roøØ) Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning. 1904. Kjøbeiiliavii. Anmeldelserne angaa følgende Firmaer: I (De vedføjede Tal angive Siderne, hvor ."^nmel­delaerne findes.) TI. te, & Sønners Filial ved G. Ekerofh, 226. .Bendix, Julius, 229. . liendix, Julius, <6 Steen, 229. ^Borup tC Co., Aktiesel­ skabet, 229. v Brehm Æ Landtved, 226. ^Bærentzen, Theo., 229. ^Bærentzen, Theo., Aktie­ selskabet, 229. 's Centralbanken for Kan­del og Industri, Aktie­selskab, 227. > L'hriste^xsen, Hannibal, Aktieselskabet, 229. Christiansens, A., For­ lag, 228. ^Christoffersen, P., 226. ) Christoffersens, P, Ef­ terfølger, 226. ) Cigarillosfabrikken Cen­tral ved A. Jacobsen, 227. ^Cigarillos Fabriken Cen tral ved S. Briinner, 227. U'iampmøllen — Slagelse, 227. ^.iJampvaskeriet Solvang ved J. K. Jensen, 22S. \lJansk Børnefodtøjsfa­brik ved E. F. Jacob, 226. Danske Mejeriers Ma­skinfabrik, De, 229. Danske Mejeriers Fæl­ lesindkøb, De, 228. Dansk Møbel-Industri ved IF. Bischojf, 228. Dansk Reproduktionsan­stalt, Aktieselskab,227. Dansk Reproduktionsan­stalt og Holms Repro­duktionsanstalt, Aktie­selskab, 227. Dyveke, Torvegade 60, ved Astrid Rasmussen, 228. Elmqvist, M.,& Co.,229. Engelsk City -Skræderi, Jens Nielsen, 226. Esbeyisen, F., 226. Esbensen, F., Butter E.r­ port, 226. Fabriken Alex ved T". (i. F. Soldath, 226. Filial af Nordiska Pels­varefabriken, Aktiebo­lag, ved Ale.jc. Petersen, 230. Fjeldsøes, Ferd., Bog­trykkeri, 226. Forsikringsaktieselskabet Mundus, 230. Gulbrandsen, Andersen & Co., 226. Hansen, (ieorq Groth, 227. Hansen, Thomas, 227. Hansen, Wm., & Wiese­ ner, 227. Holniblad, L. P., 229. Holms Reproduktionsan­ anstalt, Holm& Gjelle­rup, 227. IbacJi, Hxigo, 226. Import-og Exporthuset Arian, Aktieselskabet, 226. Jensen, Arnold, F. F., 228. Jensens, Jørgen, Efter­følgers, fh., & N. F^ Muncks Jærnforret­ninger, P. G. Munck, 226. Jørgensen, Hans, & Co., 229. Jørgensen & Levin, 227. Kjøbenhavns Isforsyning. Aktieselskabet, 226. Kjøbenhavns Pakkeeks­pedition. Aktieselska­bet, 227. Kjøbenhavns Petroleums-Aftajmingsanstalt ved Hans Hansen, 228. Kjøbenhavns Petroleums-Aftapningsanstalt ved S. J. Sørensen, 228. Kjøbenhavns Smo'gelfa­brik ved Oscar Weite­meyer, 229. Koynplet, Aktieselskabet, 228. Kragh, Frantz, 230. Larsen, Jolis., 227. No. 12. Levin, Axel L., & Co., 227. Levin, L. M., & Co., 230. Laders, A., & Co., 227, 229. Madsen, J. P., 228. Meyer, Isidor, 229. Nielsen, Jacob, 228. Nordisk Blomster-og Bladefabrik, H.Krohn, 226. Nordisk Blomster-og Bladefabrik, Krohn Æ Wengel, 226. Nordisk Brandfoi sikrh\g, Aktieselskabet, 230. Nordisk Genforsikrings-Selskab, Aktieselskabet.^ 230. Nordisk Good Templar Ordens Bogtrykkeri, Aktieselskab, 226. Olsen, N., & Co., Aktie­selskabet, 230. Patentbureau Held ved A. M. Held og H. Bønneløkke, 229. Petersen, C. W., 229. Petersens, Chr., Kfter­følqer, C. Andersen, 226. Rahr, Chr., C. & Co., 227. Rosenbergs, A., Bogtryk­keri, 228, 229. Schmidts, M. T., Ffter­folger ved J. Hansen Nielsen, 226. Skandinavisk Kartonfa­brik, Aktieselskabet, 228. Skandinavisk tek)iisk Agentur ved A. Ani.-Tang, Leonh., & Søn, mentorj), 227. 22U. Siesiske Brandforsik- Thorsteinsson, P. J. d-riyigs-Sehkah, Aktiesel­Co., 22H. skabet, 228. Valeur, C. & Co., 228. Standardtryk-Kompagni, Aktieselskabet, 2H0. Waagepetersens Kfter- Svitzers, Km. Z., lijerg-folgere, 22U. ni)igsKutrejn-ise, .1^-^Vulffs, I. L.,Boghandel, tieselnkabet, 22U. Aktieselskab, 228. l'innac't M. T. Sclmiidts El'lerfolg:ei' ved .1. Hansen Nielsen er hævet. Firmaet 1'. ("liristollerseii er hævet. Hans ("liristiaii .leiiseii liot't driver JLiiulel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet V. ('ln'ist(»irersens Kflerføl^er. (iiislav lla;:iiai' Ekei'olli (h-iver Han­del .som eneste ansvnrh'g Indehaver af Firmaet H.te Aiissel cV Soniiers Filial ved (i. Kkei'otli. I Firmaet hansk llornefodlojl'aln'ik ved E. K. Jacol) er der indtraadt en Kom­manditist. Alfred Petersen, der i Forening med Vilhelm )Innek har Prokura for Firmaet (inlbrandsen, Andersen & Co., forer iføJge kgl. Bevilling fremtidigt Navnet Alfred Fani;. Under Firma Aktieselskabet Inijiort-o^; Kx|Mn'tlinsel Arian drives KalTehandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 2H. Nov. 19()4-, og hvis liestyrelse bestaar af .lolian Ferdinand Petersen ogJoliaunes William Ilewes, der i Forening tegne Fir­maet Hjalmar .foliannes Arian Petersen har Prokura. Kapitalen udgør 10,000 Kr. Aktier [)aa 100 Kr., 13'dende paa Ihændehaver; 10 ])Ct. er indbetalt, Resten indbetales efter Generalforsamlingens Be­stemmelse. Bekendtgørelser ske i »Ber­lingske Tidende« eller ved særskilt Med­delelse. Firmaet lirelnn & Landtved driver Ilaandværk; .loliaiines Hrelnn og Lauritz Petersen Landtved ere de ansvarlige Del­tagere. Firmaet Nordisk Blomster-og-lilade­l'abrik, Krolin & Wen^^el, er hævet. Henrik Walther Krohn driver Fabriks­virksomhed som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Nordisk Blomster-& Bladet'abrik, H. Krohn. Firmaet Aktieselskabet Kjøbenliavns Ist'orsynin^ har under 27. Novbr. 1904 vedtaget Lovændringer. Af Aktiekapitalen er nu indbetalt et Beløb af 18,000 Kr. Selskal)ets Bestyrelse bestaar fremtidigt af 3 Medlemmer, der 2 i Forening tegne Firmaet. Emil Drost, boende paa Frede­riksberg, er indtraadt i Bestyrelsen. Firmaet t'hn. Jorgen Jensens Efter­foii^ers & N. F. Muncks .lærnlorretninicer, P. ti. Munck har tilbagekaldt den Andreas Marius Haunstrup givne Prokura. Anders Christian Andersen driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet Chr. Petersens Efterfølger C. Andersen. Frederik Adolf Thomsen er udtraadt af Bestyrelsen for Firmaet Nordisk (Jood Temjjlar (h'dens Bo;i;trykkeri, Aktieselskab, og Frederik Carl ChVistian Lumbye ind­ traadt i Selskabets Bestyrelse med Ret til at tegne Firmaet i Forening med det tidligere Bestyrelsesmedlem Matliias Peter ! Bøgil. Administrationen af Firmaet F'erd. F.jeldsøes Bogtrykkeri, hvis Indehaver er Louise Johanne Adolphine Fjeldsøe, født IGædecken, er ophørt. Firmaet Fabriken Alex ved V. (t. F. Soldat li har meddelt (ierda Kristine Sol­jdath. født Thorning, Prokura. Firmaet Engelsk City-Skr/ederi, Jens Nielsen, er traadt i Likvidation, under hvilken Firmaet tegnes af Arthur Kotheu­borg som Likvidator. Ferdinand Rudolph Andreas Eduard Esbensen driver Handel som eneste an­svarlig Indehaver af Firmaet F. F^sbenseu. Ferdinand Budolph Andreas Eduard Esbensen driver Handel som eneste an­svarlig Indehaver af Firmaet F. Esbensen Butter Export. Firmaet Hugo Ibach har tilbagekaldt den Theodor UeorgWiesener givne Prokura. Firmaet Tliomas Haiiseii har tilbage­kaldt den Julius Sørensen givne Prokura. Firmaet Cigarillos Fabriken Central ved S. liriinner er hævet. Albert Jacobsen driver Haandværk og Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Cigarillosfabrikken Central ved A. Jacobsen. Firmaet Wui. Hansen & Wiesener driver Handel; Valdemar Hansen og Georg-Theodor Wiesener, begge boende paa Fre­deriksberg, ere de ansvarlige Deltagere. Victor Leo Melcllior er indtraadt i Firmaet A. LUders & Co. som ansvarlig Deltager og er alene signatnrberettiget. Herman Ijevin, som var Deltager i Firmaet Jørgensen & Levin, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme t^irma af den hidtidige Deltager Adolpli (jeorg Jørgensen. Under Firma Dampmøllen—SLagelse drives Dampmøllernæring og Handel med IMølleprodukter og Hvede af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis Vedtægter ere af 5. December 1904, og hvis Besty­relse .bestaar af Rasmus Peter Troense­gaard som Formand og Immanuel BiitzoAV Jlollde, af hvilke Formanden tegner Fir­maet. Den indbetalte Kapital udgør 200,000 Kr.; Medlemmerne hæfte ikke for Selskabets Forpligtelser. Bekendtgø­relser skulle ikke ske i offentlig Tidende. Firmaet Holms Reproduktionsanstalt, Holm & (jrjellemp, er hævet. Firmaet Dansk Reproduktionsanstalt, Aktieselskab er hævet. Under Firma Dansk Reproduktions­anstalt og Holms Repi'oduktionsaustalt, Aktieselskab, drives Reproduktionsvirk­somhed af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 1. November 1890, 30. April 1901 og 26. Oktober s. A., og hvis Bestyrelse bestaar af Kiels Severin Valdemar Nielsen. Sophus Frederik Ritter, Ivar Hiort, begge sidstnævnte boende paa Frederiksberg, og Bernhard Ulrik Middelboe, hvilke, to ;i Forening, tegne Firmaet. Sidstnævnte og Tage Hiort have Kollektivprokura. Kapitalen udgør 80,000 Kr. i xVktier paa 500 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte; deraf ere 17,000 Kr. Præferenceaktier. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende« eller det til offent­lige Bekendtgørelser autoriserede Blad. Firmaet Axel L. Levin & Co. har meddelt Carl August .Jens Omee Høyer og Ingeborg Laura Alexandra øigaard Kol­lektivprokura. Firmaet Chr. C. Ralir & Co. har med­delt Ernst Ludvig Parsbo Prokura. Firmaet Skandinavisk teknisk Agen­tur ved A. Ammentorp er hævet, og den Valdemar Nielsen af Firmaet givne Pro­kura tilbagekaldt. Johannes Larsen driver Fabriksvirk­somhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Johs. Larsen. Ferdinand Vil­helm Bjørn har Prokura. Sven Rubow, som var Medlem af Be­styrelsen for Aktieselskabet Kjøbenhavns Pakkeekspedition, er afgaaet ved Døden. Firmaet Centralbanken for Handel og Industri, xAktieselskab, har under 15. Ok­tober 1904 vedtaget Lovændringer, hvor­efter Kapitalen nu kun udgør 1,500,000 Kr. i Aktier paa 2000, 1000, 200 og 100 Kr., der indbetales med 25 pCt inden den 15. December 1904, med 25 pCt. den 10. Januar 1905 og med 50 pCt. den 15. Februar 1905; Julius Zacharias Thorvald­sen Hansen er indtraadt som administre­rende Direktør i Bestyrelsen med Ret til at tegne Firmaet i Forening med et andet Medlem af denne, hvorhos der er meddelt ham Prokura; desuden tegnes Firmaet vedblivende af 2 Delegerede i Forening. Johan August Samuelsson er udtraadt af Bestyrelser], Georg Christian Bestie er fratraadt som Delegeret og Villads Ema­nuel damborg tiltraadt som saadan. Be­kendtgørelser til Medlemmerne skulle fremtidigt ikke finde Sted i »Post-och Inrikes Tidningar«. Georg Groth Hansen har tilbagekaldt den Louis Anton Peter Thomsen g'ivne Prokura og meddelt Anna Sophie Augusta Petersen Prokura. William liOreiitz lUscliott" driver flaand­værk som eneste ansvarlige Indeiiaver af Firmaet Dansk MMbel-hidustri ved \\. lU­sclioti". .loliaiiiies Korch liar Prokura. Jorden (iotttred lians Adolph Itosen-Imt^? driver Ilaandværk som eneste an­svarlig Indehaver a[ Firmaet A. Ilosen­herj^s llo^trvkkeri. (Jeor^ Adolph Kosen­ heri? har rrokurti. Johan Kristian .lensen driver Ilaand­værk som eneste ansvarlig Indehaver al" Firmaet hainiJvaskeriet Solvan^^ ved .1. K. .lensen. Solie )lai?dalene Nielsen, lødt Som­mer, driver Ilaandværk som eneste an­svarlig Indehaver af Firmaet .lacol) Nielsen. Kiobeiiluivns Magistrat, den 14de Decem­l>er 15>(.)4. Firmaet A. Chrisliansens Korla^c har meddelt l.anra Marie Kirstine Cathrine og Lauritz Christian Borup, af hvilke sidstnævnte tegner Firmaet. Kapitalen udgør 5000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., der lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. 1000 Kr. ere indbetalte, Resten kan indkaldes med 2 Maaneders Varsel. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende« eller ved anbe­falet Brev. Firmaet Isidor Meyer har tilbagekaldt den Maria Jorgine Kristine Brandt med­delte Prokura. Hans Jensen Jørgensen er indtraadt i Firmaet Hans Jørgensen & Co. som an­svarlig og til Underskrift berettiget Del­tager, hvorved den ham af Firmaet med­delte Prokura er bortfalden. (leorg Adolph Rosenberg, Viliielui Theodor Rosenberg og Einar Carl Rosen­berg ere indtraadte i Firmaet A. Rosen­l^ergs Bogtrykkeri som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere, hvorved den den førstnævnte af Firmaet meddelte Prokura er bortfalden. Samtidigt er der i Firnmet iridtraadt en Kommanditist. Frantz Mellerup Kragh er udtraadt af Firmaet M. Elnuiuist & Co.. hvorhos Firmaet har meddelt Peter (iregers Lud­vigsen Prokura. Frantz Mellerui) Krai^li driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver al" Fir­maet Frantz Krafjli. Under Firma Aktieselskabet Standard­tryk-Koni|)aj2;niet drives Bogtrykkeri af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af De­cember 1904, og hvis Bestyrer er Simon lindvii? Kicliter, der tegner Firmaet. Carl Kinil Theodor iloirniann har Prokura. Ka­pitalen udgør 20,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt ind­betalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offentlig Tidencle. Firmaet .1. >1. lievin A; Co. har med­delt Johan Martin lievin Prokura. Tiiorvald Alexander Petersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Filial af Nordiska Pelsvare­t'ahriken, Aktieh(»lai?. ved Alex. Petersen. Under Firma Akiieseiskahet N. Olsen iV Po. drives Handel med Hokervarer m. m. af et Aktieselskal), hvis V^edtægter ere af 28. December 1904, og hvis Be­styrer er .lori^en Sonniclisen Knudsen, der tegner Firmaet. Kaj)italen udgør 5000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde i>aa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekendtgørel­ser ske i »Berlingske Tidende«. Firmaet Forsikrinj^saktieselskabet Mnn­dns har under 30. December 1903 og 2(3. Januar 1904 vedtaget Lovændringer, hvor efter Bestyrelsen bestnar af et Bestyrelses­raad, hvis Medlenuner ere den admini­strerende Direktør, der tegner Firmaet, f. T. Wilhelm Peter Henning:; Hansen, boende paa Frederiksberg, og 4 Repræ­sentanter, f. T. Aaj^e Peter Hramsen, Hans Christian Kasnins Crone, Peter Andreas .lerichan-Christensen o^ Carl Adolf Meyer. Prokura er meddelt Carl Christian Adam Lund, Aaj;e Hostrni> og .lens Ole Christian P.ayer, 2 i Forening. Af Aktiekajntalen skal ud over de indbetalte 10 pCt. yder­ligere 15 ])Ct. indbetales inden Udgangen af 1905. Charles Alfred Iversen er udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk (i.jenforsikrings Selskab og Ivar Miiller Rée, boende paa Frederiksberg, indtraadt i Selskabets Bestyrelse. Charles Alfred Iversen er udtraadt af P>estyrelsen for Aktieselskabet Nordisk IJrandforsikrin;^ og Ivar Miiller Rée, bo­ende paa Frederiksberg, indtraadt i Sel­skabets Bestyrelse. Kjøbenliavnø Magistrat, den 30te December 1904. Kjobeiilijivns Amt. Frederiksberg Birk. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved at jeg har modtaget følgende Anmeldelser til Handelsregistret: 1) (ieor^; Andreas I»er^ som eneste og ansvarlig Indehaver af Firmaet „(Jlas­o;; l'orcellænsforretnin^^en Parcel i Parcelhuset ved H. A. lier^" driver Handel II. C. Ørstedsvej 71 paa Frederiksberg. 2) Ingeniør Ivar Niels Sigfred Fryden­lund som eneste ansvarlige Inde­haver af Firmaet „Skandinavisk tek­nisk Agentur ved I. N. S. Fryden­lund" driver Haandværk paa Frede­riksberg med Kontor Sagasvej 4. 3) Enkefru Betty Marie Vibe Ilastruj>, f. Meisner, II. C. Ørstedsvej 19, som eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet „Vibe Hastrups kemiske Fabriker ved Betty Vibe Hastrup'' driver Fabrikation paa Frederiks-l)erg. Uand. pharm. Cecilius Vibe Hastrup har Prokura. Frederiksberg Birks Kontor, den 19. Decbr. 1904. Sijloiv. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 0111 Handelsregistre m. v. bekendtgøres, at det for mig er anmeldt, at Firmaet „P. 0. Pedersen & Co.'% Godthaabsvej 38, er hævet. Frederiksberi; Birks Kontor, den 22. Decbr. 1904. Syloiv. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 be­kendtgøres det herved, at det for mig er anmeldt: 1) Firmaet E. Petersen Cliarciiterifor­retiiiiig, Aktieselskal), har under Firma: Filial af E. Petersen Oliar­cnteriforretning, Aktieselskab, op­rettet en Filial paa Wodrofi'vej 19, Frederiksberg, med Kapital og Ved tægter som for Hovedselskabet. Erik \(lolpli Petersen, boende Wodroffvej 19, ))estyrer Filialen og har Ret til at tegne dens Firma. 2) Instrumentmager 0. R. LeA'ring ud­træder fra 1. Januar 1905 af Fir­maet Levring & Larsen, som fort­sættes af Instrumentmager Holger Larsen som eneste Indehaver. Frederiksberg Birks Kontor, den 28. De­cember 1904. Sylow. Kjøge. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Laurette Marie Petersen, f. Kjelgaard, i Kjøge fortsætter den af hendes afdøde Mand Søren Golfred Chri­stian Petersen i Kjøge drevne Handels­forretning under samme Firma „0. F. Petersen & Søn" og som eneste ansvar­lige Indehaver. Etatsraad Andreas Ager­bek Hassell)alc]i har Prokura. By- og Birkekontoret i Kjøge, den 27. De­cember 1904. L. Olrili. Kjøbenhavns Amts nordre Birk. Det bekendtgøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Glarmester August Christian Vilhelm Kliiver, boende Taffelbay Allé Nr. 12, driver Handel og Haandværk med Forretningslokale Strand­vej 177, Hellerup, Gjentofte Kommune under Firma „Hellerup Glarmester-og Forgylderforretning samt Tapetlager ved A. Klii>^er" som eneste ansvarlige Inde­haver. Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 29. November 1904. Valeur. I Henhold til Firmaloven bekendt­gøres herved, at Johannes Peter Christian Rasmussen, boende Mariegade Nr. 1, Kjøbenhavn, for mig har anmeldt, at han driver Haandværk i Hellerup, Gjen­tofte Kommune, med Forretningslokale Strandvejen 177, under Firma „Hellerup Paraplyfabrik ved Christian Rasmusseii'* som eneste ansvarlige Indehaver. Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 13. December 1904. Valeur. Kjøbenhavns Amts søndre Birk. Sengeløse Brugsforening har for mig anmeldt, at Gaardejer Jens Christenseu af Sengeløse er udtraadt af Bestyrelsen, der nu bestaar af Gaardejerne J. Hansen og R. Jensen, Husejer A. Bergmann og Smed Jens Rasmussen, alle af Sengeløse, samt Gaardejerne Ole Hansen, Vadsby, og Niels Nielsen, Vridsløsemagle. Kjøbenhavns Amts søndre Birk, den 27. December 1904. Høst. Frederiksborg Amt. Frederikssund, Til det herværende Handelsregister er anmeldt af Firmaet Hans R. I^ange, Frederikssund, at den Tage Lange med­delte Prokura er tilbagekaldt. Frederikssund Købstads Magistrat, den 14de December 1904. N. Nordow. Halsnæs-Frederiksværks Birk. D. [) er anmeldt: Under Firma „Aktieselskabet Nilsson & Co." drives i Frederiksværk Handel med Colonial og Skibsproviant af et Aktieselskab med Vedtægter af 9. De­cember 1904. Selskabets Bestyrelse be­staar af 2 Medlemmer, deriblandt 1 For­mand, f. T. Fru Anna Nilsson,_ Formand, Frederiksværk, og Frøken Marie Augusta Mortensen, Helsingør. Ret til at tegne Firmaet har l)egge Bestyrelsesmcfllem­ineriie i Forenitij^ og Forretiiingsloreren, 1. T. Sune A. Nilsson, alene. Aktiekapitalen hestaar al' 1500 Kr., fordelte paa 4 Aktier, 2 a 5()() Kr , 1 a 490 Kr. og 1 11 10 Kr., lydende ])aa Navn. Aktiekapitalen er fnldt indbetalt. Bekendtgørelser sker ikke i otientlige Tidender. Hvilket herved bekendtgøres. Halsnæs Frearsoii og il. II. N. Clirisljaiiseu af Hol­bæk samt Grosserer N. V. .lul. )Iort(MiS(Mi af Kjøbenhavn. Ket til at tegne Fir­maet har et i'^iertal af l^estyrelsen. Aktiekaj)italen hestaar af r)0,000 !\r., fordelte paa Aktier paa 1000 l\r. Styk­ket, lydende paa Navn. GO pCt er ind­betalt; Resten skal indbetales med 3 Maaneders Varsel fra Bestyrelsens Side. i bekendtgørelser sker i 2 af de i Holbæk udkommende J)agblade. Holbæk r>\ fogodkontor, don 5. Dooonibor 1})04. N. A', H(insen. Merløse-Tudse Herreder. [ Henhold til Jjov af J. .Marts 1881) bekendtgøres det herved, at jeg Dags Dato har modtaget Ainneldulse om, at et Aktieselskab under Navn .lydcMij) Te^'i­va'i'k, Akticselskal), driver 'IVglværks­drift i Jydernj) og dersteds lun-sit Hjem­ sted. Vedtægterne ere daterede den 8. Oktober d. A. Bestyrelsen hestaar af Overretssagfører lleiniin^^ Sofus Ebstiiip af Frederiksberg, Veksellerer Axel Voll­inoiid af Kjøbenhavn og Vekselmægler Wiliiaiii Heekselier af Kjøbenhavn, og Fir­maet tegnes af samtlige Bestyrelsens Medlemmer i Forening. Aktiekapitalens Størrelse andrager 100,000 Kroner, for­delt i 100 Aktier a 1000 Kroner, hvilke Aktier lyde paa Navn og ere fuldt ind­betalte. l^ekendtgørelse til Medlemmerne sker i »Berlingske Tidende« eller ved skriftlig Meddelelse til hver enkelt Ak­ tionær. Morlø.se og Tudse Tierreders Kontor, den 28. November l!t04. Ingerslev. Det bekendtgøres herved, at det Dags Dato til Handelsregistret for nær­værende Jurisdiktion er anmeldt, at Fir­uiaet .,iloll>a'k Ceineiitvare-oi? Taffpap­l'aln'ik" er hævet. Merlø.se og Tudse Herreder, Holbæk, den 8. I)eccml)or 1004. Ingerslev. Sorø Amt. Ringsted. 'i'il det herværende Handelsregister har Bestyrelsen for Akiieselsivabet Kiiii;"­sted Træskol'alu'ik anmeldt, at den Tøm­rermester Morten liansen i sin Tid med­delte Prokura er tilbagekaldt, og at der samtidig er meddelt Hr. Ole Flensl)org Fuldmagt til at underskrive pr. ])rocura. Ivlngslod By-og Herredskontor, den 12. T)e­(•einl)or 1904. J. Lijnghj/p. l'ræsto Amt. Vordingborg. For N'ordingborg Købstads Magistrat er i Dag anmeldt, at Musikej" Vlklor Frølicli, Ore, Husejer Haus Jørgensen og Næstformand ved Banen Peter Hansen, begge af Masnedsund, ere udtraadte af Bestyrelsen for Masnedsund og Omegns Huslioldningsforening, og at i deres Sted ere indtraadte Bager Madsen, Fyrbøder P. Olsen og Banearbejder Rasmus Jonas­sen, alle af Masnedsund. N'ordingborg Købstads Magistrat, den 7. December 1904. Havn, kst. Stege. For undertegnede Magistrat er an­meldt, at Borgmester 0. A. Hviid er ud­traadt og Borgmester Poul Christian Ste­mann Rosenørn i Stege er indtraadt som Medlem af Direktionen for Møens Spare-og Laauebank i Stege. stege Købstads"Magistrat, den 6. December 1904. S. Sehested Nielsen, kst. Bornholms Amt. Rønne. Til Handelsregistret er D. D. armieldt, at Bestyrelsen for Aktieselskal»et ,,l)e for­enede (Jrauithrnd og Stenhuggerier ved Kønne'''' bar meddelt Billedhugger Ferdi­nand Arp og Axel Mathias lUem hver især Fuldmagt til at underskrive pr. procura, og at Axel Mathias Blem er ansat som Værkfører. Ivønne Bvfogedkontor, den 29. November 1904." Olivnrins. Hasle. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres her­ved, at jeg Gaars Dato har modtaget en Anmeldelse fra Bestyrelsen for Andels­selskabet „Hasle Haandvjerker og Land­ hohank" om, at Toldassistent Martin Chri­stian Olsen af Hasle er udtraadt af og Mejeribestyrer Søren Peter Ehheseu af Klemensker Sogn er indtraadt i Besty­relsen samt i Retten til i Forening med Købmand Haus Johan (Irønbech eller De­taillist Søren Thomsen, begge af Hasle, at tegne Selskabets Firma. Byfogedkontoret i Hasle, den 14. December 1904. I Byf.s Frav. H. Koefoed, kst. Odense Amt. Odense. Magistraten har modtaget Anmeldelse om, at Fabrikant Thomas B. Thrige, der driver Forretning her i Byen i eget Navn, har meddelt Christian Lauritz An­ton Peter Ørnherg Prokura. Magistraten i Odense, den 19. December 1904. Dithmer. Det er hertil anmeldt, at Firmaet C. Kloster & Co. her i Byen er hævet. Magistraten i Odense, den 24. December 1904. J. C. Madsen^ kst. Assens. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at det for Magistraten er anmeldt, at „Aktieselskabet Mikkelsens Jernstøberi og Maskinfabrik", hvis Be­styrelse dannes af: Fabrikant Adolf Ma­rius 3Iikkelsen af Assens som Formand, Forpagter Christian Hvenegaard, Frede­riksgave, Læge Karl Marius Lind, Køb­mand Thorvald Sofus IJretteville Plum og Løjtnant Valdemar Christian Frederik Steen, alle af Assens, samt Restauratør Sofus Mortensen af Odense, driver Fa­brikationsvirksomhed i Assens Købstad i Henhold til \'edtægter af 19. September 1904, at Aktiekapitalen udgør Kr. 100,000, t'onlelt paa 25 Stki. Aktier k Kr, 1000 og 375 Stkr. h Kr. 200, alle lydende paa Ihændehaveren, og hvoraf Kr, 80,000 er fuldt indbetalt, medens Resten af Ak­tierne søges anbragt snarest muligt, at Firmaet tegnes af 2 Bestyrelsesmed­lemmer i Forening eller pr. })rocura af et Bestyrelsesmedlem i Forening enten med Bogholderen, Emil Hertlielseii, eller med Driftsbestyreren lians Peter Hansen, samt at Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i de Blade, som Bestyrelsen bestemmer. AssenH KGl)8taIade. Plrmaet har ikke forud været anmeldt. Lysgaard in. fl. Herreders Kontor i Kelleriii^, den 24de Decenilær HK)4. Christoplwr Krahhe. Aarhus Amt. Aarhus. Til Firmaregistret er G. I), anmeldt, at under Firma ,,Aktieselskabet Osljydsk F(dketidende" driver et Aktieselskab Virk­somhed med Forretningskontor i Aarhus. Virksomheden bestaar i Bladudgivelse. Vedtægterne ere af 24. Novbr. 11)04. Bestyrelsen bestaar af Direktør Jens Kiis, Formand, Sagførerfuldm. ("arl Martinus Andersen og Bogholder Theodor ("liristian Cliristensen, alle af Aarhus. Kun først­nævnte tegner Firmaet. Aktiekapitalen er 25,000 Kr. i Aktier å 100 og 500 Kr., lydende paa Ihændehaveren og fuldt ind-l)etalt. liekendtgørelse til Medlemmerne skal ske i »Østjydsk Folketidende«. -Aarhus Magistrat, den odie December J904. Til Firmaregistret er anmeldt, at Købmand Andreas Sorensen af Aarhus, der uden at have anmeldt Firma driver Handel, har meddelt Jens Joliannes Sø­rensen af Aarhus Prokura. Aarhus Magistrat, den 7de December 1904. Til Firmaregistret er 1). 1). aumeMt, at Boghandler Kristian Frederik Møller af Aarhus under Firma: „Kristian F. Møller** driver Handel med Forretnings­kontor i Aarhus som eneste og ansvarlig Indehaver. Aarhus Magistrat, den 19de December 1904. Til Firmaregistret er anmeldt, at den Bogholder Tonl Einar Au^^ustini ('»lirt af Aarhus i Firmaet: ,,Aktieselskabet Tho­mas Ths. Sabroe & To." meddelte Prokura er tilbagekaldt. Aarhu.s Magistrat, den 20de December 1904. Til Firmaregistret er under G. 1). anmeldt, at den Vilhelm l>ølk IMehmann i Firmaet „Flensborg & Hamborger en gros Lager ved F. Jordahn'" meddelte Prokura er tilbagekaldt. Aarhus Magistrat, den 23de December 1904. Til Firmaregistret er anmeldt, at under Firma: „Professor Jiirgensens Elek­tricitets Aktieselskab" driver et Aktie­selskab \'irksorahed med Forretnings­kontor i Aarhus. Virksomheden bestaar i Fabrikation og Forhandling af elektriske Maskiner og A{)parater samt i Instal­lationer af elektriske Anlæg. Aktie­kapitalen er 225,000 Kroner i Aktier a 1000 Kr., lydende paa Ihænde­haveren og fuldt indbetalt. Vedtægterne ere af 28. December 1900. Bestyrelsen bestaar af den administrerende Direktør Niels Harald Wener, Christopher Peter Jiirgensen, begge af Kjøbenhavn, og Joliannes Siegfried Edstrem af Westeras. Firmaet tegnes af den administrerende Direktør alene eller af 2 Bestyrelsesmed­lemmer i Forening. Bekendtgørelse til Medlemineriie skal ske i »Berlingske Tidende«. Aarhus Magistrat, den 28. December 1904. Horsens. Til Handelsregistret for Horsens Købstad er anmeldt: 1. Købmand Peter Tang" driver Handel i Horsens under Firma: „M. A. Lar­sens Efterfølger P. Tang". Han er Firmaets eneste og ansvarlige Inde­haver og har alene Ret til at tegne Firmaet. 2. Ludvig August Kraul driver Handel i Horsens under Fiiina: „Horsens Ilakkelseskæreri ved Ludvig Kraul". Han er Firmaets eneste og ansvar­lige Indehaver. Prokura er meddelt Albreclit Lauritz Jensen Rye af Horsens. IForseiis Bvfogedkontor, deu 21. December 1904." II. Jorh. Voer og Nim Herreder samt Stensballegaard Birk. Overensstemmende med Lov af 1. Marts 1889 om Handelsregistre, Firma og Prokura, bekendtgøres herved, at jeg fra Boelsmand Hans Mortensen Lykke­gaard af Dalsgaard Mark i Klovborg Sogn D. D. har modtaget Anmeldelse om, at det af ham under 2. Novbr. f. A. anmeldte Firma: „Hans Mortensen Lykke­gaard" i Fleming, Hvirring-Hornborg Kommune, er hævet og den hans Søn Thorvald Morten Mortensen l^ykkegaard meddelte Prokura er tilbagekaldt. \'oer og Nim Herreders samt Stonsballe­gaards Birks Kontor, Horsens, den 1. I)eceml)er 1904. Pialdlf. Kanders Amt. Randers. Magistraten har modtaget følgende Anmeldelse til Handelsregistret: Søren Jensen og Simon Anton Jen­sen, begge af Randers, anmelde, at de i Forening drive Handel sammesteds Luider Firma Brødrene Jensen, samt at de begge ere fuldt ansvarlige Delta­gere med Ret til hver for sig at tegne Firmaet. Eanders Magistrat, et Mesen­borg" drives i Herning Handelsforret­ning af et Aktieselskab med Love af 30. November 1904. Selskabets Bestyrelse bestaar af et Medlem, den administre­rende Direktør Hans ISHelsen, der alene har Ret til at tegne Firmaet. Aktie­kapitalen bestaar af 1000 Kr., fordelte paa 4 Aktier k 200 Kr. og 4 Aktier å 50 Kr., og ere fuldt indbetalte. Aktierne lyde paa Navn. Bekendtgørelser skal ikke finde Sted i oilentlige Tidender. Hammerum Herreds Kontor, den 2. De­cember 1904:. Christian Siersted. Detaillist Jens Melsen Jacobsen af Herning, der driver Forretning under Firmaet „L. A. Walsteds Boghandel ved J. Jacobsen" anmelder, at han fremtidig driver Handel under Firmaet „J. Jacob­sens Boghandel, Walsteds Efterfølger", Hammerum Herreds Kontor, den 6. De­cember 1904. Christian Siersted. Bestyrelsen for Gjellerup og Omegns Arbejder-og Brugsforening anmelder, at Gaardejer Kristian Nielsen, Skovby, er udtraadt af Bestyrelsen, og at i hans Sted er indvalgt Gaardejer Niels Larsen Dinesen af Skovby, og at Maskinvæver Iver Lauritzen har erholdt Bevilling til at føre Navnet Stampe, saaledes at hans fulde Navn er Iver Lauritzen Stampe. Hammerum Herreds Kontor, den 15. De­cember 1904. Christian Siersted. Vejle Amt. Vejle. I Henhold til Lov Nr. 23 af 1. Marts 1889 bekendtgøres det, at jeg til det her­værende Handelsregister har modtaget Anmeldelse fra Firmaet „Aktieselskabet Vejle Trælasthandel" om følgende For­andringer: a) Selskabets Vedtægter af 30. Septem­ber 1889 og 16. November 1897 ere under 23. f. M. ændrede, b) Forretningen er udvidet til ogsaa at omfatte Handel med Damp-og Hus­holdningskul samt andre Brændsels­artikler, c) Aktiekapitalen udgør nu 124,000 Kr., fordelt paa 70 Aktier (5 å 10,000 Kr., 3 a 4000 Kr. og 62 a 1000 Kr.), der lyde paa Navn og ere fuldt indbetalte, d) Medlem af Bestyrelsen, Købmand Erhard Andreas Gyldiiig er død. e) Bestyrelsen bestaar nu af Jens Chri­stian Christiansen, Mads Christiansen, Niels Dujardin, Georg Leonhard Schachner og Andreas Schjeth, alle af Vejle, og Firmaet tegnes at' J. C. Christian­sen, N. Dujardin og (i. L. Schach­ner, dog kun af to i Forening. Vojle Køl)8ta(ls Majristrat, don 8. Doceiii her 1904. P. Th. M(ulsen. Kolding Herred. I llenliold til Lov om Handelsregi­stre m. m. al" 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at der til Handelsregistret for Kolding Herred er modtaget Anmeldelse om, at Gaardejer Iver Berg i Starup og Gaardejer Anders Hork i Hjelmdrup ere udtraadte af Bestyrelsen for „Spare-oj? Laaiiekasseii for Starup, Nebel, E^^tved 0^^ Viuf Sogne", og i deres Sted er ind­traadt Gaardejer Peter Mikkelsen HJerg i Aagaard og Forpagter Hans Fink Thom­sen i Nebel, samt at Sparekassens Navn fremtidig skal være: „Sparekassen for Starup og Nebel Sogne". Kolding Herreds Kontor, den 6. Decem­ber 1904. G. Hansen. Sainliii.n' af Ainiicldclser til Haiidelsrcgistrciic, udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning, ndgaar maanedlig og koster 2 Kroner om Aaret. Samlingen forsynes aarlig med fuldstjendige Firma-og l'ersonregislre, det forste tillige omfattende samtlige tidligere Aargange. Abonnement tegnes paa alle l'ostliuse og i alle boglader. i\r. 12 for H/04, 2 Ark, lærdigt l'rii Trykkeriet den Øde Januar 1905. l'dgiver: Kontorclief i Jn.stit.sininisteriet Ilovedkoniinissionjer; 1. Thaninq niagergade 1(5. Kjøhenliavn 190r). — Cen tralt ryk keri et.