l -r(%® Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning. 1904. No. 5. Friede, Wilh. Aug. & Kjøbenhavns Mejeri, 84. Co., 84. Kjøbenhavns Mejeri ved Filturuni, Aktieselskabet, H. J. Andersen, 84. Kjøbenliavii. 88. Kjøbenhavns Pakkasse-Gensidige Livsforsik­fabrik, Aktieselskahet, * Anmpldelserne angaa følgende Firmaer: ringsselskab, Det, 86. |"(De vedføjede Tal angive Hiderne, hvor Anmel­y>Kæden«., 89. Kjøbenhavns Pakkasse­delserne findes.) Gritzner Cyclendsalg, F. fabrik, Chr. Lind, 86. Rosenstand, 85. Kjøbenhavns Smør-Kom­^ Adler, D. B., cfi Co., 86. Dansk Automobil-og Hansen, Ludvig & Co, pagni ved J. NielsenAmerican Watch Com­Cijclefabrik, H. C. 85. & Co., 84. pany, Depot, The, ved Christiansen & Co., Hellesen W. & Co., 86. Larsen & Co., 88. S. P. P'og, 85. 86. Holbergsgades Beklæd­Levig, Max, & Co., 87. Andersens, JensMailiias, Danske Kidkompagni, nings Oplag, Aktiesel­Lundstrøm & Møller, 87. Kfterfølqer, 86. Det, Aktieselskabet, 86. Borgen, Bertel, & Co., Danske Landmandsbank, Lærredsflippen ved E. C. skabet, 84. Holms Reproduktions­Hansen, 88. 84. Hypotek-og Veksel­anstalt, Holm & Gjel­ Brassica., Aktieselskabet, bank, Den, Aktiesel­ Løwener, V., 87. lerup), 85, 87. Madsen, Theodor & Co., 86. skab, 85. Jensen, Chr., & Hansen, 86. Cohen, M. H., Æ Lamm, Danske Mejeriers Oste-Michelsen, Martin, 84. 84. udsalg, Aktieselskabet, 88. Johansens, Lauritz, Ef­ Cohe)i, Siegfried, & Co. 86. Mikkelsen, M. P. M., terfølger, 89. 84. 87. Danske Mælke Compag-Jørgensen & Co., 86. Colunihia, Aktieselskabet, ni (Casses System), Nelletnann, F., 86. Kaffeforretningen »Os-Nielsens, Chr., Efter­ 84. Det,Aktieselskabet, 86. Columbia Import House, Dansk Frøavlskompagni horne<^ ved C. Hansen følger Marius Jacob Depot ved S.P.Fog. 85. og Markfrøkontoret Christensen, 84. sen, 88. Copenhagen Curtain d-, (Trifolium), Aktiesel-Kjersgaard, S. G., 89. Nissens, O., Juul, Efter­Enibroidery Co., The, skabet, 85. Kjersgaard, S.,<& Co., 87. følger, 85. Nordisk Sækkekomjjagni, Aktieselskabet, 85. Dansk Gardin og Textil Kjøbenhavns Fedtsmelteri Cijclefahrikken Iris ved Fabrik, A ktieselskabet, ved Anton Christensen, Aktieselskab, 87. Næsted, Chr., 85. J. C. Jacobsen, 85. 88. O. Hansen og Vakl. Ohligationsbanken i Kjø-Dampmøllen og Brød­Esmann, h]. F. 85. Petersen, 87. benhavn, Aktieselska­fabrikken Phønix, Ak­Evers Æ Co. 87. Kjøbenhavns Lampe-og bet, 88. tieselskabet, 88. Felumbs, E)nil, Piano­Lysekronefabrik., Ak­Olsen, Jul., & Co., 87. Dannevang, Aktieselska­fabrik, 86. tieselskabet, 84. Petersen, Karl, & Co.,86. bet, 88. Forenede Kaffebrænde­Kjøbenhavns Lampe-og Dansk amerikansk Han­rier, De, Aktieselska­Lysekronefabrik ved Provinshotellet, Aktiesel­delsselskab, Aktieselska-bet, 87. Georg Hansen og .4. skabet, 84 bet, 85. Fortuna, nordisk Tobaks-Wissing, 84. Basm-ussen, Alf., & Co., ] )ansk Automobilfabrik, Union for Import og Kjøbenhavns Maskinfor­87. H. C. Christiansen e, AktieHehkabet, So. Thggesens, Ferd., Kfter-Schmidt, V(ddeviar, d. j'olger, sr. Charlest Nielsen, S'). Valerius's, Kr., Fnke, SrJnnidf, 11'. J., SS. SfK Sehou . sicherungs Actien Ge-Srhidz, F. C., S7. sellschaft in Elberfeld, Sivertsen. Johan Ludvig, 84. 8r,. Wandsrhneiders, Theod., Skandinavisk Filefahrik, Filial ved (i. Jørgen­Aklieselskafi, S'), N Uger efter Fore­visning. Bekeiidtgurelser ske i Selskabets Blade og ved anbefalede Breve. Firmaet llerlel l'or^^en & Co. ved dets Indehaver |{. II. l»or^^en er Selskabets herværende P>eslyrer og har Ret til at undertegne. Tnder Firma AktieselskalM't Holbergs­gades llekljednins^s Oplag drives 'J'ilvirk­ning af ]lerreekvi[)erings-og Lingerigen­stande af et Aktieselskab, hvis Vedlægter ere af 21. April 1004 og hvis Bestyrelse bestaar af Jens Nielsen Urejer, Johan Peler Mielielsen og Soren .lensen, af hvilke den si«lstnævnte tegner Firmaet. Den tegnede Aktieka])ital udger 0,500 Kr. i Aktier })aa 100 Kr., lydende i>aa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgorelser skulle ikke ske i offentlig Tidende. Mikael Peter Magnus Mikkelsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet M. P. M. Mikkelsen. Firmaet Kjøbenhavns Mejeri er hævet. Hans ilørgen Andersen driver Fabriks­virksomhed som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Kjobenhavns Mejeri ved 11. J. Andersen. Jens Oscar Nicolai Jensen HHnnel»Jerg har Prokura. Peler Christian Frederik Hansen og Laurids Marinus Kjeldsen ere udtraadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet Coluuibia og Axel Peter Vilhelm Olsen, Johan Heinrich Jessen samt Hans Christian Jør­gensen indtraadte i Bestyrelsen. Jørgen Hansen er udtraadt af Fir­maet Willi. Aug. Friede & Co., der fort­sættes af den hidtidige Deltager Wilhelm August Friede. Christen Hansen Christensen driver Mandel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kalfeforretningen Osborne ved C. Hansen Christensen. Firmaet Aktieselskabet Provinshotel­let har under 28. April 1004 vedtaget Lovændringer, hvorefter Kapitalen er for­oget med 20,000 Kr. i Aktier paa 500, 200 og 100 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte, og Bekendtgørelse sker i »Berlingske Tidende« Jørgen Carl Sclijerbei er derhos indtraadt i Be­styrelsen med Ret til i Forening';^ med dennes ovrige Medlemmer at tegne P'ir­maet. Firmaet M. II. Cohen & lianini har meddelt Aage Leopold Trier Prokura. Firmaet Kjøbenhavns Lampe-og Lyse­kntneCabrlk ved (iie(>rji, Hansen oi: A. Wissing er harvet. Under Firma Aktieselskabet Kjøben­havns Lampe-og Lysekronefabrik drives Fabrikation af Lamper-og Lysekroner af et Aktieselskab, hvis N'edtægter ere af 18. Febr. 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af (ieorg (liristian Vilhelm Adolf Hansen, Anders Andreas Vissing, Christian FiUdvig Viggo Fritz Spar'ivath. sidstnævnte boende i Hellerup, Peter Vilhelm Petersen, (iu­stav Henrik Hudde-Lund og Arnold Adolph . Meyer, der 2 i Forening tegne Firmaet. Kapitalen ndgør 35,000 Kr. i Aktier ])aa i 500 Kr., lydende paa Ihændehaver; 30,000 Kr. er indbetalt, Resten skal ind­ betales 1. Juli 1U04, Bekendtgøj'elser iskiille ikke sko i offentlig Tidende. Firmaet Tlie American Wateli Com­pany l>e]>oi ved S. 1'. Fo^' er hævet. Simon Peter David Fo^ driver Handel ;'8om eneste ansvarlig Indehaver al' Fir­maet (]olnmi)ia Import Honse, Depot ved S. V. Fo^i;. Otto Ivieliard Max Kiihlemann har I^rokura. Firmaet Aktieselskabet Dausk-aineri­ kansk Handelsselskab Lar udvidet sin Aktiekapital med 50,000 Kr. til 125,000 Kr.; 100,000 Ki*. ere indbetalte, Resten iskal indbetales efter Bestyrelsens nærmere liestenniielse. Fjrmaet Hen danske Landmandsbank, llypotliek og Vekselbaink, Aktieselskal), har meddelt Emil Rafael (lliiekstadt og Knud Christian Emil Kasniusseii hver for sig Prokura, hvorved den dem af Firmaet ,:givne Kollektivprokura er bortfalden. Christian Ferdinand Esmann, som var Deltager i Firmaet E. F. F^sniann, er iafgaaet ved Døden. Forretningen fort­isættes under samme Firma af den hid­ tidige Deltager Hans Peter Hansen. Firmaet Chr. Næsted har tilbagekaldt • den Peter (]!el)hardt Næsted Korch og jPeder Nielsen givne Prokura. A aldemar Marins Welling er udtraadt saf Firmaet Holms Reproduktionsanstalt, IHolm & Gjellerup, der fortsættes af den Ihidtidige Deltager Edmund AdolphJacobsen. Marie Eleonora Hansen, født Jørgen­esen, er udtraadt af Firmaet Ludvig Haii­ •jsen & Co., der fortsættes af de hidtidige [Deltagere Axel Peter Carsten Hansen og )Otto Vilhelm Hansen. aigaaet ved Døden, og Hans Vandal Tol­derlund, boende i Næstved, indtraadt Bestyrelsesraadet; (wustav Vilhelm Hage, som var Suppleant i Direktionen, er der­hos ansat som Direktor. Jean Frani^ois Dawin Rosenstand. boende paa Frederiksberg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet (^ritzner Cycleudsalg, F. Rosensland. Otto Vilhelm Krag har Prokura. Aage Høg Smith driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet 0. Juul Nissens Efterfølger. Jørgen Hansen, lians Christensen, Thomas Hansen Fallesen og Frederik Christian Schepler ere udtraadte af Be­styrelsen for Aktieselskabet De sanivir­kende Mejerier og Ludvig Hegner, Frede­rik I^aursen, Jens Møller og Jens Jensen indtraadte som Medlemmer af Selskai)ets Bestyrelse. Under Firma Aktieselskabet The Co­penhagen Curtain & Embroidery Co. dri­ves Fabrikation af og Handel med Gar­diner m. m. af et Aktieselskab, hvis Ved­tægter ere af 9. Juli 1903, og hvis Be­styrelse bestaar af Christian (jlerhard Sundt, boende i Bergen, og Hans Bonde Schultz, af hvilke sidstnævnte tegner Sel­skabets Firma. Kapitalen udgør 50,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offentlig Tidende. Otto Valdemar Schmidt er udtraadt af Firmaet Valdemar Schmidt & Charles Nielsen, der fortsættes af den hidtidige Deltager Charles Nielsen. Jørgen Christian Jacobsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Cyklefabriken Iris A'ed J. C. Jacobsen. Firmaet Skandinavisk Filfabrik ved Fieron er hævet. Firmaet Aktieselskabet Dansk Frø-Under FirmaSkandinavisk Filefabrik. uivlskompagni og Markfrøkoiitoret (Trifo-, Aktieselskab, drives Filefabrikation af et lliuni) har under 13. December 1902 og i Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 26. tl2. December 1903vedtagctLovændriuger. April 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af Olalthe Sehested Holt Ahlmann, som var Christian Peter Alrom Kjærsgaard og '[Medlem af Selskabets Bestyrelsesraad, er i Peter Christian Engelsted, der i Forening tegne Firmaet. Kapitalen udgør 35,000 Kl', i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn. 20,000 Kr. ere indbetalte, Resten kan indfordres ei'ter Restvfelsens Bestem­melse. Bekendtgørelser skulle ske i of­fentlig Tidende. KrtMlei'lk IK'acon Marsluill er udtraadt al Bestvralsen for Akiieselskabet l>et danske Kiilkompa:?!!! og .loliaii Peter (loldsclmiidt, boende j)aa Frederiksberg, indtraadt i Selskabets Bestyrelse. Firmaet .loi'^enseii »V Co. driver Han­del; CIirLstiaii Nicolaj .loi'Keiiseii og Emil \ illielm Ad(»lj»li Olsen cre de ansvarlige 1 )eltagere. Kniiiia Frederikke >Iarie |{aumicarten, fodt Nielsen, er udtraadt af Firmaet Johan Liidvit;-Siverisen, der fortsættes af de hidtidige Deltagere Carl Christian l'etersen og Erik Emil Ferdinand Her;?. Tnder Firma Aktieselskabet hanske Mejeriers Ostendsal^ drives Handel iiied Ost m. ni. af et Aktieselskab, hvis Ved­tægter ere af 1. Maj liK)4, og hvis Be­styrelse bestaar af Emil Otto Svendsen ug liii^o Svendsen, af iivilke førstnævnte tegner Firmaet. Kapitalen udgør 1200 Kr. i Aktier i)aa 200 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgorelser skulle ikke ske i oil'entlige Tidender. Firmaet \\. llellesen & Co. ]»ar meddelt .Inlins Theodor Christian Carlsen l'rokura. .lens Emil Felnmb, l)oende paa Frede­riksberg, driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Eniil Felumbs IManofahrik. Albert Emil Thenerkautr har Prokura. l'eter Christian Severin er udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Oet danske Mælke Conipa^ni (('asses System). Firmaet Zinek A; Schroder driver Handel; Frederik An^ust Zinek og Valde­mar Orm Schrøder, sidstnævnte boende paa Frederiksberg, ere de ansvarlige Del­tagere. Firmaet Aktieselskabet Kjøbenhavns Pakkassefabrik er hævet. Jorden Christian Lind, boende i Næ­rum, driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøben­havns Takkassefabrik, (!hr. Lind. Fir­maet har meddelt Carl Peter Villielm Hendahl alene samt Alfred Frederik Han­sen og lians J'eter Lind i Forening Prokura. Carl Frederik Tliodor Pladsen, som var Indehaver af Firmaet Theodor Madsen & Co., er afgaaet ved Døden. Forret­ningen fortsættes under samme Firma af Alvilda Eleonora Madsen, født Holst, som eneste ansvarlig Indehaver. Thomas Mad­sen liar fVokura. Maren Yde Andersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Jens Mathias Andersens Efterfølger. Jens Mathias Andersen har Prokura. Firmaet Aktieselskabet Hi-assica er hævet. Hans Christian Nielsen Hohde driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet lians Rohde. (ieorg Christian Emil F(>ersoui. boende paa Frederiksberg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet F\ Nellemann. Firmaet Kai'l Petersen & Co. driver fremtidigt foruden Handel ogsaa Fabriks­virksomhed. Kjøbeiiluivns Magistnit, den 14(le 3[aj 1904. Martin Meyer (Toldschmidt, som var Deltager i Firmaet H. H. Adler & Co., er afgaaet ved Døden og Valdemar Henedict (Joldsclimidt indtraadt i Blrmaet som an­svarlig og til LUiderskrift berettiget Del­tager, hvorved den ham af Firmaet med­delte Prokura bortfalder. Firmaet Dansk Antomobil-og-Cyele­fabrik, 11. C. Christiansen & Co., er hævet. Firmaet Dansk Automobilfabrik, H. C. Christiansen & Co., driver Fabriks­virksomhed; Hans Christian Christiansen og Axel Eyviii Fonnesbech >Vulir ere de ansvarlige Deltagere. Sopliie Eleonora Selinlz, født Schulz, boende i Hellerii]), driver Fabriksvirksom­hed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet F. 0. Schulz. Firmaet Alf. Rasmussen & Co. har meddelt Jens Hophus jJjerre Prokura. Firmaet Siegfried Colien & (lo. driver Handel; Siegfried Arnold Cohen og Henry Vilhelm Abraham Moritz ere de ansvar­lige Deltagere. Firmaet Holms Keprodukiionsanstalt, Holm & (ijellerup, har meddelt llernhard Ulrik Middelboe og Tage Hiort Prokura liver for sig. Firmaet Nordisk Sækkekompagni, Aktieselskab, har meddelt Minna Cathrine Elisabeth Ornberg Prokura. Firmaet Kjobenhavns Fedtsnieiteri ved Anton Christensen, 0. Hansen og Vald. Petersen driver Fabriksvirksomhed og Handel; Christian Anton Christensen, Johannes Olaf Hansen og Christian (ieorg Valdemar Petersen ere de ansvarlige Del­tagere. Firmaet tegnes af den sidst­nævnte i Forening med en af de andre Deltagere. Firmaet Aktieselskabet De forenede Kallebrænderier har meddelt Valborg Eleonora Marie Cliristine Lillienskjold, født Kirketerp, Prokura. Firmaet Wimmelmann & Petersen driver Handel; Carl Peter iMarius Wim­melmann og Peter Marius Cornelius Peter­sen ere de ansvarlige Deltagere. Under Firma Jul. Olsen & Co. drives Handel af et Konmiauditselskab, i hvilket Julius Johannes (Hsen er eneste ansvarlig Deltager. Firmaet Evers & Co. har meddelt Emil Ferdinand Theodor Evers og Adolph Frederik Jorgensen hver især Prokura samt Johannes Heinrich Christian Chri­stophersen og Egmond Hugo Evers Kol­lektivprokura. Firmaet Max Levlg & Co. ved dets Indehavere Max Paul Levig og Valdemar Joseph (lliickstadt driver Forsikrings­agentur for Stuttgarter Mit-und Riick­versicherungs-Aktiengesellschaft i Stutt­gart, hvis Vedtægter ere af Juli 1891 og hvis Kapital udgør 5,000,000 Rmk. Aktier paa 1000 Rmk., lydende paa Navn. 40 pCt. er indbetalt, Resten kan af Be­styrelsen fordres indbetalt med 30 Dages Varsel. Bekendtgørelser ske i »Deutscher Reichsanzeiger«. Firmaet Max Levig & Co. ved dets nævnte Indehavere er Selskabets herværende Bestyrelse og tegner dets Firma. Peter Vilhelm Johan Krag driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Ferd. Thygesens Efter­følger. (lustav Edvard Rudolf Jorgensen, boende i Helleru[), driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Theod. AVandschneiders Filial ved (i. Jørgensen. Hans (iustav (»regor Andreas Moller er udtraadt af Firmaet Lundstrøm & Møller, der fortsættes af den hidtidige Deltager Carl Valdenrar Lundstrøm. Christian Ferdinand Esmann, som var Medlem af Bestyrelsen for Aktiesel­skabet l^et sibiriske Komi)agui, er afgaaet ved Døden, hvorved den ham i Forening­med Søren Fulling Woldbye givne Pro­kura er bortfalden. Selskabet har derhos under 28. April 1904 vedtaget Loyajn­dringer, hvorefter Firmaet fremtidigt tegnes enten af Bestyrelsens Medlem Hans Peter Hansen alene eller af 2 andre Bestyrelsesmedlemmer i Forening. Ludwig Martin Hinrich Obenhaupt og Jens Stokholm Rreinholdt Munch ere indtraadte i Firmaet S. Kjersgaard & Co. som ansvarlige og til Underskrift beret­tigede Deltagere, hvorved den den først­nævnte givne Prokura er bortfalden. Aage ].(Owener er indtraadt i Firmaet V. Lowener som ansvarlig og til Under­skrift berettiget Deltager, hvorved den ham af Firmaet givne Prokura er bort­falden. Kiriiiact Sclioii Madsen driver Ihuiiulværk; Aai?e Schou og lians i'eter Madsni ere de nnsvarlige Heltagere. Sleeu llasselhalcli. l)oende i kanders, er iiidtraadt i Bestyrelsen l'or Aktiesel­skabet Haiisk (ianlill-Textil Fabrik. dog uden Ket til at tegne Firmaet. Untler Firma Pe samvirkende Kaije­rier. Aktieselskab, drives Bagernæring af et Aktieselskal), iivis Vedtægter ere af 4. Maj li)04 og hvis Bestyrelse hestaar af .lens Nielsen som Formand, IVder .lensen, boende j)aa Frederiksberg, som Næstfor­mand, Niels Martin Tedersen, Lauritz l'eder Petersen og Louis Harry Hart vil?. Selskabets Firma tetnies kollektivt af l'\irmanden eller Næstformanden i For­ening med et andet Bestyrelsesmedlem. Peter .lensenius Ai^erskov bar Prokura. Kapitalen udgør ;i2,000 Kr. i Aktier ])au .">()() og .'>0 Kr., lydende |)aa Ibændebaver og fuldt indbetiilte. Bekendtgørelser ske i »Berlingske 'ridende . Kdvard Christian Hansen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lærreilsllinpen ved E. (\ Hansen. Firmaet Chr. .lensen iV Hansen driver l^'abriksvirksomhed; Niels Christian .leu­sen og .1 ulins Frederik Hansen ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet Aktieselskabet hannevang har under 2. Ai)ril 1904 vedtaget en J.ov­æiidring. Ilaiis .Jacob IJroder Knudsen er udtraadt af Bestyrelsen og (iott'red Carl .Jensen indtraadt i denne. Selskabets Firma tegnes kollektivt af ham og det hidtidige Medlem af Bestyrelsen J. C. .Jensen, der har erholdt kgl. Bevilling til at føre Navnet .Jens Cliristian halbo. Prokura for Selskabet er derhos meddelt reter Olul' Larsen. Firmaet Aktieselskabet Svanen har under 2. A})ril 11)04 vedtaget en Lov­ændring. Selskabet har derhos tilbage­kaldt den Knud Siegfried Ijllei^aard givne Prokura og meddelt i'eter Oluf Larsen Prokura. Firmaet Larsen & Co. driver Haand­værk; .Julius Ho^u;es Larsen og Ida Anna Clara Lydia Ludvigsen ere de ansvarlige Deltagere. Louise (ierthea Larsen, født Ludvigsen, har Prokura. Under Firma Aktieselskabet Obliga­tionslKinken i K.jobenhavn drives \'exeller­og Bankforretning af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 7. Maj 1904 og hvis J3e­styrelse hestaar af Carl Rudolf Scliouboe Sacht. boende ])aa Frederiksberg, og Carl (Justav Saeht, der i Forenitig tegne Fir­maet. Kapitalen udgør 100,000 Kr. i Aktier paa lOOO Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offentlig Tidende. Carl \aldeuiar liosenber,!; driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Carl V. Hosenbei';?. .lulie Kuinia Kosenberg, født Dahl, har Prokura. Firmaet Fortuna, nordisk Tobaks-Tniou for Import o^ Eksport ved \\ Kra­mer, er hævet. Under Firma .\ktieselskabet Futurum drives Forretning ved Køb og Salg af faste Ejendomme af et Aktieselskab, hvis X'edtægter ere af (3 Aug. 11)03 og hvis Bestyrelse bestaar af Adam Heinrich A'il­helui Matthissen. jjouis Oscar Hansen og Conrad Frederik Fischer, alle boende paa Frederiksberg, der 2 i Forening tegne Firmaet. Kapitalen udgør loO.OOO Kr. i Aktier paa 1000 Kr., der lyde paa Ihænde­haver, men kunne noteres paa Navn. 10 p('t. er indbetalt, Resten kan indfordres efter Best3'relsens Bestemmelse. Bekendt­gørelser ske i »Berlingske Tidende« eller ved anbefalet Brev. Mrmaet Aktieselskabet Dampniollen os; llrodfabrikken Phønix er hævet. .lohan Wilhelm Schmidt, boende i)aa Frederiksberg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet W. .1. Schmidt. Carl Ludvig Schmidt har Pro­ kura. Jacob Carl Marius .Jacobsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af E^irmaet Chr. Nielsens Efterfølger Marius .lacobsen. .lohanne Marie Nathalie Kjersgaard, født Andersen, der havde Prokura for Firmaet 8. (ir. Kjersgaard, er afgaaet ved Døden. Firmaet har meddelt Kareii Han­sine Kjersgaard, født Hansen, Prokura. Plrmaet Poul Scliouloe har tilbage­kaldt den (Itto Levin givne Prokura. Firmaet Kjølienhavns Maskinforret­ning, .). F. Scliroeter & Co. driver Han­del; Johan Frederiiv Sciiroeter og J^nia­nuel Israel Salomon ere de ansvarlige Deltagere. Jens Thorvald Sof'ns Valerius er ind­traadt i Firmaet Kr. Valerins's Enke som ansvarlig Deltager; Firmaet tegnes frem­tidigt alene af ham. Firmaet H. Th. A. Thomsen har til­bagekaldt den Sveinn Hallgrimsson givne Prokura og meddelt Einar Harboe Pro­kura. Under Elrma het gensidige Livsfor­sikringsselskab „Kæden" drives gensidig Livs-og Kapitalforsikring af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis Vedtægter ere af 28. Marts 1904 og hvis Bestyrelse bestaar af et Forretnnigsudvalg ])aa 8 Meelemmer, f. T. Jacob Frederik Scave­nius, Andreas Albeck, boende i Char­lottenlund, ^]duard Andersen, boende paa Frederiksberg, Poul Nørgaard, boende i Hellerup, Carl Johan Galster, Knud Her­luf V. Lindholm, boende i Hellerup, Carl Sophus Scavenius og Christian Holger Frederik Skeel, begge sidstnævnte boende paa Klampenborg, samt en Direktør, f. T. (iustav Adolph Frederik Clauson-Kaas, boende paa Klampenborg. Selskabets Firma tegnes af Direktøren. Den ind­skudte Ka]):tal udgør 100,000 Kr. i Ga­rantibreve paa 100 Kr. Stykket, hvoraf Halvdelen er indbetalt og Resten indbe­tales efter Bestyrelsens Skøn. Medlem­merne hæfte ikke for Selskabets Forplig­telser. Bekendtgørelser ,ske i »Berlingske Tidende«. Johan Chrislian Hermann Joiiansen, som var Indehaver af Firmet Lanrilz Jo­hansens Efterfølgei', er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma al Laurine Christine Johansen, t'ødt W'intlier, som eneste ansvarlig Tiide­haver. I sidste Bekendtgørelse herfra er indløbet en Trykfejl i Anmeldelsen ved­rørende Firmaet Skandinavisk Filefabrik, Aktieselskab, hvis Slutning skal lyde; »Bekendtgørelser skulle ikke ske i otfent­lig Tidende«. Kjøbenhavns Magistrat, den 30. Maj 1!)04. Kjøbenhavns Amt. Frederiksberg Birk. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg til Handels­registret har modtaget følgende Anmel­delser: Aktieselskabet „Kjøbenhavns Fak­kassefabrik" er hævet. Jørgen Christian Lind, boende i Nærum, driver Fabrikation paa Frede­riksberg, Godthaabsvej Nr. 72, under Firma „Kjøbenhavns Pakkassefabrik, Chr. Lind". Carl Peter Vilhelm P>endahl har Prokura alene. Alfred Frederik Hansen og lians Peter Lind have Kollektivprokura. Frederiksberg Birk, den 7de Maj liK)4. Sylow. I Henhold til Lov af Jste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg har modtaget følgende xVmneldelse til Handelsregistret: 1 Aktieselskabet „11. P. Løvengreens Garveri" er der i Henhold til General­forsamlingsbeslutning af 15de Marts 1904 foregaaet følgende Forandringer: I Stedet for Rentier Penny Isaacsen og Grosserer Ferdinand Frederik Ekman. der ere afgaaede ved Døden, er Hans Peter Løvengreen indtraadt i Selskabets Kontrolkomito, der i Henhold til oven­nævnte Generalforsamlingsbeslutniiig at lode Marts 1904, fremtidig bestaar af 4 Medlemmer. I Stedet for Hans Peter Løven­green, der er fratraadt som Selskabets administrerende Direktør, er antaget Uustav Anton l.øvengreen. Bekendtgørelser sker fremtidig kun i »Berlingske Tidende«. Kro(1oriksl)er^ Birk, tlcii ITde Alaj 10<>4. Siflotr. J)en Kdwiii .Icspcr )Iaguiis l'eterseii i Firmaet „Waldemar Petersen'* meddelte Prokura er tilbagekaldt. l-'rcdtMiksliorg l'irk, den 'Jfxlc Maj liKM. Si/Iotr. Del l.)ekendtgi)refl herved i Henhold til Lov al' 1ste Marts 1889, at jeg har modtaget l'olgende Anmeldelse til Handels­registret: lians Cliristian .Itirnensen, Nitivej t'rres P»nreair driver Detailhandel i Helleru})-Gientofte Kom­nume. Stationsvej Nr. G, Hellerup. •— Bestyrelsen bestaar af et Medlem, ^^at­fabrikant Ignatz Frederiksen, Skindergade 19, Kbhvn., der alene har Rot til at tegne Firmaet. Aktiekapitalen, der er fuldt indbetalt, er 2000 Kr., fordelte i 10 Ak­tier paa 200 Kr., de ere lydende paa Ihændehaveren; men kunne l3"de paa Navn. Bekendtgørelse i offentlige Tiden­der er ufornøden. Kjobenhavns Amts nordre IVirk, dei\ 24de Maj 1904. rajph)'. Ramsø-Thune Herreder. Til nærværendeJurisdiktions Handels­registor er anmeldt, at CJaardejer Jens Svendsen, Snoldelev, Lærer Amdi Jensen, Haudrup, og Gaardejerne Peder Mortensen, Ramsølille, Kasmns Uasmnssen, Ølby, samt Peder Hansen, Assendrup, ere udtraadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet „llandrnp 0^ Ome^i,ns Andelshageri", og at Gaard­ejerne l'eder Pedersen, Snoldelev, Jorden lliristensen, Ramsøgaarde, P. Kildetoft, Ølby, Hans Larsen, Solrød, og Henrik Madsen, Højelse, ere indtraadte som Med­lemmer af nævnte J^estyrelse, hvis Foi'­mand er Gaardojer Peder Pedersen af Kirke Skensved. Kanisø-Tlinno Herreder, den ISde ^faj 1904. N. Fpfri. Frederiksborg Amt. Helsingør. I Henhold til §31 i Lov om Handels­ registre m. m. af 1ste Marts 1889 har Alfred Henry Uuisti^aard for undertegnede Magi­ strat anmeldt, at han, der driver Fabriks­ virksomhed lier i Byen, har givet Vilhelm Hroeklioff Uiiistgaard Prokura. Hvilket herved bekendtgøres. Ifelsingørs Magistrat, den 2den Maj 1904. liosenstand. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 er for under­tegnede Magistrat anmeldt, at Væver­mester Peter Hørestsen, mider Firma Tæppefabrikeii „llelsiiigør" yed P. Søren­sen driver Fabriksvirksomhed i Helsingør som eneste ansvarlig Indehaver. Hvilket herved bekendtgøres. 1 felsingørs Magistrat, den 17de Maj 1904. liosenstand. Til det herværende Handelsregister or anmeldt, at Firmaet „Helsingørs Tæppe­ fabrik ved Sørensen & Johansen" er hævet. Hvilket herved bekendtgøres. IFelsingørs Magistrat, den 24de Maj 1904. liosenstand. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 er det for Magi­istraten anmeldt, at Enkefru Caroline Amalie Eriksen, f, Eriksen, under Firma „Emil .Eriksen" fortsætter den af hendes afdøde ;Mand, Købmand P^mil Eriksen i Helsingør »drevne Købmandshandel som eneste an­isvarlig [ndehaver. llvilket herved bekendtgøres. Helsingørs ]\Iagistrat, den 24de Maj 1904. liosenstand. Hillerød, Herved bekendtgøres det, at det for mndertegnede Magistrat er anmeldt, at LKøbmand Viggo P.langsted driver Handel n Hillerød under Firma „Hillerød Mark-M'røkontor, Viggo IHangsted". Anmelderen, der er eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet, tegner alene dette. Hillerød Borgmesterkontor, den 20de Maj 1904. O. Neumann. Frederikssund, I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekendtgøres, at det for Magistraten er anmeldt, at Axel IJendalil Lange af Frede­rikssund, som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet „Prederikssnnd Kali'eristeri ved Axel B. Lange" driver Handel i Frederikssund, Frederikssunds Magistrat, den 28de Maj 1904. Clir. s. Jensen, kst. Kronborg vestre Birk. Til det herværende Handelsregister liar Købmand Ole P>ernliard Anders Olsen af Helsinge anmeldt, at han under Firma: „Helsinge Kaftebrænderi (Bernhard Olsen)" driver Handel i Helsinge som eneste an­svarlige Indehaver. Kronborg vestre Birks' Kontor, den 17(le Maj 1904. L. Hammerich. Kronborg østre Birk samt Hellebæk Birk. I Medfør af Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at der under Firmanavn „Hornbæk Sana­torium, Aktieselskal)" er startet et Aktie­selskab med Love af 27de August 1902 med Hjemsted i Hornbæk, Hornbæk-Hellebæk Sogn og med det Formaal at fortsætte Driften af det af Or. A. C. Heierseil anlagte og hidtil drevne Sana­torium i Hornbæk for Nervesvage og Reconvalescenter. — Selskabets Bestyrelse bestaar af Professor H. C. Urani, R. ai Dbg., boende Bredgade 73, Kjøbenhavn, Professor E. Sehniiegelow, R. af Dbg., boende Nørregade 18, Kjøbenhavn, Over­retssaglorer Emil IJCV}', boende Lundsgade 7, Kjøhenliavn, og l^æge A. C. Reiersen i Hornbæk. — I^æge Reiersen eller 2 af de andre af Bestyrelsens Medlemmer i Forening tegne Firmaet. Aktiekapitalen be.staar af i}(),000 Kr. Præferenceaktier, fordelte saalecles: 10 Stk. ii 1,000 Kr., oO Stk. a nOO Kr. og 20 Stk. h 250 Kr., fuldt indbetalte, og endvidere af 10,500 Kr. almindelige Aktier a 500 Kr., fuldt indbetalte. — Aktierne lyde paa Navn. Prokura er ikke givet. — Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende«. Kronborg ostr<» liirk, Fredensborg don IfMe .Maj 19<^. Sc/um. I Forbindeiso med Bekendtgørelse af 15dc .Juni liXKi (Berl. Tid. for ISdes. M. Xr. i:-iK), betrælTende „SiiHlsliviie Te^?l­v.Ti'ker, Aklieselskal*'*, bekendtgøres her­ved, at de i Lovene for SelskalSet deres ^ 4 ommeldte 10,000 Kr. Aktier i Sel­skabet, der ikke ved dets Stiftelse emit­teredes, nu ere afiiændede, saaledes at Selskabet nu bar en fuldt indbetalt Aktie­kaj)ital })aa 150,000 Kr. Samtidigt bekendtgøres, at der under 4de ds. er vedtaget Forandringer i Aktie­selskabets Ijove disses Paragrafer 8 1ste Stk., Ifi 2det Stk., IS, 19 og 20. Kront)org ostre lUrk, Fredensborg, don 24de Maj Ui()4. Schou. Holbæk Amt. Holbæk. I Jlenliold til Lov af Iste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Bestyrelsen for Aktieselskabet Arbejdernes Kælles­Ita^eri i Holbæk nu bestaar af: Snedker Marllii Peter Sophus Hansen, der er Formand, Maskinfabrikant James HuiiCcin, der er Kasserer, •fournalist Marius Viktor Meo­ lajsen, Bageribestyrer .lens Clirislian Madsen, Maskinarbejder Thomas Theodor Madsen, Maskinarbejder Vilhelm Johansen og Skrædersvend Itasmiis Andersen, alle af Holbæk. Holbæk Korsniesterkontor, den 4do ]\Iaj li»04. N. E. Hansien. Dragsholm Birk. Det ))ekendtgøres herved, at jeg fra Købmand Jori^en feter Fiseher i Asnæs, Tømrermester Laurits Nielsen i Grevinge, Husejer Anders l'eter Petersen i Gunde­strup, Stationsmester Hans Christian Niel­sen i Grevinge, Murermester Mels Peter Nielsen i Tolsager, Murermester Jens Jen­sen i Svinninge og Murermester Andreas Hansen i Svinninge, har modtaget An­meldelse om, at de have dannet et Li­teressentskal>, som med begrænset Ansvar og med Hjemsted i Gundestrup under Firma „(Jundestrup Cementvarefabrik'' driver Tilvirkning og Forhandling af Gement, Gementvarer og dermed beslæg­tede \'arer. — Interessenterne ere ikke personligt ansvarlige for Selskabets For­pligtelser; de hæfte kun med deres Indskud, der for de forste 3 Deltagere udgør 2,000 Kr. for hver, og for de sidste 4 Deltagere 1,000 Kr. for hver. — Vedtægterne ere af Ilte April 1904. — Som Bestyrelse fungerer et Forretnings­udvalg bestaaende af Stationsmester IIans Christian Nielsen, Grevinge, Tømrer­mester Laurits Nielsen, Grevinge, og Husejer Anders Peter Petersen, Gunde­strup. — Sidstnævnte alene tegner Firmaet. Dragsholm ]5irks Kontor, den 10de ^laj 1004. Jacobsen. Det bekendtgøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse on:i, at Firmaet „(lundestrup Tagstens-oj^ Cementvare-t'abrik" er hævet. DragsboliHH l'irks Kontor, den 19de Maj 1904. Jacohsei}. Sorø Amt. Slagelse. 1 Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. m. l)ekendtgøres lierved, at det lor mig af Aktieselska)>et Slagelse Elektricitets Konipa^^iii er an­ineldt, at den Købmand (]liristian Scliultz meddelte Bemyndigelse til at underskrive som Prolcurist for Selskabet i Forbindelse med et Bestyrelsesmedlem er tilbagekaldt .Slagelse Kø))sta(ls den 3(lie JMaj 1904. Mangor. Løve Herred, Det bekendtgøres herved i Henhold til Jjov om Firma af 1ste Marts 1881), at for mig er anmeldt, at Vicekonsul JeiiS Peter Colding, Sagfører Haus Jørgen llass, begge af Kallundborg, og Købmand Ludvig Ernst August Martensen af Ruds-Vedby som Bestyrelse for „Aktieselskabet Ruds Vedby Tegh'jerk" ifølge Vedtægter af oOte Marts d. A. og med Hjemsted i Ruds Vedby drive Fabrikation af Teglværksprodukter og Forhandling af disse. Ret til at tegne Firmaet har Formanden i Bestyrelsen Vicekonsul Jens I^eter Colding i For­ening med et af de andre Bestyrelses­medlemmer eller Selskabets administre­rende Direktør alene, hvortil er antaget Direktør S. Prøveuseii. Selskabets Aktie­kapital er 110,000 Kr., fordelte paa 110 Aktier å 1000 Kr., der lyde paa Navn og indbetales paa Anfordring. Underret­ning til Medlemmerne sker ved rekom­manderet Brev. Løve Herreds Kontor pr. Høng, den 19de I\Iaj 1904. 1\ Vetersen. Præstø Amt. Præstø. Til det herværende Handelsregister er Dags Dato anmeldt, at Firmaet „Eiler Holchs Efterfølger, Emil Petersen" er hævet. By-og Birkekontoret i Præstø, den 14de Maj 1904. H. B. Pefe)•sen. Til det herværende Handelsregister er Dags Dato anmeldt, at „kontantforret­ningen ved Peter Jørgensen" er liævet. By-og Birkekontoret i Præstø, den 14de ]\Iaj 1904. 11. B. Feterseu. Vallø Birk. Til det her førte Handelsregister er modtaget Anmeldelse om, at Petrus Julius Nicolaj Ravn og Axel Peter Nielsen, begge af Haarlev, som eneste og ansvarlige Indehavere under Firma „Uavn og Niel­sen'"' drive Handel i Haarlev, hvor For­retningskontoret findes. Bv-og Birkekontoret i Kjøge, den 27de Maj 1904. Viøepstorff, kwt. Bornliolms Amt, Hammershus Birk. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg Dags Dato har modtaget Anmeldelse fra Aktieselskabet „Hauiniers­liolms (ilranitværker'' om, at Partikuher Hans Møller af Allinge, er udtraadt af og Vognmand Jørgen Ijaurius Larsen, ibd., er indtraadt i Bestyrelsen. Hainmersliiis Birks Kontor i Hasle, den 9de Maj 1904. V. Baller. Odense Amt. Odense, I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekendtgøres det herved, at Magistraten har modtaget følgende Anmeldelser: 1) Aktieselskabet „Odense Rørvævsta­brik" er hævet. 2) Linder Firma „jydsk-fviisk en ^ros Laller i Modevarer, Aktieselskab, ddeiise", drives Handel her i Byen af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere al" 5te Marts d. A., og hvis Be­styrelse bestaar at" Købmand Tlior­vald Kiiiil Mathiesen, der tegner Firmaet. — Kapitalen bestaar at" 10,000 Kr. i Aktier ii 500 Kr., der lyde i)aa Ihændehaver; Kaj)italen er fuldt indbetalt, og l^ekendtgørelser til Medlennnerne indrykkes ikke i otlentlige Tidender. 3) Teglværksejer l'oni Vald. Nielsen er udtraadt af og Teglværksejer Stetten 1'. Moller indtraadt i Bestyrelsen for Firmaet ^Fynske Teglværkers Kontor i (Idense** (Andersen ni. ti.); endvidere er den Købmand Knnd Andersen meddelte Kollektiv{)rokura l)ortfalden og saadan Prokura meddelt l'oni Valdemar Nielsen i Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 4) Brændevinsbrænder llol^^er Topp Pe­dersen driver Fabriksdrift her i Byen, Albam'torv Nr. O, under Firma ,,il. V. Pedersens Hra'nderi ved Topp Pedersen'*; Anmelderen er eneste an­svarlige og til Underskrift berettigede Deltager, og llosa Toj>p Pedersen liar Prokura. 5) ({rosserer Carl Johannes llrnun af Kjøbenhavn driver Jlandel her i Byen, Vestergade 76, under Firma ,,Sniort'orretnin,i:;en ,,Favorit" ved Carl Johannes P»rnnn"; Anmelderen er eneste ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltager. ."MagiHtrak-n i Odense, den 4de Maj 1904. J. C. Madsen^ kst. Til Firmaregistret er anmeldt, at Peter Petersen er meddelt Prokura for Firmaet ,,P). Ilvalsøe" kollektivt med hver især af dettes Indehavere. Matrintraten i Odenne, den 6te ]\Iaj 1{(()4. J. C. JMaihen, kst. Magistraten har modtaget følgende Anmeldelse: Medindehaver af Firmaet Niels Jensen & (;0., Vinhandler P. Knntzen, er afgaaet ved Døden, og Vinhandler Christian Nieolaj I)resier er indtraadt i nævnte Firma som ansvarlig og til Underskrift berettiget Del­tager. Magistraten i Odense, den lOde ^Nfaj 1904. J. C. Madsen, kst. Magistraten har modtaget Anmeldelse om, at Kommanditisten er udtraadt af Firmaet Chr. \V. Hansen & Co., og at den Kasni. Jorden Hansen for dette Firma meddelte Prokura er hævet. Magistraten i Odense, den 27de Maj 1904. J. C. Madsen, kst. Magistraten har modtaget Anmel­delse om, at Aktieselskabet „F3'ens Landmandsbank" har vedtaget Ændringer til dets J.(0ve, at Jernstøber 11. Rasmussen Jnn. af Odense er valgt til Medlem af Repræsentant­skabet i Stedet for Kancelliraad Warberg, der er afgaaet ved Døden; endvidere er anmeldt, at lianken forpligtes ved Under­skrift af dens Direktør i Forening med 1ste Assistent I Ir. Harald Petersen. Magistraten i Odense, den 28de Maj 190J. J. C. Madsen, kst. Kerteminde. Det er anmeldt til Handelsregistret, at Spare-o^-Laanekassen for 31edlemmer at' Valgmenigheden i Kerteminde er op­hævet. By- og Herredafogedkontoret i Kerteminde den 18de IMaj 1904. ir. V. Wi/lich. Middelfart. I Henhold til Lov 1ste Marts 1881> bekendtgøres herved, at det til Ilandels­registret er anmeldt, at Johannes Plaetner-Moller driver Handel i Middelfart under Firma „Middelfart Materialliaiidel ved J. riaetiier-Møller". Middelfart Købstads ^lagiwtrat, den 25de Maj 19(M. Ixidi. Ekerotli. Baag Herred, Bestyrelsen for Fleiiiløse Sogiis Spare-og" l;aanekasse har anmeldt, at Skolelærer llaiis Jørgensen, Voldtofte, er udtraadt at Bestyrelsen, og at denne har suppleret sig med Skolelærer Anders Madsen Hauge, Voldtofte, der tillige fungerer som Bog­holder og Kasserer. Baag Herredskontor, Assens, den 19de Maj 1904. ]\ 71/. Andersen. Vends Herred. 1 Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at det til Handels­registret er anmeldt, at Aktieselskabet Spare-og Laanekassen for Ejby og Omegn under dette Firma driver Sparekassevirk­somhed i Ejby under Vends Herred. Bestyrelsen bestaar af Gæstgiver Hans Hansen, Ejby St., Sagfører Jolian William Hansen, sst., Gaardejer Lars Jensen Pe­tersen, Ejby, Gaardejer Anders Jensen, Ejby Mark, Sognefoged Niels Feter Chri­stoffersen, Ellesø, og Gaardfæster Søren \ edige Madsen, sst., af hvilke Gæstgiver Hans Hansen er Formand og Kasserer og Sagfører William Hansen er Bog­holder. Vedtægterne ere af 20de Januar 1903. Ret til at tegne Firmaet tilkommer Formanden i Forening med et Bestyrelses­medlem og Bogholderen. Aktiekapitalen er 10,000 Kr. i Aktier paa 100 Kr. og 25 Kr.; de lyde paa Navn og ere fuldt indbetalte. Bekencltgørelse sker i de sted­lige Blade, f. T. »Middelfart Avis« og »Middelfart Venstreblad«. Vends Herreds Kontor, den 18de Maj 1904. Fdcli. Ekeroth. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 be­kendtgøres herved, at det til Haudels­registret er anmeldt, at Jesper Kristian Antoni Hansen af Ejby, driver Handel i Ejby under Firma „M. Sørensens Efter­ følger"'' som eneste og ansvarlig Indehaver af Firmaet. Vends Herreds Kontor, den 18de IMaj 1904. llicJt. Elceroth. Svendborg. Den i »Statstidende« Nummer II op­tagne Prokuraanmeldelse for Firmaet L. J. Baagøe er urigtig affattet. Den skal lyde saaledes: »Firma L. J. Baagøe har anmeldt for mig at have tilbagekaldt den A. Pe­dersen meddelte Prokura og meddelt ny Prokura til Axel Henrik Gudme". Svendborg Borgtuesterembede, den odie Maj 1904. O. Smith. Aktieselskabet Fiskerkuiterseiskabet „Falken" har anmeldt for mig, at det driver Fiskeri med Hjemsted i Svendborg. — Vedtægter af 2den April 1904. Be­styrelse: Bestyrende Rheder J. Mortensen, der alene har Ret til at tegne Firmaet. Aktiekapitalens Størrelse 5^)00 Kr., nemlig 20 Aktier li 250 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelserne sker ved Brev til hver enkelt bekendt Aktionær. Svendborg Borgmesterembede, den 17de Maj 1904. O. F. Smith. Nyborg, Til Firmaregistret er anmeldt, at Firmaet „C. F. Sehalburg & Son"^ er traadt i likvidation med Konsul, Køb­mand Oliristian August Birch af Dyre­haven, Hjulby Sogn, og Sagfører hudvig Metz af Nyborg, som Likvidatorer og fremtidig har Firma .,C. V. Sehalburg & Søn i Likvidation", der tegnes af de to Likvidatorer i Forening, idet de tidligere Indehavere have fraskrevet sig Signatur­ bci-etti^t'lseii og Konsul ('li risiian August IHrclis Prokura er tilbagekaldt. Nyborg Hyfogo04. Firmaet tegnes af Bestyrelsen. Forenin­gens Medlemmer ere solidarisk ansvarh'ge for dens Forpligtelser. Der sker ikke Be­kendtgørelser i Aviserne til Medlemmerne. Morrcdskoiitoret i Faa))org, den 24(ie MajUXil. S. Ddinliicr. )hiril)(» Amt. Nakskov. Det bekendtgøres herved, at Besty­relsen for Aktieselskabet „Sores hainp­niolle i)a,i::eri'' i Jlenhold til Lov af 1ste Marts 1880 for mig liar anmeldt, at Selskabets Aktieka})ital er udvidet med 30,000 Kr. og lui udgor 180,000 Kr., for­delt i Aktier ])aa 1000 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde })aa Navn. Nakfskov liorginesterkoiitor, don 7de Maj 11»04. l^rehm Hoskucr. Det bekendtgøres herved, at Besty­relsen for Aktieselskabet „L V. K. Tuxen iV Hanunerielis Maskinfal>riker'' i Henhold til Lov af 1ste Mai-ts 1889 foi-mig har anmeldt, at Martin Julius .lansen, iiauritz Martin Justesen og Hans l'eter Carl ilausen ere udtraadte af Direktionen og at i denne er indtraadt Albert Kernhard tHiristian Hansen af Nakskov, der tegner Firmaet alene, medens iovrigt ingen Forandringer er sket. Naknkov Borgnienterkontor, den 24d(! I\laj 11)04. J. (rad, knt. Aiilborg Ainl. <~ Aalborg. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Firmaet A. Freilevs Filial, Aalborg;-, ved Jens Jjarsen'" er hævet. .\all)(jrg Magihitriit, den 30te A])iil 11M)4. F. JtoinematDi. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Fabrikant Lorenz Ilerg af \'ejgaarden ved Aalborg er indtraadt som fuldt ansvarlig Interessent i Aal­borg; Sta^ e-og Tneuldst'abrik, F. Kier A: Co/' Aalltorg Magistrat, den iMe Maj 1JH)4. F. Jiornemann. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Borgmesterfuldmægtig Aage T. Faber og Købmand F. (\ Kier ere udtraadte af Firmaet ^.Aalborg Stave-og Tra'uldsfabrik, F. C. Kier & Co.", hvis eneste ansvarlige Indehaver saaledes herefter er Fabrikant liOreuz I>erg af Vejgaarden. Aalborg INlagistrat, den 10de Maj lit()4. F. Bovtieinann. Til det herværende Handelsregister har Fabrikant Lorenz lierg af Vejgaar­den, der er eneste Indehaver af Firmaet: Aalborg Stave-og Træuldsfabrik, F. C. Kier & Co. anmeldt, at han har forandret Firmaets Navn til: Aalborg Stave-og Træuldsfabrik, li. Herg", og at han sam­tidig har Hyttet Firmaets Kontor og Hjemsted til Vejgaarden i Nørre Tran­ders Sogn, samt at han herom har gjort selvstændig Anmeldelse til Handelsregi­stret i Fieskum Herred. Aalborg Magistrat, den Ilte Maj IfUl. F. Borupmann. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Murmester P. F. Cordes er udtraadt af og at Murmester Otto Ste­iierseii af Aalborg er indtraadt i Besty­relsen for Aktieselskabet De forenede iiordjydske Teglværker". Aall)org Magistrat, den 21de Maj 1904. F. Jiornemann. Fieskum Herred, Til Jurisdiktionens Handelsregister er nnder Ilte ds. modtaget Anmeldelse om, at Fabrikant Loi'eiiz Berg af Vej­gaarden under Firma „Aalborg Stavé-og Træuldsf'abrik, 1^. Berg" som eneste ansvarlig Indehaver driver Fabriksvirk­somhed ved Vejgaarden i N. Tranders Sogn. Aalborg Birk og Flesknin PTerred, den 13de I\Iaj 1904. Ahlefeldt. Kristen Madsen Pedersen, Hmd. And. Cbr. Nielsen og Gaardbestyrer Peder Madsen (Vestergaard), alle i Østerby, Hmd. Chr. Kronborg Kjær i Østerby Skaller og Gmd. Ole Poulsen Jensen i Knudegaard, at under Firma: „Brugsforeningen Øland" drives Detailhandel i Østerby, Øland Kommune, af en Forening, hvis Besty­relse er Anmelderne, med førstnævnte som Formand, hvis Vedtægter ere af 8. Marts 1904, og hvis Medlemmer ere sub­sidiært solidarisk ansvarlige; at kun For­manden og et andet Bestyrelsesmedlem i Forening have Ret til at tegne Firmaet, og at Meddelelse til Medlemmerne ikke skal bekendtgøres i offentlige Tidender. Han Herreders Kontor, den oOte April 1904. T. E. Bang. Tilisted Amt, Helium og Hindsted Herreder. J)et bekendtgøres herved, at Besty­ relsen for „Bostrup og Omegns Brugs­ forening" i Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 i Dag for mig har anmeldt, at Gaardejer Hans Albrekt Pedersen af Stenstrup, der var Bogholder i Foreningen, og Gaardejer Laurids (lir. Laursen af Lundgaard ere ud­traadte af Bestyrelsen, at Boelsmand Olavius Olesen af Mund­strup og Gaardejer 1. M. Olsen af Stenstrup ere indtraadte i Besty­relsen, og at Boelsmand af Mundstrup Jens Peter Jensen er valgt som Bogholder. 1 fellnm-Hindsted Herreders Kontor, den 17de ]\laj 1904. Chr. J. Bjerre. Hjørring Amt. Øster Han Herred. T Henhold til Firmaloven af 1. Marts 1889 er hertil idag anmeldt af Hmd. Thisted. Carl Emil Jensen har for mig an­meldt, at han driver Handel i Thisted under Firma „Vareluiset Mesenborg ved Carl Emil Jensen", og at han er eneste Indehaver af Firmaet samt eneberettiget til at tegne samme. Thisteds Kjøhstads INTagistrat, den 28de April 1904. dansen. Hassing-Refs Herreder, Overensstemmende med Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at „Hurup Jern-, Staal-og Støbe­godsforretning", Aktieselskab, hvis Ved­tægter ere af 24. April 1904, driver Køb­mandshandel, navnlig med Jern og Støbe­gods i Hurup By og Sogn, Refs Herred, Thisted Amt. Bestyrelsen bestaar al P. P. Dam og J. N. Krabbe, begge af Hurup. Ret til at tegne E'irmaet har hvert af Bestyrelsesmedlemmerne. Ingen har Prokura. Aktiekapitalen er 10,000 Kr., fordelt paa 20 — paa Navn lydende — Aktier a 500 Kr. Aktiekapitalen ind­betales med 25 pCt. inden den 1. Juli d. A.; Resten indbetales, naar det paa en (Teneralforsamling vedtages enstemmigt af Selskabets Aktionærer. Bekendtgørelse skal ikke ske i otlentlig Tidende. C. ]*>. Hannen. \'iborg Amt. Lysgaard og Hids Herreder samt en Del af Houlbjerg Herred. Til liaiKlelsrcgistret for Jjysgaard m. 11. Herreder er anmeldt, at Gaardejer Soren (hrisliaii Andersen af Vinderslev or udtraadt af 1 bestyrelsen l'or \'inderslev Sogns Spare-og Laanekasse, og at Gaard­ejer Knud Henrik ('lii'islensen af Lysdal er indtraadt som Medlem i samme Be­styrelse. Lysgaard in. Il, I renetlcrs Kontor, Kjcllorn|), don Glo Maj 19(»4. (Ilrifitopher Krnhhr. Middelsom-Sønderlyng Herreder. i j Det bekendtgøres herved, at det her-! til or anmeldt, at N. 1'. Jensen og H. I .lensen af Jijerringbro under Firma „l>ro-i (Irene .lensen" drive Detailhandel i l^jer-1 ringbro, Jl jermind Sogn, og at begge ere j ansvarlige Deltagere og hver for sig have j Ivet til at tegne Firmaet. Middelsojn .Søn(U'rlyn. Swane. Til Handelsregistret har jeg mod­taget følgende Anmeldelser: 1) Bestyrelsen for Aktieselskabet (xløde­netsi'abrikken Phonix anmelder, at Ingeniør Valdemar Rruun er ud­traadt af Bestj^relsen, og at cand. juris, Sagfører Rasmus Andrup With af Randers er indtraadt i Stedet for. 2) Bestyrelsen lor Mejeriaktieselskabet Oaimiark anmelder, at Mejeribesty­rer riioiiias Stetfeiiseii af Hørdum or udtraadt al' liestyrelsen, og at Mejerihestyrer Jens Cliristiaii Esben­sen af Viborg; er indtraadt i Stedet for, samt at Aktieka[)italen er for­højet til 500,000 Kr. i Aktier a r)00 Kr. alene lydende paa Navn; af det forøgede Aktiebeløl) er (52,000 Kr. fuldt indbetalt, medens Resten indl^etales efter Anfordring af Be­styrelsen. o) Firmaet «Ak(ieselskal»el Kanders Oanij)vaskeri** er o))hævet. Ik'uiitlrrs Miiiriwlrat, dcii lOdt* .Maj 1W04. I). Strane. Mols Og en Del af Sønder Herred, 'i'il Handelsregistret her er annjeldt, at der i P>estyreisen for Vislofl So^^ns Spare-oi; Laanekasse er foregaaet den Forandring, at Formanden Gaardejer S. .lensen og Næstformanden Lærer .1. Uend­Ita'k ere udtraadte og Gaardejer S. 1'. .lensen af Strands og Sognefoged .1. Olsen af Vistoft indtraadte, henholdsvis som Formand og Næstformand. llorredskontoref i den 7do Maj TjtpUfhjIC. Galten, Støvring og Nørhald Herreder. Iiestyrelsen for Asfers-Kaarup Koni­njunes S|)are-Laaiiekasse har til det her førte Handelsregister anmeldt, at Gaardejer Andreas Andersen, Purhus, er indtraadt i Bestyrelsen i Stedet for (laard ejer .'aeob Cliristian Jaeobsen, Fjstrup, der er afgaaet ved Døden. Ndrliald in. <1. IFcrvcdprs Kontor, I'anders, den 28de Maj 19()4. Borhrvf/. P>ib(^ Amt. Esbjerg. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at det for Magistraten er anmeldt, at Aktieselskal^et Esbjer^^-Fanm Kank den 18. Februar d. A. har ved­taget Ændringer i Selskabets Love, og at dets Aktiekapital er forhøjet fra 500,000 Kr. til 1,000,000 Kr., der ere fuldt indbetalte og fordelte paa 20O0 Ak­tier å 500 Kr.; Aktierne ere dels ud­stedte til Ihændehaveren, dels noterede paa Navn. Bekendtgørelse til Medlem­merne skal nu ogsaa ske i ,,Berlingske Tidende«. Esl»jerg Kølisfads Mairi.-^trat, den 30te April J. LyngJnjc. I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at det for iNhigistraten er anmeldt, at Aktieselskabet J). Wenzels lithograliske Etablissement« under 2. d. M. har foretaget Forandringer i Selska­bets Vedtægter, bl. a. gaaende ud paa, at Aktiekapitalen forhøjes fra 2,000 Kr. til 12,000 Kr. KKhjerg Købstads Masfistrat, den I4dc Maj • 1904. J. Jjj/ufihi/e. 1 Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at det for Magistraten er anmeldt, at .lens Christian Melsen af \'orup som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet „Esbjerg;; Partivaret'orretnin.i;­ved ,1. dir. Nielsen** driver ILindel i Fs­bjerg. Prokura er meddelt Nikolaj AniJ;nst Seliinidt af Fsl)jerg. M8l)jerg Købstads IMafrintrat, den 18de ^Maj ' 19(illins?-Nøiro Ilcrmlors Kontor, »len 2(l('n Mnj li)Ot. I. H. Fr. 67/r. Sdnjttf', kst. Vejle Amt. V^ejle. 1 llenliold til Lov Nr. 23 af 1. Marts 18H9 ))cken(Ugøres det, at jeg til det lier­værende Handelsregister har modtaget lolgende Anmeldelse fra Firmaet .,Aktie­selskaltet Vejle Klektricilets-Værk"; Køb­mand Frederik Christian l'eseliardt er udtraadt af r>estyrelsen samt fratraadt som Forretningsfører, og er i lians Sted i Bestj'relsen iiidtraadt Fabrikant Jens dlirlstian ("lirisliaiiseii at Vejle. I Sel­skabets \'edtægter af 16. og 30. Marts ISDf) er der nnder 22. Febrnar d. A. foretaget Ændringer. Aktiekapitalen er forbøjet fre 80,000 Kr. til 105,000 Kr. fordelt paa lOo Aktier å 1000 Kr., der ere fuldt indbetalte. Der er meddelt Bankkasserer l'eler Cliristiaii Kiiiil Kas­iimsseii af \'ejle Prokura. Vcjlo K»)listii