Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning', 1904. Kjøbenliavn. .Anmeldelserne angaa følgende Firmaer: )(De vedføjede Tal angive Siderne, hvor i^nmel­delserne findes.) \Amerikansk Skotøjs-Re­parationsfah-ik ved L. Hansen, 190. •^Andelsselskabet Kjøben­havns Kulhandleres Brændeimport. 187. \Andersen & Schmidt, Aktieselskabet, 186. \Annoncekontoret, Aktie­ selskab, 187. -Arnhof, Edvard, 190. iBakteriologisk Labora­ torium Ratins Salgs­kontor for Danmark ved Viggo Petersen, 189. ^Christoffersen, P., 190. yChuit, Naef & Filial ved Olaf Boreh, 186. ^Clausen, John, & Kragh, 186. 'iDansk-tyske Petroleums­kompagni, Det, Aktie­ -selskab, 189. \Danziger, L., 186. iDanziger, L., & Co., 186. \.Davidsen, Zacho, Aktie­ selskabet, 188. S^Elegant, Harald Ole­sen, 187. VElegant ved Thorvald Nielsen, 187. Equitahle Life rance Society, of the United States,The, 187. Equitahle, The, Aktie­selskabet, 187. Fabriken Spar ved Gu­stav A. Netterstrøm, 189. Fodtøjsmagasinet Vic­toria, F. Michelsen, 190. Forenede Linnedvarefa­briker. De, Aktiesel­skab, 186. Grønnegades Kaffebod ved J. P. Stoustnip, 189. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Aktie­selskab, 191. Halby, K. G., 186. Henriksen & Petersen, 189. Herman, Aktieselskabet, 187. Hertz, S. & J., 188. Hertz, Peter, 188. Hjemmets Novellers For­ lag, J. Hansen, 187. Holbøll, Kaj, & Co., 186. Høegs, J., Sukkervare- og Kapselfabrik, Ak­tieselskabet, 189. Isskabefabrikken Valby, N. P. Pedersen, 190. Jacobsen, Carl, Ny Carls­berg, Indehaver Carls­bergfondet, 190. Jacobsen, Chr., S., 187. Jensens, Jørgen, Efter­følger, 187. Jensens, Jørgen, Efter­følgers, forhen, d N. F. Muncks Jærnfor­retninger,P.G.Munck, 187. Jeppesen, & Petersen, 190. Jespersens, E., Forlag, 189. Kaffeboden, Aktieselska­f bet, 189. Kaffe-og The-Import ved Christensen, 186. Kjøbenhavn — Fredo-iks­bergs Nattevagt, Aktie selskabet, 187. Kjøbenhavns Fedtsmel­teri ved Anton Chri­stensen, O. Hansen og Vald. Petersen, 189. Kjøbenhavns Fedtsmelteri ved O. Hansen og Vald. Petersen, 189. Kjøbenhavns Isforsyning,' Aktieselskabet, 188. Kjøbenhavns Isoplag, Aktieselskabet, 188. Kjøbenhavns Metalskilte­fabrik ved L. P. Han­sen, 190. Kjøbenhavns Petroleums-Aftapningsanstalt ved S. J. Sørensen, 189. Kjøbenhavns Vognfjeder­ No. 10. fabrik ved M. C. Sø­rensen, 188. Kjøge Trævarefabrik, Aktieselskabet. 186. Kosmos, Aktieselskabet, 189. Lund, Theodor, & Peter­ sen, 187, Matell & Co. 189. Mauritzens, Hans M., Sønner, 189. Merkur, Kjøbenhavns bil­ligste Urtekramforret­ning, Amanda Nielsen, 189. Merkur, Kjøbenhavns billigste Urtekramfor­retning, U. Teilmann Jørgensen, 189. Miramara, Aktieselska­bet, 190. Modemagasinet Fin, A. P. Wass & M. T. Kromann. 191. Modeforretningen » Fix« ved H. Behrens, 187. Morris PackingCompany ved Conrad Bang, 186. Møller, Th., & Co., Ak­ tieselskabet, 191 Nathansohn, Alfred, 186. Nordisk Bank-og Vare­ kommissionsforretning, Aktieselskabet, 188. Nørrebros Dampbageri, Aktieselskabet, 190. Petersen, J. Chr., 188. Petersen, Lorentz, 186. Philipsen, Sigismund, 187. Pios, V„Boghandel, 190. Raun, Robert, & Co., 190. Schreiher, d-Carl Peter­Tofte Sr Midieisen, 1S7. sen jiin., 1H(>. Topj) & Christensen, JHfi. Svlfhelp, Henry Ryding, Ungarske Magasin, Det, )S!K krik Ritzau, Silvan, Aktieselskahet, I^rtekra-mmernes Kaffc­190. brænderi, Aktieselska-Skandinavisk La-der bet, lUO. K.rtrakt Fedtfabrik ved Vermehrens liegnema Lassen, IS6. skiner, .1ktieselskahet, Smidt cÉ: le Maire, JHS. Steenherfj, Harald, & J88. 11nt nielska ftets Overstgk- Co., iss. keniagasin. Aktiesel­ Stenos Skotojsmafiasin ved Jorgen Laursen, IHS. skabet, IHH. Stephensens, Emil, Kfter-)yoUheni, John & Co., folger, 1!)L IbT. Firmaet AIIIMMI Nailiaiisolni er traadt under Administration af Oskar Pavidseii og Emil Killid Levy: under denne tegnes Firmaet af Administratorerne og Indeha­veren, Alfred Nathansohn, 2 i For­ening. Firmaet L. Daiizi^ier & Co. er hævet. Ii(M»])ol(l l>aiizi,2:ei' driver Vekseller-og Bankforretning som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet L. naiizi^er. Kiiiul (icori: Halhy driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet K. (J. iialby. ( liristiaii (ieor;; l!all»y og Hansine Melsen have hver for sig i'rokura. Under Firma Morris l'aekin? Com­pany ved Conrad Hang drives Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Conrad Nannestad Han;^ er eneste ansvarlig Del­tager. Firmaet Topp & Cliristensen, driver Haandværk; MeJs Cliristian Topp og Tlieodor Christian liauritz Hrnun Chri­stensen ere de ansvarlige Deltagere. .Inlins Isaek liansen og Cliristian Julins (ieorjj; Hansen ere udtraadte af Firmyet J;orentz Petersen. Firmaet Sehreiher & Carl Petersen Juil. driver Fabriksvirksomhed; Adolf Martin Emannel Sclireiber og Carl Niels Juel Petersen ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet Aktieselskabet Andersen & Sehmidt er hævet. Christian Christensen boende i Gjen­tofte driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Katie-og The-Iniport ved Cliristensen. Wilhelm Jacob (iustav Hæder er ud­traadt af Firmaet Kai Holbøll & Co, i hvilket tvende Kommanditister ere ind­traadte. Firmaet har derhos meddelt Herbert l>anim Prokura. Firmaet John. Clausen & Kragh er hævet. Olaf (ieorge Horeh driver Fabriks­virksomhed som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Chuit, Naef & Cies Filial ved Olaf liorch. Valborg Sehibraeh har Prokura Under Firma De forenede liinned­varefabriker, Aktieselskab, drives Fabri­kation af Linnedvarer af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 23de September 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af Harald ( hristian Elsass, Emil Harder, Jens Han­sen Jensen og Niels Poulsen, alle boende i Randers, samt Emil Knud Levy. Den førstnævnte tegner Firmaet som Selska­bets Direktør. Kapitalen udgør 200,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendt­gørelser ske i »I^erlingskeTidende«, »Ran­ders Amtsavis« og »Randers Dagblad«. Firmaet Skandinavisk Læder Extrakt Fedtfabrik ved Lassen er hævet. Under Firma Aktieselskabet Kjøge Trjevarefabrik drives Fabrikation af Træ­varer af et Aktieselskab, livis Vedtægter ere af 29de September 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af .lohn Peter Jacobsen og Rudolph Peter Nielsen, sidstnævnte boende i Hellerup, samt Axel Sophus (ioldschmidt, boende i Taarbæk, Alexander Ellas Warburg og Carl Winther. Selska­bets Firma tegnes kollektivt af 2 af Be­styrelsens Medlemmer. (ieorg Ludvig Hecker har Prokura. Kapitalen udgør 125,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., Ij'dende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendt-' gørelser ske i »Berlingske Tidende«. Hulda Wilhelmine Behrens driver j. Haandværk som eneste ansvarlig Inde-]! I haver af Firmaet Modeforretningen „Fix" ved H. Behrens. Firmaet Jørgen Jensens Efterfølger har tilbagekaldt den Carl Poulsen givne Prokura. Poul Gerhardt Munck, boende paa Frederiksberg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet fhn. Jør­gen Jensens Efterfølgers & N. F. Muncks Jærnforretninger, P. (j. Munck; Carl Lud­vig Andreas Poulsen, Andreas Marius Haunstrup og Johannes Vogelius Holst Jensen have Prokura, 2 i Forening. Otto Lauritz Tofte er udtraadt af Firmaet Tofte & Michelsen, der fortsættes af den hidtidige Dellager Charles Frederik Emil v. Meyeren. Eduard Harald Olesen, som var Inde­haver af Firmaet Elegant, Harald Olesen, er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet. Thorvald Alhert Lauritz Nielsen dri­ver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Elegant ved Thorvald Nielsen. Firmaet Kjøhenhavn-Frederiksbergs Nattevagt, Aktieselskab, har meddelt Anna Oline Franciska Hogrefe, født Frellsen Prokura. Johannes August Ludvig Martens, som drev Agentur for Aktieselskabet The E(iuitable i New York er afgaaet ved Døden og Agenturen hævet. Carl Eduard Martens, boende i Næ­; rum, driver Livsforsikringsagentur for . Aktieselskabet The Equitable Life Assu­[rance Society of The United States i New York, hvis Vedtægter ere af 1859, og [ hvis Kapital udgør 100,000 Dollars i . Aktier paa 100 Dollars, lydende paa . Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser j skulle ikke ske i offentlig Tidende. Nævnte >C. E. Martens er Selskabets herværende i Bestyrer og har Ret til at undertegne. Christian Søren Jacobsen driver Han­) del som eneste ansvarhg Indehaver af I Firmaet Chr. S. Jacobsen. Under Firma Aktieselskabet Herman drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 5te Oktober 1904 og hvis Bestyrer er Svend Frederik Her­man Petersen, der tegner Firmaet. Kapi­talen udgør 400 Kr. i Aktier paa 50 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offenthg Tidende. Niels Christian (Iroes Petersen er indtraadt i Firmaet Theodor Lund & Pe­tersen som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham af Firmaet meddelte Prokura er bortfalden. Firmaet Sigismund Philipsen har meddelt Ingeborg llemmeth Prokura. Under Firma Annoncekontoret, Aktie­selskab, drives Reklame-og Annonce­virksomhed af et Aktieselskab, hvis Ved­tægter ere af 16de Februar 1903, og hvis Bestyrelse bestaar af Carl Peter Wedel, Holger Christian Andersen og Lauritz Knud Kristian Knudsen, af hvilke den førstnævnte som Direktør i Forening med et af Bestyrelsens andre Medlemmer teg­ner Firmaet. Kapitalen udgør 25,000 Kr. i Aktier paa 500, 100 og 50 Kr., der lyde paa Ihændehaver. Halvdelen er indbetalt; Resten indbetales efter Di­rektørens Forlangende. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende«, Firmaet John Wolthers & Co. driver Handel; John Christian Wolthers og Frederik Adolf Rich ere de ansvarlige Deltagere. Johannes Clausen driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet Hjemmets Novellers Forlag, J. Clausen. Under Firma Andelsselskabet Køben­havns Kulhandleres P>rændeimport drives Brændehandel af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis Vedtægter ere af 26de Juni 1902 og hvis Bestyrelse bestaar af Rasmus Mogensen Emanuelsen, boende paa Frede­riksberg, Hans Smidt Brodersen, Lars Jørgensen, Søren Nielsen Kjeldsen, Thor-A'ald Andersen, boende paa Frederiksberg, Christian Jensen og 3Iarcus Nielsen Bech. Den førstnævnte tegner Selskabets Firma; Hans Smidt Brodersen og Lars Jør­gensen have Kollektivprokura. Den indskudte Kapital udgør 11,3()0 Kr.; Medlemmerne hæfte ikke for Selskabets Forpligtelser. I^ekendtgørelser til Med­lenunerne skulle ikke ske i offentlig Ti­dende. liOuis Fenliiiaud IVtorsen, som var Deltager i Firmaet .1. Clir. I'elerseii, er afgaaet ved Døden. Forretningen fort­sættes \inder samme Firma af de hidtidige Deltagere Heinrich (iottliel) Clirlstiaii Pe­tersen og Hudolpli Wasnianii. Firmaet Harald Steenher^i: & ( o, dri­ver Jhiandværk; Peter Harahl lialdiiin Steeiilteri; og .lorden haurits Hansen ere de ansvarlige Deltagere. Jøricen Lanrsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Stenos Skotojsniai^asin ved .lorden lanrsen. Firmaet S. iV .1. Hertz har tilbage kaldt den )Iariane Hertz givne Prokura og meddelt .lolian Adolf Hertz Prokura. Firmaet I'eter Hertz har tilbagekaldt den Mariane Hertz givne Prokura og meddelt .hdian Adolf Hertz Prokura. Tuder Firma AUtieselskahet Venneli­rens Ke^^neniaskiner drives Udnyttelse af Patenter paa de nævnte Regnemaskiner af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 8de Januar 1904 og hvis Bestyrelse be­staar af Hans Peter Prior, .hdiannes .lør­^^ensen, Mels Christensen Mon])er^?. Johan Peter [(loidsehniidt og Villads Eniannel (ianihor^?, begge de sidste boende paa Frederiksberg. Selskabets Firma tegnes af 2 af Bestyrelsens Medlemmer i For­ening. Kapitalen udgør 250,000 Kr. i Aktier paa 5,000 og 2,000 Kr., lydende paa Navn og fuldt ind))etalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i oll'entlig Tidende. Under Firma Aktieselskabet Zaeho Davidsen drives Papiragentur m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af ()te Oktober 1904, og hvis Bestyrelse bestaar at Aa^^e Kornerup og Uasnins Nielsen Rasmussen, der i Forening tegne Firmaet. Kollektivprokura er meddelt hvert af Bestyrelsens Medlemmer i For­ening med Peter Zaelio Davidsen. Kapi­talen udgør 500 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser ske i »Ber­lingske Tidende«. Mads Cliristian Sørensen, som var Indehaver af Firmaet Kjøbenhavns Vogn­fjederfaln'ik ved M. C. Sørensen, er af­gaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af Clotiiilde Sørensen, født Nielsen, som eneste ansvarlig Inde­liaver. Firmaet har derhos meddelt Aage Søren )ladsen Sørensen og Henry Chri­stian Sørensen hver for sig Prokura. Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank­og Varekonnnissionsforrretning har under 15de September 1904 vedtaget ændrede Love. Den Nieolai lioysen og Claus Lang­haar Smidt af Firmaet Smidt & le Maire meddelte Kollektivprokura er bortfalden ved den førstnævntes Død. Firmaet Aktieselskabet Ivjø])enhavns Isoplag er hævet. Under Firma Aktieselskabet Kjøben­havns isforsyning drives Handel med Is af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 8de Maj 1904, og hvis Bestyrelse be­staar af .laeob P»erg Seelier, boende paa Frederiksberg, og Kristen Pedersen, der hver for sig tegne Firmaet. Kapitalen udgør 30,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; 10,000 Kr. er ind­betalt, Resten kan indfordres naarsom­helst af Bestyrelsen. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offentlig Tidende. Kjøbenhavns Magistrat, den 14de Oktober 19C4. Under Firma Aktieselskabet Vimmel­skaftets Overstykkemagasin drives Handel med Overstykker m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 7de Oktober 1904 og hvis Bestyrelse bestaar af Agnes Re­gine (iøth og Frederik Albert Oorm Pe­tersen, der i Forening tegne Firmaet. Kapitalen udgør 25,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offentlig Tidende. Carl Louis llilmer Petersen er ud­traadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Kaffeboden og Edvard Carl Emil Neidliardt indtraadt i Bestyrelsen med Ret til at tegne Firmaet. Vi^go Godtfred Petersen, boende paa Frederiksberg, driver Handel Som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet liakte­riologisk Laboratorium Ratins Salgslvontor for Danmarlv ved Viggo Petersen. (iustav Adolf Erik Netterstrøm dri­ver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Fabriken Spar ved Uiistav A. Netterstrøm. t Firmaet Hans M. Mauritzens Sønner driver Handel; Hans Magnus Emil Mau­ ritzen og Albert Johannes Ueorg Mauritzen ere de ansvarlige Deltagere. Henry Valdemar Emil Ryding, boende paa Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Selfhelp, Henry Ryding. Firmaet Merkur, Københavns billigste Urtekramforretning, U. Teilmann Jørgen­sen, er hævet. Amanda Petrea Frederikke Nielsen, født Jørgensen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Merkur, Københavns billigste Urtekram­forretning, Amanda Nielsen. Firmaet Kjøbenhavns Fedtsmelteri ved Anton Christensen, 0. Hansen og Aald. Petersen er hævet. Firmaet Kjøbenliavns Fedtsmelteri ved 0. Hansen og Vald. Petersen driver Fabriksvirksomhed og Handel; Johannes Olaf Hansen og Christian Georg Valdemar J'etersen ere de ansvarlige Deltagere, ^''irmaet tegnes kun af begge Deltagere i Forening. Halfdan Jespersen er indtraadt i Fir­maet E. Jespersens Forlag som ansvarhg og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham af Firmaet givne Pro­kura er bortfalden. Henrik Henriksen er udtraadt af Fir­maet Henriksen & Petersen, der fortsættes af den hidtidige Deltager Knud Marius Petersen. Under Firma Aktieselskabet J. Hiieghs Sukkervare-og Kapselfabrik drives Fabri­kation af Sukkervarer og Kapsler m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 23de April 1902 og 2den Oktober 1904 og hvis Bestyrelse bestaar af Jens Chri­stian Mønsted Jørgensen Hoegh som For­mand, Eduard Christian Heinrich Sehnohr og Christian Hoegh, begge boende i Odense. Formanden tegner Selskabets Firma. Kapitalen udgør 3000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offentlig Tidende. Jens Peter Stoustrup driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Grønnegades Kaffebod ved J. P. Stoustrup. Under Firma Det dansk-tyske Petro­leumskompagni. Aktieselskab, drives Han­del med Petroleum m. m. af et Aktie­selskab, hvis Vedtægter ere af 28de September 1904 og hvis Bestyrelse be­staar af Michael Petersen Friis, Arthur Herz, sidstnævnte boende i Berhn, Ludvig Elsass, boende i Gentofte, Otto Hamburger og Paul Nirrnheim, sidstnævnte boende i Hamburg, der 2 i Forening tegne Firmaet. Kapitalen udgør 1,000,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; Flalv­delen er indbetalt, Resten kan fordres indbetalt ved Generalforsamlingsbeslut­ning. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offentlig Tidende. Firmaet Aktieselskabet Kosmos har under 31te August 1904 vedtaget Lov­ændringer, hvorefter Selskabet driver almindelig En-gros-Handel. Bestyrelsen styrelsen bestaar fremtidigt af 2 Medlem­mer, der hver for sig tegne Selskabets Firma, f. T. Einar Magnus Schmidt og John Erik Høegh-Guldberg. Kapitalen er derhos forøget til 25,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr. og fuldt indbetalt Sørine Josephine Sørensen, født Han­sen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KjøbenhaA'us Petro­leums Aftapningsanstalt ved S. J. Sørensen. William Hartvig er udtraadt af Fir­maet Matell & Co. og Emma Mathilde Kiær, født Nielsen, indtraadt i Firmaet som unsvarlig og til Underskrift læret­tiget Deltager. Krik liilzaii driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ilet lln­i^ai'ske Mjiir:asiii, Krik Kitzau. Firmaet Aktieselskabet Silvaji har under 18de Marts og 19de Maj 1904 vedtaget Lovændringer, hvorefter Kapi­talen efter Indfrielse af en Del af Akti­erne cr nedskrevet til y- O); Hirkekontaanekasse har anmeldt, at af Bestyrelsen er udtraadt Gaardejerne Peder Jensen og Anders Nielsen af Thune og i samme indtraadt Gaardejerne Hans Peter Madsen og Hans Hansen af Thune. Hans Peter Åladsen er valgt til For­mand. Ivamsø-Thune Herreder, den Ilte Oktober 1904. N. Petri. Frederiksborg Amt, Helsingør. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 har Bestyrelsen for Aktieselskabet „Helsingørs Jernskibs­0^5 Maskinby^^^^eri'* anmeldt for under­tegnede Magistrat, at Maskinchef Enia­lUiel Carl Emil Allerup har erholdt Pro­kura, og at herefter Kontorchef Amund Jensen, Værftchef T. Møller og Maskin­chef F. Allerup i Forening have Pro­ knra, dog saaledes, at to Underskrifter ere tilstrækkelige. Hvilket herved bekendtgøres. Helsingørs Magistrat, den 18de Oktober 1904. Rosenstand. T Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. m. af 1. Mi3rts 1889 er for under­tegnede Magistrat anmeldt, at Detail­handler Peter Mathiasen af Hørsholm under Firma „Pai'iser-Bazareii ved P. Matliiaseil" driver Handel her i Byen med Forretningskontor sammesteds. Hvilket herved bekendtgøres. Helsingørs Magistrat, den 19de Oktober 1904. Rosenstand. Frederikssund. Til Firmaregistret er anmeldt, at De­taillist L. Damgaard Nielsen af Frederiks­sund under Firma „De jyske Strikkeriers Udsalg" ved L. Damgaard Nielsen som eneste og ansvarlige Indehaver driver Handel i Frederikssund. Frederikssund Købstads Magistrat, den 12te Oktober 1904. N. Nordow. Sorø Amt. Sorø, Det bekendtgøres herved, at Over­lærer Oluf Søren Adolpli Zoftmann af Sorø er indtraadt som Medlem af Bestyrelsen for „Sorø Spare-og Laanekasse" i Stedet for afdøde Overlærer Anker Peter William . Miclielsen af Sorø Landsogn. Sorø Byfogedkontor, den 20de Oktober 1904. KalJco. Skjelskør. I Henhold til Lov om Handelsregistre [ m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres her­ ved, at jeg D. D. har modtaget Anmel­delse om, at Christian Julius Gøth og Vilhelm Carl Gøth, begge af Skjelskør, under Firma: „Brødrene (jøth" drive Garveri i Skjelskør. Magistraten i Skjelskør den 1ste Oktober 1904. H. Fabricius. Slagelse. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekendtgøres herved, at det i Dag for mig er an­meldt, at der under Firma „Dansk Sværtekompagni" drives Fabrikationsvirk­somhed i Slagelse af et Kommanditsel­skab, og at Ernst Frederik Ypkendanz af Slagelse er eneste ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltager. Slagelse Købstads Magistrat, den 6te Ok­tober 1904. Mangor. Præstø Amt. Næstved, I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 om Handelsregistre m. v. bekendtgøres herved, at jeg D. D. har modtaget An­meldelse om, at Firmaet „H. C. Andersens Eftf. ved N. Baner" er ophørt. Næstved Borgmesterkontor, den 18. Oktober 1904. A. Hdnschell. Vordingborg. Til herværende Handelsregister er D. D. anmeldt, at Firmaet „Messenborg ved Fr. Theisen" er hævet. Magistraten i Vordingborg Købstad, den 10. Oktober 1904. Ravn, kst. Til herværende Handelsregister er 22. d. M. anmeldt, at Gaardejer Hans llaiiseii af Bakke])olle paa Grund af Døds­fald er iidgaaet af Bestyrelsen for Aiidels­sviiiosla^^tei'iet i MasiUMlsmid, og at Be­styrelssn for nævnte Slagtori nu bestaar af: Gaardejer 11. Larsen, Kastrup, For­mand, Landstingsmand Jens Uasiniisseii, Snertinge, Næstformand, Gaardejer l'eler Jensen, Koster, Gaardejer Mads Nøhr, Iljertebjerg, Gaardejer Anders Larsen, Frenderup, Gaardejer 11. Larsen. Men­strup, Gaardejer l'oul Andersen, Anibæk, og Gaardejer P. Hansen, Myruj). Magistraten i Vordingl)org Kol)8la(l, den I21tle Oktol)er Havn, kst. l)(»i'iili(>hns Amt. Rønne. Til Handelsregistret er 1). I), an­meldt, at fliv. (laardejer Niels Christian Theodor Skovgaard og Købmand Alfred Christian Hidstrnj), begge boende i Ivønne, ere valgte til Medlemmer af Bestyrelsen for llornholuis Ore-Sjtarekasse i Stedet for Andreas Larsen Hjorth og Carl Chri­stian To^^sva'rd, der ere afgaaede ved Døden, samt at Janns Lanrenlins Olsen er Bestyrelsens Formand og Thorvald Hansen Lnnd Kasserer og Regnskabs­fører. Konne l?yfogedkontor, den 4de Oktolær 1901. OUvdrius. ril Handelsregistret er D. D. an­meldt, at Konsul Thomas (Jeor^ Martin lUibner Wissinj:;, der driver Handel og Fabrikvirksomhed i Jiønne Købstad, har meddelt sin Søn Christian Rubner Wissin^ Fuldmagt til at underskrive i)r. procura. Kønne Bvfogedkontor, den 21de Oktober 1904.' Olivnrins at det her er anmeldt, at Firmaet Ak­tieselskabet „Hageriet Hammershus*^ Sandvig ér hævet, samt at den Thorvald Jørgenius Andersen meddelte l^rokura er tilbagekaldt. Hammershus Birks Kontor i Hasle, den Ilte Oktober 1904. I By-og Hfds. Frav.: H Koefoed, kst. Odense Amt. Odense. Magistraten har modtaget Anmeldelse om, at Litograf Carl Frederik Christian Ha^;:en og Direktør Marius Sorenseu, begge af Odense, her i Byen, Overgade 19, drive Fabriksvirksomhed under Firma: ..Odense litografiske Anstalt ved Hagen & Sorenseu**. Begge Deltagere ere fuldt ansvarlige, men Firmaet forpligtes kun ved Underskrift af begge Indehavere i Forening. Magistraten i Odense, den 12te Oktober 1904. Dithmer. Svendborg Amt. Nyborg. Købmand Niels Friedrich Joeliimsen, boende i Nyborg, anmelder, at han driver Handel sammesteds som eneste ansvar­lige Indehaver af Firmaet „Nyborg Kul­kompagni ved F. Joeliimsen". Nyl)org Købstads JMagistrat, den 22de Ok­tol)er 1904. P. Buch. Hammershus Birk. Rudkjøbing. I Henhold til Lov om Firma m. m. Til det herværende Handelsregister af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, er under Dags Dato anmeldt af Direk­ r tionen for Langelands Sparekasse i Rud­[ kjøbing, at Assistent M. T. J. Westli er t fratraadt, og at i hans Sted er antaget I som Assistent Hans Jørgen Andersen. ^ Prokura har Forretningsføreren, Sagfører R. N. Jinnd, Kassereren J. M. Jacobsen I og Assistenten Hans Jørgen Åndersen, 2 i Forening eller 1 i Forening med et Medlem af Bestyrelsen. løvrigt forbliver den tidligere An­; meldelse i Kraft. Kudkiøbing KiøbstaclH Magistrat, den 7de Oktober 1904. cT Aucliamp. Maribo Amt. Nakskov, Det bekendtgøres herved, at Besty­relsen for „Landniændenes Andels-Export-Slagteri i Nakskov" i Henhold til Lov af 1. Marts 1889 for mig har anmeldt, at Forpagter 0. Lawaetz, Rudbjerggaard, Redaktør pjrii. Frederiksen, Nakskov, og Proprietær Zler^sen, Bartoftegaard, ere udtraadte af og Kammerjunker H. E. Y. Beck, Stensø, Godsejer A. Konow, Gam­melgaard, samt Gaardejer H. Skafte, Au-nede, indtraadte i Bestyrelsen. Kammer­junker H. E. V. Beck er Formand. Nakskov Borgmesterkontor, den 21de Ok­tober 1904. Preben Hosldær. Saxkjøbing. I Henhold til Firmaloven af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg haj modtaget Anmeldelse om, at Carl Augnst Erik Henrik Krag af Saxkjøbing fra 1. Oktober 1904 er indtraadt som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager i det herværende Firma: „Messen ved ' Christian Krag", og at Forretningen ' fortsættes under samme Firma. By- og Herredskontoret i Saxkjøbing, den 30te September 1904. II. Sørensen. Aalborg Amt. Aalborg, For undertegnede Magistrat er an­meldt, at et Aktieselskab under Firma: „Aktieselskabet Toiletskabe-Conipagniet" driver Udleje af Skabe med Toiletgen­stande med Hjemsted i Aalborg, at Ved­tægterne ere af 15. August d. A., at Be­styrelsen bestaar af Dyrlæge Andreas Østergaard, Lindenborg pr. Lejre, og Direktør Georg Valdemar Christensen af Kjøbenhavn, der i Forening tegne Firmaet, at Aktiekapitalen et-10,000 Kr., fordelt i Aktier å 200 Kr., at der er ind­betalt 1200 Kr., at Resten kan fordres indbetalt ifølge Generalforsamhngsbeslut­ning, at Aktierne lyde paa Navn, og at Bekendtgørelse til Medlemmerne ikke skal ske i offentlig Tidende. Aalborg Magistrat, den 14de Oktbr 1904. F. Bornemann. Til det herværende Handelsregister har Købmand Johan Peter Petersen, der under Firma: „J. Petersen" driver Han­del i Aalborg, anmeldt, at han har med­delt sin Søn, Jotiannes Emanuel Jessen-Petersen, Prokura. Aalborg Magistrat, den 14de Oktbr. 1904. F. Bornemann. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at den Carelius Elenius God­skesen og Martin Carl Lund af Aktie­selskabet J. D. Koopmanns Svineslagteri i Aalborg" meddelte Kollektivprokura er tilbagekaldt, og at samme Aktieselskab har meddelt forannævnte Carelius Ele­nius Godskesen i Forening med Johan­nes Ludvig Løngreen af Viborg Kollek­tivprokura. Aalborg Magistrat, den 15de Oktbr. 1904. F. Bornemann. Til det herværende Handelsregister har Skomagermester Niels Cliristiau Ma­rius Christiansen af Aalborg anmeldt, at han under Firma: „Magasin Triumf, Aed Marius Christiansen", driver Haandværk i Aalborg, og at han er eneste ansvarlige Indehaver. Aalborg IMagistrat. ", driver et Ak­tieselskab Fabrikation og Handel af Suk­kervarer og Sennop og Handel med Spiri­tuosa og Olie i Horsens. Vedtægternes Dato er 1. August 1904. Bestyrelsen bestaar af 2 Medlemmer, nemlig Køb­mændene Niels Werner Peschardt og Niels Marius Christensen, begge af Hor­sens. Ret til at tegne Firmaet har kun begge Bestyrelsesmedlemmer i Forening. Kapitalens Størrelse er 6,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1,000, 500 og 100 Kr. Ak­tierne lyde paa Navn. Kapitalen er fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til Medlem­merne sker i »Horsens Avis«. Horsens Borgmesterkontor, den 27. Septbr. 1904. 11. Jorh. Til Handelsregistret for Horsens Køb­stad er anmeldt: 1. Firmaet Warnicli & Møller er hævet. 2. Under Firma „Christiansholms Sæbe­fabrik ved A. Andersen & Søn" driver Anders Andersen og Andreas Mikael Andersen, begge af Horsens, F'abrika­tionsvirksomhed med Hjemsted i Hor­sens. De ere Firmaets eneste og an­svarlige Indehavere, og Firmaet teg­nes af begge Deltagere i Forening. Horsens Borgmesterkontor, den 25. Oktbr. 1904. 11. Jorh. Ning Herred, Til herværende Handelsregister er anmeldt af executores testamenti i Boet efter afdøde Købmand Niels Jensen af Malling og efterlevende Enke, Marie, f. Sørensen, at den for Boets Regning førte Forretning i Malling er ophævet. Ning Herreds Kontor, Aarhus, den 10. Ok­tober 1904. Lund. Til heværende Handelsregister er an­meldt, at Tekniker Henrik Eriksen af Frederiksberg vil som eneste ansvarlig Indehaver drive Fabrikationsvirksomhed under Firma „Dansk Filefahrik", Rok­balle Mølle pr. Beder St., med Forret­ningskontor sammesteds. — Kun Inde­haveren kan tegne Firmaet. Ning Herreds Kontor, Aarhus, den 13. Ok­tober 1904. Lund. Hads Herred. Det er hertil anmeldt, at Husejer Jens Peder Pedersen, Oldrup Mark, Smed Anders Peder Nielsen, Kjærsgaard, Sko­mager Søren (llindemann Nielsen, Son­drup, og Vejmand Laurs Peder Knudsen, Torup, er udtraadt af Bestyrelsen for „Hundslmid Sogns Spare-og Laanekasse", og at Snedker Johan Marius Jensen, Svinballe, Møller Niels Jørgen Sørensen, Torup, Bødker Iver Sørensen, Hadrup, og Boelsmand Jens Pedersen, Svinballe Mark, i deres Sted er indtraadt. Hads Herreds Kontor, Odder, den 4. Oktbr. 1904. Heltmi. Hjelmsiev-Gjern Herreder, Til Handelsregistret er anmeldt, at Gaardejer N. K. Jensen af Skanderborg og Boelsmand J. P. Pedersen af Vrold ere udtraadte og i deres Sted Gaardejer N. L. Nielsen og Gaardejer P. Pedersen, begge af Vrold, ere indtraadte i Besty­relsen for Skanderup-Stilling Spare-& Laanekasse, samt at Formanden (f. T. nævnte Gdr. P. Pedersen) alene har Ret til at tegne Selskabet. By- og Herredsfogedkontoret i Skanderborg, den 10. Oktbr. 1904. Meyn. Til Handelsregistret er anmeldt, at Gaardejer Mikkel Sørensejl af Venge er udtraadt, og at i hans Sted Gaardejer Jakoh Sørensen Hauruin af Søballe er indtraadt i Bestyrelsen for „Venge Sogns Spare-og Laanekasse". By- og Herredsfogedkontoret, Skanderborg, den 25. Oktober 1904. Meyn. l{;i)i(l(TS Amt. Randers. Til Handelsregistret har jeg mod­taget følgende Anmeldelse: \Villiam IjIkIvIi!; Valdeinar Tssiii^; og Hjalmar Oskar I ssiii^, begge af Randers, anmelde, at de i Forening drive Ilaand­værk sammesteds under Firma W. I ssii)^ & Son, samt at de begge ere fuldt ansvar­lige Deltagere med Ret til hver for sig at tegne Firmaet. Uuiulers Magistrat, «len 18. Oktbr. 1904. 1). Sicane. Til Handelsregistret har jeg mod­taget folgcnde Anmeldelse: Under Firma: ,,|{an(lers Fjlektriske Inslailalionstorretnin!:: ved Mels Mikkel­sen" driver Niels Mikkelsen, boende i Vivild, Haandværksforretning i Randers. Prokura har M. K. Nielsen. Magistrat, »len 26. Oktbr. 1904. D. Sivane. Grenaa, Til Grenaa Handelsregister er an­meldt i Continuation af den under 15de Juli d. A. indrykkede Anmeldelse fra .lens F. Israelsen om, at han under Firma .,Grenaa Avis" udgiver Dagblad og driver Bogtrykkeri i Grenaa, at Firmaets rette Betegnelse er „(irenaa Avis ved Jens F. Israelsen". Grenaa IJorgnjcsterkontor, den G. Oktol>or 1904. Rothe. Mols og en Del af Sønder Herred. Bestyrelsen for Kolind og Omegns Hrugsforening har anmeldt, at Boels­mand Søren Nielsen af Kolind, Boels­mand Soren Kristiansen at Bugtrup og Gaardmand Jørgen Knndsen ere ud­traadte af Bestyrelsen og at i deres Sted er indtraadt Forvalter lians Jessen Knud­sen af Søholm, Boelsmand Carl Olsen af Kolindbro og Husejer Andreas Jørgensen af Kolind Mark. Ilerredekontoret i Ebeltoft, den 12, Oktbr. 1904. Lynghye. Kibe Amt. Esbjerg. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at det for Magistraten er anmeldt, at Aktieselskabet „Sejlskibs-Selskabet Seandia" driver Fragtfart med Hjemsted i Esbjerg. Selskabets Vedtæg­ter ere daterede 21. Juli 1904; dets Be­styrelse bestaar af Konsul Christian Brein­holt, der er Forretningsfører, Konsul Lauritx Oitiev Lauritzen, Formand for Bestyrelsen, og Sagfører Christian Henrik {{raseh, alle af Esbjerg. Ret til at tegne Firmaet har alene Forretningsføreren. Aktiekapitalen andrager 25,000 Kr., for­delt paa 100 Aktier h 250 Kr., der lyde })aa Ihændehaverne. Af Aktiekapitalen er indbetalt 8500 Kr., medens Restbeløbet skal indbetales paa Bestyrelsens Anfor­dring. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ske i et af de i Esbjerg udgaaende Dagblade. E8l)jerg Købstads ^lagistrat, den 4de Oktober 1904. J. Lynghye. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at det for Magistraten er anmeldt, at Ihins Nielsen Clausen er ud­traadt af Firmaet „Sejlmager 11. M. 3Ia­thiasens Efterfølgere''. Esbjerg Købstads Magistrat, den 27de Ok­tober 1904. J. Lynghye. Øster Og Vester Herreder. Best3'relsen for Firmaet „Vrøgum Brugsforening, Aktieselskab"-, har an­meldt til Handelsregistret, at Gaardejerne N. Chr. Christensen, Chr. L. Toulsen og J. J. Olsen ere udtraadte og Gaardejerne H. J. Hansen og Frands Thøgersen samt Husmand N. H. Jensen, alle af Vrøgum i Aal Sogn, ere indtraadte som Medlem­mer af Bestyrelsen. Formand er nu Plantør M. P. Madsen, Næstformand H. J. Hansen og Kasserer Lærer Thøgersen, alle af Vrøgum. Hvilket herved bekendtgøres. Øster og Vester Herreders Kontor i Varde, den 13de Oktober 1904. F. Muller. Fanø Birk. Ifølge indkomne Anmeldelser i Hen­hold til Lov om Firmaer m. m. af L Marts 1889 bekendtgøres herved, at føl­gende Aktieselskaber, hjemmehørende i Nordby paa Fanø, ere hævede, nemlig: 1. Aktieselskabet Tremastskonnerten Anna's Rederi, 2. Aktieselskabet Galeasen Nordbys Rederi, 3. Aktieselskabet Barkskibet Ilavilahs Rederi og 4. Aktieselskabet Briggen Doranes Re­deri, samt at følgende Filialer af V^estjyllands liandniandsbank. Aktieselskab i Varde, drevne under efternævnte Firmaer, ere hævede: 1. Vestjyllands Landmandsbank, Aktie­selskab, Fanø Afdeling, 2. Vestjyllands Landmandsbank, Aktie­selskab, Nordby Afdeling, og 3. Vestjyllands Landmandsbank, Aktie­selskab, Sønderho Afdeling. Fanø Birk, den 15de Oktober 1904. Jespersen. Riugkjøbing Amt Ulfborg-Hind Herreder. I Henhold til Lov om Handelsregi­stre, Firma og Prokura af 1. Marts 1889 har jeg i Dag fra Bestyrelsen for Stadil Sogns Spare-og Laanekasse modtaget Anmeldelse om, at Gaardmændene Jacob Christensen og Ole Jensen, begge af Stadil, ere udtraadte af Sparekassens Be­styrelse, og at Gaardmændene Niels Møller Stanpard og Niels Knndsen, begge af Stadil, ere indvalgte i de afgaaedes Sted. Ulfborg-Hind Herreders Kontor, den 29de September 1904. Th Edsherg, kst. Hammerum Herred, Hammerum Herreds Spare-og Laane­kasses Bestyrelse anmelder: at Apoteker Frederik Vilhelm Gjørup nu er Bestyrelsens P^ormand, at Firmaet herefter tegnes ved Under­skrift af Bestyrelsens Formand og et Medlem af Bestyrelsen eller af 3 Be­styrelsesmedlemmer, — og at den Forretningsfører og Kasserer Christian Kjær og Bogholderske Ma­riane Nielsen i Forening meddelte Signaturret er forandret til Kollektiv-Prokura. Vedtægterne ere forandrede 12. Sep­tember 1904. Hammerum Herreds Kontor, den 7de Ok tober 1904. Christian Siersted. Vejle Amt. Fredericia. I Henhold til Firmaloven bekendt­gøres herved, at Frøken Marie Christensen har anmeldt, at hun under Firmanavnet „Sæbehuset A ed 31. Christensen" driver Handel i Fredericia. Anmelderinden er eneste ansvarlige Deltager i Firmaet. Fredericia Magistrat, den 27de Oktober 1904. Carl Scharlinq. Kolding. Til Haiulelsregistret er modtaget An­meldelse om, at Aktieselskabel Sæbeliuset driver Ilande! med Sæbe og andre Hus­holdningsartikler i Kolding. Selskabets JIjemste