Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning, 1904. KjøbeiiliiiYii. Anmeldelserne angaa følgende Firmaer: (De vedføjede Tal angive Siderne, hvor Anmel­delaerne findes.) AllmdnnaLifforsdkrings­holaget i Stockholm, Aktieselskabet, 148. Andersen, Otto, 149. Andersens, L. V., Efter­følger, 148. Arnidn, Teknisk Fabrik ved Mørup Petersen, 148. Autopyrophon, System Hilkier, Aktieselska­bet, 149. Bagger, Gottschalch, & Co., Aketieselskabet, 149. Bjørnbak, Johan, 148. Blochs, Chr., Cement­ støberier, Aktieselska­bet, 147. Brødrene Iversen, 147. Brødrene Jacobsens Bog­binderi, 149. Budde, Schou & Co., Aktieselskab, 146. Dampskibsselskabet Kronborg, Aktieselska­bet, 147. Dampskibsselskabet Vul­can. Aktieselskabet, 145. Danske Garveres Fælles­forretning, 146. Dansk Fjerfabrik ved Julie Nielsen, 149. Dansk Smørhus, Aktie­selskabet, 147. Follender, M. & Co., 146. Forenede Hvide Vare-Forretningers, De, Filial, Vett & Wessel, Aktieselskab, (Roskil­de), 149. Gartnernes Vcerktøjsfor­syning ved Vakl. M. É. Petersen, 146. Gommesen & linde, 147. Hansen, C., & Co., Ak­ tieselskabet, 148. Hansen, Peter I., 146. Harding & Jensen, Ak­ tieselskabet, 146. Hartz & Jøns, 146. Haurowitz <& Lund, 146. Herreklæder, for Tilvirk­ning af. Aktieselskabet, 149. Højdevejen, Aktieselska­bet, 146. Jensen, I. Berndth, & Co., 148. Jensens, Jørgen, Efter­følger, 146. Juel, N., 146. Jydsk Kjole-Klædehns ved Jean Sachs, 149. Kaffemagasinet Olund ved Anna Hansen, 149. Kaffe-og The-Forretnin­gen Mercurius ved Bud. Christo2)hersen, 148. Kjøge Smørforretning ved Otto Hansen, 148. Krilger & Petersen, 147. Kaster, William, & Co., Aktieselskabet, 149. Købmændenes Fælleskon­ tor, 147. Ijarsen, H., 148. Larsen & Co., 146. Lebahns, Frits, Efter­ følger, 148. Møllers, Edv., Efterføl­ger, 148^ Nielsen, P. A., & Co., 148. Nyt Dampbageri, Aktie­selskabet, 149. Nørrebro's Annoncebu­reati. Aktieselskabet, 147. Nørrebros Herreekvipe­ring, Møller & Krogh, 146. Olsen, Ivan, 1-17. Petersen, I. Martin, Ak­ tieselskab, 146. No. 8. Petersen, John, 147. Poulsen, Knud, & Co., 148. Prinsessegades Kolonial­magasin og Kaffebod ved A. Hansen, 149. Provinsmagasinet, A. E. Christensen, 148. Quick Meal Stove Co., Aktieselskab, 147. Raffel, Hermann, 148. Rasmussen & Olsen, 148. Royal ved Olsen é Møl­ ler, 147. Salomon, C. V., 148. Salomon, Eskild, 146. Strandvejskvarterets Brugsforening, 147. Sørensen, Madsen & Co., 149. Thaysen, Fritz, 146. Tofte & Michelsen (2 Anm.), 146, 148. Verdensspejlets Udgivere, Aktieselskabet, 148. Wendts, C., Maskinfa­ brik, 149. Wessel, Th., & Vett, Ak­tieselskabet, 149. Under Firma Aktieselskabet Damp­skibsselskabet Vulcail drives Rederi af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 3. Marts 1904 og hvis Bestyrelse bestaar af Carl Peter Jensen, boende i Hellerup, som korresponderende Reder, ('arl Otto Valdemar IJeiszon, Joacliim Pralil og Sopbus Hasiiiiis Laiirilz Zeutlicii. Finnnet tegnes al' (len l'orstnævntc alene eller af 2 af de andre Bostyrelsesniedlennner i Forening. Ka])italen udgør ()0(),()0() Kr. i Aktier ])aa 1000 Kr., der ere l'uldt indbetalte og lyde j)aa Ihændehaver, men kunne note­res paa Navn. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende«. Teler Julius Hansen er udtraadt af Firmaet Peter .). Hansen, der fortsættes af den hidtidige Deltager Ivolt' (Jeorg renørforretning m. m. af et Aktie­selskal), livis Vedtægter ere af 28 Juli liM)4 og hvis Bestyrer er .lori;en Martin Petersen, der tegner Firmaet. Ka])italeu udgør 10,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr , der lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn; 20 pCt. er indbetalt, Resten kan indfordres efter Bestyrerens Bestemmelse. Iiøkendtgørelser ske i »Ber­lingske Tidende«. Firmaet N. Juel har tilbagekaldt den Otto Peter I^eek Kiselier givne Prokura. Firmaet Aktieselskabet llojdevejen har under 8. og 14. Maj liK)-i vedtaget Lovændringer, hvorefter Aktiekapitalen ved Udbetaling af 10 pUt. af Aktiernes Paalydende er nedi)ragt med (5750 Kr. til 00,750 Kr. Jolian Frederik Ijind er udtraadt af Firmaet llaiirowitz & Lund. Under Firma Aktieselskabet llardini;' iV Jensen drives Agentur-og Konmiissions­forretning, især med Korn-og Foder­stoffer, af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 29de Juli 1904 og hvis Best3'relse bestaar af Poul Aui^ust Immanuel Ha^;?er Harding; og William Ludvi^^ Julius Jen­sen, der hver for sig tegne Firmaet. Kapi­ talen udgør 2000 Kr. i Aktier paa 200 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende«. Under Firma M. Follender & To. drives Handel og Spedition af et Kom­manditselskab, i livilket Moses Follender, boende i Charlottenlund, er eneste an­svarlig Deltager. Julius Lipmann har Prokura. Peter Otto Vi^?^^o Tofte, som var Inde­haver af Firmaet Totte & Mielielsen, er afgaaet ved Døden. Forretningen fort­sættes under samme Firma af (hto Lau­ritz Tol'te som eneste ansvarlig Inde­haver. Andreas Knudsen er udtraadt af Be­styrelsen for Selskabet Hanske (farveres Kjellesforretnini; og Martin IJorsvend An­dersen, boende i J5ogense, indtraadt i Selskal)ets Bestyrelse. Den Thomas Mar­tinus Mortensen og Carl Frederik Jensen givne Kollektivprokura er derhos tilbage­kaldt og Kollektivprokura meddelt sidst­nævnte og Jor^cen IMdrik Nielsen. Firmaet lludde, Sehou & Co., Aktie­selskab, har meddelt Ceeil Villielm Seliou Prokura. Soren Marius Krogh er udtraadt af Firmaet Norrebros Herreekvipering^', Mol­ler & Kroi^h. Frederik Ludvig Jons er udtraadt af Firmaet Hartz & Jøns. Henrik Frederik Ludvig IJojesen, som var Indehaver af Firmaet Jørgen Jensens Efterfølger, er afgaaet ved Døden. For­retningen lortsættes under samme Firma foreløbigt af Dødsboet under Administra­tion af Exekutorerne: Arthur Joachim (iodske Sally og Alfred Tyeho fjudvig Nicolaysen, der tegne Firmaet i Forening. Firmaet Fritz Thaysen har meddelt Otto Peter l^eck Fischer Prokura. Julius Hognjes Larsen er udtraadt af Firmaet I^arsen & Co., der fortsættes af den hidtidige Deltager Ida Anna (lara Lydia liudvigsen. Firmaet Straudve.jskvai'terets JJrugs­foi'eiiill^i? bar under 14. Juli 1904 ved­taget Lovændringer. Haiis Jorgeii Peter­sen og Andreas Sihius Jacohsen ere der­hos udtraadte af Foreningens Bestyrelse og Niels Jacobsen samt Søren Peter Niel­sen indtraadte i denne. Bestyrelsens For­mand Joliannes Lauritz i^arsen fører ifølge kgl. Bevilling fremtidigt Familienavnet P)jørner i Stedet for Larsen. Firmaet Jolin Petersen har tilbage­kaldt den Hansine Knudsen og Sarali Ijøgstruj) givne Kollektivt)rokura og med­delt førstnævnte og Elisabeth Sophie Niel­sen Kollektivprokura. Julius Theodor Iverseu, som var Inde­haver af Firmaet Brødrene Iversen, er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet. Firmaet Kriiger & l'etersen har med­delt Axel Johansen Bidstrup og Axel Wilhelm Tlioniy Kriiger Kollektivprokura. Firmaet (xomniesen & Rude har med­delt Caroline Høy Prokura. Firmaet Ivan Olsen bar meddelt Peter Albertsen Prokura. Under Firma Aktieselsi^abet Dansk Suiørhus drives Høkerhandel med Smør, Æg og Margarine af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 8. August 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af Peter Chri­stian Paulsen, Frederik Ludvig Paulsen, begge boende paa Frederiksberg, Joseph (iuillaume Monti og Frederik Otto Car­stensen, sidstnævnte boende paa Frede­riksberg, af hvilke Peter Christian Paulsen tegner Selskabets Firma. Kapi­talen udgør 2500 Kr. i Aktier paa 100 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende«. Under Firma Aktieselskabet Chr. Blochs Cementstøberier drives Cement­støberi, Murerhaandværk og Entreprenør­forretning af et Aktieselskab, hvis Ved­tægter ere af 7. August 1904 og hvis Bestyrelse bestaar af Frederik Emil Pe­tersen og Hans Christian Bloch, af hvilke sidstnævnte som Forretningsfører tegner Firmaet. Kapitalen udgør 6000 Kr. i Aktier [)aa 1000 og 100 Kr., der lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. 40 pCt. er indbetalt, Resten indbetales efter Forretningsførerens Be­stemmelse. Bekendtgørelser ske i »Ber­lingske Tidende« eller ved anbefalet Brev. Johan (jottlieb Miiller Sch;er er fra­traadt og Lauritz Christian Nielsen ind­traadt som Medlem af Bestyrelsen for Selskabet Købmændenes Pjelleskontor. Firmaet har derhos tilbagekaldt den Elias Momberg givne Prokura. Under Firma Aktieselskabet Damp­skibsselskabet Kronborg drives Forret­ning ved Opgravning af Sand og Grus, eventuelt Fragtfart m. m., af et Aktie­selskab, hvis Vedtægter ere af 1. Juli 1904 og hvis Bestyrelse bestaar af Peter Christiansen, boende i Hellerup, Peter Rosenvind Sørensen, boende paa Frede­riksberg, og Hugo Liitzan, boende i Helle­rup, der i Forening tegne Firmaet. Kapi­talen udgør 62,000 Kr. i Aktier paa 10(i0 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbe­talte. Bekendtgørelser ske ved anbefalet Brev. Kjøbenhavns Magistrat, den 13de August 1904. Firmaet (juick Meal Stove Co., Aktie­selskab, har nedskrevet sin Aktiekapital fra 172,000 Kr. til 117,500 Kr. Evald Bjerregaard Hjort, som var Medlem af Selskabets Bestyrelse, er afgaaet ved Døden og Niels Severin Valdemar Niel­sen udtraadt af Bestyrelsen. Morten Thorsen, boende i Hellerup, er indtraadt i denne og tegner Selskabets Firma i Forening med Bestyrelsens hidtidige Med­lem Valdemar Andreas Troels Andersen samt har i Forening med Peter Andreas Heiberg-JUrgensen Prokura. Den Carl Henrik Andersen Holst givne Prokura er tilbagekaldt. Karl Henrik Møller er udtraadt af Firmaet Royal ved Olsen & Møller. Under Firma Aktieselskabet Nørre­bros Annoncebureau drives Annoncefor­retning af et Aktieselskab, hvis Vedtæg­ter ere af 28. Juli 1904, og hvis Besty­relse bestaar af Christian Vilhelm Hansen, hocinlo |>iui l*'i-0(l('riksl)e*r^, .leil­soii ojf In^^cr Marie Slraii^c, todt Jensen, (ler to i ForGninekendtgørel­ser skulle ikke ske i oltentlig Tidende. Administrationen over Firmaet C. W . Salomon er hævet, og Firmaet tegnes atter af Indehaveren Frederik Albert Sa­lomon. Prokura er meddelt Christian Johannes Andersen. Firmaet Aktieselskabet Verdensspej­lets Ud/i^ivere har under 15. August 11)04 vedtaget Lovændringer, hvorefter Besty­relsen kun bestaar af 1 Medlem. Carl lieoi'^ Valdemar J»ralli er derhos ud­traadt af Bestyrelsen. Firmaet Johan l{jornbak har meddelt Ellen Madsen Prokura. Cliarles Frederik Emil v. Meyeren, boende i Roskilde, er indtraadt i Firmaet Tol'te & Miehelsen som ansvarlig og til Ihiderskrift berettiget Deltager. Firmaet Herman Kalt'el ved dets Inde-Iwivere Julie Selma Charlotte Kallel. født Berlak, og Johannes Jorj^ensen driver Livsforsikringsagentur for Aktieselskabet Allmanna liiffiirsiikrin^^sbolajcet i Stock­holm, hvis Vedtægter ere af 10. Februar 1887, og hvis Kapital udgør 648,000 Kr. i Aktier paa 600 Kr., lydende paa Navn. 7,; i^f Kapitalen er indbetalt, Resten kan indkræves af Bestyrelsen. Bekendtgørel­ser ske i de almindelige Blade i Stock­holm. Ovennævnte Firma er Selskabets herværende Bestyrelse og tegner ved sin Deltager Johannes Jøraiensen Selskabets Firma Emil Johan Jvatfel og Alfred Uerlak Kallel have hver for sig Prokura. Firmaet Edv. Mollers Efterfølger er hævet. Kudoli»h Peter Nielsen er udtraadt af Firmaet P. A. Melsen & Co., der fort­sættes af Adolj)!!, lOtatsraad, liankdirektor lians Christian Julius Lar­sen, Kaptajn, Baron Vilhelm Carl Anna (lllo (Junnar .\\el l^lixen-Fineeke. Dejjarte­mentchef, Kammerjunker Napoleon Mi­kael Antonius Kriei^er, alle af Kjøbenhavn. Selskabets Direktion bestaar af Komman­dør Knud Christian .lulius Nielsen, Up­salagade 18, Direktør Martin Hessau, Ilelleru}), og cand. polyt. Ivar Peter Haji;^;er Knudsen, Marstrandsvej 4. 2 Di­rektører i Forening tegne Firmaet. 2) Aktieselskal)et „Skotojs Hasaren" driver Ilaandværk paa Frederiksberg med P^orretningslokale Bille Brahesvej 2, St. Selskal)ets Bestyrelse bestaar af Skomager­mester Carl Nielsen og Skncdermester Carl Jaeohsen, begge af Frederiks])crg. Førstnævnte er Forretningsfører og alene berettiget til at tegne Firmaet. Vedtæg­terne ere af 12. April d. A. Aktiekapi­talen, der er fuldt indbetalt, er oOO Kr. i Aktier a 100 Kr. Aktierne lyde ])aa Ihændehaveren. Indkaldelser til Aktio­nærerne skulle ske i »Berlingske politiske og Avertissements-Tidende«. Frodcrik8l)erg IJirks Kontor, den 18. August 11)04. Sylow. I Henhold til Lov af Marts 1881) bekendtgøres herved, at jeg Dags Dato har modtaget følgende Anmeldelse til Handelsregistret: Aktieselskal)et „l'anirtasket'ahrikkeu „Lykkesholm"" driver Fabrikation af Pa­pirtasker, Papirposer m. v. paa Frede­riksberg. Seler Uærenholdt, Carl Emil 3Iolzen og Osear Sørensen udgøre Selskabets Be­styrelse. (.'arl Emil Mol zen er Bestyrel­sens Formand. Vedtægterne ere af 22. August 1904. To af Bestyrelsens Med­lennner i Forening tegne Firmaet. Aktiekapitalen er 9000 Kr., fordelte paa Aktier a 1000 Kr. og 250 Kr., der lyde paa Navn. Paa Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr. Resten er endnu ikke forfalden til Indbetaling, men kan fordres indbetalt med 2000 Kr. den 1. Januar 190') og 2000 Kr. den 1. Januar 1907. Bekendtgørelser til Medlemmer skal ske i »Berlingske Tidende«. Frederikslierg Birk, den 25de August 1904. Sylow. Roskilde. Til Handelsregistret er sket Anmel­delse om, at den administrerende Direk­tør for „Aktieselskabet Roskilde Cdstyrst'or­retnini::'^ Carl Alexander Emilius Petersen er afgaaet ved Døden, og at Eiler Em! Petersen af Roskilde i hans Sted er ind­traadt i Bestyrelsen som administrerende Direktør. Roskilde Købstads Magistrat, den 4. August 1904. Aagaard. .Va^e William 3IUIIer af Roskilde har til Handelsregistret anmeldt at drive Handel i Roskilde som eneste og ansvar­lig Indehaver af Firmaet: „Mesenborg ved Mliller". Roskilde Kø))stads Magisliat. den 23de August 1904. Aagaard. Kjøge. Herved bekendtgøres, at Otto llel­ [•liian Hansen af Frederiksberg har afmeldt det til det herværende Handelsregister anmeldte Firma „Koft'e Sniørforretning ved Otto Hansen" for at anmelde Firmaet til Handelsregistret i Kjøbenhavn. Bv-og Eirkekontoret, Kjøge, den 20. August 1904. L OlriJc. Frederiksborg Amt. Hillerød- At det for undertegnede Magistrat er anmeldt, at Fabrikant Albrect Cliri­stolter Hviid -Petersen under Firma „Kongekilde, A. Hviid-Petersen*' driver Fabrikationsvirksomhed af Mineralvande i Hillerød med Anmelderen som eneste ansvarlig Indehaver, bekendtgøres herved. Hillerød Borgmesterkontor, den 9. August 1904. O. Neumann. Holbæk Amt. Holbæk. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 )om Handelsregistre m. v. bekendtgøres, 5 at det for mig er anmeldt, at Lars Søvn­)dahl Petersen og Christian Søvndalil Petersen som eneste og ansvarlige Inde-Ihavere drive Handel og Skræderi i Hol­(bæk under Firma ,,L. 8øvndalil Petersen k\L~Søn''. Holbæk Byfogedkontor, den 6, August 1904. N. E. Hansen. Dragsholm Birk. Til Handelsregistret er Dags Dato nnodtaget Anmeldelse om, at der fra 1. April 1905 sker den Forandring i Be­styrelsen for Højby Sog'iis Sftai'e-og Laanekasse, at Gaardejer Peter Nielsen af Lumbsaas udtræder af Bestyrelsen, medens Møller Lars Jensen af Lumbsaas fra samme Tidspunkt indtræder i denne. Dragsholm Birks Kontor, den 29. August 1904. Jacohsen. Samsø Birk, Til herværende Handelsregister er der i Medfør af Lov 1. Marts 1889 § 20 jfr. 33 c Dags Dato modtaget Anmeldelse fra 1) Morten Henrik Jensen, Gaardejer i Alstrup, Foreningens Formand, 2) Mikkel Søren Holm, Gaardejer. Madebjerggaard, Foreningens Næstformand, 3) Rasnins Jørgen Madsen, Gaardejer og Brygger i Tranebjerg, 4) Hertel Olsen, Gaardejer i Ørby, 5) Ole Jensen øster, Gaardejer i LLaarmark, 6) Villads Nielsen Krogli, Gaardejer i Permelille, 7) Hans (Hsen, Gaardejer i Selsinggaard, 8) Peter Søren­sen, Husmand i Pillemark og 9) Morten Jensen (jyliing. Købmand i Tranebjerg, at de som Bestj^relse for „Samsø Fælles­indkøbsforretning, Andelsselskab" drive Handel og have Forretningskontor i Tranebjerg. Vedtægternes Datnm er 28. Juli 1904. Købmand Morten Jensen Gylling i Tranebjerg tegner Firmaet. Prokura er meddelt Morten Henrik Jen­sen og Ove Joachim Conrad Haaber (jyl­iing i Forening. Der er ingen Kapital indskudt i Selskabet, hvis Medlemsantal er vekslende, og hvis Medlemmer alle hæfte solidarisk. Udtrædende Medlemmer hæfte for enhver ved Udtrædelsen paa Foreningen hvilende Forpligtelse. Be­kendtgørelse til Medlemmerne sker i de lokale Blade efter Bestyrelsens Valg. Samsø Birk, Tranebjerg, den 8. August 1904. Brendsfrup. Til herværende Handelsregister er Dags Dato modtaget Anmeldelse om, at Firmaet J. P. (lylling & Søn, der driver Handel i Tranebjerg, har meddelt Ove Joachim Conrad Haaber (xylling Prokura. Samsø Birk, Tranebjerg, den 8. August 1904. Brendstrnp. I Henhold til Lov at' 1. Mnrts 1KH9 bekendtgores herved, ut .h^lian Car­sten A^ei'scliou af 'J'ranebjerg den 17, (Is. for mig har anmeldt, at han, der har Næringsbevis som Detaillist, under Firma „^laniifaclur-l'iilon ved Otto Ai^ersclioii" driver Handel med Forretningskontor i Tranebjerg. Han er ene Indehaver og ansvarlig Deltager. Samso IJirk, Tran(.'l)jerg, den IH. August Ilrendstrup. 1 Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at Firmaet „Mami­factiir l iilou ved Aiij^iist Wellini;, Filial i Ti'aneh.jci'f;" med Marius Ankersen som Uestyrer og IVoknrist er liævet den 13. ds. Samso Iiirk, Tranebjerg, den 18. August l!t04. Ihendstrup. 1 Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgm-es herved, at .lens Peter Sofus luisinussen af Tranel)jerg Dags Dato for mig har anmeldt, at han, der har Næ­ringsbevis som Detaillist, under Firma Tranebjerg Materialiiandel ved .1. I'. S. Ivasniussen" driver Handel med Forret­ningskontor i Tranebjerg. Han er ene Indehaver og ansvarlig Deltager. Samso Ilirk, Tranebjerg, den 20. August Brcndstrnp. I Henhold til Lov 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at det under 15, og 23. ds. for mig er anmeldt, at Firmaet K. P. .lor^ensen & der drev Jern­støberi og Maskinfabrikation i Onsbjerg, er liævet. Samso l>irk, Tranebjerg, den 23. August Jlremlstrn]). Præstø iVnit. Storehedinge, Henhold til i^ov Nr. 23 af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at det for M.'igistraten er anmeldt, at Herredsfuldmægtig Peter liaurltz Otto Jensen, Købmand Antlion Emil Tliorvaid IJech, begge af Store­hedinge, Gaardejer og Sognefoged .løri^en liansen Melsen af Siersløv, Gaardejer lians Jensen af l>jelkerup, (Gaardejer Ole Petersen af Liliehedinge, Gaardejer Mels Melsen af Renge, Gaardejer Mels Jensen, Dalgaard, Siersløv, Læge Jens Jensen og Bogbinder Axel A'aldeniar Mo­rott, begge af Storebedinge, udgøre Be­styrelsen for Storeliedinge o^; Omegns Spare-og Laanekasse, idet Købmand ( Il ristIan Lassen og Borgmester Frederik Jaeoh (iregorius Hjelm de Klauman af Storehedinge ere afgaaede ved Døden og i Stedet valgte Læge J. Jensen og Bog­binder A. V. Morott, Storehedinge. Fir­maet tegnes af 3 Bestyrelsesmedlemmer i Forening, Herredsfuldmægtig P. L. 0. Jensen er Formand i Bestyrelsen. Ved­tægterne ere af 30. Sei)tember 1902. Be­kendtgørelser finde kun Sted i de sted­lige Blade. storehedinge Kol)stads Magistrat, den G. August li»04. Ilaxthmisen. Vordingborg. Til herværende Handelsregister er 2G. d. M anmeldt, at Aktieselskabet Hanken for Vordingborg og Omegn i Vor­dingborg paa sin Generalforsamling den G. Maj 1904 har vedtaget, at Bankens Aktiekapital forøges fra 50,000 Kr. til 100,000 Kr, i Aktier paa 500 Kr. pr. Stk, Disse Aktier ere nu tegnede og fuldt indbetalte, Magistraten i Vordingborg Købstad, niann, Hellerup, der ei-Formand, og Gaardejer Hasnuis Jensen, Rønninge, der er Næstformand. Ret til at tegne Firmaet har Formanden og Forretningsføreren eller 2 Bestyrelses­medlemmer i Forening. Aktiekapitalen er 7(),0()() Kr. i Aktier k 500 Kr., lydende paa Ihændehaveren, hvoraf dog ikke ud­gives 20,000 Kr., — af Resten 50,000 Kr. er Halvdelen indbetalt, den anden Halvdel indbetales 1. September d. A. De ikke udgivne 20,000 Kr. Aktier kan udgives efter Bestyrelsens Skøn, men del­tage ikke forinden i Udbyttet. Veksellerer Ejnar Schiøtz af Odense er Forretnings­fører. Bekendtgørelse sker i »Fyens Stiftstidende« og »Fyens Tidende«. Ved­tægterne ere af 8. Juni 1904. Bjerge Aasum Herreders Kontor, Odense, den 20. Augiist 1904. Thiele. Svoiidborg Amt. Svendborg, Slagtermester Jørgen Carl Andreas Franke af Svendborg har anmeldt for mig, at han under Firma „Svendborg Kødudsalg ved Jørgen Franke" agter at drive Kødudsalg og Slagteriforretning i Svendborg. Svendborg Borgniesterembede, den 16de August 1904. O. F. Smith. Det er anmeldt for mig, at Slagter­mestrene Herman Levin og Jørgen Franke i Svendborg have hævet det af dem i sin Tid anmeldte Firma: „Svendborg Kød­udsalg ved Franke og Levin". Svendborg Borgniesterembede, driver Handel i Aalborg un­der Firina „Krone Magasinet ved M. Tho­rnp'S og at han er eneste ansvarlig Indehaver. Aalborg Magistrat, den Aug. 1!»()4. F. Ijornemann. Hornum Herred, Til Handelsregistret er modtaget An­meldelse om, at der under Firma Aklie­selskahel Jensbys og Jensens Fiskeeks­port og Kogeri drives Fiskeeksport og Fiskerogeri i Sel)bersund,SebberKommune med Forretningskontor sammesteds. Ved­tægterne ere af 12. ds. og Aktiekapitalen 3000 Kr. i Aktier a 100 Kr., lydende paa Navn, skal være fuldt indbetalt den 1. Oktober d. A, Bestyrelsen bestaar af Jens Johannes Jensen, Danmarksgade 5, Aalborg, og Carl Christen Jensby, Seb­bersund, og Firmaet tegnes af de to Be­styrelsesmedlemmer i Forening. Bekendt­gørelse til Aktionærerne sker i »Aalborg Amtstidende«. Hvilket herved bekendtgøres. llornuui Herredskontor i Nibe, den 19de Aug. 1904. Ising, kst. Hellum-Hindsted Herreder, Det bekendtgøres herved, at Besty­relsen for „Rold og Omegns Brugsfor­ening" i Henhold til Lov af 1. Marts 1889 i Dag for mig har anmeldt, at Husmand af Rold Peder Cliristian Jakobsen — Bogholder — er ud­ traadt af Bestyrelsen og at Murer sammesteds Kristian Pedersen (Damborg) er indtraadt i Bestyrelsen som Bogholder. Mellnni Ilindsted Herreders Kontor, den 27. Aug. 1904. Chr. J. Bjerre. Hjørring Amt. Hvetbo Herred, Mølleejer Chr. Sørensen af Kloster­gaard, Jens Simonsen Krogh af Skad­ land og Kontorist L. E. Enevoldsen af Pandruj) liavo i Dag l'or Handelsregistret anmeldt, at der ifølge Vedtægter af 18. Juli d. A. er o])rettet et Aktieselskab linder Firmanavn: „Aktieselskaliet Pan­(Irui) l)ani]>te^?lvæi'k" med Hjemsted i Pandrup, Jetsmark Sogn, og at det ag­ter at drive Tilvirkning og Salg af alle Slags Teglværksprodukter, samt Drift eller Bortforpagtning af Landbrug. Be­styrelsen bestaar af ovennævnte Anmel­dere, med førstnævnte som Formand. Ret til at tegne Firmaet liar Formanden i Forening med et af de andre Besty­relsesmedlemmer. Aktiekapitalen bestaar af 21,000 Kr., fordelt paa Aktier å 1000 Kr., lydende paa Navn, den indbetales paa Anfordring. Bekendtgørelse til Ak­tionærerne foregaar ikke i offentlige Ti­dender. Hvetbo Herred, Pandrup pr. Aabvbro, den 15. Ang. 1904. Hastrup. 1 Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. bekendtgøres herved, at jeg Dags Dato har modtaget Anmeldelse fra Gøl Sogns Sparekasse om, at Gaardejer Andreas Jensen af Gøl er udtraadt af Bestyrelsen, at Gaardejer Søren Larsen Sørensen af Gøl er valgt til Bestyrelsesmedlem, og at fhv. Gmd. Niels Cliristensen af Gøl er valgt til For­mand, Regnskabsfører og Kasserer. Ilvetbo Herred, Pandrup pr. Aabybro, den 25. Aug. 1904. Hastrup. Børglum Herred. Til det her førte Handelsregister er Dags Dato modtaget saalydende Anmel­delse: „Aktieselskabet Jerslev Maskinbageri ved dets Bestyrelse anmelder herved, at det agter at drive Bagerivirksomhed i Jerslev By, Børglum Herred.« Børglum Herreds Kontor, Hjørring, den 5. Aug. 1904. J. N. Clausen, kst. Til' det her førte Handelsregister er Dags Dato modtaget saalydende Anmel­delse: »Bestyrelsen for Spare-og liaane­kassen for 0. lironderslev-Haiiiind Kom­mune anmelder, at Gaardejer Jens Niel­sen af Ifallund er udtraadt af nævnte Bestyrelse og i hans Sted indtraadt Gaardejer Kristian Edvard Christensen af Hallund.« Børglum Herreds Kontor, Hjørring, den 5. Aug. 1904. J. N. Clausen., kst. Til det her førte Handelsregister er Dags Dato modtaget saalydende Anmel­delse: »Anmeldelse fra Tolstriip -Stenum Spare-og Laanekasse, Tolstrup: Siden sidste Anmeldelse er som Be­styrelsesmedlemmer afgaaet Gaardejerne Simon Pedersen, Stenum, og Christen Ja­kobsen, 0. Hjermitslev, i Stedet for hvilke er indtraadt Gaardejerne Niels Sørensen, Stenum, og Lars Clir. Madsen, 0. Hjermitslev. løvrigt er Bestyrelsen uforandret.« Børglum Herreds Kontor, Hjørring, den 25. Aug. 1904. J. N. Clatisen, kst. Thisted Amt Thisted. Aktieselskabet Thisted l)ami>mølle har for mig anmeldt, at det under Firma „Aktieselskabet Thisted Dampmølle" dri­ver Fabriksvirksomhed i Thisted, at Be­styrelsen bestaar af Pir. Tøtting A. Hove, som er administrerende Direktør, Sag­fører A. 3Iadsei| (iade, der er Brormand for Bestyrelsen, Grosserer N. L. Spang­berg, Købmand Anton Clir. P>jerregaard og Bagermester Svend Petersen, alle af Thisted, at Vedtægternes Dato er af 24. Juni d. A., at den administrerende Direk­tør er eneberettiget til at tegne Firmaet, at Aktiekapitalens Størrelse er 30,000 Kr., fordelte paa Aktier paa 200, 500 og 1000 Kr., Ij^dende paa Ihændehaver, hvoraf 40 pCt. er indbetalt, medens Re­sten skal indbetales den 20. d. M., samt at Kundgørelser, Aktieselskabet ved­roreixle, skulle indrykkes i »Thisted Amts­avis« og »Thisted Amtstidende«. Tliisted Købstads Magistrat, den 15. Ang. Iii04. Clausen. Vester-Han Herred, I Ileiiliold til Firmaloven af 1. Marts IHSl) er i Dap; at „T«iiiniei'l>y Lild So^^iies S|>ar<'-l.aauekassc''' hertil an­ineldt, at (lir. Saanip Nielsen er ud­traadt af dens Bestyrelse, og i Stedet for er valgt (iaardejer Kasjicr rretziiiaim llionisen IjiikI af N«rklit. lian lU'rrcdcrB Kontor, den 22. Ang. H'Ol. T. E. IkitKj. Morsø Herreder. Overensstenniiende med Lov om Handelsregistre m. m. af 1. iMarts IHSit i)ekendtgores herved, at det for mig af Kohmand Christen lUieli i Thissinghus og „;\klieselskal)el Fælles Tønnnerla,lieret" i Nykjøhing p, M. er anmeldt, at de i Henhold til Interessentskahskontrnkt af 22. August 1!M)4 under Firma: .,Selska-' bet Thissinglius TMinnierliandel, C. Haeli" i Forening drive Trælast-og Kulhandel i Thissinghus, Kedsted 15y og Sogn ])aa Mors. Morso Herreders Kontor, den 23. Ang. 1JH)4. 11vidherri>-o Amt. Viborg. Til Firmaregistret er 1). 1). anmeldt, at Købmand Peter Christensen, boende V^iborg, under Firma „Vestergades KaH'ehandel"' driver Handel i Viborg som Firmaets eneste og ansvarlige Indeliaver. Viborg Købstads Magistrut, den 19de Ang. 1904. H. (xjcssinff, kst. Sallingland Herreder. Til Sallingland Herreders Handels­register er modtaget følgende Anmel­delser: ]. Gaardejerne (liristen Elkjær af Ri­sum og Niels Mikkelsen Nielsen af Lindum anmelde at have oprettet et Aktieselskab med Hjemsted og Værneting i Toustrup, Durup Sogn, Sallinglands Pierreder, Viborg Amt nnder Firmanavn „Tonstrup Køl)­niandshandel, Aktieselskab'* med Vedtægter af 13. Juli 1904, der driver Kolonial-og Produkthandel i Toustrup. — Aktiekapitalen ud­gør 200 Kr., fordelt paa 2 Aktier å 100 Kr. og er fuldt indbetalt. — Aktierne lyde paa Navn. — Be­styrelsen bestaar af Anmelderne, der i Forening tegne Firma; Niels Andersen af Risum har Prokura. — Bekendtgørelser til Medlemmerne sker ikke gennem de offentlige Ti­dender. 2. Selskabet „llaasnni Andelshageri" hvis Vedtægter ere af 1. Marts 1904 driver Bagerinæring i Haasum By og Sogn. — Bestyrelsen bestaar af Lærer Torolt' Christensen af Rettru}) Møller N. Nielsen, Forpagter P. Clir Dahl, Gaardejer V. Ohristeiiseii Træ­rnp, alle af Haasum; Gaardejer Esper Espersen af Volling, Gaard ejer Jens Chr. Lund af Hvidbjerg og Arbejdsmand Clir. Knudsen af Rønbjerg. Firma tegnes af den samlede Bestyrelse. I Selskabet er ingen Kapital indskudt, men Med­lemmerne ere solidarisk ansvarlige for Selskabets Forpligtelser. --Be kendtgørelser til Medlemmerne ind rykkes i de mest udbredte lokale Blade, for Tiden »Skive Folkeblad« og »Skive Dagblad«. Hvilket herved bekendtgøres. Bv-og Herredskontoret i Skive, den 4. Aug 1904. F. Holm. Fjends-Nørlyng Herreder. 1 Henhold til Lov af 1. Marts 1889 er i Dag for mig anmeldt, at Gaard­ejerne Visti Jakobsen, Bryrup, Jens Te­ nius Pedersen og Mikkel (krtsen samt Snedker Kristen Frandsen, alle af Houl­bjerg, udtraadte af Bestyrelsen, og ere i deres Sted indtraadte Gaardejerne Søren Sørensen og Rasmus Mikkelsen samt Partikuher Thøger Jensen, alle af Houl­bjerg. Frijsenborg-Fanrskov Birks Kontor i Ham mel, den 29. Juli 1904. S. Krarup. Aarhus Amt. Aarhus. Til Firmaregistret er under G. D. anmeldt, at Bødkermester Jolian Ludvig Heickendorffs Enke Henriette Heicken­dorff under Firma: „J. L. Heickendorffs Enke" driver Haandværk med Forret­ningskontor i Aarhus som eneste og an­svarlig Indehaverske. Aarhus Magistrat, den 2. Ang. 1904. Til herværende Firmaregister er un­der D. D. anmeldt, at Købmand Laurits Jensen af Aarhus under Firma: „Klæde­huset ved Laurits Jensen" driver Handel med Forretningskontor i Aarhus som eneste ansvarlig Indehaver. Aarhus Magistrat, den 8. Aug. 1904. Til Firmaregistret er under D. D. anmeldt, at Robert Julius Carl Mahlert er udtraadt af Firmaet „Mahlert & Ove­sen", der fortsættes uforandret af den anden Deltager Anton Christian Ovesen som eneste og ansvarhg Indehaver. Aarhus Magistrat, den 16. Aug. 1904. Til Firmaregistret er under D. D. anmeldt, at der er meddelt Raymond France Abraham af Aarhus Ret til at tegne Firmaet „Jules Hirscht'eld & Co." pr. Prokura. Aarhus Magistrat, den 17. Aug. 1904. Til Firmaregistret er under D. D. anmeldt, at Købmand Ansgar Fog af Aarhus, der uden at anmelde lirma driver Handel, har meddelt Krik lloljijer )l«rnp al' Aarhus Prokura. Aarhus Magistrat, den 17. Any. 1904. Til Firmaregistret er under J). 1). anmeldt, at Bødker Poul Madsen Clirislni­seii al" Aarhus er iiidtraadt som ansvar­lig Deltager i Firmaet „.I. L. Ileickeii­(lorlls Enke'* (Indehaver J. L. Jleicken­dorlYs Enke lleiirlelle lleickeii(l(M'l!), hvilket Firma fremtidig tegnes af begge Deltagere i Forening. Aurluis Magistrat, don 24. Aug. 15(04. Til Firmaregistret er under D. D. anmeldt, at den Hcrnliardt .lacobseii i Firmaet „Aktieselskabet Aarhus Synia­skiuekouiiKl,i?ui'* meddelte Prokura frem­tidig kun kan udøves i Forening med Cand. juris ilui^o Seiiuiidl af Aarhus, idet der saaledes er meddelt disse to Personer Kollektivprokura. .\arhu8 Magistrat, den 29. Aug. 11K>1. Horsens. Til herværende Handelsregister er anmeldt: Niels Kirkeiuo iUeliiiiauii Meyer og Kasiuus Krasnii Hansen, l^egge af Hor­sens, drive llandel i Horsens under Firma „N. Meyer & ("o." De ere Firmaets eneste og ansvar­lige Indehavere og have hver for sig Ket til at tegne Firmaet. Horsens r>yfogedkontor, den 1(5. Aug. 1904. A. 7). Jlichfer, kst. Hasle, Vesterlisbjerg, Framlev og Sabro Herreder, 1 HenhoUl til Firmaloven bekendt­gøres herved, at Musmand Anders Peder­sen af Stjær er ijidvalgt i Bestyrelsen for StJjer So^^ns Si)are-Laanekasse i Stedet for Husmand Peder l'edersen, ligeledes af Stjær. Hasle ni. 11. Herreders Kontor, den 26de Aug. 1904. V. H. Thomsen. Hads Herred. Det er hertil anmeldt, at Gaard­ejerne Niels Nielsen, Aalstrup, og Niels liasniussen, Falling, ere udtraadte af Be­styrelsen for Falling' So^ns Forbrui^s­t'orenin^, og at Gaardejer Niels Jensen, Halkjær, og Skomager Frederik Christian .Jensen, Amstrup, i deres Sted ere ind­traadte. Hads Herreds Kontor, Odder, den 1. Aug. 1904. Heltzen. Frijsenborg-Faurskov Birk, I Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. V. af 1, Marts 1889 bekendt­gøres, at jeg under D. D, har modtaget Anmeldelse fra Foldhy Sogns Spare-og* Laanekasse om, at ved Generalfor­samlingen den 31. f. M. er Købmand Anders Nielsen af Norring udtraadt af Bestyrelsen og er i hans Sted indtraadt Gaardejer Niels Peter .lensen, Norring 11øjvang. Frijsenborg-Faurskov Birks Kontor i Ham­mel, den 1.3. Aug. 1904. S. Krarup. liiiiulers Amt. Randers. Til Mandelsregistret har jeg mod­taget følgende Anmeldelse: Detaillist Jens Andersen Hallund. boende i Randers, anmelder, at han dri­ver Handel sammesteds som eneste an­svarlig Indehaver af Firmaet Jens Bal­lund ved Jens P>allnud. Kanders Magistrat, den 2Gde Aug. 1904. I). Sivane. Rougsø, Sønderhald og Øster­lisbjerg Herreder, Paa Generalforsamlingen den 19. Juni d. A. i Todhjer^i:-Mejlby l'astorats Spare­ kasse valgtes til Medlem af Bestyrelsen i Stedet for afdøde Sognefoged J. F. F. Sørensen Gaardejer Jens Bacli af Bend­strup. Gaardejer Pouli Peter Ponlsen af Dyrgaard fungerer fremdeles som Besty­relsens Formand. Rougsø m. fl. Tierreder, Randers, den 3die Aug. 1904. Honnens. Ved en den 28. Juni 1904 afholdt Generalforsamling i Skjødstrup Brugs­forening bleve Gaardejerne R. Ibsen Ras­mussen, Søren Andersen Pedersen, begge af Skjødstrup, og Husmand Niels Ras­mussen, ibd., i Stedet for Marius Knudsen, N. Peter Stepliansen, begge af Skjødstrup, og Jørgen Rasmussen Jørgensen af Stu­strup. — R. P. Sørensen er Foreningens L^ormand. Rougsø m. fl. Herreder, Randers, den 10de Aug. 1904. Honnens. Paa en den 23. Januar 1904 afholdt Generalforsamling valgtes til Medlemmer af Bestyrelsen for Hevrlng Brugsforening Gaardejerne P. €lir. Truesen, Jens Ras­mussen Kusk og Peder Glavind Andersen og Stenhugger Niels Brøsted I^aursen af llevriug i Stedet for fhv. Gaardejer Pe­der Rasmussen Sigødt, Boelsmændene iiaurs Friis Andersen og Søren Ciiristian Broeii samt Gaardejer Clir. Boje afHevring. Rougsø m. fl. Herreder, Randers, den 10de Aug. 1904. Honnens. Todhjerg og OmegnsForbrugsforening anmelder, at Generalforsamlingen den 28. April d. A. har valgt Forpagter K. I\ Knudsen og Gaardejerne Laurs Søren­sen og Mads llald, alle af Todbjerg, til Bestyrelsesmedlemmer i Stedet for Sogne­foged Jørg. Simonsen, Boelsmand Cliri­sten Andreasen og Gaardejer Jens (llir. Jensen, saaledes at Bestyrelsen nu be­staar af de 3 førstnævnte og Aclitan Pe­dersen (Formand) samt Moller Søren Andersen af Todl)jerg. Rougsø nj. fl. Herreder, Randers, den 10de Aug. 1904. Honnens. Som Medlemmer af Bestyrelsen for Karlby Forbrugsforening valgtes i>aa Generalforsamlingen den 29. April d. A.; Sadelmager 31. Gregersen, Mejeribestyrer Clir. Storm, Gaardejerne Jens S. Udsen og N. Høegh, alle af Karlby, i Stedet for Partikulier Jens Ravn, Gaardejerne Frantz Pedersen og Peder Nielsen Vestergaard samt Husmand Jens Sørensen, ibdm. — M. Gregersen er Formand. Rougsø m. fl. Herreder, Randers, den 10de Aug. 1904. Honnens. Ved en den 22. April 1904 i Hol­bæk-Udby Kommunes Spare-og Laane­kasse afholdt Generalforsamling valgtes Snedker Karl Jensen af Holbæk til Med­lem af Bestyrelsen i Stedet for Sogne­foged Peder Andreasen af Holbæk. Rongsø m. fl. Herreder, Randers, den 10de Axig. 1904. Honnens. Nørhald, Støvring og Galten Herreder. Bestyrelsen for Støvring-Mellerup Kommunes Spare-og Laanekasse har an­meldt til det her førte Handelsregister, at Gaardejer Søren Sørensen Tliyboe af Støvring er indtraadt i Bestyrelsen i Ste­det for Formanden, E'orstassistent €. li. Nielsen af Støvringgaard, og at Bestyrel­sesmedlem CJir. Boldsen af Mellerup er valgt til Brormand. Nørliald m. fl. Herreders Kontor, Randers, den 1ste Aug. 1904. V. Huth^ kst. Ribe Auit. Esbjerg. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for Magi­straten er anmeldt, at „Aktieselskabet Karl Ernst's Bagerforretning'* fra 1. Sep­tember d. A. at regne driver Bagernæring med Hjemsted i P]sbjerg. Bestyrelsen bestnar af Bager Carl (iriintlier Ernst (Formand), Murer .lor^^eii liOreiitzeii Hnedker Soreii ('hristeuseu, alle af Es­bjerg. Ret til at tegne Selskabets Firma bar to al' Bestyrelsens Medlemmer i For­ening. Selskabets Vedtægter ere daterede 12. August 1JM)4. Kapitalens Størrelse andrager 500 Kr., fordelt ])aa 5 Aktier il 100 Kr.; Aktierne, der lyde i)aa Ibændebuveren, ere fuldt indbetalte. Be­kendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i olVentlig Tidende. Kshjers Ko])staankraadets Medlennner m. v. I{il)0 Henods Kontor, deii '21>de Jnli (Vir. Forslev. Gjørding-Malt Herreder. liestyrelsen for Vejen-liJi'bor^ Oni­ej;"iis Sparekasse har anmeldt: lieiidix Pladsen, Vejen, og Niels .lor­f^en Hansen, Gammelby, ere fratraadte, og Lovens Clirislian llirkedal, Skodborg­bolm, samt Anders Andersen, Gammelby, ere valgte til Medlemmer af Bestyrelsen. Jesjjer Peter .ler^^ensen, ^^ojen, er Formand, Jjorens CMiristian Birke­dal Næstformand. Kasserer FJ)l)e Madsen i Forening med Formanden eller Næstformanden har Ret til at tegne Firmaet. Gjørding-Malt Herreder, Holsted, den 25de Aug. 11)04. F. Friu. Vejen Hrn^^sforeninj:: har anmeldt, at der er valgt ny Bestyrelse, nemlig: Niels Peder .ler^ensen, Vejen, For­mand. Martin Villielni Saelimaiin, Vejen, Kasserer. Niels Pedersen, Dalhus. Christian Lauritzen Sterndorff, Vejen, Anders Andersen, Vejen Mark. og at der er nye Vedtægter af 7. Au­gust 1904, gældende fra 1. Juli 1904, samt at Niels Peder Jørgensen og Christian Lauritzen Sterndorff i Forening tegner Firmaet. Gjørding-Malt Herreder, Holsted, den 25de Aug. 1904. F. Friis. Andst-Slaugs Herreder. I Henhold til derom modtagen An­meldelse bekendtgøres det herved, at Husmand Jens Christensen af Refshøj er valgt til Medlem af Bestyrelsen for „Ileinsvii; (Imepis Forbrui^st'orening'* i Stedet for Lærer Kristen Thomsen af Heinsvig, og at han nu er Foreningens J*'ormand. Andst Slangs Herredskontor i Kolding, den 27de Ang. U>04. Bonq). Khiglvjøbiiig Aiiit. Hammerum Herred. Thorvald Nielsen Pind som Inde­haver af Fii'maet „(iotfred Christollersens Efterfolj^er ved Tliorvald Pind" anmel­der, at Firmaets Navn fremtidig er ,,Kon­tantforrelningen (»otfred Christoirersens Et'terføl,i;er ved Thorvald Pind". Hauinieruni Herreds Kontor, den 2Gde Ang. 1904. Christian Sters fed. Vejle Amt. Vejle. I Henhold til Lov Nr. 23 af 1. Marts 1889 bekendtgøres det, at jeg til det her­værende Handelsregister fra Firmaet „Ak­tieselskabet Vejle Sualelæder-Fabrik" har modtaget Anmeldelse om, at Garver Al­fred Seliginann er udtraadt af Bestyrel­sen, som herefter bestaar af de 3 andre Bestyrelsesmedlemmer, Fabrikant Jens Christian Cliristiaiiseii, der er Formand, Købmand Mads Cliristiaiiseu og Gaard­ejer Anders Johnsen, alle af Vejle, af hvilke hver især har Ret til at tegne Firmaet. Der er meddelt den admini­strerende Direktør, Garver Alfred Se­ligmann i Vejle Prokura. Vejle Købstads Magistrat, den 5te Aug. 1904. P. Th. Madsen. I Henhold til Lov Nr. 23 af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at jeg til det her­værende Handelsregister har modtaget Anmeldelse fra Firmaet „Aktieselskabet de forenede Bagermestres Rngbrødsfabrik" om, at Medlem af Bestyrelsen Hans Jo-liansen Meinliardt er død, og at i hans Sted er valgt Bagermester Carl Willielin Larsen af Vejle. — Bestyrelsen bestaar saaledes herefter af denne samt af Bager­mestrene (Ians Christensen Clausen og lians Henrik IJssau af Vejle, af hvilke sidstnævnte er valgt til Bestyrelsens Bror­mand. ^'ejle Købstads Magistrat, den 12te Aug. 1904. P. Th. Madsen. Kolding. Til Handelsregistret er modtaget An­meldelse om, at Theodor Hald er ud­traadt af Direktionen for Aktieselskabet Konstantin Hansen & Schrøder i Kol­ding, samt at Selskabets Direktører Karl Kristian Konstantin Hansen og Jens Pe­ter Schrøder fremtidig og hver tor sig have Berettigelse til at tegne Selskabets Firma, hvilket herved bekendtgøres. Kolding Borgmesterkontor, den 31te Jnli 1904. ScJijørring. Nørvang-Tørrild Herreder. Det bekendtgøres herved i Henhold til Lov af 1. Marts 1889, at Detaillist Jens Christian Rasmussen af Brande, Gaardejer Søren Pedersen af Lundfold og Gaardejer Anders Peter Nielsen af Arrevad have anmeldt, at de som Besty­relse for Brande Sogns Sparekasse drive Spare-og Laanevirksomhed under Firma som ovenfor nævnt. Alle 3 Bestyrelses­medlemmer ere berettigede til i Forening at tegne Firmaet. Et vekslende Antal Tillidsmænd hæfte hver især for 10 Kr. Vedtægterne ere af 28. Maj 1880 og Bekendtgørelse sker ved Kirkestævne i Brande Kirke. Kassens Forretningskon­tor er i Brande. En tidligere indgiven Anmeldelse bortfalder herved. Nørvang-Tørrild Herredsfogderi, Vejle, den 9de Ang. 1904. Græbe. Dags Dato er til herværende Han­delsregister anmeldt, at under Firma „Aktieselskabet Greisdals Crarveri" drives Læderfabrikation i Ejendommen Matr.-Nr. 2t, 6i, 2u og 12 ba af Uhre, Hover Sogn, af et Aktieselskab med Vedtægter af 20, August 1904. Selskabets Besty­relse bestaar af 3 Medlemmer, f. T. Sag­fører Jørgen Christian Emil Teller, Køb­mand Peder Funder og Købmand Hans Nielsen, alle af Vejle. Firmaet har For­retningskontor i nævnte Ejendom. Det tegnes af 2 Bestyrelsesmedlemmer i For­ening. Prokura har den administrerende Bestyrer Garver HansJørgen Nielsen af Uhre i Forening med et af Bestyrelsens Med­lemmer, Aktiekapitalen er 20,000 Kr., fordelte i 10 Aktier å 1000 Kr. og 20 å 500 Kr. Af Kapitalen er tegnet og fuldt indbetalt 12,000 Kr., der lyde paa Navn, Resten søges snarest tegnet og indbetalt. Bekendtgørelse sker ved Med­delelse i anbefalet Brev. Nørvang-Tørrild Herredsfogderi, Vejle, den 20de Ang. 1904. Brnmi, kst. Sjiiiiliiiji' :if Aiimoldc'lsor til Ifaiidolsregistreiio, udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning, iidf^aar iiiaanedlig og koster 2 Kroner om Aarct. Samlingen forsynes aarlig med tiildsta'iidi^e Kiriiia-o^ Personrealist re. det forste tillige omfattende samtlige tidligere Aargange. Alminiemont tegnes )taa alle l'osllinse i alle Mo^^lader. Nr. 8 for 'i'/-. Ark, færdigt fru Trykkeriot dcMi KKle Sei>teinber 19(>4. Udfiiver; Koiitorclief i Justitsministeriet, llovedkommissiouær: V. Tlutuhig <6 Appel. K. Hdmnicrich, Peder Skrams Uade 23. Kjobnuigergade 10. Kjøl)enliavn 1904. — Centraltrykkeriet.