Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning. 1904. ånnielilelser, tekienJlprte i Berlinpte lidenile i larts laaiicu. No. 3. Kjøbenliavn. AiinioUJehpvnc (mgaa føUirndc Firmaer: (Do vpdføjodo Tal angive Hidenio, hvor Aiiiiiel­delseiiie tind(>s.) J la mode i^ed Ohhson, •/r. Alfa, Ah fiesdskahcf, 4/). Audehselslahet Saltbæk­vig Ferskvaiidskulfnr, 44. Andersen, A. & Co., 47. Anglo-Scandinavian Li­corice Importer, llie, ved Thor J>ani, 46. ArdoisCj .I ktieselskahet, 45. Billige l^lip, Den, ved Rundrfaarn, Aktiesel­skabet, 44. Tidlige Flip, T>en, ved Unndetaarn, Tndeha­rer Ore Petersen, 44. Broiot, 1'., jim. tf-Co., 4H. Christensen ansk Dent(d Depot ved C. F. Svendsen, 47. hanske Kaffe-Kompagni, Det, Aktieselskab, 4H. I>avidsen rf; Co., 4(i. Druen, Aktieselskabet, Ebbes, Ti. G., Filial ved .1. P. Anderse.yi, 4H. Elektrisk Bureau ved C. F. Bornemami fiautler & .1. Thomsen, 47. Elektrisk Bureau ved C. E. Svendsen, 47. Erichsen, H., 44. Filial af Heinrich Roozen 4': Sønner, Roosen van Merbeecks Ffterfølger, ved A. I*. Andersen, 4H. Filial for Skandinavien af Aktieselskal)et Va­cuuni OU Co. ved Ernst Michctelscn, Fiskee.rportselskabet / >an­ii>ark, Aktieselskab, 4r>. Flach Æ Thestesen, 44. Flip Centralen ved L. S. Christensen, 45. Fodtøjsmagasinet Cen­fru)n ved Holger Sevel, 45. Forenede Formænds, De, Aktieselskab, 4:2. Forenede I'ortland-Ce­ntent-Fabrikers Salgs­ kontor, .Aktirselskabet I>e, 47. Forsikrings-og Genfor­sikringsbank Nova, Akticselskcd)et, 45. Foss, Chas., 47. Gantin ved Lønkoldt, 47. General Accident Assu­rance Corporation Li­mited, The, Aktiesel­skabet, (2 Anm.), 42. Gommesen, E., <('• Co., 42. Gonnuesen, E., (f-Schra­ der, 42. Hansen, Oir. I'., 44. Hansen, Peter Christian Frederik, 48. Holms Reproduktions­anstalt, Holm ct Gjel lemp, (2 Anm.), 42,47. Holmbladsgades, Kiosk, Aktieselskabet, 45. Jernbane-Basaren ved Petersen, 42. Johnsen & Larsen, 45. Kjøbenhavns Fntrejire­nørforretning, Aktie-j selskabet, 47. Kjøbenhavns Vltramarin-j og kemiske Fabrik,| Rasch Æ Co.'s Efter-j følger, 45. \ Kgl. Hof-Paraphjfabri-' kant J/. Polack jnn.s ' Efterfølger, 43. i Kontoret for Fællesind-i kjøb af undersøgt Mark­frø (Markfrøkontoret) ved Carl yFaag, 45. Kontoret for Fællesind­kjøb af undersøgtMark­frø (Markfrøkontoret) red Wilh. Schmidt og Carl Maag, 45. TCunst, E., & Reinholdt Nielsens Møbel-Etab­lissement, 45. Leo London, 43. Livsforsikrings -Aktiesel­skabet Nordpolen, 42. Livsforsikringsselskabet Nordpolen, Aktieselska­bet, 42. Maale, S., 42. Marstrands, Jacob, Ba gerier og Biscuitfabrik, 46. Mørck, L. F., & Co., 43. Nielsen, A. Aug., 42. Nielsen, A. Fagel, 45. Noblesse ved Scharf, 43. Noblesse, E. L^hning, 43. Nordisk Blomster-og Bladefabrik, Krohn & Wengel, 43. Nordisk I{ommercebank ved G. Jensen, 43. Olirarius, H. R., 46. Oversøiske Kompagni, Aktieselskabet Det, 44. Pakkassefabriken Embal lage. Aktieselskabet, 42. Patria, 43. Patria, Aktieselskabet, 43. Petersen & Brill, 43. Petersen, John, 42. Peuchert, Agnes, 44. Pia, F. CJir., 46. Schmidt, Andr., 45. Schmidt, Chr., . Firmaet Valdomjir Sclinii«!! iV' cr lifovet. Firmaet Valdeniar ScliiuiiU Cliarlcs Nielsen driver Jlaandværk; 0||<> \ al(leniar Scliinidl ojr Cliarles Niehcii ere de an­svarlige Deltagere, k'nn deti sidstnævnte tecner Firmaet. Ilciilia Marie Hansen, lodt Sørensen, er udtiaadt al Firmaet N. ('lir. Synder­^'aards KrierlHl^;"er, der lortsættes af den hidtidige 1 )eltager)larlin l.ndviic Mever. Trederilv Andreas Petersen driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver ai' Firmaet .lernbane-liasaren ved l'eterson. Under Firma Aktieselskabet l'ak-I kassefabrikeii Finibalia^e drives Pakkasse­: l'at)rikation m. m. af et Aktieselskab, hvis , \'edtægter ere af 22de Februar 1904, og I hvis Ik'styrelse bestaar af Cliristeii Nielsen IJeck som Formand, Joel Knoeh Ihei^er I og lians Jensen, sidstnævnte boende Helleriij). I'irmaet tegnes af F'ormanden ; i Forening med et af de andre Medlem­! mer af Bestyrelsen. Kajutalen udgør j21{)() Kr. i Aktier i)aa 50 Kr., lydende paa Xavn; r)0 j)C't. er indbetalt, Hesten i kan fordres indl)etalt med 1 Aars \'arsel. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offent­ lig Tidende. Eli Ferdinand Villielni I nniaek, bo­ende i Ilelleru]), driver Ilaandværk som eneste ansvarlig fndehaver af Firmaet J. W. Fninaek. i Jolin liH.iislrnp Petersen driver ]hm­' del som eneste ansvarlig Indeliaver af i Firmaet Jolin Petersen. Sarali LH^^slrup I og Hansine Knudsen haveKollektivj>rokura. Sojdius Lauritz llen.jainin »aale driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver al Firmaet S. )Iaale l'irmaet l>e lorenede Foi'niaMids Aktie­selskab er hævet. Den af Theodor \ ielor Adolf Truelsen for Aktieselskabet liivsl'orsikringsselskabet Nordpolen drevne Agentur er hævet. Krederik Sleenberi? driver Livsforsik­ringsagentur for lilvsl'orsikrings-Aktiesel­skabet Nordpolen i Stockholm, hvis \'ed­tægter ere af Ilte Decemler 189(5, og hvis Kaj)ital udgør r)00,(K)() Kr. i Aktier ))aa {")()() Kr., lydende i)aa Navn; r)0 pCt. er indbetalt, og for liesten er der givet I Garantiforskrivninger. Bekendtgørelser ske i Kundgørelsestidenden. Nævnte F. I Steenberg er Selskabets herværende l>e-I styrer og har Jiet til at undertegne. i Henning? Olaf Theodor Vilhelm ( ohrt j driver Handel som eneste ansvarlig Inde­ haver af Firmaet Skandinavisk llilled-oi;' ! Kortl'orlai;" ved Th. ("olirl. i \ aldeniar Marius Wellini; er indtraadt i Firmaet Holms Keproduktionsanstalt. Holm A; (ijellerup, som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Andreas Au^;ust Nielsen driver Ilaand­værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. Aiii?. Nielsen. Per llafner har Prokura. Den af Firmaet K. (JoniUiesen & Co. for Aktieselskabet The (»enerai Accident Assurance Corporation Limited drevne Agentur er hævet. Firmaet E. (iommeseii & Schrader ved Indehaverne Edward Frederik Christian (lon)meseii, boende paa Frederiksberg, og Edwin Henry Aui;ust Schrader. boende i Charlottenlund, driver Brandforsikrings­agentur for Aktieselskabet The (ieneral Accident Assurance Corporation Limited Perth, hvis N'edta^gter ere af 2;Me Fe )>i'uar 18tn, og livia Aktieka])ilul udgør 400,000 Lstl. i Aktier j)aa 1 lydende paa Navn; 25 pCt. er indbetalt, Resten indbetales paa Anfordring; et Reservefond })ua 100,000 Lstl. er fuldt indbetalt. Be­kendtgørelser ske i engelske Blade. Sel­skabets herværende Bestyrelse er Firmaet E. Goniniesen & Schrader ved dets ovennævnte Indehavere, der tegne Sel­skabets l^^irina. Den .lolni Arthur l.aiii^e af Teter Clirisliaii Frederik Ihiiiseii meddelte Pro kura er tilbagekaldt. Firmaet (lir. Sehuiidi & Co. har med­delt Laurentius August («eorg .loliau Traiisé Prokura. Firmaet Petersen & lU'ill driver Haand­værk; Otto lljaliuar Erik Petersen og Cliri­stiau hnnianuei Ih'ill ere de ansvarlige 1 >eltagere. Carl Adolph Morck er udtraadt af Firmaet L. F. Moreiv & Co., der fortsættes af den hidtidige Deltager (Jarl Christian Hartvig;' Lillienscliiold. Firmaet har med delt Johan Christian Frederik Thiirnier Prokura. lians Clement Marott Pedersen driver Handel som eneste ansvarlig Lidehaver af Firmaet Standard Olie import ved Ma­rott PederseiK beo liondon driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Leo London. Firmaet Filial for Skandinavien af Aktieselskabet Yaeuum (lil Co. ved Ernst Miehaelsen har meddelt Theodor Adler Svanholm Prokura. Under Firma Aktieselskabet Ost-Vend­syssel drives Høkerhandel af et Aktie­selskab, hvis V'edtægter ere af 4de De­cember 190o, og hvis Bestyrer er Flrik Valdemar Schaumburi;-, der tegner Fir­maet. Kapitalen udgør 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser ske »Berlingske Tidende«. Ca.ja Severine Sehou, født Bøggild, driver Fabriksvirkson:ihed som eneste an­ svarlige Indehaver af Firmaet C. Schous Fabrikker. Vi^go Meyer driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kgl. llof-Paraplyfabrikant M. Folaek jun.s Efterfølger. Firmaet Patria er hævet. Uuder l*lrma Aktieselskabet Patria drives Handel med ('yder, Maskindele m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 19de Februar 1904, og hvis Be­styrelse bestaar af Ditmar Anton Johan Clemmensen, boende paa Frederiksberg, Soren Thorup og Rasmus Nielsen Kasmus sen, af hvilke Førstnævnte tegner Firmaet. Selskabets Kapital udgør 5000 Kr. i Ak­tier paa 1000 og 100 Kr., der lyde paa lliændehaver og ere fuldt indbetalte. Be­kendtgørelser ske i »Berlingske Tidende«. Firmaet Noblesse ved Scharf er hævet. Anders Peter Andersen driver Handel som eneste aiisvarlig Indehaver af Fir­maet R. (i. Ebbes Filial ved A. P. An dersen. Anders Peter Andersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Filial af Heinrich Roozen & Sønner, Roozen van Meerbeecks Efterfolger ved A. P. Andersen. Erik Valeur er udtraadt af Firmaet Erik Valeur & Sommer, der fortsættes af den hidtidige Deltager llans Adolf Bror­son Fogtmann Sommer. Conrad Johan Christian VVengel er udtraadt af Firmaet Nordisk Hloinstei'-og Rladefabrik. Krohn 4 Wengel, der fort sættes af den hidtidige Deltager Hendrik Walter Krohn, der_l"remtidigt tegner Fir­maet. (lustav Arendt Ferdinand Jensen dri­ver A'eksellerer-og Banklorretning sonj eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Nordisk Komniercebank ved U. Jensen. Wilhelm 31aximilian Walther llosse har Prokura. Elida Alfrida Rosalie Lehning driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Noblesse, E. Lehning. Firmaet Aklicsclskaltcl Wals^^aard & Co. er hævet. Firmaet I iilvei'sal Kx|U'<'s. Salicatlis Kncrl'oliceiT, driver fremtidigt kun Spedi­tion, ikke Ilandek Kiiiil Theodor Kredc­rik .lorf^i'iiscii, boende paa Frederiksberg, er derhos indtraadt som ansvarhj; Del­tager i Firmaet, der kun tegnes kollektivt al' ham og den hidtidige hulehaver, riii'j­ sliau \illielni Aii,2:u^t .lor^^eiiseii. Kasiiiiis ilciirik Hansen driver Fii­hriksvirksondied som eneste ansvarlig Indehaver al' Firmaet Skandlniivisk lius Carl Alexandei-Christen­sen, boende i llelleruj), og Cai'l l'hillp Seidelin ere de ansvarlige Deltagere. Ferdinand )liehelsen driver Ulykkes­forsikringsagentur for riykkesl'0rsikrini;"s­aklieselskahet lleinidall i Stockholm, hvis Vedtægter ere af 14de April lt)UO, og hvis Kapital udgør 100,000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende j)aa Navn og fuldt indbetalte. liekendtgørelser ske i 2 i Stockholm udkommende lilade. Nævnte l'\ Michelsen er Selskabets herværende Bestyrer og har Uet til at undertegne. Christian Peler Ferdinand Hansen, som var Indehaver af Firmaet Clir. 1*. Hansen, er afgaaet ved Doden. Forret­ningen fortsættes under samme Firma af Kninia Hansen, født Christensen, som eneste ansvarlige Indehaver. F'irmaet l>eii hilli^e Flip ved KiDide­laarn. Indehaver Ove Tetersen, er hævet. Under F'irma Aklieselskahel Den hil­li^e Flip ved Hnndetaarn drives Fabrika­tion af Lingei'iartikler m. m. af et Aktie­selskab, hvis Vedtajgter ere af hSde Fe­bruar og Ilte Marts 1904, og hvis liestyrelse bestaar af Ollo Ferdinand Jep­pesen. Harry Arnold iMlninnd liillie(|vist og (Ive Valdemar IVlei'sen, af hvilke den Sidstnævnte tegner Selskabets Firma. Ka­pitalen udgor oOOO Kr. i Aktier })aa 100 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde paa Navn, men kunne transporteres til Ihænde­haver. Bekendtgørelser skulle ikke ske i olVentlige Blade. Inrmaet Andelsselskabet Saltliækvi;; Ferskvandsknllnr har under 21de Novem­ber 11K)3 vedtaget Lovændringer, hvor­efter Ka]>italen er forøget med 70,000 Kr. l'ra^ferencekapital, af hvilke oO j)Ct. er indbetalt, medens 25 pCt. skal indbetales i den nærmeste Tid og Jiesten efter Be­styrelsens nærmei'e Bestemmelse. An­tallet af Bestyrelsens Medlemmer er for­øget til o. Frederik Adoljdi Sclilei»pei;rell Winkel er udtraadt af Bestyrelsen og Harald Frederik William IMetriehson. Johan Heni'ik Carl Hast og l lrik Anton de Fine Sklbsteeek ere udtraadte af liestyrelsen og Frederik Lanrilz Peter Hoppe samt llalf i;;;-Svendsen (Christensen, boende i Hellerii}), driver Fiandel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Flip Centralen ved L. S. Christensen. Firmaet Johnsen & Larsen driver Handel; Jens Peter Larsen og Olnf Chri­stian Johnsen ere de ansvai-lige Deltagere. Firmaet tegnes kun af begge Deltagere i Forening. Lauritz Peter llolniblad er udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Ardoise og Andreas Christian llolniblad indtraadt i Bestyrelsen, for hvilken han ei-valgt til Formand. Firmaet Andr. Sehniidt ei-hævet. Firmaet Kontoret tor F;ellesindkob af nndersogt Markfro (Mai'kfrekontoret) ved Willi. Schmidt 02: Carl Maag er hævet. Carl Maag. l)0ende i Charlottenlund, driver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Kontoret for Fa'lles­indkob af undersøgt Markfro Olarkfro­koiitoret) ved Carl Maag. Firmaet E. Kunst & lleinholdt Niel­sens Møbel-Etablissement driver Jlaand­værk. Harald Emil Kunst og Peter Rein­holdt Theodor Nielsen ere de ansvarlige Deltagere. F'irmaet Kjobenhavns Ultramarin-og kemiske Fabrik. Rasch & Co.s Efterfølger. er hævet. Niels Martin Hansen er udtraadt af Bestyrelsen for FiskeriexjM)rtselskabet hanmark. Aktieselskab, og .lohann Pfalf­stetter indtraadt i Bestyi-elsen med Ret til at tegne Selskaftets Firma. Søren Christian Sørensen og Martin Andersen ere udtraadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet Druen og Rasmus Jensen samt lugvard Christensen-Kjærgaard ind traadte i Selskabets Bestyrelse. Under Firma Aktieselskabet llolni­bladsgades Kiosk drives Detailliandel af et Aktieselskab, hvis \'edlægter ere af t5de Marts 1904, og hvis liestyrelse be­staar af Niels Peder Nedergaard Pedersen. Petei' Andreas Pihl. boende j»aa Frederiks­berg, og Hans Peter KailoAV. af hvilke sidstnævnte tegner P^irmaet. Ka])italen udsør 1200 Kr. i Aktier paa 100 Kr., der Ivde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn; 75 i)('t. er indbetalt. Resten kan indfordres med Maaneders X'arsel. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende.« .lohannes Ferdinand Edvard Sommer er udtraadt af Firmaet F. Edv. Sommer & Søn. der fortsa^ttes af den hidtidige Deltager Poul Martin Johannes Sommer. Tlior hinii »Irivcr Hiindt-l soiii ciicsic ansvarlig Indehaver af b'irinaet Tlio Aii.^'lo-Scaiidiiiaviaii IJcoricc Iniporlcr ved Thor ham. Tlioi* Hansen driver Handel som eneste ansvarlif^ Indehaver al' Firmaet Olforrelnin^Mi KjolM'nlia\n ved Tlior Hansen. .laeolt Nicolai Marslrand er ndtraadt al l<'irmael Jacob >Iarslninds Uatcerier IMscnillaltrik. der fortsættes af den hid­tidige Deltager (Hav Theodor Marstrand. Firmaet H. U. Olivarins er hævet. IVlei' Haniei Hvalsøe. som var Del­tager i Firmaet Krik Slokkehye \ Hvalsoe. er algaaet ved Doden. Forretningen fort­sættes nnder samme Firma af den hid­tidige Deltager Krik l'eler Slokkehye. I'irmaet har meddelt (i'nsla\ ilehrend og Kniil (Hsen Kollektivproknra. Firmai-t ha\idsen iV Co. har tilbage­kaldt den .lacohus .Manrils Nan der Sfeni­pel givne Prokura. Firmaet Uet danske Kalle-Konipa;?ni. Aklieselskal>. har under lUde Marts l'.K)4 vedtaget LovuMidringer, hvorefter Sel­skabet fremtidig driver Detailhandel og­saa med 'Phe, Kakao m. m. efter Ik'sty­reisens Skn-cttiingen fort-sa;ltes under samme Firma af den hid­tidige Deltager IVIer de Niilly Unnvn Jnn. Fii-maet har meddelt Tarl Ann'iist Melsen og Axel Villielni Winkehnann Kollektivprokura. Firmaet Tryg. Udkelif; hivslor­sikringsanslalt, er afmeldt paa (Jrund af Xavneforandring. Fnder Firma Tryg. Livsl'oi'sikrings­anslalt. drivcis Livs-og Ka])italforsikring af et Selskal) med begrænset Ansvar, hvis X'edtægter ere sidst af ^)de Marts l'.H)4, og hvis l>estyrelse bestaar af et l>est3Telsesraad, f. T. .lanns Michael Carlsen. Hsear Andreas Iteehendorir, i^egge boende ))aa Frederiks)»erg, og Andreas Nicolai AdolT Carlsen, sinnl en Diiektiou, f. T. Knud lleg-retersen og Carl Hnrran. Selskabets Firma tegnes enten af 2 af Bestyrelsesraadets Medlemmer i Forening eller af et af disse i Forening med et af Direktionens Medlemmer. Den indskudte Ka})ital udgør 1,()()(),000 Kr. i (ilaranli­beviser ])aa 1000 Kr., lydende j)aaNavn; 10 ])("t. er indbetalt. Jvesten kan ind­fordres efter nærmere l^estemmelse. Med­lemmerne hæfte ikke for Selskal)ets l^'or­pligtelser. Bekendtgørelser ske i »Ber­lingske Tidende«. I'^irmaet Tryg. Syge-og Tlykkestor­sikringsanslalt. er afmeldt j)aa llrund at Xavneforandring. Tnder Firma Thor, Syge-di ITykkes­l'orsikringsanslalt. drives Syge-og l.^lyk­kesforsikring af et Selskab med begrænset .\nsvar, hvis \'edtægter ere sidst af '.tde Mnrts P.M>4, og livis Bestyrelse bestaar af et Bestyrelsesraad, f. T. Janus Michael Carlsen, Oscar Andreas Kechendorir. begge boende ])aa Frederiksberg, og Andreas Nicolai Adoll' Carlsen, samt en Direktion, f. 'W Knud llog-Pelersen og Carl Hurrau. Selskai)ets Firma tegnes enten af 2 af Bestyrelsesraadets Medlemmer i Forening eller af et af disse i Forening med et af Direktionens Medlennner. Den indskudte Kapital udgør f. T. 100,000 Kr. i (ra­rantibeviser paa 10(K) Kr. eller 100 Kr., lydende paa Navn; af 100,000 Kr. er 10 [)('t., af 00,000 Kr. 25 pCt. indbetalt. Resten kan indfordres efter nærmere r>e­stcnnnelse. Medlemmerne hæfte ikke for Selskal^ets Forj)ligtelser. Bekendtgørelser ske i »l>erlingske Tidende«. Fnder Firma Sa'kkefalu'lkken Skan­dia, AklieseJskah. drives Forarbejdning af Sækkestoller og Drejler af et Aktie­selskalt, hvis \'edtægter ere af 22de Marts li)04, og hvis Bestyrelse bestaar af Conrad Johan Christian Wengel og Christian Ciiarles Si^dius Aahling, der i P'orening tegne Firmaet. Kaj)italen ud­gør 20,000 Kr. i Aktier paa 1000 og 200 Kr., der lyde paa Ihændehaver; oO ])('t. er indbetalt. Resten indbetales efter l>e­styreisens Bestemmelse. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende«. Alma Christine Caroline Tio, født Clausen, boende i Ordrup, driver lian­ (led .'^oiii aiisvai'lij^ liiaa 500 og 100 Kr., der lyde ])aa Ihændehaver. 20 pC't. er indbetalt, Resten kan indi'ordres efter Bestyrerens Forlangende. Bekendtgørelser ske i »Berlingske Tidende«. Ivar Filluii^" Hauseu, som er Deltager i Firmaet H. Struers cliemiske Lahoraio riuui, fører ifølge kgl. Bevilling Familie­navnet Wiudf'ei(l-Haiiseii. Cliarles 0((o Frederik Foss driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CII as. Foss. Iledera l'aiiliiia Olilssoii driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A la mode ved (llilsson. Firmaet A. ,1. Andersen & Co. driver Fabiiksvirksomlied; Anders .laeol) Ander­sen, lioende ])aa Frederiksbei'g, og IMiilii> Herman Liiliniann ere de ansvarlige Del­tagere. Firmaet Aktieselskabet De forenede PortlandCement-Fabrikers Salgskontor er ha)vel. Julius Frederik (ijellemp ei-udtraadt af Firmaet Holms Heproduktionsanstalt, ll()lm & tijellerui). der fortsættes af den hidtidige Deltager Valdemar Marius Wel­ling'. Firmaet har derhos tilbagekaldt den Axel feter .lori^en Holm givne Prokura. Firmaet Elektrisk ISureau ved €. E. Svendsen er hævet. Firmaet Elektrisk lUireau ved ('. F. Hornemann l>audtler & A. Thomsen driver Haandværk; Carl Frederik Lauritz Uorne­ i inann Haudtler og Au;;usl Thomsen eic de ansvarlige Deltagere. Carl Edvard Svendsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Hansk bental Depot ved (\ E. Svendsen. Carl Frederik .laeob Selileiss har Prokura. K jøbeiihiiviis ^lagistrat, den 2!J(le Marts 1904. Kjflbenhavns Amt. Frederiksberg Birk. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg har mod­taget følgende Anmeldelser: 1. Aktieselskabet „Det danske fJas­kompaft'ni^S Aktiekapital er ved Udstedel­sen af 4000 8tkr. fuldt indbetalte almin­delige Aktier a Kr. 180 Lst. 10, forøget saaledes, at dens Størrelse nu er Kr. 6,300,000 =-Lst. 350,000 i ahnindelige Aktier a Kr. 180 ^ Lst. 10, lydende paa Ihændehaveren, og Kr. 1,800,000 = Lst. 100,000 i Præferenceaktier a Kr. 180 = Lst. 10, lydende paa Navn. 2. Aktieselskabet „M. J. Hallins Son ner" har udvidet sin Aktiekapital til 1,000,000 Kr. Alle Aktierne, der lyde paa Ihændehaveren, men kunne noteres paa Navn, ere fuldt indbetalte og paa 1000 Kr. Stk. Frerenorvirksomhed j>aa Fre­deriksberg som eneste og ansvarlige Inde­havere al Firmaet ..lljoni -Henriksen & l'^nhver al" Indehaverne er berettiget til at tegne Firmaet. l"roiUMik>»l>('r;r iJirk, 4 paa Fi-ederiksherg. 2. Under Firma: „Aktieselskabet 1'. Madsens Skærvefabrik (iirnsgra> ved lledclinsene'" med Hjemsted paa Frede­riksberg drives Fabrikation af Skærver og 'i'ilvirkning af Grus af et Aktieselskab med Love af 18de Marts 11H)4. Selskabets l>estyrelse bestaar af H Medlemmer, nem­lig I>estyreisens l<''ormand, Fntreprenor I*. Madsen, U. af lM)g., boende (!l. Konge­vej 123, 1ste Hal, Ingeniør og Entrepre­nør llolj^er Sehiølz, boende Hortensiavej f), begge ]>aa Frederiksberg, og Overrets­sagfører William Honinn, boende NyVester­gade 18, 3die Sal, Kjøbenhavn. 2 Be­styrelsesmedlemmer tegne Firmaet. Aktie-ka))italen bestaar af 300,000 Kr., fordelte paa 300 Aktier a 1000 Kr., lydende paa Navn. Aktieka])italen er fuldt indbetalt. Bekendtgørelse kan ske i lierlingske 'Fi­dende. Firmaet ..Johan Nielsens Fonra^e­handel, M. Kriinse," meddeler, at Kre(le­rik Andersen har Prokura. l"r('iUTikfil)('rry,i;­^eri, Aktieselskab'* er hævet. Udskildo Kf)l)Blads Masiistiat, den Isto .Marts n>04. Carl Miiller ul' Koskildc har til Han­delsregistret aiiiiieldt at drive Handel i Iloskilde som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Mamif'aktur-Uiiioii ved (]ai'l Miiller". Aage Villiam Miiller har Proknra. Ivoskilde Købstads ^lasiiKtrat, den 18de ^Nlarts 1904. AagcKird. Frederilvsbor^" o Amt. Hillerød, Herved bekendtgøres, at det for Under­tegnede er anmeldt, at Enkefru l^aiira Larsen, født Tegner, fortsætter den af hendes Mand, Fabrikant liars Petev Lar­sen drevne Fabriksvirksomhed i Hillerød under samme Firma „Hillerød l)ami)> ogn­falirik og Træskæreri". Anmelderinden er eneste ansvarlig Indehaver. Tidligere anmeldt Prokura for Ouniiar Larsen ved­bliver. Hillerød BorsmeHterkontor, den 27de Februar J904. O. l^eumann. Helsingør. I Henhold til Lov om Handelsregistre ni. m. af 1ste Marts 1889 er for under­tegnede Magistrat anmeldt, at A'ilhelm Valdemar Uoysen, Plelsingør, under Firma „Helsingørs nye Torvehandel Aed Vilhelm Hoj'sen" driver Handel i Helsingør som eneste ansvarlig Indehaver. Hvilket her­ved bekendtgøres. Helsingørs 3Iagistrat, den 8de Marts 1904. Tlosenstand. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 er for under­tegnede Magistrat anmeldt, at Peter Sø­rensen og (Jarl Hasmns Johansen drive Fabriksvirksomhed i Helsingør som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet „Hel­singørs Tæppefabrik ved Sørensen & .lo hansen". Firmaet kan kun tegnes af begge Indehavere i Forening. O Hvilket herved bekendtgøres. Helsingørs Magistrat, den 18de Marts 1!)04. Bosenstand. I Henhold til i^ov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 er fur under­tegnede Magistrat anmeldt, at Hermann Petersen driver Handel her i I>3'en under Firma „Varehnset )lessenborg ved Herm. Petersen'*. Hvilket herved bekendtgøres. Helsingørs Magistrat, den 18de Marts 11>04 Viosenstand. Kronborg vestre Birk. I Henhold til Lov om Firma m. m. af 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for mig er amneldt, at Firmaet A. & F. Ilock i Græsted er hævet. Kronborg vestre Ilirk, den 2Gde Marts 1J)04. Hdmmericli. Holbæk Amt. Kalundborg. 1 Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. V. af 1ste Marts 1889 bekendt­gøres herved, at jeg under G. 1), har modtaget Anmeldelse om, at Carl Angnst lU'OStrom driver Fabriksvirksomhed i Kai­lundborg som eneste Indehaver af Fir­maet Kalhindborg Oyclefabrik ved 0. A. Hrostronr*. Kallundl)org Borgmesterkontor, den 3die ^Nlarts 1!»04. Fioh. Stricl'er. Nykjøbing paa Sjælland. Det bekendtgøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse til Handelsregistret om, at Snedkermester Lauritz (iottfred Ferdinand Larsen heraf Byen er udti-aadt af Bestyrelsen for „Spare-Og Laaiiebanken for Nykjøbing S. og Omegn, Aktieselskab", og at i hans Sted er indtraadt Sagfører ifakon Hjalmar Mørkeberg,-ligeledes heraf Bven. Bankens Aktiekapital er nu U),2()0 Kr. i Aktier m 100 Ktv, der ere fuldt • inac<, iit enlivei' ul' dem liar JJct til indbetalte. at te^^ne dette, hekendtj^øres herved. l>yt'of;o(l o;irs Jensen ai Mels l'eter Olsen af Odense under Firma Kaariip og Hoelsmand Jens Clirislensen ,,Sla!;else ("yele-nepol ved X. Olsen'* i Slagelse driver Forhandling af (Jyder og af N'eddinge ere udtraadte af Bestyrelsen i for „Ve(l(linj::e Urii^slorenin^?-, og at i hohler Reparationsværksted forCyeler, og deres Steoelsmand Cliristen .lensen. fuldt ansvarlig for dets Forpligtelser. Husejer Mels Larsen og Hoelsmand l'eler Slagelse Køl »stads Magistrat, den 28de Marts IVlerseii, alle af \'eddinge. »Sidstnan'tite 1S04. er Bestyrelsens Formand. aV. Uijhn, kst. l>rags}iolni }>irks rolitikaninier, den 7de Maris I Henhold til Lov af Iste ^Larts 1889 Jdrohftcn. om Handelsregistre m. m. bekendtgøres herved, at det idag for mig er anmeldt, at Falnikejer II. I\ 1». Kiernlfl'. Jernbjerg, er ndtraadt af Bestyrelsen for Aklieselska- Merløse og Tudse Herreder. bet Trælast-& Knliiandelen „Silvan'*. Sla­ gelse, og i hans Sted indtraadt i Best}'­ 1 Henhold til Lov af l.ste Marts 1889, relsen Lorenz Peter Fabrieins, Slagelse. bekendtgøres, at L. Cliristensens Enke, Ane Marie Cliristensen, født Kriiger, der Slayrelse Køl»staj»e Carl­sen har Prokura. r>yt'ogedkon1oret i \'oi(lin!;l>org, den lile 3Iarts 1901. Kamiimanu. Bornhohiis Amt. Rønne. Til Handelsregistret er D. I), anmeldt, at Konsul og Købmand Laurits Christian Peter Lund i Rønne som eneste ansvarlig Indehaver driver Fabrikation af Cement­varer i Rønne Købstad under Firma: „Bornliolnis Cementstøberi ved C. P. Lund." Rønne Byfogedkontor, den 2den Marts 1904. Olivarius. Til Handelsregistret er D. D. anmeldt, at der er foretaget Ændringer i Vedtæg­ten for „liornliolms Spare-og Laanei^asse i Rønne" og dens Filial i Allinge, og at Vedtægterne nn ere af 29de Oktober 1903. Kønne Byfogedkontor, den 9de Marts 1901. (Jlivarius. Til Handelsregistret er 1). D. anmeldt, at Aiitieselskabet ,,l)ami)slvibseiskal)et i>aa Ijorniiolm af har forhøjet sin Aktie­kapital til 480,000 Kr., fordelt paa 1600 Aktier a 300 Kr., der ere fuldt indbetalte, og at de nugældende Love for Aktiesel­skabet ere af 20de November 1903. Eonne Byfogedkontor, den 10de Marts 1904. Olivarius. Svaneke. Til Handelsregistret er anmeldt, at Købmand Matliias (jeorg Petersen, boende i Svaneke, er indtraadt i Bestyrelsen for „Sparekassen for Svaneke og Omegn" istedetfor exam. juris Peder Larsen, der er afgaaet ved Døden. Bestyrelsen be­staar derefter af Konsul Mogens Smidt, fhv. Ski})sfører Jens Andreas l^am, fhv. Skihslorer Hans ^licliacl .Iciiscii og Ko))­luiiiid Mathias (icorjij Potcrscn, alle al" Svaneke, saml (laanlejenie .IcilS IN'Ici' lljMis, i Henhold til Vedta^g­ter al" 28de .Januar 1U()4. bestyrelsen hestiiar al" Kohmand II. Sehi'eiiier, 'J'omrer­inester Kriist Almind og Overretssagfører .1. r»rinek-Seidelin, alle al Odense, af hvilke to i Forening tegner Firmaet. Ka­pitalen hestaar al' nOOO Kr. i Aktier å JOO Kr. og er l'uldt indbetalt. l>ekendt­gorelser til Medlemmerne indrykkes ikke i olVentlige Tidender.« Hvilket herved }>ekendtgores i Overensstemmelse med Lov al" 1ste Marts 188'J. ^lajzistruten i Oden.sc, den "Jden Marts 1!»04. Ditluncr. Det bekendtgores heived, at Ahigi­straten har modtaget Anmeldelse om, at V^irmaet „Molirs )lai';;arineoi»la^' ved 11. V. liansen" er hævet. Magistraten i Odense, den l.Sde Maris Ii)04. > J)if limer. Haag Herred. bestyrelsen lor .:,Kj(»ng S(^;;•ns Hl'nj;'S­l'orenin;;" har anmeldt, at Ciaardejer Lars llasniussen al" K.jong er udtraadt af og Bestyrer Frederik .loiian liUdvi^;-Faltrieiiis, Kjong, i hans Sted indvalgt i JJestyrelsen. r>aag 1 lerredskonlor, Assens, den lJ3de iNIarts -J'. M. Atulersen. Skovby Herred. 1 Overensstemmelse med Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 188'.* bekendtgores herved, at det er anmeldt, at CJaardejer Niels .lor^i;eii Pedersen af Hindevad, Gaardejer TllOinas 3Iadsen af Lrolykke og (iaardbestyrer Morleii Lnd­vi,:; Pedersen af Hindevad ere udtraadte af Bestyrelsen for ,,llindevad llrugsfor­enini?" og i deres Sted indtraadt Vejmand .lor;;en Nielsen af Hindevad, Husmand Niels Cliristian Nielsen af Helsingorhuset ved Hindevad og Husmand .Jens Henrik Hansen af Vierne Mark. Derhos er an­meldt, at I^^oreningens Love ere blevne alloste af nye, paa en Generalforsamling den l'Jde f. M. vedtagne Love, hvorved er sket folgende Forandringer i de tid­ligere Love: a) Driftska[>italen tilvejebrin­ges foruden ved Indskudene og ved An­delsbeviser il 10 Kr. som hidtil, dog saaledes at kun Halvdelen af de første Overskud tilbageholdes, til Andelsbeviset er fuldt indbetalt, og at Andelene ikke forrentes, ved Laan, som o{)tages af lie­styrelsen, hvilke Laan ikke maa overstige det nødvendige, men dog være saa rige­lige, at Vareindkobene kan gøres kontant. Laanene afdrages med 2(J0 Kr. aarlig; b) Udtrædelse kan ske naar som helst, men den Udtraadte hæfter solidarisk for Foreningens Forpligtelser indtil den nær­mest paafølgende aarlige Opgørelse; c)den Udtraadte beholder Retten til at erholde sit Andelsbevis tilbagebetalt, men har paa den anden Side heller ikke yderligere Krav paa Foreningen; d) Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i de mest udbredte lokale illade og ved Opslag i Uddelings­lokalet. .skovhv Herredskontor, Uogense, den ^de Marts 1!»0J. Cmi Ixasmussoi. Lunde og Skam Herreder. 1 Henhold til Lov Iste Marts 1881* kundgøres herved, at jeg til llandels­registret har modtaget Anmeldelse om, at Direktør K. Mikkelsen er fratraadt Ledelsen af de „Handelsetablissenienlerne Klinlebjær^;-, C'lirisliansniinde og Otterup, Aktieselskab" tilhørende Forretninger, og at den ham givne l'rokura er tilbagekaldt. Lmule-Skani lliMreder, den Ilte Marts ]\ Bøviny. T AfedFor af f^ov om Handelsrcgisti'o jil' Istc Marts 1881) kundgøres det lierved, ilt jeg til Foliet for Aktieselskabet .Jlaii (lelsetablissemeiiterne Kliiitebjer;;-, Cliri­stiaiisminde o^' 011ei'U|), Aktieselskab" har modtaget saalydeiide Anmeldelse: »Fabri­kant Jacob Christeiiseii, Grosserer Valde­mar Emil Gædeckeii, Grosserer Christian lleimiiigs, Købmand Anders Villi. Niel sen og Købmand .lohs. Willi. Scliroder. alle al' Odense, anmelder, at de paa en ekstraordinær Generalforsamling den 8de Marts 1904 i Aktieselskabet »Hau­delsetal^lissemen terne Klintebjærg, (•bristiansminde og Otterup« er valgte som et Likvidationsudvalg i Aktieselska­bet, at Grosserer Ohristian Hennings er valgt som Formand for Jjikvidations­udvalget, at Firmaets fremtidige Navn er ..Aktieselskabet Ilandelsetablissementerne Klintebjærg. ('bristiansminde og Otlernj) i Likvidation'', og at dette Firma med bindende Virkning tegnes af Christian Hennings og Jacob Christensen i Forening. Udskrift af ovennævnte Aktie­selskabs Protokol er derhos forevist mig til Legitimation for Anmeldelsen. lAinde-Skain Tleri'eder, den hxle Marts 1904. P. liøving. Sve]id1»(>rg Amt. Svendborg. Aktieselskabet .,Carl Axelsens Jern sloberi og Maskinfabrik" har anmeldt for mig, at Bestyrelsen har erholdt Ikjnyn­digelse til at udstede og sælge Aktier indtil et Beløb af 50,000 Kr. Til Dato er emitteret 24,000 Kr. Svendborg Borgniesterembede, den odie Afarts 1004. 0. F. Smith. Aktieselskabet ..Folkebladet for Svend borg Amt" har anmeldt for mig, at Møller iviismus Larsen af LUbølle er valgt til Medlem af Bestyrelsen i Stedet for Gaard­mand Morten Skov af Ulbølle, der er af­gaaet ved J_)øden. Svendhorg r>orgnieslerenii>ennerl „London"" paa Thurø drives Fragtfart af et Aktieselskab med Vedtægter af 8de Marts 1904. Bestyrelsen bestaar af Skibs­rheder Christian Kom, Thurø. Ret til at tegne Firmaet har Skibsrheder Chr. Bom. Aktiekapitalen andrager 47,250 Kr., for­delt paa 90 Aktier a 525 Kr. Aktierne lyde paa Navn; de ere fuldt indbetalte. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i »Svendborg Amtstidende« og »Sydfyns Tidende«. Sunds-Gudine Ilerrede)' og Lelin I)irk, Svend horg, den 2ode Marts 1904. 'Just Udele. Til Firmaregistret er anmeldt, at paa Aktieselskabet „Skaarup Fællesbageri"s Generalforsamling den 23de Januar 1904­valgtes Proprietær S. Hempel .Maegaard ti! Medlem af Best3'relsen i Stedet for Husejer Hans Masmussen, 0. Aaby. Snnds-Gudnie Ilerredei' og Lehn IJirk, Svend­borg, den 2.3de Marts 1904. Jnst Thiele. Mnribd Anit. Nakskov. Overensstemmende med Lov om Han­delsregistre af 1ste Marts 1889 er det Dags Dato for mig anmeldt, at Grosserer Otto llelmar Hansen af Frederiksberg dri­ver Handel i Nakskov som eneste lude­haver af Firmaet „Nakskov Sinorforret­ning ved Otto Hansen". Nakskov l>orgruesterkontor, den 1ste .Marts 1904. Fre/jcn Iloshær. Nykjøbing paa Falster. I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 bekendtgøres liorved, iit jej^ li:ir niodtngct .Aniucldulsc ini .,ArlK'J(l('rror(Miiii;;t'n i NvkjHl»iii^; Kulsier" om, at Tvpogral (Ile Firdei'ik Kl'iiiiaiii('l»y~ D. i), lor niig har anmeldt, at l»estyrelsen nu hestaar af: (Jaardejer Kasimis ('lirislian .Inri^eiiscii al llolehy som Formand, \'ogn­mand Villi. r>a;cge, Thrmager lians l'eter )li(*lu'lsni. Slagter Teler I'eilerseii, Portor Kars .l«»r,:i:eiiseii. alle al Jlolchy, Moller lians .loi'^en Hansen, Kn)nge, og Nhder Mels Pedersen al' Thorslunde. I*>y <•;/ 1 l('rreestyrelsen for „Aklieselskabel Finhrngs-Spare­foreningen al' 1S72". Aaibor;/ iSIafiisliat, dcii lOde .MariK F. Hornemann. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Tliristian .lensen er ud­tiaadt af Firmaet ,,>Iieliael Nielsen & Co.'', hvis eneste Indehaver herefter er Drejermester Mleliael Nielsen. Aalborg Magistrat, den 20de Febr. IDUl. F. Bornemann. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Forretningsfører V. Fi. V. Schneider er udtraae Sniitliske .lern­slolierier oi; Maskinværksleder". Aalliurji Mai;i(stral, don 17de ^larts IIMU. F. Bornemann. Nørresundby Kjøbstad og Kjær Herred. „Vester llassini; o^; Omegns llru^s­l'orening" har for mig anmeldt, at P>lik­kenslager N. Clir. Andersen er udtraadt af og Landpost Ole IJertelsen, Has­sing, indtraadt i Bestyrelsen. Ji\-og Herredskontoret i Norre Sundby, den 2-Ale Marts lOUl. N. Andersen. Løgstør. Under Dags Dato har jeg modtaget følgende Anmeldelse til Firmaregistret: Herved anmeldes; at Købmand Jens Andreas Fischer Simonsen, der var Med­indehaver af Firmaet .,liøgslør Tommer­handel"', er afgaaet ved Døden, at hans Enke Johanne Nikoline Simonsen, født Dall111, er indtraadt i hans Sted, at Firmaets Navn er rettet til: Løgstor Tommerhandel ved K. A. Sclijoiining. Carl Claudi, L. )Ioller. V. Kold, J. C. Salvesen og Nikoline Simonsen-, at Un­derskrevne: kars Aislriip Schionniiig. Carl \ ilhelm Holst Claiidi. Jens JiHurids Schack Mollci', Julian IVder Cold, Jens llii'isliaH Salvescii og .loliaiiiic .Nikoline Simonsen, i'ødt Dahin, alle af J^øgstør, herefter ere Indehavere af Firmaet og alle hefte for dets Forpligtelser med ube­grænset Ansvar, og at Firmaet som liid­til for])ligtes ved Underskrift af tre os, Løgstør, den 2Hde Marts 1904. Nikoline Simonsen, født Dahm, L. Møller, (Jarl Clandi, J. C. Salveseii, P. Kold, L. A. Schjønning. Hvilket her­ved bekendtgøres. I!vfog'f'(lkoiitoret i Ivøgs-før, den 28(1(> Marts 'li)04. Jfarf hansen. Helium og Hindsted Herreder. Det bekendtgøres herved, at Best}''­relsen for „Astrup o^ (Inieg'ns l»ni^j;s­forening*" i Henhold til Lov af Lste Marts 1889 den 22dc d. M. for mig har an­meldt, at Gaardejer Jens Nielsen af Astrup er udtraadt af Bestyrelsen, at Hoelsmand af Astrup Niels Jnel Jensen er indtraadt i Bestyrelsen, og at Niels Juel Jensen er valgt som Formand i Stedet for Gaardejer Hans Mortensen af Astrup. 1lellnin-Hindsted Herreders Kontor, den 25de Fe))rnar 10O4. CJir. J. Bjerre. 1 Henhold til .TjOV om Handelsi'egi­stre m. m. af lste Marts 1889 bekendt­gøres herved, at jeg idag har modtaget Anmeldelse om, at et Selskab med be­grænset Ansvar under Navn „Hadsund Svineslaji^teri limiteret''" med Hjemsted i Hadsund, Vive Kommune, driver For­retning med »Opkøb og Slagtning af Svin og Kreaturer til Afsætning i Ind-og Udland«, at den indbetalte Kapital er 15,000 Kr., at Indehaverne ere. Fir­maet »R. & W. Davidson af Glasgow i Skotland« og »Leopold (jyth af Hellerup, Gjentofte Sogn«, at begge Indehaverne have Ret til at tegne Firmaet, og a t P»ertel Olsen har Prokura. Helhiiu-llindsted Herreders Kontor, den 24de ]\Iarts 1904. Clir. J. Bjerre. Det bekendtgøres herved, at Best}^­relsen for ..Terndrup og Ome^Jins Hrugs­ forenin,!;-'' i Henhold til Lov af Lste Ahuts 1889 (len 22de d. AL for mig har an- j meldt, at Boelsmand Niels Clir. Pederseii, Formand, Kontorist A. Andersen. Bog­holder, og Boelsmand Jens Tetei' Kjeldsen, alle af Terndru]), ere udtraadte af Be­styrelsen, at (iaardejer Jorgeii Pedersen af Terndrup Mark, Ijoelsmand J. Fre­derik Frederiksen af Terndrup Hede og Gaardejer Laurits Houlved af Kornj) Hede ere indtraadte i Bestyrelsen, og at J, Frederik Frederiksen er valgt som Formand og Laurits Houtved som l>ogliolder. Helhun-Hindsteaa hendes \'egne og tegne Firmaet, dog ikke uden hendes udtrykkelige Bemyndigelse afhænde eller behæfte hendes faste Ejendomme. Dronninglund Herreds Kontor, Sæby, den 10de INIarts 1904. Bohcig, kst." ' For Dronninghmd Herreds Handels­register er anmeldt, at den af Detail­handlerske Anna Monritzen, der driver Handelsforretning ved Præstbro Station i Albæk Sogn, Detaillist F. A. Hougaard af Aalborg meddelte Prokurafuldmagt er tilbagekaldt, hvilket herved i Medfør af Firmaloven bekendtgøres. Dronninglund Herreds Kontor, Sæby, den 28de Marts 1904. Jacobæus. I Henhold til Firmaloven bekendt­gøres det, at der til Herredets Handels­ rej:j;if>ter oi' fskcl AnmcldclHc oin, ut et Aktieselskab under Kiriiui Aktieselskabet (li'Uin SHiiderniolle" driver Møllernæring i ()riini Sogn, Di'onninglund Herred, med Forretningskontor i nævnte Sogn. Ved­tægterne daterede lode Sei)tenil)er 11M)3. bestyrelsen hestaar af Gaardejer Søren Teter Nielsen ai Aagaard som Formand, (iaardejerne Lars Clir. .lensen al Ny Havnstruj* og .lens t'lir. .lensen al" Krag­liedegaard. Husejer .hu',i;en Larsen al Orum Sonderhede og Lierer Krik Na;;el Firiksen af Kavnstrup Skole, alle i Orum Sogn. Firmaet tegnes af l'^'ormanden, dog at hele Bestyrelsens Underskrift kræves til Optagelse af J.aan. Aktie­kaj)italen er ()2(){) Kr., fordelt i Aktier |)aa 2r) Kr., lyilende |>aa Navn. Aktierne ere endnu ikke indbetalte, men skulle indbetales i>aa Anfordring. liekendtgorelse til Medlemmerne skal ske i 2 Aalborg- r.lade. I)ionniii<;lnii»l llonod^ Knnlor i ileii .Marts lIMja. JdCohffKS. Tliist('(] Amt. Thisted. Kobmaml af Thisted I. \\. Ili'ink­niann har for mig anmeldt, at han, der under Firmaet „1. (i. Ilrinkniann*' har drevet Handel i Thisted, som eneste an­svarlig Indehaver af Firmaet, nu er ud­traadt af dette. Samtidig har Kobmand af Thisted I. (i. llrinkmann anmeldt, at han er indtraadt i Firmaet og nu, som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »1. (^. lii'inkmann« og eneberettiget til at tegne dette, driver Handel i Tliisted. 'ritistod.s K jøl»fita(l.s .Mjijrislint, den 2deii Marts l'.K)4. Købmand \. (i. llrinkniann, der er eneste ansvarlig Indehaver af Jlandels­lirmaet „I. ti. JSrinkniann" i Thisted, har for mig anmeldt, at han har meddelt Hr. Frants .I()se|>li Itrinkniann l'rokura. Tliisted Køl)st,idH Magistrat, don lOde Miirls VMM. CldNSr)). Martin Firiclisen og ilans Peter Skaarnp af 'iliisted, der ere eneste Inde­havere af Fabrikationstirmaet „Tilisted ^anile Kalkværk ved Martin Erielisen & Co.". have for mig anmeldt, at Fhmaet er hævet. Thisted Kol)stads Mai^istrat, den ^ude 1\'­))niar i;t04. Clausen. Købmand Niels .lensen Thykjær af Thisted, der driver Handel i Thisted under Firma „Niels .lensen Thykjær", har for mig anmeldt, at han har tilbage­kaldt den Bogholder .1. Moldherj; Kjeldsen meddelte Prokura. Thisted K()l).stads .\higistrat, den 12to Ahuts liK)4. (Jlaumi. Nykjøbing paa Mors. Overensstennnende med JjOV om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1880 bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at Skihsaktieselskahet ..Hridu:eness Shii)iMn^ ( o. Limited" driver Fragtfart. Selskabets Hjemsted er Ny­kjøbing Mors. Lovene ere af l()de Fe­bruar I'.»O-t. Bestyrelsen bestaar af Mæg­ler Frederik Lorentzen Knakkergaard (Formand) og Skibsfører Niels Christian IVtersen, begge af Nykjøbing. Forman­den alene er berettiget til at tegne Fir­maet. Aktiekaj)italen er 20,000 Kr., for­delte paa 20 Aktier Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved skriftlig Meddelelse til hver enkelt. Xvkjol>in>i' M. Bvtogedkontor, den 4de Maris l;i04. Ferslev. Morsø Herreder. Overensstemmende n^ed Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1880 bekendtgøres herved, at det for niig er anmeldt, at Bestyrelsen for „Dra.nstrnp Skallernp Spare-o^' Laanekasse" nu be­staar af Gaardbestyrer Soren Pissini^ af Skallerup (Formand og Kasserer), (iaard­ejerne l'oni liansen Poulsen af Skallerup, Peder Mikkelsen Blaabjerg: i Thorup, Cliristen Sveiulseii i V. Jølby og Christen Poulsen Madsen i Dragstrup. Formanden og Kassereren er fremdeles eneberettiget til P'irmategning. ]\roi'sø Iferrcders Kontor, den 4(1e ^larts 1904. Ferslev. Overensstemmende med Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 l)ekendtgøres herved, at det for mig af Gæstgiver Peter Degn og Købmand Niels Hegn af Nj^kjøbing Mors er anmeldt, at Aktieselskabet „Redsted llhrniagertorret­ning" driver Uhrmagerforretning paa Mors med Hjemsted i Karby-Hvidbjerg-Redsted Kommune paa Mors. Vedtæg terne ere af 12te April 1903. Bestyrelsen bestaar af Gæstgiver Peter Degn (For­mand) og Købmand Niels Degn (Re­visor). De to Bestyrelsesmedlemmer i Forening tegne Firmaet. Aktiekapitalen er 500 Kr., fordelte paa 10 Aktier, hvoraf Halvdelen er indbetalt. Aktierne lyde ]\aa Ihændehaveren. Bekendtgørelser skal ikke ske i nogen offentlig Tidende. Morsø Tierreders Kontor, den 4de ^Nfarts 1901. Ferslev. Hassing og Refs Herreder. 1 Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. V. af 1ste Marts 1889 bekendt­gøres herved, at Købmand J. P. liacll og Ponl Jepsen, begge af Vestervig, for mig have anmeldt, at de under Firma „J. P. Ilach & Jepsen" som eneste og ansvarlige Indehavere drive Handel, samt at hver især af Ihændehaverne er berettiget til at tegne Firmaet. Hassing øg Refs Herreders Kontor, den 2den ]Marts 1904. C. B. V. Hansen. Til Hassing og Refs Herreders Han­delsregister er modtaget Anmeldelse fra Bestyrelsen for „Søndbjerg-Odby l>rngs­forening" om, at Foreningens Bestyrelse efter stedfundet Bestyrelsesvalg bestaar af: Husmand Jens Clir. Jensen Thomsen, Uglev, som Formand, Gaardmand Rr. Jensen Dueholm, Serup, Gaardmand Søren Kristensen, Serup, Gaardmand Lars Olesen, Odby, og Gaardmand Morten Thomsen Pedersen, Hellerø. Hassing og Refs Herreders Kontor, den Iste ilarts 1904. C. B. V. Hansen. Viborg Amt. Skive. Til Skive Købstads Handelsregister er modtaget saalydende Anmeldelser: 1. Det anmeldes herved, at den Francis Herbert Thompson meddelte Fuld­magt til pr. procura at tegne Firma for „Aktieselskabet Skive Svineslagteri" er tilbagekaldt. 2. „Skive Kulkompagnis Aktiesel­skab" anmelder, at det under ovennævnte Navn med Skive som Hjemsted agter at drive Handel med Kul og andet Brænd­selsmateriale i Skive, at Vedtægternes Dato er den 1ste Februar 1904; at Be­styrelsen bestaar af 2 Medlemmer, en Formand og en Næstformand; at den første Bestyrelse bestaar af Købmand F. A. Harder af Skive og Proprietær P. Od­gaard af Ny Skivehus, Førstnævnte som Formand og Sidstnævnte som Næstfor­mand; at Firmaet tegnes af Bestyrelsen eller af et Bestyrelsesmedlem i Forening med Forretningsføreren; at Knud Kiel­gast af Skive er antaget som Forretnings­fører; at Aktiekapitalen udgør 10,000 Kr., fordelt paa 10 Aktier å 1000 Kr.; at Aktierne lyde paa Navn; at Aktie­kapitalen er fuldt indbetalt; at der ingen Bekendtgørelse skal ske til Medlemmerne i offentlig Tidende, og at Selskabet ikke tidligere har været anmeldt. Hvilket herved bekendtgøres. I'y-og Herredsfogedkontoret i Skive, den 27de Februar 1904. F. Holm. Hindborg, Nørre, Harre og Rødding Herreder. Til Sallinglands Herreders Handels­register er modtaget saalydende Anmel­delser: 1. Det anmeldes herved, at Gaard­ejerne SoiTii Nielsen op; Andreas Espersen Koslev og IIasojer IVder Jensen, alle af Aasted, er udtraadte af Bestyrelsen for Aasted IJrngsl'orenini?, i hvilken er ind­traadt (Taardejerne Soren Hahlpiard og Jens Kolding samt Husejer 1\ KIkjær. alle af Aasted. 2. Det anmeldes herved, at Husejer Mikkel Andersen Krank og Gaardejer riir. Svenningsen af Lihme er udtraadte af Bestyrelsen for „Lilinie IJrniJjst'orenin;;", samt at I)Oelsmand Kristen I^arsen Nor­;?aard og Lærer T. K. S. Over,:::aard af Lihme er indtraadte i Bestyrelsen, Hvil­ket herved bekendtgøres. liy-OK Herroilnkoiitorot i Skive, rock Kruse Danckert af Horsens. Aktiekapitalen, der er fuldt indbetalt, er 200,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktierne lyde paa Navn. Bekendt­gørelse til Medlemmerne sker ikke i offentlige Tidender. Horsens Byfogedkontor, den 19de Marts 1904. B. Jorlc. Hjelmslev og Gjern Herreden Til Handelsregistret er anmeldt, at Husmand Jens Mogensen er udtraadt og i hans Sted Husmand Peder Is'ielsen af Jaungyde er indtraadt i Bestyrelsen for „Brugsforeningen i Jaungyde". By-og Herredsfogedkontoret, Skanderborg, den 22de Marts 1904. Mepn. Randers Amt. Randers. Til Handelsregistret har jeg modta­get Anmeldelse om, at Firmaet „Jydsk Krydderiforretning ved Alfred llauerhach" er hævet. Randei's Magisti-at, den 2den Marts 1904. J. C. Christensen, konst. Til Handelsregistret har jeg modtaget følgende Anmeldelse: »Konsul, Købmand Just Abildgaard, Købmand Laurits K. Hoppe og Prokurist Otto Kragh, alle af Randers, anmelde, at Aktieselskabet „Jydsk Krydderiforretning" driver Han­del med Krydderier og Specialiteter samt Damppulveriseringsanstalt med Forret­ningskontor og Hjemsted i Randers. Vedtægterne ere af 24de Februar 1904. Bestyrelsen bestaar af Anmelderne, hvoraf Konsul Just Abildgaard er Formand og alene tegner Firmaet. Prokura har Jens Eistrup. Aktiekapitalen er 50,000 Kr., fordelte i Aktier å 1000 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalt. Bekendt­gørelse skal ikke ske i offentlig Tidende. Randers Magistrat, den 2den Marts 1904. J. C. Christensen, konst. Til Handelsregistret har jeg modtaget Anmeldelse om, at Jens Christian Lau­ritzen er udtraadt af Firmaet „J. C. Lau­ritzen & Co.", og at Vilhelm Ensen Blich­feld", boende i Randers, er indtraadt som ansvarlig og til at tegne Firmaet berettiget Deltager. Randers Magistrat, den 14de Marts 1904. D. Swane. Rougsø, Sønderhald og Øster­lisbjerg Herreder. 'i'il (let lier lorte Handelsregister er anmeldt, at i)aa „llornin^; (leneruHorsaniling den 27de Januar d. A. valgtes til Medieninier af l>estyrelsen (^aardejer W Moller, Moeskjær, Skræder )1. .hu'^eiiseii og IVstyrer .'ak. Itasiiiusseii al' ilorning istedett'or Partikulier .1. (ila-VIIMI, Ilrtrning, (jaardejerne .). Uaaballe, b'lojstrup, og Mads Aiulcrsen, Krogsager. (Jaardejer N. Iloniha'k, Ilorning, gen­valgtes og valgtes til Formand. i{ou«rHO 111. 11. I IciTciU'rs Kontor, don 12t(' MaH.s IfonVPDfi. Til det her lorte Handelsregister er anmeldt, at i»aa en den 3()te .Januar d. A. i „liodskov-Eskcrod ai­lioldt (leneralforsamling valgtes Gaard­ejer l'eter .lor/^eiisen, Eskerod, Husmand Mels Tlioiiiseii, Rodskov, og (larlner Kdvard Melseii, Rodskov, til iNIedlemmer al" liestyrelsen istedett'or CJaardejerne Konrad l'elerscn og Villieliii .lolmckV og Husmand Marliiiis Kristensen. Kouijfiu 111. 11. ncrrcMlors Kontor, »Ion 12to Marts liKll. Utnnims. Nørhald, Støvring og Galten Herreder. R>estyrelsen l'or Aklieselskahel ,,Had­sten Klædefabrik" har under J4de ds. til det her forte Handelsregister anmeldt, at Grosserer Anion Cliarles Mareussen af Aarhus, Grosserer Harald Nielsen Hviid af Kjøbenhavn og Direktør Aai;"e Nielsen Hviid af Vinterslev, Galten Sogn, først­nævnte som Formand, ere incltraadte i Bestyrelsen i Stedet for Partikulier Peder Pedersen og Mejeriejer Hans Christensen, begge af Vinterslev, og Proju'ietær Chri­sten i'edersen Ponnernplund Thomsen af Ødum, og at Vedtægterne af 2r)de Juni 1902 ere forandrede blandt andet derhen, at fremtidig kan Bestyrelsens Formand i l^'orening med et andet P>estyrelsesmedlem tegne Firmaet. NørliaUl ni. 11. Herreders Kontor, Ivander.s, den 17de Marts li)01. liorherg. Til det her førte Handelsregister er under 1). 1). anmeldt, at under Firma: „Hadsien Kolonial-o^;-Materialt'orretninj::'* drives Detailhandel i Hadsten Stationsby, Galten-Vissing Kommune, af et Aktie­selskab med Vedtægter af 2,5de Marts ]i)04. Bestyrelsen bestaar af Købmajid II. A. Hansen, Formand, Hadsten Sta­tionsby, M. Ahildtruj) Nielsen, ibd.. For­retningsfører, og D3Tlæge Østergaard, Randers, Kasserer. L'orretningsføreren alene tegner Firmaet. Aktiekapitalen 1000 Kr. er fordelt paa Aktier a 100 Kr., lydende paa Navn, og er fuldt indbetalt. Bekendtgørelse sker i Randers Amtsavis. NørJiald ni. II. Herreders Konto?', IJanders. et ..Slruer-Mikkelsen's Kiskeexporl" er hævet. l'lsltjerg Majiistrat, don 2den Marts 1904. J. Lynghye. 1 Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for Magi­straten er anmeldt, at Fiskeeksportør (Jotfred Madsen Skaarup Taabbel som eneste ansvarlige og til Underskrift be­rettigede Indehaver af Firmaet: „Slruei'­Mikkelsen's Fiskeexport ved (i. Taabbel" driver Handel i Esbjerg. Esbjerg Magistrat, den 2den INIarts 1904. J. Lynghye. Ringkjøbiiig Amt. Hammerum Herred. Bestyrelsen for Aktieselskabet „Frij­ senborg* Fabrik'* anmelder, at Vedtæg­ Lemvig. terne ere forandrede 15de Februar 1904, I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. bekendt­gøres herved, at jeg under D. D. har modtaget Anmeldelse om, at et Aktie­selskab under Firma „Aktieselskabet Damhiisaaens Mergelleje" driver Mergel­salg med Hjemsted i Lemvig. Vedtæg­terne ere af 25de Januar 1904. Selska­bets Bestyrelse bestaar af 1 Medlem, for Tiden Driftsbestyrer 0. Petersen, Lemvig. Ret til at tegne B'irmaet har Bestyreren. Ved Salg af faste Ejendomme kræves Revisors eller Generalforsamlingens Sank­tion. Ingeu har Prokura. Aktiekapitalen bestaar af 31,000 Kr., fordelte paa 62 Ak­tier å 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til Med­lemmerne skalikke ske i offenthg Tidende. Leiuvig Borsterkontor, den IBde Marts 1904. V. Bernfli. Hjerm og Ginding Herreder. I Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. m. af 1ste Marts 1889 bekendt­gøres det herved, at der hertil er ind­givet saalydende Anmeldelse: »Under Firma „Aktieselskabet „Jysk Ferskvands­kultur" drives i Struer Opdræt, Køb og Salg af Ferskvandsfisk og Fiskeyngel af et Aktieselskab med Love af 25de Fe­bruar 1904. Selskabets Bestyrelse bestaar af 3 Medlemmer, deriblandt en Formand, for Tiden Købmand (iuldborg Hansen af Struer, Formand, Fiskeeksportør F. H. Mehlsen, Struer, og Købmand P. Nielsen, Struer. Ret til at tegne Firmaet har Formanden og et af Bestyrelsesmedlem­merne i Forening. Aktiekapitalen er 40,000 Kr., fordelte paa 160 Aktier a 250 Kr., lydende paa Navn. Af Aktie­kapitalen er indbetalt 3000 Kr., og Resten indbetales etter Bestyrelsens Beslutning. Bekendtgørelse sker ikke i offenthg Ti­dende. Hol8tc])ro Købstads og Hjenn-Ginding Her­reders Kontor, den odie ^Nlarts 1904. J. V. Jørgensen. at Bestyrelsen bestaar af Købmand Johan Peter Lundgren, Tandlæge Marius Sø­rensen Hansen og Apoteker Frederik Vil­helm Gjørup, alle af Herning, med Sidst­nævnte som Formand, og at Bestyrelsen tegner Firmaet. irainmerum Herreds Kontor, den 2ide Marts 1904. Christian Siersted. Malermester Niels Hansen, Herning, anmelder, at han under Firma „Herning Rullegardin Fabrik ved N. Hansen" agter at drive Fabrikationsvirksomhed. Han er eneste og ansvarlig Indehaver. Hammerum Herreds Kontor, den 14de Marts 1904. Christian Siersted. Vejle Amt. Kolding. Til Handelsregistret er modtaget Anmeldelse om, at hidtilværende Pro­kurist i Firmaet „Kolding Malervarefor­retning ved Have", Købmand August Christian Have af Kolding er indtraadt som ansvarlig Deltager i Firmaet, og at Køb­mand Niels Madsen Have af Adabøl i Lyrskov Sogn samtidig er udtraadt af dette, hvilket herved bekendtgøres. Kolding Borgmesterkontor, den 17de JMaiis 1904. Schjørring. Til Handelsregistret er modtaget An­meldelse om, at Købmand Julius Vilhelm Wichmann af Kolding er indtraadt spm ansvarlig Deltager i Firmaet „Kolding The-og Kaffehandel", og at Enkefru Sophie Caroline Elvine Anna Paulsen, f. Borgen, samtidig er udtraadt af dette, samt at den Fritz Adolf Wichmann med­delte Fuldmagt til pr. procura at tegne Firmaet uforandret forbliver Ijestaaeiule, hvilket herved bekendtgøres. Kolding r>oiginesterkontor, den lode Marts 1904. Schjørring. Til Handelsregistret er modtaget An­meldelse om, at Firmaet Selniiidl Al l'ecli" er hævet. Hvilket herved be­kendtgøres. Kolding Borgniesterkonloi, ai'e-og Laanekasse" nu bestaar af føl­gende: Gaardejer Tlioiiias Madsen, Hede­gaard, Gaardejer Mels l'oiilseil, Ullerup, Husmand Jens Peder Olesen, Farre, Gaardejer Mels Peder Konsgaard, N. Don­nerup, Gaardejer Søren Møller Jensen, Sillesthoved, Gaardejer Jens (Mesen, Farre, Husmand Frederik Mortensen, Farre, Husmand Søren Kristensen, Give, Gaard­ejer Iver Melsen, Give, og Gaardejer Mels lieder Thomsen. N. Donnerup. Xørvang-Turrild Herredsfogden, Vejle, den 2den Marts 1904. Græhe. oooexx' :• .—icoocooooc C' c coooooo Ni". 3 for 1904, Aik, færdigt fra Trykkeriet den 13de April 1904. Udgiver; Kontorchef i Justitsministeriet Hovedkommissionær; F. Thaning Æ Appel. M. P. F)•iis, Fiederikshaldsgade 21. Kjøbmagergade 10. Kjøbenhavn 1904. — Centraltrykkeriet.