Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart. ineil. No. ] 2 København. Anmeldelserne anganr følgende Firmaer: De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­delserne findes. Andersen d Lauritzen, 269. Andersen, 0.,ogCo., 270. Auning & JoJtansen, 26H. Bay og Vissing, 272. Berg, Ti'. 271. Nf.: Bikuben, jvf. nu: Bikuben, Forsørgelses­forening og Sparekas­se, 272. Bikuben, Forsørgelses forening og Sparekas­se, 272. *Bob<, bedst og billigst, Juul Jensen, 269. Bohn, Carl, (é Co. Spe­cialfirma i Parketqul ve, 271. Borch, F. O., 269. Borch, Viggo, & Co., 268. Braband, G., de Søn, 270. Brammer, Hugo, 272. Brødrene Hansens Ma­skinsnedkeri, 269. Brødrene S. & E. Niel­QP'ft O'T 1 Budtz, P. M., & Co., 2G9. Byens Pakkassefabrik iij A. C. Schmidt, 269. Christensen, Holm, & Co., 271. Christiansen, P. C. M., og P. Andersen, 270. Christtreus, Frantz, Bog trykkeri, 26S. Clausen, August, 270. Dansk Bladforlag, Erik .Jeppesen, 270. Dansk Plotnbefabrik ved Hanson og Mattat,271. I)ansk Sukker Import, H. Melskens, 269. Datiske Mejeriforening ers Mælkeeksjjort, De, 268, 271. Duelunds, Johan, Eftf. (Clausen & Momme), 269. Dyva & Jeppesen, 269. Elektromekano ved Georg E. Mathiasen, 272. Fehrmann, V. F., & Co , 268. > Fordelingscentralen< o­ErikS.Sabroe,269 270. Frederiksberg Rebslageri, A. P. Andersen Æ Søn, 269. Fæster(fcRasnmssen, 26H. Gas-og Vandmesterfor­retningen >Damsøi ved C. M. Wahlgreen,268. Gensidige Andels-Pensi onsforsikring,Den,271. Geist-Pedersen, 270. Girotti, Alfred, 271. Gottschnlck, Oscar E., 270. Gottschalcks, Oscar E., Eftf ved Poul Ri­chardt Martensen,270. j \ i i i ^ i Gress, Ferd., 268. Oulstads, H., Eftf., 270. Halva elektro Products, Varnekær, 272. Hansen <6 Alsbjerg, 269, 272. Hansen, Chr. P., 272. ; Hassel, Nisseyi rf: Co.,271. Hjemniepryd ved Eva Jacobsen, 270. Hjemniepryd ved Dag­mar Madsen, 270. Hollesens, Vilh.^ Eftf. 269. Holms, Tr., Efterfølger, , 272. Jacobsen, O., og Krøyer, 268. Jensen, Carl F., 271. ^ Julemandeni ved Aksel Gyldion, 271. Kihlstrøm & Kofoed, ; 271. Kjærsgaard og Nielsen, '270. ' Københaims billige Duk­ke-og Galanteriforret­ning ved Jensine Han­sen, 272. Københavns billige Duk- i ke- og Galanteriforret­ning ved Otto Han­sen, 272. Københavns Bogtrykkeri, Knud Eichert, 271. Københavns Bogtrykkeri, ved Max Larsen, 271. Kjøbenhavns Lampeskær­mefabrik, N. P. Mor­tensen, 269. Københavns Sadelmager­magasin ved Wm. Kjerulf, 271. Kraks Legat, 268. de la Lainq, M., & Co., 271. Luttichau, Curt, 271. Marstrands, Th., Efter­følger, 271. >Mary Salonen< ved C. M. Christensen, 268. Meincke Æ Co., 270. Meissner-.Tensen, H.,269. ^[etnlvarefabriken* Rito< V J. Emlington Dar­ling, 269. Metz, A. M , 270. Miradium ved Ole Frede­riksen, 270. Miradium Officinet ved Ole Frederiksen, 270. Modes Leonore ved I^y­dia Petersen, 270. Munk Jensen, N., 269. Nathan, Marcus M., 270. Nielsen Æ lAndvad, 271. Nielsen, Knud, S Co., 269. Pedersen, Kay H., 271. Petersen, Amstrup, Weihrauch, 270. Petersen, V., Co., 269. Philipson, Ernst, Æ Co., 270. Set. Jacobs Torvehalle, E. Uhrenholdt, 269. Schleiss, Carl, Dental Depot, 272. Schleiss, Carl, Dental Depots Efterfølgere, 272. Schmidt, J. M., tf A. Barfoed, 269. Simonsen, K. E., & Co., 268. Skandinavisk Selefabrik, Kleinert, Robert, 270. 1 ved Joh. L. Torp, 268. Skandinavisk Selefabrik | Tabukompagniet ved Bø­ved Rasmus Torp, 268. j ving Æ Co., 270. Skotøjsfabriken tCurti , Urtekram Centralen, H. ved Jensen og Winter, [ V. Gotfredsen, 268. 270. Villumsens Kul Import, Sparre & Poulsen., 269. \ 268. Sølvgades Materialhan-Øresundsvejens Kolonial­ del, Rudolf Hoffmann, lager ved O. Endrup 271. , & Co., 272. Til Københavns Handelsregister er mod­taget følgende Anmeldelser: Alfred Theohald Andreasen er indtraadt i Firmaet Ferd. (xi'ess som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvor­ved den ham givne Prokura er bort­falden. Poul Rasmnssen, Basmus Rasmussen, Ra.^mtis Frederik Hemmingsen, Niels Sfefen Sørensen, Ejvind Peter Bøjsen, Christian Petersen, Jens Jensen Lyager og Thtde Peter Thulesen er udtraadt at' Be­styrelsen for Firmaet Df; danske Mejeri­loreiiiiii^ers 31ælke -Exporl og Rasmus Laursen af Brund, Rasmus Andersen Jør­gensen af Brejninge og Hans Peder Pe­dersen af Spejlsby er indtraadte i samme. Af de hidtidige Bestyrelsesmedlemmer er Jens Peter Thomsen Møller og Niels Bendt­sen valgt til henholdsvis Formand og Næstformand for Bestyrelsen. Frantz Gabriel Dresler Julius Christtreu er udtraadt af Firmaet Frantz Cliristtreus Bogtrykkeri, der fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Frederik Julius Edvard Henrik Christtreu, Jens Aage Christtreu og Poid Johan Christtreu. Axel Peter Thorvald Hansen af Helle­rup er indtraadt i Firmaet Anning & Jo­hansen som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet. Firmaet K. E. Simonsen & €o. driver Haandværk. Kay Erik Simonsen og Poul Steen Simons er de ansvarlige Deltagere. Holger Vilhelm Gotfredsen driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Urtekram Centralen" H. (xot­ fredsen. Thomas Carlo Sørensen er udtraadt af Firmaet V. F. Fehrmann & €o., der fort­ sættes uforandret af den hidtidige Delta­ger Valdemar Frederik Fehrmann. Lars Peter Villumsen driver Handel som eneste ansvarlig ludehaver af Fir­maet Villnmsens Kul Import. Firmaet Skandinavisk Selefabrik ved Joh. L. Torp i Likvidation er hævet. Rasmus Torp driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Skandinavisk Selefabrik ved Rasmus Torp. Firmaet 0. Jacobsen og Krøyer driver Handel. Olivia Petrea Jacobsen og Hans Emil Krøyer er de ansvarlige Deltagere. Carlo Martin Andreas Nicolaj Wahl­green driver Haandværk som eneste an­svarlig Indehaver af Firmaet Gas-og Vandmesterforretningen „Damsø" ved C. M. Wahlgreen. Firmaet Viggo Borch & Co. driver Han­del. Viggo Olaf Borch og Johannes Ras­mussen er de ansvarlige Deltagere. Christian Marius Christensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet „Mary Salonen" ved C. M. Christensen. Prokura er meddelt Mary Bigantine Christensen, født Høg­sted. Firmaet Fæster & Rasmussen driver Haandværk. Marius Sørenseti Fæster og Aksel Olaf Thorvald Rasmussen er de an­svarlige Deltagere. Under Firma Kraks Legat drives Ud­givelse af Kraks Vejviser (Københavns Vejviser, Danmarks Handelsspejl) samt Forlagsvirksomhed af et Selskab med be­grænset Ansvar, hvis Statuter er af 21. Aug. 1923, konfirmeret den 13. Febr. 1924 og hvis Bestyrelse bestaar af 3 Med­lemmer, f. T. Else Cecilie Emilie Krak, født Nielsen, af Frederiksberg, Harald Koch, boende i Danzig, og Otto Emil Andersen. Firmaet tegnes af 2 af Besty­relsens Medlemmer i Forening. Prokura er meddelt Vilhelm Cecilius Brosted alene og Hjalmar Gammelgaard, Steffen Peder Anker Heegaard, Kristian Miiller og Svend August Brandt-Moller, 2 i Forening. Kapitalen bestaar af de Legatet som Uni­versalarving efter afdøde Dr. Ove Krak tilfaldue Midler. Legatet hæfter for Fir­maets Forpligtelser med den til enhver Tid tilstedeværende Formue. Bekendt­gørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlig Tidende. Vif/go Emanuel Clausen er udtraadt af Firmaet Johan Duelunds Et't. (Clausen & Momme), der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Ole Peter Momme. Firmaet P. M. Budtz & Co. har med­delt Karl Kristian Edvard Andresen Pro­kura. Hans Meisner-Jensen, der var Indehaver af Firmaet H. Meisner-.Iensen. er afgaaet ved Døden og Firmaet er hævet. Firmaet .]. M. Schmidt & A. Barfoed er hævet. Firmaet Hansen & Alshjer^ driver Han­del. Christian Theodor Hansen og Jens Edvin Alshjerg er de ansvarlig Deltagere. John Robert Emlington Barling driver Haandværk fom eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Metal varefabriken „Hito'^ V/ J. Emlington Darling. Harald Frederik Melskens driver Han del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Dansk Sukker Import, H. Mel skens. Sven Juul Jensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ^BOB", bedst og billigst, Juul Jensen. Firmaet Brødrene Hansens Maskinsned­keri driver Haandværk. Ove Christian Dusinins Hansen og Lonis Jørgen Han­sen er de ansvarlige Deltagere og tegner Finuaet i Forening. Firmaet Sparre & Poulsen driver Han­del. Henriette Sparre^ født Rosenberg og Gerda, Marie Poulsen er de ansvarlige Deltagere. Firmaet Andersen & Lauritzen driver Spedition. Carl Niels Andersen af Fre­deriksberg og Albert Edvard Magnus Lauritzen er de ansvarlige Deltagere. Laurits Emilius Jørgen Winther er ud­traadt af Firmaet Vilh. Hollesens Eftt'., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Heinrich Theoder Martens. Sven Harald Goldschmidt er indtraadt i Firmaet F. O, Borch, som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet Dyva & Jeppesen er afmeldt af Handelsregistret. Firmaet Frederiksberg Rebslageri, A. P. Andersen og Sen er hævet. Firmaet V. Petersen & Co. er hævet. Niels Peter Mortensen, der var Inde­haver af Firmaet Kjobenhavns Lampe­skærmefabrik, N. P. Mortensen, er af­gaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af hans Enke Frede^ika Mor­tensen, født Søderberg. Prokura er meddelt Frode Anker Findanus Morten­sen og Agnes Gurli Amalie Mortensen i Forening. Andreas Christian Schmidt driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Byens Pak kassefabrik ved A. €. SchmidL Københavns Magistrat, den 2. December 1924. Til Københavns Handelsregister er mod­taget følgende Anmeldelser: Margrethe Dorothea Elfriede Munk-Jen­sen, født Will, driver Handel som ene­ste ansvarlig Indehaver af Firmaet N. Munk-Jensen, idet hun fortsætter den af hendes afdøde Mand Niels Munk-Jensen under nævnte, hidtil uanmeldte Firma drevne Forretning. Firmaet Knud Nielsen & Co. driver Haandværk. Knud Aage Nielsen og Maoc August Frandsen, førstnævnte af Frede­riksberg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Ejnar Johan Christian Jessen Uhren­holdt driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Sct. Jacobs Torve­halle, E. Uhrenholdt. Erik Skovgaard Sabroe af Frederiks­ herg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firnjaet „Fordelirigsceiltra­leii'' ved Erik S. Sabroe. Lydia Marie Kristine Petersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver at Firmaet Modes l^eoiiore ved Lydia Pe­tersen. Firmaet Anistrup Petersen & Weih­rancli driver Flaandværk. Jens Arnstrup Petersen og Svend Weihrauch er de an­svarlige Deltagere. Firmaet i\jærs;?aard o^ Nielsen driver Haandværk. Julivs Christensen Kjærs­gaard og Henry Emil Nielsen er de an­svarlige Deltagere. Firmaet P. C, M. Christiansen 02: P. Andersen driver Haandværk. Peter Chri­stian Marius Christiansen og Amiders Pe­ter Andersen, sidstnævnte af Frederiks­berg, er de ansvarlige Deltagere. Carl August JMarinns Clausen af Fre­deriijby-Nielsen'% der fortsættes uforan­dret af Ole Christian Olesen, Helsingør, som eneste ansvarlige Indehaver, Der er meddelt Frk. Helga Olsen Pro­kura. Politimesteren i Helsingør ui. v., den 30. No­vember 1924. K. Petri. Til herværende Firraaregister er an­meldt, at Firmaet „Clir. Scliierbecks senere Efttl.s Vinliandel", Helsingør, er ophævet. Politimesteren i Helsingør ni. v., den 13. De­cember Ui24. K. Petri. Holbæk Amt. Holbæk. Til Handelsregisteret for Holbæk Køb­stad er modtaget saalydende Anmeldelse: Firmaet; „N. Olseiis Enkes Eftf. Fisker­nes Fællessalgforening", Holbæk, an­melder, at det ved en den 13. December 1924 afholdt Generalforsamling er ved­taget at ændre det fornævnte under 12. Januar 1924 indregistrerede Firmanavn til „Fiskernes Fællessalgsforening", Hol­bæk, hvorhos Bekendtgørelse til Forenin­gens Medlemmer kun skal ske i offentlige Tidender, naar Lovændring skal behand­les, og da 1 Gang i hvert af de lokale Blade i Holbæk, for Tiden Holbæk Amts­tidende, Holbæk Amts Venstreblad, Hol­bæk Amts Avis, og Holbæk Amts Social­demokrat. J'olitimesteren i Holbæk Købstail ni. v., den 15. December 1924. Rosen. Sorø Amt. Korsør. Det er anmeldt til herværende Handels­register, at Medlem af Tilsynsraadet for „Sparekassen for Korsør oj^ Ome^n", Købmand Emil Vilhelm Hansen af Korsør er afgaaet ved Døden, at Medlem af sanmie Tilsynsraad, Arbejdsformand Jens Feter Svare af Korsør er udtraadt som Medlem af Raadet, og at Boghandler Niels Zachariassen og Murermester Jens Feter Bergmann, begge af Korsør, af „Sparekassen for Korsør og Oniegn'^ er valgt som Medlemmer af nævnte Tilsyns­raad, samt at Valgene er godkendte af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart den 28. Juli og 15. November d. A., hvorefter Bestyrelsen bestaar af a. Direktionen; Konsul Laurits Feter Jepsen, Korsør, Malermester Niels Marian Vilhelm Krogh, ibd., Købmand Niels Thor Pedersen Vinkel, ibd., Rentier Niels Kristensen, Forlev og Proprietær Jens Feter Nicolaj Peder­ sen, Hulby; b. Tilsynsraadet: Læge Elias Carl Lduard Seydel, Korsør, Overlærer Erhard Andreas Woldike, ibd., Skibsbyguiester Søren Ludvig Tuxen Petersen, ibd., Fabriksleder Charles Victor Emanuel Friis, ibd., Boghandler Niels Zachariassen, ibd.. Murermester Jens Peter Bergmann,ihd., Postmester Christian Iver Hansen, ibd.. Direktør Thorvald Jtdius Emil Ras­ mussen, ibd., Sognefoged Hans Albrechtsen, Or­ midsiev. Sognefoged Peter Jensen Petersen, Tjæreby, Fisker Jens Cornelius Jensen, Korsør, Kgl. Vejer og Maaler Holger Ludvig Qvistgaard, ibd., Apotheker Henrik Johan Otterstrom, ibd., og Overretssagfører Johannes Emil Hei­ning, ibd. Politiafdelingskontoret i Korsør, den 11. J>e­cember 1924. H. 31. Ettrup, Fm. Præstø Amt. Stege. Til herværende Handelsregister er ind­gaaet saalydende Anmeldelse: Firmaet „Stege ny Installatioiistorret­iiiiig. Balle & Lundquist ved Agnes Jen­sen Balle", der driver Handel Storegade 28, Stege, er hævet. Politiruestereii i Vordinfrborg in. v., den 1. De­cember 1924. Blitger. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Firmaet; Stege ny Installations­forretning ,,Balle & Lundqvist" er hævet. Politimesteren i Vordingborg ni. v., den •>. De­cember 1924. Blitger. Odense Amt. Odense. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Ove Hansen er udtraadt at Firmaet „C. Busch & €o.", og at Firmaet iøvrigt fortsættes uforandret af Carl Vil­helm Frits Bitsch som eneste ansvarlig Indehaver. Magistraten i Odense, den 5. December 1924. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at der under Firma „Frakke­magasinet ved Ove Hansen" drives Haand­værk i Odense, Store Graabrødrestræde 11, af Ove Hansen af Odense som eneste an­svarlig Indehaver. Magistraten i Odense, den 5. December 1921. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at der under Firma „V. Bur­chartli & Søn" drives Handel i Odense af Købmændene Niels Valentin Georg Burcharth og Knud Valentin Falk Bur­charth^ begge af Odense, som eneste an- I svarlige og til Underskrift hver for sig berettigede Indehavere. -Magistraten i Odense, den 9. December 1924. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at der under F'irma „0. Bur­charth & Søn*^ drives Handel i Odense af Købmændene Niels Valentin Georg Burcharth og Knud Valentin Falk Bur­charth, begge af Odense, som eneste an­svarlige og til Underskrift hver for sig berettigede Indehavere. Magistraten i Odense, den 9. December 1924. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at der under Firma ,,Vilh. An­dersens Efttlg. Petersen og Kirkegaard" drives Fabrikvirksomhed i Odense, Allé­gade 28, af Jens Peter Petersen og Alfred Kirkegaard-Nielsen, begge af Odense, som eneste ansvarlige og til Underskrift hver for sig berettigede Indehavere. Magistraten i Odense, den 9. December 1924. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Købmændene Aage Bencke og Erik Bencke, begge af Odense, ere indtraadte som fuldt ansvarlige Deltagere i Firmaet „William Bencke & Co." og at Firmaet tegnes af Deltagerne hver for sig samt at den Aage Bencke i sin Tid meddelte Prokura er tilbagekaldt. Magistraten i Odense, den 11. DecemV»er 1924. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Firmaet „Hamborg en gros Lager ved P. C. Paulsen'^ er hævet. Magistraten i Odense, den 16. December 1924. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Poul Benedikt Riitzou er ud­traadt af Firmaet „Pyens Ægexport ved Poul Riitzou & Co.", og at Firmaet iøvrigt fortsættes uforandret af Carl Marius Ras­mussen som eneste ansvarlig Indehaver. Magistraten i Odense, den 18. December 1924. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Firmaet „Danske Landmænds Export af Avlsdyr etc., Odense'' (linjitt.) er hævet. Magistraten i Odense, den 20. December 1924. Bloch. Det under 10. April 1911 anmeldte Aktieselskab „Fyns Forsamlingshus" er afmeldt til det herværende Handelsregister efter at være bleven optaget i Aktiesel­skabs-Registret. Magistraten i Odense, den 20. December 1924. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Firmaet „Antojyden ved Henry Alber" har meddelt Frøken Ella Louise Theodora Hansen Prokura. Magistraten i Odense, den 23. December 1924. Bloch. Politikreds Nr. 30. I Tilslutning til Bekendtgørelse af 21. Juni d. A. vedrørende Lunde Brugsfor­ening bekendtgøres: Vedtægterne er af 12. Juni 1892; Be­kendtgørelser til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender. Formanden teg­ner Firmaet og Medlemmerne hæfter soli­darisk for Foreningens Forpligtelser. Politimesteren i Bogense m. v., den 28. No­vember 1924. Wegener. Svendborg Amt. Svendborg. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v. er mod­taget saalydende Anmeldelse; 1' ru Emma 3Iarie Petersen., Set. Jør­gensvej 35, Set. Jørgens Sogn, anmelder, at hendes Ægtefælle, Vinhandler Axel Christojfer Peiersen, er død 1. September 1923, og al hun, der hensidder i uskiftet Bo efter ham, nu er Eneindehaver af Afdødes Firma: „Hansen & Oo." af Svend­borg. Den Oscar Emil Petersen meddelte Pro­kura stadfæstes. Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den 29. November 1924. Krarup. Nyborg. Gotfred Christensen anmelder, at han under Firma: „Møllers Efterfølger ved (j. Christensen" driver Handel og Haand­værk i Nyborg som eneste ansvarhge og til Underskrift berettigede Indehaver. Politikontoret i Nvborg, den 19. December 1924. Harhorn. Maribo Amt. Rødby. Til herværende Handelsregister er mod­taget saalydende Anmeldelse: Carl Godtfred Holst, Rødby og Jørgen Hjalmar Jørgensen, Sæddinge, anmelder, at de som eneste og fuldt ansvarlige Deltagere driver Handel i Rødby under Firma: Holst & Jørgensen. Politimesteren i Rødby m. v., den 28. No­vember 1924. Griiner. Aalborg Amt. Aalborg. Til Handelsregisteret er anmeldt, at Likvidationen af Firmaet „Aalborg Re­deriaktieselskab i Likvidation" af Aal­borg, (jvnf. Statstidende Nr. 202for 27. No­vember 1918) er afsluttet under 8. April 1924, samt at Firmaet er hævet. Aalborg Magistrat, den 29. November 1924. Bornemann. Til Handelsregisteret er anmeldt, at Firmaet „Alfred Andreasen & ('o." af Aalborg er hævet. Aalborg Magistrat, den 29. November 1924. Bornemann. Til Handelsregisteret er anmeldt, at Detaillist Viggo Rolf Wøldike af Aalborg under Firma: Konkurrenten ved Vij^go Wøldike" driver Handel i Aalborg som eneste ansvarlige og tegningsberettigede Indehaver. Aalborg Magistrat, den 20. December 1924. Kjørhoe, cst. Hjørring Amt. Brønderslev. Til herværende Handelsregister er der modtaget saalydende Anmeldelse: Under Firma Brønderslev Plovfabrik, Torpegaard & Eriksen drives Haandværk i Brønderslev, Niels Jensen Torpegaard og Erik Rasmus Eriksen, begge af Brøn­derslev, er de ansvarlige Indehavere og tegner i Forening Firmaet. Erik Rasmus Eriksen har Prokura. Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 10. December 1924. J. Funch. Thisted Politikreds Nr. 53. Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse; Herved anmeldes, at nedennævnte Med­lem er udtraadt af Bestyrelsen for Øsløs Brugsforening, nemlig Gaardejer Boe Kri­ stensen, Øsløs, og i hans Sted er indtraadt Husmand Holger Brun, Øsløs. Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den B. December 1924. Kampfnann. Politikreds Nr. 54. Til det her førte Handelsregister er D, D. modtaget saalydende Anmeldelse: Underskrevne Købmand Poul Jepsen af Vestervig, sonj Eneindehaver af Handels­firmaet „I. V. Bacli & Jepsen". Vestervig, afmelder herved nævnte flandelsfirma, der er hævet fra den 1. d. M. at regne. Hassing-Refs Herreders Politikontor, Hurup, den 20. December 1924. d' Auchamp, Politimester. Viborg Amt Politikreds Nr. 56. Til Sallinglands Herreders Handelsre­gister er modtaget saalydende Anmel­delse: Ugift Johanne Andersen Jørgensen af Durup anmelder, at hun som ene ansvar­lig Indehaver driver Handel i Durup-Tøn­dering Kommune under Firma „Durup Sæbebus ved Johanne Jørgensen". Politimesteren i Skive Købstad m. v., den 6. December 1924. F. Valkersen. Aarhus Amt. Horsens. Til Firmaregistret for Horsens Købstad er indgaaet følgende Anmeldelse: Tømrer Søren Steffensen og dennes Søn Ejnar Steffensen, begge af Horsens an­melder, at de under Firma „S. Steffensen & Søn'* driver Haandværk i Horsens som eneste og fuldt ansvarlige Indehavere af dette Firma. Hver af Indehaverne kan alene tegne Firmaet. l'olitimestereii i Horsens Købstad, Bjerre og Hatting Herreder, Horsens, den 27. No vember 1924. Knutsen. Til Firmaregistret for Horsens Købstad er indgaaet følgeude Anmeldelse: Læderhandler Lauritz Christian Jen­sens Enke, Albertine Margrethe Julie Ma­rie Jensen, født Chistiansen, anmelder som Ene-Indehaver af Firmaet Ijauritz Jensen, Horsens, at hun meddeler Kai Sander Sjøgren., Horsens Prokura. l'olitiniesteren i Horsens Kø})stad, Bjerre og Hatting Herreder, Horsens, den 2U. No­vember 1924. Knutzen. Til Firmaregistret for Horsens Købstad er indgaaet følgende Anmeldelse; Mejeriejer Christen Hansen Nielsen af Horsens anmelder, at han under Firma: „Slotsgades Mejeri ved Hansen-Melsen" driver Handel og Fabrikation i Horsens som eneste og fuldt ansvarlige Indehaver af Firmaet, der tegnes af ham. Politimesteren l'or Horsens Købstad, Bjerre og Hatting Herreder, Horsens, den o. De­cember 1924. Knutzen. Til Firmaregistret for Horsens Købstad er indgaaet følgende Anmeldelse: Ingeborg Caroline Hansen, født Peter­sen af Horsens, der er Enke efter Køb­mand Peter Martin Georg Hansen, Hor­sens, anmelder, at hendes Mand er afgaaet ved Døden, og at hun fortsætter den af hendes afdøde Mand i Horsens under Firma „Peter Hansen & €o.", Horsens, drevne Handelsforretning, saaledes at Fir­manavnet er uforandret og hun selv er eneste ansvarlig Indehaver. Der er med­delt Frk. Marie Dorthea Hansen af Hor­sens Prokura. Politimesteren i Horsens Købstad, Bjerre og Hatting Herreder, Horsens, den 19. December 1924. Knutzen. Silkeborg. Fabrikant Carl Edvard Jensen af Silke­borg har til Handelsregistret anmeldt Ophør af det under 30. April 1907 an­meldte Firma „Silkeborg Trævarefabrik ved Edvard Jensen". J'olitimesteren i .Silkeborg Købstad m. v., den 20. Deceml>er 1924. N. P. Nielsen. Politikreds Nr. 37. Til herværende Handelsregister er ind­gaaet saalydende Anmeldelse: Bestyrelsen for Ousted Taaning Kom­munes Spare og Laanekasse anmelder hertil, at Brevsamler Anders Madsen, Tebstrup, og Gaardejer Rasmus Pedersen, Ejer, er indtraadt i Bestyrelsen i Stedet for Gaardejer Peder Pedersen Bech, Teb­strup, og Smedemester Johannes Madsen, Ejer, der begge er afgaaet ved Døden. Bestyrelsen bestaar herefter af 1) Par­tikulier Carl Sørensen Hedlund, Horn­drup. Formand, 2) Gaardejer Rasmus Pe­dersen, Ejer, 3) Gaardejer Poul Jørgensen, Taaning, 4) Brevsatnler Anders Madsen, Tebstrup, 5) Partikulier Søre^i Peter Ma­thiasen, Riis. Politimesteren i Voer og Nim Herreder m. v., Horsens, den 9. December 1924. Borchorst. Politikreds Nr. 39. Til herværende Handelsregister er ind­givet saalydende Anmeldelse: Snedkermestrene Karl Feter Reinholdt Petersen og Niels Iversen, begge af Aaby­høj, anmelder som eneste ansvarlige og til Firmategning berettigede Indehavere, at drive Fabriksvirksomhed i Aabyhøj under Firmanavn „Møbelfabriken Sirlns" ved Iversen og Petersen. Firmaet tegnes af hver af Indehaverne for sig. Procura ej anmeldt. Politikreds Nr. 39, Hasle m. ti. Herreder m. v., Aarhus, den 16, December 1924. Høegh-Giddherg. Bestyrelsen for Hvorslev Bnigsforeniiig, anmelder herved til Firmaregisteret, at ved Generalforsamlingen d. 29. August d. A. udtraadte af Bestyrelsen, Gaardejer af Amstrup Mark Kristen Nielsen og valgtes i hans Sted Husejer af Vidstrup Frederik Jvlins FrederiJcsen. Bestyrelsen bestaar herefter af; Sned­kermester Jens Jensen Mogensen, Hvors­lev, Formand, Gdr. Søren Peter Amdisen, Hvorslev, Vognmand Peder Jensen Peder­sen, Hvorslev, Lærer Piasmns Andreas Harving, Hvorslev, og Husejer Frederik Jnlius Frederiksen af Vidstrup. Politikreds Nr. 39, Haple m. fl. Herreder in. v., Aarhus, den 19. December 1924. Høegh-Gnidherg. lianders Amt. Randers. Til Handelsregistret for Randers Køb­stad er anmeldt, at Firmaet ,,Fre,jr ved Niels Larsen'" er hævet. Randers Magistrat, den 29. December 1924. T). Stvane. Til Handelsregistret for Randers Køb­stad er anmeldt, at Detaillist Anders FJmil Nielsen af Randers driver Handel sammesteds som eneste ansvarlige Inde­haver af Firmaet „Cig:arforretiiiiigen Bil­ligheden ved Emil Melsen". Randers Magistrat, den 1. December 192i. 1). Swane. Til Handelsregisteret for Randers Køb­stad er modtaget følgende Anmeldelse vedrørende det tidhgere indregistrerede Selskab „Dansk Forsikringsselskab Ver­ninnd". Selskabets Navn er ændret til „Dansk Brandforsikringsselskal) „Vermund" af 1904, gensidigt Selskab", Bestyrelsen be­staar nu af Gaardejer Mikkel Jensen, Kristrup, Gårdejer Martinus Vinther, »Mellemmølle«, Voldum, Randers, Gaard­ejer Niels Johnsen, »Munkholm«, Stevn­strup, Krat Bak, »Grumstru})gaard«, Hovedgaard, Gaardejer Simon Pedersen, »Ringlevadgaard«, Bjerregrav, og Direk­tør Frederik Thybo, Randers. Selskabet driver nu alene Brandforsikring af Byg­ninger og Løsøre paa Landet og har For­retningskontor og Hjemsted i Randers. Vedtægterne er for Løsøreafdelingen af 1. Oktober 1904 med Ændringer, sidst af 14. April 1914, og for Bygningsafde­lingen af 29. Januar 1909 med Ændringer sidst af 9. Maj 1922. Firmaet tegnes af Bestyrelsens Formand, Gaardejer Mikkel Jensen af Kristrup, og den administrerende Direktør, F'rederik Thybo af Randers, hver for sig. Der er ikke indskudt nogen Kapi­tal i Selskabet, men dets Medlemmer er indenfor hver Afdeling solidarisk ansvar­lige i Forhold til den ordinære Præmie. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ske i Landbostandens Assuranceblad. Randers Magistrat, den 1. December 1924. 1). Swane. Hobro. Til herværende Handelsregister er D. D. anmeldt Ændring til den under 20. Au­gust d A. gjorte Anmeldelse, indrykket i »Statstidende« for 22. August 1924, saa­ledes at Anmeldelsens Indhold er: at Søren Balle Nielsen under Firmanavn „Hobro Dampvaskeri" ved S. B. Nielsen som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­maet driver Fakriksvirksomhed i Hobro. Politimesteren i Hobro Købstad m. v., den 2. December 1924. C. R. Ege. Politikreds Nr. 46, Bestyrelsen for (jlenstrup Sogns Spare-og Laanekasse har under 5. December til herværende Handelsregister anmeldt, at den tidligere Bestyrelse er afgaaet og at Bestyrelsen nu bestaar af Alfred Nielsen, J. M. Jacobsen, S. Kjeldsen Krag, Tt. Fi­sker Olsen, Joh. Espersen, S. M. Sørensen og J. Nielsen Jørgensen alle af Glenstrup Sogn. Vedtægterne er stadfæstede under 4. Juli 1922. Sparekassens Firma tegnes af 2 Besty­relsesmedlemmer i Forening. Politimesteren i Hobro Købstad ui. v., den 5. December 1924. C. n. Ege. Ribe Amt. Esbjerg. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Fiskeexportørerne Jens Antho­nisen af Esbjerg og Peter Methinns An­thonisen af SLigen som eneste ansvarlige og hver for sig til Underskrift berettigede Indehavere af Firmaet Allllioniseil & l'o." driver Handel i Esbjerg. K8V)jerg kgl. Borgmesterkontor, den 19. De­cember 1924. Holch. lliiigkøbiiig Amt. Herning. Til Berigtigelse af Anmeldelse af 17. iMarts 1924 er sket følgende yderligere Anmeldelse til Firmaregistret. Niels Sigfred Aagaard-Jensen af Her­ning anmelder at han under Firma M. K. ^'edel'k.iærs Prodnktfomtiiiiig, Efterføl­ger S. Aagaard Jensen, driver Handel i Herning med Anmelderen som eneste ansvarlige og til Underskrift berettigede Indehaver. Politikontoret, Herning, den o. December 1924. Paid Hansen. Lemvig. Til herværende Handelsregister er ind­gaaet følgende Anmeldelse: Marius Christian Weilstrup anmelder herved, at jeg som eneste ansvarlige In­dehaver driver Forretning (Handel) i Lem­ vig Kommune under Firmanavnet Herre­ina^^asinet Perfekt ved M. C. VVeilstrap. Politimesteren i Lemvig m. v., den 4. Decem­ber 1924. Neergaard. Til herværende Handelsregister er ind­ gaaet følgende Anmeldelse: Skomagermestrene Jacoh Thøgersen Jensen Holm og Jacoh Holm af Lemvig anmelder herved, at vi som eneste ansvar­ lige Indehavere driver Handel i Lemvig Kommune under Firma: Lemvig Skotøjs­ magasin ved Jacob Holm & Søn. Politimesteren i Lemvig m. v., den 4. De­cember 1924. Neergaard. Til herværende Handelsregister er ind­ gaaet følgende Anmeldelse: Det til Handelsregistret anmeldte Fir­ ma: Tobaksfabriken Oarl 0. Andersens Efterfølger L. H. Bechgaard & €o., ændres til: Lemvig Tobaksfabrik, Carl €. Ander­ sens Efterfølger. L. B. Bechgaard & €o. Politimesteren i Lemvig m. v., den 6. Decem­ber 1924. Neergaard. Politikreds Nr. 59. Til herværende Firmaregister er an­meldt at Jens Thomsen og Cornelius Jen­sen af Timring ere udtraadte af Besty­relsen for Timring lokale Foderstotfor­ening og i Bestyrelsen er i deres Sted indtraadt Gaai'dejerne Jens Christian Jen­sen af Bjerregaard og Peder Nielsen af Brikshus. løvrigt ingen Forandring siden sidste Anmeldelse. Politikontoret, Herning, den 29. November 1924. Poul Hansen. Bestyrelsen for Grjellerap Arbejder-og Brngsforening anmelder, at Smed Chri­stian Vinderslev og Gaardejer Christen Søndergaard er udtraadte af Bestyrelsen og i deres Sted indvalgte Tømrermester Jens Jensen, Hammerum og Gaardejer Anders Hauge Nielsen, Agerskov. Bestyrelsen bestaar herefter af Gaard­ejer Henrik Vejen, Frølund, Gaardejer Anders Hauge Nielsen, Agerskov, Fabri­ kant Iver Stampe, Hammerum, Tømrer­mester Jens Jensen^ Hammerum, Gaard­ejerne Lars Christian Andersen, Agerskov, Peder Vestergaard, Birk og Niels Feder Hjøllimd, Skovby. Politikontoret i Herning, den B. December 1924. Foid Hansen. Politikreds Nr. 62. Til det herværende Handelsregister er indleveret saalydende Anmeldelse; Gaardejerne Anders Peter Andersen, Mads Andersen Næsgaard, Gregers Høj­mose, Kristen Andersen og Kristian Jen­sen Færge, alle af Brejning Sogn, anmel­der, at under Firma „Spjald Foderslof­ driver en Forening med Hjem­sted i Spjald, Brejning Sogn, Handel med Foderstoffer. Anmelderne udgør Be­styrelsen^^med Gaardejer Anders Peter Andersen som Formand. Vedtægterne er af 23. September 1924, Firmaet tegnes af Bestyrelsens samtlige Medlemmer i For­ening. I Selskabet er ingen Kapital ind­skudt, men samtlige Foreningens Med­lemmer hæfte solidarisk for Foreningens Forpligtelser. Prokura er ikke meddelt. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker ikke i offentlige Tidender. Politikreds Nr. 62, Ringkøbing Købstad m. v., Ringkøbing, den 8. December 1924. Aage Sørensen. Vejle Amt. Kolding. Til herværende Handelsregister er mod­ taget saalydende Anmeldelse: Den 1. December 1924 anmeldte Elek­ triker Jørgen Jørgensen, Kolding, at han som eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet „Dansk Maalerværksted ved .1. .lørgeiiseil" driver Haandværk i Kolding Købstad. Firmaet tegnes alene af Indehaveren. Der er ikke meddelt procura, og der er ingen Kommanditister. Politimesteren i Kolding in. v., den 1. Decem­ber 1924. Thalhitzer. Politikreds Nr, 34. Til herværende Handelsregister er mod­taget saalydende Anmeldelse: Den 25. November 1924 anmeldte Be­styrelsen for Jordrup Brn^sforeiiiiig, at Gaardejerne Hans Nielsen, Knudsbøl, An­ton Nørgaard, Jordrup, og Knnd Knud­sen, Jordrup Mark, er udtraadt af Besty­relsen, og at Gaardejerne Thorvald Nis­sen, Knudsbøl, Johannes Hansen, Jordrup, og Jep Simonsen, il)id. i deres Sted er indtraadt i samme. Politimesteren i Kolding m. v., den 25. De­cember 1924. Thalhitzer. Haderslev Amt. Haderslev. Til herværende Handelsregister er der modtaget saalydende Anmeldelse: Under Firma „Juhl & Boysens Eftflg. ved Wilh. Andresen", driver Købmand Ingemann Wilhelm Andersen af Haderslev, , Handel sora etieste og ansvarlige Inde­ haver. Peter Georg Andresen og Niels Peter Skøtt har Prokura og kan hver for , sig tegne Firmaet. Politikammeret i Haderslev, den 13, December 1924. Rendal. Politikreds Nr. 66. Til herværende Handelsregister er mod 'taget saalydende Anmeldelse: Friedrich Hansen Bahrt af Sommersted anmelder, at han som eneste og ansvar­lige Indehaver af Firmaet „Sommersted Margarinefabrik ved P. H. Bahrt" driver Fabrikationsvirksomhed i Sommersted. Der er ikke meddelt Prokura. Politimesteren i lladei'Klev Købstad ni. v., den lo. I)eceni})er 1924. Rendal. Aabenraa, Amt. Aabenraa. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Firmaet ,,P. H. Callesens Udsalg i Aabenraa. Indehaver Hans Stehr". er hævet. Aabenraa Købstad rn. v., Politikontor, den 12. December 1924. Frihert. Sønderborg Amt. Sønderborg. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Firmaet „C. H. Schåttiger", Sønderborg, er traadt i Likvidation, og at Haye Christian Boysen af Sønderborg er udnævnt til Likvidator og tegner alene Firmaet, hvis Navn herefter bliver H. Schåttiger i Likvidation", Sønderborg. Sønderborg Politikontor, den ». December 1924. Knud Cortsen. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Sagfører Willy Ewers er ud­traadt som ansvarlig Med-Indehaver af Firma „Ewers & Comp.", Sønderborg, saa­ledes at Fru Clarine Ewers, født Schåt­tiger for Fremtiden er eneste ansvarlige og til Underskrift berettigede Indehaver at nævnte Firma. Firmanavnet ^Ewers & Conip.", Sønder­borg, bibeholdes uforandret, .Sønderborg Politikontor, den 9. December 1924. Knud Cortsen. Til herværende Handelsregister er an-i meldt, at Firmaet Sehiittiger", Søn­ derborg, er traadt i Likvidation, og at Haye Christian Boysen af Sønderborg er udnævnt til Likvidator og tegner alene Firmaet, hvis Navn herefter bliver H. Schiittiger i Likvidation", Sønderborg. I Sønderborg Politikontor, den 15. December 1924. Kmtd Cortsen. Til herværende Handelsregister er an­ meldt, at Købmand Bruno Adolf Schoon af Sønderborg som eneste ansvarlige og til Underskrift berettigede Indehaver dri­ ver Forlagsvirksomhed og Handel i Søn­ derborg under Firma ,,Forlaget Sønder­ jylland, Indehaver Brnno A. Schoon", Sønderborg. Prokura er ikke meddelt. Sønderborg Politikontor, den 19. December 1924. Knud Cortsen. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Firmaet „C. H. Schåttiger", Sønderborg, er traadt i Likvidation, og at Haye Christian Boysen af Sønderborg er udnævnt til Likvidator og tegner alene Firmaet, hvis Navn herefter bliver „C. H. Schåttiger i Likvidation", Sønderborg. Sønderborg Politikontor, <1en 19. December 1924. Knud Cortsen. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Maler Wilhelm Christian Muller af Sønderborg og Maler Christian Frede­rik Wilhelm Møller af Sønderborg« i For­ening som eneste ansvarlige Indehavere driver Haandværk i [Sønderborg1under Firma „Muller & Møller", Sønderborg. Firmaet tegnes af hver af Indehaverne for sig. Procura er ikke meddelt. Sønderborg Politikontor, den 23. December 1924. Knud Cortsen. Politikreds Nr. 69. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Købmand Hans Andersen Mad­sen af Broager som eneste ansvarlige Inde­haver driver Handel i Broager mider Firma „Haiis A. Madsen" Broa^^er. Fir­maet tegnes af Indehaveren. Procura er meddelt Holger Lorens Christian Madsen af Broager. Sønderborg Politikontor, den 4. Decenil)er 19*24. Knud Corisen. Rettelser: Aargang 1921, Side 170, Sp. 2, Linje *2 f. n. »Warninus« la'8: »Wornin> » » 171, >1, » 4 f. o. »Warmin^s« læs; >\S'orni nga«. Aargang 1924, » '214, »1, »21 f. o. >21(3, 2I7< læs: »21tl, 221«. > > » 218, » 2, » 9 t. n. >vod< læs; >ved». > > > 259, >1, > 5 f. o. »Knudsen Lindholdt« læs: »Pedersen Lindholdt Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, adgaar iiiaanedlig og koster 2 Kroner om Aaret. Samlingen forsynes aarlig med fuldstændigt Firmaregister, tillige omfattende samtlige tidligere Aargange. Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader. ocnxrK'-r'rj:-ccck'• 'Ccc:~': c;;c c:ooo:> Nr. 12 for 1924, 2V4 Ark, færdigt fra Trykkeriet den 24. Januar 1925. Udgiver; Departementschef G. Busck-Nielsen, Hovedkommissionær: F. Thaning Æ Appel, Dpsalagade 20. Kjøbmagergade 16. Kjøbenhavn 1924. — Centraltrykkeriet (C. feralew).