I Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning. 1904. Kjøbenhavn. Anmeldelserne angaa følgende Firmaer: )(De vedføjede Tal angive Siderne, hvor i^nmel­delserne findes.) ^Alexandra Møllen, Ak­tieselskabet, 206. ^Amagey-Cykle-Forretninq ved Væring, 206. '.Andersen & Wilson, 206. atelier Friis, Aktiesel­skab, 208. iBechs, Chr. F. E., Ef­ terfølger, 208. \JBecker, V, 207. VBrødrene Madsen ved Edg. Madsen & Co., 206, 207. mrødr. O. & C. Thielst, (2 Anni.), 204. \Buc1i, Hans L , 204. Wuscli, Emil H., 206. yjhocoladefabriken Lu­zern, Aktieselskabet, 208. yjomniercial Union Assu­rance Company Limi­ted, Aktieselskabet,206. TChristensen, H. V.,& Co., 206. XJhristiansens, A., For­lag, 204. XJhristiatisens, A., Kunst­handel, 204. YJansk Ferskvandskultur, til Fremme af, Aktie­selskabet, 206. Dansk Flint-Eksport, Ak­tieselskab, 205. Dansk Smørpakkeri ved O. Mørck, 205. Dansk Uhr-Tmport O. TT'! Herrstrøm, 204. Davidsen, Zacho, Aktie selskabet, 208. Driftsaktieselskabet Sxiendstrxq}, 206. Esromgades Kolonialma­gasin ved S. Bech, 204. European Portland Sand­cement Company, The, Aktieselskabet, 206. Fabrikken Avena, den danske Havregrynfa­briks Hovedoplag ved C. Brohm, 205. Foreningen til Gavn for Kvinders Haandarbej­de, 207. Frugthuset Falster ved E. P. Lindblad, 204. Gensidige Livsforsik­ringsselskab Kæden, Det, 208. Glødenetfabriken Urania ved A. Dam, 208. Glødenetfabriken Ura­nia, V. Trandberg, 208. Gotha Livsforsikrings­ bank paa Gensidighed, 204. Gravesen, G. C., 205. Grønning, P., 205. Haand i Haand, dansk Syge-og Ulykkesfor­forsikrinq, Aktieselska­bet, 207.' Hammelev, Emil, 208. Hammonia ved Jens Ni­elsen, 205. Handelsbanken i Odense, Filial af Aktieselska­bet Kjøbenhavns Han­delsbank, 205. Hansen, V. Kofod, 205. Hertz, S-, & Co., 205. Hintz & Co., Elisabeths­ minde, Aktieselskabet, 208. Hougaard, Charles, 205. Husmann, Ernst, Ak­tieselskabet, 207. Jensens, Jørgen, Efter­følger, 205, 207. Jespersens, E. Forlag, 204. Johnsen & Larsen, 204. Jiirgensens, C. P., me­ kaniske Etablissement og Humber & Cos danske Cyclefahrik,Ak­tieselskabet, 208. Jægersborggades Coloni­almaqasin ved S. Bech, 204. Kaffeforretningen Tilgif­ten ved M. Pedersen, 205. Kaffehuset Nr. 1 ved Frk. Alma Brandt, 207, Kieme & Theill, 207. No. 11. Kjøbenhavns Kartoffel­lager ved Marinus Falkencrone, 206. Luders, A. & Co., 208. Madsen, F. C., & Rich, Nørrebros Jsværk, 206. Mateli & Co., 205. Meyeren, Ch. v., & Co., 205. Mostnagasinet ved An­dersen, 204. National Syge-og Ulyk­kesforsikring, Aktiesel­skab, 206. Nationaltrykkeriet, Ak­tieselskabet, 207. Nationaltrykkeriet ved J. L. Jensen, 207. Nordisk Bank-og Vare­ kommissionsforret­ninq. Aktieselskabet, 205. Nordiske ForfatteresFor­lag ved Emil Eas­mussen, 206. Nordtysk Brandforsik­ringsselskab, Aktiesel­skab, 204. Nordtyske Brandforsik­sikringsselskab. Det, Aktieselskabet, 204. Patentbanken, Aktiesel­skabet, 206. Petersen, E., Charctiteri­forretning, Aktiesel­skab, 204. Petersen, E., Charcuteri­forretning, Aktiesel­skab, Filial af, 204. Poidsen & Hermansen, 206. Prior, Wilhelm, 206. Smid, lliliiiar, r(-Co., Tcrsløn-, Alfred, 20i. •iOo. Therkelsen Æ Vo., Aktie-Schdds, Lotds, Linierer­ sehhihet, 207. efablisscment, Trier, Bradr., 205. Sten og Gniskoitipagnid, •JOfi. Tysk-engelsk llerreskræd-Stockhohuskrarferets ]7»i­ deriy (i. L. Lnnlund, 20H. hiudd en gros <& en drtail, <'hr. F. K. Valerius's, Kr, Knke, 20n. liech, ^06'. Volqvartz, Otto, <(• Snkherhuset Uojbroplads Co., 20n. 72, Sidckerhnsct ved Stranden Wiene, Emil, 206. IH, Jeyis Knudsen, 204. Oberg, Viggo, 207. Firmaet E. Teterseii. Cliarcuteriror­i'etiiiiis:, Aktieselskab, har under Firma Filial af H. IVtersen, Cljan uteritoiTeliiin^?. Aktieselskab, oprettet en Filial ])aa Fre­deriksberg med Kapital og \'edtægtcr som for Jlovedselskabet. Krik A(lol|>li Teter­seu boende i)aa Frederiksberg, bestyrer Filialen og har Ket til at undertegne. Henriette .lesi)erseii. født Klein, er udtraadt af Firmaet E. .lesperseiis Forlas;, der fortsættes af den bidtidige Deltager Halfdan .Iesi>erseii. Olaf Wilhelm llerrstroin driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet haiisk riir-liniM)rt, 0. W. Ilerr stnmi. l*'irmaet Sukkerhuset llojhroplads 12 er hævet. .lens Knudsen, boende ])aa Frederiks­berg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Slikkeri)uset Ved Stranden Kl, .lens Knudsen. Firnjaet Hi'odr. (I. cV C. Tliielst dri­ver Assuranceforretning; Oluf Ciiristian Matliieseu Tliielst og Christian .lohannes Mathiesen Tliielst, begge boende paa Frederiksberg, ere de ansvarlige Delta­gere. Firmaet Hnidr. 0. & V. Tliielst ved dets Indehavere Oluf (Tiristian 3Iathiesen Tliielst og Christian .lohannes Mathiesen Tliielst, l^egge boende paa Frederiksberg, driver Livsforsikringsagentur for Selskabet (iotlia Livsforsikrin^shank paa (iensidi^­lied i Gotha, hvis Vedtægter ere af 1827 og senere Datoer, sidste af 1. Januar 1904. Den indskudte Kapital udgør 260,000,000 Kr. Medlennnerne hæfte kun i Forhold til hvert Medlems Aarspræmie for Sel­skabets Forpligtelser. l^ekendtgørelser ske i »Deutscher Reichanzeiger«. Oven­nævnte Firma er Selskabets herværende l)estyrelse, og hver af dets nævnte Inde­havere har Ret til at tegne Selskabets Firma. Firmaet Esroni^ades Kolonialinagasin ved S. Hech er hævet. Karen Sotle lieeh, født Nielsen, dri­ver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet .lægjershorj^gades Colo­nialniagasin ved S. lieeh. Christian Valde­mar Andersen har Prokura. Firmaet Johnsen & Larsen er hævet. Emil Peter Lindblad driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Frn^^thuset Falster ved E. P. Lind­blad. Den af Firmaet Hans L. Huch for Aktieselskabet Nordtysk Hrandforsikrings­selskab drevne Agentur er hævet. Firmaet Alfred Terslow ved dets Indehaver Alfred (ieorg Christian Tersløw driver Brandforsikringsagentur for Aktie­selskabet Det Nordtydske lU'andforsikrings­selskab i Hamburg, hvis Vedtægter ere af 29. Marts 1899 og 30. Marts 1901, og hvis Kapital udgør 7,500,000 Rmk. i Aktier paa 7,500 Rmk., lydende paa Navn. 20 pCt." er indbetalt, Resten kan indkræves af Tilsynsraadet. Bekendt­gørelser ske i »Deutscher Reichsanzeiger« med flere Blade. Firmaet Alfred Ters­løw ved dets nævnte Indehaver er Sel­skabets herværende Bettyrelse og har Ret til at undertegne. Firmaet A. Christiansens Kunsthandel har tilbagekaldt den Carl Kold Winkel givne Prokura. Anton Christiansen, boende paa Fre­deriksberg, driver Plandel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. Chri­stiansens Forlag. Jenny iMarie Christine Axeline Ander­sen driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Mosmaga­ siiiet ved Andersen. Eiiiar August An­dersen har Prokura. Niels Martinus Matell er udtraadt af Firmaet Matell & Co., hvorhos Blrinaet liar meddelt ham Prokura. (iraves Christian Uravesen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet (j. C. (xravesen. Jens Nielsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet llammonia ved Jens Nielsen. Firmaet P. (Irønning har tilbage­kaldt den Johannes Micliael Bagge givne Prokura og meddelt Jens (Jhrlstian Lau­ritzen Prokura. Salamon Hertz, som var Deltager i Firmaet S. Hertz & Co., er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Deltager Carl Henrik Hertz. Den Johan Carl Christian Herholdt af Firmaet Otto Volqvartz & Co. med­delte Prokura er bortfalden ved Proku­ristens Død. Adolf Teit Erhard Schad driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Louis Scliads Linierer­etablissement. Firmaet Charles Hougaard har til­bagekaldt den Peter Brøste Briiner givne Prokura og meddelt Valdemar IJisted Prokura. Valdemar Henry Kofoed Hansen, bo­ende paa Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet V. Kofod Hansen. Christian Stan jun. har Prokura. Emilie Fransine Valerius, født Niel­sen, er udtraadt af Firmaet Kr. Vale­rius's Enke. Johanne Marie Petersen driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kaft'eforretningen Tilgiften ved M. Petersen. Louis Christian Wilhelm SCIIOAV er fratraadt og Oscar August Scheitel, bo­ ende i Charlottenlund, indtraadt som Medlem af Bestyrelsen for Firmaet Dansk Flint-Export, Aldieselskal). Christian Frederik Vilhelm Brohm driver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Fabriken Avena, den danske Havregrynsfabriks Hovedoplag ved C. Brohm. Orla Valdemar Mørck driver Handel som eneste ansvarlig Indeliaver af Fir­maet Dansk Sniorpakkei'i ved 0. Moi'ck. Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank­og Varekommissionsforretning har under 5. November 1904 vedtaget Lovændrin­ger, hvorefter Bestyrelsen bestaar af fra 2 til 5 Medlemmer, der hver for sig tegne Selskabets Firma, f. T. Jørgen Jør­gensen Frost og Andreas Marinus Knudsen. Firmaet Brødr. Trier har tilbagekaldt den Jens Axel Friis givne Prokura og meddelt Vilhelm (leorg Peter Hansen, Sophie Rasmussen og Knud Ove Valde­mar Folken]>erg, 2 i Forening, Prokura. William Richard Andreas Olsen er udtraadt af Firmaet Ch. V. Meyeren & Co., der fortsættes af den hidtidige Del­tager Charles Frederik Emil v. Meyeren. Under Firma ililnier Sand & Co. drives Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Hilmar Hotlier Anastasius Saiid er eneste ansvarlig Deltager Hans Wil­liam Andreas Andersen har Prokura. Peter Mikael Kaae, boende paa Fre­deriksberg, er indtraadt i Firmaet .Jørgen Jensens Efterfølger som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Albert Eduard Johansen er fratraadt som Medlem af Bestyrelsen (Bogholder) for Handelsbanken i Odense, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank; det hidtilværende Medlem af nævnte Bestyrelse Hack Rahr er fratraadt som Kasserer og tiltraadt som Bogholder, hvorhos Laurits Christian Larsen, boende i Odense, er indtraadt i Bestyrelsen som Kasserer. Lauritz Ennl Rasmussen driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Nordiske Forfalleres Forlag ved Emil Kasmiisseii. Firmaet l)riflsaktieselskal)et Sveiid­strup har under 5. November 1904 ved­taget en Lovændring. Kjøl)enhavns Magistrat, den 14de Novem­ber 1904. Mels Madsen Eivald Va'riii^? driver Ilaandværk som eneste ansvarlig Inde­haver al" Firmaet Aiiiaj^er Cyeie-Forretiiin^; ved Va'riii^:;, l'irmaet 11. V. ("liristeiisen & Co. har tilbagekaldt den Anion l'eter Pedersen givne Prokura. Firmaet Kinil Wiene har tilbagekaldt den ( Il rist Ian (i ravesen givne Prokura og meddelt Soren l'eter Wiene Prokura. Firmaet Ton Isen & Hermansen driver Hanndværk; l'onl l'eter l'onlsen og Aksel I.ndvi;? Hermansen ere de ansvarlige Del tagere. Firmaet Krodrene .Madsen ved Kd^i;. Madsen & Co. driver Handel; (llto (jinstav Kiner Madsen og Kd^ar Frederik (leor^ Madsen, sidstnævnte boende i Helsingør, ere de ansvarlige Deltagere. Under Firma Akiieselskaltet Alexan­dra Mollen agtes drevet Dampmøller­næring af et Aktieselskab, hvis Vedtæg­ter ere af 21. Oktober 1904, og hvis P)estyrelse bestaar af Vlllielm Andreas Møller og ?idvard Niels Moller, af hvilke den førstnævnte tegner Firmaet. Kapita­len udgør 50,000 Kr. i Aktier })aa 500 og 200 Kr., lydende paa Ihændehaver. Intet er indbetalt, men Indbetalingen sker efter Generalforsamlingens nærmere Be stemmelse. Bekendtgørelser ske i »Ber­ligske Tidende«. Firmaet National Syge-og Ulykkes­forsikring, Aktieselskab, har under 7de November 1904 vedtaget Lovændringer, hvorefter Bestyrelsen bestaar af 4 Med­lemmer, der 2 i Forening tegne Firmaet. Derhos ere Emil Nieolai Davidsen og Matthias Jacobsen 3IandaI Herteisen ud­traadte af Bestyrelsen og Carl Valdemar Jessen indtraadt som Medlem af denne. Firmaet Aktieselskabet Patentbanken har meddelt Joliannes Ingerslev Prokura. Firmaet Aktieselskabet The Enropean Portland Sandcement Company er hævet. Firmaet Sten-og (irnskompagniet har under 20. Oktober 1904 vedtaget en Lovændring. Firmaet Wilhelm Prior har meddelt Thorvald Hernhard Steinmetz Prokura. Firmaet Andersen & Wilson driver Ilaandværk; Angust Vilhelm Andersen, boende paa Frederiksberg, og Victor Ro­bert AVilson ere de ansvarlige Deltagere. Kndolf Carl Levig driver Transport­forsikringsagentur for Aktieselskabet Com­mercial Tnion Assnrance Company Limi­ted i London, hvis Vedtægter ere af 2. Juni 1891, og livis Kapital udgør 2,500,000 Lst. i Aktier paa 50 Lst., lydende paa Navn; 10 pCt. er indbetalt. Resten kan indfordres naarsomhelst af Bestyrelsen. Bekendtgørelser ske i »Post Magazine and Insurance Monitor«. Nævnte R. C. Levig er Selskabets herværende Bestyrer og har Ret til at undertegne. Max Levig har Prokura. Emil llanschnltz Hiisch, boende i Jægersborg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Emil H. Hnsch. Anna Christine Bnscli, født Knud­sen, har Prokura. Firmaet Aktieselskabet til Fremme af Dansk Ferskvandsknltur har under 18. Marts 1904 vedtaget Lovændringer, hvorefter Bekendtgørelser ske i »Berling­ske Tidende« eller ved Brev. I Selska­bets Bestyrelse er derhos Christian Julius Hansen indtraadt. Marinus Falkencrone driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Kjøbenhavns Kartolfellager ved Marinus Falkencrone. Andrea Dorthea Thorvaldine Madsen, født Bech, der var Deltager i Firmaet F, C. Madsen & Hich, Nørrebros Isværk, er afgaaet ved Døden. Forretningen fort­sættes under samme Firma af de hid­tidige Deltagere Ueorg Ricli og Hans Adolf Ricli. Alfred Ernst Theodor Seheiliel er fratraadt og Louis Husinaiiii iudtraadt som Medlem af Bestyrelsen for Aktie­selskabet I^rnst Hnsmann. Firmaet brødrene 3[adseii ved Edg. Madsen & Co. er ved Indehaverne Otto Gustav Einer Madsen og Edgar Frederik Georg Madsen indtraadt i Firmaet F. C. Madsen & Rich, Nørrebros Isværk, som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Den Otto Gustav Einer Madsen af sidstnævnte Firma givne Prokura er lierved bortfalden. Firmaet Kienie & Tlieill driver Han­del; Andreas Jens Holm Kieme, boende i Hellerup, og Ejner Edvard Alexander Theill ere de ansvarlige Deltagere. Peter Viggo Øberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Viggo øberg. Marie Nielsine øberg, født Bisgaard, har Prokura. Firmaet Aktieselskabetllaand iHaand, dansk Syge-og Ulykkesforsikring, har under 25de April 1903 vedtaget Lov­ændringer. Administrationen af Firmaet Jørgen Jensens Efterfølger ved Alfred Tycho Ludvig Nieolaysen og Joachim Arthur Godske Sally er ophørt og Johanne Eleo­nora Bojesen, født Bagger, udtraadt af Firmaet, der fortsættes af den hidtidige Deltager Peter Mikael Kaae. Den sidst­nævnte i Forening med Anton Sørensen givne Prokura er bortfalden og Kollek­tivprokura meddelt Anton Sørensen og Bertel Emil Jensen. Alnia'Johanne Ingeborg Brandt dri­ver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Kaftehuset Nr. 1 ved Frk. Alma Brandt. Under B'irma Foreningen til Gavn for Kvinders Haandarbejde drives et Ud­salg af alt Slags kvindeligt Haandarbejde af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis Vedtægter ere af 19. November 1904 og hvis Bestyrelse bestaar af et Forret­ningsudvalg, f. T. Ellen Margrethe Michel­sen, født Ulrich, boende i Skodsborg, Marie Kirstine Schou, født Meyer, og Magdalena Cathrine Johnke, samt en For­retningsfører, f. T. Emilie Vilhelmine Baadsgaard. Selskabets Firma tegnes af hvert af Forretningsudvalgets Medlem­mer i Forening med Forretningsføreren. Den indskudte Kapital udgør 4000 Kr.; Medlemmerne hæfte ikke for Selskabets Forpligtelser. Bekendtgørelser ske i »Ber­lingske Tidende«. Jens Ludvig Jensen, som var Inde­haver af Firmaet Nationaltrykkeriet ved J. L. Jensen, er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet. Under Firma Aktieselskabet National­trykkeriet drives Bogtrykkeri samt Ud­givelse af »Embedsmændenes Hoved­adresseavis« og »Herregaardenes Hoved­adresseavis« af et Aktieselskab, hvis Ved­tægter ere af 19. November 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af Johan Christofter Tolderlund, boende i Viborg, Alfred Osvald Jensen, boende i Antwerpen og Hans Christian Frederik Weilskov, boende paa Frederiksberg, der 2" i Forening tegne Firmaet; den sidstnævnte har som Forretningsfører tillige Prokura. Kapi­talen udgør 120,000 Kr. i Aktier paa 1000 og 200 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende« eller ved anbefalet Brev. Under Firma Aktieselskabet Therkel­sen & (Jo. drives Kommissionshandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 16. November 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af William Reginald Clayton og Albert Henry Therkelsen, af hvilke den sidstnævnte som Forretningsfører tegner Firmaet. Kapitalen udgør 5,000 Kr. i Aktier paa 200 Kr., der lyde paa Ihænde­haver, men kunne noteres paa Navn. 1400 Kr. er indbetalt; Resten kan ind­kaldes med 1 Maaneds Varsel af Forret­ningsføreren. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offentlig Tidende. Betty Aurora Caroline IJecker, født Becker, er udtraadt af Firmaet V. Becker, der fortsættes af Carl Johan Christian Poulsen, hvorhos Aage Carl Otto Becker er indtraadt i Firmaet som ansvarhg og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet Slocklioliiiskvarlerets Viii­liaiidel eii si'os & eii detail. (1ir. F. E. Heeli, er hævet. liaiiru .leiisiiie )lai'liiie Nielsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Clir. F. F. IJeclis Ffterfolgei'. Firmaet Fniil llaiiniielev har tilbage­kaldt den Andreas Theodor llaiinnelev og Kniilius Cliristian JnliiisCarl lianij* givne Kollektivj)roknra og meddelt sidstnævjite i Forening med Tliorvald Cliarles Krab­heiiliøt't Prokura (ieor^ Fiidvifi; Laiiliind boende ]\aa l'rederiksberg, driver Ilaandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Tvsk-eiii^eisk llerreskra'd(h'ri. li. liau­limd. Max lUibiiisteiii har Prokura. Firmaet (ilHdenellaltrlkeii I raiiia ved A. l>ain er hævet. Vi;;,i::o Traiiber^^ driver Fabriksvirk­somhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet (ilodenætf'aln'iken l'rania, V. Traiiberi^. Ohil" Ciiristian l.udvii? IMaeiu, som var Formand i liestyrelsen for I'irmaet Atelier Friis, Aktieselskab, er afgaaet ved Døden og .loliaii Henrik Hjort ind­traadt i Hestyrelsen som Formand. Sel­skabet ])ar derhos meddelt Tliora Malliea rHn,i;inaelier Prokura. Firmaet Aktieselskabet llinlz & ('<•. Klisabetlisniinde, driver Fabriksvirksom­hed under Firma Aktieselskabet Cboeo­ladef'abriken Luzern med Vedtægter, Kapital, ]>estyrelse og Signaturforhold som for førstnævnte Selskab. Firmaet Aktieselskabet Zacbo David­sen er hævet. Firmaet Aktieselskabel (!. P. .liirgen­sens mekaniske Etablissement Humber & Co.s danske (lyklefabrik har meddelt Charles Henton Hart Hjarnov og Niels Erie Hertbel Valdemar Wennstroni Kollek­tivprokura. Erik Hcftlrn)) Holst, boende i Ring­kjøbing, Steplian Frederik Olufsen Ravn, boende i Nærum, Frederik Peter (iuld­ a^^er, boende i Kolding, Carl Vilhelm Kaufl'mann, boende i Svendborg, Fritz .lensen, boende i Hjørring, (ieorg Lander, boende i Kalundborg, Christian Jensen, boende i Aarhus, og Poul Herman Petrus Heyer ere indtraadte i Bestyrelsen for Firmaet Pet gensidige Livsforsikrings­selskab Iva'den. Den midlertidige Fortsættelse af Fir­maet A. Liiders & Co. ved Oeorg Vilhelm Te.i^ner som executor testamenti i Inde­haverens Dødsbo, er ophørt, og Elisabeth Liiders indtraadt i nævnte Firma som eneste ansvarlig Indehaver. Den hvan Metz af Firmaet meddelte Prokura bliver i Kraft. Kjøbenhavns Magistrat, den 29de Novem­l)er Kjobeiiliaviis Amt. Frederiksberg Birk. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres det herved, at det for mig er anmeldt, at Aktieselskabet Mælkeriet ..Eni,i;heden"'S Loves § 18 paa en General­forsamling er forandret derhen, at 2 Med­lemmer af Bestyrelsen tegne Selskabets Firma. Frederiksberg Birks Kontor, den 7. Novem­ber 1904. Syloiv. I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­kendtgøres herved, at det for mig er an­meldt, at Oluf Christian Mathiesen Thielst, Madvigs Allé 12, og Christian .Johannes Mathiesen Thielst, Martensens Allé 4, under Firma „Hrodrene 0. & C. Thielst" drive Assuranceforretning paa Frederiks­berg. Begge Anmelderne forpligte og tegne Firmaet. Frederiksberg Birks Kontor, den 12. No-veml)er 1904. Sylow. 1 Henhold til l.ov af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at Alvtieselskaltet Rugln'odsl'abri­ke» Frederiksberg er hævet. Frederiksberg Birk, den 19. November 1904. Syloiv. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg bar modtaget følgende Anmeldelser til Handelsregistre: 1) Firmaet Ikireaii Ceres ved .1. L. Jensen er hævet. 2) Under Firma „Aktieselskabet Bu­reau Ceres, forhen .1. L. Jensen" drives paa Frederiksberg, Ewersvej, Fabrikation af kemiske Produkter af et Aktieselskab med Love af 19. November 1904. Selskabets Bestyrelse bestaar af 3 Medlemmer, f. T. Borgmester Jolian Chri­stian Tolderlund, boende i Viborg, For­retningsfører Hans Christian Frederik Weilskov, Martensens Allé Nr. 2, og In­geniør Alfred Osvald Jensen, boende i Antwerpen. Firmaet tegnes af 2 af Be­styrelsens Medlemmer i Forening. Forret­ningsfører er Hans Christian Frederik Weilskov, der har Prokura. Aktiekapi­talen, som er fuldt indbetalt, bestaar af 21,000 Kr. i Aktier å 200 Kr. og 1000 Kr. Aktierne lyde paa Navn. Bekendt­gørelser til Medlemmerne skulle ske i »Berlingske Tidende« eller ved anbefalet l>rev. Frederiksberg Birks Kontor, den 22. No­vember 1904. Sylow. 1 Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at Snedkermester Jens Larsen er udtraadt af Firmaet „Ole Andersen, Jens Larsen og Holm", men at Firmaet iøvrigt fortsættes uforandret under samme Firmanavn af Lars Miehael Holm som eneste, ansvarlige Indehaver. Frederiksberg Birks Kontor, den 24. Novem­ber 1904. Sylow. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres her­ved, at det for mig er anmeldt, at den under 31. Juli 1901 til Daniel Niels Kaa­ber og Fritz Alfred Charles Brihiger med­delte Kollektivprokura for Firmaet „Fre­ deriksberg Træskæreri og Toniuierhandel ved L. Kaaber" er tilbagekaldt. Frederiksberg Birks Kontor, den 24. Novem­ber 1904. Sylotv. Roskilde. Til Handelsregistret er sket Anmel­delse om, at følgende Medlemmer af Be­styrelsen for Firmaet „Roskilde Andels-Svineslagteri": Hans Rosleff af Lille Karleby (Formand), Elias Liitzhøft af Roskilde og Ole Sivertsen af Tjæreby ere afgaaede ved Døden, og at Niels Villads Nielsen af Roskilde og Christen Hansen af Lejre ere indvalgte i Bestyrelsen, samt at Lars Hansen af Ramsømagle er valgt til Formand for Bestyrelsen. Roskilde Købstads Magistrat, den 29. Ok­tober 1904. Aagaard. Til Handelsregistret er sket Anmel­delse om, at Medlem af Bestyrelsen for Firmaet „Sparekassen for Roskilde By og Omegn" Jlenri Kornerup af Roskilde er afgaaet ved Døden, og at Carl Miiller af Roskilde i hans Sted er indvalgt i Be­styrelsen som Direktør. Roskilde Købstads jMagistrat, den 4. No­veniber 1904. / Aagaard. Kjøge. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Peder Jørgensen i Kjøge under Firma „Kjøge ny Kaffe-og The­handel ved P. Jørgensen" driver Handel som eneste ansvarlige Deltager med For­retningskontor i Kjøge. By- og Birkekontoret i Kjøge, den 4. No­vember 1904. L. Olril. Kjøbenhavns Amts nordre Birk. Det bekendtgøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Raadvad Brugsforening driver Handel i Raadvad, Lyngby Kommune. Be­ styrolsen bestiuir af Knivsiiied hai'S l'etei' Nielsen, Knivskæfter Osvald Al-l'red Olliliiis Voi;;!, Knivskæfter lians Frederik Nielsen, Forvalter Carl Vilhelm llecliniann og lk)gliol(]er .Iiilius Nielsen, alle af Raadvad. Foreningens Med­lemmer, der hver yder et Indskud af 1 Kr. ved Indtrædelsen, ere solidarisk ansvarlige, dog at Forpligtelsen for det enkelte Medlem ophører ved den efter Udtrædelsen først afholdte (lene­ralforsamling og Opgørelse. \'edtæg­terne ere af 14. Oktober liHJ4. Fir­maet tegnes enten af Bestyrelsen i Forening eller af liogholder Julius Nielsen alene. Beken Forhriigst'orenin^" har anmeldt, at Arbejdsmand Olnf Crillesen, Fisker Jens Larsen og Mustømrer Feter Brandt, alle af Kastruj), Taarnby Sogn, ere udtraadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet, samt at Væver lians Jorden Sehniidt, Arbejds­mand Niels Feter Mogensen og Arbejds­mand Niels Henrik Jensen, alle af Ka­strup, Taarnby Sogn, ere indtraadte som Bestyrelsesmedlemmer. Formand for Bestyrelsen er: Jens Feter Christian .lor^^ensen, Næstformand er Væver Hans Jørgen Schmidt og Forretningsfører er Karl Sehnialfiiss. Hvilket herved bekendtgøres i Hen­hold til Lov af 1. Marts 1889 om Handels­registre m m. Amager ]'>irk, den 7. November 1904. Øllffaard. Frederiksborg Amt. Helsingør. I Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. m. af 1ste Marts 1889 er for undertegnede Magistrat anmeldt, at„Inter­essentskabet Nojsoniheds Kalkværk limi­teret-er hævet. Hvilket herved bekendtgøres. Helsingørs Magistrat, den 21de November 1904. llosenstand. 1 Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for under­tegnede Magistrat anmeldt, at Teglværks­ejer .loaehim Carsten (ilerhardt I'eter llrammer, boende »Nøjsomhed« ved Hel­singør, og Inspektor Fritz Nicolaj Dith­mer, boende »Klostermosegaard« ved Hel­singør, som eneste ansvarliue Indehavere af Firmaet „No.jsomlieds Kaikværk ved Krammer & IMthmer'* drive Kalkbrænderi paa »Nøjsomhed« ved Helsingør. Hviiket herved bekendtgøres. Helsingørs Magistrat, den 21de November 1904. PiOsenstand. Fre(ierikssun(d. At det for Frederikssunds Købstads Magistrat er anmeldt, at )Iarthinns A il­helm Christensen under Firma „Mannfak­tiirhnset ved A'ilhelm Christensen" driver Handel i Frederikssund som eneste og ansvarlig Indehaver, bekendtgøres herved. Fi-ederikssund Købstads Magisti-at, den 2den Noveml)er 1904. N. Nordcnv. Horns Herred. j I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be- Til det herværende Handelsregister er under Dags Dato anmeldt, at Aktie­selskabet „Ibll", livis Vedtægter ere af 22. September 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af Købmand Lauritz Stepliaiisen af Søsum og Købmand jSiels Berthelsen, Griffenfeldtsgade 33, Kjøbenhavn, driver Handel i Søsnm. Aktiekapitalen, der er fuldt indbetalt, udgør 4000 Kr., fordelt paa 8 Aktier, lydende paa Ihændehave­ren. Bekendtgørelser til Medlemmerne sker i »Berlingske Tidende«. Firmaet tegnes af Købmand Lauritz Stephansen. Horns Herreds Kontor i Frederikssund, den 4. November 1904. Æ Nordoiv. Kronborg vestre Birk. Til Firmaregistret er anmeldt, at Grdr. Lars Nielsen af Laugø og Grdr. Peder Jensen af Ørby ere udtraadte af og Grdr. Anders Andersen af Valdby og Grdr, Jens Peder Nielsen af Ørby ere indtraadte i Bestyrelsen for „Helsinge Teglværk". Den indskudte Kapital er forhøjet til 96,000 Kr. Kronborg vestre Birk^ den 23. Novbr. 1904. I B. Fravær. Schouenhorg, kst. Holbæk Amt. Holbæk, I Henhold til Lov 1. Marts 1889 bø­[ kendtgøres herved, at der for mig er sket .Anmeldelse om, at Johann Friederich » Carl (jorges og Gustav Hartvig Eduard > (lOrges i Forening driver Haandværk i ^ Holbæk under Firma (j. Gorges, at de ( begge ere fuldt ansvarlige, og at de hver i for sig ere berettigede til at tegne Firmaet. Holbæk Bvfogedkontor, den 15. November 1904. ' N. E. Hansen. j kendtgøres herved, at jeg har modtaget saalydende Anmeldelse: Undertegnede Købmand Jacob lliuime­ rig Bjørn anmelder herved i Henhold til Firmalovens § 11, at jeg som eneste og ansvarlig Indehaver under Firma ,,A. M. Bjørn" fortsætter den af min afdøde Moder, Enkefru Jensine Caroline Bjørn, født Nielsen, under samme Firma drevne Købmandshandel i Holbæk Købstad. Holbæk Bvfogedkontor, den 19. November 1904. ' N. E. Hansen. Kallundborg. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. af 1. Marts 1889 bekendtgøres her­ved, at jeg under D. D. har modtaget Anmeldelse af 28. ds. om, at Detailhand­lerske Mathilde Andersen af Kallundborg driver Handel sammesteds som eneste Indehaver af Firmaet; „De jydske Strik­keriers Udsalg ved 3L Andersen". Kallundborg Borgmesterkontor, den 31. Ok­tober 1904. Boh. Stricker. I H. t. Lov om Handelsregistre m. v. af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg under 2. ds. har modtaget Anmeldelse om, at Købmændene Christian August Gottschalck og Vilhelm Christian Herman Tillge, begge af Kallundborg, drive Han­del sammesteds under Firma „Gottschalck & Tillge", Enhver af Indehaverne er berettiget til at tegne Firmaet. Kallundborg Borgmesterkontor, den 3. No­vember 1904. Bob. StricJcer. Arts-Skippinge Herreder. Dags Dato har jeg til Handelsregi­stret modtaget Anmeldelse om, at „Breg­ninge BysForbrugsforening" under nævnte Firma driver Handel. I Indskud betales 1 å 2 Kr. efter vedkommende Medlems Stilling. Medlemmerne ere solidarisk an­svarlige for Foreningens Forpligtelser, og deres Forpligtelse bortfalder i Tilfælde af Udtrædelse først efter at Regnskabet er godkendt al" (Jeiierull'orsanilingcii uden ut efterhide sig Underbalance. Bekendt­gørelse til Medlennnerne ske ikke i Hla­dene. Bestyrelsen bestaar for Tiden af Boelsinand .lens .len,sen af Gammelrand Mark som Formand, Boelsmand Iviisiiiiis Pedersen og Murmester Niels CiiristIan Hansen, begge af IJagendrup, Husmand Ole Petersen af Daurup, Fattiggaards bestyr r lians IVler Sorensen af Rumpe­ruj), Tømrer Kdvard Franklin Nielsen, il)d., og Tønn-er Hans Teter Hansen af Bregninge. Ret til at tegne Firmaet have samtlige Bestyrelsesmedlemmer i Forening. Prokura er ikke meddelt. Ajts-Skij)j>inge Herreders Kontor, Kalliind­borg, (len :'). November ^[. A. Basse. Fra Uefsnæs Soi^ns SjKire-»i; i>aaiie­kasse har jeg modtaget Anmeldelse om, at Gaardejer Mads Uasninssen af Ulstrup har afløst Gaardejer Lars Nielsen Lnnd­i^aard af Aagerup som l-'ormand. J^esty­styrelsens Sammensætning er iøvrigt ufor­andret. v\rts-.Skij>jy-og Herredskontor, den 5. No­vember 1904. Øehlenschlæyer, kst. Korsør. Det bekendtgøres herved i Henhold til Loven af 1. Marts 1889 om Handels­registre, Firma og Prokura, at jeg D. D. har modtaget Anmeldelse fra Købmand Anders Eriksens Enke Ane Marie Erik­sen, f. Hansen, af Korsør, om, at hun fortsætter den af hendas afdøde Mand drevne Handelsforretning med Forret­ningskontor paa Halskov, Korsør, under samme Navn som hidtil: „A. Eriksen", samt at hun er eneste ansvarlig Inde­haver af Forretningen. Jiorgmesterkontoret i Korsør, den 24. No­vember 1904. Nanlce. Slagelse. 1 Henhold til I.ov af 1. Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekendtgøres herved, at det i Dag for mig er anmeldt, at der under 17. f. M. er foretaget For­andringer i Vedtægterne for Aktieselska­bet „Vareluisel Messenborg", Slagelse. Be­styrelsen dannes fremtidig af en Aktionær, der vælges for et Aar ad Gangen, men kan genvælges. Firmaet tegnes af Be­styrelsen. Forretningens daglige Drift ledes af en administrerende Direktør, som ansættes af Bestyrelsen. Til Bestyrelse er valgt Grosserer l\nud Marius Petersen af Charlottenlund. Aktiekapitalen er ned­skreven til 4,000 Kr. og er fuldt indbe­talt. Der er meddelt Sofus Marius Aa­gaard af Slagelse, der er valgt til admi­nistrerende Direktør, Prokura. Slagelse Købstads Magistrat, den S. No­vember 1904. Mangor. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekendtgøres herved, at det i Dag er anmeldt til det herværende Handelsreoister, at Snedker-og Sadelmagermester Haiis Peter Nielsen af Slagelse under Firma „Møhelliuset ved P. Nielsen" driver Haandværk i Slagelse, og at han er Firmaets eneste Indehaver og fuldt ansvarlig for dets Forphgtelser. Slagelse Købstads Magistrat, den 15. No­vember 1904. N. Hyhn, kst. Præstø Amt. Vallø Stifts Birk. Til Handelsregistret er anmeldt, at Julius Alexander Scliou af Haarlev som eneste og ansvarlige Deltager under Firma „Haarlev Manufakturliandel ved Jul. Schou" driver Handel med Forret­ningskontor i Haarlev. By- og Birkekontoret i Kjøge, den 10. No­vember 1904. L. Olrik. Boriiliohiis Amt. Rønne. Til Handelsregistret er D. D. anmeldt, at Thorvald Johannes Andreas (Irønberg i Rønne som eneste ansvarlig Indehaver fortsætter den af ham hidtil drevne Han­delsforretning i Rønne Købstad under Firma: „Kaffehrænderiet Solo ved Thor­vald (kønberg". Kønne Bvfogedkontor, den 25. November 1904." Olivarins. Nexø. Til undertegnede Magistrat er der fra Bestyrelsen for Sparekassen for Nexø og Omegn i Dag modtaget Anmeldelse om, at hidtilværende Bogholder Jens An­dreas Mareker er udtraadt af Bestyrelsen og at Sagfører Hermann Peter Marius Mouritzen, der er valgt til Kasserer, er indtraadt i samme, samt at den hidtil­værende Kasserer 3Iarius Johan Holst Sonne er valgt til Bogholder. Bestyrelsen bestaar derefter af Kapt. Ole Edvard Sonne, Avlsbruger Hans P>erg Harrild, Købmand Marius Johan Holst Sonne og Sagfører Hermann Peter Anton Marius Mouritzen, alle af Nexø, fhv. Gaardejer Niels Peter Lund af Poulsker, Gaardejer LudAig Kofoed af Ibsker og Sogneraadsformand Bendt Anton Kjøller Hansen af Bodilsker. Der er under 1. Oktober d. A. ved­taget nogle Ændringer i de hidtil gæl­dende Vedtægter. 2 af Bestyrelsens Medlemmer i For­ening have Ret til at tegne Firmaet. Nexø Købstads Magistrat, den 1. November 1904. G. Høyrup. Aakirkeby. Til undertegnede Magistrat er ind­kommen Anmeldelse om, at Avlsbruger Mathias Peter Olsen af Aakirkeby er ud­traadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Aakirkeby Danipbrænderi og Olbryggeri, og at Gaardejer Olaus Peter Lyngberg af Aaker Sogn i hans Sted er valgt til Medlem af Bestyrelsen. Aakirkeby Købstads Magistrat, den 24. No­vember 1904. G. Høyrup. Odense Amt. Middelfart. I Plenhold til Firmaloven af 1. Marts 1889, bekendtgøres herved, at det til Handelsregistret er anmeldt, at Mejeri­bestyrer M. Nielsen, Søbjerg, Restauratør €hr. Rasmussen, Middelfart, og Folketings­mand H. P. Petersen, Viby, ere udtraadte af og Gaardfæster Søren Christian Jørgen­sen, Viby, Direktør (lOtfred Nielsen, Lung­høj, og Overretssagfører Jens Chrislian lljaliiiar Jensen, Middelfart, indvalgte i Bestyrelsen for Aktieselskabet „Middelfart Venstreblad". — Direktør G. Nielsen, som er Formand, og Dyrlæge Fr. iiasnins­sen, Indslev, Hovedkasserer, ere hver for sig berettigede til at tegne Firmaet. Aktie­kapitalen er 1.0,000 Kr., hvoraf 12,710 Kr. ere indbetalte, 12110 Kr. skulle ind­betales senest den 1. Januar 190(5; om Indbetalingen af Resten, 1000 Kr., er ingen Bestemmelse trulYen. Middelfart KohstadH .Mafjistrat, den 5. No-veuil)er 1!M»4. lUch. Eheroih. I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­kendtgøres herved, at det til Handels­registret er anmeldt, at Anders lliristian Jaeobsen, Middelfart, driver Handel i Middelfart under Firn)a Tojhnsets Maija­siner ved A. (\ .laeobsen som eneste og ansvarlig Indehaver af Firmaet. Middelfart KobntadK Magistrat, den 15. No­vember Ridt. Ekeroth. Lunde-Skam Herreder. Til Lunde-Skam Herreders Firma­register er dfn 12. ds. anmeldt af Besty­relsen for „IJederslev o;? Oniei^ns l>riij::s­forenin^;", at Smed Jens Henrik Jeppesen er udtraadt af Bestyrelsen for nævnte Forening, og at i hans Sted er indtraadt CMr. I'eder liansen af Bederslev. Lunde-Skam Herreder, den 14. November 1904. 1\ Bøving. Sveiidborg Amt. Svendborg. Det er i Dag anmeldt for mig, at Firmaet „Svendborg Tekstilfabrik Aktie­selskal)" driver Fabrikation i Svendborg med Bestyrelse: 1) (Jiistav Kiidolpli Uerg, Bestyrelsens Formand, 2) Jacob Julius Lind, teknisk Direktør, 3) Hans Christian I)erg, merkantil Direktør. Firmaet tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. Aktiekapitalens Størrelse er 40,000 Kr., fordelte i 40 Aktier å 1000 Kr., lyde paa Navn, kunne transporteres til Ihændehaveren og ere fuldt indbetalte. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker ved s[)eciel Henvendelse; naar Aktier ere noterede paa Ihændehaveren tillige »Berlingske Tidende«. Vedtægternes Dato er 8. Novbr. 1904. Svendborg Borgmesterembede, den 9. No­vember 1904. Chr. Christensen^ kst. Nyborg. Til det her førte Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse; Under Firma Aktieselskabet Nyborg Kulforretning drives Handel i Nyborg med Kul og dermed i nær Forbindelse staaende Forretninger af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 25. Oktober 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af Købmand I.auritz Nielsen, boende i Nyborg, som Formand, Sagfører Ludvig Wass, boende i Nyborg, Forvalter Frederik Jensen og Bogholder 11. C. Hansen, begge boende i Korsør. Selskabets Firma tegnes af For­manden i Forening med et Bestyrelses­medlem. Kapitalen udgør 15,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., der ere fuldt indbe­talte og lyde paaIhændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende«. Hvilket herved bekendtgøres i Hen­hold til Lov af 1. Marts 1889. Nyborg Bvfogedkontor, den 1. November 1904. ' P. Buch. Købmand Kristian Emil Clausen af Nyborg har for mig anmeldt, at han dri­ver Handel med Manufakturvarer i Ny­borg under Firma: Flensborg en gros Lager, Mesenborg ved K. ¥J. Clausen, med Anmelderen som eneste og ansvarlig Inde­haver. Nvboig Bvfogedkontor, den 15. November 1904. ' r. Buch. Manufakturhandler Knud Christian Knudsen af Nyborg bar til det hervæ­rende Handelsregister anmeldt, at han under Firma Manufakturunion, Aug. Drei­oes Efterfølger, Knud C. Knudsen, som sammes eneste og ansvarlige Indehaver driver Handel i Nyborg. Nvborg Byfogedkontor, den 17. November 1904. P. Buch. Til det herværende Handelsregister har Købmand August Dreiø af Nyborg anmeldt, at han har h^^vet det af ham førte Firma „Mannfaetur Union, August Dreiø". Nyborg Købstads ]\Iagistrat, den 18. Novem­ber 1904. P. Buch. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Firmaet C. Fr. Sørensen af Nyborg har meddelt Købmand Frederik Ferdinand Nielsen af Nyborg Prokura. Nyborg Magistrat, den 25. November 1904. P Buch. Sunds-Gudme Herreder og Lehn Birk. Det er anmeldt til det herværende Handelsregister, at Frants Julius Albert­sen af Kogtved driver Fabriksvirksomhed i Sørup — St. Jørgens Kommune under Firma „Svendborg Lervarefabrik ved F. J. Albertsen". Sunds-Gudme Herreder og Lehn Birk, Svend­borg, den 4. November 1904. Just Thiele. Maribo Amt. Nykjøbing paa Falster. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres her­ved, at jeg har modtaget Anmeldelse fra Købmand Christian Adolph Larsen om, at han driver Handel i Nykjøbing F. som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet ,,Flensborg Lager Meeseiil)iirg ved 0. A. Larsen". Nykjøbing F. Byfogedkontor, den 4. No­vember 1904. Holch. Stubbekjøbing. I Henbold til Lov af 1. Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekendtgøres det berved, at Købmand Christian Adolph Larsen af Nykjøbing for mig har an­meldt, at han agter fremtidig som eneste ansvarlige Indehaver under Firma ,,Flens­borg Lager Magazin Meesenburg ved 0. A. Larsen" at drive Handel i Stubbekjøbing med Forretningskontor sammesteds. Stubbekjøbing Borgmesterkontor, den 14. No­vembor 1904. Schultz. I Henhold til Lov om Handelsregistre, Firma og Prokura m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse fra Bestyrelsen for Stubbe­kjøbing Brugsforening om, at Dyrlæge Jørgen Høgild Nielsen og Bogholder Niels Peter Hansen ere udtraadte af Bestyrel­sen, og at Murer Niels Julius Nielsen og Landpost Carl Henrik Nielsen, begge af Stubbekjøbing, ere indtraadte i deres Sted. Stubbekjøbing Borgmesterkontor, den 19. No­vember 1904. Schultz. Fuglse Herred. I Henhold til Lov om Handelsregi­stre, Firma og Prokura af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at Fuglse og Holeby Spare-og Laanekasse Dags Dato for mig har anmeldt, at Bestyrelsen nu bestaar af Karethmager Anton Rasmussen, Fuglse, Formand, Husejer Christian Jørgensen, Flaarup, Husejer Christen Sørensen, Skattemarke, Sadelmager Albert Thor­valdsen Keller, Fuglse, Skomager Martin Hansen, Fuglse, Husejer Christoffer Han­sen, Fuglse, Smed Laurits Olaf Petersen, Krønge. By-og Herredsfogedkontoret i Rødby, den 29. Oktober 1904. G. Sørensen. Aalbor£>' Amt. Aalborg, Interessentskabet ^Paiisk Sjuiaii-Eni­balla^^efabrik" er liævet. Aalborg Magistrat, den 5te Noveinljcr 1904. T\ liornemunn. Til (let herværende Handelsregister er anmeldt, at Købmand (Ile IJei'tcl Cliri­slian Pedersen Uæki^aanl af Aalborg er indtraadt som fuldt ansvarlig Interessent i Firmaet: „Nordjydsk FrHloiTetuiii^; ved Cliristiaii IJeitelseii". Aal])org Magistrat, den lyde November 1904. F. Boi-nemann. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Ko))mand ("liristian I?ei'­lelseii er udtraadt af Firmaet: „Nordjydsk Kret'orretiiiiij^ ved ("liristian Hertelseir, og at Købmand Ole IJertel Christiaii Pe­dersen Ha'k^aard, der saaledes herefter er eneste ansvarlige Indehaver, har for­andret Firmaets Navn til: „Nordjydsk Froforretnin;:; ved C. \\ l>æk;;aard^.* Aalborg Magistrat, den 21de Noveni))er 1904. F. liornemanu. For det herværende Handelsregister er anmeldt, at „Aktieselskabet Aalborg; i'ortland Cementfabrik" har flyttet sit Hovedkontor til Nørre Tranders Sogn, og at der derfor er sket ny Firmaanmeldelse til Handelsregistret i Fieskum Herred. Aalboig Magistrat, den 25dc November1904. F. Bornemann. Nørresundby. Det bekendtgøres herved, at Besty­relsen for „Aktieselskabet Tra'varefabriken Vendsyssel" i N, Sundby for mig har anmeldt, at A. M. Andersen er fratraadt som ledende Direktør, at Otio Erichsen er ansat som Forretningsfører i Forening med Skat (Jrundtvig Borgen, og at O. Erichsen i Forening med Bestyrelsens Formand eller 2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening have Ret til at tegue Firmaet. By-og llerredsfogedkontoret i N. Sundby, den 7de November 1904. 2V. Andersen. Fieskum Herred, I Medfør af Lov 1. Marts 1889 be­kendtgøres herved, at jeg til Jurisdik­tionens Handelsregister har modtaget An­meldelse om, at Ingeniør (ieorges Keynand af Paris og Købmand Christian Kehder af Rendsburg drive Tilvirkning af Spiritus under Firma: „Franzøsisch-Deutsche Torf­spiritiis Compa^^nie, (ilesellsehat't mit be­sehriinkter llaftung". — Anmelderne hæfte ikke personlig. Vedtægternes Dato er d. 13. Novbr. 1903 og 28. Oktbr. 1904. — Firmaets Kapital er 434,000 Reichs­mark; heraf er 211,000 Reichsmark ind­betalt; Resten indbetales efter Anmeldernes fælles Bestemmelse. — Anmeldelsen er sket i Henhold til ovennævnte Lovs § 16, 3. Punktum. — Forretningskontoret er i Mou Kommune her i Jurisdiktionen. — Ret til at tegne Firmaet have Anmelderne i Fællesskab eller en af dem i Forbindelse med en anmeldt Prokurist, men endnu er ingen Prokurist antagen. Ingen af Medlemmerne hæfte for Selskabets For­pligtelser, og Bekendtgørelser til Medlem­merne skal ikke ske i offentlige Tidender. — Anmelderne udgøre Bestyrelsen. Aalborg Birk og Fieskum Herred, den Ilte November 1904. Ahlefeldt. I Henhold til Lov 1. Marts 1889 bekendtgøres det herved, at jeg under Dags Dato til Jurisdiktionens Handels­register har modtaget Anmeldelse , fra „Aktieselskabet Aalborg Portland Cement­fal)rik" om, at nævnte Selskab har Hjem­sted i Nørre Tranders Sogn i Fieskum Herred, at nævnte Selskab tilvirker og sælger Portland-Cement og Produkter heraf saavelsom ogsaa af Raamaterialet, at Selskabets nugældende Vedtægter ere af 1(). Oktbr. 1889 og 4. Mai 1904, at Be­styrelsen bestaar af: Ordentlige Medlemmer: 1. Ingeniør Poul Larsen, Kjøbenhavn, Formand, 2. Kaminerlierre ('arl Vilhelm llcluigeu ('asteiiscliiold til Borreby, 3. Ingeniør (liustav Kakler, Kjøbenhavn, 4. Købmand Frederik Blixeiieroiie (iim­(lersen Harboe, Skjelskør, 5. Grosserer Oscar Bruun Muus, Kjøben­ havn, Overordentlige Medlemmer: 6. Købmand Carl Anton Vilhelm Miikel, Hamburg. 7. Købmand Carl Calmsohn, Hamburg, at 3 (tre) af Bestyrelsens Medlemmer i Forening have Ret til at tegne Firmaet, at Prokura er meddelt følgende 3 Per­soner nemlig: 1. Ingeniør Poul Larsen, Kjøbenhavn, Formand i Bestyrelsen. 2. Ingeniør Ditlev Berg, Rørdal, Sel­skabets administrerende Direktør, og 3 Translatør Carl Jolian Piasnuissen, Aalborg, dog saaledes, at den kun kan benyttes af 2 (to) af disse i Forening, at Aktie­kapitalen andrager 1,200,000 Kr., fordelt paa 800 Præferenceaktier å 500 Kr. og 800 almindelige Aktier å 1000 Kr., at Aktierne lyde paa Ihændehaveren og ere fuldt indbetalte, at Bekendtgørelse til Aktionærerne skal ske i »Berlingske Ti­dende«, et af de i Aalborg udkommende Blade, »Hamburger Nachrichten« og »Hamburger Borsenhalle«, og at Aktie­selskabets Firma hidtil har været anmeldt for Handelsregistret i Aalborg Købstad, men nu samtidigt er afmeldt der, da Sel­skabets Hovedkontor er flyttet fra Aal­borg til Cementfabriken i Nørre Tranders Sogn. Aalborg Birk og Fleskmn Herred, den 28de November 1904. Ahlefeldt. Hjørring Amt. Hjørring. Til Firmaregistret er anmeldt, at Proprietær Johannes Larsen, Hjørring, er udtraadt af Bestyrelsen for „Aktiesel­skabet Vendia", og at i hans Sted i denne er indtraadt Købmand Jens Chrisliaii Julius Nielsen af Hjørring. By-og Herredskontoret i Hjørring, den 8de November 1904. Otto C. Knudsen. Læsø Birk. I Henhold til Firmaloven bekendt­gøres det herved, at der til Birkets Han­delsregister er sket Anmeldelse om, at et Aktieselskab under Firma: „Aktiesel­selskabet Jens Jensen, Vesterø", driver Kontant-Detailforretning i Vesterø, Læsø. — Vedtægterne ere daterede 14. Oktober d. A. — Bestyrelsen bestaar af 2 Med­lemmer, nemlig Arbejdsmand Carl Chri­stiansen, Vesterø, Læsø, som Formand og Købmand Christian (raardbo, E'rede­rikshavn, af hvilke Personer Firmaet tegnes. — Aktiekapitalen, der er fuldt indbetalt, udgør 1200 Kroner, fordelt paa Aktier å 50 Kroner. — Aktierne lyde paa Ihændehaveren. — Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ske skriftligt. — Læsø Birks Kontor, den 18de November1904. A. L. E. Fischer. Thisted Amt. Nykjøbing paa Mors, Overensstemmende med Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for mig af Købmændene Jens Simonsen Bruse og Niels Christian Bigum, begge af Nykjø­bing Mors, er anmeldt, at „Aktieselskabet Poniona" driver Frugt-& Viktualiehandel i Nykjøbing paa Mors. Vedtægterne ere af i6. November 1904. Bestyrelsen be­staar af Købmændene Jens Simonsen Bruse og Niels Christian Bigum, begge af Nykjøbing Mors. — Førstnævnte er Formand og har Ret til at tegne Firmaet. Aktiekapitalen er 500 Kr., for­delte i Aktier å 100 Kr., der alle ere indbetalte. Aktierne lyde oprindelig paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse skal ikke ske i nogen olTentlig Tidende, men er ikke samtlige Aktionærers Oplioldssied bekendt for Bestyrelsen, sker Indkaldelse til Generalforsamling i Oens Blade. Nykjobing Mors I5yfo<;odkontor, den 18de November lt)04. Ferslev. Overensstemmende med Lov om Handelsregistre m. v. af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for mig af Bankraadet for Aktieselskabet „Morso Iliiiik" i Nykjøbing er anmeldt, at Køb­mændene Frederik Otzen Seliade og Anders Usteri^aard 8oell>cr^?, begge af Nykjøbing, Mors, samt Ijærer Ludviji; ("lirlstiaii Worm af Snndby ere iidtraadte af Bankraadet og at Købmændene Jor^i:eii liUdvii; llraiidt og Andreas Peter Martin Nielsen af Nykjøbing, Mors, samt Amts­raadsmedlem, Ciaardejer Mels Hansen af Tøving ere valgte til Medlemmer af Bank­raadet i deres Sted. Ligeledes anmeldes, at Medlem af Bankraadet Morten Andreas Klitf?aard til Klitgaard er afgaaet ved Døden, og at ingen endnu er valgt i hans Sted. Nøkjøbing Mors Byfogedkontor, larie Klisabelli Kleoiiora Cliri­steiiseii som Forretningsfører. Ret til at tegne Firmaet har hvert af J3esty­relsens Medlemmer for sig. Aktie­kapitalen, der er fuldt indbetalt, be­staar af 1000 Kroner, fordelt ])aa 10 Aktier h, 100 Kroner, lydende paa Navn. Bekendtgørelse til Medlem­merne sker ikke i offentlige Tidender. 2. Under Firma „Akiieselskabet Slraiid­nadt'iis kontante Kolonial-o;:: I rte­kranihandel" driver et Aktieselskab Handel med Kolonial-og Urtekram­varer med Hjemsted i Horsens. Ved­tægterne ere af 11. November 1004. Bestyi'elsen bestaar af Patrouille­betjent Carl Andreas I'jorn, Formand, og Bogbinder .lens Peler lluncli, begge af Horsens, der i Forening have Ret til at tegne Firmaet. Kapitalens Slorrelse er (>00 Kr., fordelt i Aktier il 100 Kr., der lyde paa Navn. Af Aktiekapiiiden er indbetalt 300 Kr., liesten kan af Bestyrelsen forlanges indbetalt naarsomhelst med 14 Dages \'arsel. Bekendtgørelse til Medlem­merne sker ikke i offentlige Tidender. lIorwenH livfogeclkontor, den 18. Novemlær nioi." II. Jorli. Silkeborg. 1 Jlenhold til J./Ov af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at det til herværende Han­dels-Og Firmaregister er anmeldt, at Ak­tieselskabet Ilandels-oi;' Landbrn^^sbanken ved dets Bestyrelse, at Aktieselska])ets Aktiekapital er udvidet fra 00,000 Kr. til 120,000 Kr. Aktierne, der ere ud­stedte i Stykker paa 100 Kr. og 500 Kr., lyde paa Navn og ere fuldt indbetalte. Silkeborg By-og Birkekontor, den 2(len November 1904. K. Jiirgens. Ning Herred. Aktieselskabet „Malling Damp-Hød­keri og Savvjerk" har til herværende Handelsregister anmeldt, at Firmaet frem­tidig forpligtes ved Underskrift af samt­lige Bestyrelsesmedlemmer i Forening eller af Gaardejer og Sognefoged Poul l'eter Nielsen i Forening med den af Sel­skabet antagne Bestyrer Johan Peder Jensen. Ning Herreds Kontor, Aarhus, den 12. No­vember Lund. Uiiiid(TR Amt. Randers. Til det herværende Handelsregister er det anmeldt, at Borgmester Peter Da­niel Swane og Mægler Adolph Andersen, begge af Randers, ere valgte til Med­lemmer af Bestyrelsen for ..,Aktieselskabet Seandia** i Stedet for Mægler A. Andersen, sen., der er afgaaet ved Døden, og Køb­mand Eduard Victor Ludvig Kipp, der er udtraadt. Kanders Magistrat, den 9. November 1904. J. C. Christensen. kst. Til Handelsregistret har jeg mod­taget følgende Anmeldelse; Under Firma: „Danske Mejeriers Andels Siuoreksportforeuing" drives Han­del med og Eksport af Smør af et An­delsselskab af danske Mejerier med For­retningskontor og Hjemsted i Randers. Vedtægterne ere af 10. November 1904. Bestyrelsen bestaar af 3 Medlemmer, nemlig: Forstander lians Peter Larsen af Malling, Proprietær Mels Peter Peter­sen af Skaftved og Gaardejer Niels Jen­sen Mols af Bjerlev, der alle tegne Fir­maet, men til at forpligte Firmaet ud­kræves Underskrift af 2 af Bestyrelsens Medlemmer i Forening. Prokura har den administrerende Direktør, Konsul Alfred Kraunsøe i Randers. Der er ikke indskudt nogen Kapital, men samtlige Medlemmer hæfte overfor Tredimaud so­ lidarisk for Foreningeus Forpligtelser. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ske i »Andelsbladet«. Randers Magistrat, den 24. November 1904. /). Sivane. Til Handelsregistret har jeg mod­taget Anmeldelse om, at Gaardejer N. Chr. Steiiz af Kondrup, der var Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Laiidbo­sparekasseii for Kanders og Omegn er af­gaaet ved Døden, og at Gaardejer Jens Peter Stenz af Kondrup er valgt til Be­styrelsesmedlem i Stedet for. Kanders Magistrat, den 24. November 1904. D. Swane. Gjerlev-Onsild Herreder, I Henhold til Firmaloven bekendt­gøres herved, at jeg har modtaget An­meldelse om, at Aktieselskabet Kongsdal Ivallvværk med Love af 11. November 1904 driver Kalkværksdrift i Falslev Sogn. Bestyrelsen bestaar af 4 Med­lemmer, nemlig Købmand Vilhelm Engen lilichfeldt, Vogmand Carl Christian Carl­sen, Arkitekt Julius Ansteen Fosselt og Overretssagfører Hans Wilde Langballe, alle boende i Randers, og Ret til at tegne Firmaet har 2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening. Aktiekapitalen, der er fuldt indbetalt, er paa 50,000 Kr., fordelte paa Aktier å 250 Kr., lydende paa Ihændehaveren. Bekendtgørelser til Medlemmerne finder Sted gennem »Randers Amtsavis«. By-og Herredsfogedkontoret i Mariager, den 12. November 1904. H. PraJil. Rougsø, Sønderhald og Øster­lisbjerg Herreder, Til herværende Handelsregister er anmeldt, at paa en den 18. Oktbr. d. A. afholdt Generalforsamling i Nørager Og Omegns Brugsforening blev Gaardejer Jørgen Jørgensen af Tustrup og Husmand Peder Christensen af Nørager Mark valgte til Medlemmer af Bestyrelsen istedetfor Gaardejerne Henrik Andreasen og Anders Møller af Nørager, som udtraadte af Be­styrelsen. Rougsø, SønderhaldogØsterliebjerg Herreder, den 15. November 1904. Honnens. Galten, Støvring og Nørhald Herreder. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at der til det her førte Handelsregister er anmeldt: „Sparekassen for Hadsten og Omegn", hvis Vedtægter ere af 1. August 1898, og som driver Forretning som Spare-og Laanekasse i Hadsten Stationsby, Galten Sogn, Galten-Vissing Kommune. Bestyrelsen bestaar af Gaardejer Peder Christensen, Vivild, Formand, Parti­kulier Anton Carstensen, Kasserer, Købmand Karl I^arsen, Sognefoged Anders Jensen Pedersen, alle af Had­sten, Mejeriejer Hans Christensen, Lampehandler Niels Sørensen, begge Hadsten Stationsby, Galten Sogn, Gaardejerne Niels Mortensen Mogensen, Selhng, Peter Iver Pedersen, Galten, og Ingvar Cliristian Nielsen, Sandby. 2 af Bestyrelsesmedlemmerne i For­ening tegne Firmaet, Den i Selskabet indskudte Kapital udgør 6000 Kr. Ingen af Bestyrelsesmedlemmerne hæfte for Selskabets Forphgtelser, og Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i»Demokraten«, »Aarhus Amstidende«, »Randers Venstreblad« og »Randers Amtsavis«. Nørhakl m. iJ. Herreders Kontor, Randers, den 22. November 1904. Borherg. Ribe Amt. Esbjerg. . I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at det for Magistraten er anmeldt, at Aktieselskabet Esbjerg Mu­silv-0^ Tobakforretiiiiig driver Handel d. A. Bestyrelsen bestaar af Direktør med Musikinstrumenter og Tobak med Ebbe Jensen Ebbesen, Esbjerg, som For­Hjemsted i Esbjerg. Selskabets Ved­mand, Veksellerer Ejner Schiøtz, Odense, tægter ere daterede d. 31. Oktober 1904; Næstformand, Læge Karl Marius Lind, dets Bestyrelse bestaar af Jens ("liristiaii Assens, Løjtnant Valdemar Frederik Chri­Tetersen Weiiiii^^, Politibetjent Siiuoii stian Steen, Assens, samt Læge Jørgen ("liristeuseii og Slagter ?ii'ik Mestbji'k, alle (ieorg Julius Liebe, Fredericia. Firmaet at' Esbjerg, af hvilke førstnævnte er tegnes af Forretningsføreren eller af 2 Formand i Bestyrelsen og alene har Ret Bestyrelsesmedlemmer i Forening. Aktie­til at tegne Firmaet. Aktiekapitalen an­kapitalen udgør 100,000 Kr. i Aktier å drager ir)0() Kr., fordelt paa 14 Aktier 500 Kr., hvoraf 70,000 Kr. ere indbetalte, a 100 Kr. og 10 Aktier å 10 Kr., hvoraf medens Resten indbetales med 10 pCt. -/s er indbetalt; Resten indbetales 1. den 1. Februar d. A., 10 pCt. den 1. Juli Februar 1905 Aktierne lyde paa Ihænde­d. A. og 10 pCt. den 2. Januar 1905. haveren. Bekendtgørelse til Medlemmerne Aktierne lyde paa Ihændehaveren. Be­skal ikke ske i offentlig Tidende. kendtgørelse til xMedlemmerne skal ske i »Berlingske Tidende« og mindst i et K8l)jerg KobstadsMugistrat, den 12. November IfRM. af de i Ribe udgaaende Blade. For­ J. retningsfører er endnu ikke antaget. Kilæ Herreds Kontor, den 8de November, I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 1904. l)ekendtgøres, at det for Nhigistraten er Chr. Ferslev. anmeldt, at Aktieselskabet ,,net Daiisk-Kranske haiiiskihsselskalr driver Fragt­fart med Hjemsted i Esbjerg. Bestyrelsen bestaar af fhv. Skibsfører Jacol) .liiliiis Wiiiiani Scliinidt, fhv. Skibsforer Søren i Meinertz, Skibsreder .lens Cliristian An-j (Iresen, alle af Esbjerg, og Overretssag­ Kiiigkjøbing Amt. fører Mathias Friderieiisen af Kjobenhavn, af hvilke førstnævnte er korresi)onderende Reder og alene tegner Selskabets Firma. Lemvig. Selskabets \'edtægter er daterede 30. Marts 1904. Aktiekapitalen andrager I Henhold til Lov af 1, Marts 1889 160,000 Kr. fordelt paa IGO Aktier å om Handelsregistre m. v. bekendtgøres 100() Kr., der er fuldt indbetalte og lyde herved, at jeg under D. D. har modtaget ])aa Ihændehaveren. Pjekendtgørelse til Anmeldelse om, at et Aktieselskab under Medlemmerne skal ske i Berlingske Ti­Firma „Aktieselskabet Uffe Hestbech" dende samt i et i Frankrig udkommende driver Detailhandel med Hjemsted i Har­ Blad. boøre. Vedtægterne ere af 22. Oktober 1904. Selskabets Bestyrelse bestaar af Est)jerg Køljstads ^lagistrat, den 17. No veinl)er 15)04. 2 Medlemmer, for Tiden Iffe Andreas J. Lj/)i()hi/e. Hestbeeh, Lemvig, og Købmand Søfus Andersen, Frederiksl^erg. Ret til at tegne Firmaet har Bestyrelsen. Prokura har Bestyrelsesmedlemmet Uffe Andreas Hestbech. Aktiekapitalen bestaar af Ribe Herred. 2000 Kr., fordelte paa 20 Aktier å 100 I Henhold til Firmaloven bekendt­Kr. lydende paa Navn og fuldt indbe­ gøres det, at der til Herredets Handels­talte. Bekendtgørelse til Medlemmerne register er sket Anmeldelse om, at et skal ikke ske i offentHg Tidende. Aktieselskal) under Firma: „Aktieselska­Lemvig Borgmesterkontor, den 17de Novem­ bet Fiskeriet .ledsted Mølle" driver ratio­ber 1904. nel Fiskeriindustri og Møllernæring i W Bernth. Jedsted, Ribe Herred, med Forretnings kontor i Jedsted Mølle pr. Gredstedbro. Vedtægterne ere daterede den 3. Januar Ulfborg-Hind Herreder. I Henhold til Lov om Handelsregi­stre, Firma og Prokura af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg i Dag har modtaget Anmeldelse fra Bestyrelsen for „Lem Cementstøberi, Aktieselskab" om, at der under nævnte Firma drives Cement­støberi i Lem Sogn, at Selskabets Love ere af 5. ds., at Bestyrelsen bestaar af Avlsbruger Niels Peder Pedersen, Mølle­bestyrer Peder Christian Nielsen og Sned­ker Christen Jansen Andersen, alle af Lem, at 2 af Bestyrelsesmedlemmerne kunne tegne Firmaet, at Aktiekapitalen er 2000 Kr., fordelt paa Aktier h 100 Kr., at Aktierne lyde paa Navn og ere fuldt indbetalte, samt at der ikke skal bekendt­gøres i offentlige Tidender. Ulfborg-Hind Herreders Kontor, den 9. November 1904. John Finsen. Hjerm-Ginding Herreder, 1 Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres det herved, at der hertil er indleveret en saa­lydende Anmeldelse til Handelsregistret: Gaardejerne H. P. A. Bay og Martinus Knudsen, Lærer J. P. H. Madsen, fhv.Gaard­ejer, nu Aftægtsmand J. Pedersen, Horns­høj, samt Gaardejerne Jens Poulsen, J. Kristensen Bisgaard og J. Pedersen Noes, alle af Mejrup, anmelde, at de tre sidst­nævnte ere indtraadte i Bestyrelsen for „Mejrup Sogns Spare-og Laanekasse" i Stedet for Gaardejerne C. E. Bagger, Kristian l^oulsen Holst og A. Jensen, alle af Mejrup, der ere udtraadte af Besty­relsen. Holstebro Købstadsog Hjerm-GindingHerre­ders Kontor, den 23. November 1904. J. V. Jørgensen. Hammerum Herred, (jravers Jacobsen Søndergaard, Fabri­kant Peder Nyborg og Købmand Ebbe -Jacobsen, alle af Ulfborg, anmelde her­ved, at der under Firma „Aktieselskabet Nicoline Jacobsen & Co." drives Handel i Vildbjerg Sogn, at Selskabets Love ere af 30. August d. A.,* at Bestyrelsen dan­nes af Anmelderne, at 2 af Bestyrelses­medlemmerne kunne tegne Firmaet, at Fru Nicoline Jacobsen er meddelt Prokura, at Aktiekapitalen er 1200 Kr., fordelt paa 24 Aktier å 50 Kr., at Aktiekapita­len er fuldt indbetalt, at Aktierne lyde paa Navn, og at der ikke skal udstedes Bekendtgørelse til Aktionærerne i offent­lige Tidender. Hammerum Herreds Kontor, den 10de November 1904. Christian Siersted. Købmand Thorvald Nielsen Pind, Herning, anmelder, at det af ham an­meldte Firma „Kontantforretningen Got­fred Christoffersens Efterfølger ved Thor­vald Pind" fremtidig betegnes som „Kon­tantforretningen ved Thorvald Pind". Han er eneste Indehaver. Hammerum Herreds Kontor, den 18. No­vember 1904. Christian Siersted. Bestyrelsen for Aulum HodsagerSpare­kasse anmelder, at Gmd. Erik Christian Thomsen, Ljørring, Peter Christensen, Hallundbæk, og Jens Christensen, Søn­deragerhus, ere udtraadte af Bestyrelsen. — I deres Sted er indvalgt Gmd. Jens Laugesen, Varhede, Peter Christian (jrøn­bæk, Jersild, og Thomas Petersen Risom, Kerkebyen. Gaardejer Peder Laugesen, Storgaard er Formand. Hammerum Herreds Kontor, den 28de No vember 1904. Christian Siersted. Vejle Amt Vejle. I Henhold til Lov Nr. 23 af 1. Marts 1889 bekendtgøres det, at jeg til det her­værende Handelsregister har modtaget følgende Anmeldelser: 1) Søren .Martin Jensen og Jens Johan­sen, begge boende i Vejle, drive som eneste ansvarlige Indehavere Fabriks­virksomhed nnder Firma ejle Fod­tøjsfabrik ved Jensen & Johansen" med Forretningskontor i Vejle. IIver Iiideliaver kan alene tegne Firmaet. 2) P'irmaet „Vejle Sælu*-(»n' rarCiiiiie­fain'ik'* er hævet 8) Fa))nkantc'rne Jens Teter Woriiiii^? al Vejle og Andreas Christian I'eter­sen at" Mølholm i Mnding Sogn hæve (let i sin Tid af dem anmeldte Firma: «,\\orning & Petersen'* og drive som eneste og ansvj»rlige Indehavere Fa­hriksvirksomhed med Forretnings­kontor i Vejle under Firma; „Wor­nin^ iV Tetersen, Vejle Sadiefabrik'^. Firmaet kan kun tegnes af dem hegge i Forening. De have i Anmeldelsen tilfojet, at de fortsætte den af dem i en læn­gere Aarrække her i »Staden drevne Forretning ganske uforandret, kun under det nye Firmanavn i Stedet for det gamle. Vejle Kolwtads Magistrat, den 8de Xoveiu­l)er P. Th. Madsen. Kolding. Til Handelsregistret er modtaget An­meldelse om, at Handelsgartner Anders Simonsen iVdersen af Kolding driver Handel i Kolding under Firma „liandels­i^artneriet Aalykke'' (A. S. Tedersen), af hvilket Firma han er eneste ansvarlige og til Underskrift berettiget Deltager, hvilket herved bekendtgøres. Kolding 15orginesterkontor, deji 2don No-i vem))er H>04. Sclijørrinf). Til Handelsregistret er modtaget An-• meldelse fra Ahillebygger Niels Andreas Ciiristensen i Kolding, Proprietær Anders Thorsen af Karlsminde i St. Andst, Pro­prietær (iudinnnd Knudsen til Viufgaard pr. Kolding, Gaardejer Søren Abraliani SøF'ensen af lille Velling og Gaardejer l'onl Henningsen at Agtrupskov om, at Aktieselskabet „Sydjysk liandhru^^sina­skinfahrik" i Henhold til V^edtægter af 4. Oktober d. A. driver Maskinfabrika­tion i Kolding. Bestyrelsen bestaar af Anmelderne, af hvilke Christensen er Formand, og Selskabets Firma tegnes af Formanden i Forening med et andet Bestyrelsesmedlem. Aktiekapitalen udgør 2;"),000 Kr., fordelt i 250 Aktier å Kr., lydende paa Navn, og hvoraf Vs er nidbetalt, medens Resten skal være ind­lætalt inden 8. Januar n. A. Bekendt­gørelser til Medlemmerne kundgøres ikke i de oifentlige Tidender. Kolding Borgmesterkontor, den 9de No­vember 1904, Sclijørring. Til Handelsregistret er modtaget An­meldelse om, at Købmand Anders .Jaeo)>­sen af Kolding er udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet „Ciml)ria", samt at Partikulier Niels Christniand Lind af Kol­ding er indtraadt i hans Sted. Selskabets Firma tegnes fremdeles af den korresponderende Reder, Fabri­kant Seren Wedege IJrnnn af Kolding. KoMing Borgmesterkontor, den Ode No­vember 1904. Schjørring. Det bekendtgøres herved, at det til Handelsregistret er anmeldt, at Direktør i Kolding i.aane-og IMskontokasse, Ak­tieselskab, Mieiiael Karl 3Iarius Petersen af Kolding Landsogn ifølge allerhøjeste Bevilling har antaget Slægtsnavnet11owing­hoff-Petersen. Kolding Borgmesterkontor, den 28de No­vember 1904. Schjørring. Nr. 11 for 1904, '2^4 Ark, færdigt fra Trykkeriet den 12te December 1904. Udgiver; Kontorchef i Juslitsministeriet 1 lovedkommissionær: r. Thanhu] Appd. K. Hammerich, l'eder ykrams Gade 23. Kjøbmagergade Ki. Kjøbenliavn 1904. — Centraltrykkeriet.