørelse af Ilte d. M. angaaende Firmaet »Forsik­kringsanstalt for danske Værnepligtige« bekjendtgjøres herved, at Selskabets Ved­tægter ere af 24de Juni 189L Aalborg Magistrat, den 14de Juli 1891. F. Simony. I Henhold til § 21 i Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. er der for undertegnede Magistrat Dags Dato sket Anmeldelse fra Kjøbmændene Lars Kier og Frederik Christian Kier om, at Kjøbmand Lars Kier er udtraadt af Firmaet »Lars Kier«, og at Forretningen fortsættes under uforandret Firma af Kjøbmand Frederik Christian Kier som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet. Hvilket herved hekjendtgjøres. Aalborg Magistrat, den 14de Juli 1891. F. Simomj. Hornum Herred, Under Dags Dato er hertil anmeldt, at Gaardeier Kristen Kristensen Asp; boende i Sønderup, er indtraadt i Bestyrelsen for Sønderup og Suldrup Spare-og Laane­l^asse, under hvilket Firma drives Spare­kassevirksomhed med Forretningscontoir i Hyldals Mølle, Suldrup Commune, istedetfor det hidtilværende Bestyrelsesmedlem A. Hjorth, ligeledes i Sønderup. Hvilket her­ved hekjendtgjøres i Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889. Hornum Herredscontoir i Nibe, den 13de Juli 1891. C. c. Græhe. Helium og Hindsted Herreder. Det hekjendtgjøres herved, at Besty­relsen for »Klendstrup-Ojerding Sogns Spare-og Laanekasse« i Henhold til Lo^ at 1ste Marts 1889 om Handelsregistre, Firma og Procura Dags Dato har anmeldt for mig, at Gaardmand Hans Christian Christensen af Horsens er udtraadt af og Gaardforpagter Niels Mortensen af Dollerup indtraadt i Bestyrelsen for nævnte Kasse, og at bemeldte Niels Mortensen frem­tidig er Kasserersuppleant. ^ Helium-Hindsted Herreders Contoir i Terndrup, den 14de Juli 1891. Faurholt. Hjørring Amt. Dronninglund Herred. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 hekjendtgjøres det herved, at jeg har modtaget Anmel­delse om, at et Commanditselskab, be­staaende af Kjøbmand Johannes Jensen af Asaa som fuldt ansvarlig Deltager og Gaard­eier Anders Peter Mik&lsen af Ulvgraven som Commanditist, agter at drive Handel i Agersted, Voer Sogn, under Firma J. Jen­sen & Co. Dronninglund Herredscontoir i Sæby, den 30te Juni 1891. Ch. Ravnkilde. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 har Niels Peter Jensen, der driver Handelsforretning i Vraa, Torslev Sogn, anmeldt, at han har med­delt Christian Marinus Aahel Fuldmagt til pr. Procura at underskrive paa hans Vegne i alle Forhold vedkommende nævnte Forretning. Dronninglund Herredscontoir, den 30te Juni 1891. Ch. Bavnkilde. Børglum Herred. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 hekjendtgjøres herved, at Bestyrelsen for Spare-og Laane­kassen for Løkken og Omegn for mig har anmeldt, at der paa Generalforsamling af Sparekassens Interessenter den 22de f. M. dels er vedtaget et Tillæg til Sparekassens Vedtægter, dels en Forandring deri, hvor­efter fremtidig to Bestyrelsesmedlemmers samlede Underskrift udkræves til at for­binde I'irmaet. Derhos er Mouritz Winther udtraadt af Bestyrelsen og Bogholder J. C. Jepsen indvalgt som Medlem i hans Sted. Børglum Herred, den 13de Juli 1891. Gulstad. Thisted Amt. Thisted. I Henhold til Loven af 1ste Marts 1889 hekjendtgjøres herved, at Andreas Bernhard Røgind og Peter Jensen Thykier, begge boende i Thisted, Dags Dato have anmeldt til det herværende Handelsregister, at de under Firma »Crome & Groldschmidts Fa­brikker og Horsens Tugthuus Udsalg ved Bernhard Røgind, som Interessent Peter Thykier«, fra 1ste September d. A. agte at drive Handel i Thisted. Enhver af Firmaets Indehavere er fuldt ansvarlig, Andreas Bernhard Røgind alene signaturberettiget. Thisted Borgmestercontoir, den 3die Juli 1891 Clausen. Nørre og Sønder Herred. Overensstemmende med Lov om Han­delsregistre af 1ste jVIarts 1889 l)ekjendt­gjores herved, at det for mig er anmeldt, at Bestyrelsen for Ljørslev-Ørdirig Pasto­rats Spare-Laaiiekasse nu bestaar af (iaardeierne ?^iels Christian Ponlseii ''For­mand og Kasserer), Anders Christian Poul­sen og Christen Bertelsen samt Smed Mads Christensen Veile, alle af Ørding, Gaard­mændene Jens Mathiasen og Christen Serup Jensen samt Forpagter Rasmus Nielsen, alle af Størup, og Gaardeierne Poul Chri­stian Nielsen Odgaard og Cliristoffer Pe­dersen Knokgaard af Ljørslev, samt at Formanden og Kassereren er eneberettiget til at tegne Firmaet. Morsø Herreders Contoir, den 27de Juni 1891. IIansen. Hassing og Refs Herreder. I Henhold til Firmalov 1ste Marts 1889 er for undertegnede Politimester an­meldt, at Bestyrelsen for Spare-og Laane­kassen i Søndhjerg-Odby Sogne nu l)estaar af Kristen Madsen, Uglev, der tillige er Kasserer, Peder Serup, Hellerø, Poul Cliri­stensen. Serup, Poul Christensen. Uglev, Niels Olesen, Hellerø, og Niels Thomsen. Od by. Hassing-Refs Herreders Contoir, den 2den Juli 1891. Jansen. Viborg Amt. Middelsom og Sønderlyng Herreder samt endel af Houlberg Herred. Efter Anmeldelse af Bestyrelsen for Vindum Sogns Spare-og Laanekasse er Gaardeier Christen Nielsen K.jær afBrand­strup udtraadt af Bestyrelsen og i hans Sted indtraadt Husmand Peder Østergaard af Brandstrup. Middelsom-Sønderlyng Herredscontoir, Viborg, den Ilte Juli 1891. C. Faber. Efter Anmeldelse af Bestyrelsen for ØsterVelling Pastorats Spare-og Laane­kasse ere Christen Petersen Bak af Øster­velling, Niels Thomsen af Helstrup, Jens Mikkelsen af Grensten og Peder Larsen af Ste\Tistrup udtraadte af Bestyrelsen, og i disses Sted indtraadte Peter Fisker Niel­sen af Østervelling, Niels Sørensen af Hel­strup, Peter Christensen af Grensten og Jens Jensen Christensen af Stevnstrup. Middelsom-Sønderlyng Herredscontoir, Viborg, den Ilte Juli 1891. C. Faber. Frijsenborg-Faurskov Birk. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 *om Handelsregistre m, v. bekjendtgjøres herved, at jeg Dags Dato har modtaget Anmeldelse fra »Hvorslev Pastorats Spare-og Laane­kasse« om, at Lærer Christoffersen, Vid­strup, og Gaardeier Niels Christian Chri­stensen, Gjerning, ere valgte som Bestyrel­sesmedlemmer istedetfor Lærer Ottesen og Gaardeier Jens Peter Sørensen fra den 23de f. M. at regne. Lærer Christoffersen er fra s. D. Sparekassens Formand og Kas­serer. Frijsenborg-Faurskov Birks Contoir, Hammel, den 7de Juli 1891. L. Olrik. Aarhus Amt. Aarhus. D. D. er anmeldt, at Anton Scheel Thomsen af Aarhus under Firma »Jyllands Træstøberi & Stuecaturfabrik ved A. S. Thomsen«, driver Fabriksvirksomhed i Aar­hus. Aarhus Kjøbstads Magistrat, den 21de Juli 1891. Horsens. I Henhold til Lov om Firmaregistre m. V. af 1ste Marts 1889 er anmeldt: Under Firma »Søndergades Kaffe-& Thee­forretning ved J. L. Christensen« driver Kbm. J. L. Christensen, Vestergade Nr. 17 i Odense, Handel med Forretningslocale Horsens. J. L. Christensen er eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet og alene |af Bestyrelsen valgt berettiget til at tegne Firmaet, (larl Oln'i-Nielsen af Hammel, stiaii Rerti'aiid Jørgensen liar Procura. cura. Horseus Borginostercontoir, den 4(le Juli 1891. : Frijsenborg-Faurskov Lmlroj,. Hasle, Vesterlisbjerg, Framlev og Sabro Herreder. I Henhold til Lov' om Firmaer m. v. bekjendtgjøres herved, at der idag hertil er anmeldt af Trige-Ølsted Pastorats Spare­kasse i Trige, at der ved Generalforsamling den 8de Februar d. A. er vedtaget nye Vedtægter for Sparekassen, hvis § 5 be­stemmer, at Formanden og 2 Bestyrelses­medlemmer have Ret til at tegne Firmaet. Hasle m. H. Herreders Contoir, Aarhus, den 25de Juli 1891 F. Lunn. Hads Herred. For mig er D. D. anmeldt, at Detaillist i Odder (jotfred Wilhelm Jantzen er ud­traadt af det under 25de Septbr. 1889 an­meldte Firma »J. Ranpaclis Efterfølgere« og at den af dette Firma drevne Handel fortsættes under Firma »J. Raupaclis Efter­følger« af den anden Deltager i ovennævnte Firma, Detaillist i Odder Creorg Frederik Julius Nielsen, der alene har Ket til at tegne Firmaet. Hads Herreds Politikammer, Odder, den 14de Juli 1891. Nanke. Frijsenborg-Faurskov Birk. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre ni. v. bekjendtgjøres herved, at jeg Dags Dato har modtaget An­meldelse om, at der under Firma »Hammel Og Omegns Andeelsbageri« drives Bageri i Hammel af et Actieselskab, hvis Besty­relsesmedlemmer ere: Træhandler Jens Mar­tinussen, Hammel, Formand, Træskomand (liristian Jepsen, Foldby, Snedker Jens An­dersen, Svenstrup, Ølkudsk Søren Jensen, Hammel, Murer Niels Olesen, Voldby, Hus­mand Christen Madsen, ISTorring, Murer Johannes Andersen, Sall, Pottemager Chri­sten Jørgensen, Tinning, Møllebygger Jens Laursen, Hammel, og Husmand Paul Pe­dersen, Foldby. Som Forretningsfører er Træskomand R. P. der er meddelt Pro- Birks Contoir, Hammel , L. Olrik. Randers Amt. Randers. For undertegnede Magistrat er det D. D. anmeldt, at Lærer P. Jensen Axelho, Murmester M. C. Olsen, Stenhugger 0. C. Rasmussen, Arbeidsmand Chr. Jensen, Ar­beidsmand 0. C. Thomsen, Arbeidsmand S. Nors Jensen, Tømrer S. Petersen, Snedker Kjeld Jensen, Skræder N. Visborg og Gjørtler R. C. Kjær ere udtraadte af Bestyrelsen for »Randers Arbeiderforening«, der driver Sparekasse-Virksomhed, og at ligeledes Suppleanterne, Skræder P. Rigenstrup og Marskandiser J. Westergaard ere udtraadte, samt at til Medlemmer af Bestyrelsen ere valgte: Driftsbestyrer Joh. E-Ludvigsen som Formand, Kjøbniand J. P. Hansen som Næstformand, Arbeidsmand H. Randrup, Murer S. Nielsen, Arbeidsmand Anthon Jensen, Møllebygger S. Lassen, Marskan­diser J. M. Westergaard, Kaffebrænder A. Gr. Lassen, Redacteur M. Mortensen og Patrouillebetjent C. P. Jørgensen, medens der ikke har fundet Valg af Suppleanter Sted. Randers Magistrat, den 22de Juli 1891. L. B. Jespersen^ const. Valeur. Grenaa. Til Handelsregistret for Grenaa Kjøb­stad er Dags Dato anmeldt, at Otto Richard Valei'ius Hasselbalch her af Byen under Firma »Grenaa Jernstøberi og Maskin­fabrik, Otto Hasselbalch«, driver Fabriks­virksomhed her i Byen, og at han er eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet samt ene­berettiget til at tegne samme. Grenaa Borgmestercontoir, den 15de Juli 1891. Brendstrup. Rougsø, Sønderhald og Øster-! lisbjerg Herreder. I I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 har Bestyrelsen for »Aarslev-Hørnin^ Com­niunes Sparekasse« anmeldt, at ved General­forsamling den 26de April d. A. ere Par­ticulier P. N. Houlberg af Hørning og Møller Ahraliaiiiseii af Moeskjær Mølle ind­valgte i Bestyrelsen, førstnævnte tillige som Næstfonnand, i Stedet for Gaardeier N. Ludvigsen af Hørning, der er afgaaet ved Døden, og Gaardeier Niels Petersen af Moeskjær, der er afgaaet efter Tour. Rougsø in. fl. Herreders Contoir, Randers, den 14de Juli 1891. Uonnens. Eibe Amt. Andst og Slaugs Herreder. Ifølge modtagen Anmeldelse er Gaard­eier Jens Jensen al Værst valgt til Medlem af Bestyrelsen for »Spare-og Laanekassen for Værst-Bække Commune og dens nær­meste Omegn« i Stedet for afdøde Gaard­eier Poul Jensen Poulin af Værst, hvilket herved bekjendtgjøres. Andst ni. fl. Herreders Contoir, Kolding, den 20de Juli 1891. H. Jacobsen^ const. Kiiigkjøbiiig Amt. Hammerum Herred. Overensstemmende med Loven om Han­delsregistre, Firma og Procura af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg Dags Dato har modtaget Anmeldelse fra »Ham­merum Herreds Spare-og Laanekasse« om, at Postcontrahent Niels Pa^h af Her­ning og Husmand Søren Krøjgaard af Klokkekilde i Gjellerup ere valgte til Med­lemmer af Bestyrelsen i Stedet for Niels Amtrup Nielsen, der er afgaaet ved Døden, og Jens Christian Smedegaard, der er ud­traadt af Bestyrelsen, at Particulier J. €hr. Møller af Herning, E. af Dbg., er Formand for Bestyrelsen, og at Jens Christian Smedegaard som Forretningsfører og Kasserer samt Mariane Nielsen som Bog­ holder i Forening tegne Firmaet. Ilammerum Herreds Contoir, Herning, den 29de Juli 1891. V. Jensen, const. Veile Amt. Veile. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 har jeg modtaget Anmeldelse fra; 1) Thomas Asmus Gorrissen om, at Firmaet »Brødrene Gorrissen«, hvoraf den ene Indehaver Nis Gorrissen er udtraadt, med dennes Samtykke vil blive ført ufor­andret under samme Firmabetegnelse som tidligere, og er Th. A. Gorrissen for Fremtiden eneste ansvarlig og til Under­skrift berettiget Indehaver. 2) Lauritz Christian Ipsen Møller om, at, efter at Kjøbmand Jes Peter Nielsen er udtraadt af Firmaet »Møller & Nielsen«, er han eneste ansvarlig og til Underskrift be­rettiget Indehaver af nævnte Firma, som fortsættes under samme Firmabetegnelse. Veile Borgmestercontoir, den 7de Juli 1891. H. C. Bruun, const. Samling af Anmeldelser til Handelsrej^istrene, udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning, koster fra 1ste Januar 1891 kun 2 Kroner aarlig. Den bringer den eneste fuldstændige, med Register forsynede Samling af Firma-Anmeldelser for hele Landet og udkommer hver Maaned. Til Samlingen leveres der 2 Aarsregistre, et over Firmaer og et over Personer, og i det førstnævnte Aarsregister medoptages Ntadi^ ^aintli^'e Firmaer fra tidligere Aargange med fornøden Henvisning til disse. Abonnement modtages paa alle JPostfeoiitorer, i samtlige llog'lafler og hos Hovedkommissionærerne V. Tlianiii^ & Appel, Kjøbmagerj^ade Nr. 16. Nr. 7 for 1891, l'/a Ark, færdigt fra Trykkeriet den 8de August. Udgiver; Assistent i Justitsministeriet Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel, M. P. Friis, Østervoldgade 8. K. Kjøbmagergade 16. K. Kjøbenhavn 1891. — Trykt hos J. H. Schultz.