Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, 1924 København. Anmeldelserne angaar følgende Firmaer: (De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­delserne findes.) A. B. C. Protokol Co. ved Johannes Iversen tfe Co., 217. Afrikanske Handelssel­skab. Det, (The Afri­can Trading Company) Krohn & Co., 214. Alfa Støbegods ved Chr. V. Pedersen, 217. Amager Belysnings Cen­tral ved H. Sørensen, 217. Andelsselskabet Danske Malermestres Fælles­indkøbsforening 215. Andersen, Ferd., <& Co., 218. Auning & Johansen, 218. * Atelier Promenade^ ved Else Hansen, 221. Atlas Express vj C. M. Larsen, 217. Automobilbeslag Fabri­ken Abfa ved G. Har­drup, 215. Automobilbeslag-Fabri­kcn ved (iiinnar Hav­drup, 215. Autoværkstedet Viben ved Eriksen og Persson, 216. Baadh Æ Winthers Ef­terfølger, 221. Bang, August, 219. Blume Knudsen, A., 218. Brinch & Spehr, 214. \ Broch, Hedegaard, 214. \ Brdr. Braun, 217, 219. j Brødrene Wiggers, 217. Brønnum, Oluf, & Co., 216. Budtz, P. M., & Co., 214. Chokolade & Konfecture­fabriken Mia, v Aage Th. Opperby, 217. Christiansen, Vilh., for­hen Georg C. Møllers Efterfølgere, 217. Chrisftreus, Frantz, Bog­ trykkeri, 219. Daells Varehus, 218. Dam, N. S. M., 219. Dansk Corsetmagasin, Emma Clausen, 218. Dansk Haar Import ved Johan H. Schmidt, 215. Dansk Kurve og Bam bus Industri ved Eick­hoff, Heegaard & Na­than, 216. Dansk Reklame Bureau ved Poul Kryger, 218. Dansk Schweitzer Com­pagni vj J. Chr. Sø­rensen & Co., 215. Danske Køkken, Det, ved Langballe og Chri­stensen, 218. Dyva <& Jeppesen, 220. ificd. No. 10 Ejlersen & Christensen, I 215. I yElektroi-ved Svend I Hassing, 216. t Elektokraftt ved Bir­ . grav. Holm Christen­sen og Aage Jacobsen, 219. Fabriken Picnic ved Carl W. Simonsen <& Co., 216. Fabriken > Virginiai ved Max indersen,219,220. Fahnøe, Th., 216. Fensbo, Th., & Co., 221. Friis, V. Richter, <& Co., 216. Fru Eugénie Frimodt, 214. Fru Eugénie Frimodts Efterfølger, 214. Gottschalk, Paritz, 214. Gudmanns Efterfølger, 214. Halmtorvets Støbegods­lager ved Christian Vesti Pedersen, 217. Handelshuset Axel H. R. Hansen, 217. Handelskompagniet Leco E. Lyngsie, 217. Hanse?i & Svendsen, 219. Hansen, Axel I. L., 218. Hansen, Charles, & Søn, 214. Hansen, Duzaine, 218. Hansen, E., og Nielsen, 218. Hansen, Hans P., og Sønner, 219. Hansens, Ejner, Møbel­ magasiner, 219. Henrichsen, Aage, 220. \ Herreekviperingsforret- i ningen > Vore Herrer* ved C.G.Schwalbe,215. Hoffmann, P., 220. Husquarna Fabrikkers General Depot ved H. Rothenborg, 214. Installationsforretningen Bella ved Thomsen og Frigaard, 218. Installationsforretningen Fortuna Otto Nielsen, 216. Iversen, Chr., & Co.,220. Jacobsen, Floris, <& Co., 219. Jacobsen, L., 220. Jacobsens, Alfred, lito­ grafiske Etablissement og Billedtrykkeri, 219. Jensen, Carl H., 219. Jensen, Johs. H, 219. Jensen, P. M., & E. TF. Irgens, 219. Jensen, Severin og An­ dreas, 218. de Jongh, J., 218. de Jongh, J., Æ Co., 218. Josias, Max, & Co., 215. Jung-Jensen & Holm, 215. Jung-Jensen, Robert,215. Jørgensen, Theodor, & Co., 216. K. F. K. Københavns Foto og Kemikaliehus {Københavns Forstør­relses & Kopieringsan­stali) ved B. Egsø, 219. Kierulff Æ Holger Niel­ sen, 220. Kihl, Ellen, 217. Kirketerp, Alfred, tfe Schram, 220. Kjøbenhavns Corset-Ma­gasin ved H. Munks­gaard, 217. Københavns Dragée-Bon­bons Fabrik Alb. Hang sted, 219. Kobenhavns Korsetmaga­sin vj Alfred Lund, 217. Københavns Ovnkompag­ni ved A. W. Kempf & Co., 216. Kjøbenhavns Porcellains­maleri, Carl Jacobsen, 220. Kjøbenhavns Skjortefa­brik ved ReinholtGrau, 221. Københavns Skjortefa­brik ved Joh. L. Torp, 216, 217. Kjøge Trævarefabrik ved Jacobsen, 220 Knudsen, A. Bhmie, 218. Krarup, Vald., & Co., 215. Larsen & Selding, 218. Larsen, Johannes E., 220. Leises, N. C., Kunstfor­lag, 219. Leverposteibageriet Man­na ved Chr. N. Iver­sen, O. Jørgensen og P. Hansen, 218. Leverposteibageriet Man­na ved Chr. X. Iver­sen, O. Jørgensen og Karl Jørgensen, 218. Levinsen, A., og Alsøe, 217. Lorilleux, Ch., & Co.s Filial ved Paritz Gott­schalk, 215. Lundberg og Jensen, 218. Lyngbyvejens Skotøjsfor­retning og Reparations-Fabrik P. Christen­sen, 216, 217. Lyngbyvejens Skotøjsfor­retning og Repiarations-Fabrik ved M. Her­mansen, 217. Madsens, M. P., Bog­handel, 215. Møller, Anders, & G. F. Rich, 219. Mørchs, Axel, Eftf.,21G. Nielsen & Peidicke, Bog­trykkeri, 215. Nordisk Viscose ved Povl Bihesen, 216. Nørrebros Vincentral ved A. R. Thomsen, 215. Owen, C. A., 218. Parfumerie Kolka ved Emil F. Hansen, 217. Paulsen, L., & Co., 216. Petersen & Albeck, 221. Rasmussen, H., Nordisk Korkfiaad-og Kork­varefabrik, 217. Rosenbergs, A., Bogtryk­keri, 220. Sahlstrøm, A. G., & Søn, 215. Schermeister, B., 219. Schifter & Svendsen, 214. Schlichtkrull & Bach,219. Schmidt, Georg, & Co., 217. Schneider, Louise, 220. Schneiders, Louise, Ef­ terfølger E. With, 220. Schultz, Karl,& Co., 218. Skandinavisk Akkumula­ tor-Fabrik, J. Gylden­stein & Co., 220. Skandinavisk Automobil-Udstyr ved K. L. Ber­ger, 216. Skandinavisk Konfekti­onslager ved Albert Malm, 216. Skandinavisk Olie-Forret­ning August Jensen, 220. Skandinavisk Selefabrik ved Joh. L. Torp,216. Skandinavisk Væddeløbs­tidende, Aktieselskabet, 217. Synith & Nielsen, 215. Sparekassen for Kjøben­ havn og Omegn, 215. Speditionsforretningen Acalia ved T. Nielsen, 220. Stave, Wilh., 215. StrandboulevardensSmør­forsyyiing ved A. B. Erikson, 217. StrandboulevardensSmør­forsyning ved Ch. Ro­sengreen, 217. Sundbyernes TJhr-og Sølvvarelager ved A. Abel, 220. Sæbefabrikken tDane­brogei ved Kristian V. Rasmussen, 218. Sørensen, A. Chr., & O. Nielsen, 216. Tamerlan ved N. C. Nielsen, 216. Torp, Joh. L., 216. Tricolore ved S. C. Bo­ jesen Pedersen & Co., 215. Trikotageforretningen > Tagat Aage Thor­ningø, 219. Tvermoes <£ Abrahamson, 220. Tæppelageret ved A. Chri­stiansen, 218. Vinter, H. C., 217. Vinters, H. C., Søn,217. Voldkvarterets Fiskehal-I le ved N. Holm, 215. Voldkvarterets Fiskehal-Westergaards, A. M., le ved S. M. Holm, Kaffetilsætningsfa­ 215. brik, 220. Westergaard, A. M., 220. Wiberg, Th., & Co., 220. Firmaet Schifter & Svendsen i Likvida­tion har meddelt Christian Qvist Barfoed Møller og Arthur Sundstrup Prokura i Forening. Firmaet Frn Eiigénie Frimodt er hævet. Ellen Margrete Giddhrandsen af Frede­riksberg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Fra Eugénle Frimodts Efterfølger. Carl Christian Kyhné er udtraadt af Firmaet P. M. Budtz & €o., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Poul Maurice Budtz. Firmaet Det Afrikanske Handelsselskab (The African Trading Company) ved Krohn & Co. har meddelt Aage Emil Abildgaard Prokura. Alfred Hansen er indtraadt i Firmaet Hasqnarna Fabrikkers General Depot ved i H. Rothenborg som ansvarlig og til Un­ derskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfalden. Hedvig Agnes 3Iarie Sørensen, der har Prokura i Firmaet Brinch & Spehr i For­ening med Amalie Sophie Spence, fører efter indgaaet Ægteskab Efternavnet Månsson. Thorvald Ferdinand Charles Hansen er udtraadt af Firmaet Charles Hansen og Søn, der fortsættes uforandret af den hid­tidige Deltager Robert Hansen. Heda Hedegaard Broch er indtraadt i Firmaet Hedegaard Broch som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet Gndnianns Efterfølger har med­delt Johannes Madsen Prokura. Vilhelm Winde Wiemer, der var an­svarlig Deltager i Firmaet Paritz Gott­schalk, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Paritz Ludvig Gottschalk. Vilhelm Winde Wiemer, der var an­svarlig Deltager i Firmaet Cli. Lorilleux & Co.s Filial ved l^aritz (xottschalk, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Pa­ritz Ludvig Gottschalk. Firmaet Smith & Nielsen driver Handel. Agnes Eleonora Smith, født Pødenphant, af Hellerup, og Sara Johanne Margrethe Nielsen er de ansvarlige Deltagere. Under Firma Tricolore ved S. C. Boje­sen Pedersen & Co. drives Haandværk af et Kommanditselskab, i hvilket Simon Christian Bojesen Pedersen er eneste an­svarlige Deltager. Aage Rosenstand Thomsen driver Han­del som eneste ansvarlig ludehaver af Firmaet Nørrebros Vincentral ved A. R. Thomsen. Firmaet A. (t. Sahlstrøm & Søn driver Handel. Anders Gustav Johansson Sahl­strøm og Erik Theodor Sahlstrøm er de ansvarlige Deltagere. Carl Gustav Schivalhe af Utterslev dri­ver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Herreekviperingsforret­ningen „Vore Herrer" ved C. G. Schwalbe. Firmaet Max Josias & €o. driver Han del. Jacoh Meyer (kaldet Max) Josias og Carl Olaf Meyer er de ansvarlige Deltagere. Firmaet „Dansk Schweitzer Compagni" v/ J. Chr. Sørensen & Co. driver Haand­værk. Jens Christian Sørensen og Svend Aage J^lul Hansen, sidstnævnte af (/har-! lottenlund, er de ansvarlige Deltagere. Anton Johan Nielsen, Johan Theodor Andersen og Alexander Nicolaj Zoffmann Petersen er udtraadte af Bestyrelsen for Andelsselskabet Danske Malermestres Fæl­lesindkøbsforening, hvorved den de to førstnævnte meddelte Prokura er bort­faldet. Arne Othar Jensen Wirring af Odense, Peder Søren Jensen af Frederiks­berg og Otto Jørgen Ottesen af Kjellerup er indtraadte i Best3Telsen, de to først­nævnte henholdsvis som Formand og Næstformand. Firmaet er traadt i Likvi­dation; de nævnte Bestyrelsesmedlemmer samt Jørgen Mimer er valgt til Likvida­torer og tegner Firmaet i Forening. Den Svend Sigfred Pedersen givne Prokura er tilbagekaldt og Prokura meddelt nævnte Jørgen Mimer. Andreas Adolf Nicolaj Carlsen, der var Medlem af Bestyrelsen for Sparekassen for Købenliavn og Omegn er afgaaet ved Døden. Andreas Wildt er indtraadt i Bestyrelsen som Medlem af Bestyrelses­raadet. I Firmaet Vald. Krarup & Co. er ved­kommende Kommanditist udtraadt. Firmaet M. P. Madsens Boghandel er traadt i Likvidation. Ellis Holm Henri­ques og Ejnar Munksgaard er valgt til Likvidatorer og tegner i Forening Fir­maet under Likvidationen. Firmaet Dansk Haar Import ved Jolian H. Schmidt er hævet. Firmaet Nielsen & PeiiUcke, Bogtryk­keri, tegnes fremtidig af Deltagerne i Forening. Wilhelm August Stave driver Spedition som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet AVilii. Stave. Prokura er meddelt Kay Vincent Hawhy. Firmaet Ejlersen & Cliristensen er hævet. Firmaet „Antoniobilbeslag-Fabriken" ved (innnar Hardrup er hævet. Gunnar Erithiof Hardrup driver Haand­værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Automobilbeslag-Fabriken „Abfa" ved (j. Hardrup. Firmaet Voldkvarterets Fiskehalle ved S. M. Holm er hævet. Nielsine Kathrine Holm, født Nielsen, driver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Voldkvarterets Fiske­halle ved N. Holm. Firmaet Robert Jung-Jensen er hævet. Firmaet Jung-Jensen & Holm driver Handel. Robert Jung-Jensen og Ernst Bohert Holm er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Niels Christian Nielsen driver Handel og Fabrikation som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Tiimerlaii ved N. C. Nielsen. Firmaet Theodor Jorgensen & Co. dri­ver Handel. Theodor Johan Jørgensen og Hans Egon Martinus Renstrnp er de an­svarlige Deltagere. Under Firma Fabrikeii Picnic ved Carl W. Simonsen & Co. drives Haandværk og Fabriksvirksomhed af et Kommanditsel­skab^ i hvilket Carl William Simonsen er eneste ansvarlige Deltager. Prokura er meddelt Lauritz Adolph Kold Winkel. Firmaet Skandinavisli Konfelitionslager ved Ail)ert Malm, som hidtil har drevet Haandværk, driver fremtidig tillige Han- Firmaet A. Clir. Sørensen & 0. Nielsen er hævet. Povl Christian Holst Heri er udtraadt ai P'irmaet V. Richter Friis & Co., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Hans Kristian Hedetoft. Prokura er meddelt Anna Victoria Hedetoft, født iMadsen. Otto Johannes Marcel Nielsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet InstallationsforretningenFortuna Otto Nielsen. ^ Firmaet Autoværkstedet „Viben" ved Eriksen og Persson driver Haandværk. Jens Feter Eriksen og Peter Einert Hil­ding Persson, sidstnævnte af Rødovre, er de ansvarlige Deltagere og tegner Fir­maet i Forening. Firmaet Dansk Kurve & Bambus Indu­stri ved Eickhoft", Heegaard & Nathan driver Haandværk. Harald Christian Eickhoff, Ejnar Anker Heegaard af Frede­riksberg og Harry Lndvig Mose Nathan er de ansvarlige Deltagere. Svend Hassing driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Elektro" ved Svend Hassing. Firmaet Københavns Ovnkompagni ved A. W. Kempf & Co. driver Haandværk. Axel William Kempf og Axel Charles Kempf er de ansvarlige Deltagere. Povl Julius Pie Bihesen driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Nordisk Viscose ved Povl P)i­hesen. Axel Theodor Bronnum og Emil Carl Bronnum, sidstnævnte af Frederiksberg, er indtraadte i Firmaet Oluf Bronnum & Co. som ansvarlige og til Underskrift be­rettigede Deltagere. Firmaet L. Paulsen & Co. har tilbage­kaldt den Julius Viktor Stempel givne Prokura. Firmaet Skandinavisk Selefabrik ved Joh. L. Torp er traadt i Likvidation. Frithiof Kemp, Carl Jesper With-Seidelin, Ludvig Bing og Gotfred Christoffersen er valgt til Likvidatorer og tegner under Likvidationen Firmaet 2 i Forening. Firmaet Københavns Skjortefabrik, Joh. L. Torp er traadt i Likvidation. Frithiof Kemp, Carl Jesper With-Seidelin, Ludvig Bing og Gotfred Christoffersen er valgt til Likvidatorer og tegner under Likvida­tionen Firmaet 2 i Forening. Firmaet Joh. L. Torp er traadt i Li­kvidation. Frithiof Kemp, Carl Jesper With-Seidelin, Ludvig Bing og Gotfred Christoffersen er valgt til Likvidatorer og tegner under Likvidationen Firmaet 2 i Forening. Johanne Therese Fahnøe, født Petersen, er udtraadt af Firmaet Th. Fahnøe, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Aage Emil Fahnøe. Hans Charles Georg Mortensen er ind­traadt i Firmaet Skandinavisk Automobil Udstyr ved K. L. Berger som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Ernst Peter Valdemar Petersen er ind­traadt i Firmaet Axel Mørcks Eftf. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet Lyngbyvejens Skotøjsforret­ning og Reparations Fabrik P. Christen-1I sen er hævet. II Magnus Højer Hermansen driver Haand­værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lyngbyvejens Skotøjsforretning og Reparationsfabrik ved M. Hermansen. Firmaet Kjøbenhavns Corset-Magasin ved H. Munksgaard er hævet. Alfred Lund af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Københavns Korsetmagasin v/ Alfred Lund. Emil Ferdinand Hansen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Parfnnierie Kolka ved Emil F. Hansen. Hans Gunnar Sørensen driver Haand­værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Amager Belysnings Central ved H. Sørensen. i Under Firma Handelskompagniet „Leco", E. Lyngsie drives Handel af et Komman­ditselskab, i hvilket Bastian Martin Emil Lyngsie er eneste ansvarlige Deltager. Harald Frederih Christian Jørgen Ras­mussen driver Fabrikation som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet H. Ras­mussen, Nordisk Korkflaad-og Kork­varefabrik. Thorleif Schjelderup Braun og Børge Schjelderup Braun^ sidstnævnte af Helle­rup, er indtraadte i Firmaet Brødr. Braun som ansvarlige og til Underskrift beret­tigede Deltagere. Firmaet Brødrene Wiggers har tilbage­kaldt den Johan Ludvig Torp givne Pro­kura. Firmaet Chocolade & Konfekturefabri­ken „Mia" v/ Aage Th. Opperby er hævet. Firmaet Vilh. Christiansen, forhen Ge­org C. Møllers Efterfølgere har tilbage­kaldt den Hans Winther og Wilhelm Carl Layhourn givne Prokura og meddelt Henry Erik Jacohæiis Prokura i Forening med Einar Louis Christiansen eller Edu­ard Marius Rasmus Jensen. Aktieselskabet Skandinavisk Væddeløbs­tidende er hævet. Firmaet Halmtorvets Støbegodslager ved Christian Vesti Pedersen er hævet. Niels Morten Iver Karsten Iversen er udtraadt af Firmaet A. B. C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co., der fortsæt­tes uforandret af den hidtidige Deltager Johannes Iversen. Christian Vesti Bedersen driver Handel og Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Alfa Støbegods ved Chr. y. Pedersen. Carl Marius Larsen driver Spedition som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Atlas Express v/ C. M. Larsen. Axel Hugo Richard Hansen af Gentofte driver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Handelshuset Axel H. R. Hansen. Prokura er meddelt Niels Einer Hartvang og Einar Gudmund Liitchen-Lehn i Forening. Ellen Valborg Kihl driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ellen Kihl. Firmaet Strandboulevardens Smørfor­syning ved Ch. Rosengreen er hævet. Albin Bernhard Eriksson driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Strandboulevardens Smørforsyning ved A. B. Eriksson. Under Firma Georg Schmidt & Co. dri­ves Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Georg Andreas Schfnidt er eneste ansvarlige Deltager. Kjøbenhavns Magistrat, den 2. Oktober 1924. Firmaet H. C. Yinter er hævet. John Sophus Vinter driver Handel og Fabrikation som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet 11. C. Vinters Søn. Prokura er meddelt Anders Christian Boldsen. Likvidationen i Firmaet A. Levinsen og Alsøe er sluttet og Firmaet hævet. Firmaet Karl Schultz & €o. har tilbage­kaldt den Ingeborg Christiansen givne Prokura og meddelt FAly Christiansen Prokura. Firmaet E. Hansen og Nielsen er hævet. Kristian Valdemar Rasmussen driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Sfebefabrlken ,,l)an­nebroge" ved Kristian V. Rasmussen. Firmaet Dansk Corsetmagasin, Emma Clausen er hævet. Jens Andreas Jensen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet Severin og Andreas Jensen, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Jens Johannes Jensen og Carl Julius Poul Jensen. Firmaet J. de Jongh & Co. er hævet. Juan de Jongh af Klampenborg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet J. de Jongii. Firmaet Leverposteibageriet Manna ved Chr. N. Iversen, 0. Jørgensen og Karl Jørgensen er hævet. Firmaet Leverposteibageriet Manna ved Chr. N. Iversen, 0. Jørgensen og P. Han­sen driver Fabriksvirksomhed. Christian Nikolaj Iversen, Otto Harry Johan Jør­gensen af Frederiksberg og Peder Chri­stian Hansen er de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes af de to førstnævnte i Forening. Firmaet C. A. Owen har tilbagekaldt den FrederiJc Ludvig Bang givne Pro­kura. Firmaet Ferd. Andersen & Co. har meddelt Hemming Andersen Prokura. Peter Duzaine Hansen, der var Inde­haver af Firmaet Duzaine Hansen, er af­gaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af hans Søn André Duzaine Hansen, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet. Prokura er meddelt Asta Stoltz, født Kjellerup, og Richard Hein­rich Vilhelm Larsen i Forening. Firmaet Anning & Johansen driver Spedition. Karl Valdemar Anning og Cor­nelius Vilhelm Johansen er de ansvarlige Deltagere. Prokura er meddelt Axel Peter Thorvald Hansen. Anna Irene Christiansen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Tæppelageret ved A. Christiansen. Axel Ivan Ludvig Hansen af Frederiks­berg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Axel I. L. Hansen. Firmaet Det danske Køkken ved Lang­balle og Christensen driver Handel. Ar­thur Willy Langballe og Ejner Helge Haulund Christensen er de ansvarlige Dellagere. Firmaet Larsen & Selding driver Han­del. Jakob Albert Larsen og Hans Kri­stian Aage Selding er de ansvarlige Del­tagere og tegner Firmaet i Forening. Poul Erik Hendrik Kryger, der hidtil under Firma Dansk Reklame-Bureau ved Poul Kryger har drevet Handel under Frederiksberg Birks Jurisdiktion, har nu flyttet Forretningen her til Staden og dri­ver Handel under nævnte F'irma. Firmaet Daells Varehus har meddelt Pernhard Heinrich Stuhr, Arnold Wil­liam Larsen og Magnella Charlotte Ras­mussen Malmstedt Prokura, 2 i Forening. Firmaet A. Blume Knudsen er hævet. Søren Fredrik Aage Blume-Knudsen af Lyngby driver Handel som eneste an­svarlig Indehaver af Firmaet A. Blunie-Knudsen. Prokura er meddelt Harald Birnbaum. Firmaet Installationsforretningen Bella ved Thomsen og Frigaard driver Haand­værk. Harald Frederik Edvard Thomsen og Aksel Frigaard, førstnævnte af Husum, er de ansvarlige Deltagere og tegner Fir­maet i Forening. Firmaet Lundberg og Jensen driver Haandværk. Svend Alfred Hagard Lund­berg og Charles Leo Walther Jensen er de ansvarlige Deltagere. Johannes Holger Jensen af Hellerup dri­ver Handel som eneste ansvarlige Inde­haver af Firmaet Johs. H. Jensen. Niels Svend Martin Barn driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet N. S. M. Dam. Firmaet Hans P. Hansen og Sønner er hævet. Alfred Martin Møller Jacobsen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet Alfred Ja­cobsens litografiske Etablissement og Billedtrykkeri, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af de hidti­dige Deltagere, Feter William Petersen og Johan Daniel Alexander Barteis, og tegnes fremtidig af nævnte Peter William Pe­tersen alene. Frederik Jidius Edvard Henrik Christ­treii, Jens Aage Christtreu og Poid Johan Christtreii er indtraadt i Firmaet Frantz Cliristtreus Bogtrykkeri som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere. Firmaet tegnes fremtidig af den hidtidige Indehaver Frantz Gabriel Dresler Julius Christtreu alene eller af nævnte F. J. E. H. Christtreu i Forening med J. A. Christtreu eller P. J. Christtreu. Nachum Beer Schermeister driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet B. Schermeister. Firmaet Anders Møller & (1. F. Ricli er hævet. Niels Christian Leise er udtraadt af Firmaet N. 0. Leises Kunstforlag, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Paul Caspersen. Ernst Franck Philipson er indtraadt i Firmaet Augnst Bang som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet Brdr. Braan, der hidtil har drevet Fabrikation, driver fremtidig til­hge Handel. Søren Christian Aage Thorningo driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Trikotageforretningen „Taga"Aage Thorningo. Rudolf Adalhert Pelikoivsky er indtraadt i Firmaet Københavns Dragée-Bonbons Fabrik Alb. llaugsted som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Fir­maet tegnes fremtidig af den hidtidige Indehaver Albert Louis Haugsted alene eller af Deltagerne i Forening. Prokura er meddelt Dagmar Haugsted, f. Olsen. Johannes Schlichtkrull er udtraadt af Firmaet Schlichtkrull & Bach, der fort­sættes uforandret af den hidtidige Delta­ger Jørgen Ludvig Olsen. Aage Alfons Jacobsen er udtraadt af Firmaet „Elektrokraft" ved Bilgrav, Holm Christensen og Aage Jacobsen, der fort­sættes uforandret af de hidtidige Delta­gere Gerhard Emanuel Christian Bilgrav og Kai Johannes Bertram Holm Chri­stensen. Firmaet Hansen & Svendsen er hævet. Ejner William Georg Hansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Ejner Hansens Møbel­magasiner. Harald Carl Burgmann, Jens Madsen Sørensen og Hans Peter Otto Holst, sidst­nævnte af Frederiksberg, er indtraadt i Firmaet Floris Jacobsen & Co. som an­svarlige og til Underskrift berettigede Deltagere. Carl Haldur Christian Jensen af Helle­rup driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Carl H. Jensen. Prokura er meddelt Elly Mary Dagny Margareth Jensen. Hans Peter Bernhard Egsø driver Han­del og Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet K. F. K. Køben­havns Foto og Keniikaliehus (Københavns Forstørrelses & Kopieringsanstalt) ved B. Egsø. Firmaet P. M. Jensen & E. W. Irgens driver Fabriksvirksomhed. Poul Max Lidau Jensen og Erik Wilhelm Herman Andreas Irgens er de ansvarlige Delta­gere og tegner Firmaet i Forening. Max Valdemar llimmer Andersen dri­ver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Fabriken „Virginia" ved Max Andersen. Plrraaet Tvermoes & Abrahanison, der hidtil har drevet Haandværk, driver frem­tidig tillige Handel. Georg Ludvig Becker, der havde Pro­kura i Firmaet L. Jacobsen, er afgaaet ved Døden. Georg Ludvig Becher, der havde Pro­kura i Firmaet Kjøge Trævarefabrik ved Jacobsen, er afgaaet ved Døden. Firmaet har meddelt Alf Ijars Dreyer Jacobsen, Mogens Juel Jacobsen og Carl Dahlbom Prokura, 2 i Forening. Alfred Christian Emil Kirketerp, der var ansvarlig Deltager i Firmaet Alfred Kirketerp & Schram, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Feter Alexander Schram. Anton Marinus Petersen Westergaard driver Handel og Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. M. Westergaards Kalfetilsætningsfabrik. Prokura er meddelt Jørgen Wilhelm Fe-tersen Westergaard. Firmaet A. M. Westergaard har tilbage­kaldt den Kai Henry Carisius Petersen Westergaard, Helga Westergaard^ født Westergaard, og Jørgen Wilhelm Peter­sen Westergaard givne Prokura. Firmaet Louise Sclineider er hævet. Eigil Charles With af Frederiksberg driver Veksellererforretning som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet Lonise Schneiders Efterfølger E. With. Firmaet Sundbyernes Uhr-og Sølvvare­lager ved A. Abel er hævet. Under Firma Skandinavisk Akkumula­tor-Fabrik, J. Gyldenstein & Co. drives Handel og Haandværk af et Kommandit­selskab, i hvilket Johan Peter Kristian Gyldenstein er eneste ansvarlige Deltager. Prokura er meddelt Helene Herold. Firmaet Kierultt & Holger Nielsen dri­ver Handel. Karl Johan Kierulff af Frederiksberg og Holger Adolf Nicolaj Nielsen af Ordrup ere de ansvarlige Del­tagere. Firmaet Th. W^iberg & Co. driver Haandværk. Thomas Fieinert Wiberg af Husum og Christian Christiansen er de ansvarlige Deltagere. Tegner Konstantin Nielsen driver Spe­dition som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Speditionsforretningen Acalia ved T. Nielsen. Aage Henrichsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Aage Henrichsen. Firmaet Chr. Iversen & Co. driver Haandværk. Christian Iversen, Sofus Piu­dolf Mulvad og Peter Villiam Lerche er de ansvarlige Deltagere. Fanny Elisabeth Benedikte Jacobsen, f. Jacobsen, er udtraadt af Firmaet Kjø­benhavns Porcellainsnialeri, Carl Jacobsen, der fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Niels Nielsen Holst og Chri­stian Knudsen. Firmaet Dyva & Jeppesen har tilbage­kaldt den Charles Julius Anton Lerberg givne Prokura og meddelt ham samt Kai Sedlazeck og Viggo Dam Prokura^ 2 i Forening. Anna Dorthea Hoffmann, født Schmidt, der var ansvarlig Deltager i Firmaet P. Hofl'niann, er afgaaet ved Døden. Fir­maet fortsættes uforandret af den hidti­dige Deltager, Christian Johannes Hoff­mann. Firmaet A. Rosenbergs Bogtrykkeri er traadt i Likvidation. William Angelo og Carl Larsen er valgt til Likvidatorer og tegner under Likvidationen Firmaet i Forening. Firmaet Skandinavisk Olie-Forretning, August Jensen har meddelt Elisa Bjørch og Fritz Heseler Carstensen Prokura i Forening. Johannes Etnil Larsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Johannes E. Larsen. Firmaet Københavns Skjortefabrik ved Joh. L. Torp i Likvidation er hævet. ReinhoU Sofus Grau af Hellerup dri­ver Haandværk og Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøben­havns Skjortefabrik ved Reinholt Oraii. Under Firma Th. Fensbo & Co. drives Handel af et Kommanditselskab, i hvil­ket Theodor Christian Peter Andersen Fensho er eneste ansvarlige Deltager. Martine Jidie Rohde, født Wienberg, der var ansvarlig Deltager i Firmaet Kaadh & Winthers Efterfølger, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Johan Gudmann Rohde og Axel Wienberg Rohde. Firmaet Petersen & Albeck har med­delt Laurits Christiansen Prokura i For­bindelse med en af de tidligere anmeldte Prokurister, Christian Gottlieb Busch, Niels Torp Laursen^ Johannes Georg William Havisen og Rudolph Theodor Emilius Due. Firmaet tegnes fremtidig pr. prokura af 2 af Prokuristerne i Forening. Else Marie Elisabeth Hansen af Frede­riksberg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Atelier Promenade" ved Else Hansen. Prokura er meddelt Emilie Jespersen. Københavns Magistrat, den 16. Oktober 1924. Kjøbenhavns Amt. Politikreds Nr. 1. Til herværende Handelsregister er an­meldt: Christian Erederik Rudolf Fjeldborg^ boende N. Fasanvej 101, er indtraadt i Firmaet R. Evers & Co." som an­svarlig Deltager. Deltagerne hver for sig tegner Firmaet. Firmaet „Dansk Reklanie-Bareau ved Poul Kryger" er afmeldt som flyttet til København. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 29. September 1924. J. FarJcer. Til herværende Handelsregister er an­meldt: Fru Hilda Frederikke Holm er udtraadt af Firmaet „Hugo Hjelm", saa at Elis Karl Odler Hjelm er eneste og ansvarlige Indehaver. Firmaet Frederiksberg Bodega ved C. Vangsø er hævet. Robert Asgeir Thomas Kristiansen er udtraadt af Firmaet „Taagerup & Kri­stiansen", der fortsættes uforandret af Julitis Christian Taagerup. Siglanta Handels Conip. ved Poul Rend­sen Rekker & Co. driver Handel GI. Kongevej 135 A i Frederiksberg Kom­mune. Firmaet er et Kommanditselskab med Poul Bendsen Bekker som eneste ansvarlige Indehaver. Prokura meddeles Alfred Glaser. Det meddeles, at den i Statstidende i Juni d. A. indrykkede Anmeldelse af Firmaet A. Jørgensen & Co. kun gjaldt Frederiksberg Kommune, idet Firmaet var flyttet til København og anmeldt der. Firmaet La Fleur ved M. Petersen af­meldes. Christian Emil Poulsen Gyldenslette, Vesterbrogade 45, København, driver som eneste ansvarlige Indehaver Handel i Frederiksberg Kommune, Smallegade 29, under Firmaet „Frederiksberg Rodega ved Chr. Gyldenslette". Prokura er ikke anmeldt. Enkefru Eufemia Nicoline Elisabeth Wiegand, boende Prinsesse Maries Allé 7, anmelder, at hun under sin afdøde Mand August Wiegands uanmeldte Firmanavn „August Wiegand'' agter at drive Han­del paa Frederiksberg, GI. Kongevej 112, som Firmaets eneste og ansvarhge Inde­haver. Ingen Prokura. Th. W. Eriksen & €o., Skotøjsfabrik, driver Haandværk i Frederiksberg Koru-DDune med Værkstedslokaler og Kontor, Ndr. Fasanvej 176 og 178. De ansvar­lige Indehavere er Thorvald Vilhelm Eriksen, Rosenvængets Allé 16, Køben­havn, og Folmer Christian Steenbuch Hansen, Trestjernevej 2, København S., som hver for sig tegner Firmaet. Pro­kura er ikke anmeldt. Under Firmaet „La Fleur" ved A. Si­monsen driver Frk. Agnes Cathrine Si­monsen, boende Henrik Steffensvej 4, som eneste og ansvarlige Indehaver, Handel i Frederiksberg Kommune, GI. Konge­vej 171. Prokura er ikke anmeldt. Under Firmaet „De Danske Karne­vognsfabrikker ved H. Eickhoft", E. Ilee­gaard og H. Nathan" drives Fabrikation i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Allé 15—17 af Harald Christian Eiclc­hoff, Palægade 6, Ejner Anher Heegaard, GI. Kongevej 163, og Harry Ludvig Mose Nathan, Strandboulevard 35, alle som ansvarlige Indehavere, der hver for sigtegner Firmaet. Prokuraerikke anmeldt. Politimesteren i Frederiksberg Birk, d. 4.. Oktober 1924:. J. Parker. Det meddeles, at den i Statstidende i Juni d. A. indrykkede Afmeldelse af Firmaet A. Jørgensen & Co. kun gjaldt Frederiksberg Kommune, idet Firmaet var flyttet til København og anmeldt der. (Denne Bekendtgørelse var fejlagtig indrykket i Statstidende Nr. 157.) Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 9. Oktober 1924. J Farker. Politikreds Nr. 2. Under Firma Gentofte Material-, Farve­& Tapetliandel, Indehaver H. Bruhn, dri­ver Henning Bruhn, boende St. Kongens­gade 93, København,I Handel i Gen­tofte Kommune, Brogaardsvej 24, som eneste og fuldt ansvarlig Indehaver. Der er ingen Prokurister og ingen Komman­ditister. Køl)enhavns Amts nordre Birks Politikammer, den 11. Oktober 1924. Gemzøe. Jacob Eskild Jacobsen er udtraadt af Firmaet Harald Crade & Co., der fortsæt­tes uforandret med Harald Gade som eneste og fuldt ansvarlig Indehaver. Københavns Amts Nordre Birks Politikammer, den 17. Oktober 1924. Købmand Jørgen Frederiksen af Lyng­by er ved Generalforsamlings-Beslutning af 23. September 1924 blevet Medlem af Tilsynsraadet i Sparekassen for Lyngby og Omegn i Stedet for fhv. Kirkeværge, Particulier Anders Christensen. Købenbavns Amts nordre Birks Politikammer, den 29. Oktober 1924. Gemzøe. Under Firma: Maison Anglais, Inde­haver Axel Bærentzen, driver Axel Bæ­rentzen, boende Vingaardsstræde 20, Kø­benhavn, Haandværk i Gentofte Kom­mune, Strandvej 72, som eneste og fuldt ansvarlige Indehaver. Der er ingen Prokurister og ingen Kommanditister. Købenbavns Amts nordre Birks Politikammer, den 29. Oktober 1924. Gemzøe. Politikreds Nr. 3. Til herværende Handelsregister er D. D. indgaaet saalydende Anmeldelse til Berigtigelse af den i Statstidende Nr. 59 for 16. Juni 1924 anførte: Under Firma „Taarnby Trælasthandel" ved Frederik Hansen driver Frederik Martin Nogel Hansen, boende Gudum­vej 22, Taarnby, som eneste og ansvar­lige Indehaver Handel i Taarnby. Firmaets Hjemsted og Forretningskon­tor er i Taarnby Kommune. Prokura er ikke meddelt nogen. Politimesteren i Købenbavns Amts Søndre Birk m. v., den 27. September 1924. Harpøth. Kjøge. Til Handelsregistret her er af Spare­kassen for Køge og Omegn anmeldt, at Medlem af Direktionen, Sagfører Justits­raad Frederik Carl Christian Frederiksen, er afgaaet ved Døden og i hans Sted er indtraadt: Apoteker Niels Aahling Thomsen^ Køge. Medlem af Tilsynsraadet, Apoteker Niels Aabling Thomsen, af Køge er udtraadt og i hans Sted er indtraadt: Proprietær Peter Christian Frederik Faher Mygind, af Lundsgaard, Bjever­skov Sogn. V. Ritzau. Frederiksborg Amt. Hillerød. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at jeg til Berigtigelse af den i Statstidende for 5. Marts d. A. bekendtgjorte An­meldelse fra Indehaverne af Firmaet „0. Hansens Maskinfabrik, Hillerød, ved 0. Hansen og 1. €. Poulsen", har mod­taget en ny Anmeldelse, hvorefter Fir­manavnet er „0. Hansens Maskinfabrik, Hillerød, Indehaver 1. €. Poulsen", me­dens Anmeldelsen iøvrigt er enslydende med den under 5. Marts d. A. bekendt­gjorte Anmeldelse. Politimesteren i IHllerød m. v., den H. Okto­ber 1924. U. W. Hutzen. Helsingør, Til herværende Firmaregister er an­meldt, at Svend Eivald og Aage Walde­mar Leo Jørgensen, begge af Helsingør, driver Haandværk i Helsingør Kommune som eneste, ansvarlige Indehavere af Firma „Johan Ewalds Efterfølgere ved Svend Ewald og Aage Jørgensen". Politimesteren i Helsingør m. v., den 13. Ok­tober 1924. K. Petri. Holbæk Amt. Holbæk. 'J^il herværende Handelsregister er mod­taget saalydende Anmeldelse. Frøken Elisaheth Hansen anmelder, at hun som eneste ansvarlige Indehaver un­der Firma: „Holbæk Maskinskrivnings­og Dnpliceringskontor" ved Elisabeth Hansen driver Haandværk i Holbæk. Der er ikke meddelt Prokura. Politimesteren i Holbæk m. v., den 13. Ok­tober 1924. Rosen. Til herværende Handelsregister er mod­taget saalydende Anmeldelse: Bestyrelsen for Spare-og Laanekassen for Holbæk Købstad og Omegn anmelder herved i Kontinuation af Anmeldelse af 2. Maj d. A., at samtlige Bestyrelses­medlemmers fulde Navne er: Dommer Johan Christian Hehns, Holbæk. Amtsforvalter Johannes Martin Benedict Reimuth, København. Tømrermester Ludvig Vilhelm Asmussen., Holbæk. Particulier Søren Ferdinand Pedersen, Tølløse. Sognefoged Lars Peter Bigaard, Eiby. Sogneraadsformand Jens Peter Larsen., Tudse. Gaardejer Niels Olsen Nielsen, Bybjerg. Particulier Niels Jørgen Schou Hansen, Holbæk. Den administrerende Direktørs fulde Navn er Niels Arnold. Sparekassens Vedtægter er ændrede den 26. April d. A. og har under 30. Maj d. A. erholdt Stadfæstelse i Medfør af § 4 i Lov om Sparekasser af 4. Ok­tober 1919. Politimesteren i Holbæk Købstad m. v., den 23. Oktober 1924. Rosen. Politikreds Nr, 9. Til herværende Handelsregister er mod­taget saalydende Anmeldelse: Bestyrelsen for Onrø Brugsforening an­melder, at der i Bestyrelsens Sammen­sætning er sket den Forandring, at Færgemand //. Chr. Jensen og Gdr. Lars Chr. Petersen ere udtraadte af Bestyrelsen og i deres Sted ere indtraadte P'isker Hans Jørgensen, Brønne, og Gdr. Feter Thygesen, Næsby Mark. Bestyrelsens Formand er Gdr. Henrik Larsen, Bybjerg. Politimesteren i Holbæk Købstad m. v., den 1. Oktober 1924. Hosen. Til Handelsregistret for Nykøbing S. Købstad og Dragsholm Birk er modtaget saalydende Anmeldelse: Bestyrelsen for Vig-Asiniiidrup Sogns Spare-og Laanekasse anmelder, at der i dens Sammensætning er sket følgende Forandring: I Stedet for Gaardejer Jens Nielsen, Svinninge, der er afgaaet ved Døden, er indtraadt Parcellist Jacob Sø­rensen, Skaverup. rditimesteren i Holbæk Købstad m. v., den 16. Oktober 1924. Ilosen. Sorø Amt. V Korsør, Det er anmeldt til herværende Han­delsregister, at Karl Hugo Mathiesen i Korsør som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet Mathiesens Planteskole i Korsør har meddelt sin Søn Gustav Ma­thiesen i Korsør Prokura. rolitiafdelingskontoret i Korsør, den 22. Ok­tober 1924. H. M. Ettriq), Fm. Ringsted. Det bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at Murermester Alfred Christian Jensen driver Haandværk i Ringsted som eneste og ansvarlige Inde­haver af Firmaet „Selandia" ved Alfred .Jensen. Politimesteren i Ringsted m. v., den 3. Ok­tober 1924. Hjelmer. Slagelse. Til Handelsregistret for Slagelse Køb­stad er modtaget saalydende Anmeldelse: Undertegnede Ludvig Hansen Uglehjerg og Niels Hansen Uglehjerg, begge af Slagelse, anmelder, at vi som eneste an­svarlige Indehavere driver Haandværk i Slagelse under Firmanavn „Brødrene Uglebjerg". Firmaet tegnes af begge Indehavere hver for sig. Prokura er ikke meddelt. Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 3. Oktober 1924. A. Biihrsch. Til Handelsregistret for Slagelse Køb­stad er modtaget saalydende Anmeldel­ser: Undertegnede Jtdius Hansen, eneste Indehaver af Firmaet Slagelse Stolefabrik ved Julius Hansen", anmeldt 15. Dcbr. 1915, bekendtgjort i Statstidende Nr. 218 for 18. Decbr. 1915, afmelder herved nævnte Firma. Undertegnede Jtdius Johannes Vilhelm Nielsen af Slagelse anmelder, at jeg som eneste ansvarlige og til Underskrift be­rettigede Indehaver driver Haandværk og Fabrikation i Slagelse under Firma­navn Slagelse Stole-og Møbelfabrik ved J. V. Nielsen". Prokura er ikke meddelt. Undertegnede Peder Laurits Germark og Lars Peter Jacobsen, begge af Slagelse, anmelder, at vi som eneste ansvarlige Indehavere driver Handel med Forret­ningskontor i Slagelse under Firmanavn Jacobsen & (jerniark". Firmaet tegnes af begge Indehavere hver for sig. Prokura er ikke meddelt. Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 15. Oktober 1924. A. Biihrsch. Politikreds Nr. 12. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at jeg har modtaget Anmeldelse om, Gaard­ejerue Jens Hansen og 3Iorten Christen­ sen samt Boelsmand Jens Hansen ere udtraadte af, og at Gaardejerne Johannes Bischoff og Alfred Larsen, begge af Men­strup, samt Gaardejer Christian Jensen, Gumperup, ere indtraadte i Bestyrelsen for Menstrnp og Omegns Brugsforening. Politimesteren i Skelskør, den 20. Oktober 1924. T. Lind. Politikreds Nr. 13. I Henhold til Lov om Handelsregistre bekendtgøres herved, at Victor Freislehen og Christian Vilhelm Jensen for mig har anmeldt, at de som eneste og ansvarlige Deltagere under Firma „Stenlille Smede-og Maskinforretning" ved V. Freisleben og C. V. Jensen drive Haandværk i Sten­lille Stationsby. Sorø By og Birks Politikammer, den 16. Ok­tober 1924. Schjørring, ost. Fm. Præstø Auit. Præstø. I Kontinuation af tidligere Bekendt­gørelse af 22. Januar d. A. angaaende Anmeldelse til Handelsregistret af Fir­maet „Brødrene Joclmmsen^'^ anmeldes herved, at Fiskehandlerne Johannes Elme­stov og Oluf Jochumsen, begge boende i Præstø, driver Handel sammesteds som eneste ansvarlige Indehavere under nævnte Firma. Politimesteren i Præstø Købstad m. v., den 8. Oktober 1924. M. M. Langsted. Til herværende Register er modtaget Anmeldelse om, at Snedker Ludvig Jo­hannes Olsen, Præstø, der tidhgere har drevet Haandværk i Præstø sammen med Snedker Alfred Olsen sammesteds, under Firma: „Ludvig Olsen & Søn", fratræder dette Firma, og at Firmaet under samme Navn agter at fortsætte Haandværk i Præstø med Alfred (Jlsen som eneste ansvarlige Indehaver. Politimesteren i Præstø Købstad m. v., den 8. Oktober 1924. M. M. Langsted. Stege. Spare-og Laanekassen for Landl»oere paa iMøen har til det her førte Handels­register anmeldt følgende: Forhenværende Gdr. Mads Andersen Nøhr af Hjertebjerg er udtraadt og Gdr. Niels Christian Andersen Nøhr af Østermark indtraadt som Medlem af Tilsynsraadet. Bestyrelsen bestaar nu af: a. Et Tilsynsraad paa 14 Medlemmer, nemlig: Forhv. Gdr. Ole Peter Jensen, Liseby, Formand. Sognefoged Lars Hansen, Tostrup, Næstformand. Murermester Peter Rasmussen, Magle- Forhv. Gdr. Jørgen Hansen, Magleby. Gdr. Vilhelm Hansen, Nyborre. Gdr. Johannes Hemmingsen, Nyborre. Gdr. Niels Christian Andersen Nøhr, Østermark, Gdr. Jens Nielsen, Raabylille. Gdr. JaJcoh Adolf Larsen, Ullemark. Gdr. Jens Peter Larsen, Tivelde. Gdr. Hans Jørgen Andersen, Udby. Gdr. Christian Larsen, Frenderup. Gdr. Jens Peter Jensen, Askeby. Gdr. Lars Hansen, Haarbølle. b. En Direktion paa 4 Medlemmer, nem­lig: Sagfører Karl Hansen, Stege, For­ mand. Sagfører Mads Johannes Kofoed, Stege. Branddirektør Hans Peter Hansen, Keldby. Gdr. Jens Peter Edvard Rasmussen, Keldbylille. Sparekassens Firma tegnes af to Di­rektører i Forening, eller »pr. procura« af en Direktør i Forening med Boghol­deren exam. juris Frøken Agnes Rasch Hansen, hvem der i saa Henseende er tillagt Procura. Politimesteren i Vordingborg m. v., Stege, den 29. September 1924. Blitger. Politikreds Nr, 15. Til herværende Handelsregister er D. D. anmeldt, at Ernst Christian Frede­rik Rasmus Bøttger af Fakse som eneste og ansvarlig Indehaver driver Fabriks­drift der under Firma: „Faxe Maskilifor­retiiiiig ved Clir. Bøttger". Politimesteren i Storehedinge m. v., den 3. Oktober 1924. Ravn. Bornholms Amt. Allinge. Til det herværende Handelsregister har Bestyrelsen for Allinge Brngsforeiiiiig an­meldt følgende Forandring i Bestyrelsen og i Vedtægterne: Lærer H. P. Kofoed, Murermester Jo­han Berggren, Snedker Mathias Kofoed, Stenhugger Otto J. Madsen og Stenhug­ger Karl Julius Jørgensen er udtraadt af Bestyrelsen og Stenhugger Jens Mathias Staffensen, Maskinpasser Christian Niel­sen samt Stenhuggerne Ferdinand John­sen, Herman Svendsen og Hans Emil Nielsen, alle af Allinge, er indtraadt i Bestyrelsen. Jens Mathias Staffen­sen er Formand for Bestyrelsen, der til­lige bestaar af de ældre Bestyrelsesmed­lemmer, Stenhugger Jørgen Christian Jørgensen og Agent Laurits Bedersen. Vedtægterne af 17. Juni 1913 er, for­saavidt angaar § 11 og § 15, 2. Stk,, den 20. Marts ændret saaledes, at Be­styrelsesmedlemmer og Revisorer vælges for 2 Aar, og at der kun holdes een ordinær Generalforsamling om Aaret. Politimesteren i Kønne m. v., den 30. Septem­ber 1924. Fogh. Svaneke. Til det herværende Handelsregister har Bestyrelsen for Sparekassen for Svaneke og Omegn anmeldt, at Købmand Mathias Georg Petersen er fratraadt som Direktør og Bogholder, og at i hans Sted er ind­traadt Gaardejer Jens Andreas August Marker af Ibsker, der samtidig udtræder af Tilsynsraadet. I hans Sted indtræder Gaardejer Hans Beter Ipsen af Ibsker som Medlem af Tilsynsraadet. Politimesteren i Rønne m. v., den 21. Ok­tober 1924. Fogh. Odense Amt. Odense. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Firmaet „Jnlius Frost ved Kaj Frost er hævet. Magistraten i Odense, den 1. Oktober 1924. Bloch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at der under Firma „Odense Korsetmagasin ved A. C. Knudsen" drives Handel i Odense, Klaragade 4, af An­dreas Christian Knudsen af Odense som eneste ansvarlig Indehaver. Magistraten i Odense, den 8. September 1924. Bloch. Assens. Til herværende Handelsregister er den 1. ds. indgaaet saalydende Anmeldelse: Fabrikant Emil Nielsen. Assens, an­melder, at han som eneste ansvarlig Indehaver fortsætter det af ham og hans den 29. April 1924 afdøde Fader Fabri­kant Christian Carl Jørgen Nielsen, med Hjemsted i Assens, i Forening drevne Fabrikationsfirma Emil Nielsen & Søn. — Samtykke fra Medarvinger forevist. Politikontoret i Assens, den 3. Oktober 1924. Vilh. Jensen. Politikreds Nr. 30. Til herværende Handelsregister er ind­givet saalydende Anmeldelse: Købmændene Ludvig Hansen og An­ders Hansen, begge af Søndersø, anmel­der, at de med Pljemsted i nævnte Kom­mune driver Handel under Firmaet: Søndersø Korn-& Foderstoftorretning ved Ludvig Hansen & Anders Hansen, af hvilket Plrma de begge er fuldt ansvar­lige Indehavere, og hvilket Firma kun tegnes af dem begge i Forening. Bogense Politikammer, den 16. Oktober 1924. ^Yegener. Svendborg Amt. Svendborg. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 24 Svendborg Købstad m. v. er modtaget saalydende Anmeldelse: Indehaverne af Firmaet „Brdr. Wlg­gers, Svendborg," d'Herr. Johan August Wiggers og Otto Wiggers, begge af Svendborg, tilbagekalder herved den Hr. Johan Ludvig Torp af København med­delte Fuldmagt til at tegne Firmaet pr. Prokura fra 23. September 1924 at regne. Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den 30. September 1924. Krarup. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 24 Svendborg Købstad m. v. er mod­taget saalydende Anmeldelse; Indehaverne af Firmaet „Svendborg Klædefabrik, Svendborg," d'Herr. Frede­rik Wiggers, Johan Wiggers og Otto Wiggers, alle af Svendborg, tilbagekalder herved den Hr. Johan Ludvig Torp af København meddelte Fuldmagt til at tegne Firmaet pr. Prokura fra 23. Sep­tember 1924 at regne. Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den 30. September 1924. Krarup. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 24 Svendborg Købstad m. v. er mod­taget saalydende Anmeldelse: Indehaverne af Firmaet „Svendborg Konfektionsfabrik ved Joh. Wiggers," d'Herr. Johan August Wiggers og Otto Wiggers, begge af Svendborg, tilbage­kalder herved den Hr. Johan Ludvig Torp af København meddelte Fuldmagt til at tegne Firmaet pr. Prokura fra 23. September 1924 at regne. Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den 30. September 1924. Krarup Faaborg. Til Firmaregistret er under 2. d. M. modtaget saalydende Anmeldelse ved­rørende „Aktieselskabet Nielsens Patent-Transportkasse", Faaborg: Herved tilbagekalder jeg, S. M. Niel­sen, den Prokura, som jeg ifølge en den 7. Marts d. A. registreret Anmeldelse har meddelt Vildor Valdemar Pedersen. Politimesteren i Faaborg Købstad m. v., den 10. Oktober 1924. Axel Rafael. Til Handelsregistret er modtaget saa­lydende Anmeldelse: Detailhandler Carl Aage Ejnar Larsen anmelder, at han under Firma „Mode­magasinet Betty Larsen (A. Larsen") driver Handel med Bopæl og Forret­ningskontor i Faaborg. Anmelderen er eneste ansvarlige Inde­haver. Prokura har Anmelderens Hustru Betty Larsen. Politimesteren i Faaborg Købstad m. v., den 23. Oktober 1924. Axel llafael. Nyborg. Til Handelsregistret er anmeldt: Firmaet „Nyborg Brøndanstalt" ved Chr. (jornisen er hævet. Politikontoret i Nvborg, den 8. Oktober 1924. Harhorn. Ærøskøbing. Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmeldelse: Grosserer Bendix Madsen Guldborg Hansen, KøbenhavD, der under Firma Ærø Korn-, Foderstof-& (xødniiigsforret­iiing ved Bendix Hansen som eneste an­svarlige Indehaver driver Handel i Ærøs­købing, anmelder herved, at den Hr. Carl Frederik Gedder meddelte Ret til alene at tegne nævnte Firma pr. Pro­kura er tilbagekaldt, og at der i Stedet er meddelt Hr. Christian Oluf Andersen, boende Højskolen, Rudkøbing, Ret til alene at tegne Firmaet pr. Prokura. Den Hr. Oluf Petersen Madsen tidligere med­delte Prokura til ligeledes alene at tegne Firmaet forbliver bestaaende. Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 8. Oktober 1924. G. Bjerregaard. Politikreds Nr. 25. Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmel­delse: Underskrevne Karl Henriksen af Ba­genkop anmelder herved, at jeg under Firma „Dansk Varelager ved Karl Hen­riksen" driver Haandværk i Bagenkop. Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 14. Ok­tober 1924. G. Bjerregaard. Maribo Amt. Maribo. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Firmaet „Mariebo Materialhan­del ved P. Hangaard-Jørgensen« i Maribo er hævet. Politimesteren i Rødby ni. v., den 30. Sep­tember 1924. Griiner. lil herværende Handelsregister er an­meldt, at Helge Frode Marius Kranker Grandfeldt driver Handel i Maribo som eneste ansvarlig ludehaver af Firmaet „Maribo Materialhandel" ved P. Haugaard-Jørgensens Eftfig. Politimesteren i Rødby m. v., den 30. Sep­tember 1924. Griiner. Nakskov. Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmel­delse: Kontorchef Jørgen Christian Marius Nørvig, Nakskov, driver Handel i Nak­skov under Firma „Modemagasinet Lady ved J. Nørvig". Politimesteren i Nakskov m. v., den 1. Ok­tober 1924. Johs. Becker Olsen. Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Med­delelse: Den lollandske Landbostands Spare­kasse, Nakskov, anmelder, at Bestyrelsens Formand, Partikulier Christian Frederik­sen er afgaaet ved Døden, og at fhv. Proprietær Axel Basmus Paulsen, Nak­skov, er indvalgt i Bestyrelsen samt valgt til Formand for denne. Samtidig er der meddelt fornævnte Formand Axel Rasmus Paulsen Pro­kura i Forening med en af de tidligere Prokurister Christian Christoffer Christi­ansen, Christian Hansen og Carl Johati Gustav Munch, saaledes at to af disse i Forening tegner Firmaet. Politimesteren i Nakskov m. v., den 8. Ok­tober 1924. Johs. Becker Olsen. Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmel­delse: Firmaet „Nakskov Katte-og Thehandel ved H. P. Haltoft" er hævet fra 1. Ok­tober 1924. Politimesteren i Nakskov m. v., den 10. Ok­tober 1924. Johs. Becker Olsen. Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmel­delse: Niels Valdemar Kastrup, Nakskov, driver som eneste ansvarlige Indehaver Handel i Nakskov uuder Firma „Nak­skov Kaffe-og Theliaiidel ved N. V. Ka striip." Politimesteren i Nakskov m. v., den 10. Ok­tober 1924. Johs. Becker Olsen. Nykøbing F. Til herværende Handelsregister er mod­taget Anmeldelse om, at Firmaet „Lol­land-Falsters Isoleringskompagiii Activ ved Vilhelm Sørensen" Nykøbing F. er ændret til „Lolland-Falsters Isoleringsfor­retning Activ ved Vilhelm Sørensen". Politikontoret i Nykøbing F., den 1. Oktober 1924. Aage R. Jørgensen. Til herværende Handelsregister er mod­taget Anmeldelse om, at Firmaet „Frugt­børsen ved Frederik Hansen" Nykøbing F. er hævet. Politikontoret i Nvkøbing F., den 1. Oktober 1924. Aage H. Jørgensen. Til herværende Handelsregister er mod­taget Anmeldelse om, at Købmand Pias­mus Jens Skibelund af Nykøbing F. som eneste ansvarlige Indehaver driver Han­del i Nykøbing F. Kommmie under Firma „R. Skibelund". Procura er meddelt Peter Karl Skibe­lund. Politikontoret i Nvkøbing F., den 20. Oktober 1924. Aage H. Jørgensen. Aalborg Amt. Aalborg. Til Handelsregisteret er anmeldt, at Detaillist Carl Christian Christiansen af Aalborg anmelder, at han under Firma: „Lyon Magasinet ved Carl Christiansen" driver Handel i Aalborg, som eneste an­svarlige og tegningsberettigede Indehaver. Ingen Prokura. Det kgl. Borgmesterkontor, Aalborg, den 27. September 1924. Hornemann. I Til Handelsregisteret er anmeldt, at I Detaillist Bernhard Ludivig Jaivorski af ! Aalborg uuder Firma „Kaffeforretningen ! Dannebrog ved B. Jaworski", driver Han­' del i Aalborg som eneste ansvarlige Inde­ haver. Aalborg Magistrat, den 6. Oktober 1924. Bornemann. Til Handelsregisteret er anmeldt, at Handelsfirmaet La France ved N. P. Mor­tensen af Aalborg er hævet fra D. D. Aalborg Magistrat, den 7. Oktober 1924. Bornemann. Til Handelsregisteret er anmeldt, at Detaillist af Aalborg Aage Bei'nhard Jes­sen under Firma „La France ved Aage Jessen" driver Handel i Aalborg som eneste ansvarlige Indehaver. Aalborg Magistrat, den 7. Oktober 1924. Borneryiann. Til Handelsregistret er afgivet berigti­gende Anmeldelse: Instrumentmagerne Charles Emil Gjer­lak og Harald Knudsen, begge af Aal­borg, ændre deres den 26. Februar 1924 afgivne og i Statstidende for 28. s. M. bekendtgjorte Firmaanmeldelse: „Kjæ­rulffs optiske og fotografiske Etablisse­ment ved Knudsen og (jjerlak" derhen, at Firmanavnet fremtidig bliver: „Kjæ­rulffs Eftf. Knudsen og Gjerlak". løv­rigt alt uforandret. Aalborg Magistrat, den 8. Oktober 1924. Bornemann. Til Handelsregistret er anmeldt, at Købmand af Aalborg Hans Christian Nielsen under Firma „Kemisk Industri ved Hans Nielsen" driver Handel i Aal­borg som eneste ansvarlige Indehaver. Aall)org Magistrat, den 10. Oktober 1924. Bornemann. Til Handelsregisteret er anmeldt, at Detaillist Emil Matthiasen af Aalborg under Firma „Parfumerie La Fleur ved Emil Matthiasen" driver Handel i Aal­borg som eneste ansvarlige Indehaver. Aalborg 31agistrat, den 10. Oktober 1924. Bornemann. Til Handelsregistret er anmeldt, at Glarmestrene Carl Vilhelm Michael Gade og Peter Christian Emil Nicolai Gade., begge af Aalborg, under Firma „ViIh. (iade & Søn", driver Haandværk i Aal­borg, hver især som fuldt ansvarlig og tegningsberettiget Indehaver. Aalboifi Magistrat, den 11. Oktober 1924. Bornematm. Detaillist og Instrumentmager Ivan Frederik Wentzel Schmidt og Detaillist Gunde Marie Jensine Nødgaard, begge af Aalborg, anmelder, at de under Firma: „Aalborg Musiklager og liariievognema­gasiii ved I. Schmidt og (j. Nødgaard" driver Handel i Aalborg, hver især som fuldt ansvarlig og tegningsberettiget Inde­haver. Aalborg INIagistrat, den 20. Oktober 192'1. Bornemann. Til Handelsregisteret er anmeldt, at den i Statstidende Nr. 61 for 18. Juni 1924 bekendtgjorte Anmeldelse saaly­dende: Indehaveren af Firmaet „S. Brauns Eftflg. Clir. Jacobsen" Frk. Ehia Ma/rie Jacobsen har overdraget Forretningen og Firmaet til Købmand (Vinhandler) Frk. Hedvig Baaherg af Aalborg, der fortsæt­ter Firmaet uforandret som eneste an­svarlige og tegningsberettigede Indehaver. Ingen Prokura er tilbagekaldt fra D. D. Nævnte Firma indehaves herefter af Købmand Frk. Elna Marie Jacobsen af Aalborg som eneste ansvarlige og teg­ningsberettigede Indehaver, jvnf. Stats­tidende Nr. 23 for 30. April 1924. Aalborg Magistrat, den 27. Oktober 1924. Bornemann. Til Handelsregisteret er anmeldt, at Vinhandler Hedvig Baaherg af Aalborg er indtraadt i Firmaet „S. Branns Eftttgr.('hr. Jacobsen" af Aalborg, der fremtidig indehaves af nævnte Raaberg og Køb­mand Elna Marie Jacobsen af Aalborg i Forening, hver især som fuldt ansvarlig og tegningsberettiget Indehaver. Aalborg Magistrat, den 28. Oktober 1924. Bornemann. Nibe. I Forbindelse med Bekendtgørelse her­fra af 29. Januar d. A. i Statstidende Nr. 255 af 1. Februar d. A. vedrørende Anmeldelse af „Nibe Avis og Nibe Bog­tryliiieri" bekendtgøres det herved, at Indehaverne af Firmaet har berigtiget deres Anmeldelse derhen, at de driver Bogtrykkerivirksomhed i Nibe under Firma „Nibe Bogtrykkeri ved H. Y. Søn­dergaard og M. T. Støtt". Politimesteren i Nibe m. v., den 11. Oktober 1924. Leevij. Politikreds Nr. 45. Bestyrelsen for Hadsund og Omegns Sparekasse anmelder, at Partikulier Poul Nielsen af Visborg er afgaaet ved Døden, og at Gaardejer, Sogneraadsformand Just Madsen af Vive er indvalgt i Bestyrelsen i Afdødes Sted. Som Kasserer i Stedet for afdøde Poul Nielsen valgtes Partikulier Johan Ved­sted. Ret til at tegne Firmaet har Forman­den og Kassereren i Forening, eller For­manden og Poul Jacobsen eller Kassereren og Poul Jacobsen. Politikontoret i Hadsund, den 25. Oktober 1924. S. Bo Lassen. Hjørring Amt. Frederikshavn. Til Handelsregistret for Frederikshavn Købstad er modtaget saalydende Anmel­delse: Skibs-og Baadebyggerne Jens Peter Jensen Hjørne og Carl Jacobsen, begge af Frederikshavn, anmelder, at vi som solidarisk ansvarlige Indehavere under Firma: „Hjørne & Jacobsen" driver Haandværk i Frederikshavn. Firmaet tegnes af Indehaverne i For­ening eller hver for sig. Politikontoret i Frederikshavn, den 18. Okto­ber 1924. Folden. Skagen. Til Handelsregistret for Skagen Køb­stad er modtaget saalydeude Anmeldelse: Fabrikant Peder Kristian Nielsen og Mekanikerne Emanuel Josva Christian Theodor Jensen og Peter Thomsen Siøtt, alle af Skagen, annullerer det af os den 26. Maj d. A. anmeldte Firma „A/S Vø­lunds Éftf., Skagen" og genantager Fir­manavnet: „Skagen Motorfabrik og In­stallationsforretning ved >(ielsen, .lensen og Støtt". — Forretningens Beskaffenhed er Fabrikation. Ret til at tegne Firmaet har 2 af Indehaverne i Forening Politimesteren i Skagen m. v., den 16. Okto­ber 1924. Folden. Politikreds Nn 50. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Hallunds Brugsforening i Hen­hold til Vedtægter af 21. Januar 1916 driver Handel i Hallund. Bestyrelsen bestaar af: Formanden, Gaardejer Chr. Christensen, Nørgaard, Gaardejer Jens Jørgensen, Dalgaard, Gaardejer Niels Christian Svendsen, Sme­ degaard, Husejer Niels Christian Jørgensen, Hol­lensted, Husejer Ejnar Nedergaard, Hallund Hede, Bestyrer Christian Jacobsen, Hallund­bjerg, og Landpostbud Lars Mortensen, Hallund. Ret til at tegne Firmaet har Forman­den i Forbindelse med et af Bestyrelses­medlemmerne. Der er ikke meddelt Pro­kura. Medlemmerne hæfter solidarisk for Foreningens Forpligtelser. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ske i Vendsj'ssel Folkeblad, Brønderslev. Politimesteren i Sæby Købstad og Dronning­lund Herred, Sæbv, den 8. Oktober 1924. Harald Waarst, k.st. Til herværende Handelsregister har Bestyrelsen for Hjallerup og Omegns Spare­kasse anmeldt, at Chr. Christensen, Ris­ager, er udtraadt af Bestyrelsen, og at Gaardejer Svend Djernis, Kjællingbro, er indtraadt i Bestyrelsen i hans Sted. Politimesteren i Sæby Købstad of^ Dronning­lund Herred, den 11. Oktober 1924. Harald Waarst, kst. Til herværende Handelsregister har Bestyrelsen for Hellevad ørnm Pastorats Spare-og Laanekasse anmeldt, at Med­lem af Direktionen Lærer Søren Jensen, Hellevad, er afgaaet ved Døden, og at Proprietær Holst-Hansen, Korslund, er indtraadt som nyt Medlem i Direktionen. Politimesteren i Sæby Købstad og Dronning­lund Herred, den 13. Oktober 1924. Aage de F. Licht. Thisted Amt. Thisted. Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse: Bestyrelsen for Thisted Arbejderfor­ening anmelder, at Formanden Spinde­mester Hans Christoffer Hansen er ud­traadt af Bestyrelsen og i hans Sted er valgt Snedker Niels Peter Nielsen, Thi­sted. Som Formand er valgt Vognmand Jens Andersen Jensen, Thisted. Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 16. Oktober 1924. Kampmann. Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse: Fællesbageriet for Thisted og Omegn anmelder, at Redaktør Nørhave Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen og i haus Sted er indvalgt Møller Niels Tousig, Thisted. Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 16. Oktober 1924. Kampmann. Nykøbing M. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Gaardejer Peder Kortbek, Jølby Nygaard i Solbjerg Sogn, er indtraadt som Medlem af Tilsynsraadet for Spare-og Laaiiekassen for Nykøbing Mors og Omegn i Stedet for Gaardejer af Vejers­lev Peder Pedersen Kjærgaard, der er af­gaaet ved Døden. Den Bogholder af Nykøbing M., Thor­vald Valdemar Wulff meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt Bogholder af Ny­købing Mors, Anders Christian Jørgensen, der tegner Firmaet i Forening med Direk­tør Fredr. Bang, Nykøbing Mors, eller i Forening med et af de nedennævnte Med­lemmer af Tilsynsraadet: Købmand Hans Mørup Johnsen Smith, Gæstgiver Karl 3Iarhvorsen, Tømmer­handler Anders Christensen, alle af Ny­købing Mors. løvrigt er der ingen Ændringer sket. ! I Politikonforet i Nykøbing M., den 27. Oktober | 1924. i J L. Kold. I Viborg Amt. Politikreds Nr. 58. Den til det herværende Handelsregister under den 13. Juni d. A. modtagne An­meldelse om, at Anton Martin Petersen Thorsen af Vejrumbro under Firmanavn: Vejrnmbro Købmandsforretning ved An­ton Petersen Thorsen agter at drive Køb­mandshandel i Vejrum Sogn, ændres til, at han under det nævnte Firmanavn agter at drive Handel. Politimesteren i Fjends m. fi. Herreder, Viborg, den 7. Oktober 1924. Grum-Schwensen. Aarhus Amt. Horsens. ril Firmaregistret for Horsens Købstad er indgaaet følgende Anmeldelse: Indehaveren af Firma: „Horsens Stole­ fabrik ved Jorgeii Nielsen", Snedker Jørgen Nielsen, Horsens, anmelder, at der er meddelt Otto Valdemar Nielsen, Horsens, Prokura for nævnte Firma. Politimesteren i Horsens Købstad, Bjerre og Hatting Herreder, Horsens, den 14. Oktober 1924. Kmdzen. Til Firmaregistret for Horsens Købstad er indgaaet følgende Anmeldelse: Oscar Larsen og Morten Nielsen Axel, begge af Horsens, anmelder, at de under Firma: „Farvemøllen ved 0. Larsen og M. Nielsen Axel", driver Handel og Fa­brikation i Horsens som eneste og fuldt ansvarlige Indehavere af dette Firma, og saaledes at hver af Indehaverne alene kan tegne Firmaet. Politimesteren, Horsens Købstad, Bjerre og Hatting Herreder, Horsens den 24. Ok­tober 1924. Kmdzen, Silkeborg. I Tilslutning til Bekendtgørelse her­fra af 7. Juni d. A. vedrørende Firmaet „Silkeborg Sejlfabrik" med Fabriksvirk­somhed i Silkeborg, optaget i »Statsti­dende« Nr. 56 af 12. s. M., bekendtgøres herved yderligere, at Firmaets Navn nu berigtigende er anmeldt som: „Silkeborg Sejlfabrik, Buchave & Petersen". Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v., den 30. September 1924. N. P. Nielsen. I Tilslutning til Bekendtgørelse her­fra af 7. Juni d. A. vedrørende Firmaet „Buchaves ^Maskinfabrik" med Fabrika­tion og Handel i Silkeborg, optaget i »Statstidende« Nr. 56 af 12, s. M., be­kendtgøres herved yderligere, at Firmaets Navn nu berigtigende er anmeldt som: „Bachhaves Maskinfabrik. Buchhave & Petersen". Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v., den 30. September 1924. N. P. Nielsen. Politikreds Nr. 38. i I Tilslutning til Bekendtgørelse her- j fra vedrørende Blegiiid-Hørniiig Sognes Spare-og Laanekasse, indrykket i »Stats­tidende« Nr. 72 af 1. Juli d. A.. bekendt­gøres herved yderligere, at den anførte Datum for Sparekassens Vedtægter, 26. Maj 1921, er Datoen for Handelsmini­steriets Stadfæstelse af Vedtægterne. Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v., den 30. September 1924. N. P. Nielsen. „Spare-og Laanekassen for Skorup-Tviliiiu Pastorat" har til Handelsregiste­ret anmeldt, at af Bestyrelsen er udgaaet Husmand Søren Lauritz Jensen, Truust, og Gaardejer Rasmus Rasmussefi, Sko­rup, og i Stedet for er valgte Gaardejerne Thomas Møller Christiansen, Skorup, og Søren Thøger Sørensen Thøgersen af Truust. Herefter er Bestyrelsen: Fhv. Gaardejer Jens Peter Christensen, Grøl­sted (Formand), Boelsmand Poul Garn, Faarvang (Kasserer), Boelsmand Carl Christian Olsen, Horn, samt Gaardejerne Thomas Møller Christiansen, Sko­rup, og Søren Thøger Sørensen Thø­gersen, Truust. løvrigt er Kassens For­hold som anmeldte den 14. Februar 1923. Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v., den 24. Oktober 1924. N. P. Nielsen. Til Handelsregistreret er anmeldt: Blikkenslagerne Jens Urban Bloch og Elfred Ellenhart Bloch, begge af Flen­sted, driver under Firma „J. U. Bloch & Søn" Haandværk paa Ejendommen Matr. Nr. 8 p af Flensted, Laasby Kommune, hvor ogsaa Forretningskontoret findes. De er eneste ansvarlige Indehavere af og Deltagere i Firmaet, som de hver især har Ret til at tegne. Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v., den 27. Oktober 1924. N. P. Nielsen. Politikreds Nr. 40. Det bekendtgøres herved, at jeg i Hen­hold til Lov af 1. Marts 1889 har mod­taget Anmeldelse om, at Husmand Jens EriTcsen og Købmand Rasmus Jensen, begge af Boulstrup, er udtraadt af Besty­relsen for Randlev-Bjerager Sognes Spare-og Laanekasse. og at i Stedet for dem er indtraadt Sadelmager Svend Svend­sen, Boulstrup By og Boelsmand Søren Peter Jørgensen, Boulstrup Mark, saa­ledes at den samlede Bestyrelse nu be­staar af: 1. Gaardejer Alhert Hesselbjerg, Rand­lev, Formand, 2. Gaardejer Rafis Christian Hansen, Randlev, 3. Husmand Rasmus Milchelsen, Rand­lev, 4. Handelsmand Laurits Marius Ash­gaard, Bjerager, 5. Købmand Marius Frandsen Holmboe, Dyngby, 6. Sadelmager Svend Svendsen, Boul­strup, 7. Boelsmand Søren Peter Jørgensen, Boulstrup, 8. Boelsmand Rasmus Johannes Jensen, E>yngby, 9. Gaardejer Johannes Sørensen, Rørth. Politimesteren i Hads Herred m. v., Odder, den 8. Oktober 1924. E. Kaas. Det bekendtgøres herved, at jeg i Hen­hold til Lov 1. Marts 1889 har modtaget Anmeldelse om, at Ernst Christian Fre­derik Rasmus Bøttger er udtraadt af Fir­maet Ladegaard & Co., der fortsættes uforandret med Morten Christian lAide­gaard, Odder, som eneste ansvarlige Inde­haver. Firmaet tegnes af Indehaveren. Politimesteren i Hads Herred m. v., Odder, den 9. Oktober 1924. E. Kaas. Det bekendtgøres herved i Henhold til Lov 1. Marts 1889, at jeg har mod­taget Anmeldelse om, at den Sparekasse­bogholder Sagfører S. Sejersen af Odder meddelte procura for Hads Herreds Spare-og Laanekasse er tilbagekaldt, og at der i Stedet for er meddelt Spare­kassebogholder H. Skou, Odder, procura. Endvidere bekendtgøres, at der ifølge Vedtægter af 18. November 1921, der ere stadfæstede den 20. December s. A. nu udkræves 2 Direktørers Underskrift for at forpligte Sparekassen. For Indskud eller Uddrag paa Sparekassebøger samt for Indbetaling af Renter m. v. kvitteres af 2 Direktører eller pr. procura af en Direktør i Forening med Bogholderen. Nærværende Bekendtgørelse træder i Stedet for Bekendtgørelse om Tilbage­kaldelse af Procura m. m. vedrørende Hads Herreds Spare-og Laanekasse ind­rykket i Statstidende Nr. 17 for 23. April 1924. Politiinesteren i Hads Herred ni. v, Odder, den 9. Oktober 19'24. E. Kaa^. Kanders Amt. Randers. Til Handelsregisteret for Randers Køb­stad er anmeldt, at Vilhelm Jacob Nelle­mann^ boende i Neder Hornbæk, Horn­bæk Sogn, driver Fabrikation i Randers som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­maet Vilh. NeUeniann, og at Frøken Marie Kirstine Rasmussen boende i Ran­ders har Prokm-a. Kanders ^Magistrat, den 16. Oktober 1924. 7). Swane. Til Handelsregisteret for Randers Køb­stad er anmeldt, at Theodor Lauritz Bolt Jørgensen, boende i Randers, driver Han­del sammesteds som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet „Orientalsk Tæppe­lager ved Bolt Jørgensen". Randers Magistrat, den 16. Oktober 1924. D. Swane. Til Handelsregisteret for Randers Køb­stad er anmeldt, at Søren Kristoffer Sø­rensen, boende i Randers, driver Handel sammesteds som eneste ansvarlige Inde­haver af Firmaet: Regina ved S. K. Sø­rensen. Kanders Magistrat, den 2o. Oktober 1924. D. Swane. Til Handelsregistret for Randers Køb­stad er anmeldt, at Anners Jensen og Thorvald Nielsen, begge boende i Randers, Forening driver Fabrikation samme­steds under Firma: „Randers Malt-& Melassefabrik" ved A. Jensen og Tli. ^iielsen, samt at de begge er fuldt an­svarlige Deltagere i Firmaet, der tegnes af Indehaverne hver for sig. Randers Magisti'at, den 27. Oktober 1924. D. Swane. Grenaa. Firmaet Emil Petersens næste Efterføl­ger ved Vilhelm Nielsen, om hvis An­meldelse til herværende Handelsregister Bekendtgørelse er optaget i Statstidende Nr. 51 af 4. Juni 1924, driver Handel. Politimesteren i Grenaa m. v., den 2. Okto ber 1924. M. Caspersen. Politikreds Nr. 42, Til Handelsregistret for Mols og en Del af Sønder Herred er vedrørende „Egens Brngsforening" i Tilslutning til Anmel­delse, hvorom er optaget Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 95 af 28. Juli d. A., anmeldt, at Firmaets Vedtægter er af 29. Februar 1916 og 8. April 1916, at Be­kendtgørelse til dets Medlemmer sker i »Kalø Adresseavis«, at Formanden har Ret til at tegne Firmaet, og at samtlige Foreningens Medlemmer hæfter solidarisk overfor Trediemand. Politimesteren i Grenaa m. v., den 25. Okto­ber 1924. Caspersen. Politikreds Nr, 43. Til Berigtigelse af tidligere Anmeldelse i Statstidende Nr. 97 for 30. Juli d. A., anmeldes herved, at Axel Marhusen af Rønde som eneste ansvarlige og tegnings­berettigede Indehaver driver Handel Rønde under Firma „Engelsk Beklæd­ningsmagasin ved Axel Markusen, Rønde". Politimesteren i Rougsø ni. fl. Herreder, Strøm­men, Randers, den o. Oktober 1924. E. Strøhech, cst. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at paa en den 17. f. M. for iMud­strup og Omegns Brngsforeiiiiig afholdt Generalforsamling udtraadte af Bestyrel­sen Gaardejer Marinus Hviid, Pindstrup, og Boelsmand Jørgen Jensen, Brunmose, og indvalgtes i deres Sted Skædderme­ster Søren Sørensen Bach, Pindstrup, og Forpagter Basmus Feter Sørensen, Brun­mose. Rougsø m. fl. Herreders Politikontor, strøm­men, Randers, den 13. Oktober 1924. E. SlrøhecJi^ cst. Ribe Amt. Esbjerg. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Fiskeexportørerne Mads Beder Lauridsen og Christian Theodor Enevold­sen, begge af Esbjerg, som eneste an­svarlige og hver for sig til Underskrift berettigede Indehavere af Firmaet „M. Lanridseii & Co." driver Handel i Es­bjerg. Esbjerg kgl. Borgmesterkontor, den 2. Ok­. tober 1924:. Holch. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Detaillist Fru Agnes Katrine Ulrikke Christensen, født Hansen, af København, som eneste ansvarlig og til Underskrift berettiget Indehaver af Fir­maet „Java-Boden ved A. Christensen^ driver Handel i Esbjerg. Esbjerg kgl. Borgmesterkontor, den 17. Okto­ber 1924. Holch Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Erik Holst Kruuse af Esbjerg er udtraadt af Firmaet „D. M. 0. Danske Manufakturhandleres Confektioneringsan­stalt ved E. H. Kruuse og H. Meulen-gracht-Jensen", og at Jens Harald Chri­stian Meulengracht-Jensen af Esbjerg fort­sætter Firmaet som eneste ansvarlig og til Underskrift berettiget Indehaver — Firmanavnet forandres fremtidigt til: „D. M. C., Danske Manufakturhandleres Confektioneringsanstalt ved H. Meulen­gracht Jensen". Esbjerg kgl. Borgmesterkontor, den 17. Okto­ber 1924. Holch. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Snedker Niels Nielsen af Es­bjerg som eneste ansvarlig og til Under­skrift berettiget Indehaver af Firmaet „Møbelhuset ved Niels Nielsen" driver Haandværk i Esbjerg. Esbjerg kgl. Borgmesterkontor, den 27. Okto­ber 1924. Holch. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Firmaet „Møbelliuset ved Søren­sen & Hejde" er hævet. Esbjerg kgl. l>orgmesterkontor, den 27. Okto­ber 1924. ' Holch. Politikreds Nr. 64. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Medlem af Tilsynsraadet for Fanø Spare-og Laanekasse, Nordby paa Fanø, Sognefoged Peter Svendsen Anker­sen, Nordby, er afgaaet ved Døden og i hans Sted er valgt Murermester Peder Lauridsen Hansen Ende, Nordby Fanø. Medlem , af Tilsynsraadet Malermester Mathias Nielsen Thing, Nordby er ud­traadt af Tilsynsraadet, og i hans Sted er valgt fhv. Skibsfører Anders Clausen Svarrer af Nordby, Fanø. Medlem af Direktionen for Fanø Spare-Og Laanekasse, fhv. Skibsfører Niels An­kersen, er udtraadt af Direktionen og i hans Sted er ansat Malermester Mathias Nielsen Thing, Nordby, Fanø. Medlemmer af Tilsynsraadet er her­efter: 1) Bagermester Christen Pedersen, For­ mand, 2) Styrmand Hans Svarrer, 3) Snedkermester Peder Andersen An­ dresen, 4) Styrmand Jens Marius Svendsen, Næstformand, 5) Murermester Peder Lauridsen Hansen Ende. 6) fhv. Skibsfører Anders Clausen Svar­rer, alle af Nordby, Fanø, 7) Agent Peder Klemmensen Pedersen, Sønderho, Fanø. Medlemmer af Direktionen er herefter: 1) fhv. Skibsfører Hans Andersen Ma­ thiasen, 2) Sagfører Rudolf Emil Verner-Lassen^ 3) Styrmand Jes Clausen Jessen, 4) Mølleejer Jens Mortensen, 5) Malermester Mathias Nielsen Thing, alle af Nordby paa Fanø. Ret til at tegne Firmaet har 2 Direk­tører i Forening. Politimesteien i Esbjerg Købstad, Skads Her­red og Fanø Birk, den 21. Oktober 1924. Fritscher. llingkøbing Amt. Herning. Marinus Pedersen, Herning, har til Firmaregistret anmeldt at han under Firma Marinus Pedersen driver Handel i Herning med ham som eneste og an­svarlige Indehaver. Christian Pedersen er meddelt Prokura. Politikonloret i Herning, den 21. Oktober 1924. Paul Hansen. Til Firmaregistret her er sket saa­lydende Anmeldelse: Hans Martinus Hansen og Fru Agnes Hansen, begge af Herning, anmelde, at det af dem den 26. August 1911 an­meldte A/S. Agnes Hansens Sæbeudsalg i Herning er hævet. Politikontoret i Herning, den 21. Oktober 1924. Paid Hansen. Til Firmaregistret er sket følgende Anmeldelse: Emil Hatisen af Herning anmelder, at han under Firma Herning Produktfor­retning ved Emil Hansen driver Handel Herning med Anmelderen som eneste og ansvarhg Indehaver. Johannes Hansen har Prokura. Politikontoret i Herning den 24. Oktober 1924. Paid Hansen. Holstebro. Til det herværende Handelsregister er modtaget saadan Anmeldelse; Firmaet Holstebro Konfekturefabrik ved Vito Knudsen er hævet. Politimesteren i Holstebro in. v., den 8. Okto­ber 1924, JV. A. Hallund. Til herværende Handelsregister er mod­taget saadanne Anmeldelser; Søren Færch af Holstebro, Indehaver af Firmaet R. Færclis Oplag i Aarhus, anmelder, at den Ejner Jørgensen af Aarhus givne Prokura for nævnte Filials Vedkommende tilbagekaldes. Firmaet Den blaa Butik Aed M. C. We.jlstrup, Holstebro, er ophævet. Magnus Andreas Pas'kjær anmelder, at han som eneste ansvarlige Indehaver dri­ver Handel i Holstebro under Firma­navnet Den blaa Butik ved M. A. Paskjær. Prokura er ikke meddelt. Politimesteren i Holstebro, m. v., den 13. Okto­ber 1924. N. A. Hallund. Lemvig, Til herværende Kontor er under 21. ds. indgaaet Meddelelse om, at Herrema­gasinet Perfekt ved Carl Andersen, Lem­vig, under 1. September 1924 er falleret. Politimesteren i Lemvig m. v., den 24. Ok­tober 1924. Schiøttz-Christensen, cst. Struer. Til herværende Handelsregister er mod­taget saadan Anmeldelse: Struer Tobaksfabrik ved S. Færcli er hævet. Politimesteren i Holstebro, den 27. September 1924. N. A. Hallund. Til herværende Handelsregister er modtaget saadan Anmeldelse: Firmaet Manufaktnrlinset ved Theodor Hansen, Struer, er hævet. Politimesteren i Holstebro, m. v., den 15. Okto­ber 1924. N. A. Hallund. Til det herværende Handelsregister er modtaget saadan Anmeldelse: Jens Nielsen og Jens Mollerup Klavsen, begge af Struer, anmelder, at de som eneste ansvarlige Indehavere driver Han­del i Struer under Firmanavnet: Struer Automobilhandel ved J. Nielsen og J. Mollerup Klavsen. Firmaet tegnes af een af Indehaverne. Prokura er ikke meddelt. Politimesteren i Holstebro, m. v., den 17. Okto­ber 1924. N. A. Hallund. Til herværende Handelsregister er mod­taget saadan Anmeldelse: Firmaet Kaffe-og Thehuset ved J. C. Fog, Struer er ophævet. Politimesteren i Holstebro m. v., den 21. Okto­ber 1924. N. A. Hallund. Til herværende Handelsregister er mod­taget saadan Anmeldelse: Laurs 3IihJcelse?i Pedersen anmelder, at han som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Struer under Firma­navnet: L. Pedersen, Struer. Prokura er ikke meddelt. Politimesteren i Holstebro m. v., den 22. Okto­ber 1924. N. A. Hallund. Politikreds Nr. 61. Til herværende Kontor er under 21. ds. indgaaet Meddelelse om, at Firmaet Nr. Nissum ny Kolonialforretning ved L. Andersen under den 26. August er fal­leret. Politimesteren i Lemvig m. v., den 23. Okto­ber 1924. Schiøtts-Christensen, cst. Politikreds Nr. 62. Til det herværende Handelsregister er modtaget saalydende Anmeldelse: Maskinfabrikant Peder Marius Nielsen, Skjern, eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet „Fabrikken Herborg ved P. M. Nielsen", Skjern, anmelder, at der er med­delt Niels Marius Nielsen, Skjern, Pro­kurafuldmagt for nævnte Firma. Politikreds Nr. 62, Ringkiøbing m. v., den 1. Oktober 1924. Aage Sørensen. Vejle Amt. Kolding. Til herværende Handelsregister er mod­taget saalydende Anmeldelse: Den 1. Oktober 1924 anmeldte Sadel­magermester Peter Bach Therkildsen Bay, Kolding, at han som eneste og ansvar­lige Indehaver af Firmaet „Møbelliuset ved P. Bay" driver Haandværk i Kolding Købstad. Firmaet tegnes alene af Inde­haveren. Der er ikke meddelt Procura, og der er ingen Kommanditister. Politimesteren i Fredericia m. v., den 1. Okto­ber 1924. Thalhitzer. Til herværende Handelsregister er mod­taget saalydende Meddelelse: Den 8. Oktober 1924 anmeldte Instal­latør Hans Petersen Nielsen Overbeck, Kolding, at han som eneste og ansvar­lige Indehaver af Firmaet „H. Niendahls Eftfl. H. Overbeck" driver Haandværk i Kolding Købstad. Firmaet tegnes alene af Indehaveren. Der er ikke meddelt Procura, og der er ingen Kommanditister. Politimesteren i Kolding m. v., den 10. Okto­ber 1924. Thalhitzer. Politikreds Nr. 33, Bestyrelsen for Erritsø Spare-og Laane­kasse" har til herværende Handelsregi­ster anmeldt, at Gaardejerne H. P. Gjer­sing og J. Jørgensen af Erritsø er afgaaet ved Døden og at Uddeler Laurits Jessen Dahl, sammesteds, er udtraadt af Besty­ reisen. I deres Sted er indtraadt Gaard­ejer Jens Jensen Østergaard, Landmand Hans Christian Kyed og Murer Niels An­dersen Nielsen^ alle af Erritsø. PolitiTnestereii i Fredericia m. v., den 1. Okto­l)or 1924. Simonsen. Haderslev Amt. Haderslev. Til det herværende Handelsregister er der modtaget saalydende Anmeldelse: Købmand Thomas Damgaard af Haders­lev anmelder, at han som eneste og an­svarlige Indehaver af Firmaet „Skandi­navisk Puraniin Foderstoffabrik ved Tli. 1 Damgaard" driver Fabril^ationsvirksom­hed i Haderslev. Feter Petersen Damgaard har Prokura. Politimesteren i Haderslev, den 9. Oktober 1924. Itfndal. Til det herværende Handelsregister er der modtaget saalydende Anmeldelse: Købmand Carl Wilhelm Garhers af Haderslev driver Handel i Haderslev under Firmaet „C. W. (jarbers-Farver Lak og Olie, Malerrekvisitter". Wilhelm Adolf Christian Vertens og Frøken Bertha Marie Christensen har Prokura. Politikammeret i Haderslev, den 9. Oktober 1924. Ilendal. Til det herværende Handelsregister er der modtaget saalydende Anmeldelse: Thorvald Hansen Lyhne af Haderslev, der er eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet „Boston ved Tli. Lyhne", anmel­der, at Firmaet er ophævet. Politikammeret i Haderslev, den 10. Oktober 1924. Jiendal. Til det herværende Handelsregister er der modtaget saalydende Anmeldelse: Købmand Theodor Max Voss, Haders­lev, anmelder som Indehaver af Firmaet „E. Knudsens Efterfølger M. & Tli. Voss", at Firmaet er ophævet. Politikammeret i Haderslev, den 20. Oktober 1924. Jiendal. Politikreds Nr. 66, Til det herværende Handelsregister er der modtaget saalydende Anmeldelse: Købmand af Vojens Feter Hansen Schade anmelder, at han som eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet „Han­delshuset Schade ved P. H. Schade" driver Handel Vojens. Der er ikke meddelt Prokura. Politikammeret i Haderslev, den IG. Oktober 1924 Ilendal. Aabenraa Amt. Politikreds Nr. 70, Til herværende Firmaregister er an­meldt, at Svend Aage Knudsen som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Padborg under Firmanavnet: S. Knud­sen Bloinsteriniport, Padborg. Politikontoret i Graasten, den 18. Oktober 1924. H. Vilstrup. Sønderborg Amt. Sønderborg. Til herværende Handelsregister er an­meldt, at Fru Anna Marie Jørgensen, f. Hansen, er udtraadt som ansvarlig Med­indehaver af Firma „Heinrich Jørgensen& Co.", Sønderborg, saaledes at Heinrich Carl Jørgensen bliver eneste ansvarlig In­ dehaver. Samtidig ændres Fimanavnet til „Heinrich Jørgensen", Sønderborg. Sønderborg Politikontor, den 17. Oktober 1924. Knud Corfsen. Tønder Amt. Tønder. Til Berigtigelse af den i Statstidende Nr. 186 for 9. November 1923 skete Be­kendtgørelse ang. Firmaet „Tønder Amts Centraltrykkeri", bekendtgøres Firmaet herved som „Tønder Amts Centraltryk­keri ved P. Andresen". Politimesteren i Tønder og Løgumkloster, den 8. Oktober 1924. Jage Seidenfaden. Politikreds Nr. 71. Til Handelsregistret for Tønder, Lø og Slogs Herreder har Detaillist Hans Thor­vald Poidsen og Købmand Lorenz Kri­stian Filsliov, begge af Møgeltønder, an­meldt, at de som eneste og ansvarlige Deltagere driver Handel i Møgeltønder under Firma „Poulsen & Co.". Politimesteren i Tønder og Løgumkloster, den 17. Oktober 1924. Aage Seidenfaden. Rettelse: Aargang 1924. Side 199, Sp. 1, Linje 8 f. n. Ovedea: læs; Ovedea (som Fornavn.) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, adgaar maanedlig og koster 2 Kroner om Aaret. Samlingen forsynes aarlig med fuldstflendlgt Firmaregister, tillige omfattende samtlige tidligere Aargange. Abonnement tegnes paa alle Posthase og i alle Boglader. Nr. 10 for 1924, 3V2 Ark, færdigt fra Trykkeriet den 3. December 1924. Udgiver: Departementschef G. Busck-Nielsen, Hovedkommissionær: F. Thaning (fe Appel, Upsaiagade 20. Kjøbmagergade 16. Kjøbenhavn 1924. — Centraltrykkeriet (C. Ferslew).