Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning. A.arga.ng 1904. Med Firmaforteg-nelse for 1889—1904 og Personfortegnelse for 1904. Udgiver; Kontorchef i Justitsministeriet K. Hitmmerieh. ITovedkoininissionær ; Y. Thaning & Appel. Kjobenliavii. c e n t r a 11 r y k k e r i e t. 190rx Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene koster 2 Kr. aarlig. Samlingen udkommer en Gang om Maaneden. Snarest muligt efter hvert Aars Udlob udgives Firmaregister for den forløbne og samtlige tidligere Aargange i sammenarbejdet Skikkelse og Personregister for den forløbne Aargang. Abonnement modtages })aa alle Postkontorer og i alle Boglader. Gennem de sidste kunne tidligere Aargange erholdes. Prisen for Aargang ]881> (4:')2 Sider og 138 Sider Kegister) er 4 Kr., for de senere Aar­gange 2 Kr. Fortegnelse over irmaer for Aarene 1889—1904. (Hvor ingen Stedangivelse er tilføjet, er Firmaets Hjemsted Kjobenhavn, medmindre Andet fremgaar af selve Firmanavnet. Det til vedkommende Aarstal føjede Tal er Sidetallet. De med * betegnede Firmaer ere afmeldte i Aaret 1904. Tidligere afmeldte Firmaer ere udeladte.) Au-Kiosken ved Nielsen. 1900: 111. Aaby-Birsted Pastorats Spare-og Laaiiekasse. Aaby. 1889: 184. 1893: 105. 1898: 117. Aabybro Colonial-og [Materialhandel ved Carl ]\I. Nielsen. 1903: 17. Aabye, J. S., Hillerød. 1889: 137. 1896: 147. Aal)yliøj Jern-, Metal-og Klokkestoberi ved Chri­ stiansen & Schjønning. Aa])y. 1903: 8G. Aachen -Leipzig -Forsikrings-Aktieselskab. 1898: 90. Aadniu Brugsforening. 1903: 91. Aadum Sogns Spare-og Laanekasse. Aadum Sogn. 1889: 73. 1890: 47. 1902: 9G. Aagaard & Berg. 1889:248. 1896:129. 1897: 172. Aagaard, Julius. 1896: 66. 1900: 191. 1902: 167. Aagaard junior, Ludvig. 1883: 32. Aagaard, Knud, Oplag og Udsalg fra \'ett & Wessel. Holstebro. 1889: 404. Aagaard, Ludvig. 1889: 26. 1896: 35, 47. Aagaard, Valdemar & Co. 1889: 267. Aagades Brødfabrik, L. Larsen. 1897: 159. Aagesen & Olsen. 1889: 107. Aakirkeby Dampbrænderi og Ølbryggeri, Actie­ selskabet. 1891: 123. 1892: 122. 1893: 114. 1895: 168. 1898: 180. 1902: 230. 1903: 239. 1904: 213. Aakirkeby Haandværkerbank. 1902: 109. Aakirkeby Manufacturhandel, Simon Madsen. 1895: 28. Aalborg Actiebryggerier (Limfjorden og Urban). 1889: 174. 1892: 123. 1893: 82, 124. 1900: 198. 1901: 198. Aalborg Akvavitforretning ved J. C. Bøggild. 1890: 65. 1893: 125. 1894: 9. Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening. Aalborg. 1901: 149. Aalboi'g Amts Andelssvineslagteri. 1894: 49. Aalborg Assuranceforretning ved Louis C. Hirth. 1899: 151. Aalborg Bitter-Fabrik ved Miiller. 1899: 151. Aalljorg Blikkenslagerforretning. 1889: 52. Aalborg Brøndboringsconipagni. 1889: 74. Aalborg Byes og Omegns Sparekasse. 1889: 337. 1895: 47. 1902: 88. Aalborg Cementstensfabrik ved H. Møldrup & Co. Aalborg. 1898: 182. ""AalborgCenientvare-Fabrik, Aktieselskabet. 1903: 16. 1904: 32. Aalborg centrale Kaffe-& Thehandel ved Hans Jensen. 1894: 108. 1902: 33. Aalborg contante Specialforretning ved Nicolai Nielsen. 1894: 118. Aalborg contante Thee-og Kaffeliandei ved Mathias Hansen. 1891: 114. Aalborg controllerede Markfrøhandel ved M. F. Christensen. 1895: 81. Aalborg Corset Magasin ved Hans Hansen. 1895: 64. Aalborg Cyclebørs ved P.C. Iversen. 1897: 76,182. Aalborg Cyklemagasin ved Chr.Høstrup. 1897: 94. Aalborg Dampmøller, Actieselskabet. 1889: 337. 1891: 125. 1899: 46, 82. 1901: 46. I''iriuafiirtoj,'iielHo: A;i—Aii. Aall)or1. Aalborg J Ialnivarefa))riker,.\ktieseKskal)et Aalborg: 29. 100:i; 184. Aalborg lldfæiulerfaV)rik ved J. \'. Kirk. 1897; 117. • Aalborg Katte-Maga-sin, Tb. iWonduni. 190.'); 82. Aalborg KalYe-og Tbeebandel. 1889: 174. .\alborg Kalkvjerk og Mørtelt'al)rik, N. Jensen i*c Co. Aalborg. 1898; k;:'). 1901: 28. Aall)org kontante Herreekviperingsforretning ve«! Antlion liisoni. 18it2; 98. .\alborg kontante .Materialbandel ved Axel Elilert. 19<>2; 88. Aalborg Kravatfabrik ved List. 1902; <>2. Aalborg litografiske Anstalt vi-d O. Stelzner. Aalborg. 1898; 11;"). 1900: 28. Aall)org Margarinefabrik, 11. Thorsen. 1891; 101. 1892; IG 1895; 112. 1898; 115. Umi: lO:-). 1902; ;)3, 34. Aalborg Maskinfabrik ved C. Frederiksen. 19(X): 198. Aall)0rg Meieri ved ].. C. Larsen. 1892: 40. Aalborg Mosstroelsefabrik. 1889: 337. 1893: (JO. 1904; 12. Aall)0rg Mælkeforsyning. 1902: 12, 34. .\all)org ny Bogbinderi og Skoleniaterielforretning ved K. Toftgaard. 1897. 7(5. Aalborg nye C'hocolade-og Sukkervarefabrik ved Cbr. Bjerregaard. 1894: 74. Aalborg nye I'anipbageri, Actieselskabet. 1893: 70. 1894: 34, 49. 1897: 113. 1898: 45. 1902: 03. Aan)Org ny Dainiitnøile, Aktie.selskabet. 1902: (J3. .\all»org ny .lernstobeii, l'eter Aiidersen. 1903; 82. Aalborg ny Materialbandel ved F. C. Iversen. 189(J: 1(;8. Aalborg ny Paraplyfabrik ved Marius Sørensen. Aalborg. 1898: IKJ. Aalborg ny Smør-og Osteforretning ved J. A. Skaarui). 1890: 101. Aall)()rg ny Urtekraniforretning ved M. Ilojby. 1891; 81. Aalborg Oliemølle, Aktieselskabet, Aalborg. 1900: 13. Aalborg Oste-Fxportkompagni, Aktieselskal)et. 1901: 199. 1903; I OG. Aalborg Paraply-og l'arasolfabrik ved 1'. Badstue (J(MiBeii). 1893: 27. Aalijorg l'ortlaud Cement Fabrik, Aetieselskabet, Nørre Trunders Sogn. 1889: 338, 432. 1890: 105. 1892: (5. 1893: 115. 1894: 34, 49. 1897: 39. lOW: 85. 1901; 133. 19(J2: 175 (2 Anm.j. 1904: 155, 21(3. Aalborg l'ossenientfal)rik, (Tvberg. 1902; 114. Aalborg Protocolfabiik. 1889: 175. Aalborg Saltraftinaderi. 1889. 53. Aalltorg Skiltefabrik vc^d Anton Nielsen. 1903: 202. Aalborg Skotøjsfabrik ved Marius Christiansen. 1901; 103. Aalborg Smørforsyning ved M. Tygstrup. 1897; 164. Aalborg Sodafabrik ved C. Christensen. 1896; 41. •"Aalborg Stave-og Træuldsfabrik, F. C. Kjer Co. 1897: 147. 1903: 106. 1904: 96 (3 Anm.). 97. Aalborg Stave-og Træuldsfabrik, L. Berg. Vej­ gaarden, Norre Tranders Sogn. 1904; 9(), 97. Aalborg Stiftetidende. 1889: 53. Aalborg Straa-og Filthattefabrik ved L. Chr. Poulsen. 1900: 13. Aalborg Sukkervarefa)>rik. 1889: 54. Aalborg So-Kkviperingslager ved ^Marius Schou­ sen. 1899: 152. Aall>org Teglgaards Fabrikker. 1889: 338. 1901; 10 (2 Anm.). ^Aalborg Tobaksfabrik, Claus Sørensen. 1900: 198 (2 Anm.). 1903; 240. 1904; 177. Aalborg Tobaksfabrik ved C. Kjær. 19C4: 177. Aalborg Trieotagefabrik og Garnforretning. 188;»: 175. Aalborg Viii-, Frugt-og Cigarforretning, Aktie­ selskabet. 1903; 148. >Aale< pr. Rask Molle. 1898; 100. Aale Forbrugsforening. 1897; 185. Aalestrup og Omegns Aktietømmerhandel. 1899: 85. Aalso Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 70. 1892: 80. 1895: 51. 1903; 132. Aamodt, Axel E. 1889: 34, 425. 1890; 70. Aarbye, Frederik, & Co. 1893: 122. 1899: 111. •Aarestrup, I. H. Skjelskør. 1904; 173. Aarestrups, 1. 11. lOfterfolger. Skjelskør. 1904: 173. Aarhus Afbetalings Komjtagni ved 11. P. Branner & Co. Aarhus. 1904: 13. Aarhus Aktie-Damp-Save-og ilovleværk. 1896; 170. 1899; 68. 1901; 186. Aarhus Amtstidende, Actieselskabet. 1889: 369. 1892: 133. 1896; 42. Aarhus Asfalt Forretning ved M.Thomsen. 1903: 85. Aarhus Auktions-og Partivareforretning ved l)ai­ ling. 1903; 110. Aarhus .Vutomatkafé, Aktieselskal)et. 1902: 39­ Firiiiaforti'giielse: Au—Aa. Aarhus BanievogusAIagasin vod Edvard Nielsen. 1898; 47 Aarhus Brændselsforretiiuig. 1889; 3()9. Aarhus ISutterine Company. 1889; 205. Aarhus Cenientvarefabrik ved l\ Jørgensen. 1899: 101. Aarlius cheniiske Tøirensnings-Etablissenient ved Trauls Erichsen. 1893: 8. Aarlius Cigarfabrik Compagni »La force« ved Villi. Thuesen. 1895; 142, 157. Aarhus contante Manufacturforretning med dertil hørende eget Væveri ved Carl Jensen. 1890; 77. Aarhus controllerede Markfrøforretning. 1889: 205, 450. Aarhus Dampdreiei'i ved S.Justesen. 1896; 124. Aarhus Damp-Sennepsfabrik. 1889; 202. Aarhus Damp-Trædrejeri og Søjlefabrik ved Peter Andersen. 1901; 152. Aarlius Dampvævei'i ved II. N. Hviid. 1893: 72. 1900; 66. 1902; 38. Aarhus Eddikebryggeri. 1889; 203. 1892: 67. Aarhus Fedevareforretning ved M. Mortensen. 1890; 44. Aarhus Folkeblad, Actieselskabet. 1889: 369. Aarhus Galanteri-og Legetøjs Magasin, Børnenes Pai'adis, M. Smith. Aarhus. 1904; 13. Aarhus Galvaniserings-Anstalt ved Max Kjelst & Co. 1904; 118. Aarhus Garderobe-Farveri og kemiske Tøjrens­nings-Anstalt ved Jens Andersen. 1901; 47. Aarhus Glasværk, Aktieselskabet. 1898; 27. 1900; 86. Aarhus hvide Flip ved Bork. 1901; 106. Aarhus Kaffebod, Aktieselskab. 1904; 118. *Aarhus Katte Børs ved Viggo Nielsen. 1904; 34, 117. Aarhus Kaffehandel. 1889; 203. Aarhus Kaffe-Magasin, E. Christensen. Aarhus. 1898: 150. Aarhus Kalkværk. 1889; 203. Aarhus kemiske Laboratorium, Aktieselskabet. 1901; 168. Aarhus Kiosk Selskab, Aktieselskabet. 1903; 225. Aarhus Kjoletojslager ved Kudolf Helms. 1901; 68. Aarhus kontante Ekviperings-og Trikotageforret­ning, Aktieselskab. 1902: 236. 1903; 150. Aarhus kontante Manufakturvare-Udsalg ved J. A. Jensen. 1900; 86. Aarhus kontante Trikotage-og Garnforretning ved A. Jakobsen. 1897; 97. Aarhus Kul Kompagni. Aarhus. 1898; 150. 1901; 152, 168. 1902; 39. 1904; 34. Aarhus Kul Kompagni ved I. A. Christensen & Co. 1904: 34 (2 Anm.). Aarhus Kunst-& Merkantil-Trykkeri samt Æske­fa])rik ved A. Køhler. 1896; 27. Aarhus Ligkistemagasin ved Johan Nielsen. 1900; 31. Aarhus Malervareforretning ved H. Sørensen. 1894: 110. Aarhus Maskinsnedkeri og Listefabrik ved J. Clemensen & Co. 1903; 62. 1904: 13. Aarhus Mælkeforsyning ved E. 1Jjortshøj Jacobsen og P. II. Carlsen. 1896; 74. Aarhus ny Sten-og Billedhuggerforretning ved N. og A. C. Sørensen. 1898; 99. Aarhus ny Vatfabrik, Aktieselskabet. 1899; 32, 139, 192, 207. Aarhus ny Vægtetablissement ved Clausen og Hess. 1892; 29. Aarhus Oliefabrik limiteret. 1892: 17. 1893; 8. 1896; 88. 1902; 40. 1903; 241. Aarhus Overstykke-Magasin ved Peter S. Larsen. 1896: 136. Aarhus Papirforretning ved H. S. Jacobsen. 1901; 136. Aarhus Paraplyfabrik ved Joh. Blinkenberg. 1895; 84. Aarhus Petroleums Aftapnings Anstalt ved J. Christensen og S. Justesen. 1902; 119. Aarhus Piskefabrik ved Julius F. Salzwedel. 1898; 12. Aarhus Privatbank, Actieselskabet. 1889; 368. 1890: 67. 1896; 124. 1899; 153. 1900; 183. 1901; 68. 1903; 225. Aarhus Pudsekompagni, Aktieselskab. 1899: 171. 1900: 31. Aarhus Rullegardins-Fabrik. 1889 ; 369. Aarhus Kørvævsfabrik, Aktieselskabet. 1900: 102 (2 Anm.). Aarhus Saltværk, Aktieselskab. 1901; 68. Aarhus Skiltefabrik ved Martin Nielsen. 1894; 63. Aarhus Slagteri og Fedevarefoi'retning M. Styrk. 1898; 27. Aarhus Smørforsyning ved E. Peschardt. 1899; 49. Aarhus Sodafabrik ved Viggo Thisted. 1892: 7. Aarhus Steen-& Billedhugger Etablissement ved S. Christensen. 1898: 167. Aarhus Stelfabrik ved J. II. Hess. 1903; 39. Aarhus Svineslagteri ved H. P. Hansen. 1901; 30. Aarhus Symaskinekompagni, Aktieselskabet. 1904; 35, 160. Aarhus Taske-& Kuffert-Fabrik ved Sophus Meinecke. 1901; 186. Aarhus techniske ^laskinforretning ved Fr. Windel. 1890; 9. Aarhus Toiletskabe-Comp., Aktieselskabet. 1904; 140. Aarhus Trælahsthiiiulel Aftienelykab. 189G: 74. 1!I01 : lOG. AarhuK Toinnicrhaiuk'l ved Jacobsen & l'etci'sen. 180G; 154. AarJmiis Uldtricotaji,'«-og Garnforretning. 1881>: o()7. Aarliuus Viin Conipaf^ni. 1898: 12. 1!>02; 1S)7. Aarlius Vugnfje(lerfal)rik ialjrik, Aktiesel.skal). Aarluis .l'gforretning 1892: IS. 1S9(): lOG. 1802: 125. og l'etorHens Vogn­lUOl: l'J. ved N. I', l'ederscn. Aarhus ylCsket"al)rik, Actieselskalæt. 189G: 88. 1898: 47. 1903: 18. Aarhus Ol-Kxportforretning ved Skou Nielsen. 1.S90; lOG. Aarhus Orespurekasse. 1889: 3G8. 1892: 113, 125. 1897: 97. 1901: 47. 1903: 110. A ristnip, J. II. iSk jelskor. 1889: 29G. Aars Vindniolle, Aetieselskal)et. 1889: 183, 433. 1890: 18. 1891: 17: 1892: 2«. 1893: 17. Aars-llauhro Spare (»g J.aanekasse. Aars. 1889: 1H3. 1890: SG. 189G; 152. 1897: 114. Aarslctl, Kmil. Frederiksberg. 1901: 22. Aarsleif, M. l'r;e.sty. 1jerg. 1903: 42. Adams Kontor ved Iv. ]\L Poulsen. Kanders. 1900: 1G8. Addit Brugsforening. 1889: 439. 1893: 117. 1895: 173. Adelgades Kaffehandel, Elisabeth Petersen. 1901; 40. Adelgades Herre-Ekviperingsforretning ved An­ders Hansen. 1900: 56. Adelgades Isenkramhandel ved Marius l'etersen. 1903; 74. AAinatør-FotognifoiK vod ICnna. 18%: 17"). Ainolinig & Ivølirs. 1899; 181. 1901 ; 20. American JJar, Aktieselskabet. 1901: 113. American business oflice, Tlio, vee])ot, Tbe, ved 8. r. Fog. U»02: 2« >7. 1903; 8. 1904: 85. Amerikansk Agentur ved 11. C. Petersen & Co. 1895: 3. Amerikansk Dampmaskine og Kedel Comi)agni, Aktieselskab. 1899: 147. .\merikansk < ialosclio-Dei>ot ved II. .Strt)yer. 1903; Amerikansk Maskin Import, Heilstrom Pnest mark. 1893; 44. Ameiikansk SkotojsRepanitionsfalnilc ved L. IlaJi.^en. 1904; 190. Ajnerikansk Sk»ivemaskine Comj)any I.iJiiited. 1898; 194. Amerikansk Vognbjulsluftringe Fabrik ved An­dersen Weilby. 1898; 107. Amerikanske Enameline Depot ved Alfre«! Bcn­zon, Det. 1902; 4. Amerikanske Enameline Forretning ved Jens Strandgaard, Den. 1898; 1(!. Amerikanske Sk ifer-Imj)©!!, D(>n, ved K. Nielsen. 1901 ; 22. Ammitzbøll, A. 1897; 30. AmTnitzbølls, J. N., ICfterl'olger. 1889: 254. 1893: 32. Amseiis (instave, & Co s IMlial ved J. O. ilrøn­dum & Co. 1901 ; 192. Amsterdammer Katt'emagasiTi ved O. R. L. A. Petersen. 1901; IGO. Amstruj), J., & C. AV. Zøllner. 1894: 104. Amundsen, \V. 1893; 78. .\ncber.seii, Carl Poul Martin. Vejle. 189(5; 173. Ancborsen, Joh. Veiie. 1889: 233. IS'93: 29. 1896: 173. Aiichiovisfon-etTiirigOTi Stavajigcr ved .hin Olsen. 1S!M;; 5. Andebølle Kolonialforretning ved N. Dam. 1899; 151, .\ndels-Aktieselskabet De danske Frugthandlere. 1898; 177. 1900; 111. 1901; 20, 58. 1902; 52. Andels P>ageri og Mølle ved Dalby, 1903; 123. Andeisbageriet for Nykjø])ing p. Sj. og Omegn, Actieselskal)et. 1892: 108. Andelsltageriet SN'dstevn.s. (Tjevnø. 1889: 155. Andel,sl)ageriet Tøving, Galtrup Sogn, Øster Jøl]>y Konnnune. 1895; 9. AndelRl)Ogtrykkeriet i Odense. 1902: 110. Andelsbryggeriet Syd-Stevns. (Tjevnø. 1891:112. Andels-Dampmølle og Bageriet ved Dalby. 1894: 71, 107. 1896; 70. 1897; 73. 1898: 93. 1899: 80. 1900: 82. Andels-Livsforsikrings Anstalten. 1903; 136, 193. Andels liivsforsikringsselskabetFædrelandet. Aar­ hu.s. 1900: 47, 199. 1903: 130. 1904; 140. Andelsmejeriernes Fællesindkøb ved Karl Søren­sen. 1903: 48. Andels-^SIolle og Bageriet Nordstevns. 1889: 15G. 1890 17. AndelsMølle-og Bageriet Tømmerup. Tømme­rup Comnuine. 1891; 111. 1902: 56. Andelssavværket Langebæk. Langebæk. 1900: 61. 1903: 53. AndelssavvJerket pr. Nykjobing F. ved Neergaard. 1903: 58. Anrugeforeningen for Assens og Omegn, limiteret, Assens. 1902; 137. Andelsselskal)et Hasle Ilaandværker-og Landbo­bank. Ila.sle. 1903; 163. Andelsselskabet Kjø)>enhavns Kulhandleres Bræn­deimport. 1904; 187. Andelsselskabet Kustrup Andelsbageri, 'Kustrup. 1902: 155. Andelsselskabet Nexø og Ojnegns Haandværker­bank. 1902; 58. Andelsselskabet Odeuse offentlige Slagtehuse og Exportslagteri. 1897: 111. 1898: 77, 148. 1899; 65. 1900; 14(5. Aiidelsselska])et Saltbækvig Ferskvandskultur. 1904; 44. Andelsselskabet »Trifoliiim« (»The Danish Estates Butter Factory«). Haslev. 1901; 62. Andels-Skotøjsfabriken Danmark. 1903; 46, 98. Andelsslagteriernes Lager v. M. Emmertsen, Aktie­ selskabet. l'Yederiksberg. 1903; 235. Andelssvineslagteriet for Aal])org Amt. Nørres Sundby. 1892: 66. 1898: 165. 1901; 11. Andelssvineslagteriet i Bogense. 1896: 151. 1901:: 101. Andelssvineslagteriet i Masnedsund. Vording­borg. 1889:46. 1891:67. 1892:75. 1894; ()0., 1897: 161. 1898: 93. 1901; 62. 1904; 194. Anderberg & Bremer. 1889: 24. Anil(Mschou, ("ibr. Odense. 1889: 31L Andersen & Albeck. 1899: 200. Andersen og Christensen. 189G: 144. Andersen & Jensen. 1890; 4. 1902: 166. Andersen & .Jørgensen. Svendborg. 1903: 56. Andersen & Lips og London The Compagni i Likvidation, AktieseLskal)et. Aarhus. 1902: 68, 217 (2 Anm.). 1903: 150, 225. Andersen & Meyer. 1899 147. Andersen & Muus. 1902: 26, 223. Andersen & Noersgaard, Niels Jensens Efter­ følgere. Aarhus. 1898: 168. Andersen & Olsen. 1889: 83. 1890: 82. Andersen & Pedersen. 1889: 265. 1890: 50. Andersen & Qvist. 1889; 95. 1896: 2. 1900: 175. "'Andersen & Soliniidt, Aktieselskabet. 1904; 107, 186. Andersen & Schous Efterfølger Knud Poulsen, Hillerød. 1903: 180. Andersen & Schrøder. Haslev. 19^4: 51. Andersen & Vilmann. 1897: 123. 1902: 242; Andersen & Wilson. 1904: 206. Andersen, A. Chr. 1901: 114. Andersen, A. I. & Co. 1904; 47. Andersen, Alfred, & Søn. 1903; 6. Andersen, Anders, Aarhus. 1891; 70. 1892; 78. Andersen, Anders Peter, Odense. 1895; 44. Andersen, Andreas, & Olsen. 1896: 3. Andersen, Ant. &. Ludv. Hansen. 1902; 185. 1903; 49. Andersen, Carl H. 1893: 100. Andersen, Chr., & Co. Hammel. 1901; 50. Andersen, Chr. F. C. 1895: 118. 1896: 2, 1897: 88. Andersen, Chr. F. W. 1890; 13. Andersen, C., jun. Odense. 1889; 159. 1893: 58. 1901; 8, 63. Andersen, Christen & Co. Hammel. 1901; 123. Andersen, Ed. T. Aalborg. 1889; 175. 1890; 42, 115. 1891; 7. 1898: 165. 1899: 12. Andersen, Emil. 1889; 268. 1897: 172. 1903; 98. Andersen, Espen. Jebjerg. 1901: 104. Andersen, F., & Søn. 1898: 156. 1904: 167. Andersen, F. W., & Søn. Assens. 1889; 318. Andersen, Ferd., & Co. 1889: 86. 1893; 44. 1899: 3. 1900: 97. Andersen, Georg. 1897; 86. Andersen, H. & Co. 1896; 65. Andersen, H., & Søn. 1889; 260. 1892; 3. Andersen, H. P. Varde. 1889: 392. Andersen, Jacob. 1891: 38. 1892: 94. Andersen, J., jun. & Co. 1889; 94. Andersen, J. L. 1889; 2. Andersen, Johannes Chr. Odense. 1894: 84. Andersen, Juan, under Administration. N\'kjø­ bing F. 1900: 45 (2 Anm.). Andersen, K. Herning. 1891: 129. 1900: 202. Andersen, L. Chr., & Co. 1903: 99. Andersen, Laur. 1902: 4. Andersen, Lauritz. 1902; 3. Andersen, Lauritz. Odense. 1900: 61. Andersen, Lauritz & Co. 1889: 23. Andersen, Lauritz & Comp. Odense. 1890: 315. Andersen, M., Kastberg & Co. Vejle. 1889: 233. Andersen, Mathias. Aarhus. 1897; 79. Andersen, Mathias M., & Co. Aarhus. 1900; 199. 1901: 168. 1902: 159. Andersen, N., & Co. Horsens. 1889: 374. Andersen, N. P., & Co. Støvring. 1889: 181. Andersen, Ole, Jens Larsen & Holm. Frederiks­ berg. 1896: 99. 1897; 69. 1904: 209. Andersen, Otto. 1904: 149. Andersen, P. 1898: 126. 1903: 158. Andersen, P., Frederiksberg. 1889: 129. Andersen, P. Gjedsted. 1898: 135. Andersen, Robert C. Nyborg. 1897; 182. Andersen, Vilhelm Folkmar. Roeskilde. 1890: 101. Andersen, William, & Co. 1889; 19. 1896: 19. 1897: 172, 174. 1900: 113. Andersens, A. Joh., Efterfølgere. Svendborg, 1889; 431. Andersens, C., Efterfølger. Kolding. 1889; 414. Andersens, C., Efterfølgere. Fakkegrav. 1889:75. 1898; 69. ^Andersens, C., elektriske Korkvarefabrik. 1903: 2. 1904; 104. Andersens, C., elektriske Korkvarefabrik, Aktie­ selskabet. 1904: 104. Andersens, C., Enke. 1889: 123. 1897: 17. Andersens, C. A., Efterfølger. Thisted. 1893:61. Andersens, C. C., Væveriudsalg. Aarhus. 1890: 20. 1894; 23. 1898; 27, 200. Andersens, Carl, 2den Efterfølger ved Th. Tou­ bro. 1903; 84, 128. Andersens, Emanuel, Efterfølger. 1902: 77. Andersens, IL, Ølbrvggeri. Odense. 1901: 183. 1903: 145. *x4ndersens, H. C., Eftf., ved N. Bauer. Næ.stved. 1902: 229. 1904: 193. Andersens, Hans W., Skotøjsfabrik, Aktieselska­bet. 1904: 126. Andersens, Hans W., Skotøjsfabrik, Aktieselska­ bet. Vejle. 1903: 67. 1904; 122. Andersens, J., Efterfølgere. 1889; 29. Andersens, J. C., Eftfl. ved Astrid Riis. Brande. 1900; 107. Andersens, Jens Mathias, p]fterfølger. 1904; 86. Andersens, K., Maskinværksted (Aktieselskab). Herning. 1898: 171. Andersens, Kr, Høvleri og Savværk. 1899: 3. -Vndersens, L., Efterfølger. 1900: 156. 2 Kirinafoitojrnelse: An—Ar. ATidersoiis, I.., 1 laiulolsfoiretiiiiig, AktieselKkal)et. iSkagOTi. lW-1: 139. Andersens, L. V., Efterfølger. 1904: 148. .\n; ;>7. Andersens, I.anritz, Søn .lens Andersen. 1894; 92. Ander.sen.s, M., Uorneinelsfuhrik ved 1^. Kaaber. 1891: 25. ATxlersens, Mads, Molielfaluik. Aarhus. liK)4: 13. Andersens, N., Efferfolger. 1889; 31. Andersens N., Son. Holbæk. 1889: 42. Andersens, Peder, Kfterfl. Odder. 1889: 377. .\ndersens, S., Efterfølger. 188!>: 85. .\ndersen-Hvani, Jul, 19<»1: 7asen A: Ditlev Petersen. 1892: 94. Andre.sen, Heinrich. 1889: 242. Andresen, Joh. P., tS: C'o. liingkjobing. 1893: 53. .Andresen, Peter. 1897; 122. 1898: 159. .\nlom. Kanders. 1900: 122. , .\nnonceexpeditionen Union, Aktieselskab. 1901: 180. 1902: 2O0. Annoneekotitoret, Aktieselskabet. 1904; 187. i Annoncesøjlenie i Aarhus ved C. Andrease?!. j Aarhus. 1904: 178. j .\nschiovisforretningen »Norge« vey. 1889: 185. Baagoe liiber. Svendborg. 1889:324. 1899:27. >Baagoe, K.« Frederiksberg. 1896; 164. Baagøe, I.. J., Svendborg. 1889: 163. 1902; 155. 1904: 74, 95. Baagøes, T., F^fterfølger. 1889; 118. 1890: 50. Bach, I. 1'. & Jei)sen. Vestervig. 1904: 57. l^ach, Jørgen. 1898; 129. 15ach, N. 1903: 6. Bachmanns, Paul, F'odtøjsfabrik, Aktieselskab. Varde. 1903; 64. Backliaus, August, Aktieselskab. F^sbjerg. 1903; 133. l)ackhausen, P., & Co. 1889: 425. 1890: 70. Badean.Ktalten Kjobenhavn, Aktieselskabet. 1903: 75. Badekabinet-Kompagniet i Assens. 1902: 154. Baden & Hansen, (C. Simonsens Efterfølger). 1899: 5. 1900: 77. IWlen, Jakob. 1892: 106. Baden, Ole. 1892: 106. liadiscbe Assecuranz-Gesellschaft, Aktieselskabet. 1903; 195. Badstuestrædes Møbelstotiager ved F. C. Fre­deriksen. 1898; 129. Baess, A., ct Co, Aarhus. 1889; 205. Bagenkop Brugsforening. 1897; 37. Bager. H. (H.Christensens F^fterfølger). Faa).)Org. 1903; 147. *Bageriet Hannuershus, Aktieselskabet. Sandvig. 1901; 131. 1904: 135, 194. Bagermestrenes Kugbrødsfabrik, Aetieselskabet. Aalborg. 1896; 85. Bagernes Kugbrødsfabrik, Aktieselskabet. Aarhus. 1901: 47. Bagermestrenes Kugbrødsfabrik, Aktieselskabet. Hjørring. 1898; 79, 97. Bagermestrenes Kugbrødsfabrik, Aktieselskab. Horsens. 1900: 102. »BagermestrenesKugbrødsfabrik« i Kolding, Aktie­selskabet. 1899: 212. Finiiafortegnelse: Ba—Ba. Bagernes Kugbrødsfabrik, Actieselskabet. Aar­hus. 1896; 184. 1898: 47. 1899: 171. 1903: 62. Bagernes Rugbrødsfabrik i Kanders, Aktiesel­ skabet. 1899: 15. 1900: 31. 1902: 70. Bagger, Charles. 1889: 122. Bagger^ Gottschalch, & Co. 1881^: 26. 1904: 149. 167. Bagger, H. 1900: 125, 156. 1901: 74. 1903: 214. Baggers, A. L., Efterfølger. 1889: 268. Baggers, WilUani, Efterfølger. 1889: 25. 1901: 114. Bahia, Hollandsk-Brasiliansk Cigarimport ved H. Madsen. 1901: 113. Bahns, Ludvig, Bog-og Papirhandel. 1900: 24. Bahnsen, F. Portefee & Co.s Filial ved Chr. Schmidt. Odense. 1904: 10. Bahnsen Hansen. 1899: 198. 1901: 76. 1903: 232. 1904: 106. Bajersk-og Hvidtølsbryggeriet Odin i Viborg, Aktieselskabet. 1899: 121. Bakkes, H. Chr., Boghandel. 1889:23. 1899:56. lUikteriologisk Laboratorium, Neumann & Co., Aalborg. 1903; 166. Bakteriologisk Laboratorium Ratin, Aktieselska­bet. 1904; 64 jfr. 69. Bakteriologisk Laboratorium Ratins Salgskontor for Danmark ved Yiggo Petersen. 1904; 189. Balder, Aktieselskabet, Frederiksberg. 1899: 97. 1900: 129. Balle Forbrugsforening. 1889: 378. 1892: 18, 79. 1893: 18. 1897: 98. 1901; 169. 1903; 242. Balle med Omegns Forbrugsforening. Hyllested Rosmus Commune. 1893: 9. 1895; 69. *Balle Sogns Spare-og Laanekasse. Gjødvad- Balle Commune. 1889:62. 1904:117. Ballerup og Omegns Forbrugsforening. 1898: 110. 1900; 25. 1902; 27. 1903: 9. 1904: 26. BaUin, S. S., & Co. 1889; 20. 1891: 133. 1895: 14, 56. Balling Kreds af Ringkjøbing Amts Yareindkjøbs­forening. 1898: 26. BaUins, M. J., Sønner. 1889: 2. 1890: 71. 1893: 3, 16. 1904: 109. Ballins, M. J., Sønner, Aktieselskabet, P'rederiks­berg. 1897: 69, 88. 1901; 77. 1903: 75. 1904: 47. Balhns, M. J., Sønners Udsalg. Nykjøbing F. 1893: 16. Ballund, Jen.s, ved Jens Ballund. Randers. 1904: 160. Banck, M. C. 1889: 113. Banckes, R. N., Efterfølger, Frederiksberg. 1889: 129. 1891; 15. Bandagehuset ved Christensen. 1898: 107. Bandholm Paquet Selskab, Aktieselskabet. 1889; 168. 1901: 10. Bang & Jensen. Aarhus. 1898: 47, 168. Bang & Nielsen. Aarhus. 1899; 14. Bang & Pingel. 1896; 48. 1902; 226. 1904: 7. Bang & Tegner. 1889; 114. Bang, A. C., 1889; 242. 1890: 50. Bang, A. C., & Co. 1898: 73. 1899; 112. 1901; 76. 1902; 79, 101. Bang, Carl F., Odense. 1889; 48. Bang, Chr., & Søn. Aarhus. 1889; 203. 1897; 79. 1900: 167. Bang, Ferd., Aktieselskabet. Roskilde. 1898; 19. 1900; 8. 1901: 78. Bangs, Fredr,, Efterflgr., J. C. Pedersen. Nykjø­ bing M. 1902: 177. Bang, P. Hofman. 1895: 57. Bang, Vilh., og N. Kirkegaard (Maskinfabrik). Maabjerg. 1892; 44. Bangs Bogtrykkerier. 1899: 197. Bangs, Daniel, Boghandel. Aarhus. 1893: 106. (3 Anm.) Bangs, Henrik, Enke. Frederiksberg. 1900; 177, 193. 1901: 6. Bangs, N. Chr., Bog-og Papirhandel. 1900; 155. Banken for Aars og Omegn, Aktieselskabet. 1899: 83. Banken for Bramminge og Omegn, Aktieselskab. 1897: 152, 188. 1900; 33. 1904; 162. Banken for Faxe og Omegn, Aktieselskabet. Faxe. 1897: 198. 1900; 42. 1904; 134. Banken for Fredericia og Omegn (Actieselskab). Fredericia. 1896: 112. 1902: 73. 1903: 44, 67. Banken for Hobro og Omegn, Actieselskabet. 1892; 102. 1899: 87, 210. 1903: 228. Banken for Horsens og Omegn, Filial af Actie­selskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1891; 97. 1894: 115. 1900: 94. 1901; 4. 1902: 246, 1903: 197. Banken for Korsør og Omegn, Aktieselskab. 1895; 153. 1899: 8. 1901: 61. Banken for Løgstør og Omegn, Actieselskabet. Løgstør. 1891; 114. 1899; 13. 1903; 59. Banken for Mariager og Omegn, Aktieselskabet. Mariager. 1897; 202. Banken for Nibe og Omegn, Actieselskabet, Nibe. 1895: 64, 82. 18S9: 13. Banken for Nørre Sundby og Omegn, Aktie­selskabet. N. Sundby. 1898; 134. Banken for Ringsted og Omegn, Actieselskabet. 1890; 39. 1892: 37. 1903; 78. Banken for Skanderborg og Omegn, Actie­selskabet. Skanderborg. 1891: 136. 1894: 37. 1895: 113. 1897: 98. Banken for Slagelse og Omegn, Actieselskabet. 1889; 147, 299. 1890: 94. 1894; 6. 1896: 22. 1898: 20. 1901; 7. Finiiafurtt'j^nelHe: Ba—J>e. Banken for Sorø og Omegn, Actie8elska))et. 1895: 1G7. 1903: 219. Baiiken for Vejen og Omegn, AktieHelnknl). 1903: 42, 88. ]?anken for Vonlingltorg og Omegn. Actie­selskabet. 1890: 91. 1894; 117. 1897: 101. 1903: 200. 1904: 152. Bankhuset J>aninark ved Carl (iabs. 1896: 48. Bankin.-^titut Skandia, Aktieselskab. 1901: 88. Ikinzon, Vilh. 0: 259. Bauer, Joban. Nakskov. 1897; 129. Baumbacb, Olaf. 1893: 44. Baumgarten & Schmidt. 1889: 96. Baune, Joh., & Co. Aarhus. 1889:368. 1897:131. Bannsgaard, P., Aktieselskabet. Struer. 1903: 172. F.ay, Frants. 1889: 267. 1890: 12. 1898: 193. liay. Juls. 1903: 195. Bayer Holst. Aarhus. 1889: 64. l.ayer, Carl. 1901: 74. Bayerischer Lloyd, Transportforsikringsactie­selskab. 1892: 46. 1893; 89. 1900. 192. Bayersk-og Hvidtøl Bryggeriet; Nørresundby ved Brødrene l'edersen. 1901; 66, 150. J5ayerske Hypothek-og Vexelbank, Den, Aktie­selskab. 1897; 2, 104. 1898; 73. 1899; 113. 1900: 156. . Bazaren, Aktieselskab. Varde. 1901: 154. Bazaren ved Henrik F. S. Mohr. Helsingør. 190(J: 161. Bech & Blichfeldt. 1898: 4. 190(J: 109. Bech, Chr. Kallundborg. 1902: 135. Bech, Harald. 190<); 110. 1903: 28. Bech, Jørgen, eder og Malling Sognes Spare-og Laanekasse, Actieselskabet. 1889: 375. 1890: 45. 1891: 58. 1892: 42. 1895; 50, 114. 1896; 59. Bederslev og Omegns Brugsforening. 1902: 214. 1903; 56, 201. 1904; 214. *Beeken, Hartmann. Aalborg. 1889: 175. 1904: 12. Beenfeldts, 11. P., Efterfølger. 1889: 27. Beers, P. W., Efterfølger. 1889: 34. Begravelsesselskabet Dania. 1890: 12. 1897; 69. 1903: 193. Behrens, August. 1889: 124. Behrens', Fritz, Modebazar, Aktieselskab. 1897: 51. Beitzel, Carl. 1898; 37. Beklædningsmagasinet Skandinavien ved Carl Hansen. 1903; 47. Beklicdnings-l^nion ved Carl Chr. Tafdrup. 1898; 144. Beklædnings Union ved Carl Chr. Tafdrup, Frede­riksberg. 1895: 136. Belfour Ellah Co.s Efterfølger, Helsingør. 1889: 137. 1895; 59. 1898: 7. Belgisk Import Compagni J., Bøgelund, J. Bruun. 1899: 183. Bella Nova. 1889: 94. 1900: 95. Bencke, William, & Co. Odense. 1901; 100. 1904; 136. Bendix & Co. 1889: 32. Bendix, A. II. 1889:264. 1893:101,120. 1899:95. 1901: 112. Bendix, J., Efterfølger. 1889: 119. *Bendix, Julius. 1891: 110. 1898: 57. 1894: 44. 1897: 194. 1899: 20. 1904: 229. Bendix, Julius & Hteen. 1904: 229. Bendix, j\I. 1889: 32. Bendix Petersen, J., & Co. Svenj^borg. 1902: 11. Bendixen & Co. 1889: 116. 1895: 106. Bendixen, F. C. Thisted. 1889: 193. Bendixen, L. 1895: 77. Bendixen, L. Odense. 1899: 133. Bendixens, H. C., Efterfølger, L. Michelsen. Rudkjøbing. 1894: 20. Bendixens, Niels, Propageringsapparater, Aktie­selskabet. 1899: 57. ]5enicia American Diamond Companj', Aktiesel­ skabet. 1904: 104. Bennet, N. 1893: 12. l^ennetzen, IL, & Søn. Korsør. 1903: 53. Benthe & Vorm. 1891: 76, 109. Bentzon, F. C., & Co. 1890: 100. 1892: 47. 1901: 194. Bentzons, Fru W., Efterfølger. 1894: 137. Benzen, S. & M. 1895: 41. Benzon, Alfi'ed. 1889: 98. 1902: 4. Benzon, Eggert Christoffer. Nykjøbing F. 1889: 336. Benzon, L. 1889: 123. 1894: 42. 1895: 118. Berendsen, B. 1892: 61. Berendsen, Sophus, Aktieselskab. 1897: 176. 1898: 158. 1899: 41. 1900: 24, 96, 190. 1902: 100. Berends, J. A., & Co. 1889: 111. Berendt, J. A., & Co. 1899: 58. Berendt, Koppel, & Co. 1889: 36. "^Berg & Co. 1889: 258. 1904: 127. Berg & Co.s Efterfølger. 1904: 127. Berg & Friis. 1898: 35. Berg & Larsen. 1902: 186. Berg, Albert, & Co. 1889: 425. 1890: 99. Berg, Anthon. 1901: 40, 94. Berg, Chr. F. 1889: 427. Berg, Chr., & Søn. 1891: 132. 1899: 160. Berg, E. E., & Co. 1889: 109. Berg, G. li. Svendborg. 1903: 125. Berg, J. 1891: 53. Berg, Johannes. 1890: 24. Berg, P. Nexø. 1889: 313. 1894: 47, 96. 1896: 38. 1903: 123. 1904: 174. Berg, Sigv. Slagelse. 1891: 54. Berg, Søren, & Co. 1889: 265. 1890: 82. 1891: 14. 1892: 12. Berg, W. J. 1893: 89. Bergs, Thorvald, Efterfølger. 1896: 96. Bergens Brandforsikrings Selskab, Actieselskabet. 1889: 112. 1896: 4. 1898: 73. 1901: 57. Berger, Gustav, & Søn. 1891: 132. 1902: 150. 1904: 129. Berggreen, C., & Søn. Frederiksværk. 1889: 290. 1902: 29. Bergh & Owen. 1890: (3 Anm.) 83, 111. 1891: 65, 98. 109 (4 Anm.). 1893: 12. 1894: 30, 56. 1896: 129. 1898: 129. 1899: 20. 1901: 21, 193. 1904: 108. Berghs, van den. Margarineoplag ved Bang. 1898: 18. Bei-gmann & Hiittemeier, Aktieselskabet. 1897: 122. 1903: 50. Bergmann, Emil. 1889: 259. 1890: 110. 1891: 99. Bermanns, Emil, Efterfølger. 1901: 142. Bergstrøm, F. ^V., Aktieselskab. 1897: 50. Berings, Emil, Efterfølger. 1889: 35. Berlinske Brandforsikrings-Anstalt, Den, Aktie­ selskab. 1897: 104. 1899: 113. 1900: 156. Berner & Welander. 1889: 250. 1891: 38. Berner, Aug. 1901: 112. Bernth, Julius. Nykjøbing F. 1889: 449. 1898: 44. Berntli's, Julius, Efterfølger, E. Køhn. 1891: 76. Berntzen & Krøyer. Frederiksberg. 1899: 162. Bertelsen & Folkmann. 1889: 241. Bertelsen, Andr., Bog-& Papirhandel. Assens. 1902: 137. Bertelsen, Carl, & Co. Aarhus. 1902: 39, 91. Bertelsen, Chr., Aktieselska))et. 1903: 140. Bertelsen, L. 1891: 96. 1899: 199. Bertelsens, Chr., Efterfølger. 1889: 37. Bertelsens, Hans, Efterfølger, F. Redsted. 1902: 78. 1903: 46. Berths, E., Efterfølger. 1899: 56. Berthelsen & Sørensen. 1890: 120. 1904: 4. Berthelsen, Chr. W. 1889: 124. Berthelsen, Hans. 1901: 38. Berthelsens, ]M. P., Efterflgr. ved J. G. Nielsen. Gandrup By. 1898: 63. 1902: 233. Beslagsmedie ved Hansen, Petersen & Co. 1903: 97. Besser Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 294. 1891:41. 1894:59. 1898:59. 1901:145. Bestie, Georg. 1900: 4. Bethesdas Boghandel. 1889: 103. Bettysminde, Aktieselskabet, Randers. 1899: 209. Bianco Lunos Bogtrykkeri. 19(X): 54. Bidstrups, H. P., Bygningsforretning. Rønne. 1889: 311. Bie, A., Hobro. 1895: 145. Bie, Aima Johanne Katharina. Nysted. 1889:169, 449. Hiehl, G. 1902: 1(57. ]5ielefel(lt, C. 11. 1880-30. 189G; 48. 1901: 158. 1902: 22G. lUorfronncls, Carl, Cigarfiilnik, Actieselskal), Oileiise. 1895; 154. Kierfrounda Soniiov. 1889: 259. Bierrcgaard.f, C. J., Sonner. Vojle. 1902: 220. BierstCfl Brugsforening. 1899: 190. 19()o; 59. liiglcv & Schmidt. 1893: 13, 22 (3 Anni.). Bigler, .Toli., iSc Son. 1889: 103. 1900:97. 1901:4. J>igler, V. .1., Co. 1889: 31. Biilniann l'erg. 1902: 1(58. 1903: 1(>0. Biknlton. 1889: 444. 1895: 3. Bildt ct Fredcrikson, l\ingkjobing. 1900: 137. Bille, William, iV: Co. Helsingor. 1889: 137. IMlledfabriken Emil Htielir ved W. og V. Stæhr. llellerui). 1902; 170. IMlledfalirikeii I^mil Stæhrs Depot ved Th. Coln-t. 11K)4: 108. Billedhugger-og Stnkkatorforretningen f.udvigsen i*c Fyhn. Frederiksberg. 1897: 1<)9. 1901: 97. •"liillige llip veillige Kjob ved (1. B. K. Gehrke, Det. Aalborg. 1892; 40. liilling, Viggo, iSc Co. Varde. 1893: 39. Billnig, Viggo, & Co. Varde. 1.S98; 50. Billum m. ti. Sognes Spare-og I.aanekasso. Aal. 1890: 47. 1902; 18. 43. Billund og Omegns Forbrugsforening, (irene Sogn. 1895: 11. 189G: Cl. 1900: 105. 1901: 71 IMniler, J. L , & Co. I.yngby. 1902; 81, lOG. B>ing et (irøndahls Porcellænsfabrik, .Vktiesel­ skabet. 1895: 39. 1900; 76. •^Bing, 11. J., irchs, J. \., Efterfølger. 1898: 5G. BiHCuitfal)rikken »Alberto« ved CarlJohan Peter­ sen. 1895; 7G. Biscuitfabriken Norden. 1889: 265. Biscuitfabriken Norden ved Christen Jensen. Frederikg})erg. 1889- 277. ]Mskuitfal)riken Svanen ved P. E. Eskildsen. Bispebjerg ^følle. 1899: 7. Bislev ]\Iølle, Actieselskaljet. 1889: 341. 433. J'ispebjerg BrøjerIov Handelsplads ved Møller. Bjerlev. 1898: 104. Bjenie Mølle, AkLieselska})et. Hønninge. 1904: 154. Bjerre Herreds Teleplionselskab, Actie.selskal). 1896: 126. 1899: 177. I)jerre og Hatting Herreders Spare-og Laane­ka.-^se. Horsens. 1889: 373. 1892: 30, 79. 1893: 126. 1900: 200. Bjerre, .Tohs. 1900: 37. 1901: 39. Bjerregaards, .]^ens, Cycle og Ma.skinindustri, Aktieselskabet. Esbjerg. 1904: 238. P>jeverskov Sogns For))rugsforening. Bjeverskov. 1890: 28. Bjorkegren, Joh., & Son. 1903; 99. Bjørn, A. M. Holbæk. 1889: 42. 1904: 211. P>jorn, C. Maribo. 1893: 27. Bjornliak Davidsen. 1896; 49. 1899: 129. Bjornbak, Johan. 1903: 5. 1904: 148. Bjørnbaks, P., Konvolutfabrik, Aktieselskabet. 1896: 35. 1898: 175. 1901: 128. Bjørns, Th. Colonial-, Vin-og Delicatessehandel. Odense. 1893: 59. Bjørn Andersen, E. 1889: 113. *Bjorn-Henriksen Co. Frederiksberg. 1904: 48, 170. Blaagaards kemiske Fabrik ved J. H. M. Gøtte­rup, Cand. pharm. 1901: 5. Blaagaards Lerbrænderi. 1889: 95. 1894: 2. 1896; 176. Blaagaards ^Materialhandel ved Michael West. 1904: 24. ^Blaagaards Materialhandel ved Wm. Kriiger-Schou. 1895; 150. 1904: 24. Blaakilde Mølles Fal)riker, Aktieselskabet, Hobro. 1899: 16. 1900: 32, 157. 1902; 22. Blad, C., & Co. 1890: 2. lUadcentralen, Ludvig Schiith. 1904: 129. Blanck, de, ct Cie. 1894: 81. Blankensteiners Efterfølger. 1889: 84. 1903: 29. 1904: 3. Blechingberg, C., iS: Co. 1899: 2. 1900: 157. 1902: 3. ]>legdams)nollen, V. Lind, & Co. 1893: 44. Bleggaardens Dampvasken, Kongens Lyngby, ved Nørgaard. 1895: 43, 90. Blegind Hørning Sogns Spare-og Laanekasse. Hørning. 1889: 378. 1891: 137. 1893: 117. 1895: 159. 1896: 184. 1897; 151. 1898: 136. 1899: 172. 1900: 167. 1901: 153. Blenstrup-Gjerding Sogns Spare-og Laanekasse. 1890: 6. 1891: 82. 1892: 77. 1896; 57. Blenstrup og Omegns Brugsforening. 1899: 83, 1900; 46. 1902; 13. 1904: 32. Bhcher, G., & Co. 1898: 142. 1903; 158. Blichert, M. P. 1900; 3. 1902: 245. Blichfeldts, F. W. Efterfølger, F. Vallø. 8tege. 1000: 99. Blichfeldt, Jens. 1894: 42. 1896: 48. lUinkenberg, Easmine Frederikke. r)dense. 1893: 16. Bloch & Andresen, Actieselskabet. Fredericia. 1889: 412. 1892: 9. 1894: 66. 1896: 187. 1898: 69. Bloch & Behrens. 1889: 23. 1895: 2. 1902: 133. Bloch & Klein ved Jørgen Claiidi. Løgstør. 1903: 36. Bloch, F. 1889: 243. 1900: 22. 1904: 4 (2 Anni.). 7. Bloch, H. C. Aarhus. 1901: 68. F)lochs, Chr., Cementstøberier, Aktieselskabet. 1904: 147. Blochs, G. M., Efterfølger. 1889: 26. Blom, A., & Søn. Skanderborg. 1896: 59. •'"Blom, Viggo & Schnor. 1901: 20, 38. 1904: 23 (2 Anm.). Bloms, Tage, Efterfølgere. 1897: 6. 1898: 192. 1899: 95. Blomberg, E. 1902: 51. Blomsterforretningen Capri ved Jensen. 1900: 172. Bhnnensaadts, N. N., Fabriker i Odense, Aktie­ selskabet. 1903: 54, 201. Blumensaadts, N. N., Fabriks-Oplag. 1897: 66. Blnmes, Carl Hans, Filial ved J. C. Easmussen. 1893; 112. Blnsemagasinet, Aktieselskabet. 1904: 107. Bløcher, C., & Co., Aktieselskabet. Esbjerg. 1901: 110. Bløes', Th., Efterfølger, J. AViberg. 1900: 190. *Bock, A. & F. Græsted. 1889: 141. 1904: 49. Bock, J. R. 1901: 160. 1902: 207. Bock, Robert, & Co. 1889: 34. Bodafors Lager ved S. P. Josephsen. 1900: 57. Bodafoss' Stol-& Møbelfabriks en gros Lager for J.ylland, ved Ludv. Schmidt og Fr. Winsløw. Aarhus. 1898: 185. Boddum Ydby Pastorals Spare-og Laanekasse. Ydby. 1889: 194. 1890: 115. 1891: 9. 1894: 36. 1103: 18. Bodé, Charles, & Co. 1897: 48, 141. Bodé, Chas. 1902: 169. Bodecker, A. F. 1889: 105. Bodecker, A. F. Odense. 1889: 318. 1896: Bodega Iberica, F. Ludv. Hansen. 1892: 22. Bodelsen & Veiby Nielsen. Helsingør. 1890: 111. Bodelsen & Vejby-Nielsen. Hornbæk. 1899: 185. Bodholdt, Th. & Co. 1900: 3. 1902: 48, 225. Bodholts, F., Efterfølger. Hals Sogn. 1898: 184. Boesens, Peter, Efterfølger, Charles Randru]). Frederiksberg. 1893: 24. t Boeslunde Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 301. 1890: 112. 1892: 74. 1900: 130. Bogense Bank (Aktieselskab). 1897: 162. 1898:42. 1903: 55. Bogense Cementtagstensfabrik ved K. C. Tjarsen. 1899: 119. ^Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik (limiteret). 1891: 44. 1894: 85. 1904: 73. Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik, L. og P. Barfoed. 1904: 74. Bogense Kul-og Trælasthandel (limiteret) 1889: 321. 1901: 119. Bogense Spareforening. 1889: 161. 1890: 64. 1892: 105. 1897-181. ^Bogense Ægforretning limiteret. 1889; 321. 1904: 74. Bogense Ægforretning, I. Hendriksen og Laurits Madsen. 1904: 74. Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgensen. 1897: 92. Boghandlernes Fællesbureau ved Charles Leisner. 1902: 149. Bog-og Kunstforlaget »Norden«, Aktieselskabet. 1903: 116. Bogtrykkeriet Mercantil ved S. Thiele. 1902: 242. Bogtrykkeriet Standard ved C. L. Beck 1903: 98. Bogø Aktiebryggeri. 1901: 84. Bogø Sparekasse. 1889: 173. 1897: 76. 1900: 100. Bobn, H. 1895: 105, 106 (2 Anm.). 1899: 111. Bohn, H. Sundbyvester. 1889: 136. Bohn, Hans Peter. 1889: 107. Bohn, P. C., M. J. Ipsens Efterfølger. Rønne. 1889: 311. Bohrs, F., Efterfølger, Anders Larsen. Odense. 1897: 55. Boje, Hans. Randers. 1903: 63. ^ Boje, Jørgen. Randers. 1892:102. 1894:38,111. 1901: 14. Boje, N. H. Randers. 1901: 88. Bollerups Boghandel. Ringkjøbing. 1889: 404. 1902: 72. Bollhorn, Amando, & Co., Carl L. V. Hyrups Efterfølger. 1889: 33, 35. Bollhorn, Ludv. Fuglebjerg. 1891:80. 1899:203. Bon marché ved Svend Frhnodt. 1900.-37. P>ona ved Bang. 1903: 29. Bondesen, Jacob. 1903: 3. Bonne, H. E. 1889: 102. 1899: 146. 1903: 235. Bonnesen & Danstrup. 1889: 120. 1890: 51. Borbjerg Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 407. Borch & Henriksen. 1889: 271. 1891: 3. Borch, E. A., Kolding. 1896: 31. Borch, E. A., & Co. Kolding. 1902: 162. Borch, Fr., & Co. 1889: 111. 3 Jiorch, Olaf. IJiO'i: 1»J8. 285. Borch, Oskar. ]8!13: 79. 1894: 82. 1895: 151. 1890; 19. l^orcli, Oscar, & Co.s ICflf. 189S; 108. I'orcli, 8. KoeskiMe. 1889; 133. r>orchs, Anders, Kftcrfølgor. liooskildo. 1889: 133. BorclisCTiins, C. l"ro: 23, 50, 1904; 129. Borgen. Ang. 1889: 82. 1891: 173. 1892: 2. 1895; 133 (3 Anni.), 134 (3 Anin.). 189»i; 48. 1897; 193 (7 Anrn.). liKM): 22. Bergen, Beiiel, Co. 19(i.'>; 2.")4. l!'04; 4, 84. liorgens Papirforrettiin.!.' en gi'os. 1899: 1.30. l'orgen Nielsen, II. 189.'»; 32, 89. l'orgergades Oanipinolle ved Victor Ileinricy. 1902; 4S. J>orgerga: 173. Bornholm, .Aktieselskabet. 1903; KJO. lOOj, 21. l>()rnholin Granitvifrk, .Vetieselskabet. 1891: 37, 120. Bornholms Andeels Svineslagteri. Kunne. 1891: 43. 1893: 35, 80. 1901; 100 1904; 29. Bornholmsk Cement, Aktieselskabet. 1901; 21. Bornholms CenuMit-Fals-'I'agstens Fabrik og Ce­mentstoberi ved i'eter Berg .Munch. Xexo. 1903; 124. li>04; 153, 174. Bornholms Cenientsto>)eri ved C. P. Lund. Kf)nne. 19ornhohns Landbo -Spare -og Laanekasse i Aakirkeby. 1889; 157. 1895; 122. 1896: 70. 1899: 44. 1900; 19(5. P)Ornhohn8 Maskinfabrik, Actieselskabet. Rønne. 1889: 312. 1902: 30. Bornhohus Møbelmagasin ved Carl Westh. R«nne. 1902: 153. I?ornholms Sodafabrik ved Georg A. Bech. Rønne. 1901; 131. Bornholms Spare-og Laanekasse i Rønne. 1889 : 311. 1890: 40. 1891: 28. 1892: 75. 1894: 8. 1895; (il. 1896: 9, 5.3, 133. 1899: 80. 1900: 130. 1901: 100, 182. 1903: 163, 200. 1904: 51. Bornhohns Spare-og Laanekasses Afdeling Allinge. 1889: 311. Bornhohns Søassurance-Forening, Actieselskabet. Rønne. 1889: 310. 1892: 86. 1893: 26. 1896; 53. 1899; 9. Bornholms Telefonselskab, Aktieselskabet, Rønne. 1903: 79. Bornholms Tidende, Actieselskabet. Rønne. 1892: 5, 86. 1897: 127. l'ornholms Ore-Sparekasse, Rønne. 1889: 312. 1892: 97. 1901; 182. 1904; 194. I>orregaard, V.tt Jesper.sens Efterfølger. 1895; 165. l'orregaards, Sten, Kfterfølger. .\alborg. 1896: 1.36. Borring, Kdouard. 1889: 93. liorring, Ilaralil Holger Theodor. 1896; 34. Borris-Faster Connnunes og Omegns Spare-og I.aanekasse. 1889: 232. Borum .Vktiemølle. 1895: 143. Borum, Charles. 1902: 132. Itorum, O. Aarhus. 1902; 159. IJonim-TiVugby Spare-og Laanekasse. Borum. 1889: 374. 1890: 67. 1892; 102. 1895: 67. 1897; -12. 1898; 100. 1903; 152. Borup Beklædnijigsmagaein ved Schiellerup. Boruj). 1902: 212. Borup & Co., Aktieselskabet. 1904: 229. Boi-up og Omegns Forbrugsforening. 1904; 112. liorup Teglværk, .Aktieselskabet. 1898; 128. 1899. 75. 1S(K); 190. 1903; 119. Bosins, (t. A., Efterfølger ved Carlsen. 1898: 1. Bott, .\ugust Vilhelm. 1889: 89. P)oye, V., & Watt. .Aarhus. 1889: 370. 1891; 53. lioysen, M. 1893; 120. Boysens, N., Efterfølgere. 1900; 167. Brabrand Møbelfabrik ved Arkitekt A. Christian­ sen & Co. I5rabrand. 1900; 122. 1903; 131. Braband, ^Mathias Sidenius. 1890; 13. l^ra])rand-.Aarslev Sognes Spare-og Laanekasse. Aarslev. 1889; 375. 1892: 113. 1893: 52. 1896; 171. 1898; 185. 1899; 193. 1901; 107. 1902: 141. Brama LivH-Elixir. 1889: 32. 1900: 95. Brannninge 1 >11kkensla,»rerforretning, .Aktieselskab. 1903; (•>5. Finuafurteguelse: Br—Br, Bramminge kontante Manufakturforretning ved Einar Engel. 1900; 169. Bramminge Liatel'abrik ved P. A. Haulvig og Hansen. Bramminge. 1898; 104. 1900: 71. Branmiinge Teglværk, Aktieselhikal). 1902: 18, 71, 72. 1903; 154. Bi'amsen, Aage. 1889: 254. 1900; 141. Bramsen, Ludvig. 1889; 2G2. Brandassurance Compagni paa Varer og Effecter, Actiseelskabet, Det kongeligeoctroieredealminde­lige. 1889: 423. Brandassuranceforeningen for Løsøre i N. Nebel m. fl. Sogne. 1901; 138. I'rande Beklædningsoijlag > Aktieselskab). 1897: 135. Brandenburger Spiegelglas-Ver&iclierungs-Gesell­schaft. 1889: 120. 1896: 130. 1900: 6. Brande Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 417. 1904: 163. Brandforsikrings-Aktieselskabet »Norrland«, Stock­holm. 1895; 164. Brandforsikringsaktieselska])et l'Union. 1899:57. 1901: 158. Brandforsikringsselskabet Nederlandene af 1845, Actieselskabet. 1889: 116. 1897; 122. (2 Anm.X Brandforsikringsselskabet »Tor«. 1892: 119. Brandforsakrings-Actiel)olaget Fenix, Actiesel­ skabet. 1889: 91. Brand-og Livsforsikrings-Actieselskabet Skåne. 1889: 257. 1890: 69. Brand-og Livsforsikrings -Actieselskabet Svea. 1889: 260. Brandorffs, J. O., Eftf., Aktieselskabet. Kolding. 1901: 125. 1903; 23. Brandt & Coinp. Odense. 1889: 48. 1898; 147. *Brandt & Ejlersen. 1902: 150. 1904; 21. Brandt, Alfred, & Co. 1889: 84. Brandt, Andreas. Ivudkjøbing. 1899: 188. 1901: 166. (2 Anm.). Brandt, Emil. 1902; 225. Brandt, J. H., Co. 1889: 96. Brandt, Jolis. H. 1889: 85. Brandt, Mouritz, 1904: 21. IJrandt, N. P., Københavns og Frederiksbergs Læder-Drivrenaae-Fabrik. Frederiksl)erg, 1903: 236. Brandt, R. 1889: 257. Brandt, Theodor, & Co. 1899: 144. Brandts Klædefabrik, Aktieselskabet. Odense. 1897: 73. 1899: 118. Brandts, Tb., Efterfølger Ida Kasmussen, 1893; 45. Brauth, A., & Co. 1889:34. Brasch, N. C., & Co. Hobro. 1889: 388. *Brassica, Aktieselskabet. 1902; 184. 1904; 86. Braunstein & Schibbye. 1889: 89. 1895; 3, 88. 1901; 142. 1902: 2. 1904; 24. Braunstein, P. C. 1898; 108. 1901: 180. 1903: 215. ^Bredahl, 11. J., Frederiks))erg. 1897. 177. 1898: 38. 1904: 109. Bredahl, If. I., Aktieselskabet. Frederiksberg. 1904; 109. Bredegades nye Colonialforretning ved J. Carlsen. Frederiksberg. 1896: 2(J. Bregninge B\'s Forbrugsforening. 1904: 211. Brelim & Landtved. 1904; 226. *Breining, P. T. 1902: 4, 77, 79. 1904: 2. Breits, C. F., Efterfølger. Vordingborg. 1889: 152. Brernerhus vod Jørgensen. 1903; 5o. Brems, A. L. Viborg. 1889: 196. Brender, J., & Søn. Varde. 1889: 221. 1891:61. Brendstrup, T. N. Frederiksværk. 1889: 42. Bretlau, J. V., & Co. Horsens. 1901: 152. Breum, I. C., Fabrikernes Udsalg. Odense. 1904: 72. Breum, Ignatz. Odense. 1898: 9. 1899: 203. 1901; 101. Breum, P., & Comp. Odense. 1889: 316. '''BriggenDoranes Rhederi, Actieselskabet. Nordby, Fanø. 1889; 402. 1904; 88, 201. Briket-Fabriken »Juno« ved Borch og Hviid. Valby. 1900; 113. Briket-Forretningen ved H. Sand. 1902; 185. Brillehuset ved Preisler. 1901; 94. Brinchs, J., Efterfølger, Axel H. Fieron. 1897: 175. Brinck, J. 11., & Co. 1893: 89. Brinckmann, C., & Co. 1889: 103. Brinckmann, F. 1893: 32. Brinker, .1. F. 1893: 14, 22. ^3 Anm.i. Brinkmann, J. G. Thisted. 1889: 193. 1904: 56 (2 Anm."^. Brinkmann, Joseph & Co. Nykjøbing M. 1889: 194. Brions, N., Efterfølger, A. Jensen. 1903: 74. Bristol ved Chr. \'aleiir. Kolding. 1903; 208. Britannia ved Tlieodor Pedersen, llelleruj). 1904: 69. Britannia, Vilh. A. Jensen. 1899: 59. Brix, H. C., & Søn. Frederiksberg. 1901: 22. Briza, Aktie,selskcibet. 1903; 95. Bro Humlemagasin. Middelfart. 1889; 162. Bro Humlemagasin i Odense ved Jens Jørgen Rasmussen. 1893: 6. Broberg, Chr., Søn & Co. 1889: 253. 1891: 108. 1892: 73. Broberg, P., jun.s Efterfølger. 1889: 38. 1891: 24. 1902: 4. Broch, II. J. 1895; 134. Brockmann & Herrmann, Aktieselskabet. 1902: 207. Broderihuset, Aktieselskabet. 1902: 245. l'iriiuiloilogiu'lse: Br—J!r. IJroderiiuiiga.siiiet J'riuiiihi vetl .\niiu Po(lc')(>eji, lOOl; 41. Hroo Ihuliii, liiniteivt. 2G1. 1890: 71. 1891: 132 1894: 3. 1898: 1(«;. 1899: 20. r>io, 1 Ians, ct CtJ. Aarhus. 1889: <)4. 1898: 12. Broge, V., & Cu. 1889: 251. 1890: 13. 1894: 4. 1897: 104. Brolægger \'os8' Efterl'ølgcro vod L. Niel.sen & ("o. Helsingor. 1902: 212. IhomiiK' Bosteborcri pr. Soro vimI Carl Mogen.seii. 1896: 37. J>rorsen, Johanne.s. Faaborg. 190(); 11. BrotorvH Kontantforretning ved N. liiis. Xæ.st­ ved. 1903: 102. Brovst Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 349. 1890: 10;"). 1904: 12. Bnnvn, 1'., Co. 1889: 97. Brown, I'., jun. & Co. 1899: o. 1904: 4(J. Brugsforeningen >Bollc«. Bolle Station. 1903: 60. 1904; 115. Brugsforeningen for liovling og ()niegn. Bovling­hjerg. 1891: 20. Brugsforeningen ved Dalbyover Station. 1901: 8.S, 108. Brug.sforeningen i Elsborg. 1902; 140. Brugsforeningen »Fiilerup«. Fillerup By. 1901: 2(M». 1903; 63. Brugsforeningen Frem, .\ktiesel.>jerg. 1903; 21. l>rug.sforeningen for Fuglebjerg og Omegn. 18H9: 301. 1890: 27. 1891: 28. 1892: 37. 1894: 19. 1895: 1(5. 1896: 22. 1899: 25. 1900: 2»;. 1901:43. 1903:53. 1904:51. l)rugsforeningen for J lojetaa.strup og Omegn. 1903; 142 Brugsforeningen i Jaungyde. 1889: 379. 1895: 159. 1896; 75. 1902; 92. 1903; 86. 1904: 59. I5rug.sforeningen i Marrebæk. 1889: 336. 1890: 42. 1893: 35. 18:»4: 48. 1895: 47. 1897; 76. 1898: 45. 19(X): 84. 1902: 114. 1903: 58. 1904: 75. l>rugsforeningen Nordby af Thisted. 1899: 191. Brugsforeningen Nordthy. 1895; 156. 1901; 29. 1902; 90. 1903: 37. 1901; 33. Brugsforeningen for Næstved JNIark og Omegn. 1903; 238. Brugsforeningen Ny Soholt. Torslev. 1903:84,223. Brugsforeningen for Ivejnstrup og Omegn. 1889: 301. 1904; 33. Brugsforeningen for Vester Egede og Omegn. Vester Egede. 1890: 122. Brugsforeningen i Vium By. 1!)04: 236. l'riigsforeningen Oland. Østerby. 1904: 97. Bruhn Jørgensen, A. 1'. Jensens Efterfølger. Esbjerg. 1894: 123. 1896; 111. liruhn & Lehrmann. 1889: 265. 1899; 2. r.ruhn, Alfred, Co. ]S89: 24. Bruhn, C. 1)., tS: Co. 1893; 13. 1894; 30. Bruhn, J. Jl. Hillerød. 1889: 137. lirummerstedts, E., Efterfølger. 1896; 115. 1!>00; 102. Jkuun & Andresen. 1889: 83. 1898; 126, 176. Bruun & C(j. 1889: 31. Bruun & Sørensen. 1897; 172. Bruun & Sørensen. Aarhus. 1893:126. 1898:82. Bruun, Chr., Co. 1889: 269. 1895: 134. Bruun, II. B. 1895: 78. Bruun, J. B., & Son. Nykjøbing F. 1889: 169. 1890: 30. 1892: 16. Bruun, J. C. 1900; 5. Bruun, J., BossesEfterfølger. 1890; 99. 1891: 25. 1903-99, 116. *Bruun, Joh. J. Bruunshaab. 1889: 364. 1903; 61. 1904; 117. Bruun, Johs. I., Bruunshaab, Aktieselskabet. 1904; 117. Bruun, L. E. 1889: 107. Bruun, Ose., t<: Co. Skanderborg. 1889: 370. liruun, V., & Co. 1889: 244. Bruuns, Caniillo, Efterfølger. 1889: 427. Bruuns, Holger, Cyele-og Automobilfabrik, Aktie­ selskabet. 1902: 48, 77, 103. liruuns, S. AV., Fabrikker i Kolding, Aktiesel­skabet. 1897: 44. 1900: 107. Bruuns, S. W., Oi)lag. 1889: 33. 1894: 114. 1899; 21. Bryde, J. P. T. 1896: 18. Bryggergaardens Material-og Urtekramforretning •ved Chr. Hansen, Odense. 1900: 146. Bryggeriet Carlsminde, Actieselskabet, Nyborg. 1895: 140. Bryggeriet Fladstrand, Frederikshavn. 1889: 346. Bryggeriet Frederiksberg, E. F. AVilian. Frede­ riksberg. 1897; 52. Bryggeriet »l'ønix«, Næstved, Aktieselskabet. 1898; 41. 1901; 99. Bryggeriet Godthaab, Actieselskab. Fuur. 1896 87. 1899; 192. Bryggeriet Godthaab i Holstebro ved A. Andersen. 1896: 92. Bryggeriet Heidrun ved p]. C. F. Willian. Fre­deriksberg. 1897: 159. Bryggeriet Isefjorden, Frederikssund ved Th. Agi-een Cssing. 1898; 59. 1901; 60. Bryggeriet Niels Juel, Aktieselskabet. ^Marstal. 1904; 31. '^Bryggeriet Niels Juel ved E. Knudsen. Marstal. 1901; 166. 1904; 31. Bryggeriet Ny Carlsbergs Ai'tapningsanstalt — Fabriken Activ. Fiederiksberg. 1889: 129. Bryggeriet Odense (Actieselskab). Odense. 1889: 317. 1893: 6. 1896; 10. 1900: 43. 1903: 13. Bryggeriet Odins Ilovedoplag for København, J. A. Lomholt. 1901: 20. T: lii'yggeriot l'oulsbjerg, Aktieselskabet. Slagelse. 189G; 132. 1898; 20. 1900: 161. »Brj'ggeriet Stefan«, Aktieselskabet. 1897: 31. r>ryggeriet Stevns ved Hoffmeyer. Storehedinge. 1898: 7G. Bryggeriet »Sydfyn«, Aktieselskabet. Faaborg. 1897: 145. 1899: 205. Bryggeriet Sydvestsjælland ved (K Harboe. Skjelskør. 1901: 196. BryggerietThor,Actieselskabet. Randers. 1889:67. 1895: 10. 1897: 167. 1898: 101, 120. Bryggeriet Thorkildstrup ved I. M. Hansen. Thor­kildstrup. 1904: 9. Bryggeriet Trekroner, Aktieselskab. Valby. 1899: 78. Bryggeriet Triangelen — Enkefru Wedege Ma­thiassen. Nakskov. 1891: 135. Bryggeriet Trøjborg ved Viggo Ornislev & Co. Aarhus. 1895: 122. 1903: 39 (2 Anm.). Bryggeriet Vesterbro ved N. Larsen. Odense. 1902: 86. 1903: 124. Bryggeriet Vestfyen, Actieselskabet. Assens. 1889: 319. 1902: 250. Bryggeriet Ærø, Aktieselskabet. Ærøskjøbing. 1897: 163. 1899: 28, 45. 1901: 198. Bryndum Sogns Spare-og Laanekasse. Gjesing. 1889: 394. lU-yrup Forbrugsforening, Actieselskabet. 1889: 381. 1891: 32. 1893: 38. 1895: 33. 1897: 42. 1898: 48. Brædstruj) Urtekramforretning, Aktieselskab. 1902: 198. 1903: 63. Bræmers, Otto A., Papir-og Galanterihandel (Actieselskab). Esbjerg. 1896: 156. Brænnings, E. G., Efterfølger. 1889: 105. Brøchner, Th. & O. 1889: 108. 1894: 56. 1896: 64. Brødfabriken Dagmar, Aktieselskabet. Aalborg, 1900: 119. Brødfabriken Dagmar ved J. A.Johansen. Utters­løv. 1899: 185. Brødfabrikken Danmark ved O. J. Clausen & Co, 1903: 71. Brødfabriken Ihvo ved Olsen. 1896: 129. 1897: 68. Brødhandlerforeningens Bagerier, Aktieselskab. 1902: 243. Brødrene Amundsen. 1889: 39. Brødrene Andersen, 1889: 92. 1892: 61. 1893: 12. 1899: 146. 1900: 76. 1902: 208. Brødrene Andersen. Assens. 1889: 319. Brødrene Andersen, Frederiksberg, 1899: 41. 1904: 26. Brødrene Andersen. Odense. 1890: 5. 1897: 180. 1902: 154, 1903: 146. Brødrene Andersen og Thykier, Aktieselskabet. Odense. 1899: 118. Brødrene Andersen, J. og F. 1892: 118. Brødrene Andersens Dampsuedkeri. Aarhus. 1893: 83. 1895: 9. Brødrene Andersens Eftfig. ved F. F. Nielsen, Randers. 1902: 199. Brødrene C. & H. Andersen. 1902: 167. Brødrene Anker. Hasle. 1889: 313. Brødr. Arboe, Aktieselskabet. 1899: 129. 1900: 56. 1901: 3. Brødrene Backhausen. Aarhus. 1889: 203. Brødrene Baumgarten. Odense. 1889: 31. Brødr. Bendix. 1892: 130. 1898: 107. 1901: 5. Brødrene Bendtzen. Aalborg. 1889: 176. 1897: 94. Brødrene Berg, 1890: 23. Brødrene Bojsen, Aktieselskabet. Esbjerg. 1899: 89. Brødrene Bonne. Stege. 1894: 7. Brødrene Borch, Aktieselskabet. 1898: 157. Brødrene Borring. 1899: 6. 1902: 52. Brødrene Brandstrup. Frederikshavn. 1889:188. Brødrene Braun. 1889: 100. 1903: 213. Brødrene Brincker. Greisdal Hammerværk. 1889: 417. 1903: 68. Brødrene Bruhns. 1897: 193. Brødrene Byberg. Aarhus. 1893: 28. Brødrene Christensen. Kolding. 1891: 130. Brødrene Christensen. lianders. 1903: 86. Brødrene Christiansen. 1889 : 267. Brødrene Christiansen, Trikotagefabrik. 1898: 193. 1902: 186. Brødrene Cloetta. 1889: 122. 1890: 100. 1897: 2, 19, 51, 87. 1898: 17. 1900: 109, 141, 1901: 95. Brødrene Dahl. 1889: 27. 1896: 34. 1900: 55. 1901: 3. Brødrene Dahlmann, F. & L. 1889: 87. 1894: 4. Brødr. Dohlmann. Frederiksberg. 1889: 40. Brødrene Ellegaard. Odense. 1900: 62. Brødrene Ferrall. Ny'kjøbing F. 1889: 169. Brødrene Guthier. 1889: 123. Brødrene Gøth. Skjelskør. 1904: 193. Brødrene Hansen. 1889: 94. Brødrene Hansen. Horsens. 1889: 206. Brødrene Hansen. Odense. 1889: 316. Brødrene Hansen. Svendborg. 1889: 324. Brødr. Hansen, H. & J. 1889: 265. Brødr. Hegner. 1889: 259. 1890: 119. Brødrene Henrichsen. Maribo. 1889: 168. Brødrene Henriksen. Horsens. 1904: 99. Brødrene Henze. 1889: 250. Bi'ødrene Herforth. 1889: 123. Brodrene Hertz. 1904: 8, Brødrene Hestbech. Aars. 1889: 183. 1890: 86. 1895: 124. Brødrene Hjort. 1889: 125. Brødrene Hoffmann. Aarhus. 1897: 131. IJnxlr. Jlolin. I88*J: 2-14. Brødr. llonuim. 18H0: 83. *15rorD(lrcne Jacobsen. Vejle. 1897: (J.'!. ]>rotlrene JacobKcns Boglnnderi. 1904: 149. Bnxlrene Jensen. 1889; 42(J. ]>nxUene Jensen. Bjerringltro. 1904: 98. Brodrene Jensen. Karuiu. 1889: 289. 1900: 114 (2 Anm.). Hrodrenc Jensen. Kanders. 1901: 237. Brodrene Johansen. 1889: 204. Brodrene Johansen N'ennike. Stege. 1902; 193. JJrodrene JoliunHCn tS: Nielsen. .Skive. 1889; 3G1. l'rodrene Johannsen. Niestved. 1890; 103. Brodrene Justesen. 1899r 199. 1900: 157. 15rodrene Justesen. Aalborg. 1902: 88. r>rodrene Juste.sen. Odense. 1904: 73. l>rodr. Justesen. Randers. 1899: 209, 1900: 1;'), 108. Brudrene Jorgensen. Lille Alinstok. 1889: 223. lirodrene Jørgensen. Vejle. 1!»00; 91. Brodrene Jørgensen & Co. 1889: 423. Brodrene Knudsen. Kolding. 1894; 124. Brodrene Kock. Aarhus. 1889; 3l)7. 1891:103. Brodrene Lachmann. 1889; 97. Brodrene Larsen. Trederiksberg. 1892: 3. Brudrene Lursen, H. P. & J>. 1891: (Jo. r.nxlrene Levy. 1889: 107. Brodrene Lund. Frederiksberg. 1900: 143. Brødrene Linid. Herning. 1903: 189. Brødr. Lykke. 1902: 185. Brodrene Liitzhoft. Roskilde. 1889: 134. I'.rødrene Liitzhofts Kfterf., Christian Petersen. Roskilde. 1903: 1(12. Brodrene Madsen, Asnæs Maskinfabrik. Asnæs. 1899; 202. ]>rodrene Madsen ved Ldg. Madsen et Co. 1904: 206, 207. Brødrene IL Madsen. Svendl)org. 1901; 120. Brodrene Mathiasen. Løgstør. 1902; 13. Brodrene Mazanti. Odense. 1889: 314. 1891: 113. Bj'odrene Mortensen. Horsens. 1903: 226. Brødrene Mæhl. 1889; 94. Brodrene Møller. Korsør. 1898; GO. Brodrene J. og Møller. Ry St. 1903: 227. Brodrene Nielsen. Aalborg. 1899: 152. Ih'ødrene Nielsen. Kolding. 1889; 414. Brødrene Nielsen, R. F. 1889: 264. 1901: 7. ]5rødrene Nielsen. Roskilde. 1895; 137. l>rodrene Nielsens Bordfabrik. 1898: 36. Brodrene Olesen. Odense. 1889: 48. 1895: 44, 61. J>rødrene Olsen. Stege. 1889; 306, 429. lirodrene Ottesens Isfterfolger. Silkeborg. 1889: 178. Brødrene l'edersen (Emil Aarups Kfterfulger)­Skanderborg. 1902; 15. J>rø(hene Pentz Møller. Slagelse. 1902; 173. 1903: 11. Brødrene Petersen. Hillerød. 1889; 286. Brødrene Petersen. Næstved. 1897: 55, 198. Brødrene l'etersen og Olsen. Kongens Enghave. Hvidovre Sogn. 1892; 95. Brodrene Petersen, R. & N. 1892; 47. Brdrn. Petersen, R. P. et. Odense. 1889: 160. 1890; 103. 1892: 49. 1898: 147. 1900: 43, 82. 1903: 80. Brodrene Villefrance. Nørre Sundby. 1901: 199. Brødrene \'olkert. 1889: 234. Brodrene Volkert. Kolding, 1901: 39. Brødrene Westerby. Aalborg. 1900: 28. 1004: 32. Brødrene AVolff. 1889: 92. Brødrene Wolff. Hasle. 1889: 307. Brøgger, L. P. Thisted. 1899: 13. Brøndberg & Tandrup. 1891: 110. I>røndbyvester Forbrugsforening. 1891: 2G. 1892 : 13. 1893: 14. 1894: 5. 1895: 16. 1896: 21. 1897: 21. 1898: 6. 1899: 7, 164. 1901: 23. 1903: 32. 1904: 48. Brønderslev & Lohse. 1889: 86. 1897: 4. Brønderslev Bank, Actieeelskabet. 1896: 169. Brønderslev Cementstøberi, Aktieselskabet. 1896. 41. 1904: 33. Brøndshøj Brødfabrik ved J. Agerskov. Brønds­høj. 1899: 163. Brøndlim, J. O. & Co. 1895: 56. 1901: 192. Brøndum, »Siem og Thorup Sognes Spare-og Laanekasse, Actieselskabet. 1889: 343. 1890: 65. 1891: 125. 1892: 65,111. 1893: 61. 1894: 100, 134. 1895: 82. 1896: 106. 1899: 136. Brøndum Sogns Spare-og Laanekasse. 1897:82. Brøndums, E. AV., Efterfølger. 1889: 106. 1895: 41, 56. Brønniches, Johannes, IMarkfrøhandel. Aalborg. 1897: 129. Brønnum, Oluf, & Co. 1889: 121. Brørup Sparekasse. 1898: 14. Brørup Ølbryggeri ved IT. P. Andersen & Comp. 1899: 91. Buaas's P. J., Fabriker, Aktieselskabet. Aalborg. 1898: 78, 116, 149. 1903: 59. Buch, Emil. 1889: 116. Buch, Hans L. 1897: 31, 49, 176. 1898: 18 (3 Anm.). 1904: 204. Buch, Peter. 1889: 117. 1894: 67. Buchs Farvefabrik. 1889: 110. 1896: 50, 64. Buchs, A. A., Eftfgr., Aktieselskabet, S. 1898: 126. 1900: 156. Buchardt, Joh. F, 1902: 169. Buchardt, Julius, & Søn. 1892: 46. BuchstrupsMaskinfalu-ik, Aktieselskabet. Panders. 1897: 99, 167. 1900: 68. Buchter & Fischer. 1898: 54. 1900: 77. Buck, H. C., jun. 1889: 110. 1901: 40. Bucks Teglværk i Stenstrup, Aktieselskabet. Olle­ rup-Kirkeby. 1899: 188. 1900: 146. 1901: 120, 184. 1902' 232. Bucka & Nissen. 1889: 38. 1895: 4. 1902: 184. 1903: 74. 1904: 105. Budde, Augusta. 1899: 199. Budde, Schou & Co., Aktieselskab. 1903: 97,192. 1904: 146. BuddeLund, Carl Frederik Ferdinand. 1889: 423. 1892: 119. Buderup Gravlev Pastorats Spare-og Laanekasse. Støvring. 1889: 181. 1896: 105. 1904; 138. Budtz, Marie, & Co. 1889: 112. 1892: 94. Budtz Miiller & Co. 1901: 56. Budtz Miillers Efterfølgere. 1889: 99. Buemann & Christensen limiteret. Skive. 1889: 361. Bugseraktieselskabet Bien. Helsingør. 1901: 98. Bukkerup Brugsforening, Aktieselskabet. 1902: 111. 1903: 146. 1904: 136. Bulls, F., Efterfølger. 1902: 132. Bunch, P. C., & Sønner. 1889: 22. Bunch, P. C. & Sønners næste Efterfølger, Lau­ ritz Cohen. 1895: 106. Bunchs, C., Fedevare forretning. 1893: 67. Bune & Demant. Odense. 1903: 124. Buntzen, L. 1899: 76. Buntzens, A., Efterfølger. 1889: 113. Burcharth, A. D., & Søn. Kolding. 1891: 118. 1893: 64. 1896: 93. 1898: 31. 1899: 91. 1900: 124. 1903: 209. *Bureau Ceres ved J. L. Jensen. Frederiksberg. 1901: 181. 1904: 209. Bureau Ceres, forhen I. L. Jensen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1904: 209. Bureau for Haandværk og Industri, Aktieselska­bet. 1904: 137. Bureau merkantil, Georg Haldkjær. 1894: 128. Bureau scandinave do littérature et d'art. Aktie­selskabet. 1903: 5. 1904: 125. Bureau »Union« ved William Olsen. 1895: 74. Burgmanns, Ed., Efterfølger. 1894: 17. Burmeister & Wains Maskin-og Skibsbyggeri, Actieselskabet. 1890:83. 1891:52. 1895: 5,151. 1896: 162. 1887: 194. 1899: 199. 1902: 3. 1903: 233. Burmeistergades Kolonial-& Hørkramforretning ved J. P. Larsen. 1903: 70. Bursche, C., Præstruds Efterfølger. Panders. 1889: 451. Busch & Co. 1903: 96. Busch, A. H., & Søn. 1889: 265. Busch, Chr. G. 1903: 193. Busch, Emil II. 1904: 206. Busch, L., & Gynther. 1889: 444. 1892: 23. Busck & Wisbech. 1896: 48. 1903: 49. Busks, Simon Jacobsen, Efterfølger ved Jacob Jacobsen (Busk) af Bøstrup. Hald. 1901: 86. Buss, Paul, Dental Depot ved Carl Thorberg. 1901: 161. Byggearealer ved Østerbro, Actieselskabet til Realisering af. 1889: 261. 1890: 71. Byggeforening paa Vallø Stifts Gods i Præstø Amt, Den til Spare-og Laanekasse udvidede. 1890: 84. 1891: 80. 1895: 121. 1904: 135. Byggeselskabet Aktieselskabet Istedgades Maga­siner. 1902: 132. Byggeselskabet »Godthaal)«, Aktieselskabet. Kjer­leminde. 1903: 239. Jiyggesolskabot Hkantlinavink llotol, Akticsolska­het. 1901; Byggeselskabet Westend, Aktieselskab. 1902; 101. Bygholm Teglværk, limiteret. 1902: 102. 15ypningsrnateriiilo Kompagniet. 1902: 102. 1904; ygningssne(lkersveTKlenes Aktieselskab for l'd­fori'l.se at'Snedkerarbejde. 1899: 14;'). 1901:40. I?y})ostens Speditionsbiircaii (Ove llaugsted). 1889: 108. Biigels, C. D., Kfterfolger. 1889: 20, 108. liiibrmann, Fr., iK: Islin. 1901 : 38. r.nloAv Moller. 1889: 22, 24, 270. 1900: 128, 154 2 Anni.). Biilow, W. F. Kjoge. 1899: Ifi."?. 190.'5: 77. 1!'04: 192. iiiil'iwske Boghandel. Skjelskor. 1889: 145. ]'>ahneke, W., Co. 1889 (•> Anni.): 12G, 254, 255. 1891: 25, 88. 1892: Cl. 1895: 74. 1897: 51, 15S. 1898: 198 (2 Anm.), 129 (2 Anni.). IWokko og Omegns Forbrngsiorening. 18{M): 44. 1!»04: 81. Biokmarksbro og omliggende Sognes Spare og Laanekasse. 1889: 72. r>!Plnm Soelbergs Pastorats Spare-og Laanekasse, Actieselskabet. 1889: 431. 1891: K!. 1895:65. 189(5; 57. 1897: 77. 1898: 79 1901; 85. 19(>2: 17»). Biflum Olbryggeri, C. C. Jensen <.*1: Co. 1898; 79. •Bærentzen, Theo. I!t03: 90. 1904: 229. I':eren1/en, Theo., Aktieselskabet. 1904: 229. Bockmann i*c Nielsen. 1902: 101. Bogballegaard ])r. Tønning Station, Aktieselskabet. lilOO: 20O. ]>()geager Teglværk, Aktieselskabet. Vejle. 1902: 73. 1903: 91. l^ohms, J. ]\I., Filial, Kjøbenhavn, ved Aage [.arsen. 1899: 40. l>oje, Hans, og Hustrus Dodsbo. Randers. 1903: 187. Bojsens, Carl, Efterfølger. Kallundborg. 1897: 12G. Bolling Jensen, 1899: 40. 1901: 55. Bolling Wiberg. 1895: 5G. IV^rgesen, ISIartin. 1889: 259. P>ørgesen, N., . 1898: 57. 1900; 2, 110. Jiorgesen, S., & C-o. 1889: 33. 1893: G*;, 78. 1898: 72. P)Orkop Handelsplads. 1889; 419. P)orne-Fkvii)erings-I)ei)Otet ved L. P. Thf)msen. 1890: 4, Pionieekvijiei'ingsfovretningen Maagen, ]<>igelsted Lamseu. 1904: G7. P>orne-og Arbeiørresen c*c Co. 1903: 213, 215. Børresen, Iver. 1889: 234. 1894: 29. Børsen ved H. P. Dreyer. Kolding. 1894: 112. Børstefabriken Damnark ved A. Sørensen & Co. 1891: 25. Børste-og Gadekoste Oplaget Skandinavien ved Georg Hansen. 1893: 120. Bøtkers, L., P'fterfølger. Esbjerg. 1900: 90. Bøtkers, L., Tømmerhandel, Aktieselskabet. Es­ bjerg. 1901 ; 137. Bøttern, C. Joh.s Winchell & Co., Nakskov. 1895: 93. Bøttern, P. S. ^Vinchell, & Co. Nakskov. 1889: 1G7. 1895: 93. 1898: 165. Botteni V., & Co. Kjerteminde. 1899: 119. 1904: 30. Bøvings, P. J., Efterfølgere. 1889: 22. Bøvling Sparekasse. 1889: 231. Biiytler, J. G., jun. 1889: 264 (2 Anm.). Cafonia limit. 1891: 108. Caisse Générale des Families, Actieselskabet. 1889: 97. Caibergs, Th., Boghandel. Odder. 1902: 70. Caledonian Insurance Company, The, Actiesel­ skabet. 1889: 85. 1903: 71. California Wine Company, The, ved Th. Nørlem Co. 1902: 242. Callesen, Villiam. 1889: 38. Cand. pharm. Herechend & Co. 1902: 245. Cand. pharm. Fred. Nielsens Sønner Theodor Nielsen og Chr. l'alludan Nielsen. Horsens. 1902: 218. 1903: 241. Cand. pharm. Carsten Sørensen & Co. 1899: 159. Cand. pharm. Fred. Nielsens Sønner, Theodor Nielsen og Chr. Palludan Nielsen. Horsens. 1900: 134. 1901; 186. Cantor, J., & Co. 1898: 129. Carl, L. H. (6 Anm.). 1889: 29, 30. 1890: 62. 1893: 100. (3 Anm.). Carlé, F. H. 1898: 36, 54. Carlsberg, Indehaver Carlsbergfondet. 1903: 193. Carlsbergfondet. 1889: 283. 1900; 193. 1903: 4, 177, 19:5. Firmafortegnelse; Ca—Ch. Carlsen, II. Leonhart. 1896; 82 (2 Anm.). Carlsliiittes Eneforhanclling af Jernstøbegods etc. for Danmark, Sverige og Norge. Olilsen & Alilmann. 1889; 125. Carlsons Efterfølger. 1894; 44. Caroc & Leth. Aarhus. 1889; ()4. 1896; 88. Carstens og Kjær. 1901; 94. Carstens, Elias, Svendborg. 1894; 61. Carstensen & Jappe. Slagelse. 1900: 9. 1902; 173. Carstensen, Jacob Z. 1897; 68. Carstensen, N. M. Assens. 1893; 6. Carstensens Kjødudsalg. Nakskov. 1892; 27. Carstensens, J., Efterfølger, V. C. Bech. 1891; 65. Carøe & Co. 1889; 121. 1894; 3. (2 Anm.). Carøe, C. J. 1895: 42. 1900; 22. Carøe, Carl Johan. 1889: 107. Carøe, ITans F. Stege. 1889; 307. Casino-Etablissementet, Actleselskabet. 1894: 103. Castberg, Jean. 1898; 194. Cato, Chr. J. 1901; 116, 143. Cathrinedals Ismejerier. 1889; 423. 1891; 51. Caves de Bordeaux, Jens Strandgaard. 1898; 18. Caves fran(;'aises, Les. 1889; 271. 1894: 93. 1897; 68. Cederqvist, M. V., forhen Valdemar Andersens Efterflgr. Kolding. 1900; 170. Cementfabriken »Dania«, Aktieselskab. Gjerlev-Onsild Herreder. 1889; 3b8. 1898; 120, 187. 1900; 104. Cementfabriken Gefion. 1890; 4. 1892; 73. 1894; 44. Cementfabriken Gelsted, Aktieselskabet. Gelsted. 1904; 114. Cementfabriken Ringsted limit. liingsted. 1898; 7, 40. Cementstøberiet f)an, Aktieselskab. Skive. 1898. 167. Cenientstøberiet »Frem«, Aktieselskab. Skive. 1903; 61. Cement-Tagstens Fabrikken »Susaa« ved Hans Olsen. Næstved. 1901; 80. Cementtagstensfabriken Vestjj'lland ved S. P. Pedersen. Herning. 1901: 34, 139. Cementtagstensfabriken Vestjj'lland ved S. P. Pedersen og Jørgensen. Herning. 1901; 34. Cementvarefabrikken Alfa ved Nielsen og Johan­sen, Herning. 1903: 243. Cementvarefabriken Oranje ved Hans Nielsen & Co. Holstebro. 1904; 144. Centralatelieret i Kjøge ved Emil Frederik Ras­ mus Jansen. 1902: 228. Centralatelieret ved F. Schreil^er. 1902; 80. Centralbanken for Handel og Industri, Aktiesel­ skab. 1904: 166, 227. »Contralbasaren« ved Skaanstrøm. 1896; 35. ' Centralbogbinderiet ved Rasnuis Nielsen. Aal­borg. 1903; 106. Central Bureau for Ringeapparater & Gasgløde­lamper ved Georg A. A. Temey. 1900: 6. Central Compagniet ved P. Holm X'estergaard og H. C. Petersen. 1903; 193. Centralforretningen, Kolding. 1901; 110. 1902: 240. Centralhallen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1900: 159. 1901: 195. Central Kompagni for Maltet Meel ved Ludvigsen & Schulstad. 1896: 129. 1900: 24. Central-Kreaturforsikrings-Forening. 1901: 38. Centrallageret ved Sophus Jøns. 1895: 132. Centralmagasinet for Handsker. 1889: 259. Central SkotøjsdepSt ved Christensen. 1899: 180. Central Sæbe Lageret, Carl Matthiessen. 1900: 142. Centraltrj'kkeriet. 1889; 252. 1894: 28. 1895; 2. Centraltrykkeriet ved M. Hansen. Aarhus. 1897: 79. Centralvaskeriet ved Aktieselskabet, Nørregade 35, 1901; 58. Central Vinlager ved A. Dohm. 1896; 66. Centrum ved P. Helsing. Hellerup. 1902: 211. Ceres, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1899: 97. 1900: 129. Ceres ved J. J. P. Due. 1896: 48. Chainless Cycle Commerce ved Gustav Halber­ stadt. 1896: 50. Chemisk-teknisk Fabrik Victoria, Aktieselskabet. 1902: 245. Chili-Pladens F'abrik og Hoveddepot i Nykjøbing paa Sjælland ved Fr. Petersen. 1893: 25. Chirurgisk Varehus ved Chr. Christensen. 1904: 169. Chocoladefabi'iken Luzern, Aktieselskabet. 1904: 208. Christensen & Co. 1892: 47. "•••'Christensen & Hansen. 1889: 23. 1900; 56. 1904; 167. Christensen & Hansens Efterfølgere. 1901: 167. Christensen & Hansen. Nykjøbing F. 1902: 87. Christensen & Nielsen. Aarhus. 1889; 203. 1900: 148. Christensen & Peschardt, Aktieselskab. Horsens. 1904: 199. Christensen & Seidelin. 1904; 44. Christensen & Sørensen. Silkeborg. 1890; 20. 1895: 50. Christensen & Thøgersen. 1891: 120. 1900:4, 56_ Christensen & Wedel. 1900; 75. 1902; 167. Christensen & Zahrtmann. 1894; 57. 1898; 37. Christensen, A. 1902: 223. Christensen, Alfred. 1889; 246. 1890; 101. 1892; 84. 1899: 144. 4 CliristeiiMOii, AHrt'«!, i't Co. 140, Clnistonsen, C. 1890; 111. Cliriiatenson, C., 3: 71. Christensen, Chr., »S: ('o. IS^i): 92. Ciiristennen, Chr., Co. Hammel. 1901: 31. (Mn-iHtennen, Clir., So!i. Handers. 1900: 17. CliriHtonsen, Ciir. A., Co. Aalborg;. 1889: 54. (Uiristcnsen, Clir. 1'"., Co. 1889; 2, 3. Christensen, Christen, i't Co. llorsen.s, IftOI; lo7. Christensen, Chri.stian. 1901; 94. 1901; 4. Christenpen, Chrislian. Undkjøhinj;. 1892; 32. Christensen, Christine. Lemvig. I89(); 77. 1898. <;8. Cliristensen, CI., c**: Co. 1889; 244. Christensen, l']rik Co. 1H9S: 170. 1902: 132. Christensen, Krik T. 181M); 3. Christensen, F. Kndkjohinj,'. 1H92: 39. Christensfii, Kr. 1903: 137, Christensen, Kr., tV: I'iiilip. 1H89; 90. 1903; 13<). Ciiristenpen, Kreilerik, .Xktiesrlskahet. Kanders. 1;HH; 1,S7, Christensen, Krit/, forhen Fritz Hohner 1895: 5>;. Christensen, 11., «.V: Co. 188!t; 251 2 ;\nni.). 190; 88. Christensen, II. C. .Marstal. 1899: 151. Chri.stenpen, II. T. C , C!. C. Berg. Frede>iks­ herg. 19(K); 7. Christensen, II. V., Co. 1889; 95. 189(1: 4. 1903: 232. 1904: 2()(;. *Christen.sen, ilannihal, Aktieselskabet. 1900: 23. 1904; 229. Christensens, J., Kftf. .Aarlius. 19(M): •;(). Cliristensen, J. C. Co., Torslev Coniniinie. 1895; 171. Christensen, .1. Chr., Co. 1889: 107. 1897; 138. Christensen, J. J. Kolding. 1894; 53. 1902; 181. Christensen, J. K., Conij). Odense. 1889; 31H. 189(5; 102. Christensen, .Iacol> Cliristian Martinus. 1892; 94. Christensen, Jesper, & Co. 1892; 10(5 2 .Ainii.). Christensen, Jørgen. Vt'jle. 1903; 229. Christensen, L., Co. 1889: 27. 18{»7: 50, 156. Christensen, Ludvig. 1895: 41. Cliristensen, Ludvig Fiederik Andei's. 1904: 12(5. Cinistensen, N. A., c't Søn. 1893; 100. Cliristensen, N., iV: (V). 8kander))org. 1889: 370, 450. 1894: 120. 1903: 151. Christensen, N. A., tS: Co., Aktieselska1)et. Ny­kjøV>ing Mors. 1897: 12. 1902: IIG. Christensen, N. A , & Co.s Filial, Aktieselskabet. 1902: 11(5. Christensen, N. A., ct Søn 1889; 111. 1891; 109. Christensen, N. C., & Søn. 1889; 2(54. Christensen, Niels. 1889: 264. Christensen, O. C., & Søn. Horsens. 1889: 372. 1893: 95. 1901: 48, 107. Christensen, (.)scar, Aktieselskaliet. Frederiks­ havn. 1904: 115, 178. Christensen, P. 1894; 93. Christensen, I'aul. 1889: 424. 1900: 22. Christensen, S. E., Co. Frederiksberg. 1900: 159. 1903; 197. Christensen, Svend William. 1889; 34. Christensen, William. 1889: 108. Christensens, .\., Efterfølger. Aarhus. 1889: 368. Christensens, .\., Kfterfolger. Sundbyvester. 1H89; 284. Christensens, C. A., Efterfølger. Faxe. 1895: 110. Christensens, C. H., F]fterfølger (O. Arentzen). Næstved. 1903; 102 Christensens, Chr., Enke. Aarhus. 1889; 204. 1890: 106. 1901; 48. Christensens, Chr., Skandinavisk Hattemagasin. 1889; 268. Christejisens, Clir., 50-Øres Basar. 1889: 268. Christensens, H., Efterfølger. Aalborg. 1898: 116. 1899; 189. Christensens, H. E , Efterfølger. 1892: 35. Christensens, J. W., lioghandel. Helsingør. 1889: 138. Christen.scns, L., Enke. Søndersted. 1904: 50. Christensens, Ludv., P'fterfølger. 1895; 40. Christensens, N., l^fterfolger. 1901: 21. 1904: 22. Christensens, Th., EftrHg. iFr. Hansen). Holbæk. 1893: 34. Christensens, Vilh., Efttig. Louis C. Hansen. Frederiks))erg. 1898. 5. Christesen, Frederik Cbri.stian Wilhelm. 1893: 32. 190O; 57. Christesen, V. 1900: 112, 157. Christgaus, Aug., Eftf. Niels Tvund. Kolding. 1903; 114. Christian den 4de, Aktieselskabet, Sundbvøster. 1895: 59. 189(5: 67. 1901: 23. Christiansbjerg ]Mølle og Brødfabrik ved J. S. Bischotl og 1'^. \'ahl. Aarhus. 1903: 168. Christiansen & Clausen. 1889: 39. 1892; 73. Christiansen & Co. 1899: 97. Christiansen Dich. Lemvig. 1901; 172. Christiansen tSc Hansen. 1901; 58. Christianseti & Nielsen. 1899: 113. Christiauseii, A., ct Co. Aarhus. 1893: 72. 1896: 42. Cliristiansen, Axel. Varde. 1899; 174. 1900: 32, Cbristiansen, C. N. Christians«lal. 1896: 22. Christiansen, Carl, & Co. 1902: 52, 224. Christiansen, Charles. 1902: 25. Christiansen, Christian Peder. Breining. 1901: 155. Christiansen, Emil. Odense. 1899; 44. Christiansen, Fr. 1889: 257. Christiansen, J. L. & Co. 1895: 75. 1898: 158. Christiansen, J. Th. 1803: 7. Christiansen, K. Aarhus. 1893: 126. 1901: 136. Christiansen, P. 1889: 20. 1892: 12. 1902: 223. 1904: 125. Christiansen, P., & Søn. 1898: 56, 71. Christiansen, Vilh. 1903: 193. Christiansen, Wilh. L. 1903: 140. Christiansen, Wm. O. 1895: 132. Christiansens Kaffe-og Thehandel ved AV. G. Olsen. 1899: 160. Clnistiansens, A , Kunsthandel. 1891: 24, 25. 1893: 45. 1903: 97. 1904: 204. Christiansens, A., Forlag. 1904: 204, 228. Christiansens, E, F., Enke. 1902: 226. Christiansens, F., Efterfølger. Eudkjøbing. 1903: 202. 1904: 11. Christiansens, Fr., Efterfl. Ivudkjøbing. 1889:327. Christiansens, Vilh., Efterfølger. 1890: 25, 51. Christianshavns Auktions-og Partivare-Udsalg ved Halvor Dahl. 1900: 190. Christianshavns Central-Smørforsyning ved P. Jespersen. 1893: 12. 1894: 126. Christianshavns centrale Sniørforsyning ved Jul. Jensen. 1894: 126. Christianshavns Cyklefabrik og Symaskineudsalg, Hjærter S. ved Buchard Cliristensen. 1902: 223. Christianshavns Eddikehryggeri, L. E. Gregersen. 1889: 270. 1892: 130. 1903: 95. 1904: 105. Christianshavns Herreekviperings-Magasin ved Esben P. Esbensen. 1900: 157. Christianshavns Jernstøberi og Maskinværksteder, Ludvig Brønnum. 1897: 86. 1902: 6. 1904: 104. Christianshavns Kolonialmagasin ved Johanne Jauassen. 1901: 144. Christianshavns Mel-, Gryn-, Korn-og Foderstof­forretning ved P. Bacher. 1900: 157. ^Christianshavns Messe ved Gleesen. 1893: 66. 1894. 82. 1895: 150. 1897: 48. 1900: 7, 22. 1904: 126. Christianshavns nye Sukkerhus ved Jeppesens Efterfølger. 1899: 4. Christianshavns ny Uhretablissement. 1889: 263. Christianshavns Oplagspladser, Aktieselskabet. 1902: 187. Christianshavns Spritfabrik. 1889: 92 v2 Aiuu.). Christianshavns Sukkerhuus ved Chr. E. IMøller. 1891: 96. Christianshavns og Amagerlands Assurance-For­retning ved Louis J. Poulsen. 1893: 56. Christiansholms engelske Villakvarter, Aktiesel­skabet. 1903: 74. 1904: 23. Christiansholms Fabriker, Actieselskaljet. 1889: 426. 1891: 64. 1893: 33. 1896: 67, 176. 1900: 57. Christiansholms Sæbefabrik ved A. Andersen & Søn. Horsens. 1904: 199. Christianshus, Aktieselskabet. Sundbyerne. 1898: 111. 1900: 160. Christianslunds Teglværk. Odder Sogn. 1889: 209. Christoffersen & Nielsen. Odense. 1897: 8. Christoffersen, Brinch & Co. Esbjerg. 1896: 14. 1900: 123. Christoffersen, Hans. Holeby. 1900: 12. Christoffersen, Peter Emil. Odense. 1891: 100. "'Christoffersen, P. 1898: 4. 1904: 190, 226. Christoffersens, P., Efterfølger. 1904: 226. Christoffersen, P. & Co. Odense. 1891: 124. 1893: 26. Christoffersen, V., & Co., Aktieselskabet. Esbjerg. 1901: 15. ^'Christoffersens, Gotfred, Efterfølger ved Hansen. Herning. 1903: 189. 1904: 121. "•'Christoffersens, Gotfred, Efterfølger ved Thor­ vald Pind. Herning. 1904: 121, 162. Christoph & ITnmack. 1889: 115. Christophersen, F., & Comp. Odense. 1889: 157. 1892: 38. 1894: 47. 1895: 29. Christophersen, R. A. Odense. 1894: 20. Christtreu & Co. 1889: 262. Chuit, Naef & Cies Filial ved ()laf Borch. 1904: 186. Cicilie, Actieselskabet. Fredericia. 1889: 412. 1892: 104. Cichoriefabrikken Xøi-rejylland, Aktieselskab. 1902: 147. Cicoriefabrikken Nørrejylland ved Chr. Petersen og Holger Sørensen. Nyl)org. 1903: 56. Cichoriefabrikken Ringkjøbing, Aktieselskab. 1902: 147. Cichoriefabrikken Svendborg, Aktieselskab. 1902: 147. Cichorietørrerierne »Østjylland« ved Klein og Lau­rid.sen. Boulstrup. 1899: 193. Cigarautoniaterne, Aktieselskabet. Hellerui). 1904 : 90, 131. Cigaren ved Errebo. 1904: 127. Cigaretmaskinen Patent Ellehamnier, Aktiesel­ skabet. 1902: 132. Cigarfabriken Activ ved A. Andei'sen. 1895: 56. C'igarl'ii))rikou Colmul)nH ved An},'Ust Nielirieu. 1892: (50. C^igarfal)riken Danii vetl Axel N. Nielweii. 1800; 37. C'igail'n)>riken >J>aiiiiiark« vod Niels Jensen. 1893; 32. Cigarfabrikken Fyens Udsalg ved J. Ciir. ]k'cher. Frederiksberg. 1899; 1(52. Cigarfabriketi Godtbaab ved N. Jacobsen. 1899; 182. Cigarl'abriken Jomsborg, L. C. Jørgensen. 1903; 214. 19(»4; 107. Cigarfabriken Merkur ved \V. Lundliolm. Aar­biis. 189(); 58. Cigarfabrikken »Kefonn ved J. 8. Jen.sen. 1895; 24. Cigarfabriken Sumatra ved Sommer. 1894; 5t). Cigarfabriken Tbor ved TliorvaM Christian Knud­ sen. Otlense. 1898; H)3. Cigarfabrikken Unionen, Aktieselskabet. 1903; 216. Cigarfabrikerno Kyen og Odin, Aktieselskab. Odense. 1901; 119. Cigarforretningen »Hamletc ved I.. Olsen. Hel­singør. 1903; 120. Cigar og Tobaks en gros Forretningen »Import«. 1 >ansk-IIollandsk Tobaksbus ved F. C. W. Ja­cobsen. 1900; 96. Cigar-og Tobaksfabriken »Danmark«, Vm. Kie­neck. 1894: 2. 1902; 78, 104, 131. Cigar-og Tobaksfabrikerne Fyen & Odin i Lik­vidation, Aktieselskabet. Odense. 1900; 61. 1901; 9, 43. 1903; 13. Cigar-Tobaksfabriken IvDyal. 1889; 118. 1892; 23. 1896; 34. 1897; 18. Cigar-Tobaksforretningen Cuba. 1889; 268. Cigar-og Tobakshandlerforeningens Fabrikker (Aktieselskab). 1901; 58. Cigar-og Vinforretningen »F'reni« ved Hermann. 1896; 64. Cigar-og Vinhuset >Økononn< ved Charles Bork. 1897; 5. Cigarhandleren Adam ved Larsen. Frederiks­berg. 1896; 131. Cigarillosfabrikken Central ved A. Jafol)sen. 1904; 227. •"Cigarillos Falniken Central ved S. J>runner. 1904; 125, 227. Cigarlageret Brasil vevald Madsen. 1901; 161. Citus ved Th. Lippert & Co. 1903; 26. City ved H. J. Hansen. 190(J; 94. City of I^ondon Fire Insurance Company, limi­ ted, Actieselskabet, The. 1889: 103. Citys Udstillings!»azar ved S. P. Sørensen. 1903; 48. City-Chic ved Axel Sørensen. 1902: 210. City Magasinet ved Harald Groves Efterfølger. 1900: 157. Citytrykkeriet ved Laur. Madsen & Vald. Carlsen. 1899; 200. Clara, Aktieselskabet. 1903; 195. Clausen & Co. Odense. 1899; 100. Clausen iS: Have. Kolding. 1893; 54. 1894: 101. 1897; 169, 190, 204. Clausen & Stuckenberg. 1897; 107. Clausen, C. N. Odense. 1889; 5. 1899; 80. Clausen, C. P. Thisted. 1897: 78. Clausen, Hans A. 1889: 251. 1891: 52. Clausen, J., ct Co. 1899: 159. Clausen, Joh. Chr., Nakskov. 1895; 140. •Clausen, John., & Kragh. 1904; 22, 186. Clausen, M. 1889; 117. Clausen, Niels Jensen. Vandel. 1897; 64. Clausen, S., J. ^I. Rodgaards F^fterfølger, Varde. 1895; 101. Clausen, Victor. 1901; 4. Clausens, C. M. Efterfølger. 1889; 272. Clausens, Chr., Naadlefabrik, Aktieselskabet. Es­ bjerg. 1898; ()7. 1900; 185. Clausens, H. A., Efterfølger. 1899; 20. Clausens, N., Efterfølger. Helsingør. 1897; 142. Claussen, A. V. & Co. 1889; 267. Claussen, Aug., P. N. Holms Efterfølger. 1901; 159. Clemmensen & Co. 1889; 249. Clemmensen, 11. 1903; 138. Clemmensen, N. B. Nakskov. 1889; 332. 1890: 124. 1891: 7. Clemmensen, Rudolph. Halvrimmen. 1902; 177. 1904; 33, 235. Clemmensens, F. C., F^fterf. Kjøge. 1889: 281. Clichébureauet, F^. Møller. 1903; 179. Cloos Co. F'rederikshavn. 1889; 346. 189(); 106. 1901; 138. Cloos Filial. Hjørring. 18H9; 345. 189G: 10(3. Cohen, Herman Sally. 1897; 3. Cohen, Lauritz. 1897: 122. Cohen, M. H, & Lamm. 1889: 25. 1903; 179. 1904: 84. Cohens, I., Bogtrykkerier, Aktieselskabet. 1896; 36. 1899: 95. Cohen, Martin, & Co. 1889; 97. Cohen, Siegfried, & Co. 1904: 87. Cohn, Albert, B. 1898: 126. 1899; 161. Cohn, Holger & Otto. 1889; 253. 1897; 19. Cohn, M. B. 1889; 26. 1891; 25, 39. 1893; 13. 1902; 243. Cohn, Sofus. 1903; 29. Cohn, Viggo. 1896; 116. 1898: 126. 1903: 47. Colbergs Boghandel, Knud Jørgensen. Rønne. 1902: 58. Colbergs, II. A., Efterfølger. 1889; 244. 1902: 76. Colding, Henning. Aalborg. 1889; 339. 1892:111. Colding, Wilh. Kallundborg. 1889; 290. 1892; 131. 1893; 4. 1897; 54. Colding, Wilh., & Co. 1889; 112. 1892: 130. 1893: 2. 1894; 56, 126. 1897; 2. Colind-Ebdrup-Skarresø Sogns Spare og Laane­ kasse. 1889; 69. Collstrup, R. 1889; 85. Colonialhuset ved Emil Nielsen & Co. Odense. 1896: 133. Colonial-Magasinet Blegdamsvej 128, Aktieselskab. 1902: 80. 1904; 22. Colonialvarelageret Nørrevoldgade 80. 1889; 24. Colorograph Manufacturing Company limited, The. 1889; 427. Columbia, Aktieselskab. 1896: 35. 1902; 242. 1904; 84. Columbia Import House Depot ved S. P. Fog. 1904; 85. > Columbus«, Danish Egg Company Limited. Varde. 1890; 33. Columbus ved Wald. S. Jensen. 1892: 130. j Commercial L'nion Assurance Company Limited, i. Actieselskabet. London. 1889; 34. 1900; 5 ' (2 Anm.). 1901: 158 1904: 203. , Commichau, C., & Co., hmited, Aktieselskabet, Silkeborg. 1889; 66. 1901; 87. ' Compagnie de clarification compensée ved E. F. C. Gommesen og A. Jessen. 1902: 206. Company for puncture proofcycle-cover lim. 1897; 157. Concordia Aktieselskabet. Odense. 1898; 9. Concurrencen. 1889: 252. 1890: 62. Confections Huset ved Hagbarth Lund. 1895; 150. Conservesfabrikken Norden ved J. Jensen. 1903; 4. Consignationslager for Glasværket i Aalborg, Chr. Herskind. 1902; 244. *Consum ved J. H. Nielsen. 1903; 73. 1904:108. Consum ved ^Madsen. 1904; 108. Contant-Forretningen i Danmarksgade ved Martin Christensen. Fredericia. 1902: 239. Contantforretningen i Thistrup ved Chr, Jensen. 1903; 133. ^Contantforretningen ved Peter Jørgensen. Præstø. 1904; 29. 93. Contant jManufacturforretning ved Peter Jørgen­sen, Kallundborg. 1895: 138. Continental Bodega Companys, The, Depot ved A. Hansen. 1903: 178. Continental Dunlop Pneumatic Tyre Co.s, The, danske Filial ved Wm. Gunn. 1899:158. 1900:2, 1903: 177. 1904; 168. Continental, The. Co. 1889: 262. Continentale Handels-Kompagni ved Jensen & Co., Det. 1903: 74. Contoiret for Fællesindkjøb af undersøgt Mark­frø (Markfrøkontoret), Aarhuusafdelingen. 1896: 170. Copenhagen. 1889; 426. 1891; 76. Copenhagen Buttter Packing Co., The, ved Keller, Restorif og Rindom. 1901: 142. Copenhagen Curtain & Embroidery Co., The, Aktieselskabet. 1904: 85. Copenhagen Preserved Butter Company, Wm. Bagger & Co. 1889; 125. 1900; 5, 36. Copenhagen Rennet Extract & Color Manufactory by G. C. Starup. 1901: 115. Corset Fabrikken Konstant ved Nielsen. 1898; 34. Corsetfabriken »Løven« ved S. Jørgensen. 1800; 6. 1902: 226. Corsetmagazinet »Østerbroes Gloria« ved Em. Hillestrøm. 1891: 76. Cortsen & Jacobsen. Aarhus. 1889:64. 1897; 97. Cosmopolis, Aktieselskabet. 1902; 26. *Cravatforretningen »Fix«, Anna Roussell. 1898: 18. 1904: 108. Cravatforretningen Paris, G. Grulich. 1900: 143. Creditbanken i Aalborg. 1895; 123. Creditreformforeningens Aktieselskab. 1899; 39. Creutzberg, Fr. 1897; 156, 157, 172. 1898: 107. 1901: 5. Croine & Goldschmidts Fabrikker, Actieselskab. Horsens. 1889:373,439. 1894:63. 1896:89. 1903; 170. Crome & Goldschmidts Fabrikers Filial, Actie­selskabet. 1889; 439. 1904: 14. Crome & Goldschmidts Fabrikers samt Horsens Tugthus Ene-Udsalg for Christianshavn ved I'reben Buchtrup. 1900: 39. Crome & Goldschmidts Fabrikers Oplag og L^d­salg. Johs Rasch. Kjøge. 1889; 134. Crome & CTtoldschmidts Fal^rikkers Ene-Oplag og Kiri)iiif(jrU'^nelHC'; (Jr —Da. UdKalsj; l'or Nørrebro ved A. liroherg Sorcnsen. 1«1)9: 141. Crome ct CioMscliiiiidtH Fabriker eanit Horwens Tugthuiis-Udsalfjr ved Ihuis AnderHeii. Kan­ders. 18H9; 212. Cronie GoldscluuidtH Fabriker« samt Horsens Tugthus's Kneoplag og LMsalg for Vesterbro og Frederiksberg ved Carl Winblad. 19(X): 141. ("ronie GoldKchmidtH Fabrikers samt Horsens Tugthus' Kne-Oplag og Udsalg ior (Jsterbro ved Jaeob M. .Schmidt. 1903: 212. ("rone, .loh., iS: Sdinitger. 1889; 251. 1891; 120. Crone, V. 1894; 139. Culmsees, P. J., Kftllg. Frederiksviurk. 1903; 77. Cumanns, .1., Kt'terl'olger. 1889; lOO. Cyklefa))riken Amor ved Carl Nielsen. 1903; 30. Cyklefaluiken »Dania«, Aktieselskab. Aarhus. 1898; 150, 201. Cyklcfa])riken Fortuna, Slagelse, ved Chr. llaTi­sen. 1903; 199. Cyclefabriken Heimdal ved Nielsen iS: Looll. 189(;; 18. 1898; 38. 1901; 75. Cyclefal)rikken Heimdal ved C. Kamm. 1901; 75. Cyrlefa)»rikken Iris veKronjyden<, Aktiesel.-^kabet. Skan­ 9. Cyklefabriken Skærner, Soren Rasmussen »S: Co. Odense. 1899: 26. 1900: 10. Cyclefabriken Standard, B. Nielsen 1899; 183. Cyklefabriken Svendborg ved Chr, Andersen. Svendborg. 1897; 57. Cyklefabriken Zenia (Aktieselskab). 1902; 204. Cykleforretningen Naumann (iermania ved H. E. Larsen. Odense. 1903; 13. Cykleim])Oi-ten »Ideal«, Aktieselskabet. Odense. 1903; 124. Cyclekompagniet Badenia ved N. C. Bang t*c Co. Odense. 1903; 221. 1904: 10. Cyclen ved P. H. Thastum. Kanders. 1899; 50. Cyclistens Ven ved Tb. Lippert »S: Co. 1903: 117. Daases, .J. W., Sønner. Næstved. 1889; 151. Dagbladet )Politiken«s Trykkeri, Interessent­skabet. 1893; GG. Dahl, Alvild, Ciiristensen & Matthæis Efterfølger. 1889; 241. Dahl, Anders. 1903; 30. J>ahl, Axel, Chr. Schmidt. 1902; 23. 1903: IK). Dahl, Carl, ct Co. 1889; 34. 189G; 81. 1897: 18. Dahl, Carl August. 1897: 18. Dahl, AV. F., & Søn. 1889; 11(5 i2 Anm.). 1901; 113. Dahlgaards, Chr., Efterfølger Chr. Mikkelsen. 1904: 4. Dahls Fabriksudsalg ved Fritz Petersen & II. P. Olsen. 1903: 30. Dahls J., Fal)rik. 1903; 28. Dahls, 1., Fabrik. Aalborg. 1904; 54. Dahls, P., Fabrikker, Aktieselskabet. Hellerup. 1903; 119. Dahl, Wiggo, PorcelUensforretning ved Clement Dahl. 1903: 159. Dahlmans Sværtefabrik ved Th. Dahhnan og Lauritz Petersen. 1897. 107. I>ahlstrom Lohmann. 1889; '267. Dalby Brugsforening. 1904; 112. Dalby Andels-Dami)mølle og Bageri. 1894; 71. 1903; 54. Dalby Taagerup (Overdrevs og Omegns Forbrugs­ forening. 1889; 44(5. 1890; 74. 1892; 75. 1893; 69. 1900; 116. 1901; 118. 1903; 144. 1904: 134. Dalgaard, Th. 1900; 155. Dalhoff, J., tSc Co. 1889; 254. Dall, Julius, & Co. 1897. 106. 1900; 22. Dalls, P. H., Fabrik ved Just Justesen. Randers. 1901; 88. Dallerup Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 379. 1895; 33. •Dalsgaard & Co, Aktieselskabet. 1901; 193. 1902: 242. 1904: 44. Dalum Papirfabriks Forbrugsforening. 1889: 324. Dam Olsen. Ronne. 1889; 311. 1900; 130. Dam, Marthe Christine. 1891; 109. 1892; 72. Dam, N. S., Co. 1889; 119. Dam, Thor. 1901: 194. Damborg, Chr., & Wiberg. 1902; 4. Dand)org, Th., Xykjøbing Mors. 1889; 353. Dame, Peter Christian. 1889; 253. Damernes Blad, Aktieselskab. 1901: 20. 1902; 23. 1903: 30. Damernes Linnedmagasin ved P. Bøjesen. 1899: 39. Damernes l'aradis ved Christian Andersen. 1898; 156. Damernes Tøjhus ved Nielsen. 1903; 71. Damgaards, Kr., Efterfølger. Kjøge. 1899: 163. Damgaards, Kresten, Efterfølger ved N. Jacob­ sen. Helsingør. 1898: 111. Damholt, Frederik, Hammerum Herred, 1896: 173. Damhusaaens Mergelloje, Aktieselskabet. Leni­ vig. 1904; 61. Damm, C., B. Eriksen. 1.^89: 96. Daniui, Leop., & Co. 1889; 244, 445. 1890; 114. 1902; 2. Dampbaaden Phønix, Åctieselskabet. Nibe. 1892; 65, 88. 1893; 37. 1894; 35. 1895; 97. 1896; 121. Damp Blikspolepibefabrik ved C. F. Wagner. Frederiksberg. 1891; 89. 1892; 3. Damp-Korkfabriken Danmark, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1898; 159. 1903; 100. Dampmøllen i Nykjøbing paa Falster. 1889; 1G9. 1901; 65. ^Dampmøllen og Brødfabriken Phønix, Aktiesel­ skabet. 1903; 176, 194. 1904; 88. Dampmøllen. Slagelse. 1904; 227. Dampmøllen »Victoria«, Odense, Aktieselskal). 1904; 72. Dampskibet Alva, Aktieselskabet. 1902; 206. Dampskibet Cyrus, Aktieselskabet. 1903; 95. Dampskibet Knud, Åctieselskabet. Aalborg. 1896; 56. Dampskibet Skjahn Hvide, Åctieselskabet. 1889: 246. 1893; 44. Dampskil)sselskabet Admiral, Aktieselskabet. Es­bjerg. 1904; 143. »Dampskibsselskabet af 1896«, Aktieselskabet. 1896; 18. 1899: 161. Dampskibsselskabet paa l'ornholm af 1866. Åctieselskabet. 1889; 311. 1892; 37, 86. 1893; 69. 1899; 100. 1900; 131. 1902; 109. 1904; 51. Dampskibsselskabet Carl, Åctieselskabet. 1889: 30. 1893; 45, 100. Dampskibsselskabet Cathrine, (Actieselskab). 1900; 110. Dampskibsselskabet Cimbria, Aktieselskabet. 1897; 173. Dampskibsselskabet Dannebrog, Åctieselskabet. 1889; 104. 1899; 161. Dampskibsselskabet »Ellen« (Aktieselskab) Faa­borg. 1903; 222. Dampskibsselskabet Fiona, Aktieselskal)et. 1902; 168. Dam])skibsselskabet >Frem<, Aktieselskabet. 1904; 166. Dampskibsselskabet Gorm, Åctieselskabet. 1889; 29. 1893; 45, 100. Dampskibsselskabet »Heimdal«, Aktieselskabet. 1895: 74. 1904; 128. Dampskibsselskabet Holbæk, Åctieselskabet. Hol­bæk. 1889; 42. 1901; 145. Dampskibsselskabet Jylland, Aktieselskabet. Es-l)jerg. 1899; 140. 1900; SO. 1904: 16. Dam])skil>sseiskabet Kallundborg—Sejerø, Aktie­selskabet. Kallundborg. 1904; 172. Dampskil^sselskal)et Kronborg, A ktieselskabet. 1904; 147. Dampskibsselskabet »Kysten«, Aktieselskabet. 1900; 110. Dampskibsselskabet »Langeland«, Aktieselskab. Rudkjøbing. 1897; 146. Dampskibsselskabet Laura Svendborg. 1889; 324. Dampskibsselskabet Neptun, Aktieselskabet. 1901: 74. Dampskibsselskabet Nordsøen, Åctieselskabet. 1889; 120. 1890; 25. Dampskibsselskabet Skjelskør, Aktieselskabet. Skjelskør. 1889; 297. 1894; 46. 1899; 79. 1900; 81. Dampskibsselskabet Skjold, Åctieselskabet. 1890; 62. 1893: 100. Dampskibsselskabet Thingvalla, Aktieselskabet. 1898; 2. Dampskibsselskabet »Vesterhavet« i Esbjerg, Åctie­ selskabet. 1895: 70. 1899: 35. Dampskibsselskabet »Yiben», Aktieselskab. 1899; 198. 1900; 155. Dampskibsselskabet Vordingborg, Actieselskabet. Vordingborg. 1891; 80, 90. Dami>skibsselskabet Vulkan, Aktieselskabet. 1904: 145. Dampskibsselskabet Øresund, Åctieselskabet. 1900; 57. Dampvaske-og Badeanstalten Ydun, Aktiesel­ skabet. Odense. 1898: 41, 131. 1902; 154. Dampvaskeriet Solvang ved J. K. Jensen. 1904; 228. Dampvæveriernes Udsalg ved Thomsen og Mor­tensen, Aarhus. 1895; 113. 1896; 27. Damiivæveriernes Udsalg. Skive. 1889; 61. Dampvæveriernes Udsalg ved V^aldemar Christen­sen. Varde. 1901; 33. Dampvæveriernes Udsalg ved Olaf Christiansen. Vejle. 1898; 30. Dampvæveriernes Udsalg ved Jørgen Herskind. Hjørring. 1897; 149. Dampvæveriernes Udsalg ved Frederik Schmidt. Struer. 1891; 104, 138. Dams Efterfølgere, M. Rasmussen & Co. Hor­ sens. 1904; 141. Dan, Aktieselskabet. Frederikssund. 1904; 211. Dan, E. F. & Sønner, Nakskov. 1889; 7. 1894; 61. 1895; 18, 93. (2 Anm.). 1902; 138. »Dana«, Aktieselskabet. 1900; 96. 1901; 5. 1902; 2. Dana, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1903; 8. Dana ved Albert Christensen. Roskilde. 1904; 48. Danchell, H. I.. 1889; 248. Danchells Fabrikker ved W. H. Danchell og C. Jensen. 1895: 14. 1896; 143. 1901; 95. Danguillen, Pierre. 1894: 2. Dania, Actieselskab, Aarhus. 1896; 137. Dania, Actiesolnkabot. Ashciis, IJandors An>t. 1893; 9. Dania, Kouiinissionsfom^tning i danske Land-l)nigsproutter colour tS: Co., lilauenfeldt i't Tvede. rtterslov. 1SH9: 102. 1891-: 129. Danisli liutter Kel, (ilDruj), Denmark, Nyborg. 1893: 27. Danish ('o operative Bntter Factory, Ksbjerg. 1892;. 29. I^aTiish Kgg-Export Company, The, K. C. Host. 1901; 74, 7*:. Danish exp(»rt sooiety, The. 1889; 28. J>ani8h Islands Pre.served I'>utter Company, The. 1895: 118. Danisli islands preserved butter Coini»any, Tlie. (). 1895: 114* Danisch Seed Company, The, ved Paul A. Ilan­.sen Si Co. Frederiksberg. 1903; 141. Dankert Co s Urodfabriker. 1889; 124. Danmaik, tekn.-kem. Fabrik ved O. C. (Todskesen, Skive. 1895: 98. Danmarks billigste Colonial-og I'rtekramforret­ning. 1889; 245. Danmarks ])illigste Skotøjs-Magasin ved Jens Christensen. 1889; 259. Danmarks Kxport-Fjerkr.T-Fedeii ved Jean Cast­berg. 1902; 242. Danmarks Fodtøjsfalirik ved J. lilok. Frederiks­))erg. 19(K3; 177. Danmarks Hesteskosømfabrik ved Jensen. Aarhus. 1893; 8. Danmarks Kaninavl, Aktieselskaliet. 1895; 7(), 10(>. 1897: 48. Danmarks storste og billigste Ilerre-l'ekljeclnings Magasin ved Jens Kjeldsen. 1892: 73. Diinmarks Æg-Expoi-t, .\kti e.telska)*. 1898; 107 1!)01; 4. 1902; 51, 222. Dannebrogsgadens Kaffemagasin ved N. P. Han­ sen. 1903: 50. Dannevang, Aktieselskabet. 1903; 136. 1904; 88. Dannevirke, Aktieselskabet. 1903; 7. 1904; 105. Dansk Acetylen (lasværk ved H. Gabe, Frede­ riksberg. 1895: 119. Dansk Acetylén Gasværk, Odense, ved S. Johan­sen. 190(); 197. Dansk AfHcheringsbureau ved Carl Ilohlenberg. 1900; 36. Dansk Afvulkaniserings Aktieselskal). Frederiks­ berg. 1903; 51. 1904: 130. Dansk Agerbrugsforening. 1889; 35. Dansk Aktieselskal) for Selas P>elysning. 1902; 226. Dansk Aktieselskab Septic Tank. 1902; 80. Dansk Aktieselskab Siemens-Schuckert. 1904; 64. Dansk amerikansk Handelsselskab, Aktieselska­ bet. 1904: 20, 85. Dansk Anker Cycle ved G. Christoffersen. Fre­deriksberg. 1903; 161. Dansk Aquavit Compagni ved O. Schmidt, Ran­ders. 1895: 84. Dansk Arbejderbank. Sparekasse samt Laane­og Forsorgelseskasse, Actieselskabet. 1889: 422. 1890; 49. 1895; 132. 1896; 5. 1901; 129. 1903; 196, Dansk Arbeiderbeklædnings-Industri ved Herman Simonsen. 1893: 32. Dansk Asfaltfabrik, J. C. Jørgensen. 1902; 167. •Dansk Automatfabrik samt Søren Wistoft & Co s mekaniske Etablissement. 1899; 58. 1904: 6. Dansk Automatkompagni, Aktieselskabet. 1899; 159. 1901; 128. Dansk .Nutomobilfabrik, 11. C. Christiansen & Co. 1904: 86. *Dansk Automobil-og Cycle-Fabrik, H. C. Chri­stiansen Co. 1901: 38. 1904; 86. Dansk Bekhednings Comp. »Stjernen< (D. Niel­sen). Holbæk. 1903; 52. Dansk Beklædningsudsalg ved Tb. Kolding. Es- l)jerg. 1898; 138. 1899; 17. Dansk-belgisk Cigarcompagni Umited. 1902; 76. Dansk Bitter Fabrik ved Hang Chr. Rascii. 1900; 23. Dansk Bornefodtøjfabrik ved PI F. Jacob. 1903; 47. 1904; 226. Dansk Cbamottevare-Fabrik, limiteret. 1890; 91. 1899; 182. 1900: 174. Dansk Chromlæderfabrik limit. 1901: 177. 1903; 2'-; Dansk Chromlæderfabrik limit. \ alby. 19(K); 9. , Dansk Cigar Import ved F. 11. Svendsen. Frede­ riksberg. 1898: 145. Dansk Cigarkassefaluik vod Bacli. 1904: 106. Dansk Cominissionsforretning i Korn og Foder­ stoffer ved H. Andersen. 1897: 50. J Dansk Compagni for automatisk Salg. 1889: 21. 1895: 56, 57. Dansk Condensations Anstalt. Tommervip. 1890. 17, 41. Dansk Cravatmagasin ved C. Christiansen. Odense. 1892: 26. Dansk Cycle-Assurance, Aktieselskabet. 1896: 65. 1897: 48. Dansk Cycle-Magasin ved J. P. Jacobsen. 1896: 79. Dansk Cycle Co. ved Fr. Rasmussen, Odense. 1896: 9. Dansk Cykleværk »Grand» ved Smith og Ander­sen. Odense. 1899: 167, 187. Dansk Dental Depot ved C. E-Svendsen. 1904: 47. Dansk Drivremmefabrik ved J. From-Jørgensen. 1897: 195. Dansk Duntæppefabrik, Valdemar Haunstrup. 1900: 58. 1904: 168. Dansk elektrisk Materialeforretning ved J. Silf­ verberg & Co. 1898: 175. 1899: 74. Dansk elektrokemisk Fabrik, Aktieselskab. 1902: 102. Dansk Electropletfabrik ved Vilh. Thomse. 1891: 109. Dansk Emaille Komp., Aktieselskabet. Rønne. 1901: 147. Dansk-engelsk Cigarforretning ved Emil Aren­drup. 1903: 47. Dansk-engelsk Cyclecompagnie: Frederiksen & Nymann. 1891: 1, 77. Dansk-engelsk The-Compagnie ved Thor Dam og Ferd. J. Heuman. 1897: 6, 66. 1901: 194. Dansk Export Handels Kompagni, Aktieselskabet (The Danish Export Trading Company). 1902: 6. Danske Fabrikers Udsalg ved Wilh. Olsen, De. Aarup, Skydebjerg-Ærte Commune. 1895: 17. Dansk Fabriksudsalg ved N. Kristiansen Kudsk. Thisted. 1892: 111. Dansk Farvefabrik, System Holzapfel, Aktie­selskabet. 1899: 22. 1900: 6. Dansk Ferskvandskultur. Aktieselskabet til Fremme af. 1897: 106, 174. 1904: 126. 206. Dansk Filefabrik. Rokballe Mølle pr. Beder St. 1904: 199. Dansk Filtvarefabrik, Aktieselskab. 1901: 3. Dansk Fjerfabrik ved Julie Melsen. 1904: 149. Dansk Flinteeksport, Aktieselskab. 1903: 216. 1904: 205. Dansk Flødefabrik, Aktieselskabet. Aarhus. 1903: 85. Dansk Foderstoffabrik limiteret. 1896: 97. Dansk Folkeforsikringsanstalt. 1896: 142. Dansk Fonograf Magasin ved A. V. Swendsen. 1901: 96. Dansk Forlag ved Wilham Olsen. 1900: 127. Dansk Forlags-Anstalt, Aktieselskabet. 1903:176. Dansk Forniklings Anstalt. 1889: 3. 1895: 88. 1902: 49, 100, 103. 1903: 4. 1904: 65. Dansk Forsølvnings Anstalt. 1889: 3. 1899: 2. 1902: 49, 100, 103. 1903: 4. 1904: 65. Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det. Esbjerg. 1904: 222. Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), Aktieselskabet. 1900: 126, 127. 1901: 20. 1902: 23. 1904: 85. Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), Aktieselskabet, Afdeling for Jyl­land. 1900: 127. 1901: 20. 1902: 24. Dansk Frøforsyning. 1889: 83. 1890: 92. 1896: 177. Dansk Frøhandel. Kolding. 1889: 414. 1891: 105. 1894: 135. 1896: 93, 112. Dansk Frøkontor ved P. Høier. Aalborg. 1897: 113. Dansk Gardin-Fabrik. Frederiksberg. 1889: 130. Dansk Gardin-og Textil-Fabrik, Aktieselskabet. 1896: 96. 1897: 156. 1898: 159. 1899: 162. 1900: 111. 1901: 6. 1902: 22. 1903: 234. 1904: 88. Dansk Garve-Kompagni, Aktieselskabet. Vejle. 1898: 172. 1901: 35. 1902: 220. Dansk Gas-og Vandforsikrings-Selskab. Actie­selskabet. 1890: 63. Dansk Gasglødelys Kompagni. 1895: 150. Dansk Gasmaalerkompagni ved A. G. Gynther og J. Eørbye. 1898: 107. Dansk Gelatine-og Limfabrik, Aktieselskabet. 1898: 34. 1902: 167. Dansk Gibsindustri Kompagni Patent, E. & E. Hedemann, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1900: 129. 1902: 133. Dansk Glasforsikrings-Aktieselskab »Prudentia«. 1894: 139. 1896: 144. Dansk Glasindustri, Viggo Gottlieb. 1897: 3. Dansk Glas-og Cycle-Tyveri-Forsikrings-Aktie­ selskab. 1902: 5. Dansk Glødelj^s Compagni, Aktieselskabet. 1897: 104, 192, 195. 1898: 38. 1902: 150. Dansk Glødenetfabrik Helios, Aktieselskabet. 1900: 140. 1902: 210. Dansk Gulvkludefabrik ved C. P. Thomsen. 1902: 187. Dansk Gummi Kompagni, Aktieselskabet. 1903: 98. Dansk Handelskompagni, Aktieselskab. 1904: 2. Dansk Hesteforsikringsanstalt. 1901: 114. Dansk Hjemmesko Fabrik ved P. Caspersen. Frederiksberg. 1902: 7. Dansk Hundebureau ved A. Bagge, Dyrlæge. 1903: 194. Dansk Hvalfangst-og Fiskeri-Aktieselskab. 1901: 5. 1904: 105. Dansk-Hollandsk Caffe-Kompagni. 1889: 239. 1904: 4. Dansk Hollaiidsk Cif^ait'abrik ved S. F. Nancko. Fretk'riksberp:. 177. >Dansk-1 lollandsk-T()l»aknhus< ved Olaf I-assen. FredorikHbovg. 1!)(((); 97. I)ansk 11 valfiinirsf-o<; Fiskeri-Aktieselskab. 1807; 4. Dansk llifniatojreii Koiii])a;:Tii. Odense. 1S9ansk linpoitforretnin.ir ved C. K. Larsen. 1899; 181. |)ansk Import Connnandit Solskab, Clir. T. Lnnansk Iniinsk lnteres4; 17. Dansk Jersey-Normal-Fabrik, Aktieselskab i I.ikvidation. Fsbjerp. 1897; 8:). 1.S98; 50. 1903; 153. Dansk Jersey-NormalfnI>rik ved Martin liank. lOsbjerj,'. 190;'); 15:'). Dansk Katt'ebricnderi, Aktieselskal). 1902: 24. Dansk Kaffe)»nondori vod Petersens Kfterf., N. INlnndborfr. lAMnvig. 1901 ; 172. Dansk Katt'ekompagTii. Slagelse. 1!K)3: 78. Ihinsk Kafl'ei'isteri (Sirocco Systemet). Kolding. 1S98; 31. 1902; 126, 201. 1904; 39. Dansk KatTe-Tbe-Import ved Vilb. Olsen. Helsingør. 1902; 135. Dansk Kaffe & Tbo Fnion ved laidvig Hohn & Co. Horsens. 189S: 4S, 119. 1899; 172. li)02; 140. 1903; 40, 170, 200, 241. 1904: 14. Dansk Kalk.sandstcnsfiibrik, Aktieselskabet. SIOTI-lille. 1904; 50. Dansk Kartolt'elmel-Stivelsofabrik. Aarluis. 1894; 120. 1896; 12, 154. 1900; 102(2Anm.). Dansk Kartont'abrik, J. IJøgelnnd, .1. l?rnnn. 1899; 183. Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab. 1895: 6. Dansk K.jole-KL'odebns, Axel Schmidt. Aarhus. 1903; 02. Dansk Kjødekstrakt Kompagni, Aktieselskabet, (Danish extraot of meat Company limited). 1897; 80, 175. Dansk Kommissionsforretning i Korn og Foder­stoffer ved H. Andersen. 1897; 174. >Dansk Kompagni for automatisk Salgt ved Ilrødrene Cloetta. 1898: 17. Dansk Konfektionsfabrik, IJ. Jacobsen & U. A. Nielsen. 1903: 177. Dansk Kontor-Etagere Co., limit. Korsør. 1903: 78. Dansk Kornbeitse-Fabrik, Aktieselskab, (efter Forstkandidat Flychts Methode). 1901: 158. 1903: 27. Dansk Korsetfabrik ved ^Mortensen og Fasmer. 1902: 22. Dansk Kunstbroderi-Magasin ved M. Madsen. 1901: 57. Dansk Kunstflidaforening. 1901: 178. Dansk Kødekstrakt Kompagni, Aktieselskabet (Danish Kxtract of meat Company limited). 1900; 38. Dansk Kod-Import og -Kxi)ort Kompagni, Aktie­solskabet. 1902; 103. Dansk Lakfernisfabrik ved L. AVeihe. Valby. 1900: 129. Dansk Lampeskærmefabrik ved ]<"milius Bjerre-gaar, 142. 1897: 48, 195. 19(K): 5, 75. 190.3: 50. 1904: 8(). Danske Knnstgødningsfabriker, Aktieselskalæt De. 1902: 209. 1903: 17G. Danske Kobinænds Marjrarinefabrik, Aktiesel­ekal)et. Esbjerg. 1901: 171. 1904: 238. Danske Kjodexport, Den, Aktieselskab (The da­nish Meat Kxport Company Ltd.). Es))jerg. 1903: 154. Danske liandniandsl)ank, Ilypothek og Veksel­bank, Den, Aktieselskab. 1898: 193. 1901: 3, 7G, 158. 1902; 71), 102. 1904: 85. Danske Lloyd, Sø-og Transporforsikrings-Aktie selskab. 1H99: 20. 1901: 17G. Danske Liererstands Spare-og Laaneforening, Den. Roskilde. 1899: 42. Danske Margarinefabrik, Aktieselskabet Den. Slagelse. 1899: 186. Danske Mejeriers A nty ol llie TTiited States, Tiie. 1004: 1S7. lOrhardi, II. .M. Aarlius. 1904: 19JS. Kriclisen, ('<>. 1S9.'); lOO. Kricliscn ('liristensen, Actieselskal)et. Ksl)jer^f. 189:5; 1-28. 189.S; :)<). I!t01 ; 1.S8, 190:): 1»4. Krichsen, II. 1904: 44. I'lriolisen, .1. ('., Son. Ilanders. 18S9; .'>84. 1902; -218. I'riclisen, Knud. lS)-(9: Hl. 1891: l:».S. 18it4;30. ICiiclisen, Otto, ("o. IS9(i: 99, 114. Ij'iclisen, 1'., vV: Co. 18S9; id. l-'riksen i<: Zahle. 190:-i: 9;!. Kriksen, A. ilalskov, Korsor. 19n, Chr. 1S99; 2. I'rik.scn, 1-niil. 1 lclslniksens, .1., l'",nke. Odense. 1889; Krlenheck, Carl. 1902; 2. *ICrIin);s, H. A., ICftH. Nakskov. 1SS9; 7. lltOl: 11. iMnst's, Karl, l'.agerfonetninpr, .\ktieselskahet. Kshjeri:. 1904; Hil. Krnst, Kr. 188!t: 2(;s. Krritso Sojrns Spare <»<,' Laanekasse. 189;i; 97. Krs<:aaril .Moller. 11>(»I : 127. Ij'slevs F<»rlaj^, .lai-ol*. hSiio; f). lJt02: 24."). 190:-5; 26. l'lshenseii, K. 1904; 22(). lOslicrsen, F., Rutter Kxport. 1904: 22(5. l-:s].enscn, T. F. 1889: 20. 1891; 2. 189:); 98. 1902: 24(5. lvs])jer. 189(5: 44. 1901; lo. Kshjer«; Afdeliiifr. 18!>9: 17. l'.shjery Aktie-lTdstyrst'orretnintr. 1898; (57. 1899; 70. 1900; 18.'). Kslijerl)jerol>jervaskeri, .\ktieselskal)('t. 1899; 107. 1901: 70. Ksbjer}; Kddikebryggeri og SennepHfa})rik ved K. Petersen. 1900; 18(5. F:sl).jerg Egg-Export. Company, Aktieselskabet The. 1899: 107. Esbjerg Ejendoms-Societet, Aktieselskabet. 1900: 201. 1901; 188. 1904: 16. Esbjerg Exj)restrykkeri Protokolfabrik]ved Hansen og Tobiesen. Esbjerg. 1899: 174. ICs1)jerg Favade-og F^igurstenø-Teglværk, Aktie­selskab. Esbjerg. 1897: 83. Esbjerg—Fanø }',ank, Actieselskabet. F:8bjerg. 1892: 81. 1895: ll.o. 1897; 27. 1899: 70. UfOl: 50. 1904: 100. Ksbjerg-Fanø Bank, Sønbjerg Skibsværft ved S. Abrahamsen. 1901;: 110. Enbjerg Sniorfors3'uiiig ved V. Johansen. 1903: 113. Eslijerg vSodafabiik ved A. Lykke Thomsen. 1902: 17. Esbjerg Speditions-og Kommissiousforretjiing ved L. Dujardin. 1899: 210. Esbjerg Svineslagteri ved II. T. Hansen. Es­bjerg. 1901: 33. l^sbjerg Sø-Ekviperingsforretning, Aktieselskab. Esbjerg. 1904: 37. Esbjerg Tegl-og Kalkværker, Actieselskabet. 1896: 30. 1897: 187. 1898: 152. Esbjerg Tivoli, Actieselskabet. 1895: IBl. 1900; 69. Esbjerg Trælasthandel i Likvidation, Aktiesel­skabet, 1896: 9L 1897; 62. 1898: 121. 1900: 69. 1901: 124. Esbjerg Varehandel, Aktieselskabet. 1900; 90. ]']sbjerg Viinhandel ved A'. Lennetsen. 1894: 52. Esmann & Conip. Odense. 1889 : 160. 1893: 6. 1899; 150. 1900: 82. Esmann, E. F. 1900; 191. 1901; 193. 1904; 85­Esmann, E. F. (Filial). 1895: 7, 28. Esmann, E. F. Odense. 1892: 5. 1895: 7. 1897; 8. 1899: 117. 1902: 193. 1904: 153. Esmarch, Johs. 1889; 114. Espersen, Jens. Kønne. 1898: 162. ''Esromgades Koloniahuagasin ved S. Bech. 1904; 106, 204. Eszlinger, F.1889; 127. 1892; 60. 1900: 22. 192. Ettrup & Low. 1900: 111, 112. 1901: 39. Ettrup, N., & CG. 1889: 124. 1891: 38. 1899: 180. 1900: 111. Ettrup, IL, & Søn. 1889: 260. European Portland Sandcement Company, Actie­ selskabet, The. 1893; 87. 1904: 206. Evers & Co. 1889; 125. 1891; 63. 1904; 87. Evers, C. li., & Co. 1889; 112. 1895; 2. Evers, C. R. & Co., Frederiksberg. 1895; 152. l^wers, IL, & Th. Schledermann. Roskilde. 1900; 113. Excellent ved Julie Andersen. 1901: 193. Excelsior, Agenturforretning, Aktieselskabet. 1902; 205. Export Denmark, The, ved Axel Ilinrichsen. 1895; 135. 1898; 144. Exportselskabet. 1889; 259. »Exportslagteriet Dana«, Aktieselskab og Slagelse offentlige Slagtehuse. Slagelse. 1899; 115 (2 Anm.). Expres. 1889: 250. 1900: 22. Expres ved Chr. Rasmussen. ^Middellavt. 1904; 154. Expres ved ]\L Jensen og IL Olsen. Sundby Sogn. 1900; 160. Express ved Axel Rosenstand. Frederiksl)erg. 1896: 131. Expres BugbiuderieL ved I'. Lassen. AaU)org. 1900; 13. Expres Trykkeriet i Odense ved Lichteuberg. ^Lidsen. 1891; 67. Exprestrykkeriet ved 11. L. A. Mammen. Aar­hus. 1897; 97. 1904; 98. Exprestrykkeriet ved L.D. Petersen. 1893; 112. Exprestrykkeriet, Rønne, J. P. Jørgensen. Røinie. 1900; 196. Exi)restrykkeriet Slagelse ved Olaf E. Olsen. 1897; 35. Eyben, Chr. L. 1903; 117. Eyde, E., & Co., Horsens. 18org Tagstensfabrik (Aktieselskab). 1898: 78. Faaborg Træuldsfabrik, Aktieselskab. 1897; 181. (2 Anm.). 1901; 183. Faaborg rdstyrsforretning. 18!(3; 92. Faarbæk og Omegns Brugsforening. 1901; 90. Faareveile Sogns Spare-og Laanekasse. Faare­ veile. 1889; 144. 1893; 68. 1899; 149. 1902; 135. 1903; 121, 143. »Faarup og Sønderby«. Esbjerg. 1897; 15. Faarup N., & Co. 1899; 96. 1900; 156. 1901; 38. Faber, Albreclit Christian Heinrich Ouaade. Odense. 1894; 8. Faber, Axel. Frederiksberg. 1902: 188. Faber, Chr. Odense. 1903: 221, Faber, t'hr., & ("o. IS'J'J; loO. liKJO; V2i'y. Faber & Allerui). Odense. 18114: 8. 1899: 10. Falær, Nikolai. 189'J; 107. F'abrikcn Aarhus. Aarhus. 1889; (>4. 1904: 98. Fabriken Alex ved V. G. F. Soldath. 19(K}: 179. 1904: 226. F'abriken Alfa, S. Svendsen. Kinrødrene Soinie og Weslennann. Maribo. 1901; 32. l'abrikken Avena, den Axel» ved A.M. Muller. 1897; 67, 105. Fabriken Blaagaard ved Thomsen. 1899: 181. 1901 : 56 (2 Anni.). Fabriken Boggill, Aktieselskabet. Frederiks))erg. HM)3; lf)l. F\i])riken F.oggill U. .1. Mellerui>. 1892: 12. Fabriken Carl. 1889; 24(). Fabriken Central. 1889; 257. Fal)rikken Ceres ved K. L. Osterbye. Assens. 1897; 92. Fabriken »Dan«, Aktieselskabet. 1903: 138. Fabrikken Ihirup, I. 1\ Jensen, Kommanditsel­ skab. Damp. 1904: 110. Fabriken Delta ved J. C. Klusmann. 1903: 48. Fabriken Diamant ved A. K. Stade. Helsingør. 1893; 90. Fal)riken Donro, Aktieselskabet. 1896: 116, Fabriken Dyblx^l. 1889: 103. Fabriken l^lvirasminde ved Th. Uanising. Aar­ hus. 1894: 23. F\il)riken F^xtra. Frederiksborg. 1889; 130. Fa])riken Falken ved Fi. F. Sommer. 1889: 278. 1891: 3. Fal)riken Falster. Nykjøbing F. 1889: 335. 1896; 168. 1900: (54 (2 Anm.). Fabriken FMducia, Actieselskabct. 1889; 86. 1897: 140. *F^abriken Freja. 1889: 240. 1904: 23. F'abriken F>emad. 1889: 99. Fabriken »Freeness« ved Christen Christrup Paulsen. 1894: 56. Fabrikken (iainmelgaard ved Hans Agerscliou. .\arhuK. 1904; 118. F'abriken (iammelholm. 1889; 20. 1897: 122. 1898: 143. Fal)riken Godtbaab i Masnedsund ved Si^ie T. Ihunn. 1902: 136. 1903: 33. F'abriken Guldborg. Nykjøbing F". 1889: 170. 1899; 12 (2 Anm.). Fabrikken Helgoland ved Julius Torp. 1892; 73. Fa])rikken Hellas, J. C. Poulsen. 1902: 204. Fabriken Hermes. 1889; 250. Fabriken Herning ved Chr. B. Nielsen. Herning. 1894; 40. F'abriken Hippokrates. 1889; 256. F"'abriken Hygæa. Aall^org. 1889; 54. Fabriken Imakos ved Jacob P. Holm. Svendt)org. 1889; 448. F'altriken Iiis ved IJ. A. Ussing. Frederiksberg. 1898: 159. l'abrikken Isal'old (Aktieselskal)). Assens. 1900: 163. Fabriken Isbolm limit. 1889: 423. F'abriken Island ved J. Warburg. 1897. 51. F^altriken Jai)an, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1904: 191. Fabriken Jylland, Actieselskabct. Skive. 1890:19. Fabriken Jylland ved J. F. Grau. 1894; 104. Fabriken Kosmos ved P. Fl Hansen. Esbjerg By. 1898: 103. F^al»riken Kidtur ved Østergaard. 1904: 65. F'abriken Lactis ved Einar Nielsen, Holeby. 1895; 128. Fabriken Marseille. 1889: 26. Fabriken »Mercur« ved William Kihl, Nykjøbing p. F. 1895: 63, 94. F'abriken 3Iinerva ved C. H. Petersen. 1889; 271. F"a))riken Sai)olio« ved Rasmussen. 1895; 5(). Fabriken Siams Hoveddepot ved Edvard A. Jen­ sen, F'rederiksberg. 1895: 136. Firiuat'orteguelse; Fa—Fa. Fal>riken .Sjælland ved O. Caspersen. 1902; 25. Fabrikken Sjælland ved Fred. V. Sabra. Næstved. 1899: 99. Fabrikken Skandinavien ved Emil Petersen. 1901: 59. ^Fabriken Slagelse ved N. II. Jensen. 1897; 22. 1904; 27. Fal)rikken Sola ved A. M. Svendsen. Korsør. 1901: 182. Fabriken Spar ved Gustav A. Netterstrøm. 1904; 189. Fabriken nSpecial« ved A. Johannsen. 1898; 174. Fabriken Spes. 1889; 256. 1897; 105. Fabriken Spitsbergen ved G. B. Fausing. Hor sens. 1899; 49. Fa))rikken Stella ved V. B. Anderson. 1904; 170. Fabrikken St. Felix ved A. Pliilipson & Co. 1904; 124. Fabriken Stjernen, Aktieselskab. 1902: 245. 1904; 25. Fabriken Stjernen, Aktieselskab. Frederiksberg. 1904: 47. Fabriken Sylvia ved H. P. Rasmussen. Frede­ riksberg. 1899: 184. Fabriken Søvang, 1904: 5. Fabriken Terralit, Aktieselskab. 1901: 178. 1904; 169. Fabriken Util ved Chr. Vendel. 1902: 4. Fabriken Vestjj'lland ved Stoim. Varde. 1899; 124. Fabriken Victoria. 1889; 259. Fabriken Victoria, Aktieselskabet. Sundbyøster. 1897; 142. Fabriken Vulkan ved J. N. Binzer. Aarhus. 1894: 111. Fabriken Willstein ved Olaf Borch. 1903; 6. Fabriken Æskulajx 1889; 254. Fabrikerne Lyneborg, limiteret. 1889; 422. 1898: 57, 91. 1904; 3. Fabrikkernes Udsalg, Hansen & Salmon. Ean ders. 1903: 170. Fabrikernes Udsalg ved Ane Mette Jensen. Vi­borg. 1904: 218. Fabrikkernes Udsalg ved F. Lund Sørensen. Vejle. 1904; 182. Fabrikkernes Udsalg ved Søren Sørensen. Svend­ borg. 1904: 234. Fabriksdepotet for Fodtøi i Horsens. 1889; 372. Fabriks-Skotøjs-Depot ved Valdemar Philip. 1898: 18. Fabriksudsalget ]Merkur (Aktieselskab). Middel­fart. 1901: 132. Falentin Drost & Jensen. 1901: 3. Falk, J., & Søn. Varde. 1902; 94, 238. Falkenberg & Co. 1889: 24. Falkoneralleens Auktions-og Partivare Udsalg ved Julius Hansen. Frederiksberg. 1902; 211. Falkonéralléens Ismejeri, Aktieselskabet. Frede­ rikbserg. 1904: 191. Falkoneralleens Kaffehandel ved Ludvig Klein. 1895; 136. Falkonéralléens Mel-og Grynforretning N. Nielsen. Frederiksljerg. 1904; 170. Falkoneergaardens Fabi'ikker. Frederiksberg. 1889; 131. 1893; 33 (2 Anm.). Fallesen og Fisker. 1889; 22. 1891: 39. Falling Sogns Brugsforening. 1897; 185. 1899; 104. 1900; 104. 1901: 136. 1902: 159. 1904; 160. Falslev Spare-og Laanekasse. 1889; 387. 1896; 60. 1898; 120. Falster Margarinefabrik limiteret. Nykjøbing p. F. 1890; 114. 1893; 70. 1901; 83, 149. 1903; 81. Fanefjord Sparekasse. Store Dame. 1901; 197. Fangel, W. 1902; 150. Fanø Bogtrj^kkeri,Aktieselskabet. Nordby. 1904; 38. Fanø Forsikkringsforening for Søfolk, Actiesel­skabet. Nordby, Fanø. 1889: 404. 1890; 78. 1893; 64. 1894; 25. 1899; 141. Fanø Materialhandel ved N. M. Nielsen. Nordby. 1899; 141. Fanø Nordsøbad, Actieselskab. Nordby, Fanø. 1890; 117. 1891; 33. 1892; 43. 1893; 85. 1895: 103. 1896; 111. 1897: 153, 188. 1898; 104, 122. 1899; 35, 141. Fanø Spare-Og Laanekasse. 1889: 227. 1890; 107. 1899: 155. 1901; 89. »Farma« ved Nielsen. 1898; 158. 1900; 141. Farmers of Denmark butter-export-association, The. 1890; 101. Farrer, J. C. 1889: 257. Farstrup Sogns Sparekasse. 1889: 433. 1893: 105 1901: 185. Farum Kalkbrud,Aktieselskabet. 1897; 49. 1899; 5. 1901; 77. Farum Kalkværk, Actieselskab. 1893: 89. 1894; 69. 1896; 49. Farvefabriken Aalborg ved S. C. Jørgensen. Aalborg. 1894; 131. Farvefabriken Faaborg. C. og N. Christensen. Frederiksberg. 1889; 40. 1904; 69. Fauna ved Marius Jensen. 1899: 161. Fausbøll, Chr. Valeur. Grenaa. 1901: 187. Fausing Brugsforening. 1902; 93. Fausing-Auning Spare-og Laanekasse. F'^ausing Sogn. 1889; 389. 1892; 126. 1893:127. 1895: 174. 1896; 155. 1897; 202. 1898; 187. 1900: 150. 1901; 154. Faxe Contantforretning ved Carl Wellendorf. 1892; 97. Fjixe Kalkhnid, Actiesolskalx't. 1<;2. Fédérale, La, compagnie d'assurances contre les ri8(jues de transport, Aktieselskabet. I!t00: 23. Fedevareforretningen, Aktieselskaljct. 1!HM); 176. 1901; UG. l'Vdevarefon-etningen Aladdin, Aktieselskalæt. 1904: 125. Fedevareforretiungen Ny Godtliaab ved N. P. Johannespen. Frederiksberg. litOO: 177. Fedevaref(»rretningen »Or.sted« ved II. l'ilegaard. Kiidkjobing. 1901 : 133. Fedt.stoffabrikken Flora, .Vktieselskab. Odense. li>04; 135. Feldborg lirugsforening. 188. Feli.x veil F. G. V. Olsen. 1898; 143. Feliuubs, Emil, l'ianofabrik. 1904; 8G. Fenger, J. F. 1893; 23, Ferlov, Holger. 1903; 179. Ferrofix, Aktieselskabet. 1902; 150, 207, 208. Ferslev Pastorats Spare-og Laanekasse. 1889: I.SO. 1S90; 9(5. 1897; 113. 1898; 133. 1899: 136. 1900: KM). 1902; 176. Ferslew, C., & Co. 1889:251. 1894: 28. 1895:2. Feuer Assecuranz-Compagnie V(m 1877, Actie­ selskabet. 1889; 118. 1896: 130. 1900: 6. Feuerbake, K. 1889: 248. 1901: 192. Fibig, S. 1901; 57. Fich 1*1: Larsen. Odense. 1899: 10, 27. Fich, C. Svendborg. 1889: 164. Fichs, Johan, Efterfølger Ij. Vold. 1889: 258. 1890: 25. 1898: 143. Fick, Amalie Nicoline. 1892: 24. Fick, Axel Co. 1889: 254. Fiedler, Frederik. 1890; 49, 70, 71. 1894: 28, 127. 1895: 150. 1897: 85, 125. 1899: 20. 1901; 113. 1902: 50. 1904: 22. Filial af Aktiebolaget Landskrona Porst-ct Pen­selfabrik, Borstefabriken Union ved Andreas Sørensen. 1901; 194. Filial af E. Petersens ("harciiteriforretning, Aktie­selskab. Frederiksl)erg. 1904; 204, 231. Filial af Hch. Kcirber, Bank-& Commissions geschiift i Frankfurt am Main ved J. E. Chri­stiansen. 1894; 29. Filial af Heinrich Koozen ct Sønner, Koosen van Merbecks Efterfølger, ved A. P. Andersen. 1904; 43. Filial af Nordiska Pelsvarefabriken, x\ktie))olag, ved Alex. Petersen. 1904: 230. Filial af Sanden electric Companj' ved J. Alex. J>as8en. 1902: 209. Filial af The Mercury Cycle Manufacturing­tJoiupany société anonyme (ancienne société (Jraddon & Co.) ved Janssen. 1899; 21. Filial for Skandinavien af Aktieselskabet Vacuum Oil Company ved Ernst ]Michaelsen. 1896; 114. 1904; 43. Filial i Brødrene Andersen i Kjøbenhavu. Odense. 1893: 80. Filial i Ribe af Cikoriefabrikken Sønderjylland, Aktieselskab i Kjøbenhavn. 1903; 215. Filtenborg, Henrik. 1895: 3, 5. Filtenborg, Henrik Gøtzsche. 1889; 95. Filtenborg, J. C. Aarhus. 1889; 369. 1891; 127. Finderup Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 44. Findlings, Jean, Eftf., Aarhus. 1896: 58. Finne, A. ^1. 1891: 88. Finnish Dairy & Farming Agency, The, Th. N. Visholm. 1897; 66. Fire Insurance Association limited, Actieselskabet, The. 1889; 262. Fire Kroner ved Alfred J^arsen. 1900; 141. Fisch, A., & Co. liingsted. 1898: 161. 1899; 115. Fischer, 11. L. 1889; 24. Fischer, Hans Jesper Harald. Korsør. 1896; 173. Fischer, Harald, i Korsør. 1889; 298. 1901; 24. 1 Fischer, Ludv., & Co. Randers. 1889; 384. Fischer, P. A. 1889: 21. Fischer, P. V. Middelfart. 1894; 47. Fischer, P. L. U., & Søn. 1889: 247. Fischer, Rud. 1896; 175. Fischer, Vilh., & Co. 1894; 105. 1897; 106. Fischer, W. 1889: 86. 1893: 1. 1903: 8. Fischers, P. J., Efterf. Holbæk. 1893; 14. Fischers, P. S., P^nke, Cathrine Fischer. Utters­ lev. 1900; 144. Fiskeaktieselskabet Nordsøen. Esbjerg. 1900; 150. Fiskeriexportselskabet Danmark, Aktieselskab. 1!H)2: 147. 1904; 45. Fiskeexportselskabet Lillebelt. Fredericia. 1901: 72. Fiskeexportselskabet Lillebælt, Actieselskabet. Fredericia. 1901; 72, 125. Fiskehuset Nr. 1. 1889; 262. Fiske-Konserveforretningen »Christiania«; ved C. M. Opffermann. 1894; 104. Fiskenetfabrikken Danmark. Helsingør. 1892:85. 1900; 80. Fiskenætfabriken Danmark ved J. C. Tvede. Helsingør. 1900: 80 (2 Anm.). Fisker, J., & Co. Frederiksberggades IMaterial­handel. 1889: 106. Fiskeriet Jedsted IMolle, Aktieselskabet. Jedsted. 1904: 222. [Fiskeriselskabet] Danmark ved O. W. Olsen, H. P. ()lsen og Otto AVegener. Taarbæk. 1903: 142. Fiskeriselskabet »Ellen«, Aktieselskabet. 1898; 16. 1902; 223. Fiskerkutterselska})eL, »Falken«, Aktieselskabet. Svendborg. 1904; 95. Fisketorvets Drogne-og Materialhandel ved Joh. Engelsen. Odense. 1902: 11. Fjaltring-Trans Spare-og Laanekasse. Gadegaard i Fjaltring. 1890: 117. Fjeldsøe & Co. 1889; 25. Fjeldsøes, Ferd., Bogtrykkeri. 1889: 267. 1891: 78. 1893: 3. 1896: 143. 1901: 128, 1904: 226. Fjeneslev Mølle, Aktieselskabet. Alsted-Fjenes­lev. 1900: 41. Fjerde Søforsikringsselskab, limiteret. 1890: 11. 1895:24. 1902:242. 1903:48. Fjerrenseriet, Harald Colin. 1901: 96. Fjerritslev Bank, Aktieselskabet. 1898: 64. Fjord, Corn., & Co. 1889: 115 (2 Anm.). 1901: 56. 1904: 8. Flach & Thestesen. 1904: 44. Flach, Carl. Aarhus. 1894: 76, 87 (4 Anm.). 1895: 9. Flach, Florentin, Aktieselskab. 1902: 245. Flade, Carl Vilhelm Theodor. Aarhus. 1891: 9. Flade-Sønder-Draaby Spare og Laanekasse. S. Draaby Skole. 1889: 356. 1890: 55. 1898: 97 1901: 135. 1902: 196. 1903: 224. Fladmark, Aug. & Co. 1889: 262. Flakkebjerg og Omegns Brugsforening. 1889: 148. Fieinert, Carl. 1901: 20. Flemløse Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 323. 1895: 81. 1900: 62. 1903: 164. 1904: 95. Flemming Handelsetablissement og Gjæstgiveri i Flemming, Aktieselskabet. 1902: 198. Flemming, Aug. Steen, 1899: 146. Flemming, E. P., & Co. 1889: 256. Flensborg, C. S., & Co. 1889: 240. Flensborg en gros Lager, Mesenborg ved K. E. Clausen. Nyborg. 1904: 214. llensborg & Hamborger en gros Lager ved F. Jordahn. Aarhus. 1904: 219, 236. Flensborg Lager, Aktieselskabet. Hjørring. 1904: 76. Flensborg Lager Magazin IVIeesenlmrg ved C. A. Larsen. Stubbekjøbing. 1904: 215. Flensborg Lager Messenborg ved H. Blichfeldt. Esbjerg. 1904: 38. Flensborg Lager Meesenburg ved C. A. Larsen. Nykjøbing F. 1904: 215. Flensborg Lager ved Thomas Roust. Randers. 1904: 36. Flensborg Lager ved Carl Toft. Varde. 1904: 237. Flensborg Magasinet ved H. E. Rasmussen. Aal­borg. 1902: 233. Hensborger ]Manufactur-Udsalg ved Ulrik Mar­cussen. Frederi(;ia. 1898: 69. Flensborg Udsalget ved Carl L'^^lsøe. Varde. 1904; 181. Flensburg Magasin ved Henrik Nielsen. Nykjø­bing F. 1903: 240. Flensburg, Carl, & Sebbelov. 1889: 259. 1892: 130. 1898. 57. Flenssted Hansen, P. 1898: 4. Fieron, L., & C. 1889: 108. Flindt, Drost & Co. 1889: 256. 1891: 87. 1893: 3. 1899: 22, 95. Flint, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1903: 236. Flip Centralen ved L. S. Cluistensen. 1904: 45. Flipæsken ved Valdemar Hansen. 1903: 216. Floes Teglværk, Aktieselskabet. 1896. 60. Flor, Chr. 1900: 128. »Flora« ved P. Kanstrup. 1898: 56. Flora danica ved Camilla Olsen. 1892: 95. Flora ved C. Jørgensen, Aalborg. 1899: 206. Fliiggers, J. D., Filial ved Chr. Evald. 1900: 6. Fløjishuset, Arthur Willumsen. 1900: 4. Fock, A. & Co. 1889: 243. 1899: 96. Foderstofagenturet limited. 1903: 137. Foderstof-og Korn-Kompagniet lim. 1901: 40. 1902: 130. Fodtøjsfabrikken Glænø ved Christensen & Han­sen. 1903: 3. Fodtøjsmagasinet Centrum ved Holger Sevel. 1904: 45. Fodtøjs-Magasinet Lehmann ved Adolf Lehmann. 1900: 140. Fodtøj smagasinet Victoria, F. Michelsen. 1904: 190. Fodtøjs -Reparationen ved Actoni Frandsen. 1899: 97. Fodtøjssaionen Støvlen ved Johannes Blenner. 1904: 67. Fog, Ansgar. Aarhus. 1904: 159. Fog, Christian, & Søn. Horsens. 1893: 38. Fog, Ferd. 1889: 33. 1899: 145. 1901: 180. Fog, Emil Tønsberg Simon. 1891: 76, 122. Fog, Svend. 1889: 424. Fogs, Christian, Sønner, Svend Fog og Lauritz Fog. Horsens. 1900: 48. 1903: 19. Foghts, Rudolph, Efterfølger. 1896: 81. •''Foghts, Vilh., Efterfølgere. 1889: 92. 1896: 48. 1898: 91. 1904: 128. Fogtmann, A. N., W. Madsens Efterfølger. 1895: 117. Fogtmanns, H. B., Efterfølger. 1898: 38, 126. 1899: 57, 113, 182. 1903: 71. Fold, Christiane Frederikke Ernstine Johanne. Orehoved. 1890: 124. Foldby Sogns Forbrugsforening, Actieselskabet. 1893: 95, 107. 1894: 121. 1896: 154. 1897: 167. 1898: 186. 1899: 194. 1901: 169. 1902: 237. 1903: 206. j Foldl)y Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 383. 1890; 10<;. 1891: 117. 1892; 102, 114. 1893: 107. 1S94: 121. 1897: 1G7. 1899: 194. 1901: ir,9. 1902: 237. 1904: IfiO. Folden, O. 1904: GG, 1G9. Folkel)anken i Koboiihavn, Aktiesclskabot. 1904. 127. Folkebladet for Svendlmrg Amt, Actiesolskubet. Svendborg. 18.S9: 448. 189o: 4G. 1901:44. 1904: 53. •Folkeligt lirandforsikringSHclskaJ), Aktieselskabet. Kolding. 190<): 50, 188. 1904: 202. Folketidenden Bogtrykkeri i liingsted, Actiesel­skabet. 1889: 295. 1891: 90. 1894: 71. 1895: 92. Folliinder, M. & Co. 1904: 14G. Foltmar Christensens Efterfølger (W. M. Chri­ stensen). Fre2: 151. Fonnesbech, A. 1896: 20. Fonnesliec-h, A., Aarhus. 1895: 142. Fonnesbech, A., Odense. 1895: 139. Fonnesbech, C. M. 1889: 253. 1891; 7G, 98. 1892: 2, 118. 1897: 122. 1898: IG. 1899: 23. 190<): 75. 1901; 142. Fonnesbechs Udsalg ved E. Dtie. 1903; 177. Fonnesl)echs, C. M., Thehandels Filial. 1898: IG. 1899: 40. Fonnesbechs Baand-og Mode-Magazin. 1891: 52. 189G: 34. Foraar, Aktieselskabet. 1903: 29, 234. 1904: G7. Forbindstof-Depotet ved Chr. Christensen. 1904: 1G8. Forbæch, John. 1889: 11 G, 425. Forbrugsforeningen i Allinge, Sandvig og Omegn. 1898: 1G2. 1901: 132. Forbrugsforeningen for Foldby Sogn. 1895: 144. Forl)rugsforeningen i Gislev. 1903: r2G. l'Vjrl)rugsforeningen for Holsteinborg og Oinegn. 1889; 303. VMi: 112. Forbrugsforeningen for Høiethorstrup og Omegn. 1890: 51. 1891: 78. 1892:85. 1894:83. 1895: 90. 1897: 90. 1902: 133. Forbrugsforeningen i Karebæk. 1890; 16. 1891; IG. 1894; 4G. 1895; 17. 1897: 23. 1898; 20. 1899: 25. 1901: 25. 1902: 29. 1904: 28. J'orlmigsforeningen i Nørre Sundby. 1900: 165. 1901:66. 1902:89. 1904:32. Forbrugsforeningen i Kamaing, Actieselskabet. 1889; 363. 1890; 19. 1891: 31. 1892: 40. 1894: 23. 1898; 64. 1900; 30. 1902: 119. Forbrugsforeningen i Rødding. 1889; 3G4. 1891; 102. 1898; 98. 1902: 68. 1903: 129. Forbrugsforeningen i Sobv. 1901; 187. Forbnigsforeningen Tørring-Tulstrup. 1902: 122. 1904; 119. Forbrugsforeningen for Vei})y og Omegn. Veiby. 1891; 17. F()r1)rugsf()i'eningen for N'esteregede og Oniegn. j 1889: 308. 1890: 28. 1896; 179. 1897; 111. 1899; 150. Forbiugs-og Spareforeningen af 1872, Actiesel­skaljet. Aal])org. 1889; 176. 1890; 86. 1891; 101. 1892; 98. 1894; 109. 1897: 147. 1898: 182. 1901; 11. 1902: 138. 1904: 54. Forbæch, .Tohn. 1896; 50, 65. Forbæchs, John, Efterfølger. 1896: 65. Fordsmand, C., Roskilde. 1895: 78. Forenede Bagermestres Rugbrødsfabrik, Aktie­ selskabet De. 1896: 115, 143. 1899: 91. 1904: I 163. Forenede Bryggerier, Actieselskabet De. 1891: 38. 1894: 139. 1897: 192. 1899; 129. 1903: 28, 213. Forenede Brødhandleres Bagerier, Aktieselskabet De. 1901: 144. 1902: 206. Forenede Bugseerselskal), Actieselskabet Det. 1889: 445. Forenede Bygningssnedkerier, F. Oxelberg og Kr. Andersen & Co., Aktieselskabet De. 1897: 48, 52. 1904; 106. Forenede Dampskibs-Selskab, Aktieselskabet Det. 1903; 136, 213. Forenede danske Ferskvandsfiskerier, Aktiesel­skabet, De. Vamdrup. 1904; 122. Forene«le Danske Tændstikfabrikker, De. Frede­ riksberg. 1904; 170. Forenede Exi)ort-Smørforretninger, De. 1889: 253. •"Forenede Formænds, De, Aktieselskab. 1901: 168. 1904: 42. Forenede Glarmesteres Glasforsikringsselskab Danmark, Actieselskabet De. 1889: 119. 1903: 212. l^^orenede Glasværker, Aktieselskabet de. Odense. 1889: 430. 1898: 113. 1900; 181. 1902: 86. Forenede Granitbrud ogStenhuggerier ved Rønne, Aktieselskabet De. 1896; 102. 1900: 42. 1903: 238. 1904: 233. Forenede Grundejeres Glasforsikrings-Aktiesel­skab. De. 1903; 196. Forenede Gummi-og Luftringefabrikker, Aktie­selskabet De(Schønning & Arvé), United Rubber and Pneumatic Tyre Co. 1896; 142. Forenede Hoteller i Odense, Aktieselskabet de. 1897; 73. 1898; 198. Forenede Hustømrere i Odense, Aktieselskalæt de. 1899: 150. 1900; 43. Forenede Hvide-Vare Forretninger, Aktieselska­bet. De. 1899: 182. Forenede Hvidevare-Forretninger, Vett ct Wessel,, De. Aalborg. 1889; 176. Forenede Hvide Vare Forretningers, De, Filial,. Vett & Wessel, Aktieselskab. (Roskilde, Nak skov, *Rødby, Svendborg). 1900: 2, 3. 1902:: 186. 1903; 4, 177. 1904; 21, 149. l'\irenode livide Vare Forretninger, Vett Wes­ sels Udsalg ved Carl Christensen, De. Hjørring. 1889; 186. Forenede Hvide Vare Forretningers Lager, De. Horsens. 1889; 372. 1893; 63. 1895; 158. Forenede Hvide Vare-Forretninger, De, Vett & Wessels Udsalg i Kallundborg ved Emil Børsch (Jørgen Korneraps Efterfølger). 1902; 213. Forenede hvide Vare Forretninger, Vett & Wes­sels Udsalg i Kallundborg ved Jørgen Korneriip, De. 1892; 62. 1902: 213. Forenede Hvide-Vare-Forretningers Lager, Vett & Wessel, De. Kolding. 1889; 234. 1896; 15. 1897; 154. Forenede Hvidevareforretninger Vett & Wessels Udsalg Jacob Brandt, De. Nyborg. 1889; 164. Forenede Isolerings-Forretninger, De, ved An­dreas V. Haboesgaard. Frederiksberg. 1903; 141. Forenede Jernstøberier og Majolikafabriker i Randers og Kalundborg, Aktieselskabet, De. Randers. 1904; 36. Forenede Kaffebrænderier, Aktieselskabet, De. 1898; 35. 1899; 4. 1904; 87. Forenede Kalkværker i Nykjøbing p F., C. Stylsvig & H. A. Jensen, De. 1892; 6. Forenede Kjoletøj Fabrikkers Udsalg ved J. Svensen, De. Middelfart. 1899; 151. Forenede Klædefabrikers Centraldepot for Jyl­land ved P. H. Erichsen. Aarhus. 1892; 41. Forenede Konservesfabrikker, Aktieselskabet De (Chr. Tidemand-Br. Wolff & Arvé) 1900; 74. Forenede kontante Manufakturforretningers Ud­salg ved Chr. Gotfredsen^ De. Skjern. 1903; 173. Forenede Korkvarefabriker ved C. G. Campen & Co., De. 1893; 11. Forenede Linnedvarefabriker, De. Aktieselskab. 1904; 186. Forenede Malermesteres Farvemølle, Actiesel­ skabet. De. 1889; 121, 144 1890; 36. Forenede Maltfabrikker, De. 1889; 93. Forenede Mejerier, Aktieselskabet de. Aarhus. 1899; 193. Forenede Mejerier paa Sjælland, Aktieselskabet De. Skjelskør. 1903; 162. Forenede Mejerier, De, ved A. Franck Philipsen. 1894; 82. ^Forenede Mineralvandsfabriker i Odense, Actie­selskabet De. 1892; 38. 1894; 60. 1896; 70. 1904; JO. Forenede Mineralvandsfabriker, De, »Set. Alban«, »Set. Knud«, »Set. Hanskilde«, »Karolinekilde«, »eand. pharm.N. AschlundsMineralvandsfabrik« og »Odense Mineralvandsfabrik«, Aktieselska­bet. Odense. 1904; 10. Forenede Murere i Odense (xiktieselskab), De 1899; 167. Forenede nordjyske Cementvare-Fabrikei-, Aktie­selskabet De, Aalborg. 1898; 96. Forenede nordjydske Teglværker, Aktieselskabet De. Aalborg. 1898; 62, 116. 1901; 65. 1903; 82. 1904; 97. Forenede Oplagsi)ladser & Værfter i Kjøbenhavn, Actieselskabet De. 1890; 37. 1896; 163. Forenede Papirfabrikker, Actieselskabet De. 1890; 14. 1893; 56. 1894; 105. 1895; 150. 1896; 50, 96. 1900; 191. 1903; 179. "'Forenede Portland-Cement-FabrikersSalgskontor, Aktieselskabet De. 1903; 116. 1904; 47. Forenede Portland-Cement Fabrikers Salgskontor, Aktieselskabet De. Frederiksberg. 1902; 6. 1904; 48. Forenede Prøvelagre, De, Th. Truelsen. 1903; 3. Forenede Savværkers Fælleskontor limited. De. 1902; 208. 1904; 66. Forenede Skotøjslagere en gros, Aktieselskabet De. Esbjerg. 1897; 44. Forenede Skotøis Magasiner, De, ved J. Christen­sen og N. P. Christensen. 1892; 61, 93. Forenede Skrædermestre, De, Andersen & Troed­sen. 1894; 104. 1895; 134. Forenede Snedkere, Jensen & Co., De. Aalborg. 1899; 152. Forenede Snedkeres Fællesmagasin, Lorentzen m. fl., De. Vejle. 1901; 71. 1902; 162. 1903. 43. Forenede Stilladsforretninger, Aktieselskabet de. 1900; 38. Forenede Stukkaturfabriker, Aktieselskabet De. 1903; 159. Forenede Sukkervarerfabriker, Aktieselskab. Aar­hus. 1899; 49. 1900; 87. 1901; 87, 106. 1902; 196. 1903; 150 (2 Anm.). ForenedesydjyskeTelefonselskaber,Actieselskabet. Kolding. 1896; 186. Forenede Sæbefabriker, Actieselskabet De. Frede­riksberg. 1896; 117. 1897; 69. Forenede Teglværkers, De, Kontor limit. 1896; 145. 1898; 17 (2 Anm.), 108. 1901; 21. 1902; 76, 103, 130. 1903; 197. Forenede Textilfabrikker i Aalborg, tidligere Langer og Wibroe, Aktieselskabet De. 1898; 10. 1899; 46. 1900; 64. 1904; 76. Forenede Trælastforretninger, De, M. E. Hansen, Faaborg. 1895; 62, 111. Forenede Tømrere i Nyborg, Aktieselskabet De. 1899; 135. Forenede Vatfabriker, Actieselskabet De. Frede­riksberg. 1894; 128. 1899; 60. 1903; 198. Foreningen til Creditgivning og Incassation i Fællesskab. 1895; 86. Foreningen til Creditgivning og Incassation i Fællesskab (Odense Creditbank). 1895; 45. 1898; 113. 1899; 167. FoiHMiiiigen til (iavii for Kvinders 1 faaiKlarljOjdo. li»04: J''oriryld(M-A. W. Mofjoiisciiw l^t't('it'øl<.'or. 19()o: W. l^orgyKho Stovlc ved Wald. i !otTeiil)lad, Den. IHO:-): ]»;o. Forhen J. Clir. I.anisens Kftert'ol>rcr ved K. Ciiri­stenson. Aarhus. 1903 • IH. l'orlieii .1. K. Bjerrinji.s Efterlolger ved F. P. Nielsen. ISSUJ; T). Forhen O. Moller-Holst iS: ("o.s F-fterfoifjcr, Aktie­selskab. 1902: '2(»8, Forhen C. F. SchaiirnpH Etterføljrer ved Lanritz Hansen. Aarhus. l!M)2; 252. Forhen V. Schopjies Kfterfolger. 1901: 179. Forhen L, C. Warbnrj,' A Son.«; Ffterføltrer ve«l M. .lohaTisen. 1899: 4(1. l'orhen J. W. Woels l-'ftiTtolL'er, L. Falck Co. 1.S98; 72. I'orluiret for Uei»ro02r 78. Forretninfien i.und ved Ludvig Petersen. Frede­ rik.sber^'. 1901 ; i:}0. Forsandingshu.si't Ifoieby, .Vetieseiskabct. 1895; 112. 189«;; 41 1899: 28. 1902: (12. 190:5; 58. 1901: 54. l-'orsikrings-Aktieselskabet I'ain'a. 1903; 1(>0. Forsikrinjrs-Aktieselskabet Heimdal. 1898: 72. 1i)03: llf). 1904: 64. Forsikringsaktie.selskabet Iduni. 1899; 57. Forsikrings Aktieselskabet mod Ulykkestilfælde. Skandinavien. 1892: 33. 1894: 92, 93 (2 Anm.)_ 1899; 3 (2 Anm.). Forsikringsaktie8el9ka))et ^lundus. 1899; 75. 1903: 140. 1904: 230. Forsikringsaktieselskabet Securitas. 189<): 99. 1899: 57 (2 Anm.). 1904: 25. Foraikkrings Actieselskabet Skandia. 1889: 117. 1891: 2. 18!t6; lt;2. Forsikrings .\ctieselskabet Skjold. 1889; 124. Forsikring.s-Aktieselskabet Terra. 1903; 178. Forsikrings-Aktieselskal>et >The Palatine Insu­ rance ("oinpaTiy Limited<. 1892; 94. 1894; 115. l'()rsikringsaktie.sel.skal)et Valkyrien. Odense. 1899: 18G. 1901; 132. Foi-sikiiTig8-Aktieselskabet Varmet. 1903; 213. lM)rsikringsaktieselskabet Værnet. Frederiksberg. 1900; 193. 1901; 77, 102. 1903; 217. Forsikkringsanstalt f(04: 45. 1898; 192. ^ FrajizosiHcli-Deiitsche Torf spiritus Compagnie, Gesellschaft mit beBchrankter Haftung. Mou Kommune. 1904: 21(3. F'ratz's, Chr., Efterfølger. 1903; 48. P'redens ^Mølles Fabriker, Actieselskabet. Sund­byøster. 1889: 275. 1892: 36, 41. 1894: 44. 1897: 32, 53, G7. 1899: 2. 1902: 149, 204. 1903: 98. Fredensborg-Asminderød Hønseri ved D. G. T. Hansen. Asminderød. 1900: 25. F'redensborg F^arveri og Trikotageforretning, Ak­tieselskab. Fredensborg. 1898: 76. 1903: 143. F'redensborg og Omegns Spare-og Laanekasse. 1902: 189. 1903: 32. 1904: 110. Fredens Mølle, Aktieselskabet. 1904: 2. "'F'redens Mølles F'abrikker, Aktieselskabet. 1904: 2. F'redericia Adressecontoir. 1889:413. 1892:104. F>edericia Andelsmeieri, Actieselskabet. 1890: 59. Fredericia Bank, Actieselskabet. 1891: 62. Fredericia Byes og Omegns Spare-og Laanekasse. 1890: 22. 1891: 34 (2 Anni.). 1896: 126­1901: 155. FVedericia Børste-og Trævarefabrik, Aktieselska­ bet. 1899: 109. Fredericia Farve-og Lakfernisfabrik. 1889: 413. F'redericia Jernstøberi, Aktieselskabet. 1889: 413­ 1899: 91, 155. Fredericia Kaffe-og Thehandel ved O. J. Simon­ sen. 1896: 126. Fredericia Kortfabrik, Actieselskabet. 1897: 189. F'redericia Materialbandelj Chr. Flall. 1889 : 413. Fredericia Smørforsyning ved Y. J. Johansen. 1903: 91, 174. F'redericia Teglværk ved H. Nielsen. 1900: 50. Fredericia Tæppefabrik, Aktieselskab. F'^redericia. 1897: 203. Frederiksberg Bank, Aktieselskab. Frederiksberg. 1899: 23. 1900: 78, 159. 1901: 59. 1903: 31. 1904: 130. i Frederiksberg Beklædningwoplag ved F"r. Axelsen. i I 1898: 195. I Frederiksberg Brødfabrik ved P. F. Løser. 1895: 42. I »Frederiksberg Byggeselskab« (Louis Hansen, < Carl Købler, Adam ]Matthissen og Victor Mer­tins). Frederiksberg. 1898: 177. Frederiksberg Conserves Magasiner. 1902; 78,100. Frederiksberg Conserves Magasiner ved N. P. Petersen. Frederiksberg. 1898: 159. I Frederiksberg Fodtøjsfabrik ved F. Reingaard. ? 1896; 164. j-Frederiksberg Gasværksarbejderes Handelsaktie­ selskab. 1902: 105. I I* rederiksberg Glasværk. Frederiksberg. 1889; f 131. 1895; 58. ' rederiksberg Glasværk, Aktieselskabet. 1899: - 60. Frederiksberg Isenkram-og Udstyrsforretning ved O. E. Lund. 1900: 177. Frederiksberg Isværk, H. Jensen. 1904: 170. Frederiksberg Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktie­selskabet. 1897; 52. 1901; 181. 1902; 151, 188. Frederiksberg Jernstøberi og ]Maskinfa1)rik, limi­teret. 1890: 51. 1893; 24 (2 Anm.). Frederiksberg Kaffehandel ved Peter ^Vandel. 1891; 122. Frederiksberg kemiskeFabrikker ved N. P.1leskier. 1896; 178. Frederiksberg Lejebibliotkek, Bog-og Papirhan­del ved Povl Hansen. 1900; 39. Frederiksberg Maskin og F^lektrotekniskfabrik ved Ej. Friis-FIansen. Frederiksberg. 1899:41. Frederiksberg Material-ogF'arvehandel ved Ander­sen & Jeppesen. 1896: 146. 1898; 38. Frederiksberg Materialhandel ved Peter Andersen. 1889; 278. F^rederiksberg Meieri. 1889; 40. Frederiksberg Messe ved Harald O. Christensen. 1895; 119. Frederiksberg Metalvarefal)rik, Aktieselskabet. 1898; 92. 1899; 162. 1900: 7, 194. 1904; 150. Frederiksberg Mælkeforsyning ved J. Sørensen. 1889: 278. F'rederiksberg Møbelmagasin ved Andersen & Rasmussen. 1901; 130. Frederiksbergs nye Mælkeforsyning veil N. P. Hansen. 1895; 89. Frederiksberg Papirfabrik. 1889: 252. 1894: 28. 1895: 2. F'rcderiksberg Parti-& Auktionsvare-IJdsalg ved O. Zimmermann. Frederiksberg. 1904: 191. Frederiksberg Possementfabrik ved C. G. Schelin. Frederiksberg. 1897: 159. Frederiksberg Rugbrøds-Bageri ved F". A. Peter­sen under Administration. 1891; llO. 1901: 181. 1904: 130. F^rederiksberg Sengeudstyrs-og Hvidevare-For­retning ved Th. Trolle. 1903: 198. Frederiksl)erg Skotøjshus ved Chr. J. Andresen. 1900: 78. Frederiksberg Smørforsyning ved V. Jacobsen & Co. Frederiksberg. 1904; 25. Frederiksbergs Speditions-& Toldklarerings­forretning ved Hansen & Høyl)erg. F'rederiks­berg. 1898; 177. Frederiksberg Sporvejs-og F]lektricitets Aktie­selskab. 1897; 196. 1901: 195. 1904: 130. Frederiksberg Sukkei'lius ved AVilliam Rasmussen. 1891; 122. Frederiksberg Teglværk (bag Søndermarken) ved P. Hofmann-P>ang m. Fl. 1898; 5, 17. 1903; 197. Frederiksberg Trælastforretning, (Jlof Petersson, Aktieselskabet. 1902: 106. Fnvleriksberi^ Trælastliaudel, AktieselHkabet. inoi: (). Fivdcriksberj; Træt^kærori og Tøinnierhaiulol ved J.. Kaaber. 19(U : WO. 1901; 209. FredcrikKlKM'^ Viiiiliandel ved Kr. Skovby. 1889: 278. Frederiksber«; Voxdug-o ;j : Linoleiiin Majjasin ved Cbr. II. Hansen. 1899; 1G2. Frt'derikHbergs cheTuiske Fal)rik ved II. C. Jen­sen. 1890; 92. Frederiks!)ergs Manufaeturforsyning ved Iv. ('. Kousell. 1890: 101. Frederiksl)er;j:ske EjendonisKocietet, AktieKelskal)et Det. Frederiksber«:. 1898; 178. Frederiksbjei^.^ Hojr-ofj Papirbandel ved Aage Ilass. Aarluis. 1901; 30. Frederiks}»jerjrs Colonialhandel ved T. Jensen. Aarluis. 1890; 20. Frederiksl)jerg Kontante Manufakturforretning, Carl I. Jensen. Aarhus. 1904: 14. Frederiks!»jerg Manufacturbandel ved T. Krailierg Joliansen. Aarlius. 1894: 87. Frederiksl)jerg I'ajiirbandel, Aktieselskiil)et. Aar­luis. 1904: 14. Frederiksl)jerg Symaskine-i*c Cycle-Forretning ved Tb. Nielsen. Aarluis. 1894: 145. Frederiksbjergs Tricotage & (garnforretning ved K. F. Holm. Aarhus. 1889: .'{70. Frederiks!)org Amts Si)are-og Laanekasse. Hillerod. 1889: 28G. 1890; 1;"), 39. 1892: G2. 1897: 19G. 1900: 178. F"rederiksljorggades liekhodningsmagasin. 1889; 2G5. Frederiksl)orgga(les ny Materialhandel, Axel fircjve, cand. pharm. 189.'{; 12. Freeilevs, F. A., Øltapperi ved Peter Illum. Aar­ hus. 1902: 178, 23G. Frejr, Actieselskal)et, Helsingør. 1895; 27. Freir, Actieselskabet, Horsens. 1895; 32. Freir, Aktieselskabet, Randers. 1895; 21. »F'rejr« (Danske Landbrugeres Andels-Selska!)). 1894; 28, 93. 1895; 163. 1896; 49. 1898: 37, 173. 1899; 74. 1900; 158, 172. 1901: 5. 1902: 50, 149. 1903: 234. >FreJr« (Danske Landbrugeres Andels-Selskabs) Filial, Nykjøbing paa Falster. 1900: 158. »Frejr« (Danske Landbrugeres Andelsselskabs) Filial, Odense. 1900: 172. Frejr ved F. Johansen og O. J.Simonsen, Frede­ ricia. 1895; 35. Freir ved J. Hansen. Odense. 1896: 10. Frejr ved Sophus Warburg, Vejle. 1895: 35. Freise, C. L. 1889: 105. 1892: 119. Frellsen's Vinhandel, Aktieselskab i Likvidation. Esbjerg. 1901: 189. 1903: 21.' Frellsens Vinhandel ved P. C. Hansen. Esbjerg. 1903: 22. Frelsens Hærs Bygnings-og Forretningsaktiesel­ skab. 1902; 2. »Frem« ved N. Lundberg. Æbeltoft. 1894: 64. Fremad, Aktieselskabet. Brørup Sogn. 1902: 161. ^'Fremad, Nørrebros Tobaksfabrik ved Anderskov (fc Jensen. Odense. 1901: 63. 1904: 135. Fremme af Dansk Ferskvandskultur, Aktiesel­skabet til. 1899: 128. 1901: 115. 1802: 226. »Fremtiden«, Actieselskabet. Ringkjøblng. 1891: 137. Frenderups Forbrugsforening. 1889: 292. 1903: 143. 1904; 11. •Freuchen, Aug., & Co. Nakskov. 1889: 51. 1892: 6. 1894; 34. 1903: 147. 1904: 137. Freuchen, Aug. & Co. Aktieselskab. Nakskov. 1904; 137. Freudenreich, A. G., & Co. Kolding. 1889; 415. Frichs, S., Efterfølgere. Aarhus. 1889: 367. Friderichsen, August. 1891: 25. Fridericia & Koch. 1889; 27. Fridericias Holger, Efterfølger. 1902. 133. E'riede, Wilh. Aug. & Co. 1904; 3, 84. Friedlander, Ad. 1890; 23. Friedlander. Emil & Co. 1895; 38. 1896; 34. Friedlænder, G., & Co. 1889: 95. Friedlænder, S. 1889: 123. 1891; 23. 1894; 91. 1896: 35. 1900: 5. Friedlander, Vilh. 1889: 123. 1891: 39. Friedlanders, A., Søn. Emil Friedlander. 1890; 92. Friederichsen, F. H. Hørsholm. 1896; 21, 52. Friedrichsen, F. H. Nivaa. 1891; 110. 1892: 131. Fries, Christian, & Co. 1889: 109. Fries, F. 1890: 50. 1894: 27. Frihavnens Kaffe-Kompagni ved Toft og Barfred Pedersen. 1904; 23. Frihavnens Kul-og Trælastforretning ved Hansen og Nielsen. 1895; 78. 1896: 18. j Frihavnens Skibsprovianteringsforretning, Aktie­selskab. 1900; 24. Frihavns-Kaffebrænderiet, S. Bonnevie Lorentzen. 1897; 4. 1900: 4. Frihavnskvarterets Magasiner ved V. Haastrup. 1896: 98. Friis & Co. Odense. 1901: 100. Friis & Juhl. Kolding. 1889: 74. 1900: 51. 1904: 202. Friis, Axel Ditlev, Vejle. 1895; 146. Friis', C., Enke. Næstved. 1889; 46. 1904: 112. Friis, E. 1889: 241. Friis', Fred., Efterf. (G. Jensen). Holbæk. 1897: 160. Friis, J., & Co. Grenaa. 1889; 389. 1890; 88, 97. Friis, Niels Christian, og Sophus Madsen. Odense. 1900: 146. Frisenborg Fabrik, Aktieselskabet. Herning. 1898: 122. 1904: 61. Frijsenborg-Faurskov Birks Spare-og Laanekasse. Hammel. 1889: 210. 1890; 45. 1891: 128. 1894 12. 1895: 159. 1898: 186. Frimodt, Joh. 1889: 101. 1890: 62. 1893; 46,55. 1896; 3. 1897; 138, 139 (3 Anm.), 140. 1898; 156. 1901: 176. Frimodt, V. 1891: 52, 53. 1901: 41. Frimærkeforretningen »Franco« ved M. Vedel. 1890: 92. Frisenette, Carl. Frederiksberg. 1889: 131. Friske Cigar, Den, Aktieselskab. 1903: 194. 1904: 105. Fritsche & Co. 1889; 260 (2 Anm.). 1897; 2. 1898; 3, 174. Fritsche, H., jun. & Co. 1896: 97. 1899; 40. Fritsche, C. E. 1890: 24. 1900; 24. Fritzbøger, W. 1897; 50. 1902: 76. Fritzsches, P. H., Efterfølger. 1894: 81. From, Carl. 1895; 106. From, Thøger. 1889 ; 22. Frost, C. 1893: 38. 1894; 56. 1897; 195. 1903: 136. Frottir Vare Lageret ved Theodor Pedersen. 1901; 95. Fruering-Vitved Sognes Spare-og Laanekasse. 1891:48. 1892:42. 1897:98. 1898:66. 1899: 153. 1902: 122 1904; 179. Frugt-og Torvehandelen Nr. 1 ved August Han­ sen. 1893; 13. Frugthuset, Aktieselskabet. 1904; 127. Frugthuset Falster ved E. P. Lindblad. 1904; 204. Frydendahl Hansen & Co. 1902: 3. Frydenlund, G. W., & Søn. 1889; 110. Frj'densberg, C. O., & Koch. 1897; 49. Fræer, Seilstrup og Omegns Brugsforening. 1898: 182. Firiiiiilurtegiielso: Fr—Fy. Frænchel, J'.. !>., & Co. 1880; 2))jerg Forl)rughforening. lOOo: 14, 147. Frøcontoiret i Kol()ing. 1880: 415. Frøforretningen Jernbanegade 4. Tb. Haiigensen. 1804; 82. Frøforretningen Jylland ved Chr. Hestbech. Kibe Herred. 1800; 141. 10<)0: 18. Frølund c*i: Wittrup. Hornens. 1880; 206. 1803: 84. 1804; 51. 1898: 100. 1001: 107. Frølund, V., Co. 1880: 100. Frølunds, G., Efterfølger ved E. H. l>reiøe. 1880: 112. Frømi^dorf, I{. Kallundborg. lOOl: 78. Frøslev-Møllerup Spare-og l.aanekasse. Frøylev Skole. 1880: 356. Fncbs Urænning. 1808: 38. Fuglebakken, Aktie.selskabet. IfKK): 7. Fuglehuset ved Carl Kosen(jvist. 1002; 188. Fuglse-Holel)y Sj)are Og Laanekaf^te. 1H80; 172. 1004; 215. Fumus ved Frantz Morville. 10(X): 175. Funder Scjgns I'rugsforening. 1808: 135. Funderske Tobaksfabrik, Den. Aarhus. 1880; (>4. FurØes Spare-og Kaanekasse. 1880; (51. 18!>3: 10<>. 1805: 20, 157. 1800; 153. 1807: 59. 1898: 04. 1800: 171. 1;K»1; 180. 1!»03; 120. Futurum, Aktieselskabet. 10O4: 88. Fuur 3Ianufakturhandel limiteret. 1880; 302. 1800: 8. Fyens Anryggeriet, Carl Gregersoii. 1895; 3. (iarmanns, L., Kfterfolger. 1891 ; 88. Garn-og Trikotageforrotningen. Nordjylland ved Marius .Torgonsen. Aalborg. 1899: 2()G. (Jartnornos Va^rkfoj.sforsyning ved Vald. M. R. i'etersen. 1904; 14(5. Gasglodelani])e-Fonsikringcn ved V. Jolinsen. 1904: 1(57. (Ta.sglodelysforrotningen >Metcor< ved Vald, Thor­sen. 189G; 130. Gasglodenætfabriken Nordstjernen ved Aug. HartliOleon. lf>02: 77. Gaverslund Sogns Sj)are-og Laanekasso. 1889: 442. 1901: 126. 1903; IfM. 1904; 122. Gedde, W. K. V.m : 161. (n>desby Sogns IJnigsforcning. 189;'); 170. (Jeismar, C. F., & ("o., Aktic.selskaliet. liM)2: 149, 227. 1904; 23. (»eisniers Nørrebroforretning. 1902; 224. Gellenip og Oinepns ArJiejder-og I*>rugst-Forening. 1900; 170. iieniynthe, Ernst, KaulYniann. 1891: 39. 1892; 84. •General Accident A,s.snrancef'orj)oration, l>iinited, Tlie, Aktieselskabi-t. 1903:7. 1904 : 42 ^2 Anm.). (Tcneralagenturet for Alois Bernhard, Ziirich, Bank for Præniieværdier ved H. V. Gnnidtvig. 1893; 111. Generalagenturet forI)anskxport ved Ditz Beschardt, The. 1904: 106. General Life and Fire Assurance Company, The, Actieselskabet. l^ondon. 1889; 29. 1903: 71. GenforHikrings-Aktieselska})ct Skandinavia. 1899: 145. 1900; 192. 1902: 149. Gjensidige Forsikringsselskab Patria, Det. 1898; 3(5. 1901; 115. (iensidige Livsforsikringsselskal) Carentia, Det. 1903: 119. (iensidige Livsforsikringsselskal), Det, »Kæden<. 1904: 89, 200. (iontleman ved E. Madsen. 1898: 157. >Gerat ved Hansen & Nygreen. 1901: 158. (iera Fabrikernes Kjoletojs-Udsalg, Eneudsalg for Vejle, ved Wilhelm Flach. Vejle. 1898: 87. Gera Fabrikkeriies Kjoletøj (Tdsalg, Hansen &. Xygreen. 1892; 118. Ise: Ga—Gj. Gera Fabrikernes Kjoletøj-Udsalg ved Valdemar Nygreen. Odense. 1897; 36. Gera Fabrikkernes Kjoletøjers Udsalg ved Jo lian Reumert. Frederiksberg. 1900; 143. Gera-Fa>)rikernes L^dsalg ved Vejby-Nielsen, Hel singør. 1895; 167. Gerhardt & Co. 1889: 98. •Gerlach, C., & Søn ved Joseph Gerlach. Frede­ ricia. 1904; 102, 183. Gerlach, Caspar. Fredericia. 1899: 142. Gerlachs, Clir. IL, p]fterfølger. 1889; 96. Gerners, Aug., Efterfølger. 1901: 38. Gethers, Wilhelm, Efterfølger. 1889; 113. Giers Efterfølger. 1889; 250. Gieses, Edv. A., Efterfølger. 1889; 26. Giessing, Th. 1900; 76. 1901: 3, 128. Gigas's, V., Viinlager ved Otto Sandberg. 1890: 120. GiMsigs, Chr., Efterfølger. 1904: 106. Giselaforeningen til Brudeudstyr. 1895; 56. Gislinge og Omegns Andelsbryggeri. 1902: 213. Give Colonialhandel ved Jens Johansen. 1896: 93. (iive Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 235. 1904: 62. Give Telefonselskab, Aktieselskabet. 1897; 190. Give Tømmerhandel. 1892; 104. Givskud Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 417. Gjedes))y Sogns Brugsforening. 1889; 336. 1890; 104. 1893; 36. 1899: 117. Gjedsted Spare-og Laanekasse. 1899: 14. 1900; 85. 1901; 86. 1902: 119. Gjellerup, Jul. 1895; 4. Gjellerups, IL, Efterfølger. 1899: 58. Gjellerup og Omegns Arbejder-og Brugsforening. Hammerum. 1889: 441. 1896; 173. 1898: 171. 1904; 239. (fjerding, H. J. J. Nykjøbing F. 1901: 27 (2 Anm.), 83. Gjerlev Enslev Communes Spare-og Laanekasse, Gjerlev Skole. 1889; 387. 1892; 90. 1893; 64. 1894; 65. 1895: 68. 1896: 76. 1897: 81. 1898: 84. 1901: 109. 1903: 132. (Tjern-Skanneriip Communes Spare-og Laane­kasse. Gjern. 1889:207. 1895; 144. 1896:89. 1897; 98. 1898; 101. 1899: 105. 1902: 121. 1904: 142. Gjerulff, IL 1900; 55. Gjerulli, Th. 1903: 27. Gjessing, Th. 1903; 194. Gjessinggaards IMølles Udsalg. Kr. Welling. Randers. 1889; 384. Gjesten Brugsforening. 1889; 396. 1898: 121. 1899: 71. 1900: 106. 1901: 155. 1903: 88. Gjesten Sparekasse. 1889; 223. 1893: 4(1 1898; 139. 1903: 88. Gjorslev Bys Øresparekasse. Gjorslev. 1889: 135. 1894: 72. Gjæstgiveriet Odense, Aktieselskabet. Odense. 1897; 74. Gjødesen, Angelica. 1893: 45. Gjøl Sogns Si)arekasse. 1889: 348. 1895: 141. Gjørding Korn-og Foderstotforretning. 1899: 195. 1901: 34. Gjørding og Omegns Sparekasse. 1889:71. 1892: 08. 1893:74. 1894:80. 1896:91. 1897:100. 1900: 151. 1901: 154. 1903: 188. 1904: 182. Gjørnp, PI. P. Storehedinge. 1900: 130. Gjørup, O. & Co. 1895: 77. Gjøtrup og Omegns Brugsforening. 1904: 77. GL Antvorskov Teglværk. 1889: 303 (2 Anm.). 1896: 145. GI. Kongevejs Colonialvare-Magasin ved V. Clau­sen. Frederiksberg. 1899: 162. GI. Kongevejs Skotøjsmagasin ved O. Chris.tian­ sen. Frederiksberg. 1900: 177. »Glace, La«, ved Thorvald Schrøder. 1897: 140. Glad, L. C., & Co. 1889: 264, 426. 1891: 76. Gladbacher Feuerversicherungs -Actien -Gesell ­ schaft. 1891: 65. 1901: 21. Glahnsons, A., Efterfølger. 1903: 2. Glabnsons, C., Tricotagefabrik. 1891: 2. Glamsbjerg Cement-Tagstensfabrik. Glamsbjerg. 1899: 187. Glamsbjerg Ilandelsetablissement ved K. Ander­sen. 1892: 38. Glamsbjerg Teglværk. Kjøng Commune. 1892: 64. 1895: 29. 1898: 21. 1902; 138. Glamsdalens Cementtagstensfabrik ved H. J. Henssel o. Fl. Glamsbjerg. 1900: 181. 1901: 148. Glamsdalens Cementtagstensfabrik ved C. Jør­ gensen & Co. 1901: 165. Glaser, J. J., Aarhus. 1900: 134. (iflas og Porcellænsforretningen Parcel i Parcel­ huset ved G. A. Berg. Frederiksberg. 1904: 230. Glasforsikringsselskabet Ydun ved F. S. Nissen & Co. 1902: 185. 1903; 48. Glasværket i Aalborg. 1889: 54. 1893; 82. 1895; 19. 1901: 11. 1902: 63. Glatveds, J., J]fterfølger. 1898; 107. Gleba, Aktieselskabet. 1902; 205. Gleerup-Christensens, H. J., Cyclefabrik, Viborg. 1895: 125. Glenstrup Sogns Spare-og Laanekasse. Handest. 1889: 387. 1895; 85. 1899; 140. 1900: 136. 1901: 137. »Globus« ved R. C. Larsen, Odense. 1895: 164. Glostrup SkotøjKfal)rik ved Eleonora Christensen. 1904; 171. Glud & Marstrands Fabriker, Aktieselskabet. 1895: 40. 1901; 58. 1903: 158. Gluuds, G., Sønner. 1889:114.1894: 2. 1900: 94. Glødenetfabriken »Dan«, Aktieselskabet. 1897. 192. Glødenetsfabriken Phønix, Aktieselskabet. Ran­ders. 1899; 69. 1900; 68, 135 (2 Anm.). 1901: 88. 1904: 99. Glødenet Fabrikken Saturn, Aktieselskabet. 1902; 166. *Glødenætfabriken »Urania« ved A. Dam. 1899; 39. 1904; 208. Glødenetfabrikken Urania, V. Tranberg. 1904; 208. Glødenetsforsikring ved Gjertsen. 1898; 156. Gløy, H. H., & Søn. 1891: 14. 1900: 38. Godsexpeditionen Danmark, Th. E. Rasmxassen & Udsen. 1889; 26, 114. Godsexpeditionen Fyen ved Jens Nielsen. Odense. 1901: 97, 101. Godsekspeditionen Fyen ved Jens Nielsen. Svendborg. 1902 : 138. Godt, H. P. 1899; 160. 1900; 4. Godt, Hans jun. 1895; 40. 1903: 235. Godtfredsen, R. 1894: 17. Godthaab, Aktietændstikfabrikken. Frederiksberg. 1904: 170. Godthaab ved Francke. 1897; 173. Godthaabsvejens Messe, Victor Lybecker. Frede­ riksberg. 1900: 177. Goecker, Ad. 1889: 140. 1890; 99. 1891: 65. 1895; 57. 1898: 90. Goldberg & Co. 1889: 112. Goldberg, Valdemar, jun. & Co. 1904; 24. Goldschmidt & Nordholm. 1889; 90. Goldschmidt, J. M. 1897: 3. Goldschmidt, Julius jun. 1897: 51. Goldschmidt, S., & Co. 1889: 271. Goldschmidts, B., Efterfølger. 1889: 90. Goldschmidts, Julius M., Søn & Co. 1889; 31. Goldschmidts Magasin. 1889; 31. Goldsmidt, Jul. M. 1897; 2. Goldstein, J., & Søn. 1889: 31. 1892; 84. Goldstiick, Hainze & Co.s Filial ved Hugo Gold­ stiick. 1898: 34, 143. 1901: 143. Gollmann & Hansen. 1889: 426. Gommesen & Rude. 1897: 3. 1901; 41. 1904; 147. *Gommesen, E., & Co. 1903: 4, 7, 1904; 22, 24, 42. Gommesen, E., & Schrader. 1904: 24, 42. Gorrissen, Th. Vejle. 1902; 96. Gosch, H. FJ., & Co.s Tændstikfabrikker. Frede­ rikslierg. 1904; 170. Gosch, H. E., & Co.s Tændstikfabriker og Aktie­tændstikfabriken Godthaab, Aktieselskabet. 8 Frotlerik>; 27s Uaaiidliandel, Willi. Knudsen. 1901 : 13(K (Tothersgadens Colo)iialhanaur.sen. Fredericia. 1900: 152. (Totschalk, Frederik Fdnard. 1889: 38. HMX): 143. (Jotsclie, A. I\ 190;i: ot. bjerg. 1904: 80, 121. <;ott8clialcli, Wni. 1889: 23, 31. 1892: !»4, 130 (3 Anm.). 185)4: 2, 140. Gottsehalfk Tillge. Kallundborjr. 1904-211. (iottscbalk, Cbr. 1898: 174. (Jottsdialk, M. 189(5: 115. 1S98: 34. (Jottscbalk, l'aritz. 1899: 60. ^Grafiske Institut, Det. 1904: 22. (Irafiske Institut, An0(J: 143. (iodning.s-og Frøkompagniet Kjøbenhavn, Aktie­ nelskabet. 1902: 102. 1903; 5, 158. Go(hiing8-og Markfrøkontoret ved C. Petersen. UMil: 5, 19, 38. (TØI Sogns Sparekasse. 19(»4: 157. (iorges, Carl Gottlieb Isaac. Holbæk. 1894: 45. (Tørges, G. Holbæk. 211. (5<')tz's Efterfølger. 1901: 192. »Haabet«, Aktieselskabet. Ilavndal. 19(K); 201. Haabet, Ilavndal, Aktieselskabet. Ilavndal By. UMM): 32. Ilaagen & Co. l'rederiksberg. 1889: 278. 1890; 49. Haagensen & Co. 1894; 105. 1890: 114. 1898; 15<). Haagernp Handelsetablissenient J. J. Hansen. Hoagerup By. 1900: 132. Haand i llaand, dansk Syge-og Ulykkesforsik­ring, Aktie8elskal)et. 1898: 5. 1900; 154. 1904; 207. Haandarbejdets Venner. 1889; 36. Haandværkerbanken, Creditforeningen for llaand­værkere og Indn.stridri vende (Actieselskab). 1898: 142. 1901: 112. 1902: 24. Haandvc-erkerbanken i Kjøge, Aktieselska))et. 1903: 120. Haandværkerbanken i Sorø, Aktieselskabet. 1900: 115. Haandværkerforeningens Spare-og Laanekasse i Varde, Actieselskabet. 1889: 221. 1893; 20. 1894; G5. 189(5; 29. 1899; 10, 88. 1901: 89. 1902: 43. 1903: 229. 1 laandværkernes Kreditbank, Aktieselskab. 1901: 41, 158. 1 laandværker-og Detailhandlerbanken for Næst­ved og Omegn, Aktieselskab. 1901: 146. 1902: 152. Hanndværkernea Livsforsikring uf 1889. 1890; (52. 11aar cS: Møller. 1891:52. 1898:142 Haarlev Maniifakturhandel ved Jul. Schou. 1904; j 213. ' Haarlev Sogns Forbrugsforening. 1889: 309. I Haas, r., & Co. 1889:252. Haastrup, C. F., & Co. 1899: 38, 128. 1901: 3. Haastrup, H., & C. Andersen. 1889:258. 1891; 1. i 1902: 133, 148. j Haasum Andelsl)ageri. 1904; 158. I Haderup Kjol)mandshandel, Aktieselskab. 1897: i 84. 1 Hads Herreds Spare-og Laanekasse. Odder.I 1889; 377. 1890; 45. 1891: 47. 1894: 51, 99. i 1895: 10. 1896; 75. 1898: 65. 1899: 86. Hadsten Damptærske-og Savværk ved L. K. i Willsen & Co. 1897; 98, 186. 1902: 70. Hadsten Klædefabrik, Aktieselskabet. 1902; I 160. 1904: 60, 142. I Hadsten Kolonial-og Materialforretning, Aktie-I selskabet. 1904: 60 jfr. 142, 143. I Hadsten Mølle. 1889; 383. 1896: 138. i Hadsund og Omegns Sparekasse, Actieselskabet. ! Vive. 1890: 7,54. 1891; 69. 1892; 77. I 1894: 119. 1895; 65, 156. 1897; 130. 1898: ! 117. 1899: 120. 1901; 167. 1904: 177. , Hadsimd Tømmerhandel ved II. lljersing. 1903; I 148. : Hadsund Svine.slagteri limiteret. 1904: 55, 235. i Hage & Co. 1889; 25. 1895: 56. Hagen & Co.s Efterfølger. 1891: 121. 1903: I 116. Hagen & Sivertsens Æskefabrik og Steentrjkkeri, Actieselskabet. Odense. 1889; 161. 1890: 123. 1894; 8, 142. 1898: 198. I lagen, Lauritz T. 1890: 37. Hagen, Peter FVederik. 1890: 36. Hagens, J., Sæbefabriker, Aktieselskabet. Hel­ singør. 1900: 59. Hagensen & Nielsen. Randers. 1900; 17. Hagenor Teglværk, Aktieselskabet. Taulov Sogn. 1903; 155. Hagested-Gislinge Sogns Sparekasse. 1892; 74, 96. 1893; 25. Halms, J. 1)., F'fterfølger. 1889; 270. Halms, J. S., Enke. 1889: 2. 1898; 15. Halberg, Chr. 1898; 90, 91. Halberg, Harald, S. Bønnelyckes Efterfølger. Svendborg. 1889; 325. llalberstadt, Gustav. 1896: 97. 1899: 6. 1901: 194. 1903: 71. 1904: 4. Halberstadts, A., F^fterfølger. 1895: 24, 25. Halby, K. G. 1904: 186. Hald Communes Spare-og Laanekasse. 1889; 219. 1890:46. 1891:72. 1895:70. 1896:91. 1898: 121. 1900; 89. 1903; 133. 1904; 143. Hald og Omegns Brugsforening. 1896: 156, 185. 1897: 14. 1898; 13. 1899; 16, 210. 1900: 201. 1901; 201. 1903: 20, 242. 1904: 237. Haldageiiille Teglværk, Aktieselskabet. 1904: 104. Halds, J. H, Sønner. Præstø. 1889; 150. Haldkiær, Eduard. 1902; 185. Halkier, G., & Co. 1889; 3. 1893; 55. 1896; 20. 1900; 142. Halkjær, S., & Co., AktieseLskaliet. Ulfborg. 1903; 189. Ilallengreen, P. W. & Søn. Stubbekjøbing. 1899: 45. Halmstads Stenhuggeri Aktiel)olags Afdeling for Vald. E. Nielsen. 1903; 233. ^Halmtorvets Kaffe-, The-og Conservesmagasin ved A. Jensen. 1901; 94. 1904; 169. Halmøe, F. N. Nykjøbing p. F. 1896; 168. 1902: 195. Halskov ny Urtekramforretning. Korsør. 1889. 298. Hals Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 185. 1893; 105. 1896; 73. Halvorsens, J. C., Efterfølger. Horsens. 1889; 207. Hamann, Thorvald, & Co. 1889: 147. 1900: 74. 1902: 167. 1903: 232. Hamborg Kaffehandel ved H. Klein jun. 1902; 204. Hamborg Kaffe-og Theehandel. Odense. 1889: 159. Hamborg Kaffe-og Theehandel ved Eirdlius V. Aggeboe. Aarhus. 1893: 126. Hamborg Kaffe-og Thehandel ved Albert Jensen. Svendborg. 1902: 111. Hamburger AYaren Haus ved S. Licht. Aarhus. 1904: 198. Hamlet, Kjøbenhavns Cyclefabrik, Aktieselskabet, 1904: 25. Hammel og Omegns Andelsbageri, Actieselskabet. 1891; 84, 104. 1892; 18. 1893; 73. 1904; 15. Hammels, Albert F., Efterfølger. 1902: 210. Hammel-Valdby Teglværk ved Christensen, Andersen og Niebuhr. Hammel. 1898; 137. Hammel-Voldby Teglværk. 1899; 139. Hammelev, Emil. 1889: 257. 1902: 209. 1903; 214. 1904: 127, 208. Hannner, Aug. 1889: 109. Hammer, Carl F., & Co. 1889: 245. Hammer, Chr. Silkeborg. 1900; 88, 103. Hammer, Viggo O. P., & Søn. 1889; 244. Hammers, Carl F., Efterfølger. 1889; 117. Hammer-Horsens Pastorats Spare-og Laanekasse. Horsens. 1889; 185. 1900; 165. 1902: 115. Hammershohns Granitværker, Aktieselskabet. Allinge. 1900; 196. 1901: 132. 1903: 102. 1904: 93. Hammerhus Beklædningsmagasin ved Fr. Axel­sen. Herning. 1902: 18. Hammershus Mineralvandsfabrik, Janus Peder­sen. 1901; 100. Hammershøi, Cajus & Co. 1895; 132. 1896; 81, 95. 1899: 20. Hammerum Herreds Spare-og Laanekasse. Her­ning. 1889: 231. 1890; 107. 1891: 85. 1896. 158. 1900:137, 170. 1901: 173, 189. 1904; 201: Hannnerum Herreds Tricotage-samt Faaborg Mode-og Manufacturhandel ved J. Knudsen. Faaborg. 1892; 39. Hammonia ved Jens Nielsen. 1904: 205. Han Herredernes Aktie-Tønamerhandel. Aktie­selskabet. Aggersund. 1903: 204. Hanckes Manufakturforretning i Vestervig. 1901; 121. Handbjærg Gjær-og Spritfabrik, Actieselskabet. 1894; 13. 1902: 44. Handelsakademiet »Kjøbenhavn«, Aktieselskab. 1897; 5. Handelsaktieselskabet W. Strøier & Co. 1899: 159. 1900; 155. 1902: 146. 1903; 213. Handelsbanken i Esbjerg, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1898: 91, 176. 1900; 39, 173. 1903: 119, 197. Handelsbanken i Odense, Filial af Actieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1891: 97. 1896; 114, 145. 1897; 66. 1898: 55. 1899; 160. 1900; 6. 1901: 4. 1904; 205. Handelsbanken i Randers, Filial af Actieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1891:97. 1895:115. 1900: 75. Handelsbanken i Viborg, Filial af Actieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1891: 98. 1893: 121. 1899: 159. 1901: 5. 1902: 166. Handelsbureauet ved Heinrich Duvier. 1901: 178. *Handelsetablissementerne Klintebjerg,Christians­minde og Otterup. Aktieselskab. Klintebjerg. 1898; 148. 1902: 155. 1904: 52, 53 (2 Anm.). Handelsgartneriet Aalykke. (A. S. Pedersen). Kolding. 1904; 224. Handelsgartneriet Christianshus. Aktieselskab. 1903: 196. Handelskompagniet, Aktieselskabet. 1902; 22, 131. Handelskompagniet Union, Aktieselskab. 1903; 6. Handels-og Landbrugsbanken, Aktieselskabet. Silkeborg. 1899; 122. 1900: 183. 1904; 220. Handels-og Landbrugsbanken, Aktieselskab. Svendborg. 1898; 113. Handskeforretningen Dagmar. 1889; 249. Handskeforretningen »Thyra« ved Magnus Mår­ tensson. 1893; 67. Handskemagasinet Alexandrine ved Pfeiffer. 1898; 106. Handskemagasinet Bristol, Aktieselskab. Hor­sens. 1904: 220. lliiiigc BniKsloreninji:. IWMl; 87. 1 UiuseatiHche Feucr Versicheriinf^s Gesellscliaft, Actiesel8kal)et. 1889; 98. 1893; 79. 1895: 13. 1 laiiseatisfhor Lloyd, Actiet»eiska])et. 1893: 89, KK), 101. 1891: 139. 1895; 77. Hansen tt Anderneji. 1889: 115. 1890; 14. 190-1; (n. »Hansen & IJiyde«. Horsens. 1898: 119. 1901: 31. Hansen i\c Callesen. 1889; ii-4. Hansen & (."hristiansen. 18ii2: 23, GO. Hansen tS: Clausen. Ksl^jer^;. 189G; 139. 1897: 27. 1898: 152. 1899: 89. 1902: 200. Hansen »Sc Co. 1903; 197, 232. Hansen Co. AaIl>org. 1901: II. Hansen i!c Co. Haarhy. 1890: 123. 1902: «iO. Hansen ; 88. 1 lansen, A. N., &Co. 1889: 31. 1893; 113. 1898: 2. 19(X): 140. 1902: 24(5. Hansen, Alfred. 1889; 251 (2 Anm.). Hansen, Andreas. 1889; 20(5. Hansen, Ane Kirstine. Aarhus. 1902; 197. Hansen, Bodil ]Marie. 1892: 23. Hansen, C., & Co., Aktieselskabet. 1904; 148. Hansen, C., & C. Andersen. 1904; 128. Hansen, C. C., & Co. 1893: 88. Hansen, C. C., ct Co. Frederiksberg. 189G: 51. Hansen, C. F. 1904; 4. Hansen, C. K. 1889: 100, 104. 1890: 37. 1892: 130. 189G: 18. 1897: 68. 1901; 74. Hansen, C. E., A: Sønner. 1904; 106. Hansen, Carl. 1892:61. 1893:100, 101. 1899:161. Hansen, Carl, & Gisseniann. 1893; KX). 1902:4. 1903; 159. Hansen, Carl, & Søn. Vejle. 1902: 96. 1904; 39. Hansen, Carl L., ved L. Hansen. Frederiksberg. 19(J2; 227. Hansen, Chr, 1897; 51. Hansen, Chr., jun. Aarhus. 1903: 62. Hansen, Chr. W., & Co. Odense. 1899; 167. 19()4: 94. Hansen, Chr. P. 1904: 20, 44. Hansen, Claus. Frederiksberg. 1900; 25. Hansen, E. 1890: 71. Hansen, K., & Co. 188ft: 254. Han.sen, Emil. 1896: 114. Hansen, Emma Birgitte. 1891; 97. Hansen, Engers. Esbjerg. 1903: 187 ^2 Anm.). Hansen, Erhard, Willerup. Hillerød. 1900: 9. Hansen, F., & Co. Næstved. 1902; 153. Hansen, F. A., Aktieselskabet. Køge. 1903: 218. Hansen, F. Gottlieb, Aktieselskabet. 1899; 146. 1902: 184. Hansen, F. A., Kjøge, Aktieselskabet. 1900; 113, 194. Hansen, Georg E. 1902: 184. Hansen, Georg Groth. 1900: 154. 1904: 227. Hansen, Gustav. Terndrup. 1890; 115. Hansen, H. A. Sorø. 1889: 295. 1891: 111. 1895: 109. 1899; 99. Hansen, H., &, Co. Kolding. 1903; 68. Hansen, H. C., & Co. Nakskov. 1890; 14. Hansen, 11. C., & Søn. Kjøge. 1889: 281. 1890: 26. I lansen,11. C., Tricotage-& Garnforretning. 1898: 17, (2 Anin.), 142. Hansen, H. Chr., & Co. 1889; 244. Hansen, H. E. 1897: 139. 1899; 158. 1902: 5. Hansen, H. M. Varde. 1889: 221. Hansen, H. P. 1898: 16. Hansen, II. S. Asminderød. 1889; 141. 1903: 101 (2 Anm.). Hansen, H. S. 1889; 82. 1903: 26. Hansen, Hakon. 1902: 222. Hansen, Halvor. 1900; 54. Hansen, Hans. Aarhus. 1891: 47. Hansen, Hugomine Brutusine. 1892; 83. ^Plansen, J., & K. Andreasen. Ulfborg Sogn. 1898; 171. 1903: 22. Hansen, J. C. Roeskilde. 1889; 280. Hansen, J. S. 1892; 2. Hansen, Jacob Bisp. Grenaa. 1893: 127. Hansen, Jens Peter. Arden. 1901: 12. Hansen, Joh. N. 1902: 222. Hansen, Johan, C. J. Hansens p]fterfølger. Ran­ ders. 1894; 12. Hansen, Jørgen. 1896; 178. Hansen, Jørgen. Kjøge. 1890: 26. Hansen, Jørgensen & Næumann. 1902: 52. Hansen, K. Konstantin, & I. Binclesbøll. 1890: 13. Hansen, Konstantin, & Schrøder. Aktieselskabet. Kolding. 1896: 93. 1902; 201. 1904: 163. Hansen, ]j. 1901: 161. Hansen, L., & C. 1889: 248. 1891: 88. Hansen, L. P. 1900: 142. Hansen, Lars. 1902: 130. Hansen, Lauritz, jun. Æi'øeskjøbing. 1889: 7. Hansen, Louis. 1889: 35. 1897: 174. Hansen, Ludvig, & Co. 1889: 91. 1892: 22. 1895: 132. 1898: 157. 1899: 21. 1904: 64, 68, 85. Hansen, Magnus. 1902: 205. Hansen, Margrethe Cathrine, født Koch. Gud­hjem. 1896: 150. Hansen, Martin. Veile. 1892: 135. Hansen, N., & Co. 1889: 20. Hansen, N. H. Kragenæs By. 1897: 182. Hansen, Niels. 1889: 268. 1894: 17. Hansen, Niels. Odense. 1904: 29. Hansen, O. 1889: 423. Hansen, P., & Bay. Kolding. 1889: 415. 1894. 101. Hansen, P., & Co. 1889: 245. TLansen, P. H., & Co. 1896: 34, 98. 1898: 74. 1900: 77. Hansen, P. Holger, & Co. 1889: 270. Hansen, Peder. Esbjerg. 1897: 169. Hansen, Peter, & Co. Horsens. 1889: 371. 1891: 136. Hansen, Peter, & Co. 1889: 371. Hansen, Peter Christian Frederik. 1895: 118. 1904: 43. Hansen, Peter I. 1904: 108, 128, 146. Hansen, Rasmus. Odense. 1899: 80. Hansen, S. L. 1897: 107. Hansen, Sigvard. 1895: 107. 1896: 177. 1898: 72, 89. 1902: 287. Hansen, Sophus, & Gad. 1889: 24. Hansen, Syrak, & Brønner. Faaborg. 1893: 81. Hansen, Thomas. 1903: 29. 1904: 108, 227. Hansen, V., & E. Ebeltoft. 1889: 388. Hansen, V. Kofod. 1904: 205. Hansen, Vilhelm. 1889: 272 (2 Anni.). 1903: 116. Hansen, Vilhelm, & Co. 1889:87. 1891:2. 1899: 113. 1900: 190. 1901: 176. Hansen, Wilh. C. 1890: 3. 1897: 88. Hansen, Wilhelmine. 1889: 423. Hansen, Wm., & Wiesener. 1904: 227. Hansens Herreekviperingshandel. Frederikssund. 1891 : 89. Hansens mek. Væveri, Aktieselskabet. Vejle. 1897: 188. Hansens, A., Bageri. Horsens. 1901: 152 (2 Anm.). 1902: 69, 120. 121. Hansens, A. B., Efterfølger. Struer. 1898: 87. Hansens, A. Vilh., Eftfl., L. Larsen. Store­ hedinge. 1900: 81. Hansens, C., Efterf. Skamby. 1901: 64. 1903: 81. Hansens, C. B., Snedker og Hofstolemager, Etablissement for Møbeludatyrsgjenstande. 1894: 57. Hansens, C. H., Bouteillerings-Anstalt for ægte Vine. Frederiksberg. 1892: 3. 1894: 57. Hansen's, Carl Cigar-og Tobaksforretning, Aktie­selskabet. Esbjerg. 1899: 90. Hansens, Chr., Efterfølger. Holbæk. 1889: 142. 1900: 80. 1903: 199. Hansens, Chr., Efterfølger, J. Ed. Erslev. 1893: 120. Hansens, Chr., Tekn. Kem. I^aboratorium. 1889: 26. Hansens, Claus, Pølsefabrik. Frederiksberg. 1902: 53. Hansens, D., Efterfølger. 1892: 107. Hansens, E. C., Fabrik Melando. 1894: 29. Hansens, E. F., Efterfølgers Ølforretning. 1894: 16. Hansens, Emil, Efterfølger. 1897: 124. Hansens, Fritz, P^fterfølgere. 1899: 182. 1901: 193. Hansens, H. P., Efterfølger. 1901: 96. Hansens, H. P., Efterfølger. Rødby. 1896: 85. Hansens, Hans, Efterfølger. Aarhus. 1889: 367. Hansens, Hans, Markfrøforretning. 1889: 95. Hansens, Holger, Snedker, Efterfølgere, Jensen og Petersen. Odense. 1896: 102. Hansens, J., Efterfølger. Kjøge. 1899: 163. Hansens, J. J., Enke, Onsbjerg. 1895: 60. Hansens, L. P., Efterfølger. 1900: 77. Hansens, L. P., E^fterfølger (Anna Jacobsen). 1891: 14. Hansens, Lauritz, Efterfølger ved Chr. Johansen. Odense. 1899: 26. Hansens, Magnus, Efterfølger, M. Clausen. 1902: 186. Hansens, N., Materialhandel, Aktieselskab. Varde. 1900: 105. Hansens, Niels, Efterfølger. Aarhus. 1900: 121. Hansens, Oskar, Papirforretning, Aktieselskabet. 1903: 196. Hansens, P., Bogtrykkeri, V. de Lemos Efter­følger. Aalborg. 1889: 8. Hansens, P. A., Efterfølger. 1889: 12. Finiiafortof^nolse ; I la—Ila. l.XIV Ihuisons, N. & F., Kxport Fiskoforrotniiig. Kjorte­iniiide. 18{(2: 2(1. Hansens, Severin, Kf0; 38. Hansens, So])hns, ICfterfolger. Kjøfre. U)04; 131. Hansens, Sven, Efterfølger. li)03; 71. Hansens, Thorvald, Efterfølger, Slagelse. 1895: 138. Hansens, Wilhelm, l^fterfolger, J. I\hithiassen 6c Co, 1903: 21-i­Harl.oe .S: Co. lJ)03: 235. Hartvigs, Adol])b, Efterfølger. 1894: 43. Hartvigs, Adolph, Eftf. Vejle. 1899: 211. Hartvigs, I. M., Efterftilger. 1904: 8. Hartvigs, Moritz, mekaniske og elektriske Fabriker, Aktieselskabet. 1898: 128. Hartz ct Jøns. 1892: 59. 1898; 3. 1902: 100. 1904: 14(J. Hasle-Franilev Spare- og Laanekasse. ]8i)4; 121. Hasle Haandværker-og Landbobank. 1904: 233. Hasle Klinker-og Chamottestens Fabrik, Actie­selskabet. 1890; 12. 1892; CO. 1895; 89. Hasle ^lanufakturhandel ved Jørgensen. 1904: 113. Haslev Andels-Svineslagteri. 189(3; 101, 179. 1902: 57. »Haslev Bank«, Actieselskabet. 1894: 72. 189(3: 119. 1897: 179. 1898: 180. 1901: 164. Haslev Bogtrykkeri ved C. Bagger. 1895: 108. Haslev T.ervarefabrik, Aktieselskabet. 1898: 112. Haslev Urtekramhandel ved II. B. Poulsen. 1891; 123. 1902: 30. Haslev 01 og Victualiehandel ved H. J. Olsen. 1892; 121. Haslund og Omegns Sparekasse, Actieselskabet. 189(5; 122. Ilasmark Skræder-og Ilandelsetablissement ved A. P. Knudsen. 1901; 26. Hass, Frode. 1897: 194. Hass, Heinr. J. 1891: 53. 1895: 105. 1898; 2. 1899: 130. I lassagers Gaard og Byggegrunde, Aktieselska­ bet. Randers. 1899: 123. Hasse, Lonis. 1889; 122. 1891; 53. Hassel & Teudt. 1889; 86. 1898; 2, 3. Hasselbalch & Co. 1889; 83. 1902: 22. Hasselbalch & Co.s Efterfølger L. Henriques. 1892: 46. Hasselbalchs, Frants, Efterfølger, Kjøge. 1895: 43. Hassell)alch, S. A., Dampvæveriernes Udsalg. Randers. 1889; 385. 1 lasseris Villakvarters \'andværk. Aktieselskabet. Budolfi Landsogn. 1904: 114. Ila.ssing, Daniel. 1896: 49. 1897: 32. Hassings, Alfred G., Efterfølger. 1900: 158. 1903: 5, 51. Ilassing-Refs Herreders Spare-og Laanekasse. Vestervig. 1889; 10. 1890: 55. 1892: 52. 1901; 12, 136, Hassing-Villerslev Pastorats Spare-og Laane­kasse. Hassing. 1889: 195. 1891; 102. 1898: 135. 1901: 151. Hattemagasinet »London« ved R. C. Andersen. 1895: 24. Hattemagasinet »Stockport« ved A. F. Bodecker. 1894; 104. Hattemagasin Stockport ved P. Hansen. Randers. 1899; 87. I laubroe, L., & Co. 1898; 10(5. 1900: 191. Ilaudrup og Omegns Andelsbageri. 1900 ; 79, 98. 1902: 151. 1903: 100. 1904: 90. Haudrup Stigefabrik ved H. Rasmussen og E. Doberck. Haudrup. 1903; 198. Hauen, Reinh. van. Frederiksberg. 1897; 20. Haugaards, C., Boghandel (Victor Christensen). Viborg. 1902; 235. Hauge Brugsforening. 1898; 26. 1899: 31. 1901: 47. Haugsted, Ove. 1889: 108. 1892: 61. 1902: 51. Haugsted, Ove Jørgen ^Mathias. 1889: 108. Haunstrup, A. C. 1893: 2, 45. Ilaurdal Forsamlingshus, Aktieselskabet. 1899; 48. Haureberg, Peter. 1889 : 259. Haurowitz & Lund. 1904: 129, 146. Hiiurum .Sparekasse. 1889: 202. 1902: 38. llauscliildt & Holm. limit. Frederikshavn. 1889: 34G. 1902. 04. Havannabuset ved J. P. Poulsen. 1901: 129. Havemann, Aage. 1902: 103. 190-4: 28. Have-og jVlarkfrøcontoret, Herman A. Jensen. 1891: 88. 1892: 130. Haveselskab, det kjøbenbavnske, Aktieselskabet. 1895: 2. Haverslev Sogns Spare-og Laanekasse. Tande­rnp Skole. 1889: 192. 1895: 83. 1901: 104, 185. Havbobn & Co., Aktieselskab. 1904: 107. Havndal Kolonial-og Foderstofforretning ved S. C. Grove. Havndal. 1902: 124. Havnegades Materialbandel, J. K.Jepsen. 1889: 24G. Ilavnemøllen, Aktieselskabet. 1904: 104. Havreholm Fabriker, Aktieselskabet. 1900: 23, 173. 1901: 160. 1902: 25. Havreholms Fabrikers Udsalg, H. Nielsen. 1899: 183. Havreholm Papirfabriks Udsalg. 1889: 100. 1892: 4(;, 47, 72. 1895: 1G5. 1901: 56. 1904: 22. Heckschev, Julius. 188((: 106. 1892: 23. 1897: 49, 174. (4 Anm.). Heekscher, M. G. 1889: 124. Heckschor, Paul. 1904: 166. Hector, Skotøjsfabrikcrnes Udsalg ved Hector & Nielsen. Odense. 1902: 59, 86. Hedegaards, J., Efterfølger. 1901 : 95. Hedehus-Teglværket, Aktieselskabet. 1896: 176. 1898: 3, 17. 1899: 147. Hedemann, E., & Co., Aktieselskabet. 1903: 196. 1904: 7, 104. Hedemarks Efterfølger F. Halbcrg. 1902: 166. Heegaard, Anker. 1889: 93. 1893: 21. 1898: 144. Heegaard, Anker, junior. 1889: 96. Heegaard, Aug., Engquist & Co. 1889: 115,425. 1896: 3. Heegaard, H. C., Kongens Nytorv. 1901: 162. Heegaards Skotøjsmagasin. 1901: 160. Heerfordt, J. 11., ved C. Loehr. Randers. 1902; 123. Heering, Peter F. 1889: 97. 1901: 194. Heftve, Ths. Jhs., & Søn. Chri.stiania. 1896: 169. Hegelund & Ancher. Horsens. 1902: 16. Hegguni & Hansen. 1889: 101. 1892: 130. 1896: 79. 1898: 194. Heggum, E., & Søn. 1893: 45. Hegnetslund Teglværk ved Olsen & Co. Svans­ bjerg By. 1899: 44. Heiberg & Mohr, Aktieselskabet. 1903: 212. Heiberg, Hans Leganger. Ringkjøbins. 1901: 138. Heick, A. K., forhen W. Langreuters Efterfølger. Kolding. 1900: 71. Heickendortt's, I. L., Enke. Aarhus. 1904: 159, 160. Heide Hansen, K,, & Co. 1903: 234. Heide Hansen, E., & Co.s Galvaniske Anstalt. 1903: 29. Heidenheim, A., & Co. 1890: 70. 1894: 28. Heidenheims, M., Efterfølger. Saxkjøbing. 1889: 168. Heidkampfs, L. T., Efterfølger, P. Sørensen. 1889:118. 1895:38. Heilbuth, C. 1889: 94. Heilman & Sørensen. Svendborg. 1889: 325, 327. Heilmann, A. Skjelskør. 1894: 84. Heimann, F., & Co. 1889: 105. 1904: 22. Heimann, Ferd. 1896: 17. Heimdal. Odense. 1889: 314. Heimdal-Ballen. Samsø. 1889: 294. Hein, C., & Co. Veile. 1889: 410. Hein, Hj., & Møller-Holst. 1899: 76. Hein, Thorvald, & Co. 1889: 123. 1893: 23. Heine, J. H., & Co. 1889: 245. 1898; 127, 141. Heinholst, Aktieselskabet. 1904: 66. Heinrich & Nielsens Efterfølger. Kolding. 1889: 415. Heinrich & Poulsen. 1889: 23. 1892: 118. Heinsvig og Omegns Forbrugsforening. 1891: 33. 1892:31. 1893:40. 1894:39. 1895:52. 1896: 45. 1899: 71. 1901: 51. 1904: 162. Helgenæs Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 215. 1890: 57. 1892: 30. 1893: 39. 1896; 60. 1898: 66. 1902: 93. 1904; 79. 1lellebæk Fabriker, Actieselskabet. 1889; 247. 1892: 118. Hellemann Nielsen Fausbølls Efterfølger. Grenaa. 1903: 64. Hellerie, V., & E. 1894: 4. 1900: 172. Hellerung, J. PL, H. Gamst & IL C. Lunds Efter­ følger. 1889: 257. 1891: 53, 88. 1893: 45, 67. 1895: 76. 1897: 106. 1898: 2. 1902: 132. Hellerujj Byggeselskab, Aktieselskabet. 1904: 171. Hellerup Glarmester-og Forgylilerforretning samt Tapetlager ved A. Kltlver. Hellerup. 1904: 231. Hellerup Glasværks Spareforening til Alderdoms­forsørgelse. 1889; 282. 1902: 81. Hellerup Hatteniagazin ved H. Møller og C. C. Jensen. 1903: 51. Hellerup Jernbyggeri og Damp-Træskæreri, Aktie­selskabet. 1896. 177. Hellerup Kiosker og Ekspres Bureau, Aktiesel­skabet. Hellerup. 1904: 90, 131. Hellerup Malerforretning ved Frederiksen & Heindorn. 1903: 218. Hellerui) Materialhandel ved Viggo Hoffmann, 1900: 59. 9 Ih'llemj) I'araplyl'aljrik v(m1 CliriHtiiUi Kasjiinynon. I Helsingørs Kontaiit-Manuhicturforretiiiiig ved N. llcllerui). 1904; ' F. Bodelsen. 1890; 7. [fellernp Skibsværft og MuKkinbyggeri, llohn & Helsingørs kontante Maiuifaktnrforretning ved Collerup, Actieselskabet. 1.S98; 142,194. 1899: Tb. Nielsen. 1900; 101. 18B. * Helsingørs Laaneforretning, Aktieselska})et. 1897; Helleni|) »Skotøjslagor ved A. P, Andersen. 1901; | 54. 97. Helsingørs Lager af Danske Textilvarer. Hel-Hellerup Strandpark, Aktieselskal)et. 1898; 180. singør. 1889: 138. 1901; 102. 1908; 218. Helsingørs Læderbandel, Carl Nielsen. 1897; 178. Hellerui) Tnesko-og I.,:('stefabrik. 1889: 282. Helsingørs Mælkeforsyning, Aktieselskalæt. 1900; 1898; 118. 1904; 171. 40. Hellerup Tænd.stikfabrik, Aktieselskabet. Helle-, Helsingørs nye Torvehandel ved Vilbelni Boysen. rup. 1904: 20. Helsingør. 1904: 49. Heliesen -Molmstroin. 1901: 198. Helsingørs Spandefabrik og Galvaniseringsan-Hellesen, \V., CiK 1S.S9: 2r)0. 189;'); 111,; stalt, C. Spies. 1902:83. 184. 1904; 80. Helsingørs Spritfabrik, J. 1^. Tvede, Af'tieselska}>el. 1 lelle.scns Knke »i V. ijudvig.seii. Krcderikslx rg. i 1S90: 112. 1891: 41. 1904; 27. 189H; 178. 1901; 192. Helsingørs Trikotage-, (iarn-& Broderiforretning, Hellevad ()riun i'astorats Sjiare-og haanekasse, | K. .\ndresen. 1899: 148. Allernp Skule. 1889; 34S. IHiMJ; 80. 1897; 78. *Helsingørs Tæppefabrik ved Sørensen & Johan­19r)3: 128. sen. Helsingør. 1904; 49, 91. Helium Sogns Huusboldningsforening. 1H89: Helsingørs Væveri, Emil Schlegel. 1890; 112. 8tH. Helsingørske Dampskibsselskab, Det, Actie-Hellum-Hindsted Herreders Sparekasse, Actie-j selskabet. 1889; 287. 1894; 70, 94. 1902; 170. selskabet. liiehun Soelbjerg. 1H,S9: 348. 1890: ^ Helste08: 59. Henune, S. 1^1:40. Ilt'lmerbus St()beg(>dsn])lag, H. .1, Nielsen Co. , Hemmes Manufakturforretning. Aalborg. 1892: ISSMI; 81. 189.S; 51. 87. 1894; 148 (2 Anm.\ I lelnK-rsliun.'^ IMstyrs Magasin og Laiii]>efonet-Hempel,ske ]>(>g-og Papirhandel i Odense, Den. ning, Bogelund Jensen. 1.S93: 2. 1889; 0. 189(); 10, 28. Helsinglxirgs Magarineactiebolags Filial, Kjoben-j Hemi)elske Forlag. Odense. 1889: 157. havnske Slagteres l'algsmelteri, Actieselskabet. ^Hendriksen Hansen. Aarup. 1!)02; 11. 1904: 1891; 121. 15-1. Helsinge Jvattel>rænderi (Ber7ihjnra'n: f). leynian, Martin, t'o. 18M9; 2. leynian, Otto Pli. 1896; 162. 1897; ir)7. 1898: 192. leynian, IMiiliji W. 1889; 96. 1S91 ; 3. lf>92; 13, 130. 1893; 121. 1894: 43. 1895: 114 (2 Anm.\ 1896; 31. 1897: 126, 194. 1:m)0; 94, lOf). leyniann, W, P. 1900: 24. ieynianii & Co. 1889: 22. leyniann-lUocli Co. 1889: 84. ligh life ved A. P. Kasninsrten. 1903: 117. lilberts Smede-og Jfaskinværkste«!, Aktieselskab. 1904: 128. lildebrandt sen. 1899; 185. ^'Holbæk Cementvare-og Tagpapfabrik. 1900: 41, 114, 115. 1903; 181. 1904: 232. Holbæk contante Manufacturforretning ved J. P. Jensen. 1893: 15. Holbæk l)anipmølle, Actieselskabet. Holbæk. 1889; 142. Holbæk Drivremmefabiik, A. F. Lassen. 1897: 178. Holbæk Kulforretning, Chr. Ankjær. 1900: 129. nol))æk Markfrøforretning ve2. 19(»4: 18(5. JIoll)øll, Olul', og l'oiil PoiiLsen. 1899: KJO. llolclis, Kiler, Kfterfolger, Emil Petersen. Præstø. 1899; 8, 4a. 1901: 9.'j. lIollaiHl Paiiiiuirk vetl C. C. .lochuiuseii. Naknkov. 1901; 82. I lollai)<]s)>jcrg BrugHl'ureiiing. 19(.)1. 187. Hollandsk Cigar Import, Aktieselskabet. 190(); 190. llollantlsk (Mgar-iS: Tol)ak8-Imi>ortforretning Culeiiliorg ve i lollandske Cigar Agentur, Det« ved J. Axel liansen og Sehniidt. 1901; 1 l(j. 190;}; 178. IIolle Pedi'rsen. Horsens. 1903: 18(5. 1904: 179. Hollmai\ns, Vilhelm, Kolonial-og Delikatesse forretning i llillerod. 189(;; t2l "J Anm.). Hollose l'ampmolles IMsalg. 1889; '22. Holm Comj). .\arlius. 1899: l'.MJl; KKj. Holm iK: Collerujt. 1889; 2(>8. 1^94; 12<). 1901; ;{8. Holm .lensen. 189.'): 15. Holm J.ar.sen. Frederiksberg. 18!)G; 5. 1902:53. Holm Voigts Ffterlolgere. .Varliiis. 15. 1899: 2, 57. Holm, Chr. C. 1.S94: l;!9. Holm, F. 11. 1902: l(i9. Holm. Hans. 1901: 112. Holm, Hans A., & Son. lS9i : 109. 1901; 129. Holm, H jahr.ar, Otte; Hornums Kfterfolger. Ny kjobing Sj. 1899: (iij (2. Anm.). Holm, J. 1^^89: 25-1. Holm, J. P. P.., tS: Son. 1SS9: 270. 1894: 4. Holm, .laeob, Sonner. 1889: 107. 1895: o. 1901: 6. 1902: 77. Holm, P. X., Nielsen. Frederiksberg. I8i'4:93. Holm, Lauritz. 1889: 105. 1892: 34. Holm, N. C. I!)02: 245. Holm, P. C. 18H9: 22. 1895; 130, i(i4. 189(5: 1. IK98: 112. Holm, K. .1., iVc Co. 1902: 221. Holms, r>ogbandel. Horsens. 1889: 371. Holms, lOdiiard, lOJ'terl'olger. 18!)1: IO:228. 18J'2: 9, 44. 1898: 87. 1901: 138. PX>2: 180. Holstebro Gasværk, Actieselskaljet. 1889: 405. Holetebro Isenkramhandel. 1902: 143. Holstebro Isenkramhandel ved A. Nielsen. 1903: 89. Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktiesel­skabet. 1897: 63. 1903: 66. Holstebro Katte-og Thehandel ved N. C. Ka.s­mussen. 1903: 172. Holstebro Kla.Mle-og Trikotagefabrik ved C. I. Knudsen. 1901: 81. Holstebro Landmand.s])ank, Aktieselskabet. 1897: 83. 1900: 137. Holstebro og Omegns Spare-og Laanekasse. 1889: 228, 441. 18!»5: 115, 174. 1897: 119. 1900: 202. 1903: (56, Holstebro Materialhandel ved F. Bang. 1893: 75. Holstebro Mineralvandsfabrik ved 11. D. Andre­ sen. 1895: 35. Holste])ro Svineslagteri, Actieselskabet. 1S93:; 54. 1894: 40. 1896: 92. lIoLsteljro Svineslagteri, Randers Filial, Aktie­selskabet. 189f>: 92. Holstebro Telepbonselskab, Actieselskabet. 1889: 405. Holstebro Ti'ævarefabrik, Aktieselskabet. 1901:90. Holstebro Vinhandel ved H. D. Andresen, Holste­ bro. 1895 : 22. Holstebroe, Adolph, & Co. 1889; 242. Holsted Spare-ogLaanekasse. 1889:395. 1893:96. 1895: 128. Holstein & Franklin. 1902: 131. Holstvig, J. N., Haarlev. 1903: 123. sHoltegaards Fabriker, Erhard Kogsbølle & Ko.« Søllerød. 1897: 33. 1901: 97. Holten, H. N. 1898: 16. 1901: 115. Honoré & Rasmussen. 1900: 127. 1904: 108. llooges, Joh. C., Efterfølger ved Ferd. Nielsen, 1902: 169. Hop])e, Jørgen. 1898: 174. 1901: 57. Horn, A., Aktieselskabet. Fi'cderiksbavn. 1902: 115. Hornbech, A. C. 1895: 74. Hornbech, Johan & Axel. Hadsund. 1903: 185. Hornbæk Sanatorium, Aktieselskab. Hornbæk. 1904: 91. Hornemann & Hansens Glasfabrik ved Fr. Horne­mann & J. S. Meyer. 1903: 195. Horns Heri'eds Manufakturhandel ved N. S. Kejser. Skibl)y. 1898: 39. Hornslet og Omegns Spare-og Laanekasse. 1889: 390. 1891: 19, 60. 1892: 56. 1893: 108. 1898:85. 1901:89. Hornsleth, P., Aktieselskabet. Viborg. 1904: 34 Hornsleths, C., Efterfølger. Aarhus. 1896: 13. Hornum & Oo. 1889: 85 (2 Anm.). Hornum Mølle, Actieselskabet. Østerhornum. 1889: 433. 1895: 47, 64. Hornung & Møller. 1889: 87. 1902: 146. Horsa Aktieselskabet. 1898: 174. 1900: 37, 112. Horsens Andels-Svineslagteri. 1891:18. 1893:38. 1896: 170. 1900: 121. 1901: 152. 1903: 206. 1904: 99. Horsens Bank, Aktieselskab. 1896:28. 1898:150. 1899: 208. Horsens Beklædnings Depot, Aktieselskab. 1900: 48, 103. Horsens Blyvalseværk ved Chr. Boldsen. Hor­sens. 1904: 35. Horsens Bodega ved :\Iarryat Johansen. 1902: 15. Horsens Børste-, Pensel-Gadekostefabrik, Aktieselskab. 1901: 152. Hoi'sens Chokolade, Confecture og Sukkervare­ fabrik, Aktieselskab. 1899: 122. 1902: 121. Horsens Dagblad, Actieselskabet, Horsens. 1895: 126. 1896: 43. Horsens Damp-Høvle-og Sangværk. 1889: 371. Horsens Dampmølle, Actieselskabet. 1889: 66. 1894: 76. Horsens Dampsnedkeri & Dekorationsforretning. 1889: 374. Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, Aktieselskab. Horsens. 1898: 168. Horsens Friskoles vSparekasse. 1889: 373. 1898: 169. Horsens Haandværkerbank, Laane-og Spare­kasse^ Actieselskabet. 1889: 372. 1893: 72. 1894: 37. 1903: 19. Horsens Hakkelseskæreri ved Ivudvig Kraul. 1904: 237. Horsens Kaffe-Risteri jSirocco« ved P. A. Her­skind. 1899: 15. Horsens kontante Kolonialforretning ved R. I. Wissing & Co. Horsens. 1904: 35. Horsens Lingeriforretning ved JMarie Nielsen. 1898: 65. Horsens Linned-og Trikotagefabrik, Aktieselska­bet. 1903: 226. Horsens Lædervare-og Drivremme-Fabrik. 1889: 371. 1891: 58. Horsens Missionshotel, Aktieselskab. 1898: 27. Horsens Møbelfalnik, Aktieselskab. 1900: 121. 1902: 121. Horsens nye Kalkværk, Actieselskabet. 1889: 206. 18fk: 103. 1894: 51. 1901: 48. 1903: 63. Horsens og Omegns Brugsforening. 1900: 165. 1901: 46. Horsens Paraplyfabrik ved J. Chr. IMikkelsen. 1898: 100. Horsens Pidskefabi'ik ved J. Dolberg. 1893: 63. Horsens Sodafabrik, Aktieselskab. 1901: 107. 1902: 120. 1903: 169. Horsens Sprit og Gjær F'abrik. 1889: 371. Horsens Symaskine-Fabrik. 1889: 12. Horsens Trælasthandel, Aktieselskab. 1900: 67. 1902: 218. Horwitz & Kattentid. 1892: 106. 1903: 2-34. Horwitz, Alfred. 1904: 21. Hostrup Schultz, V. 1896: 143. Hotelaktieselskabet. Ebeltoft. 1903: 227. Hotel d'Angleterre ved Aktieselskal)et The Anglo. Danish Hotel Company. 1902: 76 (2 Aum.j. Hotel d'Angleterres Vinhandel. 1889: 94. Hotel Kongen af Danmark,Aktieselskabet. 1898: 72. Hotel & Restaurant Charlottenlund, Aktiesel­ skabet. Ordrup. 1901: 98. Houer og de omkringliggende Sognes Spare-og Laanekasse. 1889: 406. 1899: 71. Hougaard, Charles. 1902: 130. 1904: 205. Hougaards, L., Efterfølger. 1889: 243. Houlbergs, P., Eftfig. Aarhus. 1901: 48. Houl].)Jerg Sogns Spai'e-og Laanekasse. 1891: 59. 1892: 41, 89. 1893: 83. 1894: 87. 1895: 1.x XII Firinal'ortegiielse: IIo— lly. 100. riJ. lol. 1895): 138. li)OU: K-53. 1901; 122. i:)03r 168. 1904: 159. I louinaiiiis, Lndv., Kftfl. Aarlius. 1894; wO. llous, Lu'lvig, Isenkninj-o<; IMstyrstorretniHg, Aktieselskabet. 1900: 142. Iloulinaiiii.s, (aobr., Filial ved .1. O. l'.roiKliiiii & Co. 1903: lo8. Hovedstadens centrale Sniorforsyning vod Emil Ludvig.seii. 1894 12<). Hovedstadens Skiltefabrik, L. I\ Jensen. 1901: 130. Hovnianil, 11. ('. liodby. 1892; (».'), lloyrnp, (ieorg, 1891; 14. Hoyrui>s, M. 1*., Kftertolger, (". !')rnst. 1890: 120. Ilnnuinia, .\ktieselskubet. 1904: 7. llunilnni Molle og .Maskinbyg'.'t-ri, .\ktie.s»*l8ka bet Hunilnin. 1901 34. llnniniel, ("liristian. 1901; 178. Hnninu'lgaard & (\).h l'-ft*'rlolger. Job. <1. Waitz. 1902; 80. 1904; 6;"). II nninielgaard, M., i\: ('o. Hor.sens. 1902; ir>. I Ininnn-lske IVrlestikkeri, Det. I8!tl: 4. I; 43.'{. 1895; 82. 1897; 200. 1898: 9(;. 1900: 28. Hnntlslnml lirngsl'orening. 1897: 2ol. 1898: 48. 189!»; 20!t. 1901: 09. Hnndslnnd Sogns Spare-og Laanekasse. 188;); 37(;. 1890; KM;. 1891: 1 Ki. 18!)2: 102, 114. 1893:107. 1894:121. 1895:144. 1890:154. 1897: 150. 1898: 109. 1899; 172. 1900; 184. 1901: 180. 1902: 218. 1903: 20(5. 1904: 199. Hurup .\ndelsrnt'jeri. 1898: 81. Hnrui» Korljrugeforening. 1901; 121. llnni]) Jern-, Staal-og Støbcgodsl'orretning, Aktie­solskab, 1904: 97. Huruj) Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktie.sel skabet. 1901 ; 108. Ihirujt Olbryggeri og Maltgjoreri, .Vklieselskabet. 1902; 235. 1903; 38. Hnsinann, Ernst, .\ktieselskabet. 1902: 224. 190J; 207. Husniann, (i. A. 1891: 70. Husmoderens 151ad, Aktieselskabet. 1900; 75. Ihiscjvarnu Fabrikkers (ieneral-Depot ved H. U()tbenl)org. 1892; 2. 1893; 00. Husokononiit'oreningen, Aktieselskab. 1902; 205. 1904; 105. Huns, H. Cbr. Nakskov. 1889; 7. I lusboldningsroreningen tor Statsansatte i Ny­boi'g. 1903; 105. lhni.som Oo. Kolding. 1889: 410. II vall'angerselskabet Norddeblo, .\ktieselska]). 1903: 28. Hvalsøe Erlandsen. 1889. 114. 1903; 99. Hvalsøe, A. Godske. 1889; 34. Hvalsøe, A. Godske. ct Co. 1899; 199. 1900: 5 (2 Anm.), 77 (2 Anm.). 1901; 158 '4 Anm.). 1902: 149. HvalstJe, 15., Odense. 1903: 80, 104, 183. 1904; 94. Hvalsøe, Einar. 1901: 39. Hvalsøe, H., ct Co. 1889; 110. Hvetbo Herreds Spare-og Laanekasse. Hune. 1889: 190. 1891; 8. 1897: 95. Hvid, Sylvester. 1891; 132. Hvidberg, L. N. Odense. 1889: 310. Hvidbergs, L. N., Efterfølger ved K. Hansen. Oden.se. 1903: 8o. Hvidbjerg Lyngs Spare-og Laanekasse. 1894: 22. Hvide Flijt, Den Næstved. 1902; 213. Hvide Flip ved H. I'. Morten.sen, Den. Na?stved. 1902; 214. Hvide Flij), Den, ved Charles (.)lsen. 1897; 193. Hvide Flij), Den, ved Charles Olsen. Horsens. 1902; 230. Hvide Flij), Don, ved Charles Olsen. Odense. i;«»2; 231. Hviot. 1890; 2. 1891: 98. 1895; 38. ]89<:; 18, 04, U7. 1897: 138, 194. 1S98; 38, 57, 90. IfMM); 15<;. 1903: 99. IndustrilKjr.scn, Aktie.st'lskabet. 1902: 222. 1903: 47. indn.stribuKot, Aktloseltikab. 1903: 94. InduHtri-og Sparcbankoii for Nowtvod og Omegn. Actiesolskabet. 188!»; 151, 429. 1891: 90. 1894; 72. 1895; 109. 1896; 101. 1897: 198. Jng(uiioraktie.solska]»et I.. V. Niolsen. FreVulkan« vod .\. Worsøo. Aar­hus. 1901 : 2(X>. •Ingerslev, F. A., iS: C "o. 1889; 83. 1890: 14. UHU: 41, 194. 1904-129. Ingstrup Co. Viborg. 1889; 361. 1891; 115. Ingwersen, Magnu.«^, Aktieselskabet. 1902; 26. Interessentskabet Andels-Danipnioile og Bageri ved Dalby. 1901; 80. Interessentskabet Fabriken »Flora' liniited. Varde. 19fK); 105. Interessentskabet (Tylling Andels-Uryggcri. 1903: 19. *Interessentskal)et Nøjsomheds Kalkværk limi teret. »Nøjsomhed«. Helsingør. liK)0; 178. 1904; 210. International Flagfabrik ved Olsen. 1900: 57. International Patent Cliclié Co., Aktieselskabet. 19fX): 158. International Handcenient Conijjany, Actiesel-Hkalæt, The. 1892: 107. International Skotøjsbazar ved K. Oettinger. 1892: 47. Tnternational Standard Welt Co., Aktieselskal)et. 1901; 129. 1902: 50. International Trading Union ved Albert Pedersen 1897; 67. Internationale j\Iodelaka<]emi, Det, Aktieselskabet. 1902; 168. Internationale llnfallversicherungs-Actien Gesell­schaft. 1892; 23. 1904: 125 (2 Anm.). Internationalt Bank-Bureau Kosmos ved C. G. Saoht. 1897: 49. Internationalt Bureau. 1889; 252. 1895: 57. 1896: 3. Internationalt Patent Bureau. 1896; 177. Internationalt Pianomagasin, Aktieselskabet. 1902: 103. Internationalt Publikationsbureau, Aktieselskal^et. 1902: 133. Internationalt Tapet Magasin, H.Olsen. 1904: 8. Interes-sentskabet Gylling Andels Bryggeri. 1902; 16. Ipsen, Chr. O. 1896:36. 1897: 106. 1898: 37. Ip.sens, Chr. O., I^fterfølger S. Møller. 1894: 29. 1895; 14, 15. Il)sen, U., ct Co. 1889; 98. 1891: 132. 1892; 2, 12. Ip.sens, 1'. Knkes Terracottafabrik, Actie8e]skal)et, nordre Birk. 1895; 166. 1904: 5. Ip.sen ^løller, L. C. 1897: 88. 1902: 149. Irgens, P^rnst, (C. F. Aagesens Eftfg.). Frede­ rikssund. 1889: 428. Irgens, J., Co. 1889: 426. Ishøis, A. L., Viinliandel, Actieselskabet. Ran­ ders. 1891: 59. 1900; 104. Islandsk Handels-og Fiskerikompagni, Aktie­selskabet. 1898: 55. 1904: 167. Island Hval-Indn.stri-AktieseLskal). 1903:50. 1904; 64. IslanFrem< ved Carl Pengel. 1898; 16. Isolationsstof Fabriken (Tilvirkning af »Solieum« til Kautschuk og Maling. Patent Steenstrup), Aktieselskabet. 1901 : 116. 1903; 75. Israel, Harry t<: Co. 1889; 37. Isskabefabrikken Valby, N. 1*. Pedersen. 1904; 190. Istedgades Børneeqviperings-Magazin ved A. Jensen & Co. 1894; 44. Istedgades Herreekvipering ved Ørtenblad. 1902 184. Istedgades Messe ved Victor Lybeeker. 1897: <>8i Istedgades Parti-og Auktions-Vare-Forretning ved Carl G. Bonnesen. 1902: 242. Istodhus ved M. Doose. 1900: 56. Iversen ct Larsen. 1890: 61. 1899: 41. Iversen & Udbye. 1903; 4, 117. Iversen, A. 1891; 77. 1895; 133. Iversen, J. P., Sc Søn. Aalborg. 1899; 6(). Iversen, Jul., & Co. 1897; 193. 1903: 3. Iversen, N. C., Rudkjøbing. 1895; 111. Jacob & Co. 1889:91. 1892:72. 1896:145,16S 1903: 2. Jacob, J., Fred. 1889; 93. Jacobsborgfl Papirhandel ved J. Frederikser* 1902: 130. Jacobsen Hoe. Randers. 1904: 180. 1 Jacobaeii & Jensen. 1894: 68. Jahnsen & Co.s Efterfølgere. 1000: 37. Jacobsen & Larsen. Aarhus. 1891; 9 (2 Anm.), Jansen & Co. 1889; 86. 1901; 97. 1902; 147. Jacobsen & Olsen. 1892; 1. 1900: 78. Jansen, Joh., & Co. 1889; 23. 1892: 83. Jacobsen, A., & AV. 1889: 249. Jansen, Th. Kolding. 1899; 18. Jaco})sen, Alfred, i Likvidation. Frederiksberg. Jansen, Th. & Pors. Kolding. 1902; 19. 1903; 76. Janssen, Carl Joh. 1897; 156. 1898; 16. Jacobsen, Carl. 1889; 120. Japan-Magasinet ved David Metz. 1896; 162. Jacobsen, Carl, Ny Carlskerg, Indehaver Carls-Japanesisk Møbel-og Kurve-Forretning ved Ludv. li bergfondet. 1903; 4. 1904: 190. Th. Holm. 1898: 54. Jacobsen, Chr., & Co. 1889; 23. 1904; 68. Jappes, L. P., Efterfølger. Nykjøbing F. 1897: 93. Jacobsen, Chr., & P. Jensen. 1892; 107. Jaungyde Brugsforening. 1897; 117. 1900; 48. Jacobsen, Chr. S. 1904; 187. 1901: 50. Jacobsen, E., & Co. 1889; 98. Java Kaffe & Thehandelen ved Eathcke. 1899; Jacobsen, Emil, (Hans A. Jersins Efterfølger). 97. 1897: 2. Jeanne ved Christiane Jensen. 1901; 162. Jacobsen, Gottfred, & Co. 1894; 30. Jeannot Copenhague, M. Rasmussen. Frederiks­Jacobsen, H., &. Co., Maskinfabrik og Jernstøberi. berg. 1889; 131. Horsens. 1899; 50. Jebjerg Forbrugsforening. 1897; 151. 1899; 48. Jacobsen, PL C., & Jørgensen. 1889; 84. 1901; 13. Jacobsen, Harald. 1889: 267. Jebjerg Lyby Pastorats Spare-og Laanekasse. Jacobsen, Hendr., & Co. 1889; 89 (2 Amn.). Jebjerg. 1889; 197. 1891; 103. 1895; 113. Jacobsen, J., Aktieselskab. 1902; 223. Jebjerg ny Kjøbmandshandel, Aktieselskab. 1902; Jacobsen, J. A., & Co. 1889; 89. 68. Jacobsen, J. C., Gamle Carlsberg. Valby. 1889; Jelling Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 235. 283. 1900; 193. Jelstrup Beklædningsoplag. Frederikshavn. 1898; Jacobsen, J. G., Odense Dampvæveri-Udsalg. 346. 1902; 64. 1892; 63. Jensbys og Jensens Fiskeeksport og Røgeri, Jacobsen, J. J., Actieselskabet. Faaborg. 1896; Aktieselskabet. Sebbersund. 1904; 156. 104. 1900; 28, 63. 1903; 125. 1904: 175. Jensen & Bagger. 1892; 119. 1893; 112. Jacobsen, Joh. P. Aarhus. 1889; 369. Jensen & Enersen. Veile. 1889: 411. 1891; 62. Jacobsen, Johan. 1891; 66. Jensen & Fode. 1904; 125. Jacobsen, L. 1891; 23. 1892; 1. 1898: 159. Jensen & Glad. 1889; 24. 1900; 78. 1902; 244. 1902: 205. 1904: 4. Jacobsen, Lars & Søn. Banders. 1889; 108. Jensen & Hoffmann. 1894; 56. Jacobsen, N. 1891; 108. Jensen & Johnsen. Aarhus. 1889; 367. Jacobsen, N. Th., & Comp. Aarhus. 1889; 367. Jensen & Jiirgensen. 1892: 60. 1898; 72. 1897: 60. 1904: 78. Jensen & Kjelskov. 1896; 35. Jacobsen, Nicoline, & Co., Aktieselskabet. Vild­Jensen og Kleins Kulforretning, Nyborg. 1895; 96. bjerg Sogn. 1904; 223. Jensen & Kristensen. Skjern Sogn. 1900: 124. Jacobsen, P. W., & Søn. 1889: 108. 1901: 189. Jacobsen, S. 1900; 78. Jensen & Langebek l'etersens teknisk-kemiske Jacobsen, S. L., & Co. 1889; 27. 1898; 72, Fabrikker, limiteret. 1890; 25. 1891; 87. Jacobsens, And., Efterfølgere. 1891; 77. 1896; Jensen & Larsen. 1891; 2. 177. 1903; 5, 117. Jensen & Madsen. Rudkjøbing. 1889; 330. Jacobsens, C., Efterfølgere. 1889; 98. Jensen & Møller. 1889; 117. 1898; 158. Jacobsens, Charles W., Efterfølger, Rudolf Sally. Jensen & Paulsen. 1901; 22. 1902; 166. 1903: 1897; 30. 116. Jacobsens, F., Efterfølger ved C. Jacobsen. 1898; Jensen & Pedersen. Aarhus. 1896: 42, 124. 176. Jensen & Pedersen, begrændset. Hørsholm. Jacobsens, H., Sønner. 1889; 265. 1889; 289. Jacobsens, J., Boghandel, AValsteds Efterfølger. Jensen & Petersen. 1899: 74. Herning. 1904; 239. Jensen & Petersen. Fjerritslev. 1889; 360. Jacobsens, S., Sønner. 1889; 20. 1901; 115, Jensen & Staugaard. Aalborg. 1898; 165. 1901: Jacobsen Ellegaard, E. 1899; 21. 28. Jacoby, ]M. L. 1894; 17, 27. Jensen & Søn P. Kold. Løgstør. 1889; 183. Jagtvejens Mølle og Brødfabrik ved Erik Jacob­Jensen & Sønderbv. Hammerum-Giellerup Sogn. sen & Co. 1895; 105. 1897; 5. 1 1902; 143. Jensen & "Wiese. Aalborg. 185)7: 58. Jensen &. Winther. Horsens. 1900; 1(5. 190o: 241. Jensen, Sorensen & (Jo. Troense. 1890; 65. Jensen, A. Odense. 1889: 49. Jensen, A. A. 1899; 180. 1900: 127 (2 Anm.). Jensen, A., tS: A. ]M. l'etersen, Esbjerg. 1895: 8G. Jensen, Albrecht, ('0. 1902: 243. Jensen, Albrecht, Co., .Sigfiied Michaelsens Efterfolger Einar Mollers Vesterbro Filial. 1903: 215. Jensen, Andreas. 1889; 424. Jensen, Andreas, H. J. Creutzs Efterfølger. Hel­singør. 1898; 75. Jensen, Andrew, Co. Odense. 18«9: 314. Jensen, Anna Cliristine. Odense. 1897; 92. Jensen, Anthon, Co. Kanders. 1891 ; 48. 19(KJ: 68. Jensen, Anthon. 1889: 24(>. Jensen, Arnold. 1889: 247. Jensen, Arnold F. F. 1901: 228. Jensen, Axel, & Co. 1898: 192. 18ft9: 174. 1901; 2. Jensen, Brandt & Jensen. Dortlieasniinde. 1902: 253. Jen.sen, C. Kolding. 1898: 31, 189. Jensen, C., Co. 1896: 162. Jensen, C., »It Conip. Aarluis. 1889: 203. Jensen, C. J. 1898: 177. Jensen, C. 8. Viborg. 1889: II. Jensen, C. T., iS: T. Odense. 1889; 317. 1893: 104. 1901; 118. Jensen, C., Th. Petersen. 1902; 146. Jen.sen, Carl. Aarhus. 1902; 92. Jensen, Carl, & Co. 1899: 9(5. 1900; 141. Jensen, Carl F. 1895; 165. Jensen, Chr. Hillerød. 1897; 126, 142. Jensen, Chr. IUngkjol)ing. 1897; 119. Jensen, Chr., & Co. 1889: 125. Jensen, Chr., 97. Jernstoberiet GOflthaa)), limiteret. F'redc'riksberg. 1899; C.l. liXM): 194. Jernstoberiet og Maskinfabriken r>oll)ro, .M Mor­tensen. Odens«'. 1903; .'>4. Jernstoberiet IMionix vi'd K. liansen. Vejle. 1.S90; 10. Jernstoberiet Thy ved M. M. Lund. Thisted. 1900; U. Jerntraaanmark ved C. 1'. Thøger­sen. Frederiksberg. 1903: 217. Jerslev Helium Pastorats Spare-og Laanekasse. Jerslev. 1889: 190. 1891; Ki. J894: 22 02 Aiim.). IJKJO: KJG. Jerslev Maskinbageri, Aktieselskabet. 1904: 157, 19t). Jesj)ersens, Chr. Eftf., A. I'. Nielsen. Roskilde. 1904; 9. Jesi)ersen, Johan. Veile. 18S9; 417. .Jespersen, Johannes. Veile. 1889; 411. Jespersen, 1\, &Co. 1897:3. 1898:106. IKCK); 172. Jes])ersen, O. 1^., & Sønner. 18i»l; 2. Jes))ersen, T.,&(;o. 1889; ^27. 1892; 94. 1903; 2. Jespersens, E, Forlag. 1902: 48. 1904; 108, 189, 204. Jespersens, J. K., F^fterfølger. 1902; 3. Jess, r. F. 1889; 425. Jensen ct Winkel, ]\Iaskinfabrik, Jern og ]\[etal­ støberi i liudkjøbing. 1895; 4ti, 96. Jes.sen &, Olsen. Ivsbjerg. 1896: 30. 1899; 51. Jessen, Ohristo})h. Nakskov. li)00; 11. Jessen, M. 1891; 52. 1896: 163. Jensen, P., Sc Oo. Horsens. 1902: 15. .lessen, Vilh. S. 1889; 31. Jessens, J. W., T.agerier, (Jammelmont. 18i)6; 19. Jettadaiu Fabriker ved H. iiusek. 1889; 425. Jockey-Club ved llarup. 1903: 95. Joelsson & Krasilnikott'. 1898; 72. 1903: 27. Johannessen, S. 1903; 49, 70. Johannsen & Co. 1889: 245. Johansen & Bruun. 1892; 119. Johansen & Møller. 1900: 172. Jobanssen, A. & Co. 1895: 106. Johansen, Chr. 1889: 268. Johansen, A. L., & Søn. Kolding. 1889; 442. 1903; 91. Johansen, Henrik. 1889; 20. 1890; 4. 1896; 116, 127. 1897: 3. 1903: 30. Johansen, J., & Søn. 1889: 246. 1893: 56. Johansen, J. C., Co. i Langaa, Aktieselskabet. 1900; 30. Johansens, L. K.. F'fterfølger, J. B. Jacobsen. Aarhus. 1889: 450. Johansens, Lauritz, Efterfølger. 1889: 99. 1904; 89, 106. Johansens, Oskar, og Olsens Glassliberier og Spejlfabrikker, Aktieselskabet. 1899: 198. Johnsen & Jespersen. 1901: 22. 1902; 246. *Jolinsen & Larsen. 1904; 45, 204. *Johnsen, J. P. Skodsborg. 1889; 282. 1896; 20, 37, 51. 1898; 75. 1899:201. 1901; 23, 41. 1902: 53. 1904; 26. Jolnisen, I. P., Skodsborg Klsedefabrik, Aktiesel­ skabet. Skodsborg. 1904; 26. John.ssen, Jobs. 1897: 195. .Johnsens, C. C. U., Bog-og Papirhandel ved D. J. r>ager. Faaborg. 1893; 59. Johnsens, N., F]fterfolger. 1893; 121. 19C>0: 22. Johnsens, Henning, Isfterfølger. Struer. 1889: 407. Johnsens, S., Skotøjsfabrik, Aktieselskabet. 1902; 52. Joost-Petersen, P. 1896; 4, 99. Jordahn, Frederik. Kolding. 1897; 102. 1898: 123. Jordan, Ivudvig. 1891: 77. Jordenings, J. \V. Enke. 1895: 119. .Iordru[) Sogns og Omegns Brugsforening. 1894 146. 1895; 115. 1896; 157. 1897; 153. 1898 152. 1899; 175. 1900: 151. 1901: 155. 1902 2(X>. 1903: 207. Juel, N. 1901: 20, 115. 1903; 72. 1904; 146. Juhl & Friis. 1889; 38. 1902; 209. 1903; 119. Juhl, IL C. li»03; 136. Junckers, Tb., F^fterfølger. 1898; 71. Junge, P., Chr. Høys Eftfgr. Kingkjøbing. 1904; 38. Junget Thoruui l'astorats Spare og Laane­kasse. 1889: 62. 1890; 44. 1901: 105. 1903: 109. Jungløv, F., G. N. Sommers Efterfølger. Kan­ ders. 1892; 30. Juno, Fabriken ved Olaf Borch. 1903: 6. Justesen, P., & Co. Randers. 1880; 212. 1897: 14. 1899: 209. Jutland Preserved Butter Compan}' ved A. Krannsøe, The. Randers. 1901: 70. Juul Jensen & Co. 1889: 251. Juul-Simonsen, Niels. 1903: 117. Juulmann, C. W., & Søn. 1889: 264^ 424. Juuls, J. C., Efterfølger. Aarhus. 1889; 205. Jyderup Teglværk, Aktieselskab. Jyderup. 1904; 232. Jydsk Adam ved L. Joh. Clausen. Aarhus. 1897; 60. Jysk Agentur og Kommissionsforretning, Aktie­ selskabet. Aarhus. 1903: 150. Jydsk Andelsfoderstofforretning. Aarhus. 1898: 82. 1901: 152. 1902; 179. 1903: 150. 1904; 140. Jysk Andelsselskab for Indkjøb af Foderstoffer. Aarhiis. 1898: 136. Jysk Antikvarboghandel ved V. II. Leth. Aar­ hus. 1903: 39. Jysk Auktions og Kommissionsforretning ved 1. Hansen & Co. Aarhus. 1904: 118. Jysk Ferkvandskultur, Aktieselskabet. Struer. 1904; 61. Jysk-Fynsk en gros Lager i Modevarer, Aktie­selskab i Fredericia. 1900: 33. Jydsk-fynsk en gros Lager i Modevarer, Aktie­selskab. Odense. 1904: 94. Jydsk Gjødnings-og Markfrø-Forretning Aarhus ved O. II. Bærentzen. Aarhus. 1894; 99. Jydsk Ilandels-og Landbrugsbank, Filial af Actie­selskabet Kjøbenhavns Handelsbank. Aarhus. 1891; 97. 1892: 23. 1896; 116,137. 1898:176. 1899: 6. 1901: 57. 1903: 119. Jydsk Humleforretning, Aktieselskabet, Randers. 1898: 49. 1899: 106. 1900: 89. 1903: 131. Jysk Importforretning, Aktieselskabet. Løgstør. 1903: 205. 1904: 58. Jydsk Importforretning ved Axel laind. Aal­borg. 1903: 16. Jydsk Ingeniørkontor ved E. Y. Møller. Aarhus. 1904: 219. Jydsk Kaffekompagni ved Jiist Abildgaard. Randers. 1898: 201. Jydsk Kaffe & The-Depot ved Otto Jensen. Aarhus. 1898; 150. Jydsk Kjole-Klædehus ved Jean Sachs. 1902: 207. 1904: 149. Jysk Kolonial-Forretning, Andelsselskabet. Aar­hus. 1899: 207. 1900; 134. 1901: 68. Jydsk Krydderiforretning, Aktieselskabet. Ran­ders. 1904: 59. *Jydsk Krydderiforretning ved Alfred Hauerbach. Randers. 1900: 68. 1904: 59. Jysk Kød-Import Kompagni, Aktieselskabet. 1902; 78. Jysk Kød Import Kompagni, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1902: 105. Jydsk Landbrugs-Maskinoplag ved H. Tli. Buch­trup. Randers. 1892; 30. Jydsk Markfrøcontoir. Randers. 1889:212. 1899: 16, 87. Jydsk Meieriforsyning ved Fr. "Windel. Aarhus. 1890: 87. Jydsk Olieforretning ved Rosendal. Aalborg. 1897; 39. Jydsk Tricotageforretning ved M. Pedersen. 1893: 78. Jyske Dampvæveriers Udsalg ved Eduard Aggeboe. Odense. 1901; 9. Jydske Forlag, Det — Gyldendalske Boghandel — ved Jacob Hegel. Aarhus. 1902; 40. *Jydske, fyenske og sjællandske m. fl. Fabrikers Udsalg ved P. Jeppesen. Odense. 1903: 183. 1904; 174. Jydske Kalkværker, Actieselskabet De. 1891: 14. 1893: 33. 1894: 68. Jyske Strikkeriers Udsalg ved Knud Poulsen, De. Ringsted. 1898: 180. Jyske Strikkeriers Udsalg, De, ved L. Damgaard Nielsen. Frederikssund. 1904; 193. Jydske Strikkeiiers LTdsalg ved M. Andersen, De, Kailundborg. 1904: 211. Jydske Svineslagteriers Udsalg, Thorsen Nør­ gaard. Frederiksberg. 1900: 160. Jyske Tørvefabriker, De, Gandrupgaard, ved N. P. Larsen & Co. Aalborg. 1901: 134. Jyllands Cykle-Importforretning ved F. Biilow. Aarhus. 1898: 48. Jyllands Kaffe Risteri ved J. P. Christensen. Vejle. 1897: 154. Jyllands Tilskjærerakademi. Vejle. 1894: 25. Jyllands Træstøberi & Stuccaturfabrik ved 'A. S. Thomsen. Aarhus. 1891: 83. Jyllands Vinimport, Aktieselskab. Aarhus. 1903; J50. Jiirgensen & Rasmussen. 1902; 188. Jiirgensen, Paul. 1895: 55. Jiirgensen, Urban, & Sønners Efterfølgere, 1889: 102. 1898: 57. Jiirgensens, C. P., mechaniske Etablissement og Ilumber & Co.'s danske Cyklefabrik, Aktie­selskab. 1896; 128. 1898: 107. 1899; 183. 1900: 175. 1903: 160. 1904: 208. Jiirgensens, Professor, Elektricitets-Aktieselskab. 1904; 128. Jægersborggades Colonialmagasin ved S. Bech. 1904: 204. Jægerspris og Selsø Mejerier ved H, Rasmussen. 1900: 77. Jærnbanens Frugt-og Blomsterkiosk ved C. Wa­dum. 1899: 160. Jøgersens,'N., Efterfølgere. 1903; 117. I.XXX Finnnforlppnolse; Jø—Kaa. Jolincke, t'arl W. 1889: 204. .Jorfjensen &• Andersen. 1897; 158. Jorgeiisen Co. 1904: 8(), 12(5. Jørgensen tS: Co. Assens, 1889: 120. Joryensen iV: Co. Tliislecl. 1889: .'JoO. Jørgensen Clirislensens Maskinsnedkeri. 1901 : 21, 7.^, 192, 194. Jørgensen l.andtveds : 9. 1904: 191. .Jørgen.>: 77. Jørgen.sen, Clir., Co. Krederiksherg. 1904: 90. Jijrgensen, (!lir. iS; Co. Nakskt»v. 18.S9: ii.'{2. 1891 : :io. Jørgensen, Cini.sti'n Onstrnj«. Aarlins. 1904: 117. Jørgen.sen, Kl.s(! »S; Agnete. 1902: 185. Jijrgensen, Km., iV Olsen. 1889: 2(53. Jørgensen, F. .\., iSc Son. Aarhus. 1893: 83, 81. 1904: 9.S. Jijrgen.sen, F. F. ('o. 189(3: lit. Jørgensen, l'rederik, Co. ll<»l>rf). 1.S,S9: 215, 240. Jørgen.sen, (i. II. 1904: 108. Jøigensen, II. Aarhus. 1889: 203. 1895: 32. Jørgensen, Hans. Odense. 188!*: 159. Jørgensen, lians, c*lc Co. 18f((5: 1(53, 17(5. 1899: 14(5. 1904: 229. Jørgensen, Henrik. 189(5: 3. Jørgen.sen, J. Vejle. 19O0: 19. Jørgensen, J., Co. 1889: 39. Jørgensen, J., iV: Co. Odense. li)01: (53. 1!)03: 221. Jørgensen, Jacob. Sieby. 1904; 1.39. Jørgensen, Jens. 1889; 115. 1897: 87. .lørgensen, Jens. Svendborg 1 løniark. 189(5: 180. Jørgensen, Jørgen. 1891 : 25. Jørgensen, K., Co. Ringsted. 18H9: 145. 10; 53. Jørgensen, M. Helsingør. 1889: 140., 1895: 152. Jørgensen, M. S. 1902: 51. Jørgensen, Magda, Sc Co. Rudkjøbing. 1903: 81. Jørgensen, Marius, forlien Jørgen Ravns F^fter­følger. 1894; 17. Jørgensen, Marinus, Aktieselskabet. Esbjerg. 1904; 238. .Jørgensen, .Maitin. 1894; 42. 1895; 4. Jørgensen, N., 04: 125. Jørgensens, Hagbarth, Efterfølger, Petrus Bøggild. 19(M); 155. Jørgensens, J., Trykkeri, .Aktieselskabet. Esbjerg. 1899: JH). Jørgen.sens, J. L., Jernstøberi. Hobro. 1889: 215. Jørgensens, L. P., Efterfølger. Thurø. 1889: 331. Jørgensens, Ludvig, Bogtrykkeri. 1893: 23. 1903; 192, 232. Jørgen.sens, N. IL, I'fterfølger. 1898; 35. Jørgensens, O., Efterfølger ved I«". Jørgensen. 1894: 105. Jørgensens, P., Sønner. Odense. 1889; 159. 1891 : 28. Jørgensens, Rud., F^fterfolger. 1897: 158. Jørgensens, Stine, JOftflg. Aarhus. 1889; (55. Jørgensens, T., F]fterfølger ved J. HofveHierg. 189G. 114. Jørgensens, Th , Efterfølger. 1889: 21. Jørgensens, Th., F]ftf. (Ottesen). Nakskov. 1902: 12. Kaalund & Henrichsen. Kolding. 1889: 415. Kaalunds Sæbefabrik ved IL Chr. Petersen. Kol­ding. 18it9: 72. Kaas & Sørensen. Helsingør. 1889: 140. 1892; 62. 1903: 52. Kaas', A. G., Efterfølger. 1892: 34. Kaas, C., I]ftfl. Aarhus. 1894: 111. 1896: 28. Kaffebazaren ved Helene Andersen. 1904: 128. Kaiieboden, Aktieselskabet. 1902: 184. 1904: 128, 189. Kuft'ebodorne, Aktieselskabet. 1903: 232. Katfebrænderiet Solo ved Thorvald Grønberg. Rønne. 1904: 213. Kaffeforretningen Danmark ved C. Andersen. 1896: 176. Kaffeforretningen Est Est ved Egede. 1901: 128. Kaffeforretningen Fix ved George Hansen. 1895: 164. Kaffeforretningen Hebe ved Paulsen. Frederiks­berg. 1902: 211. Kaffeforretningen »Ilega« ved Anton Petersen. Frederiksberg. 1903: 141. Kaft'eforretningen Hermes ved Sophus Larsen. Frederiksberg. 1894: 128. Kaft'eforretningen Holland ved Carl Tobiesen. 1897: 173. Kalfeforretningen Java. 1889: 28, 29 (3 Anm.). Kaffeforretningen Java ved C. C. Humeus. Frederiksberg. 1902: 26. KafTeforretningen Jægersborg ved Jensen. 1902: 210. Kaffeforretningen Maja ved H. C. Hansen. Fre­deriksberg. 1902: 105. Kaffeforretningen Osborne ved C. Hansen Chri­stensen. 1904: 84. ; Kaffeforretningen Ostindien, F. Wahlgreen. 1892: 12. 1897: 30. .Kaffeforretningen »Prima« ved Johan Holzmann. 1896: 163. J\.aff eforretningen »Tagali ved Chr. Rathcke. 1899: 130. Kaft'eforretningen Tilgiften ved M. Petersen. 1904: 205. ;Kaft'eforretningen »Thor« ved E. R. Hendriksen. 1899: 199. [Kaffehandelen Absalon, Carl H. Sørensen. 1902 244. Kaffehandelen Extra ved P. W. Schousbo. Fre­ deriksberg. 1895: 58. Kaffehandelen Heimdal ved F. Thorup. 1901: 58. [Kaffehandelen Heimdal ved M. Thorup. Frede­riksberg. 1899: 184. [Kaffehandelen Perfekt ved M. F. Langberg. Frederiksberg. 1898: 195. "^Kaffehuset Enestaaende, E. Demant. 1902: 131. 1904: 167.. Kaffehuset Excelsior ved H. Hjeronimus. 1903: 215. å. Kaffehuset »Java« og Odense Smør-og Marga­rineforretning ved Johannes Larsen. Odense. 1904: 10. Kaffehuset Nr. 1 ved Frk. Alma Brandt. 1904: 207. Kaffemøllen, Nyeste Patent Kaffe-Risteri ved Pauline Petersen. Odense. 1901: 147. Kaft'emøllen ved Rasmussen. 1902: 168. Kaffe-& Thedepotet ved H. C. Haagensen. Ny­ kjøbing. F. 1899: 169. Kaffe-og Theeforretningen Kronen ved Chr. Lar­sen. Aalborg. 1896: 169. *Katt'e-& The Forretningen Mercurius ved Rud. Christophersen. 1903: 28. 1904: 148. Kaffe-og Theforretningen Mercurius ved I. Hem­med Nielsen. 1904: 166. Kaffe & Theforretningen »Nørrejylland«, Joh. J. Høstrup. Randers. 1890: 57. Kaffe-og Thehandelen Nørrevoldgade 80 ved P. C. Hansen. 1899: 199. Kaffe-og The-Import ved Christensen. 1904: 189. Kaffe-og Thekompagniet, Aktieselskab. Aarhus. 1900: 87. Kaffemagasinet Ølund ved Anna Hansen. 1904: 149. Kaffe-Petersen. 1902: 103. Kafferisteriet Bønnen ved A. Jiuil Nielsen. Odense. 1903: 13. Kaffesurrogat-Fabriken »Activ« ved H. Eibert. 1892: 107. Kaffesurrogatfabrikken Atlas, limited. Amager. 1894: 31. Kaffesurrogatfabrikken Danmark, Aktieselskab. Hedehusene. 1902: 134. Kagstrup Kalkværker, Aktieselskabet. 1896: 64. 1902: 50. Kaiserlich-koniglich Privilegirte Riunione Adria­tica di Sicurtå, Aktieselskabet. Triest. 1899:4. 1901: 97, 113. Kalckar & van Deurs. 1900: 24. Kalckar, M. N. 1889: 37. 1893: 100 (2 Anm.). Kaikar, Henrik. 1903: 235. Kalkværksgrundene, Aktieselskabet. 1900: 56. 1903: 235. Kali, P. J. Frederikshavn. 1889: 188. 1903: 203. 1904: 12. Kallehave Kjøbmandshandel ved Backe & Biørn. 1893: 6. Kallundborg Actiebryggeri, Actieselskabet. Kal­lundborg. 1889: 153. 1892: 96. 1896: 148. 1899: 131. 1904: 32. Kallundborg Andelssvineslagteri. 1896: 178. Kallundborg Cyclefabrik ved C. A. Brostrøm. Kallundborg. 1904: 49. Kallundborg Jernstøberi og Maskinfabrik. 1899: 131. 1901: 42. 11 Kalhiiidhorg iHciikrain-tS: Udntyrst'orrefning, 1'. JenscMi. 1!)01; 131. Kallundborg Kaffeliandel vod Richard Schou. 1899; 6:-}. KaHniKll)org Maltfabrikor vc<1 Cl MicliaelHens Efterfølger. 1897; 90, 100. 1899: G3, 104. 1902; 107. Knllundborg nye Cycleforretning og Maskinfaltrik ved Jørgensen og Nielsen. 1904; 111. Kallundborgog Omegns Bank, AktieseLskabet. 1899: 24, 63, 149 (2. Anin.). 1901: 79, 103. 1902; 1(»7. 1903: 77, 180. Kallundborg ogOmegns Fællesbageri. 1891; 133. 1892: 108. 1893: 15. 1894; 18. 189;'): 10. 1890; 21, 131. 1900: 98. Kallundborg Paahi-gsforrelning, M. IIannil)al. 1904: 172. Kallundborg Tra-lastbandel, AktieHelskal>et. UM)2; f);-) (2 Anm.). 1903: 101. Kallundborg Tnelastbandel i Likvidation, Aktie­selskabet. 1897: 109. 1902: 55. Kallundborg ITldvare-og (-tarnbandel. 1889; 291. Kalveflode Fabriken Dania ved 11. .1. Hansen & f"o. Aalborg. 1903: 184. Kami)mann & Herskind. 1889: 84. 1JM)3: 95. Kami)mann, Moller & Herskind. Aarhus. 1889; 30H. 1895; 158. 1890; 59. 1904; 198. Karm, K. F. 1902; 5. Kanneworft, L. 1.SH9; 33. 1890; 5, 18. 1904; 20. Kaolin -Industri -Actieselskal) paa Ttornbolm. 1889; 120. 1891: 132. 1902; 101 Kai)pen9, J., Efterfølger. 1H89: 19. Ka})selfa1)riken Danmark red 11. G. Nielsen. Odense. 1894; 142. Kaptajn Ishoys ny Skibstype, Aktieselskabet. 1903; 214. Karby-Hvidbjerg-Kedsted Spare-og I.aanekasse. Hvidl)jerg. 1889; 357. 1892; 111. 1894: 110. 1890; 20, 183. 1897: 183. 1898; 100. 1904; 139. Kareba*k Sogns lirugsforening. 1S89: 302. Kari,se Bog-og I'aj)irhandel, Jobs Andersen. Karise. 1899; ll(j. Karlby Forbrugsforening. 1893:39,95. 1895; 101. 1899; 100. IU02: 124. 1!>04: 101. Karlson, A. 1892; (50. 189S: 73. Karolinekilde. Odense. 1889; 15i). 1904; 10. Karolinekilde. Tlviiil-l'etersen. Nakskov. 1889: 432. Karup Kølvraa Brugsforening. 1900: 101. 1903; 149. Kastoft, A. 1898; 54. Kastrup Bank, Aktieselskab. Kastruj). 1903: 51. Kastrup Forbrugsforening. Actieselska1)et. 1892: 13, 108. 1893: !»0. 1H94; IS. 1895: 43. 1902; 82, 100. 1904; 210. Kastrup Glasværk, Actieselskabet. 1890; 37. 1892: 100. 1898; 74. 19fM): 54, 70. Kastrup Glasværks Spareforening til Alderdoms­forsørgelse. 1889; 285. *Kastruj> ny Colonialbandel, I'. Jensen. 1889; 284, 427. 1902: 82. 1904: 20. Kastrup nye Kolonialhandel, I. P. C. Jensen. 1904: 27. Kastrups, J. J., Efterfølger, C. Chr. Ra.smussen. 1902: 2. Kat})alle, Birgitte Marie Nielsen. Lysgaard By. 1898: 82. Kaufnianns, Emil, Efterfølger, Einar Kiellerup. 1902: 147. Kauth, E., & Søn. Næstved. 1902; 214. Kaysen.s, C. A., Kaffehandel ved Jens Pedersen. Vejle. 1898: 87. Kaysens Efterfølger, Ferd. Hahn, Holstebro. 1895: 22. Kayser, Th, et Co. 1889; 203. Keiilet & Co. 1889; 87 (2 Anm.). 1892: 23. Kehlet, fhv., ved J. Mikkelsen. 1902: 149. Kehlet, Christian F. 1889; 21. Keller Petræus. 1890: 130. 1900: 0. Keller, Joh., & Co. 1889: 122. 1890; 35. Keller, Peter Martinus. Aarhus. 1889; 370. Kellers, P. M., Bogtrykkeri. 1891; 2. Kemp & Lauritzen. 1889: 201. Kerssemakers Rath & Co.s Filial ved A. P. An­ dersen. 1903; 196. Kessel, G. F., ct Augustsen. 1889; 105. Kessners, E., Efterfølger. 1889: 32. Kett, Ludvig & Co. 1889; 243. 1894; 82. Kielberg, L. C., et Co. Frederiksberg. 1889: 278. Kielland, Johannes. 1904; 120 (2 Anm.). Kieme & Theill. 1904; 207. Kier, F. C. Aalborg. 1892; 77. Kierboe, Christian. 1894: 92. 1903: 29, 47. Kierkegaard & Jørgensen. Horsens. 1900: 199. Kiemlf, Marcus, & Co. 1902; 206. 1903; 210. Kierultf, Arnold V. 1889; 248. Kierulff, C. G. Slagelse. 1889; 3(X). Kierultf, L. T., &, Søn. Helsingør. 1889; 140. Kierumgaards, C., F-l'terføIger. Pra^stø. 1898: OO. Kilds Bogtrykkeri. 1890: 90, 130. 19O0: 3. Kiilericii, V., ct Co. 1890: 143, 144. Kikshuset ved Aage Jørgensen. 1904: 109. *Kiks-Hu8et ved Ludvig Hjardemaal. 1902; 185.' 1904: 109. Kinzi 02: 3, 22, 225. 1904; 25. Kjobenhavns Cycle l.ager ved V. C. A. Christen­sen. 18;»G: 1G3. 1899; 181. Kjoljenhavns Cyclelakereri ved Jul. Ifasniussen cSc Jørgensen. 1897; 192. Københavns Cycle Ovn-Lakerings Etablissement, Hans Hansen. 1898; 4. Kjobenhavns Cyclei>umi)efabrik, limiteret. 1896: 162. liK)2; 22, 2<>9. Kjobenhavns Cycle Show, Th. Lijipert. 1895: 24. Kjobenhavns Damehatte-og Modebazar, Actie­ selskabet. 1896: 5. Kjobenhavns Dampkorkvarefabrik. 1889: 269. 1892; 2, 12. Kjobenhavns Dampmøller, Actieselskabet. 1890: 35. 1892; 106. 1896: 145. 1899: 23. Kjøbenhavns Damp-Sav-og Hrændehuggeri. 1889: 123. Kjøbenhavns Damp Sennepsfabrik. 1889; 94. Kjølænhavns Dampsliberi, Staalpolerings-og For­ niklingsanstalt. 1889: 243. 1890: 25. 1902; 51. Kjøbenhavns Damp-Tnedrejeri, Johannes Feter Pedersen. 1893: 121. Kjøbenhavns Danip-Trævarefal)rik. 188f); 122. Kjøbenhavns Dampvaskeri ved Thorsen Jesper sen. 1896; 145. Kjøbenhavns Drivremmefabrik, L. P. Sørensens Efterfølger. 1898: 107. Kjøbenhavns Drops-og Konfekturefabrik. 1889: 113. Kjøbenhavns Drops og Konfekturefabrik ved II. Mathiasen. 1896; 117. Kjøbenhavns Dørgrebsfabrik. 1889: 103. 1894. 127. 1897: 49, 50. 1902; 5(». Kjøbenhavns Dørgrebs og Metalvarefabrik ved Hansen og Søe-Jensen. 1900; 78. 1902: 50. Kjøbenhavns Eddikebryggen ved C. Trange. 1900; 4. Kjøbenhavns Elektropletfabrik, Martin Hansen. 1889; 120. Kjøl)enhavns Emulsions-og Aristopapirfabrik ved ]\I. Abrahamsen og P. Steenbro. 190(); 24. Kjøbenhavns P^mulsionspladefabrik. 1889; 100. Kjøbenliavns en gros Import ved Ed. Jørgensen. 1904: 7. Kjøbenhavns en gros Ligkistelager ved J. Sem ler og L. Chr. Pedersen. 1903; 3'. Kjøbenhavns Entreprenørforretning, Aktieselska­bet. 1904: 47. Kjøbenhavns Etui Fabrik. 1889: 264. Kjøbenhavns Export-Røgeri ved S. Prøvesen. 1897; 18. ^Kjøbenhavns Facondrejeri, Petersen & Sonne. 1902: 76. 1904: 128. Kjøbenhavns Facondrejeri ved G. Sonne. 1904; 128. Kjøbenhavns Farvefal)rik & Papirfarveri. 1889: 124. 1903; 50. Kjøbenhavns Fedtraflinaderi ved Frederik Raa­schou. Glostrup. 1904; 210 •Kjøbenhavns Fedtsmelteri ved Anton Christen­sen, O. Hansen og Vald. Petersen. 1904; 87, 189. Kjobenhavns Fedtsmelteri ved O. Hansen og Vald. Petersen. 1904; 189. Københavns Fileskærpningsfabrik, Aktieselskabet. 1899: 711. Kjøbenhavns Fiskeconservesfabrik ved Fritz Lampe. 1900; 126. *Kjobeniiavns Fjerrenseri. 1903: 139 (2 Anm.). 1904: 66. Kjøbenhavns Fjerrenseri. Aktieselskab. 1904:66. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Aktiesel­ skabet. 1897: 51, 176. 1898: 17. Kjøbenhavns Fodtøjsfabrik ved M. Goldstein. 1889; 445. • 1901: 3, 180. Kjøbenhavns Forniklingsanstalt ved IL Lauritz Rasmussen. 1901: 94. Kjøbenhavns Forsyning med controlleret Mælk ved Boeck. 1894: 127. Kjøbenhavns Forsølvningsanstalt ved IL Lauritz Rasmussen. 1901; 94. Kjobenhavns Fromageri ved Michaeline Jacobsen. 1893; 23. Kjøbenhavns Frugtsaft-Vin-og Conservesfa))rik ved J. Bilsted-Nielsen. 1898; 35. Kjøbenhavns Frysningsselskab. 1897:194. 1898: 18, 143. 1901; 159. Kjøbenhavns Frøkontrol ved 11. Jeppesen. 1891: 88. Kjøbenhavns Fuglel)ur Fabrik. 1889: 39. Kjøl)enhavns Galvaniserings-Anstalt, Marius Pe­tersen. 1901; 2. Kjøbenhavns galvaniske Anstalt ved P. (\ Schou. 1889: 265. Kjøbeiiliavns (Tarii-& ridvaremagasin. 1889: 271. Kjøbenhavns Gasglødelanipe-Forsikringsselskab ved Brødrene Miiche. 1897; 67. Kjøbenhavns Gaslampe-Fabrik, Viggo Jørgensen. 1896; 130. Kjøbenhavns Grnndejerbank. Aktieselskab. 1898; 127. 1904; 66. Kjøbenhavns Gryiunølle ved N. 11. Schmidt. 1896; 114. Kjøbenhavns Gnlvklndefabrik ved C. M. ]\Iadsen & Co. 1896. 98 Kjøbenhavns Handelsbank, Actieselskabet. 1890; 1. 1891; 97 —8 (6 Anm.). 1897; 105. 1898; 90 (2 Anm.). 1904; 105. Kjøbenhavns IIandelsl)anks, Actieselskabet, Filial i Kønne. 1891; 97. 1892; 23. 1898; 106. 1900; 39. 1903; 197. Kjøbenhavns Ilandske-Bazar ved P. Nilsson. 1891; 24. Kjø))enhavns llandskefabrik, Easmussen & Jør­gensen. 1898; 57. 1899; 5. »Kjøbenhavns Hattebasar« ved Sophns Vaupel. 1894; 42. Kjøbenhavns Uavefrøforsyning ved H. Hansen. 1902; 22. Kjøbenhavns Hesteskofabrik, Aktieselskabet. 1901; 115. Kjøbenhavns Hjemmeskofabrik ved S. Petersen. Frederiksberg. 1902; 104. Kjøbenhavns Honninghuus ved C. F. E. Miiller. 1890; 70. Kjøbenhavns Hovsmørelse-Fabrik. 1889; 117. Kjøbenhavns Hvide-Vare-Udsalg ved Fred. Mad­sen. 1902; 246. Kjøbenhavns Høvleri og Savværk, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1897; 70. 1898; 92. 1899:61. Kjøbenhavns Illnstrationsanstalt ved Vald. Wel­ ling. 1903; 50. Kjøbenhavns Import Kompagni, Aktieselskab. 1901: 180. 1902: 79. Kjøbenhavns Import-& Exportforretning ved Caiberg. 1898; 36. Kjøbenhavns Tsforsyning, Aktieselskabet. 1904; 188, 226. Kjøbenhavns Isolerings-Kompagni ved S. Paulsen & O. Jensen. 1898; 36. *Kjøbenhavns Isoplag, Actieselskabet. 1890; 36. 1904; 188. Kjøbenhavns Katfedepot ved Heinr. Kruse. 1894. 138. Kjøbenhavns Kaffehandel ved N. Bach. 1893; 66. 1902; 226. 1903: 6. Københavns Kaffekompagni, Aktieselskab. 1903: 141. Kjøbenhavns Kaffemagasin ved Simonsen. 1897; 139. Kjøbenhavns Kafferisterier, Aktieselskab. 1899; 180. Kjøbenhavns Kaff'esurrogat-Fabrik ved P. B. Kjær. 1892; 34. Kjøbenhavns Kaj>selfabriker, J. E. Wegmann & Co., Aktieselskabet. 1903; 118. Kjøbenhavns Kartoffeilager ved Marinus Falken­crone. 1904; 206. Kjøbenhavns kemiske Fabriker, Aktieselskabet. 1897: 107. Kjøbenhavns Kiks-og Biscuitfabrik ved Daniel Hassing. 1897; 32. Københavns Kjoletøjslager, Aktieselskabet. 1902; 150. Kjøbenhavns Klædeskofabrik ved A. Haagensen. 1903: 48. Kjøbenhavns Kommissions-og Importforretning ved Chr. Rasmussen. 1901; 21. Kjøbenhavns kontante Urtekramforretning ved Oscar Eolff. 1897; 48. Kjøbenhavns Kontant-Forretning ved O. Smede­gaard-Pedersen. 1897: 30. Kjøbenhavns Korn-og Foderstof-F'orretning, Actieselskabet. 1894: 68. 1896; 79. 1897; 69. 1899; 76. Kjøbenhavns Korsætfabrik, Michael Madsen. 1902: 22. Kjøbenhavns Kjødforsyning ved M. J. Strauch. 1893: 66, 68. Kjøbenhavns Kolonialvarelager, Vilh. C. Nielsen. 1900; 127. Kjøbenhavns Korsætrnagasin ved J. P. Wester­berg. 1896; 98. Kjøbenhavns Kreaturtransport ved Nielsen. 1896; 175. Kjøbenhavns Kuff'ert-og Lædervarefabrik ved Karl K. Hartmann. Frederiksberg. 1904: 9. Kjøbenhavns Kulimport, Aktieselskabet. Gjen­tofte Sogn. 1900; 25. Kjøbenhavns Laane-og Diskontobank, Aktiesel­skabet. 1895:38. 1896:177. 1897:48. 1898:35. 1900; 111. 1904; 3. Kjøbenhavns Lampe-og Lysekronefabrik, Aktie­selskabet. 1901; 84. *Kjøbenhavns Lam])e-og Lysekronefabrik ved Georg Hansen & A. Wissing. 1903: 30. 1904; 84. Kjøbenhavns Lampeskærmefal)rik, N. P. Morten­sen. 1902: 210. Københavns Lax-Røgeri Udsalg ved Madsen. 1902; 167. Kjøbenhavns Leervarefabrik. Valby. 1889; 284. Kjøbenhavns Ligkistefabrik ved J, Johansen. 1895: 14. Københavns Linned-Udstyrs Magasin ved J. Pe­tersen. 1902: 226. Kjøbenhavns Læderfabrik. 1889; 268. K,jo1)OiiliHvn.s |jæKtefa))rik vod .1. l'etcrs^en Knus. 1896: 1 14. Kjo})onliavns Malt Kaffe Fal>rik ved Hugo Ber­ner. 1891; 17. Kol)Ciiliavnfi ^lannfaktnr-Kbode-Oplag ved ril. Nathans P^fterfølger, Lauritz Blichfeldt. 1902: 18G. Kjol>cnhavns Manufakturforretning paa Afbe­taling. 18H9; 25. 189C): 2, 4. IH9.S: 10(J, 108. Kjobeiihavn.s Margarinefal)rik , .\klie.scl.»1. Wienberg og 11. K. Jessen. 1899: 130. 1903: 74. 1904; 127. Kjøbenhavns mekaniske Stenhuggerier ved T. M. Wienlterg. 1904: 127. Kjøbenhavns Metalskiltefabrik veurcau. 1889; 2G4. Kjøbenhavns Musikvarehiger ved Olaf Ibsen. 1899; 144. Kjøbenhavns Mælkeforsyning, Actieselskabet. 1889:104. 1893:55. 1897:18. 1901:74,97,162. 1902; 3, 25. Kjøbenhavns Mælkeforsyning, Actieselskabet. Frederiksberg. 1889; 131. 1895; 14. 1902: 7. 1903; 236. Kjøbenhavns Mollestensfabrik, Ferd. .Jensen. 1904: 109. Kjøbenhavns Møllestensfabrik, Ferd. .Jensen. Frederiksberg. 1889; 40, 424. 1898: 192, 196. 1899: 6, 41. 1904: 129. Kjøbenhavns Mørtel-ogKalkværk, Aktieselskabet. 1900; 76. Kjøbenhavns nye Pakkassefabrik ved Fr. Chri­stensen. 1904; 67. ^Kjøbenhavns nye l'akkassefabrik ved N. P. Niel­sen. 1897: 124. 1904; 67. Kjøbenhavns ny Sandkagebageri ved Spiihler. 1902: 49. Kjøltenhavns nye Schweitzer Café og Conditori, Actieselskal)et. 1894: 3, 30. 1895: 38. Kjøbenhavns nye Skotøjsfabrik, Aktieselskabet. 1896: 114, 143. Kjøbenhavns ny Sukkerhuus. 1889; 105. Kjøbenhavns ny Sukkervarefabrik ved Kasni. Kasmu.s.sen. 1890; 111. Kjøbenhavns Nye Tobaks-og Cigarfabrik ved N. P. Hansen. 1896: 115. Købenliavn og Frederiksberg Automobilkompagni, Aktieselskal)et. 1902; 101. Kjøbenhavns Oliefabrik, Aktieselskabet. 1903: 47, 139. Kjøbenhavns Olie-og F'edt-Kompagni. 1889: 38. 1891: 76. 19(X); 36. Kjøbenhavns Omnibuskompagni, Actieselskabet. 1895: 151. Kjøbejdiavns Overstykke-Magasin, J. Nielsen Sneum. 1894; 29. ^Kjøbenhavns Pakkassefabrik, Aktieselskabet. 1899: 58. 1904: 86. *Kjøl)enhavns Pakkassefabrik, Aktieselskabet, Frederiksberg. 1895; 78. 1904; 89. Kjøbenhavns Pakkassefabrik, Chi-. Lind. 1904: 86. Kjøbenhavns Pakkassefabrik, Chr. Ivind. Frede­riksberg. 1904: 89. Kjøbenhavns Pakkeex})edition, Aktieselskabet. 1898; 194. 1904; 227. Kjøbenhavns Papfabrik S. Madsen & Co. 1890; 100. Kjøbenhavns Papirposefabrik. 1889; 249. Kjøbenhavns Paraplyfabrik. 1889; 116. 1897: 173. 1900: 157, 172. Kjøbenhavns Patentbureau, Aktieselskal)et. 1900: 112. 1902: 204. Kjøbenhavns Partivareforretning. 1889: 100. Kjøbenliavns Parti-Auctionsvareforretning ved N. Hansen. 1894; 2. Kjøbenhavns Patentlmrean, Actieselskabet. 1892; 45. 1894; 43. 1896; 34. 1897; 49. 1898; 17(5. Kjøbenhavns l'atent-Kokos-Væveri ved Otto K. Bagger. 1891: 108. Københavns l'avillonbyggeri og Havemobelfabrik fforh. C. INIuxolls Efterfølger, S. Falck), Aktie­selskabet. 1903: 140. Kjøbenhavns Pensel-, Børste-og Gadekostefabrik. 1889: 84. 1899: 3, 4. Kjøbenhavns Petroleuins-Aftapningsanstalt ved Tlans Hansen. 1904; 228. "'Kjøbenhavns Petroleums-Aftapningsanstalt ved S. J. Sørensen. 1904: 189, 228. Københavns Petroleumsforsyning ved II. F. Chri­stensen. 1908: 197. Kjøbenhavns Porcellainsmaleri, Carl Jacobsen. 1893: 3. 1894: 29. 1896: 144. Kjøbenhavns Possementfabrik ved Julius Erich­sen. 1891: 2. Kjøbenhavns private Laanebank, Actieselskal)et. 1890: 82. 1896: 67. 1901: 74. Kjøbenhavns Proppeskæreri. 1889: 39. Kjøbenhavns Protocolfal)rik, M. Kirchheiner. 1889: 424. Kjøbenhavns Renovationskompagni, Actieselska­bet. 1889: 121. 1893: 32. 1899: 127. 1902: 23, 100. 1903: 48. Københavns Røghætte-Fabrik og Lager ved J. C. Frandzen. 1903: 176. Kjøbenhavns Sadelmager-Magasin, Aktieselskab. 1901: 142. 1902: 23. Kjøbenhavns Satliansfabrik. 1889: 251. Kjøbenhavns Sandsementfabrik. 1900: 85. *Kjøbenhavns Sandcementfabrik Filial af Actie­selskabet Aalborg Portland Cement-Fabrik. 1893: 116. 1894: 35. 1904: 156. Kjøbenhavns Sandkagebageri ved O. Andersen. 1897: 30. Kjøbenhavns Schawlsmagasin. 1889: 34. Kjøbenhavns Skibssalgs Bureau ved Charles Ilvilsom. 1897: 124. Kjøbenhavns Skiferlager limit. 1899: 39,129, 144. Kjøbenhavns Skiltefabrik. 1889: 33. 1898: 126. Kjøbenhavns Skiltefabriks Glasskilte-Assurance ved Emil Hansen. 1903: 30. Kjøbenhavns Skiltemagasin ved Axel Andersen. 1904: 20. Kjøbenhavns Skotøjsfabrik, W. Hansen & Co. 1899: 21, 146. Kjøbenhavns Skotøjs-Hus ved Olsen. 1899: 39. Kjøbenhavns Skraatobaks Fabrik ved Carl Jensen. 1899: 22. Kjøbenliavns Sløjdmagasin, R. J. Kinzi & Co. 1900: 54. Kjøbenhavns Smergelfabrik ved Oscar W'eite­meyer. 1891: 99. 1904: 229. Kjøbenhavns Smørdei)ot ved N. C. Nielsen. 1892: 23. Kjøbenhavns Smørforsyning ved W. Hansen. 1892: 107. Kjøbenhavns Smørkompagni ved Brvnoldt & Co. 1902: 103. 1903: 5. Københavns Smør-Komi)agni ved J. Nielsen & Co. 1903: 98. 1904: 84. Kjøbenhavns Sodafabrik ved Fritz Heick. Frede­riksberg. 1900: 143. Kjøbenhavns Spandelager ved A. U. Jersin. 1903: 75. Kjøbenhavns Speditions-& Transport-Kompagni, Aktieselskabet. 1899: 3. 1903: 71. Kjøbenhavns Spillekortfabrik og lith. Etablisse­ment, Actieselskabet. 1896: 128. Kjøbenhavns Spise-og Vandstelsforretning, C. Drewes. 1891: 109. Kjøbenhavns Spritfabriker, Aktieselskabet. 1896: 49. 1897: 140. 1900: 142. 1904: 168. Kjøbenhavns Stearinlysfabrik. 1899: 113. 1900: 143. Kjøbenhavns Stenforretning ved Heyman og Klein. 1903: 138. Kjøbenhavns Stolefabrik, H. C. Pedersens Efter­følgere. 1900: 38. Kjøbenhavns Straa-og Filthattefabrik, Aktiesel­skabet. 1902: 48. Kjøbenhavns Strikkemaskinefabrik ved Jens Sø­ rensen. 1890: 14. Kjøbenhavns Stukfabrik ved H. Garde. 1896: 18. Kjøbenhavns Stukkatur Etablissement ved H. P. Hansen, Frederiksberg. 1895: 137. Kjøbenhavns Sukkervarefabrik ved Axel Miinz­berg. 1891: 87. Kjøbenhavns Svineslagteri. 1889: 96. 1893: 122. 1894: 43. Kjøbenhavns Sæbefabrik, Louis & Holger Han sen. 1904: 168. Kjøbenhavns Sække-Kompagni ved Jørgensen & Co. 1902: 49, 187. Kjøbenhavns tekniskeMaskinhandel ved A. Peder­sen. 1896: 142. Kjøbenhavns teknisk-kemiske Laboratorium, limi­ted, Amager Birk. 1897: 125. Kjøbenhavns Tobaksfabrik ved Carl D. Madsen. 1892: 12. Kjøbenhavns Tricotage Magasin ved V. O. Jessen. 1891: 25. Kjøbenhavns Trælast -Handel, Aktieselskabet. 1896: 163. 1898: 193. 1900: 96. 1902: 131. Kjøbenhavns Trætørringaanstalt. 1889: 123. Kjøbenhavns Træuld-& Listefabrik ved Axel A. Havgaard & Co. 1898: 158. 1900: 109. Kjøbenhavns Tændstikfabrikker og Aktietændstik­fabrikken IVIerkur, Aktieselskabet.Frederiksberg. 1901: 59, 144. 1902: 228. 1903: 76. Kjøbenhavns Tøjsko-Forretning ved Alfred Lieb­mann. 1898: 192. •^Kjøbenhavns Ultramarin-og kemiske Fabrik, Rasch & Co.s Efterfølger. 1900: 4. 1904: 45. Kjøbenhavns Vadsækkefabrik ved (~)arl Hartmann. Frederiksl)erg. 1904: 9. l.XXXVIII Firmafoite5: 120. 1904; !•. Kubeiiluiviis \'are-og ForretniIlgs-^'ejviser ved K. Ros(Mi og Fr. I.arsen. 11)03: lo9. K jol)eiiliaviis N'are-Uabat-Kompagni, .Aktiesel­skabet. lyyb: loH. Kjobenbaviis Vexel-og ()l)ligatioiisl)ajik ved Carlsen. ISitf): 18;'), lait. Kjobenhavns Viiidnes Udstillingslager, Fr. Peter­sen. 1901; 143. Kjobenhavns N'inforsyning ved WullT Nathan. 189(;: 98. Kjobenhavns Viidins ved Jesper Willadsen. 1902; 14«. Kjøbenhavns Vinkonipagni ved l'etersen An­dersen. 1897: !;')(). Kjobenhavns Vognfjederfabrik veil M. C. Soren­sen. 1S90: 110. 1904; 188. Kjobenhavns Vognsinorelse Fabrik veil Ida Ham­mer. 18i»o: 88. Kjobetdiavns Voxdngs-.Magasin. 1889: 102. 1892: 1893; 12. Kjobenhavns \'ridemaskinefabrik ved A. Dolling. 19(M); r)(5. KjobenhavnsViorktojsfabrik vedC.fSprehn. 1897:5. Kjobenhavns Ægforsyning, Carl Bayer. 1901; 74. Kjobenhavnske For.-^tæders Jiank, Aktieselskabet De. 4. 1903; 218. Kjoltenbavnske Haveselskab, Aktieselskabet, Det. 1893: 3. 1894: 4, 104. 1895: Hm. Kjobenhavnske Slagteres Talgsmelteri ved J. C. (1. Howitz, De. 1895: 5(5. Kjobenhavnske So-Assuranceforening (limiteret), Den. 1889: 2<;9. 1891 : 24. 1897:32. 1903: 29. Kjobenhavnske So-.-Vssurance • Forsikring, Den, limiteret. 1904: 3. Kjobmagergades Kaffehandel, Juel Clemmensen, 1898: 174. K.jol)magergades Omnibusselskab, Aktieselskabet. 189G; 35. Kjydvarefa))riken, Aktieselskabet. Odense. 190O: 197. Kjoge Actiebryggeri. 188i): 281. 1890: 2G. 1892: 131. 1897: 33. Kjøge Andelsslagteri. 19((0; 40. Kjøge .Andelssvineslagteri. 1897; 110,177. 1898: IGO. Kjøge I)amj)molle, Aktieselskal)et. 1898: 110. 19(M); 79, 177. Kjøge Kalle-og Thehandel ved I.ars l'eder Lorenzen. 1902: 134. Kjøge Kulforretnijig. 1890: 51, 71. 1900: 194. 1902: 247. Kjøge Materialhandel. 1889: 41. Kjøge ny Katte-og Thehandel ved P. Jørgensen. 1904: 209. Køge nye Kontantforretning ved J. Frederiksen. 1903: 120. Køge Oliemølle. 1903: 180. Køge Oliemølle ved Oscar Holm. Kjøge. 1903: 198. Kjøge Osteforretning ved Hans Jørgen Sørensen. 19(M>; 178. Kjøge Sraørforretning. 1903: 102. *Kjoge Smørforretning ved Otto Hansen. 1903: 237. 1904: 148, 151. Kjøge Smørforsyning ved Jens Carl Jensen. 1899: 185. Kjoge Trævarefabrik, Aktieselskabet. 1904: 180. Kjoge \'ognfabrik og -magasiner ved Johan Pe­ tersen. 1901; 196. Kjøge yl^.gexport ved Hans Jørgen Sørensen. 1<»02: 212. Kjolbye, Theodor. 1890: 09, 70. 1891: 39. 1903: 74. Kjolstatl, Holger. 1901: 19. 1902: 131. Kjong Fal)rik. 1889: 37. 1892: 95. 1902: 180. Kjong Kjobmand.shandel ved J. L. Frigast. 190O; 42. Kjong Sogns Brugsforening. 1903: 55. 1904: 52. Kjong Sogns Sparekasse. 1889: 5. 1892: 03. 1895: 79. 1903; 163. Kjorup, H.,ctCo. 1889: 91. 1891: 107. 1892: 21. 1898: 157. 19(K); 157. 1901: 21. Klagstorp Kalkbrotts Aktiebolag. 1897: 105. 1898: 107. Klakring Samlingshus, Aktieselskabet. Klakring. 1898: 153. Klareljodernos Kulforretning, Aktieselskabet. 1895: 119. Kleftel, Waldemar. 1889: 424. Klein, Charles Conrad. 1889: 108, 110 (3 Anm.). Klein, Em., ct Co. 1890; 82. 1891: 132. Klein, Viggo A. 1900: 7. Kleins Forlag, Camilla Klein. 1890: 70. Kleins, Louis, l^fterfølger. 1889: 240. 1894. 128. 1902; 23. Kleins Kudolph, Efterfølger, Th. Sørensen. 1890; 03. Kleis, Valdemar. 1889; 250. Kleisdorff, ]\I. Randers. 1890; 28. 1900: 18, 149. Klem & Kriiger. 1890: Hl. Klem, Charles. 1897: 105 (3 Anm.), 122, 124. 19(X); 7. Kleinps p]fterfolger, A. Schou. 1890; 103. Klemps, A., Blomsterhandel. 1890; 97, 98, 113. Klenows, W., Sønner. 1901: 77. 1902: 3. Klingberg Krebs, H. 1904: 24. Klingemann, G. & Co. 1895: 107, 118. Klingenbergs ."Manufakturforretning. Odense. 1889: 310. Klingenljergs Mejerindsalg veil T?i. Hansen. Odense. 1900; 61. Klingenbergs Smør-og Ægforretning ved Nielsen & Clausen, Odense. 1897; 9. Klingsey & Levin. 1889; 89. 1890; (j9. 1895; 14. Klingseys, Georg, Kfterfølger. 1900; 54. Klintebjerg Cicliorietørreri, Actieselskal)ot. 1896; 24. Klitgaard, 11., & Co. 1889; 269. 1903; 3. Klitgaard, TI., & Co. Aalborg. 1889; 339. 1903; 185. Klitgaard, Tli. Hals. 1889; 344. Kloch & Børscli. 1900; 112. Kloehs, Chr., Efterfølger, Ole Petersen. Odense. 1903; 183. Klodsemager Gormsens Efterføgere ved Larsen og Jørgensen. Assens. 1904; 113. Klokker, Th., & Co. 1889; 120. 1894; 55. 1900; 5. 1902; 49. ''•Kloster, C., & Co. Odense. 1903; 103, 146. 1904; 30 (2 Anm.). Kloster, Vilhelm. Aarhus. 1901; 13. 1902; 15. Klostergaard, P. C., & Co. Thisted. 1889; 351. *Klottrup & Vestergaard. 1899; 59. 1901; 129. 1904; 3. Klubben, Aktieselskabet. Rønne. 1903; 182. Klædedepotet ved Carl J. Christensen. 1895; 118. Klædefabriken Himmerland, Aktieselskabet. Hobro. 1902; 238. Klædefabrikernes Udsalg ved Philip Hansen. 1901; 96. Klædehuset ved Laurits Jensen. Aarhus. 1904; 159. Klædeskofabriken ved H. Levin. 1893; 66. Knabrostrædes Skilte-Fabrik, Søren Olesen. 1902; 185. Knabstrup Teglværk, Aktieselskabet. 1897; 109. 1902; 152. Knap's, C., Sønner. Silkeborg. 1899; 15, 69. 1903; 226. Knarreborg .Brugsforening, Actieselskabet. 1896 ; 151. 1898; 148. 1902: 194. 1903; 164. 1904; 175. Knaur, Paul. Aktieselskab. 1899: 76. 1900; 158. 1903; 26. Knebel Roelse Sognes Spare-og Laanekasse. 1889; 216. 1894; 64. 1898; 102. 1899; 106. 1904; 120. : »Kneipp-Kaffe Fabriken (Kathreiner's Patent)s> Aktieselskabet. 1897; 30. [Knock, J. E., & Co.s Efterfølgere. 1889; 271. LKnoop, J. P. M., & Co. 1901: 56, 76. [.Knudsen & Carl Verdich. 1895; 119. 1904; 7. IKnudsen & Bertelsen. 1903: 216. IKnudsen & Co. 1889: 269. IKnudsen & Jensen. Kolding. 1894: 66. Knudsen, Andreas, jun. 1897: 193. Knudsen, C. C., & Co. 1898; 51. 1899; 198. Knudsen, C. IL, & Co. Næstved. 1890: 53. 1891: 5. Knudsen, C. J. S. 1889; 271. 1890; 71. Knudsen, Cornelius. 1889: 242. Knudsen, Cort, & Co. 1889; 254. Knudsen, F. L. 1894: 125. Knudsen, Hans. 1889; 263, 424. 1896; 81. Knudsen, J., Aktieselskab. Faaborg. 1902: 215. Knudsen, J. P., & Søn. Horsens. 1889; 374. 1902; 121. Knudsen, Joh., jun. 1889: 249. Knudsen, Jørgen, Vindblæs. 1895: 65. Knudsen, Knud, Actieselskabet. 1893: 56. 1897: 107. 1898: 144. 1903: 129. Knudsen, Knud, Bog-og Papirhandel. 1900; 143. Knudsen, Kristen. Hammerum Herred. 189(5; 173. Knudsen, Laur., Mekanisk Etablissement. 1900; 74. Knudsen, S., & Co. 1889; 114. Knudsens, A., Læderfabrik, Aktieselskabet. Ebel­ toft. 1903: 227. Knudsens, A. W., Efterfølger. 1891; 96. 1892: 118, 130. 1893; 99, 100. Knudsens, Edv. Aug., Efterfølger. 1901: 6. Knudsens, Ferdinand, Efterfølger. 1890: 62. Knudsens, Hans, Jern-o'g Staalvareforretning (Aktieselskab). Svendborg. 1901: 26. Knudsens, K., Efterfølger. 1902; 208. Knudsens, N., Enke. Holstebro. 1902: 95. Knudsens, P., Eftfl. Aarhus. 1900: 167. Knudsens, Peter, Eft'erfølger. 1902; 78, 79. Knudsens, Th., Efterfølger. 1901; 6. Knudsens, Thomas P., Efterfølger ved Vilh. F. Jensen. Herning By. 1903; 90. Knudstrup Brugsforening. Thorning. 1889: 199. 1890: 19. 1891: 32. 1892; 17. 1893: 18. 1896; 12. 1898; 65. 1899; 31. 1900; 66. 1904: 77. Knudtzons Fr. G., Bogtrykkeri ved Fr. G Knudtzon og O. Enevoldsen. 1893: 2. Koch & Vogler. Aalborg. 1889; 177. Koch, J. Chr., Emil Aarsleffs Eftf. Næstved. 1898; 60. Koch, Mathias M. 1889; 32. Koch, N., Aktieselskabet. 1898; 126. i Koch, Theo., & Co. 1889: 112 (3 Anm.). 1896: 4 (2 Anm.). 1898; 72 (2 Anm.). 1901; 57 (2 Anm.). Kochs, O. P., Efterfølger. 1899; 40. Koefoed & Boyes Efterfølger ved Chr. Boye. 1897; 139. I Koefoed & Broe. 1900: 95. 1901: 95. I Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg, Aktie­ 12 selskabet Titan. 1897; 66. 19(J<): 110. 1902; l>26. 1904: 7. Koefoed & Svendsen. Karlebo Sogn. 1892: 14. Koefoed, J. P., & Co. 1002-48, 169. 1904: 66. Koefoed, I. T., Co. (1 Likvidationj. 1904: 22. Koefoeds, J. A., Rfterf. (J. Christiansen). Holbæk. 1902: 54. Kofod, Aug., & Co. 1902: 50. Kofoed, J., & Co. 1889: 122. 1897: 88, 174. Kofoed Larsen, I\ tt Co. Hasle. 1899: 167. 1903: 182. Kofoeds, Tlieodor, Efterfølger, Martin Jensen, Kønne. 1895: 168. Koh-i-noor Fahrrad K.xpeditioii vearekasse. 1889; 416. Kolding Cyc'lelatrer ved Urodrene Christensen. 1896; 45. Kolding I)ainj)-, Tegl og Kalkværker ve Koldingfjords 1 )aniiwkibs.>^el.1 1893; 2. K. k. jniv. Assicurazioni Geiierali i Triest, Aktie­selskabet Det, ojn-ettet 1831. 1897; 174. Firmafortegnelse; Ko—Ko. Kongelige octroierede almindelige Brand-Assu­rance-Compagni for Varer og Effekter, Actie­selskabet Det. 1890; 4. 1891; 52, 108. 1892; 12. 1901; 60. Kongensgades Material-og Parfumehandel ved C. A. Jensen. Odense. 1900; 117. 1903; 183. Kongsbak & Cohn. 1898; 74. Kongsdal Kalkværk, Aktieselskabet. Falslev Sogn. 1904; 221. Konkurrencen ved Alexius Buch. 1898; 156. Konkurrenten, Aktieselskabet. Skive. 1900; 199. Konkurrenten ved M. S. Hansen. Maribo. 1902: 61. Konkurrenten ved A. Jensen. 1895; 118. Konkurrenten ved J. Knudsen. Herning. 1901; 189. Konkurrenten ved Martin Rasmussen. Aarhus. 1897: 184. Konserves-Lageretved A. Chr. Stensen. 1901; 130. Konservesmagasinet Værnedamsvej 9 ved Lau­ rits Madsen. Frederiksberg. 1904; 26. *Kontantforretningen Gotfred Christoffersens Ef­terfølger ved Thorvald Pind. Herning. 1904; 162, 233. Konstant. 1889; 264. Kontantforretningen ved N. P. Plansen. Horsens. 1900; 183. Kontantforretningen ved Jørgen Helbo. Aalborg. 1902; 88. Kontantforretningen ved Andreas Jakobsen. Kolding. 1901; 52. Kontantforretningen ved Carl Jensen. Randers. 1903; 187. Kontantforretningen ved Chr. Jensen. Kalund­borg. 1901; 163. Kontantforretningen, Søren Jensen. Næstved. 1900; 27. Kontantforretningen og JMesenborg ved X. Chr. Rasmussen. Vordingborg. 1904; 134. Kontantforretningen ved C. P. Møller. Maril)o. 1904; 176. ^Kontantforretningen ved Peter Møller. Maribo. 1904: 137, 176. Kontantforretningen ved Thorvald Pind. Her­ning. 1904; 223. ^Kontantforretningen ved N. Chr. Rasmussen. Vordingborg. 1902: 85. 1904; 134. Kontantforretningen Tricot. Slagelse. 1904; 71. Kontant Indkøb, Aktieselskabet. 1901: 143. 1902: 243. Kontant Manufacturforretning, Kallunrlborg. 1895: 91. Kontoret for Fællesindkjøb af undersøgt Markfrø (^Markf røkontoret) 1896: 145. *Kontoret for Fællesindkjøb af undersøgt Mark­frø (Markfrøkontoret) ved Wilh. Schmidt og Carl Maag. 1903: 177. 1904; 45. Kontoret for Fællesindkjøb af undersøgt Markfrø (Markfrøkontoret) ved Carl Maag. 1904: 45. Konvolutfabriken »Danmark«. 1898; 128. Koopmanns, J. D., Svineslagteri i Aalborg, Actie­ selskabet. 1889; 339, 449. 1890: 42, 54. 1891; 125. 1892; 28. 1894; 109. 119. 1895: 31. 1896; 105 (2 Anm.), 169. 1898; 24 (2 Anm.l, 96. 1899; 29, 136. 1902; 88, 233. 1904: 195. Kopp & Clausen. 1889: 423. 1899: 77. 1900: 57, 155. Koppel, Frederik Marius. 1890; 92. Koppel, L. 1889: 246. 1895: 165. Koppel, Marx. 1897: 31. Korch & Co. 1903: 97. Korch, F., & Schou. 1893: 77. 1894; 30. Korch, Lars Frederik. 1891; 25. Korkvarefabrikken Dan, Aktieselskabet. Esbjerg. 1899; 195. 1903; 65. 1904; 38. Korkvarefabriken Dana (Th. Andersen). 1900:128. Korkvarefabriken Danmark. 1889; 27. Korkvarefabriken Jylland ved M. N. Kromann. Esbjerg. 1900: 49. Korkvarefabriken Jylland ved Fritz Schumacher. Randers. 1898: 84. Korkvarefabriken Sjælland. 1889: 246. Korkvarefabriken Skandia ved M. Bjørnsen. 1901: 113. 1902: 188. Korkvarefabriken Øresund ved G. W. Gudbrand­sen. 1895; 118. Korn-og Foderstofkompagniet. Aalborg. 1900: 15. Korn-og Foderstof-Kompagniet. Nordjydsk Af­deling. Aalborg. 1900: 15. Korn-& Foderstofkompagni. Aarhus. 1896: 88. 1897:25(2 Anm.) 66. 1898: 150. 1902; 40, 140. Kornbechs Asfaltfabrik. 1890: 2. 1899; 21. Kornerup & Blads Efterfølger. 1889; 257. Kornerup, Aage, forhen F. Chr. Pio. 1900; 57. Korn-og Foderstof-Kompagniet Nordjysk Afde­ ling. Nørresundby. 1897: 166. Korntørrings-og Oplagsmagasinet i Kjøbenhavn Actieselskabet. 1892; 33. 1897; 105. Korset Bazaren ved Agnes Sørensen. 1903; 72. *Korsetfabriken Løven, Eriksen & Co. 1902; 226. 1904: 127. Korsetfabriken Løven, Carl Flyge. 1904: 128. Korsetfabrikken Royale ved C. D. Willesen. 1896 129. Korsgadens Colonial-og Delikatesseforretning G. Petersen. Nyborg. 1889: 431. Korsgades Kaffehandel ved Valdemar Jensen. 1898; 35. Korsholm Mølle, Actieselskabet. 1892; 112." 1893; 8. Korsør Margarinefabrik. 1890: 72. Korsør mechaniske Fiskenætfabrik, Aktieselskab, 1904: 111. Finiiafortegiielse: Ko—Ki-, Korsor Mejeri vod Tliorvald PedciseTi. Kornør. 1898: KU. Korsør ]MinenilvantlKfal)rik ved C. Petersen. 1902; 9. Korsør Tagpapfabrik & Tjæredestillationsanstalt ved John ]<ørre Nielsens Enke. 1902: 5G. Korsør ridvare-op: Garnhandel. 1889: 298. Kosmos, Aktieselskabet. 1898; 174. 1904: 189. Kostinnernagasinet Falken ved B. G. Wilster. 1904: 24. Kostume-Magasinet ved P. Pedersen. 1902: 243. Krabbe, Lindegaard, N. Thisted. 1898: 1H4. Krag, Chr. E. Kolding. 1900: 203. Krag, II. Næstved. 1899: 132. 1903: 144. Kragelunds, Chr., Efterfølger, Emil Ottesen. Holstebro. 1897; 1()9. Kragenæs Kjøbniandehandel ved F. G. Lund. Kragenæs. 19edericia. 1889: 413. 1896; 187 (2 Anni.). Kragh, Frantz. 1904: 230. Kramer, C. 1894; 114. Kramper, Knd., & Jørgensen. Horsens. 1898: 83. 1901: 125. 1902; 121. 1903: 19. Krandsekagefabriken >Messina<, J. Thuesen. 1895: 74. Krarup Forbrugsforening. 1903: 165. Krarup, Carl. 1894: 3. Krarup, T. F. 1889: 21. Krarups, Chr., Efterfølger. 1889: 22. 1895: 117, 181. Krarups, Thomas, F^fterfølger. 1889: 9(5. Krause, M. II. Frederiksberg. 1901: 181. Kraunsøe & Gylling. Esbjerg. 1894: 134. 1895: 11, 161. Kraunsøe. A. 1898: 157. 1899:21. 1903: 50. Kraun.søe, A., Kanders. 1895: 173. Kravatforretningen F'ix. Otto Andersen. 1904; 108. Kreaturforsikrings-Anstalten >Pan«, dansk Aktie­selskal). 1901: 112. 1902: 130. Kreaturforsikrings-Foreningen for Kongeriget Danmark. 1901; 160. 1902: 77. Kredssparekassen i Vesterborg. 1901: 27. Kridtfabriken Stevns. 1889: 3. *Kringeltorvets Kolonialhandel ved N. K. Søren­ sen. Thisted. 1902; 177. 1904: 33. Kristelig Bogforening. 1892: 60. Kristeligt Dagblad, Aktieselskab. 1899; 40, 129. 1902: 49, 146. 1903: 194, 197. Kristensen, II. C. & Co. Frederiksberg. 1897: 20. 1899: 77. Kristensen, Johan. Viuf. 189(): 173. Kristensen, L. 1899: 21. Kristensen, Ole Karl. Ribe. 1892; 8. Kristianshavns Bornebeklædningsoplag ved S. Schmidt & Co. 1897; 174. Kristianshavns Herreekvipering ved William Christensen. 1896; 5. Kristineberg Fabriker. 1889; 89. Krogh & Dahl. 1891: 87. 1904; 168. Krogh, A., & Co. 1889: 264. 1892; 130. Krogh, Hugo, & Co. 1901: 161. Kroll, Joh. F1 1900: 128, 140, 155. Kroils, I^rnst, Efterfølger. 1889: 425. Kromann & Alstrup, Aktieselskabet. Esbjerg. 1901: 189. 1902: 125. Kromann's, N. M., Fabrikker, Aktieselska}>et. Fis­bjerg. 1899: 174. Kromanns, S. M. Fabriker, Aktieselskab. Sønder­ho. 1898: 188. Krone Magasinet ved II. P. Brøchner. Horsens. 1904: 15. Krone Magasinet ved M. Thorup. 1898; 106. Krone Magasinet ved M. Thorup. Aalborg. 1904; 156. Krone-!Magasinet ved M. Thorup. Aarhus. 1899; 85. Kronmann, C. \V. Nykjøbing F\ 1889: 53. Kronmann, Rudolf, & Co. 1896; 18. 1897: 195. Kronprinsensgades ^laterialhandel. 1889: 24. Kronprinsensgades ny Materialhandel. 1889: 249. Kronprinsensgades Thehandel ved A. R. Hansen. 1902; 51. Kronsell, C. J. 1900: 157. Kruckows Spillekortfabrik, Aktieselskab. 1902; 101. Krull & Jepsen. Assens. 1889; 320. Krumbak, Carl, Co. 1889:38. 1894:2. 1899:3. Krusbjerg ]Mølle, Actieselskabet. Ølgod. 1890: 58. 1896; 29. 1897; 14. 1898: 29. 1899: 35. 1900; 50. 1901; 70. Kruse & Kjær. 1898: 57. Kruse jMeyer. 190(-); 155. Kruuse, (lustav, & Søn. 1889; 23, 1903: 178. Kruse, Herluf L. 1900; 78. Kruuse, Jørgen tS: Co. (^Svenstrup Teglværker Taarnborg Sogn). 1895: 121. Kruuse, Wm. Nyborg. 1891; 44. Kryger, A. F., & Co. 1903: 116. Kryolith ]\line-og Handels-Selskabet, Actiesel­skabet. 1889: 119. 1893: 23. 1897: 31. Krystalhuset, Aktieselskabet. 1901: 96. Kriiger Petersen. 1889: 121. 1897; 123. 1904: 147. Kriiger & Rubow. 1901: 177. 1902: 5 (2 Anni.) 23. 1903: 8, 72. Kriiger, Gustav, Comp. (Odense. 1890: 74. 1901: 148. Kriiger, Ilerni., N. F. Bonnesens Efterfølger. 1889; 34. 1897: 3. 1904: 8. Kriiger, J. 1903: 5. Kriiger, J. C. 1893; 44. 1900; 23 (2 Anm.). Krager, Th. 1889: 111. 1895; 132, 134. Kriigers, C., Tapetfabrik. 1889; 36. 1899: 4. Kriigers, Theodor, Efterfølger, Alfred Bøegli. 1902; 131. Krygers, E. S., f^fterfølger. 1894: 44. Kræmmerhuset ved J. Munk. Frederiksberg. 1901: 22. Krøjgaard, S. Hammerum Herred. 1896; 173. Krøll, Jacob B. 1895: 3. 1901; 180. 1902; 78. Krøncke, L., & Co. 1897; 174. Krøyer, M. 1889: 252. 1895; 24. Krøyer, T. G. Nakskov. 1889; 52. (4 Anm.). Krøyer Christensen. 1897; 194. Krøyers, H. J., Enke Svendborg. 1889: 163. 1893: 48. 1899: 27. Kuhr, James A. 1889: 87. Kul-& Cokes-lmportforretningen »Britannia« Forum Hansen. 1902: 2. Kultorvets Farvehandel. 1889; 105. 1890: 92, 99. Kultorvets Kaffe & Thehandel ved Jul. A. Jør­ gensen. 1899; 76. Kultorvets Klædehandel. 1889; 95. 1898: 36. Kultorvets Vildt-og Fiskehus ved N. Fred. Paul­ sen. 1904: 6. Kultorvets Vinhandel ved P. Sørensens-Enke. 1902; 49, 168. Kultænderfabrikken Phønix, Peter Hansen. 1891; 321. Kundstrup Brugsforening. 1897; 25. Kunst-, Bog-og Merkantiltrykkeri: Lytzhoft- Petersen & Co. 1896: 65. 1897: 88. Kunst Kaffe Fabrikken »Universal« ved Bernhard Philipsen. 1896: 162. Kunst, E., & Reinholdt Nielsens Møbel-Etablisse­ ment. 1904: 45. Kurvemagernes Andelsselskab. 1898; 72. Kvislemark Sogns og Omegns Brugsforening. 1892; 85. 1893: 15. 1894: 19. 1895: 44. 1897:35. 1898:40. 1899:25. 1900:26. 1902:57. 1903; 53. Kvistgaard Fabriker ved Valdemar Jenssen. Kvistgaard. 1898: 161. Kværndrup og Omegns Brugsforening. 1903; 147. Kyster, Andreas å Søn. 1896; 93. Kyster, Andreas, & Søn. Kolding. 1898: 190. Kiihle, T. W. Aalborg. 1889; 8. Kiister, William, & Co., Aktie.selskabet. 1904; 149. Kabler, Carl F. 1898: 143. Købler & Krogh. 1903: 119. Købmændenes Fælleskontor. 1903: 178. 1904: 147. Køhler & Frosts Efterfølger ved Søren Justesen. 1903: 94. Køhler, Carl. 1900; 23. 1902: 3. Køhler, Oscar, Aktieselskabet. 1898; 193. 1900; 75. 1903; 27. Køhne, Viggo, Piano-og Orgelharmoniums Maga­sin. 1896: 144. Kølnische Glas-Versicherungs-Actien-Gesellschaft. 1889; 114 (2 Anm.). 1893; 111, 120. 1895: 76. 1900: 192. Kølnske Ulykkesforsikring-Aktieselskab i Køln a. Rh. 1900; 56. Køng Købmandshandel ved P. Harrekilde. 1901: 165. Køng Sogns Sparekasse. 1894: 72. 1899; 116. Køltzow, H. C. Kallundborg. 1889: 291. 1897: 179. Køltzow, H. C., Karen Lovise Vilhelmine Lewin­sky. Kallundborg. 1897; 178. »Laanebaiiken for Arbejderstanden i Kjøbenhavn og Omegn«, Aktieselskabet. 1896; 64, 128. 1897; 195. Laane-og Spareforeningen for Embeds-og Be­stillingsmænd. 1889:267. 1894:114. 1898.106. 1902: 207. Laane-og Sparebanken i Kallundborg, Actiesel­skabet. 1889; 291. 1890: 15, 93. 1897; 34. Laane-og Sparekassen i Jelstrup og Lyngby. 1899; 170. Laane-og Sparekassen i Kallundborg. 1895: 99. Laane-og Sparekassen i Romdrup og Klarup Sogne. 1889: 9. Laane-, Spare-og Discontobanken i Hjørring, Actieselskabet. 1890; 86. Laane-, Spare-og Discontokassen for Landboere i Omegnen af LJjørring, Actieselskabet. Hjør­ring. 1889; 186. 1891: 57. Laaiiekassen i Kjøbenhavn, Aktieselskabet. 1904: 64. Laasby og Omegns Brugsforening. 1900; 67. La Cour & Tychsens Efterfølger Knud Petersen. Odense. 1891: 43. 1902: 11. Lademann, F., & Th. Frederiksens Tapetforret­ning. 1898: 195. Lady-Bazaren ved Kabler. 1903: 70. La Fonciére, Actieselskabet. 1889; i>6. Lageret, Aktieselskalrøt. 1904: 127. Lakridsfabrikken, Aktieselskabet. 1902: 49. Lama LTldvare Magazinet ved Jacob Christensen. 1902; 103. Lambrethsen, C. J., Frederikshavn. 1889; 34(). Lammefjordens Tørlægning, Actieselskabet, til. 1889; 118. 1904: 20. Landbobanken i Kjøge, Actieselskabet. Kjøge. 1889; 135. 1901: 60. XCTV Firnuifortegn l^anilbobankon i Slagelse, Actie8elHkal)0t. 1889: 147. 1892: 25. 1897: 1(51. T^andboHparekassen i Aalborg. 1889: 178. 1893: 17. 1904: 75. l.iiiulbosparekassen i Aarlm.s, Actieselfjkal)et. 1889: (55. 1902; 217. Landbosparokassen i florsfcns. 1891; 10. 1891:88. 1895: 172. 189G: 171. 190<»; 183. 1902: 140. 1903; 22(5 I.an(ll)os]mrekasNeii for Mariager og Omegn. 1889; ;58(;. 1892:98. 1893:74. 18:>1:78. 1895:101. 189(5: 90. 1897: 117. l.iindbnsparekassen for selskabet. 1889: 212. 1892: 90. 1893: 84. 221, Landbosparekassen for 1900; 13(5. 1903: 228. Randers Omegn, Actie­1890: 97. 1891: 104. 189(5: 13, (j(», 124. 1904: iJibe og Omegn. 1889: 392. 1893:9(5. 1894: 123. 189(5:91. 1897: 187. Landbospa?-eka.».sen for Thy. Thi.stcd. 1901: G6, 15<). 1902: 90. Landl)ospare-Diskontokassen i Iljorring, Aktie­selskabet. 1891: 57, 92. 1.S92: 99. 1893: 93. 1894: 109. 1895: 124. 1899: 170. IIKK): 10(5. 1903: 185. Landl)o-Spare-og Liuinekassen for Vejle Opland. 1889: 233. 1894: 53. 1895: 71. 1901: 35. Landmandsbank, Hypotbek og Vekselbank, D<'n danske, Actieselskab. 188J(: 24(5. 1895: 74. LandmaiKlsforretningen, Carl Miiller. 1892: 47. Landm:endenes Andels-l"iXi)orts Slagteri i Nak­ skov. 1.S9G: 1(57. 189!): (5(5. 190-1: 195. i-ajidsberger Jiiiter. 1889: 35. Landsl)erger, S. 1899: 5. I.anarsen, L. M. 1900: 22. Larsen, Lars. 1889: 21. Larsen, M. A., & Co. Horsens. 1889: 206. 1900: 183. 1904: 198. Larsen, N. F., & Sønners Handskefabrik, Aktie­selskabet. 1897: 3. Larsen, N. P. og G. Frederiksberg. 1892: 3. Larsen, N. W., & Co. 1898; 71. 1899; 60. Larsen, Niels. Ringsted. 1893; 58. Larsen, P., & N. Petersen. 1901: 22. Larsen, Peter, & Co. 1897; 18. 1898; 91. 1899; 113, 128. 1900; 77, 112. 1902; 5. ' Larsen, R. 1903; 97, 119. Larsen, R & Co. 1895; 75. 1897; 31. Larsen, Viggo. 1897: 125. Larsen, W. H. 1902: 22. Larsen, W. 0. 1891; 40, 51. Larsens Kolonial-& Materialhandel. Aalborg. 1899: 101. Larsens Plads, Aktieselskabet. 1902; 205. Larsens, Chr. F., Bog-og Musikhandel. Odense. 124. Larsens, F. Olaf, Bølgedæmperkompagni. 1890; 82. Larsens, Holger, Efterfølger. 1896: 144. Larsens, J., Brændehandel. 1892; 23. Larsens, J. J., Odense-Filial. Faaborg. 1903; 222. Larsens, Jørgen, Skotøjsfabrik. 1899: 3. Larsens, M., Efterfølger. 1894; 42. Larsens, M. A., Efterfølger P. Tang. Horsens. 1904: 237. Larsens, N., Vognfabrikker, Aktieselskabet. 1898; 175. Larsens N., Vognfabriker, Aktieselskabet. Frede­ riksberg. 1897; 20. Larsens, R., Tapetlager. 1903: 233. Larsen Løvtoft & Co. 1901; 128. Lassen, C. F., jun. 1889; 264. Lassen, C. F., Spritfabriken. Gajnmelmønt. 1889; 90. 1900; 24, 110. Lassen, Carl, & Co. Slagelse. 1898; 112. Lassen, Chr. 1900; 6. Lassen, D. J., & Søn. 1889: 244. Lassen, Fritz. 1889: 84. Lassen Hansen. 1889; 248. Lassen Hansens Eftflg., Detailhandler. 1894; 44. Lassen, Harald Haugaard. 1903: 71. Lassen, Harald V. 1895: 14. Lassen, J., & Co. 1889; 117. Lassen, J. M, 1890: 3. Lassen, L. C. Svendborg. 1889: 164. Lassen, Ludvig. Skjelskør. 1902: 172. Lassen, W., P. F. Jeppesens Efterfølger. 1889; 107. Lassen, William Lauritz. Helsingør. 1901; 98. 1902; 171. Latzers, E., Efterfølgere. 1889; 34. Laub, S., & Rist. 1901: 160 (2 Anm.). Laugesen, Jens. Kirkeby. 1896; 173. Laurbergs, J. P., Efterfølger, V. Jensen. Frede­ riksberg. 1897: 6. Laurbjerg Textilfabrik, Aktieselskab. 1902; 238. 1904; 37. ^Lauridsen & Lindberg. \'arde. 1903; 21. 1904: 181. Lauridsen & Lindbergs Efterfølger S. Jensen. Varde. 1904: 181. Lauridsen, Jens, Hjørnholm. 1896; 173. Lauritsen, J., & Co. 1889: 22. 1890; 62. 1893: 78 (2 Anm.). 1898; 109,126. 1899; 129,144,145. Lauritzen, C. P., & Co. 1889; 113. 189(i: 4. Lauritzen, J., Kshjerji. 1(S. Ilor.sens. 1902: 120. I.,auritzen», Eftcril. C. Ma'rHk-.\n(lerHen. liaiulers. 1889: 21.'{. Lauritzent«, .1. T., Kftt-rloiger. Aalborg. 1889: 8. i.aur.sen <.t Andersen, Lunderski)V. Skanderu)i. 1903: 188. Laursen, Carl. 19rugsfor»*ning. 1SM)1: »»9. 1902: 1(>, 2r)2. 190-1: 35. Laxe I'etersen, Aktie.sel.skahet. 1903: 192. Laybourn.s, Lndv., Vareniagasiner, Aktiesel.'^kah. 1902: 51. Lazarus, M. »."t .Tenny. Krederiksl)crg. 1891: 115. Lebahn, Frits, 1889: 259. Lebabns, Frits, Ffierfolgcr 1904: 148. Lebensvcrsicberiings-und Krsparniss-Bank in . Stuttgai-t. 1898: 174. Ledoie Furbrugst'orening. 1890: 93. 1891: 4. 1892: 4. 1893: 4. 1894: •). 1895: G. 189G: G. 1897: 7. Lecrbeclis, L. !>., Kfterfolger. 1889: 3i>. 1896: 129, 142. Leerliois, N., Kfterfolger, M. Ciiristensen. Tbi­sted. 1891 : 31. *Leervad, Vilh., Go., Aktieselskabet. 1904: (I, 109. Lefolii, J. K. r,. 1889:245. 1894:140. 1898:74. 1899: 58, 9G. Legetoj.s-llifset ved Theodor Tliorngreen. 19(.)0: 54. Lebnuinn iJée. 1903: 215, 233. Lelunann Stage. 1889: 107. Lelunann, Paul. 190O: 174. Lehn, N. ct T. Holstebro. 1889: 405. Leirskov Jordrup »Sognes 8])are og Ijaanekasse. 1889: 71. 1891: 49. 1895: 102. 189(J: 18G. 19(.MJ: 137. 1903: 207. "'Leisner & Co. 1901: 9G. 1904: 22. Leiu Cenientstoberi, Aktie.selskab. 1904: 223. Lem med Omegns Lrugsforening. 1889: 3G3. 1892: 40. 1893: G2. 1895: 83. 1897: IIG. 1899: 84. 1903: 225. »Lem iStationsmølle«, Actieselskal)et. 1894: 134. 1897: 15. 1898:30. 1903' 22. 1904: 17. Lem, Veiby og LibmeSpare-og Laanekasse. Lem. 1889: 3G3. 1890: 9G. 1891: 115. 1893: 72. 1895: 99. 1897: 9G. 1900: 30. Lembreclit, C\, ct Co. 1889: 35. 189G: 50. 1898: 57. Lemelie ct Wegmaim. 1895: 74. Lemvig liauk. 1889: 40G. 1897: 188. 1902: 219. Lemvig kontante Manufakturhandel ved Toft Nielsen. 1901: 139. Lemvig Landmandsbank, Aktiesel.skal)et. Lem­ vig. 1898: 189. 1899: 108, 155, 175. Lemvig Maskinstrikkeri. 1893: 40. Lemvig Maskinstrikkeri ved S. Chr. Sørensen. 1893: 85. 1894: 80. Lemvig nye Materialhandel ved Lars Kølhede Larsen. 1899: 125. Lemvigb Co. 1889: 98 (2 Anm.). 1893: 79 (2 Anm.\ 1895: 13 (2 Anm.). Lemvigb-Miiller, Erji.st, Co. 1899: 21. Lemvigii Miiller, J. F. 1889: 21. licndesdorff, K. F. 1889: 110. Lendorf, Chr. H. 1895: 89. Lendum Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 189. Leneth, .1. 1'., Søn. Kolding. 1889: 415. 1903: 209. Lenkewitz, Carl G. 1889: 23. r.eo London. 1904; 43. Lerche & Fabricius, Chr. Jansens Efterfølgere. SjåigeLse. 1902: 9. 1903: 182. Lerche, C. F., Søn. Slagelse. 1899: 1G6. 1901: 99. I.erche, F. C., ct Co. Odense. 1901: 101. 1904: 10. Ler.seygaards Teglværk, limit. Nyborg. 1898: 114. Lerup-Tranum Pastorats Spare-og Laauekasse. Tranum. 1889: 60. 1894: 10, 75. 1896: 86. Lervarefabrikken Danmark, Carl Reffiing. 1901: 22. Lervarefa})iiken (rrondal ved F. A. \'elscho\v. 1903: 49. 1904; 21. Lervarehuset ved S. Schmidt. 1903: 195. Leth, A., Co. 1899: 112. Leth Lang, St. Clemens Kog-og Papirhandel. Aarhus. 1904: 140. Leth, C. A,, Co. 1889: 3G. 1899: 127. Leth, Chrislofter Adolf. 1891: 9G, 122. 1899: 128. Lever, C., Co. 1889: 25G. Lever, C., E. Lakjer. Frederiksberg. 1900: 177. Levig, Max. 1890: 119. Levig, Max, & Co. 1890: 100. 1891: 65, 109. 1893: 13 C2Anm.). 1894: 126. 1896: 81. 1898: 174. 1899: 2 (2 Anm.) 57. 19(_M): 174. 1903: . 160. 1904: 87. Levin & Clausen. 1890: 14. Levin & Salomonsen. 1889: 83. 1898: 56. Levin & Sønners Efterfølgere, Aktieselskab. 1901: 75. Levin, Axel. 1899; 182. 1901: 56. Levin, Axel L. 1894: 57. 1904; 227. Levin, Axel L., & Co. 1894; 68. 1899; 97. 1900; 96. 1903; 138. Levin, Benjamin. Faaborg. 1889; 329. Levin, H., & Steiner. 1894; 138. Levin, Harry. 1889; 257. 1891; 64. 1902; 52. Levin, J. J., jun. & Søn. 1900; 156, 175. Levin, J. M., & Co. 1889; 24. 1904; 230. Levin, Joseph, & Co., Aktieselskab. 1908; 72. Levin jun. & Co. 1889; 270. 1891; 108, 110. Levin, Soph. J. 1898; 142. Levinsen, Henrik. 1889; 109. 1894; 93. 1900. 4, 191. Levinsens, Aug. T., Efterfølger. 1900; 158. Levinsky, M., & Co. 1894; 4. 1904; 2, 108. Levisohn, Axel. 1900; 112. Lcvison, L., Jun. 1889; 23. 1893; 56. 1903; 158. Levison, Wm. 1892; 22, 94 (3 Anm.). 1893; 56. 1895; 115. 1896; 81, 99. 1897:2. 1900:110,126. 1903: 197. Levring & Larsen. Frederiksberg. 1899: 6. 1904: 231. Levring Sogns Spare-og Laanekasse, Actiesel­skabet. 1889; 200. 1891: 58. 1893: 72. Levy jun. & Co. 1892: 94. 1898: 73. 1902; 225. 1903; 5, 27. Levy, J., & Co. 1889; 117. 1890; 70. 1898; 3. 1901; 114. 1904: 24. n.evy. Jul. 1902; 100. 1904; 8. Levysohn & Rasmussen. 1903: 235. Levysohn, Adolph C. 1889; 263. Levysohn, Albert. 1889; 99. Levysohns, Axel, Efterfølger. 1903; 28. Levysohns Broderimagasin ved Mariane Levy­sohn. 1890: 13. Lichts, J. R., Enkes Efterfølger. 1902: 243. Lichtenberg, Th., & Co. 1889; 20. Lichtinger, I. 1889; 2. 1895; 24. 1896: 115. 1897; 158. 1900; 94. 1904; 107. Liebst, P. W. Fredensborg. 1889; 141. Lier, Vald. C., Specialfabrik for Buelami^er. 1901; 94. Lifforsakrings Aktiebolaget Victoria. 1890; 24­ 1893; 100, 101. 1902; 49, 50. Lihme Brugsforening. 1904: 58. Lihmes Pauli, Efterfølger. 1899: 183. Lild Sogns Brugsforening. 1904; 77. Lildholdt, Hugo. 1891; 76. Lille Arden Brugsforening. 1903; 107. Lille Bikube, Den. Halagerlille. 1889; 149. 1894; 59, 107. 1898; 76. 1901: 61, 79. 1902; 152. *Lille Laanekasse, Actieselskabet Den. 1889; 245. 1896: 80. 1898; 34. 1900; 176. 1901; 96. 1903; 195. 1904: 64. Lille Ravnsborgs Kolonialhandel ved J. Pedersen. 1891; 64. 1895; 99. Lille Torvs Hatte & Bundtmagerforretning ved Julius Muchitsch. Aarhus. 1890; 31. Lillenoers Forbrugsforening. 1891: 116. Lillieqvists, J. F. F., Enke. 1900; 142. 1901; 6. Lime Brugsforening. 1889: 441. 1891; 127. 1892; 8. 1893: 19. 1895: 99. 1896: 61. 1897: 96. 1899; 121. 1901; 32, 105. 1904: 37. Limkilde, H., & Co.s Efterfølger, Alfred Olsen. Odense. 1897: 144. Linaa og Omegns Brugsforening. 1900: 88. Linck, Alfr. 1889; 114. Lind og Juhl, Kolding. 1895; 116. Lind, Carl Sophus. Aarhus. 1903; 241. Linds, J. H., Eftrfl., J. G. Lind. Frederiksberg. 1898; 196. Linds, J. P. Madsen, Boghandel. 1895; 24. Linds, Th., Efterfølger (Eckardt & Frandsen). 1896: 130. 1897; 18. Lindaa og Balle Brugsforening. 1904; 180. Lindbak, Carl. Aarhus. 1904: 98. Lindbom, Carl. 1889: 90 (2 Anm.). Lindboms, Carl, Efterfølger M. Lange. 1890; 13. Lindels, C. R., Efterfølger (F. C. Hansen). Nak­ skov. 1893; 7. Lindelse Sogns Andeelsmeieri. 1889: 330. 1896: 181. Lindhard, J. P., & Co. 1889; 109. ^Lindhard Petersen, A. J., & Detlefsen. 1902; 78. 1903: 194. 1904; 105. Lindknud og Omegns Brugsforening, Actiesel­skabet. 1893: 109. 1896: 30. 1900: 187. Lindqvists, Valdemar, Efterfølger. Frederiks­ sund. 1890; 5. Linneballe, Lauritz. Odense. 1900; 162. Linnedforretningen Frieda ved Jacobsen. 1896; 49. Liverpool & London & Globe, Forsikringsselskab. 1891: 65. Liverpool & London Plate Glass Insurance Com­pany Limited, Aktieselskabet. 1900; 77. 1901; 158. Livsforsikringsaktieselskabet »DeForenede«. 1902; 81. Livsforsikrings-Aktieselskabet English & Scottish Law. 1893: 56. Livsforsikringsaktieselskabet Nordpolen. Stock­holm. 1898; 19. 1904: 42. Livsforsikringsactieselskabet Nordstjernen. 1889; 270. 1890; 111. 1896: 129. Livsforsikrings Actieselskabet Thule. 1890; 25. Livsforsikringsbanken Kosmos^ Aktieselskabet. 1902; 207. 13 LivsiorHikriiigsselskubct Kronan. 1903: 196. 1904: 67, 167. *Livsfort3. 1896: 45. 1897: 101. Lobniann, IL Sundbyo.ster. 1900: 98. l.olirer, C. L. 1889: 124. 1893: 2. 1894: 139. 1896; 144. Loli.se Co. 1H97: 19, 29. 190(»: 06. 19(»3: 192. Lolise, Krnst ('., iV: Co.'s Kftert'olger. 1903: 30. Lohses, (L (i., Efterfølger. 1S99: 112. 1903; 29, 47. Lobse.s, IL, liogliamiel ved O. Lfilise. Varde. 189<;: 110. Lolland-Falsters Fornikling.san.stalt ved K. og E Lruun 1896 40. Lolluml-Falsters Kaffe-Tbeliandel ve7: 38. 1899: 20;"). 1902: 113. 1903: 16. Lollands-Falsters Venstreblade, Actieselskabet. Nykjobing p. F. 1893: 48, 10;"). Lollands Spare-og T>aanebank. Nakskov. 1889: 167. 1890:114. 1891:44. 189-1:96. 189;):46. 1900; 12. i.ollantlske Landbostands Sparekasse, Den. Nak­skov. 1889; 332. 1898: 23. 1904: 75. Lollandske .Mejeriers og Andelshaveres Fjelles-Indkjøb. Nakskov. 1901: 6;'). London and Laneashire Fire Insurance Company, Actieselskabet. 1891; (j4. London Assurance Corporation, Actieselskabet. 1889: 255. 1898: 129. >London Guarantee and Accident Company limi­ted«, Actieselskabet. 1893: 77. 1895: 38 (2 Anm.). London Hat Magazine C. F. Jensen. 1899: 6. London House ved Knud Høyer. 1902: 184. >London Newsc. Frederiksberg. 1903: 217. London Flate Glass Insurance Com])any, Limited, Aktieselskabet. 1897: 2. London The-Cojnpagni ved Farver & Bagger. 1902: 40. London The Compagni ved Carl L. Dreyer. 1901; 74, 77. Longbi, Louis, Co. 1889: 100. 1897; 48. Lorange, (ieorge, & Co. Næstved. 1901: 196. 1902: 136, 193. Lorentzen, A., C'o., Aktieselskabet. Hobro. 1900: 18. Lorentzen, IL G. Helsingør. 1902: 28. Lorentzen, O. J., Co. Kolding. 1889: 414. 1899: 176 (2 Anm.). Lorentzens, \"ilh., Ft'terfølger, \'ald. Nielsen. 1903: 71. Lorentzens, Chr., Efterfølger. 1890: 14. Lorenzen, Christian N. Aarhus. 1902: 217. Lorenzens, J. N. P., Efterfølger ved C. C. Jen sen. 1890: 120. Loria, Ludvig. Randers. 1889: 212. I.orilleux, Ch., Co.s Filial ved Paritz Gott .schalk. 1899: 60. Lose, Th., Co. 1889: 24. Lotinga, 15. 1889: 34. 1892: 94. 1902: 149. Lottrup, J. S., & Son. Aarhus. 1889: 203. Lotz, l>r., Co. Skjelskor. 1889: 296. Lotze, (iustav. Odense. 1889: 161. 1893: 104, 123. 1899: 26. Louns Alstrup og Ullitz l'oulums I'astoraters Spare og Laanekasse. Alstrup. 1889: 344. 1892: 67. 1894: 75. 1895: 82. 1899: 152. 1901: 134. 1902: 234. lAicas Schaltz. 1890: 50. 1903: 99. 192. 1904: 67. Ludvigsen & Hermann. 1889: 106. 1892: 47. 1894: 43. 1895: 42. 1899: 21. Ludvigsen ct Schelderup, Christiania. 1896; 169. 1897; 39. Ludvigsen, B. R., Co. 1889; 88. 1895: 57, 88, 89. liUdvigsen, C. Thyge, & Co. 1889: 268. r.,udvigsen, Carl A., Si Co. 1900; 192. fvudvigsen, Martin (Christian. Holstebro. 1903: 243. Ludvigsen, V. & J. 1901: 21. Luftringefabrikken Para ved Fr. Petersen. Frede­ riksberg. 1899: 41. Luftringefabrikken Svalen, Odense, ved Chi'. ]\I. Christiansen. 1904: 136. Lumina, Aktieselskabet. 1899: 58. Lund & Christensen. Viborg. 1890; 8, Lund Engelsteds Efterfølger. 1895: 75. Lund & Helles Margarinefabrik. Esbjerg. 1890: 98. 1892: 115. Lund & Lawerentz. 1889; 91. Lund & Kasmussen, Chr. E. Mortensens Eftflgr. Helsingør. 1899: 98. Lund & Thorsen. 1889: 122. 1895: 132. Lund, C. C., & Søn. Varde. 1889; 393. 1896: 138. Lund, Chr. T., & Co. 1889: 99. Lund Carl. 1889; 11. "^Lund, Carl Christian Adam. 3904: 24. Lund, Jacob. 1889: 84. 1891: 38,40. 1895: 150. Lund, J. Theod. Helsingør. 1889; 140. Lund, K. 1903; 235. Lund, M. M. Kallundborg. 1889: 291. Lund, Mathias Chr. 1893: 2. Lund, Oscar P., & Co. 1892: 60. 1893; 22, 44. Lund, Sophus, & Co. Lyngby. 1889: 185. Lund, Theodor, & Petersen. 1889; 99. 1892; 12. 1893; 13. 1898; 5. Lund, Y. 1889; 253. 1896: 144. Lunds, Carl, Bogtrykkeri. 1889: 111. Lunds, Carl, Fabriker, Actieselskabet. Frederiks­ ])erg. 1889: 130. 1891; 25. 1896: 6. Lunds, J. R., Pariseretablissement. 1893: 44. 1899; 20, 21. Lundberg, S. B., Ebeltoft. 1897: 61. 1901: 170. lAindborgs, A., Søn Alfred Lundberg. 1897: 173. Lundergaards Mose, Aktieselskabet. Lundergaard. 1904; 115. Lunderskov Teglværk ved B. Jepsen m. fl. 1898: 86. 1900; 187. Lundforliuid og Gjerløv Sogns Spare-og Laane­kasse. 1889; 303. 1892; 96. 1895: 92. 1897: 72. 1898: 76. 1903; 163. Lundgreens, P. T., Eftflg. Helsingør. 1902: 54, ].undholm & Jensen. 1889: 126, 425. Lundholm, Frederik. 1889: 258. Lundqvist & Olsen. 1894: 68. Lundsby & Gundorph. 1895: 76. 1897. 4. lAindstedt, P., Valby. 1893: 122. Lundsteen & Nielsaens Efterfølger. 1903: 50. Lundstrøm & Møller. 1904: 6, 87. Lunge, H. C., & Søn. Sorø. 1900; 41. Lunn, Aug., & Co. 1889; 22. 1891; 132. Lunnings, E. ]\I., Efterflg. ved Brødrene Steglich. Kallundborg. 1903: 78. Lunos, Bianco, Bogtrykkeri. 1889:36. 1900: 56. Lunøe, P., & Co. 1892: 23. 1894; 93. Luplau, Fdr. W. 1889: 122. Lykkes, R., Handelsforretning, Aktieselskab. Jjundtang. 1903; 207. *Lykkegaard, Hans Mortensen. Flemming. 1902: 227. 1904: 237. Lyngaa Manufakturhandel ved Pedersen & Co. 1903: 206. Lyngaa Sogns Spare-og Laanekasse. 1893: 68. 1899: 105. 1902: 141. Lyngaa Sogns Spare-og Laanekasse samt Øre. sparekasse for samme Sogn. 1889: 211. 1890: 77. 1893: 63. 1894: 77. Lyngback & Co. 1900; 37, 54. Lyngby KafEe-Magazin ved E. Chr. Dahl. 1902; 81. Lyngby Sukkerraffinaderi, Actieselskabet. 1895: 74. 1898; 16, 106, 157. 1903: 176. Lyngbye, E. Svitzer. 1895; 118. Lyngbyvejens ny Købmandsforretning ved Mag­ nussen. 1901: 2. Lynge, Herman H. J., & Søn. 1893: 13. 1898: 2. Lyngsø, J. Jensen. Viborg. 1889: 11. Lysberg, A. J. 1902: 187, 210. Lysekil ved R. Lykkeberg. 1894; 57. Lysgaard m. fl. Herreders Spare-og Laanekasse (Actieselskab). Levring. 1889: 438. 1891: 115. 1893; 126. 1894: 99. 1901; 151. 1904; 159. Lysgaards Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 62. 1893: 126. 1903; 110. 1904: 117. Liibecker Brandforsikringsselskab, Actieselskabet. 1889; 125. Luders, A., & Go. 1889: 115. 1904: 124, 208, 227. 229. Liiders, H., & Co. 1889: 114. Lutken, J., Frigast & Co. Nykjøbing p. F. 1898: 165. 1899: 136. 1902: 33. Liitzhøfts, Anton Søn. Roskilde. 1904; 131. Læborg Brugsforening. 1898; 202. Lærredsflippen ved E. C. Hansen. 1904; 88. Læsø Spare-og Laanekasse. 1889: 350. 1890: 105. 1891:30. 1892:77. 1894:62. 1895:171. 1898; 117. 1902: 89. Løber, Emil. 1899; 200. Løber, Georg, & Søn. 1902: 25. 1904; 109. Lødderup Sogns Spare-og Ijaanekasse. Fredsø. 1889: 194. Løfa, Aktieselskabet. 1902: 147. Løgstør Byes og Omegns Sparekasse. 1889:183, 434. 1894: 97. 1897: 11. 1901: 103. 1903: 148. 1904; 12, 138. Løgstør Jern-og Kulhandel ved Schiønning og Claudi. 1897: 77, 164. Løgstør Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktiesel­skabet. 1897; 77. Løgstør Læderhandel ved J. Jensen & Sørensen. 1903: 127. *Løgstør Tømmerhandel. 1889: 342. 1892; 65. ' 1898; 116. 1904; 54. Løgstør Tømmerhandel ved L. A. Schiønning, Carl Claudie, L. Møller, P. Kold, I. C. Salve­sen og Nikoline Simonsen. 1904: 54. Lønborg Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 410. 1892; 57. 1898; 189. Løngreen, Axel. Kolding. 1904: 202. *Løngreens, Wilh., Fabriker. Odense. 1898: 9. 1903: 34. 1904: 72. FirniafortcgiielHe; Lø—Ma. JjOiigreeiiK, Wilbeliii, Fal)riker. Aktieselskab. Odense. 1904: 72. Lønqvist, F. Th. 190.'}; 4, 26. Losecke, F., & Søn. 1898; 4. Løsekrauta, Aug., Eiteri'ølgeis Bagerier ved Rudolph Peter Nielsen. Frederiksberg. 1900: 159 (2 Anm.). 1901: (>. Loser, P]. C. 1890; 69. 1902: 4, 208. li)04: 129. Løve Ai)OtheketH Materialhandel ved Vilh. 1. Grøndahl. 1900: 77. Løvengreens, II. P., (iarveri, Aktieselskaliet. Frederi ksljerg. 1897: 20. 1898; 39. 19(.K); 25. 1904: 89. Løvgreen & Wassiuann. 1903: 95. Lovlund og Omegns Brugsforening. 1898; 68. Lovtott, Larsen, & Co. 1904: 124. Løw, B., tVc Søu. 1889; 266. Løwe, Kinar. 1902: 20(>. Lowener, 1)., & Co. 1889; 247. Lowener, V. 1902: 130. 1903: 159. 193. 1IM)4: 67, 87. Lowener, Valdemar. 1891: 63. 1893: 3. 1902: 188, 244. Maale, 8. 1904; 42. Maardt, J. 0.. et Co. 1890 100. 1892; 73. Msuiralet Sogns Sjiare-og Ijaanekasse, Actie­selskabet. 1889; 375. 1890; 45. 1891: 58. 1897: 60. 1899: 10-1. 11M)4: 36. Maekeprangs, C. E., Knkcs Eftf. (B. llaabauge.). Nakskov. 1899: 169. 1901: 102. Mucke}»rangs, M. Chr., Hoghandel. Nykjøbing p. F. 1889: 170. Madsen tS: T. Baagoe. 1889: 96, 97. Madsen & Lofller. 1891; 77. Madsen Pedersens Efterfølger. 1889; 422. Madsen, Kich., & Co. 1904: 124. Madsen & Thomsen. 1897: 4, 176. 1898: 17. Madsen & Wivel. 1904: 2. Madsen, A., & Co., Aktieselskabet. Esbjerg. 1901: 171. Madsen, Carl. 1889; 424. 1894: 92. Madsen, Carl, & Co. Koeskilde. 1889; 41. Matisen, F\ C., & Kich, Nørrebros Isværk. 1889: 139. 1898; 58. 1904; 206. Madsen, Ileiniich. 1889; 95. INladsen, 1. P. 1904; 228. Pladsen, K., & J. Andersen. Odense. 1889; 316 1892; 97. Madsen, Lars, Maler. Bedsted. 1896; 87. Madsen, N. p]. Skanderborg. 1904: 35. Madsen, Otto. 1900: 127. Madsen, S., & Co. 1889: 93. 1903; 215. 1904; 221. Madsen, Th., & Co. Rudkjøbing. 1901: 133. 1903: 222. Madsen, Theodor, & Co. 1889: 90. 1890: 36. 1894: 126. 1904: 86. Madsen, Viggo. Aalborg. 1899: 66. Madsen, F. C., Dampvæveri, Aktieselskabet. Hor­ sens. 1903; 19. Madsens, Fr. C., Eftflg. Vejle. 1904: 183. Madsens, M. D., Efterfølger. 1893: 100. 1897; 68. 1898: 18, 36. Madsens, M. P. Boghandel. 1895: 38. Madsens, Marius, Efterfølger. Odense. 1891: 67. 1897: 112. Madsens, P., Læsteskjæreri. Odense. 1889; 318. Madsens, 1'., Skærvefabrik og Gnisgrav ved Hedehusene. Aktieselskabet. 1904; 48. Madsens, T. C., Dampvæveri, Aktieselskab. Hor­ sens. 1902: 15. Madsens, T. C., Efterfølger. 1899: 144. Madsens, WiUd., Efterfølgere. 1896; 65. 1897: 192. 1898; 91. Maegaard, Rs., ederiksberg-Afdeling ved C. Osterhammel. 1900: 177. »Magasin du Nord< i Hellerup, ved »Reinhard Seifert«. Hellerup. 1901; 78. Magasin du Nords Møbelfabrik og Kunstsnedkeri, Aktieselskabet. 1897; 193. IMagasin du Nords VesterbroafdeUng, F". Peter­ sen. 1889; 91. Magasin du Nord, Vett et AVessels Udsalg ved J. P. Thomsen. Orup. 1903: 53. Magasin du West. 1889; 122. ]\Iagasin du Øst ved Wald. A. Jensen. 1889; 88. Magasin fran(;ais ved Th. Jørgensen. 1892: 46. Magasin Klein, Aktieselskab. 1900: 174. Magasin Manhattan ved P. G. Raahede. 1902: 167. Magasin Morfeus ved Fred. L. Petersen. 1901; 180. Magasin National. 1889 ; 268. Magasin »Old England« ved M. S. V. Kleft'el. 1898: 38. Magasin Orplieum ved J. Wammen. 1890: 25, 110. »Magasin sans gene«, Actieselskabet. 1896; 64. ]\Iagasin St. Petersborg ved C. A. Engstrøm. 1893; 33. Magasin Tip-Toji ved Agnes Danielsen. 1904; 169. Magasin Triumf, ved Marius Christiansen. Aal­ borg. 1904; 195. Magasin Verax ved Carl Petersen. 1904: 67. 3Iagazin Viola, Aktieselskabet. Viborg. 1903; 128. Magasin Vitello ved H. C. Hansen. 1901: 116. Magdalenemøllen ved 1. Jensen. Viby. 1897: 26. ^Magleby Sogns Spare-og Laanekasse. 1892; 110. 1893. 58. 1894: 73. 1899: 9. 1902: 248. 1903; 144. 1904; 173. Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt, Actie­selskabet. Frederiksberg. 1889:132. 1892:74. 1904; 130. JMaglekilde Maskinfabrik^ C. B. Strøyberg, Ros­ kilde. 1895; 16. jMagnus & Co. Frederiksberg. 1894; 5. Magnussen, H. 1903: 159. Magstrædes Dampmølle. 1889: 85. jMablert & Ovesen. Aarhus. 1900; 16. 1904: 159. Major Wright & Co. Helsingør. 1889; 140. Malle Actiemølle. 1893; 116. 1896: 122. Malling Damp-Bødkeri og Savværk, Aktieselska­ bet. 1899; 208. 1904; 220. Malling Dampmølle og Savværk, Aktieselskabet. 1899: 33. Malling og Omegns Aktiebageri. 1901: 48. 1902: 198. 1903; 41. Malling Sogns Forbrugsforening Actieselskabet. 1891:47. 1892:30. 1893:18. 1894:12.1895:10. 1896; 13. 1897; 13. 1898: 12. 1899: 15. 1901: 49. Malling, P. 1895: 5. 1901; 57. Malling, P. Chr. 1903: 216. *Malling, Schmidt & Bech. Kolding. 1902; 127. 1904; 62. Malling Sogns Forbrugsforening. Aktieselskabet. 1904: 99. Malling, William. 1899: 198. Malmstrøms O., Efterfølger N. Olsen. 1898: 55. Malmquist, F., & Søn. 1896: 2, 142. iMaltmøllens Eddikefabrik ved C. Lange. 1892: 47. Mammen & Drescher. 1902: 166. Mammen & Drescher. Aalborg. 1904: 196. Mammen & Drescher. Aarhus. 1896; 75. Manchester Gummi Compagni, Actieselskabet. Frederiksberg. 1896; 146. 1897: 6. 1898: 145. Manley, Emilie, ved F. A. Christensen. Gjen tofte. 1902: 189. Manleys, Emilie, Efterfølger, J. Lindberg. 1902: 206. Mansas, Jakob H., Forlag. 1891; 52. Mansfeld-Biillner & Lassen. 1889: 93. 1900: 95. Manson Cycle Co. v. Hansen Koed. Frederiks­ berg. 1902: 188. Manstrup og Omegns Brugsforening. 1904: 197. Manufactory Pacific, The. 1889: 103. Manufactur-Bureauet ved Carl S. Madsen. 1890: 100. Manufaktur Fabriks Lager og Kommissionsfor­retning ved E. Dan Weibel. Kanders. 1903: 242. Mauufacturconii)agniet Sømod. 1891: 25. Manufakturfabrikernes Udsalg ved M. Mathiasen. Frederikssund. 1897; 160. iSlanufakturfabrikernes Udsalg ved M. Mathiasens Efterfølger Sophus Jøns & Co. Frederikssund. 1904: 70. Manufacturforretningen Union. Kallundborg. 1893: 122. Manufacturforretningen Union ved M. H. Iversen. Kallundborg. 1894; 18. Manufakturhuset ved Vilhelm Christensen. Frede­rikssund. 1904; 210. Manufakturhuset ved Sophus Kjølsen. Aarhus. 1904: 179. Manufakturhuset ved Edv. Orland. Præstø. 1904: 29. Manufaktur-Huset ved Alfred Salling. 1897: 172. Mannfakturhuset Scliiellerup. 1904; 68. Manufakturkompagniet, Aktieselskabet. Odense. 1904: 52, 73. Manufakturmagasinet, Aktieselskabet. 1904; 169. *Manufakturmagasinet ved Th. A. Mariboe. 1897; 32. 1904; 169. Manufactur Monopol ved M. Hogrefe. 1893; 44. Manufaktur-& Trikotageforretningen >Den hvide Flip« i Roskilde ved W. Habersaat. 1902; 170. Manufaktur-Union ved Otto Agerschou. Trane­bjerg. 1904: 152. Manufaktur-Union ved Johannes Bischoff, Silke­borg. 1895; 20. Manufactur Union, Chr. Boas. Stubbekjøbing. 1894: 97. 1895; 63, 94, 95 (9 Anm.). Manufactur Union, Chr. Boas's Eneudsalg (F'ilial), Maribo. 1895; 94. Manufactur Union, Chr. Boas's Eneudsalg i^Filial), Nakskov. 1895; 94. Manufactur Union. Chr. Boas's F'neudsalg (Filial), Nykjøbing p. F. 1895: 94. FinnafortognelHc: Ma — Miuiufac-tur Union, Clir. Bous'h EnfiulHalg (Filial), Næstved. 18!>5: 94. Manufac'tur Union, Clir. Boan's Knoufl8alg (Filial), Saxkjøl)ing. 1895; 1)5. Mannfactur Union, Chr. Roaw's Kneudsalg (Filial), Stege. 1895: 95. Mannfaktnr-Union ved Bodelsen 6i Vejby-Nielsen. Helsingør. 1904 ; 70. Manufaktur-Union ved Brudrene Byl>erg. Aar­hus. 1892:41. 1895: 171 (3 Anni.), 17'2 (4 Anni.). 19(>;}: 205. Manufactur-Union, Brouduin Hillers, Nykjolting p. M. 1895: 15G (2 Anni.) 157 (3 Anm.). ^Manufaktur Union ved Chr. Christensen ct Co. Hammel. 1899: 139. *ManufrtCture Union, Aug. Dreioe. Nyborg. 1893: 59. 1904 ; 215. Mamifakturunion, Aug. Dn-ijjes Kft<'rfølger, Knud C. Knudsen. Nyborg. 1904: 215. Manufactur Union ve; 136. Manufaktur Union ver. 1903: 46. ]\Iathiasen, Anna. Nordby. 1902: 161. INIathiassen, J., & Co. Frederiksberg. 1898; 75. Matthiassen, John, & Edvard Kipp. 1904: 126. : Mathiesen & Holmbom. 1895: 42. 1897; 49. : ^lathiesen & Møller. Skjelskør. 1889: 146. 1892: 14. -IMathiesen, Alex. 1892: 118. ; Mathiesen, Chr. E., & Odewahn. 1902; 26, 209. Mathiesens Planteskole. Korsør, 1889; 298. Mathisen. H., & Co. 1889; 87. 1897; 172. Mathissen & Dittmann. 1899; 59. Matthiassen, John & Edvard Kipp. 1901 ; 158. 1903; 7. 28. Matthiesens, P., Cycle-og ^laskinfabrik i Vejle. 1897: 189. Mauritzen, J. M. 1889; 240. 1895: 89. Mauritzens, Hans M., Sønner. 1904; 189. May, Julius, & Co. 1893; 12. Mayland, C., Aktieselskabet. 1903; 74. Mazantis, Peter, Skilte-og Schablonfabrik. Aktie­ selskabet. Odense. 1897: 56. Mecklenborgske Livsforsikrings-Bank. Schwerin. 1900; 4. 1903: 71. Mecklenborgske Livsforsikringsbank paa Gen­sidighed. 1903: 71. 1904: 120 (2 Anm.). Meding, Carl. Skjelskør. 1899; 166. Medova, The-og Smør-Co. ved J. Vincent. 1898; 54, 174. Medova The-og Smør-Co. ved J. Vincent & Co. Odense. 1901; 63. 1902; 137. Mee.senborg ved Jens M. Jensen. Næstved. 1904; 133. Meesenborgs, M., P^fterfølger ved Lauritz Thone­sen. Aarhus. 1899; 49. Mehls, E., Fabrik. Aarhus. 1889:12. 1900:31. 1903: 19. 1904; 35, 59. Mehlsen, F. H. Struer. 1899; 72. Mehren, E. v. Helsingør. 1889: 140. Meler & Hansens Efterfølger. 1896; 67. Mejeri-Aktieselskabet »Danmarkf. Randers. 1904: 36, 100. Mejeri-Aktieselskabet Pasteur i Odense. 1898; 94, 113. 1902: 11. 1904; 10. Mejeriaktieselskabet Vendsyssel og de forenede Mejerier. Aarhus. 1899; 191. 1902; 35, 235, 236. 1904; 35. Mejeriernes Forsynings-Selskab ved Ole Hansen & Co.. 1896: 162. Mejeriernes Tsforsyning. Brøndshøj Sogn. 1897: 108. Mejeriet Ficaria, Aktieselskab. Vejle. 1901; 173. Mejeriet Flora ved C. Nielsen. Frederiksberg. 1900; 143. , Mejeriet Frijsenborg ved Brødrene Jensen. Ham­mel. 1904: 30. Mejeriet Merkur ved Anderseji. 1902; 210. Mejeriet Mønte Karlo, J. Olsen. 1902; 3. Mejlgades Damp-Save-og Høvleværk ved J. ]\nk­kelsen jun. Aarhus. 1894: 87. Meilsøe, L. 1903; 141. Meirup Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 72. 1892: 36, 69. 1893: 85. 1904; 223. Melbye, William. 1899; 7. 1902; 168. Melbyes, Viggo, Efterfølger Oluf Sidenius. 1891; 39. Molcl.ior, Ad., ct Co. 188f»; 25. -Molchior, (jerson, & Co. 1889; 'J7, 101, 1899: 58, 145. I90:i: 130. Melchior, Joso}»h. 1889; 99. 1890: 12. Melchior, Liidvifr. 1889; 3.'). 1893: 11, 44. 1894; 4. 1890; 80. 1898: 90. 1900-142. Melchior, Martin. 1892: 22. Melchior, Moritz, & Co, 1889: 26. 1892; lOG. 1894: 42. 1898: 194. Melchior, Moses & Son, (i. 1889: 82. Melchiors Efterfølger. 1898: IG. •-Melforretniiigen NorUhor^^ ved C. F. llilkier. 1897: 141. II>04: 23. Mel forret ninjjen Nordhor^r, C. F. Hilkiers Kftor­ folger. 19(>4: 23. Melkontoret ved (xiedecken. Aarhus. 1901: 109. Mels<)n iS: C'o.s Ktljj. Imlehtiver N. (\ Nis.sen), Svendborg. 1895: 9(j. Melsoii, S. Sventlhorg. 1889: 325, 44M. liK)l: 1(;5. Melton (!uhnsee. 1889: 207. Melt/er, 1*. O. 1895: 4. Menck & Co. 1889; 83. Mensing, II. 1899; 145. Menstriip og Uinegns Brugsforening. 15»04: 111. Mentzler, W., Co. 1902; 147. Merkantil-Trykkeriet (.Nktieselskah). Odense. 1899: 80. Merknntil-Trvkkeriet ved Ad. llartnuDin. Odense. 1898; 42. »Mercur«, Aktieselskabet. Assens. 1897: 57. >Merknr«, Aktieselskabet. Ks])jerg. 1899; 35. Mercur ved C. J. liruun. Aarhus. 1903: 85. >Merknr« ved C. K. Christensen. Sindal. 1901; 104. »Mercur« ved Frederik Christensen. Frederiks havn. 1898: 183. Merkur ved Thor Chr. Christensen. Odense. 1893; 59. Merkur ved Ditlevsen. Næstved. 1902; 10. Merkur ved Johannes A. Dolleris. Thisted. 1902; 110. Merkur ved X. 1'. Hansen. Svendborg. 1897; 181. Merkur, F. (i. Herold. lionne. 1901: 118. Mercur ved I-. Jacobsen ».t Co. Odense. 1903: 103. Mercur ved .\dol|)h Jacoby. Aarhus. 1890; 50. Mei'kur, Kjobenhavns billigste UrtekraiiifojTct­ iiing, Amanda Nielsen. 1904: 189. •Merkur, Kjøbenhavns billigste Urtekrainforret­ning, U. Teilnuuin Jørgensen. 1902: 25. 1904: 189. Merkur vod A. Nielson. Thisted. 1890: 20. Merkur vod Anton Nielsen. Tliisled. 18!>6: 153. Merkur ved O. Samson. Aalborg. 1902; 233. Mercur-Bazaren ved J. Christensen. 1890; 05. Merrilds, Aug., Efterf. fP. C. Nielsen). Holbæk. 1903; 77. Mesenborg, Aktieselskabet. Herning. 1904; 239. Mesenborg ved Carl Christophersen. Ringsted. 1904; 133. -Mesenborg ved Peter J. Hansen. Horsens. 1903: 40. Mesenborg ved C. A. Jensen. Silkeborg. 1904: 36. Mesenborg ved Niels Mortensen. Viborg. 1904: 77. Mesenborg ved Miiller. Roskilde. 1904; 150. Mesenborg ved Peder Pedersen. Frederiksberg. 1!»04; 48. Mesenborg ved Østrup Rasmu.ssen. Holbæk. 1904; 132. Mesenborg FleneV)orglager ved Carl Sand. Sorø. 11«)4: 212. *Messenborg ved Fr. Theisen. Vordingborg. 1904: 173, 193. Messenburg-Bazaron det rode Hus ved N. J. Mehl­aen. Vejle. 1903: 190. Messen, Hilligsøe, Køedt & Co. 1889; 32. 1894; 138 (O Anm.). 1895; 4, 5 ^8 Anm.), 40 (14 Anm.), 57, 75, 70, 77 (12 Anm.), 100 i^2 Anm.), 110, 140, 150. 1896; 98. 1897; 48, 141. 1898: 108. 1902: 209. Messen. Aarhus. 1889; 205. Messen ved A. Christensen. Fredericia. 1892:20. Messen i Horsens. 1889: 200. 1893; 38. Messen ved T. Steiner. Frederiksberg. 1890. 120. Messen ved (/harles Hegelund. Frederikshavn. 1893; 18. Messen ved Erasmus Pedersen. Kolding. 1894; 20. "Messen ved O. Nielsen. Midtlelfart. 1904; 30, 130. Messen ved Chr. Schmidt, Nakskov. 1895: o3. ]Messen ved Theodor Simonsen. Nibe. 1897: 77; Messen, Carl Hansens Efterfølger Uothardt Peter­ sen. Nyborg. 1890: 152. Messen, Danmarks forenede Manufacturhandleres Eneudsalg i Runne. 1889; 311. Messen ved Christian Krag, Saxkjøbing. 1895; 30. 1904: 195. Messen ved Ludvig M. Andersen. Silkeborg. 1890. 137. Messen, ved Th. Lauritzen. Slagelse. 1894; 110.' 1902: 108, 192. Messen ved A. Nygaard. Thisted. 1891; 31. j Messen ved Jens J. Jensen. Varde. 1895: 114.i Messen vod C. Krause. Vejle. 1897:28. 1898; 30.' Messens Amagerafdeling ved F. Grugni. 1902:^ 20!». Messens Amagerafdeling, M.Saltoft. Sundbyøster. 1896; 52. 1901: 162. Messens Ene-Udsalg ved Chr, Olsen. Allinge. 1902; 10. -Messens Enendsalg, J., Sv. Federsen. Helsingør. 1897; 160. Messens Eneudsalg i Kallundborg ved Ih-ødrene Meisner. 1896: 118. 1902; 55. *Messens Eneudsalg ved K. Johansen. Middel­fart. 1904: 80. Messens P^neudsalg ved 1*. A. Jørgensen, Ribe. 1895; 146. Messens Eneudsalg ved Jul. Olsen, Sorø. 1895: 79. Messens Nørrebro-Udsalg. 1889; 107. Messens Udsalg for S. Omme og Omegn ved L. P. Jensen, Kirkeby. 1895; 116. Messens Vesterbro-Udsalg ved C. C. Andersen. 1893; 99. 1894; 4. Messerschmidt, C. W. 1895: 118. 1897; 107. Messerschmidts,Emil,Sønner. 1889:120. 1895:41. 1900: 111. Metalvarefabriken »Agon« ved N. Louis Petersen. 1900: 189. Metalvarefabriken Malm ved Rolf Westergaard. Odense. 1904; 73. Metalvare-Fabriken Standard ved J. Hansen. Sundbyvester. 1898: 145. ]\Ietalvarefabriken Victoria, Nicolai Jensen. 1903: 212. 1904; 4. Metz, A. M. 1901: 20. 1903: 242. jNIetz, A. M. Randers. 1889: 67. 1895: 50. Metz, David. 1889: 36. 1904: 21. Metz, Ivan. 1900; 176. Metz, Martin, Aktieselskabet. 1904: 106. j\Ietz, Nielsen & Co. Randers. 1889; 213. Metz, Samuel. 1897: 50. 1901; 40. Meyer & Henckel. 1889; 124, 254. Meyer & Henckels Actieselskab. 1891:1. 1895:88. 1896; 161. 1899: 112. Meyer & Riis. 1899; 56. IMeyer & Schou. 1893; 100. Meyer, A. & H. 1896; 144. Meyer, Amsel J., junior. 1889: 92. 1891: 70. INIeyer, Aug. 1889; 122. Meyer, Axel, & Co. 1889: 86. Meyer, B. 1900: 174. Meyer, C. A., & Søn. Ringsted. 1889: 145. Meyer, C. F., & Co. 1892: 13. Meyer, C. G., & Co. 1889: 111. Meyer, C. J. 1889: 85. 1903: 97, 99. Meyer, Carl F. 1889; 93. 1902: 206 Meyer, Chr. 1889; 117. Meyer, E. 1889: 263. 1897: 192. Meyer, Emil, & Co. 1889: 86. 1899: 145. Meyer, Emil H. 1891: 2, 3. 1900; 127. Meyer, Ernst. 1898: 128. Meyer, F., & Co. 1889: 99. 1903: 213. 1904: 168. Meyer, Fritz. 1889; 251. Meyer, II. Esbjerg. 1896: 125. Meyer, H., & Co. 1889; 27. 1902; 103. Meyer, Holger. 1902; 185. 1903; 192. Meyer, Isidor. 1901; 4. 1902; 78. 1904: 229. Meyer, Julius. 1889; 82. Meyer, Louis. 1894: 68. 1896: 48. Meyer, lAidvig, & Co.s Efterfølger, V. Schwanen­ fliigel. 1900: 143. Meyer, M. 1889; 36. Meyer, M. J. 1889; 84. 1896; 143. Meyer, Martin, & Co. 1889; 21. 1890; 100. 1894: 2. 1899; 20 (2 Anm.), 21. 1901:95 (3 Anm.). Meyer, Mich. J. 1889; 120. Meyer, N., & Co. Horsens. 1904; 160, Meyer, Rud. H. 1900; 127. Meyer, S. N., & Co. 1889: 117. Meyer, S. N., & Co. Næstved. 1900; 180. Meyer, Sally, & Co. 1889: 28, 425. 1891: 39. 1900; 96, 1904; 124. Meyei', William. 1903; 7. Meyers, H., Bogtrykkeri ved Holger Meyer. 1899; 96. Meyers, H. C., Møbeletablissement. 1889: 119. Meyers, J., Enkes Efterfølger. 1900; 39. Meyers, Martin, Efterfølger. Horsens. 1893; 116. Meyers, Moritz, Efterfølger. H. Baumgarten. 1897; 192. Meyeren, Ch. v., & Co. 1903: 232. 1904: 205. Meyling, Carl. Odense. 1896; 23. 1902; 11. Meyling, H., & Co. 1902; 110. Meyling, H., & Co. Odense. 1904; 30. Meyling, H., & Co.s Efterfølger, C. Christiansen. Odense. 1904; 29. Meyling, Holger. Skjelskør. 1903; 33. Meyrup Sogns Spare-og Laanekasse. 1897; 134. Michaelsen & Heinemann. 1889; 100. Michaelsen & Juncker. 1899; 159. Michaelsen, J. C. E. 1889: 245. Michaelsen, M. Randers. 1894; 24. 1895: 21. Michaelsen, M. J. 1889; 102. 1890: 12. Michaelsen, Villiam H. 1900: 193. Michaelsens, C., Efterflgr., Aktieselskab. Kallund­ borg. 1902: 172 Michaelsens, Siegfried, Efterfølger Einar Møller. 1896:116. 1899:40. 1903:137. Michelsen & Co. 1889; 260. Michelsen, A. 1890; 3. 1893; 32. 1902; 207. Michelsen, Chr., Middelfart. 1895; 46. Michelsen, Ferd. 1903: 157. Michelsen, Julius & Holch. Randers. 1896; 171. 1897; 61. 14 Miciielsen, Martin. 140. 11)04: 84. Michelsen, P. 1889: 253. Michelnens, P. T., Efterfolger, \V. Rønne. Kønne. 1891; G. 1901:131. Mi I »oi-tlieasminde« pr. l'idum. 1898; 100. .Midtl(j]lands l)anipskil)sselskab, Actieselskabet. Handlioim. 1889: 334. -Midtsjællands Kni Import i Uingsted ved A. Kiscli, 1901; Cl. •Midtsjieilands .Markfrøkontor i Kingsted ved .\. Fiseh. 190! ; 01. Mikal vetl M. J. M. liiilow. 1899: 75. MikkelH<>Ji C'o. Ilelsingor. 1.SM9; IjO. 1898: 7. Mikkelsen ti liansen. Ilelsingor. I8(S1>: 110. 1.S98:7. 1895: 59. -Mikkelsen, Joliainies. 1899; 113. Mikkelsen, M. P. .M. 1904; 84. -Mikkelsen« JernHtø})eri og Maskinfabrik, Aktie selskabet. Assens. 15(04; 233. Militiere Ki:«!defal)rik, Den. Usserød. 1890: 27. .Mimosa verikkeii .Aktiv, Aktie.S('l.sk:i])et. Skive. 1903: 224. Minoralvan(lsfal)riken Assens, Aet ieselskabet. Assens. 1K92: 122. 1900; 11. -Mineralvandsfabriken A-\ellinns, K. Tliomsen. Nakskov. 1893: 27. Mineralvandsfabriken Charlottenlnnd ved C. F. Schrøder. 1902: 18G. Mineralvandsfabriken Cito, P. Hansen & Co. Ny­borg. 1890; 42. 1902; 112. Mineralvandsfal)riken Echo. 1889; 204, •Mineralvandsfabriken Fortuna ved S. P. Lanr­sen. Aarhus. 1901; lOG. Mineralvandsfabriken Frederiksl)org ved V. .Jør­gen Leopold. 189G; 49. Mineralvandsfabriken Frederikskilde. Fredericia. 1889; 414. -Mineralvandsfabriken Helge ved H. -Madsen. 1903: 27. Mineralvandsfabrikken Kjerteminde og Heino Gads Ølbouteillering. Kjerteminde. 1889: 322. Mineralvandsfabriken >Kjøbenhavn«, S. Grøn. 1895; 107. Mineralvandsfabrikken Najaden ved P. A. Frei­lev jun. 1903: 17G. •Mineralvandsfabriken Ne])tun ved Warming, Petersen, Hansen, Aschhmd og Lansen. Odense. 1889; 430. 19(J4: 10. Mineralvandsfabrikken Odder. Odder. 1892: 102. Mineralvandsfabriken Prima. 1889; 248. •Mineralvaudsfa))riken »Sjælland ved Brnun, Hol­ bæk. 1904: 70, 132. -Mineralvandsfabrikken »Sjælland ved Diirkop og II. P. Nielsen. Holbæk. 1904; 132. •-Mineralvandsfabriken Sjælland ved Limlholt. Holbæk. 1893; 122. 1904; 70. Mineralvandsfabriken Skjold ved R. Petersen. Odense. 1899: 2G. Mineralvandsfabriken St. Hanskilde ved S. A. Larsen. Slagelse. 189G; 179. .Mineralvandsfabriken St. Knnd. Odense. 1889; 315. 1904: 10. Mineralvandsfabrikken Stevns ved Lanrits Niel­sen. Storehedinge. 1897; 127. .Mineralvandsfabrikken Svanen ved H. l'edersen. Frederiks])erg. 1898; G. Mineralvandsfabriken Thor. Aarhus. 1889; 3(>7. Minerve, La, i Liege, Aktieselskalæt. 1903: IGO. Mini, Jacob, Sønner. 1889; 107 (2 Anm.). Miramara, Aktieselskabet. 1901; 190. Missionsbasaren, Actieselskabet. 1890; 13. Missionstrykkeriet (ved J. Fisclunann). 1892: 34. jMit-und Riick-Versicherungsge.sellschaft Kosmos, On Hamburg), Aktieselskabet. 1897: 192. 1898; 34. 189it: 144. (2 Anm.). 1900: 192. >.Mjølner<, Dansk Livsforsikrings-og P>ornefor sikringsselskab. 1899; 9G. IModebasaren ved llolga -\ndersen. Odense. 1899: 80. Model)azaren, Nørregade, Skive, C. G. C. I larm­sen. 1901; 104. Modeforretningen »Fix« ved 11. Behrens. 1904; , 187. . Modehuset ved Viggo Ross. 1904: G4. Modemagasinet Fin, A. P. Wass & M. T. Kro- niann. 1904; 191. j Modemagasinet Moderne ved 11. Christensen, j 1904; G8. ] Moderne Hjem ved G. Huld. 1902; 186. Modeweg, I. C. & Søn, Aktieselskab. 1895: 41. 1899; 200. 1900: 76. Moegaard, W. R., & Co. Aarup. 1889: 324. Mogensen & Deseaus Væverier, Aktieselskabet. Odense. 1902: 110. Mogensen, Alexand. W., & Rieffestahl. 1892: 107. 1893: 88. 1894: 56. INIogensen, Alexand. W., Xylolithforretning. 1889: 444. jSIogensen, F. 1901: 5. INIogensen, Herm., & Co., forhen W. E. Geddes Bomuldsvæveri. 1904: 125. ^logensens, Bertel, Kaffehandel ved S. Hansen, liertel Mogensens Efterfølger. Aarhus. 1904: 117. Mohr & Co. 1900: 173. INIohr & Weien. 1891: 77. 1898: 91. •"Mohrs Margarineoplagved H. P. Hansen. Odense. 1900: 62. 1904: 52. INlohrs Margarineoplag ved Th. Henrichsen. 1898: 193. 1900: 55. "Mohrs Margarineoplag ved Th. Henrichsen. Aar­ hus. 1899: 32. Mollerup og Omegns Brugsforening. 1897: 202. Mollerup, Ferd. 1889: 121. Mollerup, K., & Co. 1901: 58. 1904: 105. ^Mollerups, C., Maskinfabrik ved Thomas P. Molle­ ru]). Esbjerg. 1903: 113. IMollerups, Ferd., Efterfølger, Carl Funch. 1897: 67. 'Monime, C. J., & Secher. Grenaa. 1889: 214. 1895: 127. :\Iomme, K. C. 1889: 92, 250. 1892: 72. IMommes, K. L., Efterfølger. 1889: 110. Momtofts, G-, Eftflg. Thisted. 1889: 351. Monies & Andersen. 1900: 127. 1902: 147. Monies, S., & Co. 1889: 91. iMonopol ved Johs. Larsen. Odense. 1903: 183. , IMonrad, 1)., & Co. 1889: 101. 1900: 155, 158. Monrad, L. M. 1898: 72. INIootcy-Depot og Persca 5-Depot ved Niels Niel­ sen. 1902: 150. Moresco, J., Aktieselskabet. 1900: 75. Moritz, N. J. 1903: 6. INIoritzon, L. M. 1893: 23. 1902: 167, Morris Packing Company ved Conrad Bang. 1904: 186. jVIorsø Bank, Actieselskabet. Nykjøbing, Mors. 1889: 353 (2Anm.). 1893:125. 1895: 9. 1897: 130. 1904: 218. Morsø Dagblad, Actieselskabet. Nykjøbing p. M. 1896: 183. Morsø Zink-og Metalstøberi, Aktieselskabet. Nykjøbing M. 1898: 97. Mortensen. Hammerum. 1896: 173. Mortensen & Duelund. 1903: 139. Mortensen & Galster. Nørre-Sundby. 1897: 78. Mortensen og Madsen, Valby Jernstøberi. 1900: 160. Mortensen & Pedersen. Nykjøbing p. M. 1897; 149. Mortensen, C., Aktieselskabet. 1903: 215. Mortensen, C. A., & Comp., lithografisk Etablisse­ ment og Æskefabrik. Odense. 1889: 160 (2 Anm.). Mortensen, Chr. E. Frederiksberg. 1902: 228. Mortensen, Jens, Kontantforretning. Hjarup- Vamdrup. 1903: 113. Mortensen, Joh. K. Aarup. 1898: 163. Mortensen, Jul., & Co. Holbæk. 1902: 8. Mortensen, Julius, & Co. 1902: 225. Mortensen, Lauvritz, Aktieselskabet. 1903: 234. Mortensen, Martin Peder. 1901: 176. Mortensen, Max, & Co. Odense. 1899: 150. *Mortensens, Chr. E., Eftf., Aktieselskabet. Frede­ riksberg. 1903: 180. 1904: 170. Mortensens, H., Enke. 1901: 143, 160. Mortensens, Hans, Efterfølgere. 1902: 210. 1903: 214. Mortensens, N. P., og Jørgensens Fiskeforretning. Mou. 1899: 190. Morthensen, Michael. Løkken. 1889: 349. Motorbaadedrift i Lillebelt, Aktieselskabet for. Middelfart. 1901: 64. Mortorcycle-Import-Kompagni, Anton Hansen & Co. 1904: 8. Moses & Søn, G. Melchior. 1896: 99. Mosmagasinet ved Andersen. 1904: 204. Mosolff, Th. 1903: 117, 118. Motorfabrikken Chic, Aktieselskabet. Hillerød. 1903: 219. Motte, O. L. de la. 1900: 7, 36, 37. Mottlau, Emil. København, L. 1897: 18. Mottlaus, Aug., Træskæreri. Aktieselskabet. 1897; 157. Mou Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 341. 1896: 41. 1897; 182. 1899: 190. Mouritzen & Holm. 1904: 67. Mouritzen, Anna. Præstbro St. 1904: 55 (2 Anm.). Mouritzen, Carl. 1903: 158. Mouritzens, P. J., Efterfølger. Ølgod. 1900: 33. Moyel, Vilhelm. 1898: 16. 1899: 5. Mullerup Teglværk ved H. H. Schou. 1900: 80. Mumm'& Zaums Filial, Th. Lassen. 1893: 23. 1899: 3. 1902: 186. Munck, Chr. 1892: 119. Munck, Chr. A. 1889: 267. Munck, Frits Ludvig Christian. 1891: 38. Munck, H., & Co. Hasle. 1890: 74. 1891: 67. Munck, N. F. 1889: 20, 424. 1895: 89, 164. 1899: 76. 1900; 5. 1902: 79. Muncky, K., Efterfølfjer A. V. K. Nielnen. 181)0: 110. Munk, II. & Co., Hasle. 1895; 61. Muiikel)jcr0; 82. 1902; 136. 1903: 55, 103, 201. 1904: 73. Munklinde og Omegns Brugsforening. 1896: 158. 1903: 67. 1904: 101. Munksgaard, A. P., Jacob Andersen & Co.s Efter­ følger. Aalborg. 1.^90: 124. 190<>: 13. Munksgaard, Einar. 1S91; 65. 15M)2: 168. Munthes, Axel, Efterfølger, V. Sørensen. 1898: 18. ­ Murersvendenes Aktieselskab for Tdførelse af Murerarbejde. 1899: 144. 1901; 97. 1902: 102. Mutual Reserve Eife Insurance Company. 1902: 222. Muus, F,., & Co. 1889; 258. 1893; (56. Muus, Elias B. Kjerteminde. 1889: 322. 1893: 70, 81. 1894; 130. 1897; 128. 1901: 63. Muus, Pollas B. Odense. 1889; 317, 321. 1893; 70. Mygind cS: Bendixen. 1889; 265 (2 Anm.). Mynster, J. P., Aktieselskabet. Huds Vedby. 1902; 247. Muller Tønnesen. 1895: 56. 1903: 179. Miiller, C. E.. & Co. 1901; 112. Muller, H. A. Koskilde. 1892: 95. Miiller, Julius, & Co. 1889; 23. .Miiller, M. A. Ruskilde. 1891: 15. Miiller, O. V., & Co. 1889: 116. 1S90: 25. 1894: 29. Miiller, P. A. E. 1889: 21. 1903: 99. Miillers, C. E., Efterfølger. Kolding. 1889: 234. Miillertz, Adam. 1894; 139. 1896: 65. Mælkeforsyningen Danmark, C. Jensen. 1896: 143. Mælkeforsyningen Pasteur, Aktieselskabet. Fre­deriksberg. 1897: 21. 1898: 92. 19*00; 129, 177. Mælkeriet ICnigheden, Aktieselskabet. Frederiks­berg. 1897; 33. 1898; 6, 92, 196. 1899; 98. 1900; 159. 1902; 104. 1903; 217. 1904; 208. Møbelforretningen Mekka ved Hansen og Niel­ sen. 1901; 38, 142. Møbelhuset ved P. Nielsen. Slagelse. 1904: 213. Møns Bank, Aktieselskabet. 1902; 230. Møens C%)ntant j\Tanufactur Forretning ved Carl Hansen, Stege. 1895; 44. IMøens Discontobank, Actieaelskabet. Stege. 1889: 153. 1892: 121. 1902; 85. 1903; 79. Møens Flint-Export ved P. G. Vallentin & ('o. 1899: 5. Møens Spare-og Laanebank, Stege. 1889; 153. 1890: 73. 1891: 80. 1898: 76. 1901: 165. 1904: 173, 233. Møens Stenminer ved P. V. Fournais. 1900: 117. 1902; 230. Møens Teglværk, Aktieselskabet. Stege. 1898: 77. 1899; 8. Møens Trikotage-ogGarnforretning ved P. Kristen­sen, Stege. 1892: 25. Møens Tømmerhandel, Actieselskabet. Stege. 1889: 307. 1899; 9. Mohl, N. F. Vejle. 1889; 234. 1903: 23. Molgiuml, Claudine. Ringkjøbing. 1898; 203. Mølgaard, J. B. Ringkjøbing. 1896: 62. 1899; 17 (2 Anm.). 1903: 113. Møllegades Høkerhandel, Aktieselskab. Skive. 1900: 182. Moller & Christensen. Aarhus. 1889: 369. 1898; 12. Møller & Co. 1891; 88. 1892: 46. 1896; 80. Møller & Drost. PLsbjerg. 1897: 43, 44. 1898: 138. Møller & Hansen. Horsens. 1901: 48, 69. Møller & Jacobsen. 1889; 94. Moller & Jocumsen, Aktieselskabet. Horsens. 1902; 15. 1903: 170, 241. Møller & Jochumsens Fabrik, Aktieselskabet. Horsens. 1897; 98. Moller & Klingsey. Frederiksberg. 1889: 279 (2 Anm.) 1891; 15 (2 Anm.). Moller & Knudsen. 1891; 14, 76. Møller & Landschultz. 1899: 146. Møller & Mammen. 1889: 112. 1902: 166. Møller & Rée. 1896: 2. 1898; 38. Møller & Seiersen. 1890: 92. 1891: 53, 66, 109. 1896: 67. Møller & Søn. Silkeborg. 1894: 88. 3Iøller & Sørensen. Kolding. 1893: 110. Møller & Thomsen. 1898; 58. 1902; 2. Møller, Thorvald, & Co. Esbjerg. 1899; 154. Møller & Wiche. Frederiksberg. 1894; 94 Møller, A. T., & Co. 1889: 113, 426. 1896; 98 (2 Anm.), 113 (2 Anm.). Møller, Adam, & Co., Aktieselskabet. 1902: 188. 1903; 9, 100. Møller Andersen, Chr., & Co. 1889; 240. 1896; 97. Møller Andersens, Chr., Efterfølger. 1896; 115. Møller, Anna. Skive. 1889; 197. ]\Iøller, Axel E. 1889; 25. Møller, C. B., & Co. 1889:124. 1895:56. 1896: 143. Møller, C. E. & H. J. Nielsen. Stege. 1897; 36. IMøller, Carl Emil, Esbjerg. 1895: 161. 1896: 61. Møller, Chr. F., & Co. 1889: 269. Møller Chr. S. 1889: 103. Møller Christian SørenBen. Skagen. 1902: 65. Møller Cornelius. 1900: 174. Møller E., & Co. 1902: 79, 102. Møller Emanuel & Comp. 1896: 146. 1901: 158, 192. Møller Fred. A. 1900: 38. Møller Frits, & Co. 1889: 94. 1893: 3. Møller H. F. Nykjøbing F. 1889: 170. Møller Holger. 1898: 174. Møller J. A. Hillerød. 1889: 137. Møller J. L. 1893: 65. Møller J. P., & Co. Nykøbing p. F. 1900: 64. ]\Iøller J. F., & Søn. Silkeborg. 1894: 88. Møller Jens Christian. Aarhus. 1898: 12, 150. Møller Johan Gottfried Hornsyl. 1900: 80. Møller Johanne Marie. Aarhus. 1897: 97. Møller Johs. 1898: 55. 1901: 97. Møller Johannes (A. Bryndums Eftf.). Kallund­ borg 1900: 114. Møller K., & Co. 1896: 64. Møller Karl H. Frederiksberg. 1894: 129. 1896 51. Møller Kristian F. Aarhus. 1904: 236. ISIøller L. M. 1889: 102. 1892: 23, 46, 107. Møller Lauritz, & Cortsen. Horsens. 1900: 149. jMøller Leohnard. Aarhus. 1904: 219. Møller M. L., & Meyer. 1889:93. 1901:158, 160. Møller Marie, Guldsmed J. ISIøllers Efterfølger, Grenaa. 1895: 34. Møller, Marinus, & Co. 1889: (3 Anm.) 247,425. 1891: 120, 122. 1897: 4. 1901: 2. Møller, N. J., & Søn. Brande By. 1903: 190. Møller, Nic. Viborg. 1889: 11. Møller, R. P. Assens. 1889: 320. Møller, S. P. Hobro. 1890: 9. 1895: 127, 160. Møller, T. 1892: 72. Møller, Th., & Co., Aktieselskabet. 1902: 104. 1903: 159. 1904: 191. ]\Iøller, Thorvald, & Co. Esbjerg. 1896.: 14. 1902: 71. Møller, V., & Co. 1889: 266, 267. 1899: 181. Møller, Valdemar. Skanderborg. 1899: 139. Møller, Viggo. 1900: 37. Møller, Wm. M. 1900: 191. Møllers Farveri og Klædefabrik ved Axel Møller og Th. Barfoed-Møller. Nykjøbing F. 1903: 148. Møllers, Andreas, Efterfølger. 1894: 68. Møllers, C. W., Efterfølger. 1892: 21. Møllers, E., Efterfølger. 1892: 12. 1895: 25. 1901: 39, 76. •Møllers, Edv., Eftf. 1897: 107. 1904: 148. Møllers, GeorgC. Efterfølgere. 1893:13.1895: 119. Møllers, H. C., Sæbefabrik og Oliemølle. Aarhus. 1895: 100. 1896: 42. 1903: 205. Møllers, J. C., Eftf. Løgstør. 1889: 342. Møllers, J. E., Enke & Co. 1889: 35. Møllers, Johanne, Efterfølger. 1893: 44. Møllers, N. A. Efterfølger. 1895: 55. Møllers, Nicolaj, Efterfølger, Jens Jensen. Hor­ sens. 1903: 226. Møllers, Niels, Efterfølger. 1898: 73. Møllers, P.. Enkes Efterfølger, L. Lorentzen, Aarhus. 1903: 226. Møllers, S. L. Bogtrykkeri. 1889: 106. 1899: 74. Møllmann, C., & Co. 1892: 34. Mønsted og Omegns Brugsforening. 1901: 122. 1904: 159. Mønsteds, H. V., FIfterfølger. 1896: 163. Mønster, C. H., & Søn. 1889 : 21. Mønsterbageriet ved H. P. Damgaard. Esbjerg. 1903: 229. Mønsterbageriet ved M. J. Madsen. Esbjerg. 1902: 239. Mørch & Iversen. Aalborg. 1896: 41. 1904: 138. Mørch, M., & Søn. Aalborg. 1889: 178. Mørch, M. W., & Søn. 1889: 96. 1890: 62. Mørck, L. F., & Co. 1889: 83. 1904: 43. Mørck, O., & C. Eiittgerorh. 1897: 172. Mørk, V. 1900: 191. Mørke kontante Manufakturhandel ved Chr. Chri­ stensen. 1902: 43. Mørke Sogns Spare-og Laanekasse. Ugelbølle. 1889: 217. 1898: 95. 1895: 114. 1901: 187. Naarup og Omegns Forbrugsforening. 1902: 137. 1903: 146. 1904: 113. Nabrins, J., Efterfølger, Dorothea Haastrup. 1889: 116. Nagel, C., & Co. Kolding. 1889: 415. Naglers, M. Efterfølger, IS. Hurwitz. 1892. 118. Naglers, Rud., Efterfølger Hugo Muller. 1891: 24. »Najaden« ved Th. R. Segelcke. 1897: 68. Nakskov Contant INIanufacturforretning ved C. H. Stærmose. 1893: 81. Nakskov Kaffe-og Thehandel ved F. W. Jørgen­ sen. 1896; 85. Nakskov jNIaterialhandel. 1889: 7. 1897; 146. Nakskov Smørforretning ved Otto Hansen. Nak­ skov. 1904: 53. Nakskov Smørforsyning, Alfred Wibolt. 1897: 10. Nakskov Trælasthandel ved Philip Brorsen. 1903: 126. Nandrup, C. Næstved. 1890: 84. 1894: 107. 1895: 92. Firmafortegnelse; Na—Ni. Nuruin, H. Valby. 1899; 42. Nankouw, L. N. OclenBe. 1889; 317. Nathan, JuIk., & Petersen. 1900; 155. 1908; ii (2 Anm.) 74. Nathan, Marcus M. 189<); <3<). 1898; 17. 1902; 226. 1004; 106. Nathan, MarcuH Mose. 1889; 122. Nathan, William. 1892; 83. » Nathan, Wulff, & Co. 1898; 89. Nathauf!, W. L., Kftorfol<»er. 1889; ."54. Nathansen, Michael W. Pariser-JMom.sterhallen. 1S96; 130. Nathansohn, Alfre02; 169. National Danish Dairy Kxport ved Andersen ct IVsohardt, The. Frederiksberg. 19. National Maskin C^j., ved .\xel Hansen-Moller. 1904; 6. National Provincial SjM>jlglasforsikringsselskab, limited, Aetieselskabet. 1889; 106. 1897; 171. National Wygi-.-og IMykkesforsikring, Aktiesel­skab. 19(t.'5; 30. 1901; 206. National Symaskine Co. ved ,\xel Hansen Moller. 1904; 6. Nationale Livsforsikringsbank, Aktieselskabet. 1902; 169. Nationale ivivsforsikringsselskab Dan, Det. 1903: 211. Nationale Livsforsikringsselskab Dan, Det. Frede­ricia. 1897; 45. 1899; 155. 19(K»:1(>7. 1901; 155. 1903; 190. Nationalt Skotojsmagasin ved (i. I?. Fausing. 1890; 41. Nationaltrykkeriet, Aktieselskabet. 1904; 20(). *Nationaltrykkeriet ved .1. L. Jensen. 1903; 158. 1904; 207. Naylors Efterfølgeres Fihsfabrik. 1889; 96. Nebelong, M. S. ct Co. 1895; 3. Nebenzahl, Ferdinand, Co. 1892; 130. Nebsager Sogns Spare-og l^aanekasse, Actie­selskabet. 1889; 75. 1899; 156. 1902; 144. Neckarsuhuer Fahrradwerke Depot ved G. 11. .Jørgensen. 1902; 244. 1904; 108. Neckehnann, L. C., ct Co. 188i>; 94. 1900; 128. Nederlandsche Lloyd, Aktieselskabet. 1893; 13. 1896; 81, Nederlandske Java KatYehandel, Deii, ved J. 11, Juul. 1901; 77. Nederlandske Tobaksfilial, N. S. Kriiger, Den, 1900; 36. Nederlandske Tobaksfilial, N. 8. Kriiger & Rose, Den. Frederiksberg. 1894; 58. 1894; 57. Nederlandske Tobakskompagni Det, ved J. C. Martensen og N. C. Poulsen. Slagelse. 1901; 1>9. Nedsager Sogns Spare- og Laanekasse. 1899; 109. Neergaard, Carl de. 1893; 2. Neergaards, V., Efterfølger; Søstrene Simonsen. 1891; 88. Neergaard Meyer, Fr. 1889; 115. Neergaard Meyer, Fr., & Co. 1894; 2. 1901; 192. Neergaard, Th. A., <,*!: Co. 1899; 158. Nehammer, C. I)., & Søn. 1899; 180. 1900; 38. Neiiendam, Johan. 1889; 101. Neiiendam, Johan A. 1898; 74. 1902; 185, 186. 1903; 99, 159. Nellemaiui, F. 1904; 86. Neiiendams, Johan A., Sukkerhus. 1889; 101. 1902; 185, 186. 1903; 99, 159. Nektar, Pilestrædes Kaffehandel, Aktieselskabet. 1899; 76. Neptun. 1889; 84. 1891; 35, Neptun ved N. P. Christensen. Thisted. 1898; 25. Neubert, Aug. 1889; 102, 110 (3 Anm.). 1892; 94. Neubert, W. 1889; 2. Neuchatel Asphalte Comi)any limited, The, Aktie­ selskabet, F'ilial i Kjøbenhavn. 1896; 66. 1898; 194. 1899; 39. 1901; 76. Neuhaus', Chr., Efterfølger. 1901; 58. Neumann, IL, cSc Co. 1889; 88, 1891; 96. 18;)3; 78. 1894; 92. 1895; 76, 1898; 74. New York ved Leo llurwitz. 1897; 139. News Company, The, V. A. Levison. 1895; 150. Nexø Dampbrændeviins Brænderi, Actieselskabet. Nexø. 1890; 41. Nexø og Omegns Haandvrerkerbank. 1901; 147. 1903; 183. Neye, Johannes F]duard. 18!)1; 97. Neyes, 1'. Vilhelm, l^fterfølger ved S. Tørring. Kolding. 1900; 170. Nibe Cementstøberi ved Jens Chr. Jensen ct Ko. 1901; 138. Nibe Spritfabrik, Actieselskabet. 1896:121 1898; 200, Nil)e Spritfabrik ved Henry Zuschlag, Aktiesel­skab. 1899; 29. 1902; 13. Nibe Tømmerhandel ved Peter Alling & Co. 1892; 51 (2 Anm.). Nickels & Jensen. 1889; 248. Nicolaj Taarns Kaffebod ved Daniel Dalsgaard. Aarhus. 1904; 78. Nicolaj Taarns Kaffebod ved Daniel Dalsgaard. Hellerup. 1904: 69. Nicolai Taarns Kaffebod ved N. D. Jensen. 1901: 129. Nicolai Taarns Kaffebrænderi ved Valborg Mad­sen. Aalborg. 1903: 240. Niederrlieinische Giiter -Assecuranz-Gesellschaft, Aktieselskabet. 1896: 127. 1902: 205. Nielsen & Co. 1889 240. 1897: 18. 1900: 5. Nielsen & Co. Svendborg. 1890: 42. Nielsen & Danielsen, Aktieselskab. 1904: 4. Nielsen & Frandsen. 1889: 248. Nielsen & Fugl. Masnedsund. 1904: 71. Nielsen & Ilalberg. Frederiksberg. 1889: 279. Nielsen & Hallager. 1889: 425. 1890: 14. Nielsen & Holm. 1889: 99. 1891: 121. Nielsen & Jensen. 1893: 22, 101. Nielsen & Kiær. 1898: 57. Nielsen & Lydiche. 1889: 93. 1894: 68. 1899: 4. 1900: 192. Nielsen & Olsen. Koeskilde. 1889: 280. 1890:121. Nielsen & Pedersen. Esbjerg. 1903: 65. Nielsen & Rasmussen. Vejle. 1898:51. 1899: 142. ^Nielsen & Rasmussen, Malere. Odense. 1897: 180. 1904: 175. Nielsen & Stamer. 1889: 100. Nielsen & Svennevig. Odense. 1894: 47. 1897: 9. Nielsen & llial])itzer. Allinge. 1903: 164. 1904; 29. Nielsen & Winther. 1891: 77, 88. 1894; 15. Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik, Aktie­ selskabet. 1897; 155. 1899; 161. 1902; 244. 1903; 235. Nielsen, A., Aarhus Sjanaskinefabrik. 1902;14,197. Nielsen, A. Ai;g. 1904; 42. Nielsen, A. Fagel. 1904; 45. Nielsen, A. K. Horsens. 1897; 166. 1902: 236. Nielsen, A. P. Give. 1896: 112. Nielsen, Alb. 1901; 74. Nielsen, Alfred, & Co. 1897; 125. Nielsen, Anders. 1889: 116. 1901; 129. Nielsen, Anders jun. Aarhus. 1897; GO. Nielsen, Anders, i Administration. Ordrup. 1899: 148. Nielsen, Andreas. Aarhus. 1892: 30. 1895; 142. Nielsen, C., Aktieselskabet. Kolding. 1904; 39. Nielsen, C. A. 1889; 20. Nielsen, C., jun. Kjøge. 1889; 135. Nielsen, C., junior. Roskilde. 1890; 121. Nielsen, C., & Co. i Odense; 1889:160. 1898; 113. 1902: 59 (2 Anm.). Nielsen, C., & Kr. Hansen. Frederiksberg. 1902; 246. Nielsen, C. & Olesen, Løgstør. 1895; 48. 1900; 65. Nielsen, C. sen's Efterfølger Th. L. Ravn, Ran ders. 1890; 9. Nielsen, C. M., & Søn. 1901; 96. Nielsen, Carl. 1896; 176. Nielsen, Carl, Aktieselskabet. Aalborg. 1900; 164. Nielsen, Carl. E. 1889; 256. Nielsen, Carl F., & Co. 1889; 110. Nielsen, Carl J., Aktieselskabet. 1903; 7. Nielsen, Casper. Horsens. 1898; 169. Nielsen, Charles V. 1899; 112. 1903; 28. Nielsen, Chr. 1889; 114. 1891; 39. 1900; 2. 1901: 24. Nielsen, Chr. jun. 1897; 122. Nielsen, Chr., og Olsen, L. Roskilde. 1904: 90 Nielsen, Chr. F. 1889; 267. Nielsen, Chr. H., jun., Aktieselskabet. Hjørring. 1902; 35. Nielsen, Chr., Martin Panums Efterfølger. Ham mel. 1889; 211. Nielsen, Cliristian, & Co. Helsingør. 1902; 247. Nielsen, Christian H. Fjerritslev. 1902: 66. Nielsen, E. 1889; 244. Nielsen, Emil, & Søn. Assens. 1889; 321. 1894; 20, 33. Nielsen, Emil & Edvard. 1893; 112. 1899; 128. Nielsen, F. J., & Brønnum. 1903: 116. Nielsen, F. J., & Co. 1889; 253. Nielsen, F. J., jun., Utterslev. 1895; 152. Nielsen, Frands. Frederiksberg. 1896; 51 (2 Anm). 1898: 130. Nielsen, Fred. & Co.s Efterfølger, J. P. Jensen, Aalborg. 1895: 64. Nielsen, Frederik, Aktieselskabet. Brønderslev. 1904: 196. Nielsen, Georg, & Rasmussen. Gosmer-Halling. 1903; 152. Nielsen, Georg, & Winther. Skive. 1903: 109. Nielsen, II. Chr., Carl Nielsens Efterfølger. 1897: 156. Nielsen, Hans. 1903: 215. Nielsen, lians. Frederiksberg. 1893; 79. Nielsen, Henrik A^ilhelm. 1891; 108. Nielsen, Henry. 1904; 7. Nielsen, Henry Marius. 1890; 12. 1900: 110. Nielsen, Iver, & Co. Hammerum. 1898; 152. 1899; 211. Nielsen, J., & Co. 1889; 37. Nielsen, J., & P. 1889; 262. Nielsen, J. C., N. Poulsens Efterfølger. 1898: 5. Nielsen, J. W. Odense. 1889; 314. 1890; 74. 1897: 180. 1900; 181. Nielsen, Jacob. 1904; 228. Nielsen, Jacob. & Co. 1889: 38. 1893; 120. Nielsen, Jakob, & sSøn. 1903: 179. Nielsen, Jens Peter. Nordenbro. 1889; 166. Nielsen, Jes Peter. Slagelse. 1903; 33. Firinafortcgnelse: Ni—No. Nielnen, JolianneH, Falck. 1891; 2. IMOO: 12G. 1901; f)6. 1903: 48. Nielson, Josias, Aarhus og Begtrup. 189;'); 19. Nielsen, Julius. 1H95: 42. 1899; 22. Nielsen, Julius, ct Abel. 1900: 94. Nielsen, Julias, ct Co. Kolding. 1889; 415. Nielsen, K. Esbjerg. 1900; 70. Nielsen, Kristian. Skovby. 189(j; 173. Nielsen, L. F. 1H89: 425. Nielsen, M. Aarhus. 1889: 204. Nielsen, .M. C. Ksl)jerg. 1900; 202. Nielsen, Marius. 19. Nielsen, Otto. Nyborg. 1904; 176. Niel.sen, 1'. et Co. 1889: 259. NieLsen, I', Co. lioeskilde. 1889; 280. 1903; 236. Ni»«lsen, ]\ A., Co. 1889: 254. 1904: 148. Nielsen, T. C. 1892; 13. Nielsen, P. F. 1898: 128. 1899: 22. 1903: 116. Nielsen, I'. L., it Co. Helsingør. 188!*: 140. Nielsen, IVter. 1889; 120. Nielsen, Poul, ct Co. 1894; 92. 1895: 14. Nielsen, K. Odense. 1894; 85. Nielsen, Rasmus, ilaninieruin Herred. 1896; 173. Nielsen, S., Co. 1898: 17, 72. Nielsen, S., it Son. Skive. 1889; 1!)7. Nielsen, T. T. 1901; 74. 1902; 102. Nielsen, Tb., Co. 1889: 263. Nielsen, Theodor. 1890: 50. Nielsen, Thorvald. J^sbjerg. 1902; 142. Nielsen, Tbyge, (^o. 1900: 94. 1901; 57. Nielsen, \Vild., & Co. 1896; 34. 1897; 52. 1903: 49. Nielsen, X'iggo. 1903: 8. Nielsen, Wilh. 1892: 60. Nielsen, William. 1889: 103. Nielsen, Wm. Th. 1889: 83. Nielsens, A., Efterfølger. 1889: 254. 1892; 22. Nielsens, A., Efterflg., Johan Andersen. Frede­ riksberg. 1891; 99. Nielsens, A. C., Efterllg. Holbæk. 1893; 15. Nielsens, A. T., Efterfølger J. F>. Langermann. 1899; 181. Nielsens, Bernt, P^fterfølger. 1889; 94. Nielsens, Carl, F^fterfølger, Ferd. E. Sørensen. 1889: 265. Nielsens, Chr., Efterfølger Marius J'Bcoy)sen. 1904; 88. Nielsens, E. F., Efterfølger. Kolding. 1889:415. 1895: 104. Nielsens, F^dvard, Efterfølger. 1897; 87. Nielsens, F. Wilh., F^fterfølger. 1889; 121. Nielsens, Hans, Søn. Fisbjerg By. 1898: 188. Nielsens, Holger, Flfterfølger. 1897: 86. Nielsens, Jens, Efterfølger, Horsens. 1889; 372. Nielsens, Joh., Fourageforretning ved M. Kruse. Frederiksberg. 1902; 105. 1904; 48, 130. Nielsens, L., Bødkeri og Træskæreri under Ad­ministration. Nykjøbing F. 1901; 84. Nielsens, N. O. ^I., Boghandel ved V. Nielsen. Varde. 1889; 14. Niel.sen.s, N. P., Skibsj»rovianteringshandel. 1902: 132. Nielsens, H., Piske-og Stokkefabrik, Lunghøj, .Vktieselskabet, Lunghøj i Gjersted Sogn. 1895: 96, 168. 1899; 204. Nielsens, S. II., Sadelmager-og Tapetsererfor­ retning, Aktieselskab. Esbjerg. 1901; 70. Nienstædt .Se Co. 1889; 96. 1898: 109. Nilsson tS: Co., Aktieselskabet. Frederiksværk. 1904: 231. Nilsson, Carl. 1889: 254. 1895; 151. Nimb, Chr. 1889; 260. 1896: 34. Nimb, Jens. 1892: 118. Nimtofte Forsamlingshus Actieselskabet. 1893:84. 1899; 16, Nina ved Marx. 1903; 3. Nissen A: Petersen. 0. Vamdrup. 1889: 396. Nissen, A. 1893; 88. Nissen, Aug., Co. 1889: 109. 1897: 5 Nissen, Ernst. 1889; 125 1896; 144. Nissen, J. P. G. Lyngby. 1902: 170. Nissen, Ludv. A. 1900; 36. Nissen, Wilh. 1889; 105. 1892; 60. 1894: 114. 1895; 87. 1897; 104, 176. Nissens, J. J., Flfterfølger, Oluf Hviid. 1899: 60. Nissens, O. Juul, Efterfølger. 1904: 85. Nivaagaards Teglværk ved J. Hage. Nivaa. 1901; 99. Noack, G. 1889; 99. 1900; 5. 1904: 126. Nobel, E. 1889; 116. 1892: 60. 1896; 80. 1899: 38, 183. Nobel, F^ Nykjøbing p. F". 1889; 170. 1890; 18 (2 Anm.). 19(X»: 64. Nobel, L. Fl Aarhus. 1889; 12. Noblesse, E. Lehning. 1904; 43. •"Noblesse ved Scharf. 1900; 141. 1904; 43. No Mølle, Aktieselskabet. No Sogn. 1904: 101. No Name, Chokolade-og Konfektureforretning ved Petersen. Aarhus. 1903: 151, 226. »No Name« ved H. V. Mønsted. 1897; 88. Nora ved P. Rasmussen. 189G: 98. Nord, J. F. O. 1903: 49. Nordby Tømmerhandel, Aktieselskab. 1901 : 33. Norddeutsche Versicherungs-Gesellscliaft, Actie­ selskabet. 1890; 120. Norden & Søn. Kjerteminde. 1900: 11. Nordentoft, P. C., & Sønner. Thisted. 1889: 351. Nordeuropæisk Compo Board, Aktieselskab. 1896 ; 176. 1899; 22. 1903; 27. Nordfalsters Landbobank i Stubbekjøbing, Actie­selskal). 1896; 25, 55, 56. 1899; 189. 1903: 82. Nordfyns Cyklefabrik ved Brødrene N. & Kr. Petersen. Bogense. 1901; 9. 1902; 59. Nordfyns Cyklefal)rik ved Brødrene N. & Kr. Petersen. Middelfart. 1901 ; 9. »Nordischer Lloyd«, Actieselskabet. 1896; 96. 1899; 5 (2 Anm.). Nordisk Auktionsforretning for Kunst og Anti­kviteter, Aktieselskabet. 1903; 48. Nordisk Bank-og Vare-Kommissons-Forretning, Aktieselskabet. 1899: 160. 1901; 40, 95, 97. 193. 1902; 103, 185. 1903; 96, 213. 1904; 105, 188, 205. Nordisk Benzin-Compagni, Aktieselskabet. 1904; 124. iNordisk Blomster-og Bladefabrik, H. Krohn. 1904; 226. *Nordisk Blomster-og Bladefabrik, Krohn & Wen­ gel. 1903; 28. 1904; 43, 226. INordisk Brandforsikring, Aktieselskabet. 1897; 158. 176. 1904; 230. 'Nordisk Confiture & Marcipanfabrik ved G. Vespermann. 1894; 69. Nordisk Cyclefabrik, Aktieselskabet. 1896; 128. 1898; 91. 1899; 74. 1900; 157­Nordisk Dampsliberi og Forniklingsanstalt, Aktie­selskab. 1899; 112. 1902; 100, 130. 1903; 6, ^S'ordisk Droge-og Kemikalieforretning, Chr. E. Emborg. 1903; 159. 'Nordisk Dørlukkefabrik, Aktieselskabet. 1903; 233. 'Sordisk Farvefabrik ved N. Willandsen. 1899; 56. 1900; 56. •Nordisk Fjerfabrik, Aktieselskabet. 1901; 58, 144. 1903; 117. 'Nordisk Flagfabrik ved Ludv. Houmann. 1895: 132. Gordisk Flagforretning ved Ludv. Houmann. 1894; 43. A'ordisk Frøcontoir. 1889:84. 1891:109. 1892:93. Gordisk Gjenforsikringsselskab, Actieselskabet. 1894; 69. 1901; 2. 1904; 230. Nordisk Glaskompagni, Aktieselskabet. 1899; 40. 1900: 94. 1902; 101. Nordisk Good-Templar Ordens Bogtrykkeri. Ak­tieselskab. 1903; 30. 1904; 226. Nordisk Gummi-& Guttapei'cha -Compagni. 1889; 23. 1895: 161. Nordisk Handelskompagni, Aktieselskabet. 1903 : 118. 1904; 25, 167. *Nordisk Handelscompagni ved Chr. Mortensen. Odense. 1904: 10, 135. ^Nordisk Hydro Pres Gas Kompagni, Aktiesel­ skabet. 1899: 4. 1900: 56. 1904: 7. Nordisk Import-og Eksport-Aktieselskab. 1899: 146. Nordisk Importforretning ved L. J. Petersen. 1900; 93. Nordisk Kaffe Kompagni, Aktieselskabet. 1896; 65. 1897; 6. (2. Anm.). 1899; 129. 1900: 54. Nordisk Komraercebank ved G. Jensen. 1904; 43. Nordisk Kork varefabrik, Aktieselskabet. Sundby­ vester. 1898: 179. Nordisk Kortforretning ved S. Sørensen. 1896 ; 97. Nordisk Kulsyrefabrik, Aktieselskabet. 1903; 49. Nordisk Kulsyrefabrik, Actieselskabet. Valby. 1896. 117. 1897; 21. Nordisk Linnedfabrik, Actieselskabet. 1894; 138. Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897; 1897; 87. 1900; 141. Nordisk Læderimprægnerings-Fabrik, cand. pharm. Herschend. 1902; 184. Nordisk Metalskruefabrik ved Otto Th. Andre­sen. 1898; 127. 1900; 55. Nordisk Motor Vogn Compagni, Aktieselskabet. 1899; 59. 1904: 3 (2 Anm.). Nordisk Musikforlag, Aktieselskabet. 1902: 242. Nordisk Olieimport ved .W. Hasskerl. 1901; 192. Nordisk Palmefabrik, Aktieselskabet. 1903; 96. Nordisk Reklame-Kompagni, Aktieselskabet. 1898; 37. Nordisk Sanitetsbureau ved P. Abrektsen. 1903: 176. Nordisk Skibssalgsbureau ved Claus Christensen. 1897; 194. Nordisk Skotøjsfabrik ved Carl Flach. 1901; 40. Nordisk Skumvinfabrik ved Chr. Steenbuch. 1898: 18. Nordisk Specialvare Compagni (Commanditsel­ skab) ved R. Albrechtsen. 1900: 190. Nordisk Svampe-Compagni ved A^igaard. 1894: 91. Nordisk Svampe-Compagni ved Ludvig Aagaard. 1894; 93. 15 Xunlisk Sækkckoini)agin. Aktieselskab. 1903: IGl. 1904: 87. Nordisk Teknisk Materialhandel, II. E. Christen­seti. n>04; 107. Nordisk Thei/njJort-ForretJiing ved A. Clir, Ander­sen. 1903; 210. Nonlisk LFlykkesl'orHikrings-Aktieselskab af 1898. 1898; 74. Nordisk Vildtskindtilherederl og Peltsrenseri ved O. Tlioinsen Co. 19(X): 110. Nonli.sk \'in-og Cigar Agentur, Tli.OeldenscliUiger. 190:>; 2-2r>. Nordisk Vin-og Conservesfabrik i Silkeborg, Aktieselskabet. 1904: 78. Nordisk Vin-Konserves Koni|>agni, Aktiesel­skab. Silkeborg. 1897: 151. 1899: 10;'). Nordiske Aner's (Jasglodelys, Actieselskab. 1895: If)!. 1897: 87. 1901: 101. •Nordiske Korlag, Aktieselskabet, i>et. 189'); l')l. 1902; 187. liM)4: 2'). Nordiske Forfatteres Forlag ved Isinil iJasniussen. 1904: 200. Nordiske Kabel og Traadfa})riker, .Vkdeselskabot. 1H98; 5:'). 1899; 38, 101. Nordiske Node.stikkeri ved Odin Urewes, Det. Frederiksberg. 1902; 133 Nordjyden ved N'ullentin Larsen. .\arbn.>J. 1901: 08. Nordjylland, Aktieselskabet. Aalborg. 1897: 148. Nordjyllanils Kaffehandel ved August I>ranecker. Aallx)rg. 190(,>; 05. Nordjyllands Vægtfabrik ved N. II. Larsen. Aal­borg. 1903: 17. •Nordjysk Froforretning ved Christian Bertelsen. Aalborg. 190O: 198. 1904; 210 (2 Anni.). Nordjydsk Frøforretning ved C. P. J?:ekgaard. Aalborg. 1904: 210. Norlandets Handelshus, Aktieselskabet. Allinge. 1899: 133. 1901; 197. Nordlandsl)ank, Aktieselskab. 1902: 140. Nordlyset, Aktieselskabet. 1899; 111. NordsjielUinds Fddikebryggeri vCd P. Akeson. llelsingor. 1903: 10. Nordsjællands Margarinefabrik ved Valentin Pe­tersen, llelsingor. 1895; 120. Nordstevns Andeelsniejeri. Holtug. 1889: 150. Noj-dstjerne — Dansk Vin-og Konserves-Fabrik, Frits Lebahn. 1898; 91. Nordtysk Brandforsikrings-Selskab, Aktieselskabet. 1897: 170. 1898: 18. 1904: 204. Nordtysk Forsikrings-Forening i Rostock. 1890: 81.' Nordtyske Brandforsikringsselskal), Det, Aktiesel­skabet. Ifaniburg. 1904: 204. Normal Beklædnings Forretningen. 1889; 243. 1891: 2. Nordstrand, Carl. 1890; 109. 1891; 133. 1895:41. 1890; 103. 1898; 150. *Norrk(>i)ings Boniullsviifveri Aktiebolags Depot ved Axel Levin. 1894; 114. 1904: 104. Norsiuinde Skærvefabrik, Aktieselskabet. Aar­hus. 1901 : 100. Northern Assurance Company, The, Aktieselskab. 1904; 23 (2 Anm.). Northern Preserved Butter Company, The, Carl Kjærs Efterfølger. 1890: 05. 1901; 159. 1903: 7. 28. 1904 ; 120. Nostrup Mølle ved I.awaetz m. 11. 1894: 141. Ny dansk Textilforretning ved Olaf Th. Petersen. 1889: 425. Ny franske Danipfarveri, Det. 1889: 115. Ny Heimdal, Aktiebyggeriet. Kanders. 1904: 15. Ny Helleruj), Aktieselskabet. 1897: 7. Ny jydske Salt, Cokes og Cinders Fabrik, Aktie­ selskabet. Horsens. 1890: 109. 1898: 100. Ny Kalkbrænderi, Aktieselskabet. 1890: 13, 91. 1901; 177. Ny Ka.stet Teglværker, Aalborg, Aktieselskabet. Aalborg. 1898; 134. Ny og ])illige Isenkram-og KøkkenudstyrsfoiTet­ning i Hing.ste, 51. Nørgaard, J. J5rejnholdt, Fr. Wisborgs Efterfl. Thisted. 19(X»: 133. Nørgaard, P. Horsens. 1892; 101. Nørgaard, P. & l"og, Horsens. 1895; 12(5. Nørgaard, Poul Peter Christian. Ihjrsens. 1894: 23. Nørhalne Bys og ()megns Forbrugsforening. 1903: 107. Nørholm, N., & Søn. 189G: 3. 1898; 17G. Nørreaaljy Brugsforening. Aktieselskal)et. 1891: 100. 1893; 124. 1903; 104. Nørre Bjært Spareforening. EItang-Sønder-\*il­ strup. 1889; 420. 1890; 79. Nørrebros Annonoebureau, Aktieselskabet. 1904: 147. Nørrebros Baand-og Modeliandel ved M. Han­sen. 1902: 210. Nørrebros Beklædningsoi)lag ved Ørtenblad. 1902: 184. Nørrebroes billige Kjøb. 1889: 96. Nørrebros Børste-og Gadekostefabrik ved A. Nielsen. 1899; 147. Nørrebros Cigarfabrik ved Kjerrumgaard. 1895: 132. 1898. 36. Nørrebros Colonialhus, Aktieselskabet. 1904: 24. Nørrebros Dampbageri, Aktieselskabet. 1902: 146. 11K)4; 190. Nørrebroes Drivremmefabrik, Chr. Friis. 1894: 28. Nørre))ros Glasværk. 1889; 3. Nørrebros grafiske Etiibliseement ved Brødrene Gislason Pedersen. 19(X): 142. Nørrebros Herreekvipering, Møller & Krogh. 1889; 36. 1904: 146. Nørrebroes Hvidgarveri. Odense. 1889; 317. Nørrebros Kaabe-Magasin ved H. Andersen. 1898; 175. Nørrebros Katfel)rænderi ved N. P. Poulsen. 1902; 226. Nørrebros Kaffehandel ved Emil Sørensen. 1902: 79. Nørrebros Kiosk ved H. May. 1901: 20. Nørrebros Koiiforretning ved S. Alstrup. 1899; 94. Nørrebros 3Iagasin, Julius Buch. 1898: 73. NørreltroH Magasin for Colonialvarer ved Emil Hjorth. 1896; 117. Nørrebros Maskinsnedkeri og Listefabrik, Jensen Sørensen. 1896; 36. Nørrebros ]\Iatriker i IIonsonH og Ribe samt Horsens Tugt-liluis. llolstol)ro. 1889; !229. Oplaget og Udsalget fra Cronie & Goldschiin'dts Fabriker i Horsens og Jvibe samt Horsens Tugthuus. KaUundb(»rg. 1889; 290. Oplag og Udsalg fra Crome og Goldschmidts Fa­briker i Horsens og Ribe samt Horsens Tngt­luuis. Nyborg. 1889; 829. Ol)lag og Udsalg fra Crome & Goldsebmidts Fa­briker i Horsens og Ribe samt Horsens Tugt huns. Næstved. 1889; lol. Oplag og Udsalg fra (.Vome & Goldselunidts Fa­briker i Hor.sens og Ribe samt i Horsens Tugt­linus ved Antbon Winther. Ringsted. 1889; 29«:. Oplag og Udsalg fra Cromo iV (ioldsehmidts Fa briker i Horsens og Ribe samt i Horsens Tugt­huus. Roskilde. 1889; lt3i>. Oplag og Udsalg fra Crome og Goldschmidts Fabrikker i Horsens og Ribe .samt Horsens Tugthuus. Ronne. 1889; .'lll. (Jplag og Udsalg fra C'rome & Goldschmidts Fabriker ved Niels l'eck. Storehedinge. 1889; ir)2. Oplag og Udsalg f<>r Crome & Goldschmidts Fa­briker og Horsens Tugthuus ved Christian I'ierg. .Svendl)org. 1889; 32'). Oppeidieim, (i., jun. liM)2; 50. Opl)enheims, 11., Kfterfolger. Randers. 1889. 213. Ordrup Messe vetl William Mouritzen. 1893: 102. Orientens Fmporium ved All). Petersen. Nokleby. 1897; 140. Original. 1889; 423. Orlandis, W., Kfterfolger. 1898; 158. 1899; IGl. Ormslev, Jens. Aarhus. 1892; <>7. 1893; 51. 1890; 13. Ormslev Koldt Sognes Hpare-og kaauekasse. Staustruj). 1890; 32. Orth, William. 1889; 232. Oiihs, J. H., Fnkes Kflerfulger. 1903; 192. Orths, William, lOfterfolger, Arnold .lohan.sen. 19(H); 143. Ostefalniken Søster Knighetl tlior Straten og M. Skougaard. Suudbvøster. 1890; 83. 1893; 113. Ostehuset vod Axel Andresen. Aalborg. 1902; 195. Osteklokken, C. A. Olesen. 1903; 47. Ostermami, Ludvig, lioskilde. 1894; 5. Ottesen, S., & Co. 1890; 24, 25. 1895; 3, 15. 1897; 138. Otto & Ralu'n. 188J>; 88. Otto, Fduard, & Co. 1889; 97. 1893; 5G. 1895: 5G. Ottos, Carl, Efterfølger. 1889; 204. 1899; 4 (2 Anm.}, 93. Ottosens, Julius, Fifterfølger V. Lorentzen. 1891; 77. Ottosens, L. P., Kftf., P. Aug. Thorsen. Aarhus. 1904; 14. Otzen Jahnsen. 1889: 38. Otzen, P., & Thorstensen. 1889; 19. 1903; 176. Ousted-Taaning Communes Spare-og Laanekasse. 1894: 12, 38, 88, 145. 1897: 132. 1898; 119. Ove og Omegns Brugsforening. 1901: 103. 1902; 251. 19(>4: 7G. Overbeck, A. V., & Co. 1902; 3. Overgaard c*!: Lar.sen. Aalborg. 1899; 82. Overgades Fedevareforretning ved A. Jespersen. Odense. 1897; 180. Overgades Materialhandel, Carl Møller. Odense. 1898; 42. Overgades Sæbesyderi og Odense Oliemølle, Actieselskabet. 1889: 318. 1892; 49. 1893; 70. Over.stykke^Iagasinet, S. Rasmussen. 1897; 174. Oversøiske Compagnie, Aktieselskabet Det. 1903; 192, 214. 1904; 44. Ovn-Kompagniet ved F>. Lauritzen c't Co. 1903: 4. Ovstrup Brugsforening. 1900; 30. Owen, Joseph, & Sømier. 1889; 24:2. Oxboll ik Staugaard. Børkop. 189G; 187. 1901; 190. Ozon-Kompagniet, Aktieselskabet. 1898; 158. 1901: 129 (2 Anm.). 1902; 244. Paarup og Omegiis Forbrugsforening. 1898; 119. 1899; 31. 1903; 39. Paasch iSc Larsen, Petersen, Actieselskab, Horsens. 1895; 9. 1898-12. 1900; 122. 1902; 40. Pabst, Adam, & Co. Kongensbro i Grønbæk, Svostrui) Comnmne. 1892; 113. Pacht & Crones Illustrations -Etablissemeiit. 1889: 258. Packness, Carl, & Andersen. 1889; 24G. Pade, Wald. 1903; 195. Pagh (ivist Pedersen. Esbjerg. 1889:71. 1895; 102. 1899; 107. 1901; IG, GB. Pakhuset vod R. J. Rasnuissen. 1903; 179. Pakkassefabriken En\l)allage, Aktieselskabet. 1904; 42. Pakkassefabrikken »Godthaab«, Aktieselskabet. 1899: 39. Pakkassefabriken >Triumf< ved A. ^Moller Co. Frederiksberg. 1903; 100 Palais Ostende, Aktieselskabet. 1904; 23. Paludan & Carlsen. Aarhus. 1904: <8. Palludafi & Gotfredsen. Esbjerg. 1889; 223. Pallndans, O., Fifterfølger. Varde. 1894; 24. Firmafortegn' Palludans, J. W. Efterfølgere. Varde. 1893: 108. Palmehuset ved S. V. Larsen. 1903; 194. Pamperin, Ad. 1890: 36. Pamperin, Ad., Afdeling for Husflidens Venner. 1894: 137. Pamperin, W. G. 1889: 27. Pandrup Bageri, Aktieselskabet. 1898: 46. Pandrup Dampteglværk, Aktieselskabet. 1904: 157. Panoforma ved Axel Hansen & Co. 1899: 22. Panther Cycle Co., Aktieselskab. 1902: 244. Papirforretningen »Avant« ved Jobs. Smidt. Odense. 1903: 183. Papirhuset ved Emil Nielsen. Randers. 1904: 180. »Papirlageret«, Danske Bog-og Papirhandleres, Aktieselskab*. 1900: 94. I'apirtaskefabrikken »Lykkesholm«, Aktieselska­ bet. Frederiksberg. 1904: 150. Papyrus, Aktieselskabet. 1898: 17. 1900: 94, Paraplyforretningen »Pluvius« ved G. Hasselberg. Helsingør. 1903: 237. Parbst, Victor. 1889: 265. Parfumerie Breining. 1902: 207. Parfumerie Breining, Aktieselskabet. Hellerup. 1903: 236. Parfumerie Centrale Nicolas. Odense. 1889: 315. ]*arfumerie Fran^aise ved M. Bey. 1894: 91. T^arfumerie hygiéniqu, H. V. Mansfeld-Biillner. 1895: 4. 1900: 95. Parfumerie Lion de la Perse, Axel J. Gram. 1902: 146. Parfumerie Lion de la Perse V. Chr. Olsen. Hundby. 1897: 178. Parfumeriet V. Langemark. 1899: 159. I^\riser-Bazaren ved Christensen. 1889: 272. Pariserbazaren ved Petrine Hansen. Svendborg. 1897: 128. Pariser-Bazaren ved P. Mathiasen. Helsingør. 1904: 193. '.Pariser-Bazaren ved A. TaUlnip. 1896: 162. [Pariser-Bazaren ved Axel Emil Tafdrup. Frede­ riksberg. 1902: 188. [Parisei-dukkemagasinet, Actieaelskabet. 1893: 112. 1903: 195. IPariser Magasin ved Jens Christensen. 1895: 2. t>Parisiana5, Julie Thomsen, f. Buchardt, Aktie­ selskabet. 1898: 176. IPassager-og Bugserbaaden Kjøge, Aktieselskabet. Kjøge. 1904: 171. IPatentbanken, Aktieselskabet. 1904: 129, 206. IPatantbureau Held ved A. M. Held og H. Bønne­ løkke. 1904: 229. IPatent-Concurrence Skilte Fabriken ved Balle & Ernst. 1890: 62. 1891: 38. IPatentdrivremmefabriken i Odense. 1889: 316. Ise: Pa—Pe. CXXJ Patent Handske-Comp. ved A. Jacobsen og J. A Mogensen. Kolding. 1899: 176. Patent-Salgs-Bureauet ved V. Levald og K. Dø­ cker. 1904: 21. *Patria. 1904: 43. Patria, Aktieselskabet. 1904: 43. Paulsen, E. E., & Søn. 1889: 264. Paulsen, H., & Co. 1901: 161, 176 (2 Anm.) 192. 1903: 4. 6 (2 Anm.) 8, 141. 1904: 7. Paulsen, Jul., & Co. 1894: 43. Paulsen, L., & Co. 1894: 105. 1896: 64. 1897: 18. 1898: 193. 1899: 57. 1900: 54, 140, 142, 168. 1901: 58, 74 (3 Anm.). 115, 128, 176, 192. 1903: 73, 96. Paulsen, S. B., & Co. 1889: 254. 1891: 2. Paulsen, Vakl. 1889: 25. Paustian & Co. 1889: 252. Pay & Co. 1902: 23, 148, 242. 1903: 194. Pechiile, C. W. 1889: 263. 1901: 40. Pedersen & Jensen. Skive. 1903: 168. Pedersen, C., & Andresen. 1889: 82. 1897: 104. Pedersen, Chr. & Co., Holstebro. 1889: 229. Pedersen, Chr., jun. Odense. 1889: 314. Pedersen, Christian, (H. Kiellerups Efterfølgei-). Bog-, Papir-, Musik-og Kunsthandel. 1899: 2. Pedersen, H., & Co. Kjøge. 1904: 192. Pedersen, H. M. & Co., Frederiksberg. 1895: 42. 1900: 58. Pedersen, Hans, & Co. 1893: 2. Pedersen, Jørgen. Hammerum Herred. 1896:173. Pedersen, Jørgen. Viuf. 1896: 173. Pedersen, Knud, & Comp. Ølgod. 1889: 294. Pedersen, L. A., & Co. Silkeborg. 1889: 66.­Pedersen, Mette Marie. Aalborg. 1900: 199. Pedersen, Niels. 1889: 265. 1893: 78. Pedersen, P. O., & Co. Frederiksberg. 1904: 170, 230. Pedersen, Peder Christian. Ryomgaard i Marie­ malene Sogn. 1904; 180. Pedersen, Søren. Aarhus. 1893: 37. Pedersen, V. & Juulmann. 1895: 117. Pedersens, II. P., Brænderi ved Topp Pedersen. Odense. 1904: 94. Pedersens, J. P., Købmandsforretning og Mølleri, Aktieselskab. Ikast. 1901: 52. Pedersens, I. P., Efterfølger, P. Rasmussen. Odense. 1904: 10. Pedersens, P., Bandageforretning, Aktieselskab. Esbjerg. 1904: 16. Pedersens, S., Efterfølger, Aktieselskabet. Es­ bjerg. 1900: 49. 1903: 172. Pedersens, Svend,Efterfølger. 1897: 5. 1901: 75. Pelles, R. L., Efterfølger, P. Hansen. Rudkjøbing. 1894: 118. Pens, H. 1901: 96. Penther & Madsen. 1889: 272. Pentz Møller, Actieselskabet Maribo. 1889: 52 16 l.sno: 75. ISUo: 1895; 80, G:3. 15)00: 8:-). PJOl: 102. 1902: 12. Pent/vMollorH Filial i Ilillerotl, Aktieselskulæt. 1897: :n. PercliH, A. C., Tiiohandels Kftoifølger, A. Koh­lliinseu. 1894; 28. l'orleii ved Klco. Potorson. 1903; 2G. Permin, Carl. 1889: 28. Penain, Chr. 1894; 114 (2 Anni.), 125. Perniin, Henrik, Hugo. 1898; 3. Pers, H. 1899; 180. Peschanlt, C. A. C. Veile. 1892; 32. 1893; 41, 1896: 15. 1902: 254. Penelmrdt, Ditz. 1891; 132. 1893; 44. 1895:88. Peschardt, Oscar ,Søn. Ift02; 25. Pet.ersen ct Alil. 1898: 128. PeU'rson & Albeck. 1889; 92. lfM)l; 55. 1903: 73. 192. 190^1; G. Petersen & Albecks Filial. \'ejle. 1901 : 55. Peter.sen Anderson. 1897, 17. Petersen & P>rill, 1904: 43. Petersen & Fick. 1889: 104. I'etersen & Haas. 1889: 99, 201. 1893: 2, 12. 1901 : 143. UM)4: 3. Petersen & Hansen. Svendborj;:. 1890; 75. 1JH)4: 10. Petersen it Hoff. 1901: 112. Petersen & Jensen. Svendljorg, 18M9;32G. 18!»9; 27. 15H)2; 214. Petersen Jensen, CyelefaKrikken »Conslant«. Skanderborg. 1!)02: 197. Peter.sen iV: Jorgensen. Soro. 1903: Kil. Petersen Nielsen. Vallerod. 1897; 51. Petersen & Petersen. 1894: 120. Petersen ».'i Uand. 1889; 30. Petersen iieelujffs Kt'lert'ølger. 1898; 37. 1902; 77. J'etersen & Saabye. 1892; 47. Petersen Staack. 1902; 131. Petersen & Steenstriip. 1889: 240. 1895: 77, 1901; 113. 1903; 159. Petersen (t Sørensen. Horsens. 1H,S9:20(). 1895: 158. 1901; 31. Petersen og Sørensens MaskinvJerksted ved Pe­ tersen og Sørensen. Sundby Sogn. 1901 : 7. Peter.'^eii Wraae. 1901 ; 20. Peitersen & Werner. Svendborg. 1892: 87, 132. Pi^ter.sen, Muller Ho]»im'. 1890; 30. l'etersen, A. 188!); 424., 1891; 120. 1895; 100. 1890: 110. 1903; 2. I'etersen, A., & Co. Aalborg. 1889: 55. Petersen, A,, tSc Co.s Daniptneskiereri og Maskin­ snedkeri, 0.stcr))ro, Aalborg, Aktieselskab. Aal­l)Org. 1903; 17. Petersen, A., & H. Jensen. Uørlnek. 1893; 48. 1894; 34. Petersen, A. A. W. 1898: 54. Petersen, A. F. Hillerød. 1903; 120. Petersen, Alfred. 1889: 88. Petersen, Andreas Rudolf. 1890; 23. Petersen, Anton, & Henins. 1901; 101. Petersen, Anton, forben li. Grønvolds p]fterfølger. Præstø. 1895; 60, 109. Petersen, Ax., & Co. 1893; 112. 1904: 105 (2 Anin.). Petersen, Axel. 1901; 194. Petersen, P.. Fredericia. 1893; 20. Petersen, B., ct Co. 1889; 248. Petersen, (Bastrup), P. & Co. 1899: 56. I'eter.sen, C. D. Svinninge. 1889: 294. I'etersen, C. K. 1894; 127. I'eter.sen, C. F., & Søn. Kjøge. 1889; 135. 1904: 231. Petersen, C. W. 190-4; 229, Petersen, Carl, 1889: 205. Petersen, Carl. 1890: 25. Petersen, Carl A. K. Roskilde. 1904; 110. Petersen, C'arl ?>. 1889: 35. Peter.sen, Carl F. 1898: 3. 1901; 22. Petersen, Carl M., & Co. 1902. 225. Petersen, Charles, Bog-, Papir-og Musikhandel, 1903: 51. Petersen, Chr. 1889; 124. Petersen, Christen. Helsingør. 1890; 102. 1902:8. Petersen, Dines. 1890; 64 Peter.sen, P"., Charcuteriforretning, AktieselskaJ). 1904: 68, 106, 204, 231. Petersen, Edgar. 1892; 93, Petersen, Kiler, Co. Roskilde. 1901; 181. Petersen, Knuinnel. 1889; 97. 1899; 23. Petet. Randert«, 1904; 119. Petersen, H. J. 1889; 206. Petersen, H. J., et Søn. 1890; 3. Petersen, Hans C,, Søn. Randers. 1890; 33, 4(;. J'etcrsen, Ilerm. N., & Søn. 1880; 256. 1891; 65. 1894; 126. I'etersen, Holger. 1889; 246. 1895; 164. 1903: 94. Petersen, J. 1889; 114. 1892; 12. 1893; 14. 1897; 4. 1900; 56, 78, 94. Petersen, .1. Aalborg. 1889; 178. 1896; 85, 121, 169. 1904; 195, 235. Petersen, J. Clir. 1889; 123. 1893; 32. 1896; 96. 1897; 105. 1904; 68, 188. Petersen, J. F., & Søn. 1897: 139. 1904; 21. Petersen, J. P. Aarhus. 1901; 200. l'etersen, J. P. Odense. 1894; 118. 1904; 73, 153. Petersen, J. P., & Co. 1889; 114. l'etersen, 1. Martin. Aktieselskabet. 1904: 146. Petersen, Jacob. 1908: 232. l'etersen, Jacob. Vejle. 1889: 411. Petersen, James, & Co. 1889: 250. 1890; 61, 110. 1893; 22, 45, 88 (G Anm.). 1894; 2, 15, 16, 92 (4 Anm.). 1895: 39, 76. 1904; 66. Petersen. Jens, og Søn. V^ejle. 1897: 63. Petersen, Joh. Chr., & Søn. 1889: 109. 1893:44. 1902; 6. 1903; 176, 178. Petersen, Joh. U. 1889: 113. 1898: 193. l'etersen, John. 1904; 42, 147. iPetersen, Jørgen, & Co. 1889; 96. Petersen, Karl, & Co. 1898: 2. 1904; 86. Petersen, L. A. 1901; 160. iPetersen, L. Søvndahl, & Søn. Holbæk. 1904: 151. [Petersen, Laur. O. 1895: 118. 1897; 124. 1903: 49. [l'etersen, Lorentz. 1889: 102. 1892: 34, 119. 1902; 48. 1904; 167, 186. [l'etersen, Ludv. 1889: 112. 1894: 67. H'etersen, Lndvig C. 1903: 232. l'etersen, Marius, under Administration Ejby S+ 19(4: 44 IL'etersen, Max. 1901; 177. l'etersen, Micael & Co.. Protokolfabrik. Aarhus. 1902; 217. H^etersen, N. 1902: 208. l'etersen, N., & Co. 1889: 257. 1902: 207. 1903: 119, 139. 1904: 68. Petersen, N., & Søn. Skjelskør. 1893; 79. Petersen, O. L., & Co. Kolding. 1897; 63, 134. 1900: 137. 1903: 134. Petersen, O. L., & Co.s Depot ved N. Hansen. 1898; 1. Petersen, Oscar, & Co. 1889: 85. l'etersen, Otto, & Søn. 1902; 100. 1903: 194. Petersen, 1'., & Comp. 1889: 244. 1892; 129. •"Petersen, P. C., & Co. Horsens. 1889: 372. 1895: 33 (2 Anm.). 1897; 41, 201. 1904; 35. Petersen, P. Carl. 1894: 114. Petersen, P. Chr., Aktieselskabet. 1900: 126. Petersen, P. E., forhen ]\I. H. Hjul. 1899; 96. Petersen, P. L., & Co. 1893: 56, 78. Petersen, P. E., & Co. 1889; 117 (2 Anm.) Petersen, R., & Søn. 1889; 84. 1898: 107. Petersen, Sophie Frederikke. 1892; 106. Petersen, Th. J. Holbæk. 1898; 20. Petersen, Thor, & Christensen. Frederiksberg. 1902; 53. Petersen, Thorv. 1889; 265. 1904; 65. Petersen, Ths. Aalborg. 1889; 340. 1891; 101 (2 Anm.). Petersen, V., & Bruun. 1897; 29. 1898; 54, 159. Petersen, V. & Co. 1895; 151. 1897: 68. Petersen, Valborg. 1896: 116. 1897; 19. Petersen, Valdemar. 1895; 133. Petersen, Waldemar. Frederiksberg. 1903; 161. 1904; 90, 109. Petersen, Valdemar. Odense. 1901; 8. ^Petersen, Valdemar, & Frimodt. 1889; 98. 1904; 4. Petersen, Victor. 1897; 19. Petersen, Victor E. 1897; 18. Petersen, Viggo H. 1890; 3. Petersen, Vilh. 1900: 56. Petersen, Vilh., & Co. 1889; 33. 1896; 114. 1897: 158. 1901; 143. 1903: 8. Petersen, Vilhelm H. 1889; 104. Petersen, W., & Th. 1889; 243. Petersen, W., & Th. Jensen. 1889: 250. I'etersens, A. A., Efterfølgere. 1889: 263. Petersens, Aage^ Vinforretning, ilktieselskab. 1903: 118. Petersens, C., Efterfølger. Aalborg. 1897: 77. Petersens, C. B., Eftflg., ved K. E. Vinge. Fre­ deriksberg. 1893: 57. Petersens, C. F., Efterfølger. 1893: 100. Petersens, C. V., Sønner Regnar og Victor Pe tersen. Næstved. 1894; 46. Petersens, Carl A., Enke. 1889; 132. 1892; 2, 34. 1893; 55. Petersens, Carl, Boghandel, F. Kamla. 1898: 177, Petersens, Chr., Efterfølger, C. Andersen. 1904: 226. Petersens, Chr., Efterfølger R. Kruse. Næstved. 1889: 305. ^Petersens, F. Rybner, Boghandel ved Nielsen og Tørsleff. Aarhus. 1904; 14. Petersens, F. Rybner, Boghandel ved Nielsen & Tørsleffs Efterfølger E. Nielsen. Aarhus. 1904; 14. Petersens, Fred., Efterfølger, Werner. 1903; 116, 215. Petersens, H., Søn Lauritz Petersen. 1892; 61. Petersens, Hans, p]fterfølger. 1889: 255. Petersens, Hans, Eftf. Hillerød. 1901: 78. Petersens, Hermann, Eftf. 1900; 175. Petersens, Iljalinar, Efterfølger. 19(J0; o4, 141, 175. l'etersens, Holger, Fabrik. 1895: 1()4, 1G5. Petersens, J., Enke. 1903: 215. Petersens, J., Central-Depot. 1891; 88. Petersens, Joh. Clir., Efterfølger, Carl Alstrøm. Odense. 1889; 316. Petersens, N., Læderhandel (Chr. Bruun). Faa­borg. 19()1; 133. Petersens, Otto, Eftflg., Chr. .Jørgensen. Assens. 1:K)3: 14G. Petersens, Ove, Ilerreekvii)ering & Lingeriforret­ ning. 1901; 179. Petersens, P., Bogtrykkeri. 1889; 200. Petersen, P., Enke. Helsingør. 1898: 161. Petersens, P., Pølscfahrik. Frederiksberg. 1902: 151 (2 Anni.). Petersens, P. Chr., Efterfølger. 1893: 126. l'etersens, P. Chr., P^fterfølger. Aarhus. 1896: 2«, 124. Petersens, Svend, Efterfølger. 1901: 56. Petit, Charles, & Co.s Filial ved Paul Lehmann. 1904: 23. Petit, Ilt., Philip. Carl«, Aktieselskabet. 1898; 110. Philip, Ednumd. 1889; 252. 1897; 105. Philip, Edm., tit Søn. 1897; 105. 19(X); 5. Philip, Oscar. 1889; 85. Philii), S. 1899; 160. PhiHpsen cS: Co. 1889; 99. 1892; 107. 1894: 104. 1895: 4, 13. 1897: 176. 1898: 106. I'hilipsen, Ed. F., & Co. 1900: 189. 1903; 6. l'hilipsen, Ferdinand & Co. 1889: 258. Philipsen, II. P., Casino. Slagelse. 1893: 103. Philipsen, II, P. Hansen, Saxkjøbing. 1895: 1(59. Philipsen, Sigisuiund. lf)04: 187. Philipsens, P. G., Efterfølger. 1896; 18. Pliilipson Pomona, Dansk Frugtvin Fabrik« vedcand.pharm;-Aug. Andersen. Slagelse. 1897: 179. Porcellain-Huset Chicago ved Chr. O. Hansen ^ 1900: 141. Porcellainhuset i Kjøbenhavn ved ]\1. Frederiksen/ forhen A. Langballe »& Co. 1890; 62. 1891: 24. Port Albion Skiferlager ved F. A. Velcliow. 1901; 3. Portefee Bahnsen, F., & Co. 1892; 119. 1895; 3. 1897; 3, 175, 192. 1900; 96. Portland Cementfabrikken Danmark, Aktieselska­bet. 1899; 38, 40. 1901; 3. Portland Cementfabriken Norden, Aktieselskabet. Aalborg. 1899; 12. 1902; 13. 1904; 32, 177. Poss's, Th., Efterfølger. 1897; 48. Postgaardens Kolonial-& Kaffeforretning ved M. K. II. Rasmussen. Nyborg. 1902; 250. »Poul«, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1899; 184. Poulsen & Co. 1889; 270. Poulsen & Hermansen. 1901; 206. *Poulsen, A., & Co. Hornum 8t. 1901; 150. 1904; 235. Poulsen, C. 1896; 142. Poulsen, Chr. 1889: 112. Poulsen, Chr. Odense. 1893; 81. Poulsen, E., & O. 1890; 110. Poulsen, Frederik Carl Christian. Vejle. 1894:135. Poulsen, Fritz, & Søn. Randers. 1899; 69. Poulsen, Hans. Tarm. 1904; 81. Poulsen, Hans E., & Co. Roskilde. 1904: 192. *Poulsen, Knud, & Co. 1903; 70. 1904; 148. Poulsen, Knud, & Co. Esbjerg. 1902; 43. 1903: 87. 1904; 162. Poulsen, M., & Co., Aktieselskabet. Struer. 1903; 90. Poiilsen, Peter B., & Co. 1899; 21. Poulsen, Th., & Co. Hyllinge. 1903; 11. Poulsens, Alfred, Bouteilleringsanstalt for ægte Vine. Frederiksberg. 1899; 184. Poulsens, O., Efterfølgere. Aarhus. 1893; 51. I'oulsens, Severin, Efterfølger. 1892; 84. Poulsens, Th., Efterfølger. 1893; 122. Poulsons, Geo., Depot ved J. F. Lindhardt. 1896: 33. 1900: 191. Pozzis, C., Efterfølgere. Roeskilde. 1889: 41. 1892: 13. Prahl, Joachim. 1901: 76. Prange, John, & Co. 1903: 26. 1904: 68. Preisler & Co.s Efterfølger Frantz Ilede. Viljorg. 1892; 7. Preisler og Petersen. Sundl)yøster By. 1899: 164. Preisler, P. Odense. 1889:447. 1891:43.1895:81. Preussische Lebens-Versicherungs-Actien-Gesell­ schaft. 1893: 88. Preussische National-Versicherungs-Gesellschaft, Actieselskabet. 1889; 101. 1896:50, 66. 1897: 87. 1900; 158 (2 Anm.). 1903; 6. 1904: 7. Provention ved Th. Nielsen. 1899; 60. Prieme, P. 1899: 75. Prima, Aktieselskabet. 1903: 72. »Primula veris« ved Olivia Lund. 1899: 3. Prince of Wales ved C. A. Hagemeister & C. B. Simonsen. Frederiksberg. 1900; 160. Prinsessegades Kolonialmagasin og Kaliebod ved A. Hansen. 1904; 149. Prior, Axel. Aktieselskab. 1899; 74. 1900: 78. Pi'ior, Holger. 1898: 143. 1902; 80. Prior, Theodor. 1891; 3. 1892; 94. 1897; 6, 125, 138. Prior, Wilhelm. 1889; 124. 1895: 89. 1900: 175. 1904; 206. Prip, Chr., Faxe. 1895; 80. Prip, Niels Christian Hansen. Faxe. 1902: 174. Priskuranten ved C. E. Hansen. 1900: 112. Privatbanken i Kjøbenhavn, Actieselskab. 1890: 1. 1895: 38. 1896: 3. 1897; 3. 1899; 73. 1902; 77. 1903: 73, 116. Privat-Telefon Aktieselskabet. 1903; 95. Private Assurandører, De, limiteret. 1890: 2. •25. 1891: 13. 1894: 57. 1901: 4. 1904: 4. Private Reassurandører, De, limiteret. 1890; 3. 1896; 96. Probsts Falstagstensfabrik,Aktieselskabet. Odense. 1900: 162. Productions-Lageret ved Holmbom & Thomsen. Aarhus. 1890; 31. 1892; 113. 1895: 113. 1897; 60. Produktforretningen ved de offentlige Slagtehuse. 1889; 39. 1898; 110. Professor Jiirgensens Elektricitets Aktieselskab. 1901; 2, 56. 1902; 186. l'rofessor Jiirgensens Elektricitets Aktieselskal). Aarhus. 1904; 45, 236. Professor Smiths Etablissement. 1889: 92. Progress, Aktieselskabet. 1904: 127. Prohaska, Rudolph, Thisted. 1895; 20, 65. Proschowsky & Nielsen. 1889; 268. I'rotector, Dansk Forsikringsselskal). Aarhus. 1902: 159. 1904: 35, 198. Provianterings-Kompagniet af 1901, Havemann & Wulff'. 1901:4. 1902:50. Provindsboghandlernes Almanakforlag, Actiesel­skabet. Helsingør. 1892: 120. 1898; 146. Provinshotellet, Aktieselskabet. 1903; 194. 1904; 84. l*rovinsmagasinet, A. E. Christensen. 1904; 148. Provision Import Company, Limited. 1899: 40. 1902; 223, 224. 1904; 167. Præstruds, C. Bursche, Efterfølger. Randers. 1890; 9. Præstø Beklædningsoplag ved H. R. Hansen. 1896; 53. Præstø Fiskeforretning ved P. Lawaetz & Co. 1903; 79. 1904: 133. Præstø Smørforsyning ved Emil Jensen. 1903: 220. Prøjsiske National-Forsikringsselskab. Aktiesel­skabet. 1902: 130. Pruvflyst ved V. Lind. 18JM: Jlo. J'roven, Aktieselskabet. 18%: in. 1897; 87. Pudseponiadc'fabriken Danmark, Aktiewelskahet. 1899: 7G. I'iijxgaard tS: lliige. Nakskov. 1889: 52. 1895; G3. Pætz, J. IvinpHtiMl. 1891; 42. rødenpliant, Ciirl Joh., i Likvidation. Horsens. 1901: 152. Qva. <2iia:id<', J. r., (S: Son. 1S8JI; 211. 1890: 3(>. 1897; 8. 18F».S; L'J4. 1901: 5(>. (JuedeiiH, J. II., Kilte. 1889; 392. 1891: 128. HK)2: 112. <^niek ;\Iejil Slove C'on)pany (AktieyelHkah). IJlOO: 38, 151. 1901: 179. 1903; 48. UK)!; 147. .1. K., Mannl'iikturtonelning vetl A. (^nist, Khi'ltoft. 1902; 199. HM>3: 132, 22N. (^iiistpianl, Alfred Ileiny. Helsingør. 1.S99: 99. (^nistorlls, C'arl, Kfterfolger, Jolian Lund. 1902: 181. va2: 12. liiol: 17<;. <2vude, C. KasniusHeii Kåber, Saxkjohing Afdeling, .Vktic.-^el.skalH't. HKK): 81. (ivade, L., K. 1900; I 13, 154. (ivist, .1. I)., 1889: 92. 18:»0: (;9. 1,S92: 4(:. 1893; . 1897; KI.S. 1899: 87. 190(.>; 1(58. 1902: 124. 1903: 207. Kaadhusstrædes Katl'ehandel ved Vilh. Hertz. 19(H); 112. Raadvad Ihugsforening. 1904; 20!). Uaadvaddanis Fabriker, Actie.selskabet. 1894; 139. 189(5; f)5. 1903; 96. Kaakildegaards Tørvefabrik. Aalborg. 1889; 340 18i)4; 113. Raarup Sogns Laane-og Sjtarekasse. 1889; 237. 1895: 175. 189(5: 91. 1897: 120. 1898; 140 153. 1899: 142. 1902; 240. 1903; 174. liaasclion i*l: Munk, Aktieselskab. 1902: 185. Raasrhou, F. V., & Søn. 1889: 104. 1891: 108 Raaschou, H. G. 1889:108. 189(5:30. 1901:57,74 Raaschou, H. G., jun. 1900; 54. 1901; 128. liaff, liichard, & (jo. 1889; 35. Rafts, Carl, Kiterfølger, Marius Raii'. 1902; 103. Raft'el, Hermann. 1889: 38. 1892; 35. 1901: 57. 1904; 2, 148. Katlel, W. J. 1893; 21. Rafn, Lauritz & Co. 1889; 243. 1894; 43, 12(5. 1903; 49. Rafns, O. Fabriker. Aalborg. 1889:179. 1899:20(5. 1903: 106. Rafns, C. Fabrikers Oplag ved 8. Raaen. 1901; 142. Rahr, Chr. C. & Co. 1895: 15. 1904: 227. Ranianns, Ad., F^fterfølger. 1889; 245. Ranies's, C. A., Sømfal)rik. 1889: 113. 1895; 5, 24, 88. Ramlau, Erik. 1902; 223. Ramrneskov & .lespersen. 1904: 168. Ranimeskov, N. 1889: 243. Ranchs, Carl, Efterfølgere. 1889: 118. 1890; 70. 1895; 150. 1901: 77. Randbol Sogns Spare-og Laanekasse. Rindeballe. 1889; 418. Randboldals Fabrik, italdouer. 1889: 235. Randers Actietøminerhandel. 1889:67. 1901:108. li>02: 199. Randers Amtsavis og Adressekontors Efterret­ ninger ved l^lmenhoffs Enke. 1901: 170. Randers Andels-Svineslagteri. 1904: 37. K'anders Andels-Svineslagteri Strømmen, Chri­ strup Sogn. 1892: 31. 1895: 31, 69, 1(50. 1896; 4.3, 172. 1898; 67, 85. 19(K); 48. 1902: 124. Randers Arbeiderforening. 1889; .'>84. 181)1; 84, 12.S. 1892; 19, 55. 1893; 19. 1894: 38. 1895: 21. 159. 1896; 28. 1897: 2(5. 1898: 49, 187. 1900 ; 32. 1901; 32. RM»2; 42. 1903; 63. Randers Rekla-dningsoitlag vod Lerche. 1892; 43. Randers lUitter Exj)ort Company ved A. Kraunsøe. 1903: 20. Randers Caffehandel. 1889; (58. Randers contante Manufacturhandel ved Chr. Kragh. 1890: 97. Randers Cyclefabrik ved Michael Nielsen. 1899; 69. Randers Dampbrænderi, Actieselskabet. 1889: 385. Randers Damp-Garderobefarveri og kemisk Tøj­ rensningsanstalt. Aktieselskabet. Randers. 1898; 84. *Randers Dam[)vaskeri, Aktieselskabet. 1897; 69, 186. 1898; 137. 1902; 218. 1904: 100. Randers Disconto-og l.aanebank, Actieselskab. 1889: 385. 1898: 137. Randers Elektriske Installationsforretning ved Niels INIikkelsen. Randers. 1904: 200. Randers Gortler og Metalvarefabrik. C. V. Hertz. 1901; 70. Randers Handskefal)rik. M.Thomsen. 1896; 43. Randers Hattemagasin og Randers Skjortefabrik ved Ludvig Schou. 1899: 87. Randers Klæde-, Kludetøjs-og Uldvarefabrik ved Chr. Juncher. 1901: 50. Raiulers Korkvarefabrik. 1889; 68. 1904; 237. lianders Korn-og Foderstofforretning, Aktiesel­skabet.. 1897: 132. 1899; 194. 1900; 149. 1903; 131. 1904; 79. RandersLinnedvarefabrik, Aktieselskabet.1897;99. Randers Margarinefabrik, Actieselskabet. 1892; (>8. 1894; 52. 1895; 10. 1896; 90. 1904; 79. Randers Materialhandel ved Brødrene Muller. 1889; 13. Randers Mineralvandsfabrik. 1889; 213. Randers Mælkeforsyning ved Nielsen & Larsen. 1897; 61. Randers Mølles Udsalg, N. Christensen. 1901; 201. Randers Møllestensforretning (J. Krogsgaards p:fterf.) 1889; 385. Randers ny Jernstøberi ved Jens Andreasen & Andreas Petersen. 1897; 117. Randers ny Kaffehandel ved Wilhelm Jensen. 1894; 78. Randers Preserved Butter Company ved A. Kraunsøe, The. 1901; 69. Randers Rebslageri, Aktieselskabet. Randers. 1898: 120. Randers Rørvævsfabrik ved Niels F. Ørting. 1898: 170. Randers Sangværk ved Brødrene Steenberg. 1895: 50. Randers Savværk ved Thorvald Steenberg. 1901; 70. RandersSkotøjsfaltrik vedA.S.Andersen. 1899: 34. Randers Skotøjs Magasin ved Chr. ]i. Chiisten­sen. 1900: 104. Randers Smørhandel. 1889; 385. Randers Stenhuggeri, P. M. Jacobsen. 1896: 110. Randers største Arbejderbeklædnings-Oplag, C. IT. ]Iopj)es Eftf., Emil Madsen. 1901; 108. Randers Symaskinefabrik ved II. C. Haustedt. 1889; 451. Randers Sæl)efabrik ved C. Melchiors. Randers. 1904; 99. RaTidei-s l'rævarefabi'iker, Aktieselskabet. Ran­ders. 1898: 13. 1900; 104. 1902: 218. 1903; 111. Randers Uldtricotage-og Garnforretning. 1889: 213, Randers Varemærkefabrik, Aktieselskabet. 1904; 179. lianders Venstreblad, Actieselskabet. 1896: 185. 1898: 201. 1900; 32. 1902; 17, 141. Randers Vinhandel ved J. Ove Skipper. 1900: 122. Randers Vægtoplag. 1889; 68. Randers Æg-Eksport ved J. Boje. Randers. 1898: 151. 1901: 14. Randlev-Bjerager Sognes Spare-og Laanekasse. B(julstrup. 1889; 377. 1890: 45. 1891: 48. 1892; 30. 1893: 38. 1894; 51. 1895: 50. ] 1896; 43, 59. 1897: 61. 1898; 48. 1899: 69. 1900; 67. 1901: 87. 1902: 92. 1903: 86. 1901; 15. Ransys, E., Efterfølger. 1900; 173. Ranum Byes og Omegns Sparekasse. 1889: 58. 1890; 30, 115. Ranum Vindmølle, Actieselskabet. 1893: 49, Raphael Ac Efterfølger. 1889; 253. Rasch, Carl S. 1900: 173. Rasch, Chr. 1889; 262, 425. 1901: 75 Rasch, Chr., Lindholm. 1895; 112. Rasch, Henrik Christian. 1889: 262 (2 Anm.). Rasmusen, H., & Co., Aktieselskabet. Alling­aabro. 1900; 69. Rasmusens, Th., Trælastforretning m. m. Korsør. 1899; 150. 1902; 136. Rasmussen & Co. Helsingør. 1889; 140. Rasmussen & Jørgensen. 1889; 264. Rasmussen & Mikkelsen. Assens. 1889; 321. Rasmussen & Mohr. 1903: 71. Rasmussen & Nielsen. 1903; 51. Rasmussen & Olsen. 1889: 107. 1904; 148, 168. Rasmussen & Petersen. 1891: 108. Rasmussen & Schwartz. Odense. 1893; 26. 1895; 45. Rasmussen & Walther. 1900; 37. 1901; 114. Rasmussen & Wæver. 1893; 112. 1894; 28. Rasmussen, A. C., & Co. Stubbekjøbing. 1889: 171. Rasmussen, Alex. 1889: 35. 1898: 144. 1901; 180. 1904: 8. Rasmussen, Alf,, & Co. 1902: 78. 1903; 233. 1904: 87. Rasmussen, Axel, & Co. 1897; 3. 1899; 128. 1901; 159. 1903; 232. Rasmussen, C. 1892; 84. Rasmussen, C., & Co.'s Efterfølger. 1892; 35. Rasmussen, C. F., & Co. 1900: 142. Rasmussen, C. M,, & Spies. 1890: 110, 111. 1892: 106. Rasmussen, Carl P. 1889; 266. Rasruussen, Chr. Randers. 1901: 88. Rasmussen, ChristiaTi, T!i. Bergs Efterfølger. 1899; 146. Rasmussen, Emil, & Co. 1902: 77. 1903: 3. Rasnuissen, Fred., & C^o. Ueming. 1902: 162, 254. Rasmussen, Fritz, & Co. Saxkjø])ing; 1889; 168. Rasmussen, II., & Comj). Odense. 1889; 317. 1895; 139. 1902: 154. Rasmussen, II. II., & Søn. 1889: 88. 1890: 110. Rasnnissen, IL J., & Co. Aarhus. 1889; 370. Rasmussen, Hans Pladsen Edvard. Fredericia. 1894; 135. Rasmussen, Hartvig, Aktieselskabet. 1898: 175. Rasmussen, J. C., & Co. 1897: 159. Rasmussen, J. C., & Søn. 1892; 118. 1893; 23, 89. 1896; 66, 162. 1897: 192. Rasmussen, Jens & Søn, Esl>jerg. 1895: 102, 161. KaMinnsHeTi, Jejis, Jcnspn i'st Søn. Ksbjer}^. 1899: 9(1. liasmuHHen, Johan, tt Co. 1889; 113. I{:isinu8.sen, .lohannen. 1889; 25(j. 19()(); 128. liuHniusson, Jul., iSc Jøigenaen. 1892; 119. Rasnin.HHon, Kir.stine t'athrino. NakHkov. 1891; KM). RaHniusson, I.. J., jun. 18W); 39, 12;'). Iia.«(>. 1.S98; 2. 19. 1897: 28. Ha.sninsscMi, Nirls. 1889; 2()r). Iva.»3: 212. liasiiiUHsen, NicIh, iV: llolgtT Scliiotz. Frt'deriks luTg. 1902: 7. RasniussiMi, Niels .Jaltlijnsky. Naksktjv. 1><89: 332. Rasmussen, 1901; 179. lijisinussen, I'. Slagelse. 1889: MS. 1!»(K): 9. Rasmussen, R. 15., jun. .Midileltart. 189*); 134. Rasmussen, S. K., tS: Co. 18M«); 2(i. Rasmussen, Tlieodor, iVc ('o. I8H9: 2<>. Rasmussen, William, Seliwanenfiiigels Kt'terfolger. 1.SH9: 39. 1897; 4S, LOH. 1H9.S: 37. Rasmussens, Anton, Kfterfølger. 189(J: 114. Rasmus.sens, Clir., Aktieselskal). 1904: 1<)8. Rasmussen, ("lir., l'-nke. 1902: lOl. R:ismussens, II., Sønner. Slagelse. 1889: SOf). 1S94; 0. Rasnui.Hsens, 11. I'., tekn. kem. Fabrik, Aktie­selskabet. Frøileriksberg. 1902; lOo. liasmu.ssen.s, I. .-V., Sønner, Fri'. Rasmusaens, Tii., Sønner. Korsør. 1S!)0; 04, 72. Rasmussens, AVilliam, Efterfølger, P. (^hr. Jensen. Frederikslærg. 1893; 33. Ratlijens, R. V. (Aktieselskal/). 1902; 131. Rathjes, J. F., Efterfølger. Varde. 1903: 243. Rationelt Kaft'ebrænderi. 1889; 113. Raun, J., O., & Co. 1890; 14, 111, 119. 1892: 10(5. Raun, Robert, & Co. 1902: G. 1903: 27. 1904; 190. Ranpachs, J., Efterfølger. Odder. 1889: 337. 1891: 84. Ravn og Nielsen. Haailev. 1904: 93. Ravn & Odgaard. 1889: 42;"). 1890; 24, 36, 120. 1891; 2. Ravnkilde & Co 1903: 233, 234. 1904: 3. Ravnkilde, Jobs., ct Co. 1897; 140. Ravnkilde, Peter Severin. (Mense. 1900; 197. Realisation af et Areal ved Rolighedsvej. Actie­ selskabet for. 189G; 2. Realisering af Ryggearealer ved Østerbro, Actie­ selskabet til. 1889; 422. 1895; 70. Recben: 242. 1894: 28. Rosendahl ct Co. Aarhus. 1900; 66. Rosengaards F'abriker, Actieselskabet. Frederiks­ berg. 1896: 146. 1898: 159, 178. 1903; 51. Rosenkilde Brøndanstalt ved C. Blunck, llalskov, Korsør. 1902; 84. Rosenkildes, Eduard, Cigar-og Tobaksforretning. Aktieselskabet. Fisbjerg. 1897; 118. Rosenkold & Bille. 1889: 426. Rosenstand, F. 1902; 51. Roskilde Andels-Svineslagteri. 1903: 32. 1904: 209. Roskilde Avis's Bogtrykkeri,Aktieselselskab. 1896: 146. Roeskilde liank, Actieselskay)et. Roeskilde. 1889: 133. 1896: 82. 1897: 125. 1898: 75. 1900: 8. 1904; 70. Roskilde Dagblad, Jensen. 1889: 280. Roskilde Damj)-Kaffebrænderi ved Fiinil Matthis­sen. Roskilde. 1903: 198. Roeskilde Dampvaskeri ved Sigvard Andersen. 1894; 140. Roskilde Halmvarefabrik ved Oluf Chr. Olsen og Alfred Hansen. Roskilde. 1899: G. 1902; 54. Roskilde Klædeforretning. 1889: 134. Roskilde Kroes Brænderi. Herstedvester Sogn. 1889: 136, 284. Roskilde Lervarefal)rik, Georg Brack. 1893: 122. Roskilde og Omegns Fællesbageri, Actieselskabet. Kapelsmøllen, Domkirkens Sogn, Leire Herred. 1892: 119. 1893: 122. Roskilde Rorvævsfaltrik ved A. Selchau. Roskilde. 1897: 108. Roskilde Skærvefabrik ved Peder Hansen. Frede­riksberg. 1898: 19. Roskilde Speciel Kaffeforretning ved N. J. Ras­nmssen. 1903: 142. Roskilde Stearinlysfabrik ved Fernando Moller et S. P. Sørensen. 1897: 21. Roskilde Støbegodsforretning ved Anton Liitzhøft & Axel Petersen. 1903; 180. Roskilde Trævarefabrik, Th. Reimer. 1901: 41. Roeskilde Tømmerhandel, anonyme Interessent skab, Det. 1889: 280. Roskilde Udstyrsforretning. Aktieselskabet. 1897 89. 1904; 150. Roeskilde Uldvare-og Garnhandel. 1889: 280. Roslev Trælastforretning, Aktieselskabet. 1904 : 218. Rosmus-Hyllested Sognes Spare-og Laanekasse, 1889: 216. 1892: 68. 1894: 79. 1897: 100. 1898: 102. 1899: 106. 1904: 120. Rossing, Georg. Nysted. 1889: 335. 1898: 44. Rost, Fr. 1904: 20. Rostrup og Omegns Brugsforening. 1902: 234. 1904: 97. Rostrup, N. P. 1889: 39. Rothe Rosenstand. 1899; 4. Rothmanns, A. C., Patent Persiennefabrik. 1889: 88. 1892: 46. Rothmans, C. T., Etablissement. 1889: 121. Roulund Fabriker, Aktieselskabet. Odense. 190.): 80, 221. 1904: 135. Roulund, P., under Administration. Odense. 1901; 183. Royale Beige. Actieselskabet. 1889: 266. 1900: 156. Royal Exchange Assurance. 1901: 193. Royal Insurance Company, The, Actieselskabet Liverpool. 1889:36. 1891:98,120,122. 1899 127. »Ivoyal« ved Olsen & Møller. 1903; 139. 1904; 147. :Kviben, J. H. 1889: 34, 425. 1896; 178. 1902; 148, 150. ; Kuben, V. Gottfried. 1899; 38. ;Kiibin & Bing. 1889; 1. 1893; 120. 1895; 3. 1899; 3. 1900; 55. 1903; 141, 178, 192, 232. Kubow, Axel. 1903; 176. l\iabows, E., Efterfølger. 1889; 92. 1890; 92, 100. Kilde, Victor, & Co. 1889; 257. Kudkjøbing Beklædningsoplag ved K. Hansen. 1894; 142. Kudkjøbing Gaffe-& Thehandel ved Alex Jen­sen. 1899; 168. Kudkjøbing Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktie­selskab. Kudkjøbing. 1898; 114. 1903; 105. Kudkjøbing Kaffe-og Thehandel ved C. A. Mei­ sel. 1900; 147. Kudkjøbing Smørforsyning ved A. P. Jørgensen. 1902; 215. Kudkjøbing Tricotage-og Garnforretning. N. Han­ sen. 1892; 110. Kudme og Omegns Brugsforening. 1902; 156. Ruds Vedby Teglværk, Aktieselskabet. 1904; 93. Kuds Vedby Trælasthandel ved Jens Nimb. 1900; 80. Kugbrødfabriken Frederiksberg, Aktieselskabet. 1904; 130, 209. Rump, Gudmund. 1899; 146. Russisk Import, Aktieselskabet. 1902; 184. Russisk Oljeimport, Aktieselskab, 1901; 161. 1902; 244. Russisk og Finsk Import Forretning ved W. Oehlenschlager. Aarhus. 1897; 150. Russisk-Skandinaviske Handelskompagni, Aktie­ selskabet Det. 1898; 126, 156. Kustads, A., Efterfølger. 1896; 129. Rutschebanen, Aktieselskabet. 1902; 130. Ruus, Jørgen. Maribo. 1900; 164. 1903; 105. Ry Høvle-og Savværk ved I. Kristiansen & Co. 1904; 142. Rybner Petersens, F., Boghandel ved Nielsen & Tørsleff. Aarhus. 1894; 50. 1899; 32. Rye Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 207. 1890; 45. 1902; 197. 1903: 110. 1904; 119. Ryesgades Fabrikker i Nørre-Sundby, Aktiesel­ skabet. 1903; 203. Rygaard & Jensen. 1893; 89. 1896; 48. : Rygaard, F. T. 1896 ; 48. Ryslinge Teglværk, Aktieselskabet. 1904; 11, 114. ; Riibner-Wissing, Thomas Georg Martin. Rønne. 1902; 153. 1903; 221. Riitgersk, Juls., Imprægneringsanstalt, R. Coll­strop. 1889; 90. Riitgersk, Juls., Imprægneringsanstalt, R. Coll­strop. Kjøge. 1889; 135. Riitzou, Poul. 1898; 193. Rækker Aktiemølle. Hanning. 1904; 121. Rødby Bryghus, Actieselskabet. 1896; 135, 168. Rødby Handelsgartneri ved Sass & Balle. 1901; 65. »Rødby Lystskovs Pavillon«, Actieselskabet. 1894; 61. Rødding Andelsbageri. Rødding. 1903; 109. Rødding og Omegns Spare-og Laanekasse. 1889; 363. 1896; 108. 1901; 200. Røde Hane ved Rasmussen. 1901; 192. Rødgaards, J. M., Importforretning, Aktieselskab. Esbjerg. 1898; 103. 1900; 70. 1904; 143. Rødvinskompagniet, Aktieselskabet. 1903; 96. Røgen og Omegns Forbrugsforening. 1902; 198. 1903; 170. Røhsner & Co. 1902; 208. Rønberg, Oluf. 1904; 168. Rønbjerg Mosebrug, Actieselskabet. 1894; 25. 1896; 15. Rønne, H. J. 1889; 115. Rønne & Therchilsen. 1904; 7. Rønne Actiebryggeri, Actieselskabet. 1889; 312. 1890; 29. 1892; 110. 1894; 20. 1895; 110. 1899; 10. 1901; 100, 118. Rønne Afholdshjem, Aktieselskabet. Rønne. 1897; 198. 1899; 133. 1901; 197. RønneDelicatessehandel, Actieselskabet. 1896 ; 23. Rønne Hesteslagteri, V. Hansen. 1902; 58. Rønne Kaffehandel, Thor Kaas. 1889; 430. Rønne Korn-og Foderstof-Forretning, O. P. Rasch. 1901; 8. 1903; 182. 1904; 73. Rønne Materialhandel, Axel Christensen. 1895; 168. Rønne Sejlskibsrhederi, Aktieselskabet. 1902; 248. Rønne Sejlskibsrhederi II, Aktieselskabet. 1903; 182. Rønne Skæreri, A. M. Kofoed. 1900; 27. Rønning, P., & Gjerløff. 1895; 133. 1898; 129. Røper, Lauritz. Frederiksberg. 1890; 63. Rørvævsfabriken i Ulfborg ved E. Jacobsen og M. Koldborg. 1900; 19. Røssberg, John L. 1903; 46. Røssel, J. 1896; 175, 176. 1897; 31. Røssel, Valdemar, Aktieselskabet. 1904; 23. Saabye, J., & O. Lerche. 1903; 212. Saabye, S. 1900; 6. Sabinskye Store Nordiske Sygeassurance. 1898; 73. Sabro Forbrugsforening, Aktieselskabet. 1900; 103. Sabroe, J. Chr. Randers. 1889; 384. 1901; 124, 170. 1902; 237. 1903; 20. Subroej Tliouias Ths. &• (V). Aktieselskabet. Aarhus. 1897: 150. 1908: 19, 169. 1904: 178, 236. Sachs, Jean. 1903: 97. Sadis, M., A Co. 1889: 30. 1891: 108. Sadeluiapernes Tapetserernes Aktie-Damp-Gulv­ tæppe-Bankemaekine, Aktieselekabet. 1899: 94. Sael Sofrns »Spare-og Laanekasso. 1896; 124. Safety Ajrency, The, ved L. C. Ludvigsen. 19C)0: 172. Satiannfabriken paa Tagensvej, W. Th. Benthin. 1894: 57. Sacforernes Auktioner, Aktieselskaliet. 1903: 233. ""Sagforernes Auktionsbureau. Odense. liM)4: 73, 136. Sahl og Gulev Pastorats Sjiare-og Laanekasse. 1889: 63. 1895: 113. 1897: 79. 190<>: 133. 1903: 85. Salgsautoiuaterne, .Aktieselskabet. 1899: 2. 1901: 2, 77. 1902: 48. Sall Sitgna Spare-og Laanekasse. 1889: 366. 18W: 87. 1892: 89. 1893: 83. 1897: 152. 1901: 136. 1902: 196. 1903: 168. Salling, I*. Middelfart. 1891: 29, 68, 91. Salling Herreders Spare-og Laanet)ank. Skive. 1889r 196. 1901: 151. Sally, T. & A. 1889: 25. Salomon, O. W. 1889: 37. 1896: 80, 129. 1903: 141. 1904: 148. Salomon, K. B. 1889: 35. Salomon, K. B., & Co. 1889: 121. Salomon, Eskild. 1904: 146. Salomon, Hakon H. 1899: 143. Salomon, J., & S. 1889; 37. 1894: 113. Salomon, S., & Co. 1889: 33. 1897: 32. 1899: 23. Salomons, Hakon H., Fabriker, Aktieselskabet. 1900: 191. 1903: 117. Salomons, Sally B., Bogtrykkeri. 1889; 106. 1899: 74. Salomonsen, Carl. 1902: 224. Salomonsen, D. H. 1889: 253. Salomonsen, Harry O. 1892 2. Salomonsen, Hugo. 1899: 181. Salomonsen, J., & Co. 1896: 36. 1902: 48. Salomonsen, J. S., & Co. 1889: 23. 1891: 53, 121. Salomonsen, M., & Co. 1889: 119. Sak)monHen, M. & V. 1889; 36. Salomonsen, Moritz. 1889: 38. Salomonsen, Vakl. 1900: 76. 1901; 130. SalomonBens, S. M., Efterfølger. 1889; 38. Saltbækvig Ferskvandskultur, Andelsselskabet. 1900: 6. Salten Forbrugsforening. 1903; 40. Saltum Sogns Laane-og Sparekasse. 1889: 349. Salvesen, .T. C., & Søu. Løgstør. 1904: 177. Samson Co. 1889: 256. 1891: 77. 1897: 19, 66. Samson, Hartvig. 1889: 120. Samson, Isidor. Fredericia. 1898: 69. Samson, M., & Co. 1889; 263, 425. Samson, M., jun., & Co. 19 01: 39, 144. 1902: 168. Samsø Bank, Actieselskabet. 1894: 59. 1895: 121. Samsø Fællesindkøbsforretning, Andelsselskab. Tranebjerg. 1904: 151. Samsø Sj)are-og Laanekasse. Tranebjerg. 1889: 145. 1890: 5. 1893: 103. 1902: 83. Samuel, H., & Co. 1889: 93 (2 Anm.). Sanmel, Leopold. 1895: 163. 1903: 234. Samvirkende Bagerier, De, Aktieselskab. 1904: 88. Samvirkende Mejerier, Aktieselskabet De. 1897; 140. 1898-73. 1904: 85. Sana ved A. L. Kock. Kolding. 1904: 202. Sand, Hilmar, & Co. 1904: 205. Sandberg & Andersen. 1898: 142. Sandberg, A. H., fh. Jacob Sørensens Efterfølger. 19(.K»; 190. Sandberg, Anders Vilhelm. Viborg. 1894: 120. Sandberg, C. S. 1889: 425. 1896: 95. 1899: 20. 1900: 3. Sanders, C. S., Efterfølger, Axel Holm. Faaborg. 1893; 124. Sanders, Valdemar, Efterfølger. 1889: 30. Sandved Købmandshandel, Aktieselskabet. Ring­ sted. 1903: 181. 1904: 172. Sangills, J. N., Efterfølger, Pngdahl Pedersen. Storehedinge. 1897: 92. Sanitas ved Gustav Halberstadt. 1903: 70, 71. Sanitære Fødevarefabrik, Den, ved H. L. Henrik­ sen. 1898: 128. •St. Alban ved N. C. Bang. Odense. 1889: 431. 1904: 10. St. Clara Mølle, limiteret, Papir-og Pai)fabrik. Roskilde. 1901; 6. 1902: 82. *Sct. Clemens Bog-& Papirhandel ved Jens An­dersen. Aarhus. 1902; 179. 1904: 140. •St. Clements Materialhandel ved Vilh. Christen­sen. Aarhus. 1897: 97. 1904: 198. Set. Clemens Modebasar ved Vilh. Klein. Aar­hus. 1896; 170. St. Clemensbroes IJldtricotageforretning. Aarhus.. 1889; 370. 1894: 50 (2 Anm.X St. Croix Sukkerfabrik, Aktieselskabet. 1903:: 232. 1904: 20. *St. Felix, Vilh. Christiansen. 1903: 179. 1904:; 124. St. Hans Bryggeri ved Bryggerieier IL E. Haug ' sted. Odense. 1889: 159. St. Hanstorvs Kolonial-, Kaffe-, The-og Vinhan del ved Wm. Hansen. 1902: 52. 8t. Hans Torvs nye Kaffebandel, M. Foss. 1903; 72. iSt. Hans Ægforretning ved M. L. Jørgensen. Odense. 190(J: 82. St. Jørgensbjerg Handelsgartner! og Frøhandel. J. B. Smitb. 1889: 445. St. Jørgensborg Herreekvipering, Aktieselskab. 1904; 66. St. Knuds Hvidtølsbryggeri ved M. J. Madsen. Odense. 1899; 65. St. Marajo Companys Fabriker. 1889; 249. St. Matthæus Kaffehandel, Ludvig Klein. 1892; 3. St. Mortens Kaffehandel, Aktieselskabet. Eanders. J903: 86. Sankt Nicolaj Varehus ved Charles Olsen. 1904; 24. Set. Nicolauskilde Brøndanstalt vedJobs.Sørensen. Aarhus. 1900; 167. 1903; 85. St. Olufs Kilde ved H. Petei-sen. Faaborg. 1891; 125. St. Pauls Kaffe-og Thehandel, B. Klein. 1902; 204. Set. Paul Materialhandel og Nyboders Sukkerhus ved Cand. pharm. Carl Christensen. 1899; 158. St. Paulli, Aktieselskabet. 1903; 94. St. Stefans Læderhandel ved A. D. Levin. 1889; 263. St. Stefans Materialhandel, P. C. J. Andersen. 1885; 96. St. Stefans Material-& Farvehandel. 1889; 96. St. Stefans Mejeri ved Jørgensen. 1899; 3. St. Stefans Skotøjsfabrik ved C. Rasmussen. 1903; 216. Santhaimissionens Thedepot i Danmark ved H. P. Sundorph. 1900; 157. Satterup, C. Næstved. 1897; 91. Sarepta Agenturet ved Louis Rodé. 1891; 14. Saugsted Dampsnedkeri ved F. Larsen og A. Nielsen. 1896; 135. Sangværket Nøttrup (C. Christiansen). Svend­borg. 1891; 16. Sauls, Laurentius, Efterfølger. 1891; 131. Saxild-Nølev Sognes Spare-og Laanekasse. Rude. 1889; 377. 1890; 9, 116. 1891; 128. 1892; 126. 1893; 117. 1894; 133. 1895; 173. 1896; 171. 1897; 185. 1898; 186. 1899; 194. 1900; 184. 1901; 186. 1902; 237. Saxkjøbing Cementvarefabrik ved Fr. Hansen og C. C. Paulsen. 1903; 126, 202. Saxkjøbing Jernstøberi og Maskinfabrik. 1895; 47. 1898; 62. Saxkjøbing Nye Cementvarefabrik ved Christian Jensen og Carlis Hartz. 1903; 126. Saxkjøbing Savværk. 1898; 10. Saxo ved G. Skovgaard. 1891; 96. Saxtor])h-Beck, A. 1901; 178. >Saxo«, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1901; 130. S. B. U. & M. F., Det gjensidige Selskab Skan­dinavisk Brude-Udstyrs-og Medgifts-Forsikring. 1898; 56 1899; 94. Scandia, Actieselskabet. 1892; 12. 1893; 67. Scandia, Actieselskabet. Randers. 1893; 73. 1894; 100. 1897; 81. 1904; 220. Scandinavian Agency Comp., Carl Bager & Ernst Meyer. 1898; 128. Scandinavian })utter preserving comp., The, M. W. Meyer. 1889; 105. 1893; 22, 32, 43. Scandinavian Preserved Butter Company, Actie­selskabet The, Busck jun. & Co. 1889; 248, 426. 1890; 120. Scandinavian Septic Tank Company, The, Aktie selskab. 1903; 140. Scavenius. C. S., & Co. 1901; 178. 1903; 3. Schach Steenberg & Co. 1889; 116. 1898; 56. 1899; 6. 1902; 166. Schack, A. F., & Komp. Rønne. 1899; 64. Schack Schou. 1900; 191. Schade, Fr., forhen Aug. Lundsteins Efterfølger. Næstved. 1894; 33, 72. Schads, Louis, Linniereretablissement. 1904; 205. Schake, H. F. C. 1889; 268. 1891; 64. 1901; 56. 1902; 24, 51. Schalburg & Co.limit. Aarhus. 1889:367. 1895; 9. Schalburg, C. F. Nyborg. 1889; 165. 1891; 56. 1895; 81. 1897; 57. *Schalburg, C. F., & Søn. Nyborg. 1902; 156, 232. 1904; 95. Schalburg, C. F., & Søn i Likvidation. Nyborg. 1904; 95. Schalburg, Joh. Fr. 1889; 117. 1892; 22. (2 Anm.). 1894; 69. Schandorff, H. Frederiksberg. 1897; 21. 1899; 184. 1900; 8, 143. Schannongs Monumentforretning. 1900; 174. Scharffe, J. H. 1901; 129. Schaub, P., & Co. Kolding. 1889: 415. 1892; 32. Schebys, A., specielle Dameskrædderi, Aktiesel­ skab. Aarhus. 1904; 198. Scheibel & Hald. 1901; 56. *Scheitel, Oscar. 1902; 25. 1904; 2. Scheitel, Oscar, & Bendix. 1904; 2. Schelhase, V'. S., & Co. Valby. 1898; 111. Schelins, Ludvig, Efterfølgere. 1897; 17. 1901; 177. Schelowsky, Carl Wilhelm. 1894; 56. Scherwin & Schliitter. 1900; 191. Schiang, Christian. 1898; 129. Schibbye, Janus H. 1892; 71. Schibbyes, P., Efterfølger. Hjørring. 1889; 187. Schibsbye, Laurits. Hjørring. 1899; 81. I Schiellernps, C. G., Bogtrykkeri, Lotus. 19(X); 155. (^X X X1 \' Firniafortegn Schieltved, O. 1>. 1895; 135. Schieltved, 1\ 1). 1889: 242. Si-liierbeck, Julius F. 1889: 88. 1892: 130. Schmidt, J. P. jun.s Lager ved S. 1'. K-«rcli. 1895: 77. 1900; 37. 1901: 56. li»04: 104. Schier])ei*k, Jørgen, jun. 1903: 158. Schicrbocks, Chr., Efterfølgere II. F. llass og J. C. Munch. Helsingør. 1891: 27. Schilder, J. 15. 1893: 11. 189G: 49. 1897: 49. 1901: 4. Sfhjærs, II. P., F"abriker, AktieselHkal»et. 1899: 198. Scliiotlte, J. (t. 1895: 151. 1897:-157. Schiodto, Valdemar. 1889: 2G9. Sc'liiønning tS: IVdernen. .Aalborg. 1898: 11(5. Si-hionning, Carl. 1889: 444. Sobioniiing, Carl, J. 1898: 128. Scliiots, Clir., KHgr. Veile. 1889: 233. Wcbiott, Alfred. 1889: 259. Scliiøt/., Johannes. 1897: 5. IJMX): 128, 141. Schiøtz, Johannes Peter Spendrup. 18110: 4. Schielderups Efterfølger, J. K. 1889: 104. Schjitrring, N. A. 1889: 83. 1890; 120. 1897; 121. 1899; 181. 1900; 193. Schjørrings, N. A., Filial. Aarlius. 1889: 205. Sciilichting, Julius Kudolph Carl. Utterslev Mark. 1891: 15. Schlichtkrull & Bach. 1889: 27. iSchlichtkrull & Uttenthal. 1901 : 3. Schliiter, Carl Frederik. 1889: 120. 1896; 34, 36. 1903: 3. Sehniahl, Ferd., A. 1904: 107. Schmahl, Julius, it Co. 18JK): 12. 1892: (51. 1904: 24. Schiualfelds, J. E., Fabrikker, Aktieselskabet. Aar­hus. 1899: 14. Schmedes, Jul. 1894: 139, 140. 1895; 57. 1903; 29. *Schmelling, tSophus. 1901: 114. 1904: (54. Schiueltz', O. II., Efterfølgers Vieveriudsalg (Carl Andersen). Roskilde. 1893: 79. Sclnnidt, Andr. 1889; 443 (2 Anni.\ 1896; 145 (2 Anin.), 170. 1901; 20. 1903. 139. 1904: 45. Schmidt, Chr. Kanders. 1891; 117. 1892: 19. Sclmiidt, Chr., & Co. 1902; 6. 1903; 137. 1904; 43. Schmidt, Cl. 1897; 4. Schiriidt, H., & Co. 1900; 3(5, 175. Schmidt, II. J. 1899; 95. Schmidt, lians. 1903; 28. Schmidt, Hans Jørgen. 1889: 267. 1899: 95. Schmidt, H. C., & Ipsen 1889: 113. Schmidt, F. V., & Søn. Horsens. 1890: 32. 1897. 98. Schmidt, J. P., junior. Fredericia. 1889: 414. 1891; 73. 1897: 190. Schmidt, J. P., jun.s Cigar-ik Tobaksfabriker, Aktieselskabet. Fredericia. 1899: 36. dse: Sc—So. 1895; 164. Schmidt, Nicolai Hansen. 1889; 257. Schmidt, Niels (Nis) Nielsen. Aarhus. 1894: (53. Schmidt, Oscar. 1890; 23. Schmidt, P. L. 1889: 245. Schmidt, S. liønde. 1889: 390. 1891; 60. "Schmidt, Valdemar, & Co. 1901; 57. 1902: 224. 1904: 42. Schmidt, Valdemar, & Charles Nielsen. 19(J4: 42, 85. Schmidt, W. J. 19(J4: 88. Schmidts, J-. D., Efterfølgere. 1889; 33. 1898: 156. 'Schmidts, M. T., F^fterfølgerved J,Hansen Nielsen. 1<>03; 117. 1904; 226. Schmidts, N. 11., F^fterfølger. 1899: 94. 1902: 148 1903: 177. 1904; 67. Schmitt, Axel, & Co. 1889: 263. 1895; 25. Schnack, 1). F\, senior. 1904; 128. Schneider, L. 1896: 163. Schneiders, C. L. F^., Søn. 1889: 89. Schoppe, F\ Maribo. 1897; 37. 1903: 16. Schor & Bentzen. Rønne. 1889; 311. Schou ct Gliemann. Rønde. 1889; 70. Schou ct Madsen. 1904; 88. Schou & Petersen. 1889: 89. Schou, Axel. 1903: 46. Schou, C. & J. Holstebro. 1889: 229. Schou, Emil. 1892: 94. Schou, Custav Johannes. Helsingør. 1904; 131. Schou, II., Ballebys Efterfølger. Lyngby. 1897; 89. Schou, Knud. 1900: 110. Schou, M., & Søn. Struer. 1889: 230. 1893: 54. Schou, Wm. R., ct Co. 1900; 24. 1902: 245. Schous, Andr., F^orlag. 1889: 89. 1891: 2, 3. 1896; 97. Schous, C., Fabrikker. 1904: 43, (5-4, 68. Schous, Chr., Bog-og Papirhandel. Ringe. 1900; 63. Schous Skibshandel. F'rederikshavn. 1893: 61. Schous Teglværk ved Mullerup Havn pr. Sla­ gelse. Kirkehelsiuge. 1889; 293. 1892: 24. 1894: 95. , Schouboe, Poul. 1901; 95. 1904; 89. Schouboes, J. L., Søn. 1889; 93. 1890: 50. Schouenborg & Nielsen. 1889: 425. 1893; 112. Schougaard, N., & Co. 1889: 29. Schourup, Hans, & Jyllands Staal-og Maskinfor­ retning, Aktieselskabet. Aarhus. 1902; 14. Schourups, Christian, Tømmerhandel i Vil)org. 1889: 61. Schouw & Co. 1889; 267. 1890: 110. 1891: 131. 1899: 112. 1901; 16. 1902; 1(56. Schovgaard, N., & Søn. 1889: 243. 1891: 25,78. Schrader, Aug. 1903: 137. Kclirader, Rud. 1889; 272. 1891; 121. 1897; 2. 1898; 73. 19U0; 140. 1902; 3. Scliraiii, P. A., & Søn. Roeskilde. 1889; 41. 1891; 3. Schramm, F. A., & Søn. Roskilde. 1902; 54. Scbreiber & Carl Petersen jun. 1904; 186. Schreiber & Michelsen. 1900; 8(3, 110. 1902; 51. Schreiber, Chr. 1889; 258. Schreiber, Julius. 189G; 143. 1897; 50. Schreiber, Wilh., & Co. 1889; 84. 1897. 2. 1898; 34. Schrøder & Jørgensens Efterfølger. Frederiks­ berg. 1889: 132. 1893: 68. Schrøder & Nielsens Efterfølger. Maribo. 1896:55. Schrøder, Bernh., Nielsen & Hansen. 1889; 112. Schrøder, Johan N. 1904: 5, 22. Schrøder, Lauritz. Maribo. 1889: 334. Schrøder, L., & Chr. 1893: 88. 1894: 92. Schrøders, H. P., Efterfølger. 1889; 109. Schubotheske Forlag, Det. (Lybecker & Hirsch­ sprung.) 1893: 120. Schucani, Wegmann & Co. 1889: 256, 424. 1890; 50. Schuldt, Dina, & Co. 1889; 263. Schulstads, Viggo, Bagerier ved Schulstad og Ludvigsen. 1902; 2. Schultz, H. Bølling. 1896; 173. Schultz, J. C., & Søn. Aalborg. 1889; 56. Schultz, J. H. 1895; 106. Schultz, Jens Johan Frederik Hostrup. 1889: 97­ 1895; 106. Schultz, Magnus Andreas. Aalborg. 1900; 119. Schultz, Marinus M. Aalborg. 1889; 179. Schultz, V. F. Aalborg. 1889; 179. Schulz, F. C. 1904; 87. Schulze, W., jun. 1902: 103. Schumacher, L., & Comp. Roskilde. 1889; 134. 1901; 59. Schur, F., & Co. Horsens. 1889; 374. 1902; 121. Schwabe, Otto, & Co. 1896; 176. 1897: 141. Schwabe, Otto Antonius. 1889: 125. SchAvanenfltigel, W., & Co. 1904: 128. Schwartz, H., & Co. Aarhus. 1889; 367. Schwartz, J. G., & Søn. 1889: 27. Schweitzer, Ditz. 1889; 122. 1904; 3 (2 Anm.) 6. Schweitzer Uhrmagasin, Aktieselskabet. 1897:67. Schweizer-Magasinet. 1889; 39. Schweitzerhuset, Hans Bie Nielsens Efterfølger, P. Jeppesen. Odense. 1904; 174. Schweizisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab, Win­ terthur. 1895; 134. 1896: 48. 1897: 193. SchWencke, Vilh. O. & Co. 1897; 86. Schwenn, J. H. 1889: 108. Schiibelers, H., Sønner. 1900; 4. Schutten, A., & Comp. Odense. 1889: 158. Schæbel, Ferdinand. 1889; 245. 1893: 121. 1894; 44. Schæbel, K., & Ishøj. 1903: 5. Schadtlers Sygekasse. 1889; 265. 1894: 16. 1895; 135. Schafer, Ferd. 1889; 261. Schafer, W., & Co. 1889; 115. 1903: 103. Schafer, W., & Co.s Skotøjsfabrik, Actieselskabet. 1894: 127. 1895; 25. 1898; 90. 1899; 180. 1901; 96. 1902: 167. 1903; 99. Schøler, Simon. Fastrup. 1896: 173. Schønberg, J. Å., & Co. 1902: 49. 1903; 215. 1904: 22, 169. Schønemann, V. Nyborg. 1897; 146, 163. 1903; 15. Schøning, Povl. 1895; 38. Schønnings Efterfølger S. Koch. 1896: 34. Set. Clemens Materialhandel ved Chr. Kruse, Aarhus. 1904; 198. Set. Hansgades Broderimagasin ved Signe Bilgrav. Viborg. 1904: 197. Sechers, Emil, Efterfølgere. Aarhus. 1889; 206. 1891; 32. Sechers, H. W., Efterfølger. Aarhus. 1889; 205. »Secularis«, kemisk Fabrik ved Chr. Willerup. Amager. 1900: 98. Seemann, Chr. 1903: 28. Seerup Sogns Laane-og Sparekasse. 1889; 200. Segelcke & Co. 1897; 69. 1898: 5, 90. Sehested & Jespersen. 1896: 99. Seidelin, S. 1889; 126. 1893: 77. 1898: 108, 126. 1901: 143. 1904: 168. Seidelin, S., senior. 1889; 87. Seierslev-Eierslev-Jørsby Spare-og Laanekasse. Jørsby. 1889; 358. Seifert & Nørgaard. 1889; 247. 1894; 43. Seifert, C. L. 1889; 124. 1891: 25. •^Seifert, C. M., & Co. 1897: 87. 1904: 22. Seifert, Reinhard, & Co. 1898; 18. 1902; 78. Sejling Sogns og Omegns Brugsforening. 1894; 62. 1899: 103. 1900; 66. 1903; 130. Sejling-Sinding Sparekasse. 1889; 200. 1895; 49. 1901; 67. Sejlmager H. M. Mathiasens Efterfølgere. Esbjerg. 1903; 172. 1904; 200. Sejlskibs-Aktieselskabet J. Koefoed. Faxe Lade­plads. 1903; 144. Sejlskibsselskabet »Freja« (Aktieselskal)). Svend­borg. 1900: 100. Sejlskibsselskabet »Psyche« (AktieselskabX Thurø. 1901: 26. Sejlskibs-Selskabet Scandia, Aktieselskabet. Es­bjerg. 1904; 200. Sejlskibsselskabet Skonnert »Adolphine« (Aktie­selskab). Thurø. 1901; 26. Sejlskibsselskabet Skonnert »Julie Hedegaard« (Aktieselskab). Troense. 1901: 120. Sejlskibsselskabet Skonnert »Peter« (Aktiesel­skab). Thurø. 1901: 45. cxxxvr S0jlskil)sselt»kabet 3inst. Skoimert >Althæa« (Aktieselskab). Svendborg. 1901; 198. Sejlskibsselskabet 3-m. Skonnert Ariel (.\ktieHel­skab). Svendborg. 1899: 168. Sejlskibsselskabet 3 mst. Skonnert >Dannebrog€, .Aktieselskab. Svendborg. 1902; »lO. Sejlskibsselskabet 3-tnst. Skonnert »Delos« (Aktie­selskab). Svendborg. 1901; 44. Sejlski])8se!i5kabet B-mst. Skonnert »Erhardt« (Aktieselskab). Svendborg. 1901; 44. Sejlskibsselskabet 3-niiiit. Skonnert »Flora« (Aktie­selskab). Thurø. 1901; 26. Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert Iris (Aktie­selskab). Thuro. 1900: 182. 1901: 10. Sejlskii)8selskabet 3-nist. Skonnert »Jens Niel­sen« (Aktieselskab). Tliurøe. 1901: 82. Sejlskibsselskabet 3-inst. Skonnert »Linhardt« (Aktieselskab). Thuro. 1903: 81. Sejlski))ssel9kal)et 3 nist. Skonnert »London«, (Aktieselskab) Thurø. 1904: 53, 114. Sejlskibsselskabet 3-mst. Skonnert Merkur (Aktie­selskab). Troense. 1!>01: 64. Sejlskibsselskabet 3mKt. Skonnert >l'alle.seu< (Aktieselskab). Thuro Kommune. 1900; 118. Sejlskibsselskabet S-mst. Skonnert »Standard« (Aktieselskab). Svendborg. 1900; 44. Sejlskibsselskabet o mst. Skonnert »Valkyrien« (.Aktieselskab). Troense. 1901: 45. Sekjær, C., & Co. 1902: 22. Sekker, F. ^ 1889: 26. Sslde og Aasted Pastorats Spare-og Laanekasse. Selde. 1889:363. 1890:5.'). 1895:49. 1899:84. 19(K): 120. Selde Brugsforening. 1899: 171. 1903; 61. Selfhelp, Henry Kyding. 1901: 189. Seligniann ct Mosserschmidt. 1890: 50. Seligmann iV: Nathan. 1901. 194. Seligniann, A., ik Co. 1889: 31 (2 Anm.). Seligmanns, Ludvig, Efterfølger, P. S. lirandt. 1895: 107. Seligmann, KudoJph. 1889: 112. Sellerup, Jul., Co. 1889; 121 i,2 Anni.). Selmer & Jensen. Thisted. 1889; 351. Selmers, Axel, Kftorfolger. 188f<; 86. Selskabet Directe ved 11. Christensen et Co. 1901; 9. Selskabet for (jaH-Spari'ai)paraler ved (I F. Thor­sen. 1901; 12i(. Selskal)et til Udbredelse af literaire Værker mod Ratebetaling. 1899: 58. 1901; 161,^194. 1902; 49, 78. Semler, J. 1901: 57. 1902: 132. Semler & Matthiassen. 1889; 24, 27. Sendrup, Clara. 1892: 129. Sengefjer -Speditionen ved H. Tillge. 1898; 144. Sengeløse Sogns Forbrugsforening. 1889; 284 1890; 15. 1891; 26. 1893; 14. 1894; 18. 1895 16. 1896:6. 1897:22. 1898; 7,196. 1899:201 19(X); 194. 1901; 195. 1902: 246. 1903: 236 1904; 231. Sengemagasinet ved Chr. W. Kachlowsky. 1900 190. Sengeudstyrsmagaslnet, Aktieselskabet. 19(X): 172. Sennels Sparekasse. 1889: 354. Sennels, L. V. Masnedsund. 1904: 9. Separators, Aktiebolaget, Depot Alfa Laval ved A. Holst. 19(XJ: 176, 191. Serritslev Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 191. 1891: 46. 1899: 170. 1904; 76. Serritzlev & Co. 1889: 1, 2 (3 Anm.). Serup Sogns Spare-og Laanekasse. 1890: 55. 1893: 94. 1895: 52. 1899: 103. 1901: 122. 1903: 130. Sevel Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 2-30. 1890: 47. Sfinks ved P. Nielsen. Buttrup. 1901; 40. Siain Electi-icity Company Limited, Aktieselskabet, The. 1899; 128. 19(X); 3. 1904; 105. Sibiriske Kompagni Aktie.selskabet, Det. 1904; 20, 87. Siem og Omegns Brugsforening. 1899: 29. 1900; 29. 1902: 35. 1903; 37. Siemens & Halske, dansk Aktieselskab. 1902: 167. 1903: 235. Sidenius, Chr. B. Nysted. 1900: 84, 147. Sidenius, Chr. B. og Søn. Nysted. 1900; 147. Sidenius, J., Søn. Nykjøbing F. 1889: 170. 1895: 94. Siesbyes, L., Efterfølger. 1889; 102. 1895: 56. (2 Anm.). »Sifon«, Aktieselskabet. 1900: 36. 1901: 6, 112. 1902: 49. 1903: 48. Sigersted & Leth. 1902; 206. Silkeborg Bank, Actieselskabet. 1889; 6(5. Silkeborg Farvefabrik. 1889; 208, 374. Silkeborg Kalkværk, Aktieselskabet. Aarhus. 1897; 116. Silkeborg ^Maskinfabrik. 1899; 86. 1901; 13, 123. Silkeborg Specialforretning ved Ferd. Jørgensen. 1900; KJ. Silkeborg Teglværk, Aktieselskabet. 1899: 153. Silkegades Kaffe-Thehandel ved H. J. Ander­ sen. 1902: 22. Silkegades Voxdugsmagasin ved Kastberg Nielsen. 1904; 108. Silkehuset, forhen J. R Schjelderups PJfterfølger, Aktieselskabet. 1903: 137. »Silvan«, Aktieselskabet, 1899: 60, 77. 1904:^ 190. Simnielkjeer og Omegns Spare-og Laanekasse. 1889: 409. 1900: 124. . Simon, Sal. 1891; 121. 1 'Simoni, Chr. Aalborg. 1880: 56, 57 (5 Anm.). 1892; 28. 18S)G; 56, 73. 1897; 39. Simoni, Elisabetli. Aalborg. 1889; 310. Simoni, M, Aal))org. 1889; 50. Simonsen & Bølnn. 1889; 22. Simonsen & Nielsen. 1891; 109. 1901; 74, 77. Simonsen & Weels Efterfølger. 1889; 28. Simonsen, C. V. & Co. 1895; 56. • Simonsen, Carl. 1901; 77. Simonsen, Falk S., & Co. 1889; 242. Simonsen, II. J., & Co. 1889; 28, 107. Simonsen, J., & "Westergaard. 1889; 24G. 1897; 173. Simonsen, J. A., & Søn. Gjested. 1899; 85. .Simonsen, Johan. 1902; 51. 1904; 7. Simoi\sen, M. Ribe. 1893; 20. Simonsen, P., & Co. Odense. 1892: 64, Simonsen, S., & Co. Kolding. 1889: 415. 1891; 118. Simonsen, S. N. 1889; 86. Simonsen, S. N., & Co. 1893: 16. 1899: 77. 1901: 38. Simonsen, V., & Co. 1889: 245. Simonsens, Chr. Ti., Efterfølgere. 1892: 35. Simonsgaard & Madsen. 1889; 110. 1895: 41. Simplex, Aktieselskabet. 1904; 65. Sindal og Omegns Spare-og I.aanekasse, Actie­ selskabet. 1895; 170 1896; 106. 1897; 201. 1908; 17, 204. Sinding Forbrugsforening. 1889: 200. 1901:105, Sindshvile Teglværker, Aktieselskab. 1903. 121, 1904; 92. 1 Sindt, AVilhelm. 1889; 425. l Singer Co.. Symaskine Aktieselskab. 1903 , 166, 1 Sirius, Aktieselskabet, Frihavnens Chocolade­ fabrik. 1895; 107. iSiversleth, II., & Julius Madsen. 1902; 242, 'Sivertsen, Johan Ludvig. 1889; 249. 1903: 214. 1904; 68, 86. i Sjodt & Weiss. Kolding. 1889: 415, 1895: 104. (2 Anm.) 1 Sjællandsgade.-5 kontante ITrtekramforretning ved Ane Stabell. Aarhus. 1900; 134. 'Sjællandske Bondestands Sparekasse, I)en. 1890. 81. 1896; 130. iSjøbeck, Alex., & Co. 1889: 271. Sjoforsilkrings Aktielwlaget »Vegas. 1898: 2. 1900; 110 (2 Anm.). i Sjoiorsiikrings Actiebolaget Agir. 1890; 110. 1893: 22, 45. 1895: 39 (2 Anm.). 5 Sjørslev Ørding Pastorats Spare-og Laanekasse. Ørding. 1890; 66. ' Sjøwad, Niels. Langelund. 1896; 173. '.Skaarup Fællesbageri, Aktieselskab. Skaarup. 1901: 64. 1902; 175. 1904; 53, 176. i Skaarup, Kornelius. Slagelse, 1899: 24. Skånska Cement Actiebolagets Filial, 1889: 97. Skanderborg Amts Avis, Actieselskabet. 1889: 371. 1893: 8. Skanderborg Andeelssvineslagteri. 1890: 116. 1891: 9, 58. 1892; 54. 1894; 11. 1896; 184. 1897; 150. 1898: 65. 1900; 87. 1901; 87. 1903; 85. Skanderborg Cementvai'efabrik. 1901; 69, Skanderborg Dampbrænderi. 1895: 20. »Skanderborg Dampvæveri«, Actieselskabet. 1892; 101. Skanderborg kontante Manufakturhandel, Messen ved A. Svendsen. 1902; 69. Skanderborg Landbosparekasse. 1889:371. 1899: 172. 1903: 206. Skanderborg Uldvare-og Klædefabrik, Aktiesel­skabet. 1899: 101 1903; 151 (2 Anm.). Skanderderborg Zinksoldefabrik ved N. Christen­ sen & Co. 1903: 151. Skanderup Stilling Spai'e-og Laanekasse. 1889; 379. 1892:114. 1895:10. 1896:184. 1898:12. 1901: 50. 1902; 252. 1904: 199. Skandias, Aktieselskabet, Skæreri & Pakkasse. fabrik. 1901; 22. 1902; 76, 148. Skandinavien-Amerika, Gods-og Pakkeekspedition ved Oscar Scheitel & Bendix. 1904; 2. Skandinavisk Acetylen Gasværks-Fabrik (Aktie­selskab). Skive. 1903; 38. Skandinavisk Acetylén-Gasværks-Fabrik, S. C. Sørensens Eftf., Sven Hansen. Aarhus. 1902: 39. Skandinavisk-Amerikansk Maskinkompagni, Aktie­selskabet. 1899: 94. 1900; 110. 1901; 176. 1902; 245. Skandinavisk Amerikansk Petroleums Aktiesel­s1. Skodsborj;. 1S98: 1(50. liMM): 141 (2 Anin.). 1J»0'2: 53. 1903: 7(!. •Skandinavisk Filfalirik ved Flcron. 1893: 45, 88, IfX). 1899: 5G. 1904: 85. Skandinavisk Filefaldik, Aktieselskab. 1904: 85, 89. Skandinavisk Filt-og Straaluittcfabrik, Aktie­selskabet. 1901: 5, 7eri]ig ved Anton Nielsen: 1903: 159. Skandinavisk Iljnlt'abrik, Aktieselskabet. 1!M>3: 195. ^Skandinavisk Inijiort Co., Aktieselskab. 1901 : -10. 1902: 78. 1901: 4. .Skandinavisk Import Co. Carl Miincli C'o. 1899: 58. Skandinavisk Iniportforretning ved Niels Peder­sen. 11H»2; 187. Skandinavisk Isolér-Korkstensfabrik ved Madsen. 189G: 80. Skandinavisk KalYe-og Kakao-Konij)agni, Aktie­ selskab. 19»K): 78, 15(5. 1902: lOS. 1903: 5. Skandinavisk Kartont'al)rik, Aktieselskabet. 1903: 49. 1904: 228. Skandinavisk Korkvarefabrik, . Aktieselskalæt. 1902: 220. "^Skandinavisk Læder Fxtrakt Fedtt'abrik ved Lassen. 1902: 22. 1901; 180. Skandinavisk Modeklub ved Arboe&Co. 1904: 2. Skandinavisk Modemagasin ved Klise l>redgaard. 1901: 40. Skandinavisk ranoi)tikon, Actieselskabet. 1889: 91. 1890: 100. Skandinavisk Patentbureau ved Charles lludc og (jleorg Ilaldkjscr. 1898: 73. Skandinavisk l'atent-Jiiedertræfodtojs l'abrik ved Vald. Staudt Co. 1901: 38. Skandinavisk Pra.'miel)ank, Vilhelm Andersen. 1903: 72. Skandinavisk Salgs Aktieselskab Helios. 1900: 127. Skandinavisk Skotøjsfabrik, Aktieselskah). 1902: 24. 1903: 71. Skandinavisk Skotøis-Magasin, N. ChriHtensen. 1892: 35. Skandinavisk Skotøjsinagasin, N. Christensen. Frederiksberg. 1898: 178. Skandinavisk Skotøjsniagasin ved M. Nielsen. FreBridgeness Shipi)ing Co, Limited. Nykjøbing Mors. 1904: 50. ••"'Skibsprovianteiingsforrotning vedTaabbels Kfter­fulger Peder Jensen iS: Co. Esbjerg. 1902:; 125. 1904: 181. Skil)sted, J., N. Co. Aalborg. 1889: 179,, 1891: 8, 114. Skibsted-Lyngby Pastorats Si)are-l^aanekasse.. 1889: 184. Skiltefal)riken »Chic« ved Niels II. Larsen. 1893: 23. Skiltefal)rikken og Cyelelakereriet Stjernen vedf ved Carl Kosberg ct P. Kydman. 1901; 05. •'••'Skiltefabrikken &. Cyelelakereriet Stjernen vetV liosberg. 1904; 8, 05. Skiltefabrikken Heimdal ved Jensen & Andersen; 1902: 100. Skiltefabriken Kronen ved Andersen. 1900; 141' Skiltefabrikken .Aloderne ved C. Andreasen oji H. Paludan, .\arhus. 1902: 230. 1902: 1091 F Skiltefal)riken »Norden« ved V. Vald. Timm. 1893: 120. »Skiltefabrikken du West« ved P. D. Løv. 1894: 69. Skiltefabriken »Østen« ved A. Petersen. 1897: 123. Skive Andelsslagteri. 1903: 129. Skive Bank, Actieselskab. 1889: 196, 438. 1890: 76. 1891: 47. 1892: 29, 112. 1899: 30. Skive contante Manufacturforretning. 1896: 27. Skive Dampbaads-AktieselskaT) 1897: 115. Skive Frimærkespareforening. 1889: 197. Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktieselskab. 1897: 95, 165. 1898: 200. 1901: 185. Skive Kafferaagazin ved Johan Jensen. 1901:122. Skive Knlkompagnis Aktieselskab. 1904: 57. Skive Malt-og Byggrynsfabrik. 1892:53. 1894:98. Skive Markfrøkontor, Aktieselskabet. 1902: 158. »Skive Modebazar« ved Tb. Andersen. 1894: 98. Skive Møbelhandel. 1889: 362. Skive ny Modebazar, Actieselskab. 1896: 27. Skive ny Møbelhandel, Aktieselskabet. 1903: 224. »Skive ny Viinhandel ved Cort Trap. 1894: 22. Skive og Morsø Dagblade, Aktieselskabet. Skive. 1904: 116. Skive og Vestjyllands Tagpapfabrik. Actieselskab. 1896: 27 Skive Skotøjsfabrik, Aktieselskab, »Skive. 1903: 109. Skive Sniørforsyning, Aktieselskab. 1903: 38. Skive Sparekasse. 1889: 197, 362. 1894: 10. 1895: 125, 157. 1899: 103. 1902: 178. Skive Svineslagteri, Actieselskabet. 1889: 362. 1890: 44, 66. 1902: 37. 1903: 39. 1904: 57. Skive Svineslagteri, S. W. Thompson, Actiesel­skabet. 1890: 8, 105. *Skive Trælasthandel ved Jens Christensen. 1903: 84. 1901: 218. Skive Trælasthandel ved Jens Christensen, Kom­ manditselskab. 1904: 218. Skive Tømmerhandel, Actieselskabet. 1889: 362, 438. 1890:8. 1895:32. 1898.81. 1902:67. Skive Viinhandel og Eddikebryggeri's Efterfølger ved Aage Lind. 1894: 11. Skive Ølbryggeri og Malteri ved C. Graugaard. 1900: 29. Skivesen, S. C. Es])jerg. 1904: 80. Skivum Pastorats Spare-og Laanekasse. 1889: 341. 1890: 43. Skjelby Sogns Brugsforening. 1889: 173. 1891: 45. 1892: 28. 1900: 12. 1903: 82. Skjellerup Mølle, Actieselskabet. 1896: 13. Skjelskør Acetylengasværk, Aktieselskabet. 1902: 191. I Skjelskør Avis, Actieselskabet. 1892: 37. i Skjelskør Materialhandel ved Holger Haugsted. I 1892: 63. Skjelskør nye Isenkramforretning, Aktieselskal^et. 1900; 41. Skjelskør og Omegns Arbejderspareforening. Skjelskør. 1889: 146. 1891: 79. Skjelskør og Omegns Spareforening. 1900: 145. Skjelskør Skotøjsfabrik ved Emil Olsen. Skjel­ skør. 1898: 20. Skjelskør Spare-, Laane-og Discontobank, Actie­selskabet. 1889: 146, 429. 1890: 64. 1899: 79. 1900: 26, 145. 1901: 24. 1902: 191. Skjern Actie-Tømmerforretning. 1889: 410. Skjern Dampsavværk og Dampsnedkeri ved Jespersen & Jacobsen. 1896: 111. 1902: 45. Skjera Spare-og Laanekasse. 1889: 232. Skjoldborg Petersen & Kruse. 1903: 192. Skjoldnæs, Actieselskabet. Faaborg. 1891: 55. 1896: 181. Skjød Sogns Forbrugsforening. 1896: 183. 1898: 27. 1899: 32. 1900: 15. 1901: 30. 1902: 38. 1904: 13. Skjødstrup og Omegns Forbrugsforening. 1900: 18, 150. 1904: 161. Skjørping-F'rær Pastorats Spare-og Laanekasse. Frær. 1889: 344. 1891: 91. 1893: 125. 1894: 62. 1895: 65. 1897; 94. Skjørping og Omegns Brugsforening. 1897: 201. 1899: 169. Skomagasinet Monopol ved A. Levin. 1890: 110. Skomager Julius Nielsen, Aktieselskab. 1902: 250. Skonnerten Carolines Ehederi, Aktieselskabet. Kjøge. 1889: 282. Skonnertbriggen Marys Rhederi, Actieselskabet. Sønderho. 1889: 226. Skorup-Tvilum Sognes Sparekasse. 1902: 123. Skottenborg Kolonialhandel ved J. C. Jacobsen. Viborg. 1901: 67. Skotøjmessen, Sørensen. Skive. 1904: 218. Skotøjs-Basaren, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1904: 150. Skotøjs-Depotet ved Mønsted. Aarhus. 1899: 208. 1900: 87. Skotøisfabriken Aarhus ved Ernst F. Larsen. Aarhus. 1892: 18. Skotøjsfabriken Danmark, Aktieselskabet, 1903: 158, 161. 1904: 44. Skotøjsfabriken 1900 ved C. Oldenburg. 1903: 46. Skotøjsfabrikken Standard. Aktieselskab. 1904: 8. Skotøjsfabrikken Svendsen & Co. 1898: 90. Skotøjsfabrikkei'ne 1900 ved Holger Stub. Frede­ riksberg. 1900: 194. Skotøjsfabrikernes Udsalg ved Anton Pedei'sen. Silkeborg. 1903: 206. Skotøjs-Firmaet Tryg ved A. Koch. 1903: 47. Skotøjforretning Du West ved A. Reiesig. 1896; 129, SkotojsforrctTiingen dei> forgyldte Støvle, J. P. Larsen. IJMK); 141. Skotøjshuset ved II. M. AiiderKen. 1 lelMiiit'or. 1903; Un. I Skotøjshuset ved K. Willadsen. 1»S99; 7G. I Skotojsiinporten ved Vig:): 211. , Skotojsinagasinet Metropol ved L. l'etlersen. I 1899: 21. I Skotojsniagasinet »Iveforni< ve: 109. 1898; (55. Skovi'rokontoret ve. 1894: 110. 1898: 11. Skræ Brugsforening. 1898: 107. 1899: 48. 19(K): (ifi. 1901: 122. 1902; 159. 1904; 58. Skræderetablissenientet Danmark ved J. C. Niel­sen. 1901 : 58. Skrædderforretningen »Louvre de Paris* ved Jens Kjeldsen. 1901; 143. Skriudderforretniiigen Sinius, Aktieselskab. 1901: 07. Skrædermcstrene Andreas Andei'sen Co. 1899: 1()1, 182. Skræm Sogns Spare-og l^aanekasse. 1889: 349. 1892: 78. 1901: 8G. Skæve Sogns Sparekasse. 1894; 3G. 1895: 112. 1898; 80. 1899: 84. 1901; 85. 1902: 11(3. 1903: 108. Skødstruj) og ()niegns Forbrugsforening. 1898: 85. Slagelse Andels Svineslagteri. 1893: 91. 1894; 32. 1895: 27. 1899; 132. 1904: 27. Slagelse Cementstøberi og Tagstensfabrik ved M. Jørgensen. 1903: 122. Slagelse Contantforretning ved J. 1\ Nielsen. 1894: UG. Slagelse C'ycle Depot ved N. Olsen. Slagelse, 1904: 50. Slagelse Cyklehus ved Adolf Hansen. 1903: 11, 237. Slagelse Dampvaskeri. Aktieselskabet. 1899: 24. Slagelse Elektricitets-Comi)agni, Actieselskabet. 1893: 79. 1895: 43. 189G: 69. 1904: 93. Slagelse Kalfe-og Thehandel ve1: 54. 1901; 117. Slagelse St. Peders f.andsogns Spare-og Laane­ kasse. 1889: 303. 1890: 112. 1893: 5. Slagelse Skotøj.smagasin ved Hertz. 1897: 91. Slagelse Talgsmelteri ved Th. Berg. 1897: 143. Slagelse Tneskofabrik, Carl Kierultf. 1894: 59. Slotgades Tøihus ved N. Larsen. Aalborg. 1897: 164. Slagelse Velgjørenheds Selskabs Sparekasse. 1889: 300. Shittery, J. V. Veien Station. 1889: 71. Sleij)ner, Cykleudsalg ved Petersen. 1898; 35. Slesiske lU-andforsikrings-Selskab, Aktieselskabet. 1904; 228. Slesiske Livsforsikrings-Actie-Selskal), Det. 1893 : 112. 1895: 15. Sleth Teglværk, Aktieselskabet. Aarhus. 1899: 68. 1903; 1G9. 1904; 198. Slomanns, J. D., Efterfølger. 1889: 21. Sloths, P., Margarinefabrik. Esbjerg. 1902: 95. Slotsgadens Rekhedningsniagasin ved Damborg Christensen. Aalborg. 1898: 24. Slotsgadens Damin'æveri. Odense. 1889: 159. 1894; 20. Slotsmøllens Fabriker, Actieselskabet. Kolding. 1889: 74. 1896: 112. 1901: 52. 1902: 73. Slørhuset ved Otto R. Ambrosen. 1899; 2. Sniallegades Kaffehandel ved Carl Christian Petersen. Frederiksberg. 1898: 39. Smidstrup, Niels. Holstebro. 1902: 125. Smidt & le Maire. .1889: 260, 427. 1890: 13. 1904: 188. Smidt, Claus L. 1889: 112. 1903: 75. Smidt, II., Co. Aakirkeby. 1902; 109. Smidt, Karl J., & Co. 1896; 114. iSinidt, M. Svaneke. 11)01: 105. Smidt, V. F. 1893: 66, 67 (3 Anm.). 1891: 41. 1896: 19 (2 Anm.). 1899: 2. Smidth, F. L., & Co. 1889: 118. 1899: 147. Smith & Co. Odense. 1891: 117. Smith, Andrew. 1895: 118. Smith, Chr., & Søn. Aarhus. 1889: 12. Smith, Henrik Jacob Hans. 1889: 260. Smith, Isabella. Holbæk. 1889: 200. Smith, M. & Co. 1895: 106, 117. Smith, JNIygind & Hiittemeier, Aktieselskabet. 1895: 77, 135. 1896: 176. 1898: 16. 1899: 146. 1902: 130. 1904; 5. Smith, Poul. Holbæk. 1890: 102. Smith, Valdemar. 1902: 6. Smith, Wm. H. 1891: 66. 1893: 12. 1896: 66. 1900: 24. 1903: 158. Smith's, Chr. J,, Sønner. Nykjøbing Mors. 1897: 12. Smiths Jernstøberi og ^Maskinfabrik, Actieselska­bet. Eanders. 1889 316. 1891: 59. Smiths, P., Efterfølger, Janus Smith. Clasons­ borg. 1893: 128. Smiths, P., Sønner. Svendborg. 1889: 324. Smiths, Valdemar, Søn Otto. 1903: 74. Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder, Actieselskabet, De. Aalborg. 1889: 57. 1893: 7. 1896: 56. 1898: 45, 79. 1901: 54. Smørblomsten, Aktieselskab. 1899: 96. »Smørblomsten« ved Carl Schultz. 1897: 122. Smørforretningen Dana ved C. Sørensen. 1899: 94. Smørforretningen Danmark ved P. C. Holm. Frederiksberg. 1899: 130. Smørforretningen Estvad ved J. Knudsen. Fre­deriksberg. 1902: 53. Smørforretningen »Favorit« ved Carl Johannes Bruun. 1904: 94. Smørforretningen Ficaria ved S. Chr. Sørensen. 1898: 156. Smørforretningen »Forward«. Aktieselskabet. 1900: 55. Sniørforretningen Livland ved O. Hansen. 1898: 17. 1903: 216. Smørforretningen Maagen, Aktieselskabet. 1904: 65. Smørforretningen Mercnr ved V. Johansen. Hor­sens. 1903: 169, Smørforretningen Merkur ved V. J. Johansen. Kolding, 1903: 209. Smørforretningen Minova ved Emma Lundbeck 1902: 102. Smørforretningen Ravnholt ved S. P. Jensen. Frederiksberg. 1899: 162. Smørforsyningen Kronen ved N. P. lirynoldt. [, Frederiksberg. 1901; 181. Smørforsyningen Rosen ved 31. Herm. Nielsen. 1903: 178. Smørhuset ved C. Korch. Aalborg. 1903: 106. Smørhuset ved C. Korch. Aarhus. 1903: 110. Smørlmset ved C. Korch. Frederikshavn. 1903: 127. Smørhuset ved O. Korch. Herning. 1903: 173. Smørhuset ved C. Korch. Kolding. 1903: 134. Smørhuset ved C. Korch. Randers. 1903: 111. Smørhuset ved C. Korch. Rønne. 1903: 200. Smørhuset ved C. Korch. Silkeborg. 1903: 131. Smørhuset ved C. Korch. Varde. 1903: 153. Smørhuset ved C. Korch. Vejle. 1903; 134. Smørhuset ved C. Larsen. Odense. 1903: 124. Smørlageret Jonsborg ved N. P. Brynoldt. 1904: 108. *Smør-og Margarine-Forretningen »Alfa« ved H. P. Hansen. 1897: 195. 1904; 7. Smør-og Margarine-Kompagniet, Aktieselskabet, 1904; 22. Smør-og Paalægsforretningen Trifolium ved Mario 11. E. Nørreskov. Sundbyøster. 1901: 7. Smørudsalget Økonomen ved A. P. C. Andersen. 1902; 209. Snedker og Hofstolemager C. B. Hansens Eta­blissement for Meubeludst3a'sgjenstande. 1889; 260. 1890; 70. 1896; 3. Snedkermester Mads Nielsens Efterfølger E. Chri­ stiansen. Roskilde. 1903; 10. Snedkermestrenes Fællesmagasin. 1903; 233. Snedkermestrenes Træ-og Finerskæreri, Aktie­ selskabet. 1900: 128. 1904: 106. Snedsted kontante Kolonialforretning ved 1). Chri­stensen, 1903: 108. Snedsted og Omegns Forbrugsforening. 1900: 29, 100. 1901; 104. 1902; 90. 1903: 38. 1904: 33. Sneiberg-Tørring Spare-og Laanekasse. 1889; 409. 1897; 153. 1899: 108. 1903: 173. Snekkersten Guldlistefabrik ved Andreas Chri­ stensen. 1902; 247 (2 Anm.). Snerdings, J. C., Efterfølger. 1889; 268. Snesere Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 155. 1893; 69. 1896: 102. 1898; 112. Snesere Teglværk, Aktieselskabet. 1899: 116. 1901: 117. Sneum-Tjæreborg Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 223. 1890; 34. 1900: 151. Société de Constructions Hygiéniques ved Chri­stoph & L'nmack. 1894; 42. Sodafabriken Dan ved J. C. Morthensen. Frede­ riksberg. 1900: 98. Sodafabriken i Esbjerg, Aktieselskabet. 1901: 16. Sodafabrikerne, Aktieselskabet. [1896; 98. 1900; 110. 1903: 46, 148. Sodafabrikerne, Aktieselskabet. Aarlm?. 1903; 151. StidafaltriktM'no, Aktieficlskahot. Odonse. J003: 14(;. Sodo .Sonnes Gnuiitværker piui Ikn-iihohn. Nexø. 1880: 157. Sodo, A., C. F. JcK'luinisenis Kfterfolgor. Frede­ riksl)org. ISIMJ: 48. IH), 142. Soelherg, Henrik, Kdvanl. Aarlms. 1807: 07. Soellierg, H., Aarlnis. 1880: (35 (2 Anm.). 18!CJ: 7. Solionltoig Teirlva-rk, Aktiesclskalict. J'^mlerike­l.urg llirk. l.SOS: 107. 1!»01 : 78. Sogncrorcningenu's Kroliandel ved A. il.E. Olsen. 180:{: L». Sogne Spare (»g Kaanekassen for Kallehavc Sogn. 1880: 155, 1803: 47. 1001: IbL'. Si)igiH'rii)g.s Anstalten, liandel med textiltilvir­kedc Stoller, ved Lndv. Simonsen. 1803: 78. Soigm'ring.«:lnrretningen City ved .1. Kjeldskov. 10O2: 204. Solbjerg Mejeri, Actieselskabet. 1880: 42riiun. Aall)org. 100:5: 10(). Sores l)ami)mølle og Bageri, Aktieselskabet. Nak­ skov. 1004: 0(). Sortf.'dams Dampmølle ved Kud.Scbmith. 1800: 40. Soiledams Iløvleri-og rakkassefabrik ve('klædningsoi)Uig. 1880: 205. Soro Bogtrykkeri (Actieselskab). 1805: 1(57. Soro Ihyggeri ved P. 1.. Bang. 1807: 01. Sort) Materialhandel ved Sofns Hjorth. 1000: 81. 1002: 84. Soro Spare-og Laanekasse. 1880: 205. 1800: 102. 180(5: 148. 1808; 180. 1001: 7. 1003: 100. 1004: 103. Soves Dampmølle og lUigeri, Aktieselskaiæt. Nak­skov. 1800: 117. Spangenl>erg, .T., Sc L. 1804: 02. Si)anRk-Portngisisk Vin Depot ved A. Andersen. 180(5: Oi). Spareforeningeii i Dragør og Storemagle})y Sogn. 1804: 70. 1808: 1(51. Spai-eforeningen i Fredericia. 1800: 08. 1804: 14(5. 1800: 15(j. 10O2: 240. Spareforeningen i Frederikssand. 1880: 288. Spareforeningen i Uingsted. 1880: 428. 1801: 42. 1802: G2. 1800: 132. 1003: 33. Spareforeningen i Sundbyerne. Taarnljy Sogn. 1801: 40. 1801: 140. 1805: 137. 19(J(J: 178. 1002: 20(5. Sparekassen for Arts Herred. Eørby. 1880: 203. 1802: 14, 85. 1804: 83. Sparekassen for Aversi og Omegn. 1880: 154. 1801:42. 1805:13«. 1890:80. Sparekassen for (xrevskabet Bregentved ogOmegn. 1880: .307. 1804: 7, 05. 1805: 168. 1001: 106. Spareka-ssen for IJetalingsskolen paa Christians­havn. 1880: 126, 1807: 130. 10(X); 07. 1002: 185, 243. Sparekassen for Børn i Brønshøj Kommune. 1003: 138. Sparekasse for Born i Christianshavns Friskole. 1880: 244. 1804: 130. 1800: 130. Sparekassen for Kbeltoft r)y ogOmegn. 1880: 214. 1802: 126. 1803: 127. 1804: (54 (2 Anm.). Sparekassen for Faxe og Omegn. 1880: 156. 18!>2: 25. 1807: 143. 1800: (34. 1002: 103. 10(D3: 12. Sparekassen for Frederiksberg og Omegn. 1804: 17. 1800: 114. Sparekassen for Frederiksværk og Omegn. 1880: 42. 1808: 7, 30. Si>areka8sen for Fruering Vitved Sogne. 1880: 380. 1800: 56. Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn 1004: 133. Sparekassen for Guuderup -Nøvling Pastorat. Skonstrup. 1889: 180. Sparekassen for Hadsten og Omegn, Aktiesel­skabet. 1900: 17. 1904: 221. Sparekassen for Helsingør og Omegn. 1880: 288. 1891: 80. 1802: 3(5, 108. 1893: 14. 1806: 7, 83. 1808: 20. Sparekasse for Ilerlufmagle-Tv])jerg Sogne samt Raunstrup Gods. Haunstrup. 1880: 155. 1801: 5, 43. 1804: 141. Sparekassen for Hjørring By og ()megn. 1880: 187. 1800: 115. 1891: 17. 1895:8. 1902: 89. Sparekassen for Grevskabet HoIstein))org og Omegn. 1889: 304. 1891: 100. 1893: 69. 1895: 7, 138. 1897: 110. 1001: 70. Sparekassen for Kjøbenhavn og (.)megn. 1880: 99. 1890:82. 1892:118. 1895:75. 1898:192. 1900: 112. Sparekassen for Kjøge og Omegn. 1889: 282. 1890: 38 (2Anm.). 1894: 5. 1895:26. 1898: G. 1901: 60. 1902. 134. 1904: 131. Sparekassen for Korsør og Omegn. 1889: 299. 1891: 111. 1894: 95. 1895: 92. 1896: 22,166. 1898: 197. 1899: 203. 1900: 81. 1901: 131. 1901: 111. Sparekassen for Mai'iager Kjøbstad og Omegn. 1889: 386. 1892:134. 1894:133. 1895:68, 114. 1898: 101. 1899: 87, 173. Sparekassen for Nexø og Omegn. 1895:80. 1897: 180. 1898: 198. 1904: 213. Sparekassen for Nyborg By og Omegn. 1889: 50. 1890:5. 1892:49. 1895:62. 1896:180. 1897:57. Sparekassen i Nykjøbing paa Falster. 1889: 170. 1890: 6, 18, 104. 1902: 88, 195. Sparekassen for Næstved og Omegn. 1889: 306. 1892: 131. 1902: 229. 1904: 71. Sparekassen i Nødager Sogn. 1889: 389. 1890: 126. 1891: 137. 1896: 155. 1897: 186, 1899: 173. 1900: 184. Sparekassen for Præstø By og Omegn. 1889: 150. 1892: 5. 1894: 32. 1895: 28, 79. 1896: 132. 1898: 8. Sparekassen for Randers By og Omegn. 1889: 386. 1891: 10. 1894: 100. 1899: 123. 1902: 199. Sparekassen for Ringsted og Omegn. 1889: 45. 1891: 66. 1892: 4. 1894: 32. 1902: 9. 1903: 162. Sparekassen for Roskilde By og Omegn. Ros­kilde. 1889: 134. 1891: 4, 40. 1895: 90 (2 Anm.). 1900: 58. 1902: 7, 106. 1904: 209. Sparekassen for Silkeborg og Omegn. 1890: 32. Si)arekassen for Sindal og Omegn, Aktieselskabet. 1901: 85. Sparekassen for Skagen og Omegn. 1889: 188. 1892: 6, 77. 1897: 94. 1899: 137. Sparekassen for Skander])0i'g By og Omegn. 1895: 172. Sparekassen for Skjørpinge og Faardrup Sogne. 1889: 302. 1892: 37 (2 Anm.). 1893: 35, 103. 1896: 149, 166. Si)arekassen for Skorup og Tvilnni Pastorat. 1897: 80. Sparekassen for Slagelse og Omegn. 1890: 27. 1891: C), 55, 133. 1893: 47. 1894: 6. 1896: 149. 1900: 179. 1904: 28. Sparekassen for Starup og Nebel Sogne. 1904: 240. Sparekassen for Storeliedinge og Omegn. 1889: 46. 1890: 113. 1894: 7. 1896: 69. 1897: 35, 72. Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn. 1889: 171. 1890: 104. 1893: 35. 1895: 169. 1897: 38. 1903: 106 Sparekassen for Svaneke og Omegn. 1895: 80. 1900: 43. 1902: 85. 1903: 145. 1904: 51. Sparekassen for Svendborg og Omegn. 1889: 327. 1896: 11, 54, 71. 1897: 36. 1900: 197. Sparekassen for Terslev og Omegn. 1904: 134. Sparekassen for Thisted Amt. 1889: 193, 425. 1891: 92. 1892: 88, 100. 1893: 8. 1895: 65. 1899: 47. 1903: 224. Sparekassen for Yeggerby Sogn. 1889: 181. 1900: 165. Sparekassen for Vording))Org og Omegn. 1889: 4. 1891: 55. 1894: 117. 1895: 153. 1898: 77. Sparekassen for Østerhornum Sogn. 1889: 181. 1895:47. 1897:148. 1901:85. Spare-og Laanebanken for Nykjøbing Sj. og Omegn, Aktieselskab. 1900: 99, 178. Spare-og Laaneforeningen for Taarnborg Sogn. 1889: 298, 445. 1894: 71. 1895: 79. 1896: 68. é Spare-og Laanekassen i Aardestrup Sogn. 1889: 182. Spare-og Laanekassen i Aarhuus. 1889: 204. 1898: 27. 1901: 48. »Spare-og Laanekassen for Haandvserkere og Industridrivende i Aarhuus eller Aarhuus Bikube«, Actieselskabet. 1889: 368. 1892: 67. 1894: 88, 111. Spare-og Laanekassen for Aasted og Skjærum Sogne. 1889: 189. 1892: 99, 133. Spare og Laanekassen for Aastrup Sogn. 1889; 395. 1900: 169. Spare-og Laanekassen for Aastrup Sogn og Omegn. 1889: 174. 1892: 28. 1893: 92. 1898: 115. 1900: 45. Spare-og Laanekassen i Aggersborg Sogn. 1889: 350. 1897: 130. 1901: 86. 1903: 149. Spare-og Laanekassen i Almind Sogn, Actiesel­skabet. 1889: 366. 1890: 76. 1897: 96. Sjiare-og Laanekassen for Haandværkere og Arbeldsklassen 1 Assens. 1889: 321. 1899: 134. 1902: 194. Spare-og Laanekassen for Bejstrup Sogn. 1889: 193. 1891: 57. 1897: 78. 1903: 128. 1904: 139. Spare-og l^aanekassen for Bjergby og Mygdal Sogne. 1900: 120. Spare-og Laanekassen for Blære og Ei. 1!»03; 22o. Spare o^' ryaanokasscn l'or Dalloriij) Sojrii. 18!>2: ia;i. Spare-oj^ Laanekasscn i Kjjtved. 1889: 23fi. 1891; ]18. 1893; 51. 1901; 91. Sj)are-o» Laaiiekassoii for Kjby of^Oinpj/n, .\klie­st'lKkahet. 1904: 95. Si)ar('-o l'astorater, l^rindlev. 18S9: 172. 1H93: 92. 1891; 8<:. 1899; 117. 19ol ; 133. 1903; KJ«;. SjKire-og i.aai>ekassc'ii for lOverdnip Sogn. 1898; 131. 190O; IKi. 1904: Spare-og haanekassen for l-'alslers Lanill)OHlaiiare og i.,aaiiekas.xeii for l'VMl)alle Sogn. 1889: 21(;. 1891: 141. 189f:; 11. 1897. 81. 18;|8: Sjtare og i.aanekasseii for l''iinlerup Sogn. 189r>: 43. 1.S9I'); r)3. 1897; »4. 1901; 00. Sjiare og Laniiekassen for l"re7. 1890; 77. 1902; 219. Sj)arc og F.aanekasseii i (niare-og [..aanekassen for Havrebjerg Sogn. 1889; 293. 18!)2; 74. 1893: 57. 1904; 132. Sj)arc- og Laanekassen i Helligsø-Gjettru]) Sogne. Helligsø. 1889; (;i. 1898:11,100. 1901:12, 121. 1904; 139. S])are-og Laanekassen for Hjermind Commnne. 1889: 198. 1890: 87. 1891: 115. 1892; 133. 1893; 94. 18i»4; 80. 1895: 99. 1890: 108. 1897; 90. 1898; 118. 1899; 103. 1902; 140, 1903; 129. Spare- og Laanekassen for Ho1)ro og Omegn. 1889; 389. 1890; 9. 1894; 78. 1898: 101. Spare-og Laanekassen for Holl)æk Kjol)stad og Omegn. 1889: 43. 1894; 110. 1895: 137. 1890; 53. S]iare-og Laanekassen for Horsens By og Omegn. 1889; 373. 1892; 41. 1895; 100. 1890: 28. 1897; 117. 1900; 07, 87. 1903; 19. Si)arc-og Laanekasse for Honll)jerg Sogn. 1889; 07. Spare-og Laanekassen for Hvejsel Sogn. 1889: 235. 1903; 244. Spare-og Laanekassen i Hvidbjerg-Lyngs Pasto­rat. 1889; 437. 1902; 07. Spare- og Laanekassen for Hyllested, Haarslev og Tingjelling(>. Hyllested. 1889; 45. 1890: 52. 1893: 09. 1890: 118. Spare-og Laanekassen i Jelstrup og Lyng])v. 1889: 189. 1890; 115. 1900: 120. 1903; 204. Spare- og l^aanekassen for Kjerteminde og Om­egn. 188{t; 323. 1891: S. 1890: 54. 1903; 35. *Spare og Laanekassen for Medlemmer af Valg menigheden i Kjerteminde. 1889: 102. 1904: 91. SjKire- og Laanekassen for Klim Sogn og nær­meste Omegn. 188!): 00. 18!t2: 125. 1897; 2.'). Sjtare-og Laanekassen for Klim Thorup Pa.storat. Klim. 1889; 00 1893; 125. 1898: 11. Spare og Laanekassen for Kolding r>y og Om­egn. 1889; 410. 1893; 10. Spare-og Ivaanekasse for Kongsted Sogn. 1889: 15L 1894; 81. 1897; 127. Spare-og Laanekassen for Kronborg vestre liirk. Helsinge. 1889: 289. 1890; 39. 1891: 111. 1893: 57, 102. 1898: 111. 1899; 02. 1901; 00, 1(;3. 1901; 132. Spare og Laanekassen for I/andboere jtaa Møen. Stege. 1889: 47. 1891: 80. 1890: 119, 100. 1898; 21. 19W: 110. 1901: 153. Spare-og Laanekassen for Langaa Pastorat. 1889; 305. 1890: 153. 1903; 110. Sj)are-og Laanekassen i Lemming Sogn. 1889; 201. 1891:59. 1893:51. 1890:74. 1898: 82. 1899: 31. Spare-og Laanekassen for Lemvig Kjobstad og Omegn. 1889; 229. 1893; 54. 1897; 83. Spare-og Jjaanekassen for Linneballe Sogn. 1889; 418. 1904; 18. Spare og Laanekassen for Lyngby og Omegn. 1899; 98. 1901; 42. 1902; 27. Spare-og Laanekassen for Lokken og Omegn. 1889: 191. 1890: 70. 1891: 82. 1893; 71. 1897; 115. 19(K); 120. Sjtare-og Laanekassen i Marstal. 1889: 100. 1891: 135. 1895: 03. 1890; 72. 19(X); 03. ' 1901 ; 05. Spare-og Laanekassen for ]\Iern Sogn. 1900: 110. Sj">are-og Laanekassen for Middelfart og Omegn. 1889; 1(;2. 1890: 120. 1898: 132. 1902; 250. 1903; 104. iS])are og Laanekassen for Nibe By og Omegn. 1889: 340, 432. 1891; 17. 1894; 143. 1895; 31. »Spare-og Laanekassen i Nim og Underup Sogne. 1889; 381. 1890: 45. 1892; 55. 1893; 52. 1895; 100. 1902; 179. Spare-og Laanekassen for Nykjøbing p. M. og Omegn. 1889; 354. 1891: 127. 1902; 90. Spare og Laauebankcn for Nykjøbing S. og Omegn, Aktieselskab. 1904; 49. Spare og Laanekassen for N. Nebel m. fl. Sogne. 1889: 70. 1894; 79. 1901; 138. Spare-og Laanekassen for N. Snede og Eistrup Sogne. St. Taalund. 1889: 382. 1894; 38. Spare-og Laanekassen for Haandværkere i Odense, Actieselskabet. 1889; 158. 1890; 94. 1896; 83. Spare-og Laanekassen for Raabjerg Sogn. 1889; 190. 1890; 75. Spare-og Laanekassen for Rerslev Sogn. 1896; 53, 83. Spare-og Laanekassen for Resen og Humlum Sogne. 1889: 73. Spare-og Laanekassen for Ribe By og Omegn. 1889: 220. 1890; 21. 1891: 20, 49. 1894; 123. 1898; 188. 1900: 69. 1901; 89. 1902: 43. Spare-og Laanekassen for Ring og Føvling Sogne. Ring. 1889: 382. 1893; 107. 1897; 13. Spare-og Laanekassen i Roslev Rybjerg Pastorat. Rybjerg. 1889: 198. 1893: 94. 1897: 96. 1898: 167. 1900: 133. 1901: 219. Spare- og J^aanekassen for Sal Sogn. 1889; 230. 1893; 40, 109. 1894: 123. 1897: 169. 1900: 187. 1903; 208. Spare-og Laanekassen for Silkeborg og Omegn. 1889: 207. 1892: 42. 1895; 127. Spare-og T>aanekassen i Sindbjerg Sogn. Ulkjær. 1889; 236. Spare-og Laanekassen i Sjørslev Sogn. 1889; 11. 1890; 66. 1892; 53. 1894; 87. Spare-og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn. 1889; 371. 1891; 18. J899: 193. Spare-og Laanekassen for Skorup-Tvilum Pasto­rat. Skornp. 1889: 211. 1892; 42. 1894; 51. 190U; 68. 1903; 111. '^SSj^are-og Laanekassen for Starup-Nebel, Egtved og Yiuf Sogne. Aagaard. 1889; 75. 1892; 127. 1894: 124. 1896; 173. 1898; 140. 1900: 152. 1904: 240. Spare-og Laanekassen i Stillinge Sogn. 1889; 45. Spare-og Laanekassen i Søndbjerg-Odby Sogne. Uglev. 1889; 437. 1890; 66. 1891; 83. 1892; 66. 1893; 71. 1894; 86. 1898: 118. 1899; 120. Spare-og Laanekassen i Søndervissing Sogn. 1889; 382, 440. 1890: 88. 1893: 63. Spare-og Laanekassen for Terslev Sogn og Om­ egn. 1903; 123. Spare-og Laanekassen for Tbiso og Omeo-n. 1889; 198. 1890; 44. 1891; 47. 1894; 50. 1895; 49. 1898; 81. 1900; 120. 1904; 116. Spare-og Laanekassen for Tønning og Træden Sogne. 1889; 382. 1893; 73. 1898; 119. Spare-og Laanekassen for Tørring Sogn. 1889; 382. 1893: 126. 1895; 84. 1896: 89. 1898; 169. Spare-og Laanekassen for Ugilt og Taars Sogne. Taars. 1889; 191. 1897; 95. 1902; 139. Spare-og Laanekassen i Ulsted. 1889; 9. Spare-og Laanekasse udvidede Byggeforening paa Vallø Stifts Gods i Præstø Amt, Den til. Vallø. 1889; 48. 1891: 80. 1897: 111. 1899; 133. Spare-og Laanekassen for Varde By og Omegn. 1889; 221. 1890; 78. 1895; 127. 1899: 34. 1900; 185. 1901; 15. 1903: 41. Spare-og Laanekassen for Vedby Sogn. 1895; 79. Spare-og Laanekassen for Veerst Bække Com­mune. Bække. 1889: 397. 1891: 85, 129. 1893; 118. 1897; 188. 1899; 175. 1901; 172. 1903; 208. Spare- og Laanekassen for Vesteregede og Om­egn. 1889: 308. Spare-og Laanekassen i Vimn Sogn. Vium­Sjørslev-Almind Kommune. 1889: 63. 1890; 76. 1892: 67. 1894: 62. 1895; 83. 1898: 99. 1899: 121. 1900: 102. 1902; 178. 1904; 140. Spare-og Laanekassen for Vorbasse og Heins­vig Sogne og disses nærmeste Omegn. Nebel. 1889; 224. 1893: 40. 1899; 17. Spare- og Laanekassen for Vraa og Emb Sogne. Vraa. 1889; 191. 1893: 71. 1897: 40. Spare-og Laanekassen for Ødis Sogn. 1889; 237. 1891: 62. 1892: 115. 1894: 66. Spare-og Laanekassen i Ørslev Sogn. 1889: 44. 1896; 8. 1897; 72. 1904: 71. S2>are-og Laanekassen i Ørum. 1889:365. 1892: 101, 112. 1896: 12. 1904-13. Spare- og Laanekassen for Østbirk og Yding Sogne. 1889; 210. 1900; 67, 149. 1901; 153. 1903: 152. Spare-og T.aanekassen i 0. Brønderslev-Hallund Commune. 1889; 191. 1892; 17. 1893; 82. 1896: 182. 1904; 157. Spare, Laane-og Discontoinstitutet for Grenaa og (;)megn, Actieselskabet. 1889; 214, 440. 1899: 123, 173. 1903. 112. Sparkjær Teglværk. 1904; 219. Sparsommelige Husmoders, Den, Lager, ved L. Lohse. 1904: 21. Specbt, Ernst. 1900 : 74. Special-Atelieret for Kabinetskort ved Gollmann & Hansen. 1896: 163. Specialforretning i Lagenlærreder ved Sophus Larsen. 1891: 96, 19 Spociiil-ForrctningoTi Chic veMoiiopol€ vod T. A, Schmidt, Koldiiif,'. 1895; 1(;2. Specialforn'tniiigon »Sjuiiu vod C\ (\ Hansen. 1899; 130. Specialforretnin; 57. Spendnips, C. J., Efterfølger. 1889; 28. Sj>onner8, Nicolai, Kfterfolgor. 1891; G5. Spentrup-(7assum Pastorats Spare-og Laanekasse. 1889; 219. 1893; fi4. 189*;; 172. 1898: 202. 1903: 153. Sperling & Co. Aarhus. 1896; 89. •Sporling, Iv, & Co. Aarhus. 189(1: 42. 1904; 14. Sperling, lians Michael Aniandus. 1891; 38. •Spos ved U. L. Svendsen. Frederiksberg. 1903: 1G2. 1904; (i9. Spjelleruj) og Omegns Forbrugsforening. Mar vede lHllinge Commune, 1991: 28, 123. 1892; 15,90. 1893:15. 1894; i;>. 189<;; 22. 1897:35. 1899; 25. 19; 2(5. 1!M)1; 25. liM)3; 33. Spreckelsens, A., Efterfølger ved Chr. Niel.'jen. 1903; 94. Springborg, Th. C\). Iljorring. 189(5: 13G. 1899: 170. Springborgs, 11. 1'., 'i'ra'varefabrik i .\alborg, .•\ktiesol8kabet. 1900; 13. Spritfabrikeii Fortuna, Actieselskabet. 1891: 53, 110. 1893:23. 1890: 2. 19(K); 5, 57. 1901-12H. ^Spritfabrikken Foniks, .Aktieselskabet. Esbjerg. 1902; 179. 1904: 80 (2 Anm.\ Staack cVc liansen. 1889: 424. Staalforretningen Firkløveret ved (lOrhard Thal­bit/.er. 1900; 5(5. Staal-og Maskinforretningen Archimedes (ved .1. Zahle Lassen). 1903: 94. Staalvarefabriken SkandinaviiMi. Snndbyøstei". 1889:281. Stabeli, L. T. 18i»4: 30. Stabeils, .\., l^nke vod C. Stabeli. .\arbus. 1901; 180. Staby Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 10(>. 1897: 27. 1902: 239. Stadil Sogns Spare og Laanekasse. 1889; '100, 1891; 20. I8!)0; 18(5. 1901: 155. 190.3; 22. 1901: 201. Staffeldt, L., Aktieselskaix't. l''redoriksberg. 1901: 195. Stahl, 11. T. 1889: 95. Stallknecht & Meyer. 1899; 94. Stallknechts Symaskine-Fabriks Udsalg. 1902: 210, 225. Stamer, IL, ct Søn. 1889; 37. 1902; 107. Stampe, Niels. Aarlius. 1890; 97. Stampen, AktieselskaV»et. 189(); 9(5. 1898; 195. 1902: 148. Standard Cycle Compagni, Aktieselskabet. 1895; 135. Standard Olie-Import ved ^Slarott Petersen. 1904; 4:5. Standardtryk-Kompagniet, Aktieselskabet. 1904: 230. Stanger, A. 1889: 2(j9. Stapels, Joh., Enkes Efttlg. Jens Petersen. Kor­ sør. 1898; 8. »Star«, Actieselskabet. 1893; 23. 1895: 5, 14. 1897; 5 (2 Anm.), (59 (2 Anm.). 1899; 128 (2 Anm.). 1903; 235 (2 Anm.). Starup, Frederik. 1889; 102 (2 Anm.). 1892: 2. 1893: 12. State Fire Insurance Company, The, Limited, Aktieselskabet. 19fK); 23. Statsfunktionærernes Forl)rugsforening, Aktiesel­skabet. Frederikshavn. 1903; 107, 204. 1904: 178. Statsfunktionærernes Forltrugsforening i Struer, Aktieselskabet. 1903: 172. 1904: 239. Stan, Cornelius. 1889: 200. Staun, Wilhelm. Aalborg. 1889; 57 (2 Anm.). Stauning Aktiemølle. Stauning Sogn. 1899; 211. Stauning, Julius, rodfal)rik (forhen J. Neumann) ved Johan Franck. 1890: 128. Steensen, Hans Slott, Vejle. 1895: 52. 1890: 30. 1898; 51. Steensens, IL, Margarinefabrik, Aktiesel.skab, 1903; 140. Steensens, IL, Margarinefabrik, Aktie.selskal). Vejle. 1903; 154. Steonstrup, C. V. 1902; 223. Stefanskvartorets I\Ie.>^.': 70. 19(t4; GO. Struer ]\likkelsens Fiskeexport ved : 4, G. 1904: 47. aStrouinien. Aktieselskaliet. Kanders. 189S: 202. (2 Anni.). 1902: IGO. Stronnnen Maskinsnedkeri og Listel'abrik ved Til. Thomasen. 1903; t)4. Stn>n)snils Bruks Aktiebolags Filial i Kjoben­liavn, Aktieselskabet. 1902; 51. Stroyer ik Mørck. 1889; 107. 1892; 73. 1895:39. 1897: 31. 1903; 70. Strojer, W., & Co., Handels-Aktieselskabet. 1904: 105. Stul) & Nielsen. 1902: IGG. Stubbekjobing Brugsforening. 1902: 250. 1904: 215. Stubbekjøbirig .Materialhandel ved G. Seinberg. li>Ol: 84. Stubbekjobing Sparekasse. 1889; 172. 1898; 95. 1904: 137. Studsgoiird Kolonialhandel, Aktieselskabet. Studs­ gjuird. 1903: 90. Stursberg, (iustav. 1901; 5, 19. Stuttgarter Mit und Kiichversicherung.'^-Aktien­ gesellschuft. 1904; 87. Stiihr, Carl, 1889; 253. Stiihr, Carl Henrik F'rederik. 1889; 9(!, fl7. Stiirup, C., tt Co. Helsingør. 1889: 141. Stærnjose, Mads Christian Hansen, Nakskov. 18:)3; 81. •Stolten & Sininionsen. 1889: 8G. 1890: 110. Søtvring og Omegns Brugsforening, Actiesel skabet. 1895: 31. 189G; 57, 182. 1898; 149. 1899: 29. 1900; 13. 1901; 1G7. 1902:234. . 1903; 185. Stovnng-]Mellerup Coninmnes Spare-og Laane­. kasse. Mellerup. 1889; 220. 1890: 21. 1891: 10. 1892:8. 1893:19. 1894:.24. 189G: 28. 1898: 29. 1899; 70. 1900: G9. 1901: 50. 1902: 71. 1903; 87. 1904; IGJ. Suenson, Otto, & Co. 1889: 30. Suhr, r. Aktieselskab. Maribo. 1899: 189. •Sukkerhuset Højbroplads 12. 1889; 115. 1904: 204. Sukkerhuset Nørresøgade Nr. 41 ved S. Jensen. 1891: 9G. Sukkerhuset Nørrevoldgade 80. 1889; 24. Sukkerhuset i Raadhusstræde Nr. 3, H. Carsten­ sen, Aktieselskab. 1903; 161. 1904: 104, Sukkerhuset St. Croix ved L. P. Petersen. 1903: 98. Sukkerhuset Ved Stranden 16, Jens Knudsen. 1904: 204. Sukkerhuset ^'esterb^ogade 13 ved C. W. Thom­sen. 1890: 82. Sukkerral'tinaderiet i store Larsbjørnstræde. 1889: 20, 32. 1893: 14. 1903: 158, 213. Sukkervarefabrikken Bon-marché ved J. Nielsen. 1899; 95. •Sukkervarefabriken Fyenved^lartin Frederiksen. Odense. 1901; 63. 1904: 73. Sukkervarefabrikken Maries Minde ved Steenberg. 1892; 119. Sukkervarefabriken Phønix ved H. P. Rasmus­sen Co. Odense. 1901; 63. Sulsted-Ajstrup Sognes Spare-og Laanekasse. 1889: 10. 1891; 126. 1892; 51. 1897: 114. rj(K): 119. 1901; 184. 1903: 127. Sulsted og Omegns Brugsforening. 1899: 66. Sundahl, A. C. 1889; 242. 1893; 112, 119. Sundahl, A. M., & Co. 1899; 20. 1901: 22. Sundby Kiosk ved F. N. F'rom. 1902: 50. Sundby Maskinsnedkeri, C. Hansen & Co. 1902: 147. 1904; 127. Sundby Maskinsnedkeri og Listefabrik ved C. Hansen og K. C. Knudsen, Kommanditselskab. 1898: 197. 1899; 42. Sundby Materialhandel Cand. pharm. Vilh. Chri­stensens F^fterflg. J. V. Ratje. Sundbyvester. 1897: 90. Sundbyernes Vand-og Gasmesterforretning ved Hansen, Ahrensljerg og Andersen. Sundby. 1900; 129, 144. 1901; 163. Sundbyholms Katl'ehandel ved Dania Paulsen. 1903: 4G. Sumlermanns, L., Filial ved A. P. Andersen. 1901; 128. Sundorph, II. P. 1889: 108. 1894: 16. 1903: 118. Sunnerts, Kr., Kfterfijlger. 1889 95. Surel, A., & Søn. Nakskov. 1889. 332. Surrogatfabriken Danmark, Aktieselskal). 1902: 80. 1903: 7. Surrogatfabrikken Danmark, Aktieselskab. Hede­husene. 1902; 82. Surrogatfabriken Kjøbenhavn, Aktieselskab. 1902: 147, 148. Suurl)alle, J., Co. Skive. 1903; 168. Svalen, Aktieselskabet. 1904: 64. Svampeforretningen Kalymnos ved T. Sparrwardt. 1897; 104. Svaneke og Omegns Andelsbank. 1903: 12, 123. Svaneke Tricotage-og Mannfacturhandel ved Simon Madsen. 1895: 93. Svanen, Aktieselskabet. 1903: 47. 1904: 88. Svanen, J. P. Paulsens Efterfølger, H. Petersen. 1892: 23. Svanliolms Dampsennepsfabrik. 1889:255. 1895: 74. ^Svarrer & Ankersens Fiskeexport, Aktieselskab. Esbjerg. 1900: 151. 1904: 80. Svarrer, H., & Co. 1889; 1. Svarrers, N. H. Fiskeeksport, Aktieselskabet. Esbjerg. 1904: 80. Svarrers, S., Tømmerhandel, Aktieselskab. Hol­ sted. J 903: 66. Srarres, A. S. Efterfølger, Ydby. 1895: 125. Sveistruj), Emil. 1900: 79. Sveitserpladsens Malervare-og Tapetiiandel ved K. W. Jensen, Slagelse. 1899: 43. Svendborg AccidensTrj'kkeri ved V.Westermann. 1902: 175. Svendborg Adresseavis (J. Assam}. 1893: 92. Svendborg Aktie-Teglværk. 1899: 11. 1900: 197. 1901: 184. 1903: 126. Svendborg Amts-Bogtrykkeri. 1898' 43. Svendborg Amts Landbo -Sparekasse, Actiesel­ skabet. Nyborg. 1889: 51. 1894: 34. 1898: 61. 1902: 232. Svendborg Andels-Svineslagteri. 1903: 35. Svendborg artetiske Brøndboringsselskab ved P.s Jensen, Pasop, og C. Poulsen, Dongsbøj­rup, Pasop. 1903: 15. Svendborg Avis, Sydfyen.s Tidende, Actieselskabet. 1890: 95. 1892: 97. 1893: 81. 1894: 73. 1896: 104. 1899: 100. Svendborg Bank, Actieselskabet. 1889: 327. 1896: 24, 120. 1901: 198. 1903: 147. Svendborg billige KaUebod ved Fred. Christen­sen. 1903: 14. Svendborg Bryghus. (Aktieselskab). 1899: 28. 1901: 120. Svendborg contante Manufacturforretning ved D. Iversen. 1893: 36. . Svend))org Dampbrænderi. 1889: 431. :Svend))org Damp-Kaffebrænderi ved Anton Hen­ ningsen. 1902: 138. Svendborg Dampmølle, Actieselskabet. 1889: 227, 431. 1891: 68. 1894: 96. 1898:132. 1899: 65. 1903: 81. Svendborg Dampvaskeri, Aktieselskabet. 1897: 128. 1902: 87. Svendborg Eddikefabrik(Valdemar HansenY 1889: 328, 431. Svendborg Export -Smørforretning (limiteret). 1889: 327. 1890: 123. 1893: 124. 1902: 31. 1903: 15. „ Svendborg Frø-og Gjødningsforretning ved J.Veit. 1898: 181. Svendborg Grubbemølles Jernmøbelfabrik ved L. J. Jeppesen. 1895: 155. Svendborg Jernmeubelfabrik ved Laurids Lange. 1895: 140. Svendborg Kaffe-& Theehandel ved Hans B. Nielsen. 1891: 81. '•'Svendborg Kjødudsalg ved Jørgen Francke & Levin. 1900: 62. 1902: 232. 1904: 154. Svendborg Kødudsalg ved Jørgen Franke. 1904: 154. Svendborg Klædefabrik. 1889: 328. Svendborg Konfektionsfabrik ved Joh. Wiggers. 1899: 11. Svendborg Kontantforretning ved Axel Broch. 1900: 63. Svendborg Koste-og Børstefabrik ved J. C. Ja­cobsen og S. H. Philipson. 1889: 418. 1890: 65. Svendborg Kulkompagni, hmiteret. 1897: 57, 93. Svendborg Lervarefabrik ved F. J. Albertsen. Sørup. 1901: 215. Svendborg Margarinefabrik, Aktieselskabet. 1897: 163, 181. 1898: 2, 181. 1901: 81. 1902: 155, 195. Svendborg Margarinefabrik, Jes Jensen & Søn. Kjøbenhavn. 1892: 38, 49. 1894: 16. 1897: 128, 162. Svendborg Margarinefabriks, Aktieselskabet, Filial i Kjøbenhavn. 1898: 2. Svendborg Maskinsnedkeri, H. N. Henriksen. 1898: 114. Svendborg Materialhandel. A. S. Nissen. 1889: 328. Svendborg Material-og Medicinalhandel ved C. J. Ravn. 1902: 156. Svendborg nye Kjøkkenudstyrs-og Lampeforret­ ning ved Carl Dichmann. 1895: 29. Svendborg og Omegns Sparekasse. 1891: 124. Svendborg Osteforretning ved H. H. Petersen. 1900: 83. Svendborg Pølsefabrik ved C. Henningsen. 1893: 7. Svendborg Skiferlager limiteret. Svendborg. 1899: 27. Svenrg SviiR'sliigteri, Actieselskiibet. 181K); 1895: 18. iSvendbor«^ Sæbclahrik limit. 1904; 2.")4. Svendborg TekHtilfabrik, Aktieforf? Trælasthandel, Aktieselskabet. 1900: 131. Svendborg Tnevarel'abrik ved .Jeppesen. 190']: 181. Sveiidborfj-Nyborg Jenibaneselskab. Svendborjr. 1898: 1(;4. 1900; 197. 1903; Kw, 239. SveiKlborjr Øxnebjerg Dainpniolle, .VktieselNkaliet. Svendbor«;. 1898; 114. 19(»3: 35. Svendebjeininet i Nykjo)tin<< paa Falster. 1889; 171. Sveinl.sen iV: Cliristenseii. 1H97; 173. 1902; 78. Svendsen A: lianen. 1889; 251. Sveixlsen, Carl, iS: Co. 1SS9: 92. Svendsen 11. 1889; 110. Svendsen, Tborval2: 84, 1(»2, 103, i;;o, 209. Svenska Aflarsbyran KMj)eniianin, .1. .1. (ilaser. 1891; 52. Svenska (TlaslVtrsakrinjis Aktiebola^'et. ls;(8; ;)1. 1899: 14(5, 147. Svenska <)lyekst'all-l'"<>rsakrinf,'s Foreninfien Kcxla Korsel. 18<»0; 8:{. Svenske Torvestrolabrikers, l>t', ivontor ve«l Carl Nordstrand. 189(): K!.'}. 1.S98; 157. •Svensson & Ponlsen. 1!)03; 47. 1904; <>. Sveriires f(»renade Konservfabrikers Conunissions­IaNæ'stved« ved C. K. Søeborg. Næstve. 1895:98. 1896: 86. 1904: 196. Sæby Trælasthandel, Aktieselskabet. 1899; 137. 1901; 150. Sæbye, Chr., & Co. 1889; 90. 1894; 91. Sædder Andelsmølle og Bageri. 1900; 61. 1901; 99. Sædder og Omegns Andelsmølle og -bageri. 1897; 73. 1899; 99. 1904; 135. Sækkefabriken Skandia, Aktieselskab. 1904; 46. Søassurance-Selskabet. Esbjerg. 1896; 14. 1902; 180. Søborgs, C. W., Efterfølger. 1889; 29. Sø])orgg, Vilhelm, Efterfølger. 1893; 66. Søby, Skader og Halling Sognes Spare-og Laane­ kasse. Søby. 1889; 218. 1891; 72. 1892; 103. 1894; 122. 1896; 155. 1897; 133. 1898; 170. 1899; 140. 1900; 168. 1901; 154. 1902; 179. Søehting, Georg. & Co., Aktieselskabet. Grenaa. 1899; 34. Soderstroms, N. P., Efterfølger. 1889; 97. Sødring & Co. 1889; 26. 1903; 194, 195. Sødring & Co.s Efterfølger. Aalborg. 1889; 179. Sødring Sogns Spare-og Laanekasse. 1889:387. 1891; 71. Søe-Jensen & Beyer. 1900; 176. 1903; 119. Søeborgs, A., Fabriker, Herluf Rubow. 1903; 72. Søforsikringsselskabet Union, Actieselskabet. 1891; 24. 1900; 77 (2 Anm.). 1901; 158. Søforsikringsactieselskabet Øresund. 1891; 108. Søht, P., & Co. 1889; 3, 118, 120. 1894; 92. 1896; 130 (2 Anm.). 1897; 106. 1900; 4,6 (2 Anm.) 76. Søllers, C., Klosetfabrik. 1897; 66. Sølling, TI. A. Frederiksberg. 1901; 195. Sølvgadens Herreekviperingsforretning. 1889; 97. Sølvgades Kaffe-og Thehandel ved C. Klein. 1902; 204. Sølvgadens Sporvejsselskab, Actieselskabet. 1889; 122. Sølv-og Pletvareforretningen Pax limiteret. 1903; 193. Søndberg, Anine Christine Jensine. Lemvig. 1890; 107. Søndbjerg-0jært og Vejstrup Sognes Sparekasse. 1889: 237. .1890: 79. 1891; 93. 1893; 86. Sønderbros Mejeri ved Vilh. Hansen. 1903; 3. Sønderl)y, Chr., & Billenstein. Randers. 1900: 200. 1901; 32. Sønderbys, Christian, Enke. Lemvig. 1901; 172. Sønderbæk og Rejstrup Brugsforening. 1903; 62. Sønderfelding Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 409. 1892: 82. 1897: 153. 1899: 109. 1900: 90. 1904: 101. Søndergaard, Ingvar. Kanders. PK)0: 18. Søndergaards, N. Chr., Efterfølger; 1889: 89. Søndergades Dampvæveri i Odense," H. Mikkel­ sen & Co. 1898; 9. Søndergades Tricotage-og Garnforretning ved P. Chr. Nielsen. Aarhus. 1896: 137. 1901: 169. Sønderhaa Hørsted Spare-og Laanekasse. Sønder­haa Skole. 1889; 195. 1891; 112. 1892; 52. 1902; 67. Sønderholm og Frejlev Sognes Spare-og Laane­kasse. Restrup. 1889; 182. 1892; 51. 1895; 47. 1898; 96. 1901: 84. Sdr. Kirkeby og Sdr. Alslevs Pastorats Skole­sparekasse. 1891; 69. Sønderkongerslev Pastorats Spare-og Laanekasse, Actieselskabet. 1889:344. 1890:43. 1891:57. 1893; 93. 1895; 97. 1897; 148. 1899: 152. S. & Nørre Bork Spare-og Laanekasse, Sdr. Bork. 1889; 232. Sønder Omme Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 419. S. Tranders Halmvarefal)rik. S. Tranders. 1902; 176. Sønderup og Nordrup Sogns Spare-og Laane­kasse. 1889; 303. 1890: 73. 1893: 80. 1898: 93. 1902: 152. 1904; 173. Sønderup og Omegns Brugsforening. 1892: 88. Sønderup og Suldrup Spare-og Laanekasse. Hyldals Mølle. 1889:341. 1891:82. 1894:75. 1896: 106. 1897; 114. SøndervissingSogns Huushoklningsforening. 1889; 383. 1891: 32. 1894: 38. 1895; 33. 1897: 14. 1898: 28. 1900; 16. Sønder Vissing Sogns Spare-og Laanekasse. 1894: 77. 1896; 89. Søndre Boulevards Mel-Forretning ved C. Mad­ sen. 1900: 140. Sørensen & Blendstrup. Randers. 1889; 385. Sørensen & Christiansen. Frederikshavn. 1893; 71. Sørensen & Gilsig. 1889; 242. 1895: 165. Sørensen & Hansen. Aalborg. 1894: 119. Sørensen & Westergaard. 1897; 139. Sørensen, A., & Søn. Frederiksberg. 1889: 132. Sørensen, Andreas. Aarhus. 1904: 236. Sørensen, C. Fr. Nyborg. 1904: 215. Sørensen, C. Fr., Holger Sørensen. Nyl)org. 1897: 75. Sørensen, Cand pharm. Carsten & Co. 1896: 3. 1897: 30. Sørensen, Carl, & Co. Frederiksberg. 1896; 100. Sørensen, Chr. 1897: 66. Sørensen, Chr. Aalborg. 1903; 203 (3 Anm ). Sørensen, Edvard Theodor. Odense. 1890; 29. Sørensen, E^rik Peter. Aalborg. 1900: 148. Sørensen, Ferd. E., & Co. 1897: 6(5. Sørensen, II., cS: Andersen. Aarlins. 18i*2: 18. 18W; Soronscn, Haunstrup tt Co. 135*. 1891"): 13L>, 135. 1898; 30. Sørensen, II). Kandhøldal. 189(!; 4(>. Sørensen, Jens, (k C'o. 1897; 159. Sørensen, Karl. 1900: 191. Syrensen, L. ("o. 1889; 1'2() (2 Anni.). Sørensen, Madsen, & ('o. 1904: 149. Sørensen, Marie. Horsens. 189(5; 75. Soren.1: l.')7. Sørensen, Ole, ('o. 1889: 42<). Sørensen, Ole, C'o. Koidin>i. 1889:415. 1898: 121, 204. 190O: 138. 1901: 150. Sørensen, 1*. 1894: 08. 1895: 38. Sørensen, 1'. Vejle. 1902: 22*•. Sørensen. I'., iV: (,V>. 1889: 250. 1892: 2,34,72. 1894: 08. 1904 ; 5. Sørensen, 1'., Cønip. ,\arlius. 1889: 05. 1904: 99. Søren.sen, 1'. (Jrosen, tSc ("o. IJainlers. 1S99: 87, 14(», 170. Søren.sen, l'eter, it ('«». 1889:250. 1893:101,112. Søren.sen, iJasnius. Aarhus. 188ft; 308. Sørensen, S. 1891: 108. 1895; 104. 1899:180. Søren.sen, S., iSc C<>. 'l'iiisted. 1889: 351. Sørensen, S., Søn. AallMirSir. 1889; 179. 1901: 11 (2 Anni.). Stjren.sen, S. C. HMM : -J. Sørensen, S. Iv 19(>2; 24. Sørensen, S. ]<)., A f'o. Aarhus. 1900; 48. Sørensen, S., .1. 1'. Axel.sens Kftlip. lianders. 1900: 135. Sørensen, Sophus Nicolaj. Aarluis. 1897: 201. Søren.sen Søren. 1891: 99. Sørensen, Søren. Odense. 1889: 48. Sørensen, Tlionias lUine. liin^kjøhinjr. 1903; 171. Sørensen, William cS: Co. 1895: 24. 1897; 10(5. Sørensens C. F., Jernsløl)eri ojr Maskinfabrik. Aktieselskabet. Aalbor. V. Norf?aard, Koniinandit­selskal). 1903: 205. 1904: 11«. Thisted Mel-og Grynforretning samt H;uort'or8y­ning ved Christian Fog. 1897; 78. Thisted nye Manufaktnrhandel ved P. C. Jakob­sen. 1899: 207. Thisted Ih-tekrani-it Delioatessel'orretning ved L. A. Larsen. 1893: 11«. Tliisted Vinhandel ved P. R. Jost. 1898: 04. Thisted, J. C. O. UX>2: 4. Tliistrnji Toninierhandel, Aktieselskuhet. Ilodde- Tliistrup Koniinune. 1897: 133. Thi-strnp Olliandel ved J. Chr. N. Knl)el. 1902: 219. riioerkildsens, N., Kt'tertolger. 1889: 2lJ8. 1890­ 110. Tholslrui), S., iS: Søn. 1893: 12. 1903: 111. Thomasen & Martens. 189<): 3. 'J homasen, Carl. lf<03: 3. Thomassen, Joh , iS: Søn. Silkel)org. 1889: (>7. Thomsen tS: Moltr iii. Kolding. 18!t7; 04. ""Thomsen & Nielsen. Vejle. 1903: 155. 1904: 183. Thojnsen, .\jiders Christian. Skovshojrnj) P>y. 1899: 119. 1902: 87. Tliomsen, F. 1890: 110. Tiiomsen, F., Soiiner. Slagelse. 1889; 301. Tiiomsen, (ieorg, Aktieselskabet. IJMH ; 1. Thomsen, 11. 1899: 40. Thomsen, II. P., »S: P. (Carl Trel>l>iens ]<]fler­folger). 188!': 2(>2. Thomsen, 11. Th. A. 1S95: 2, 4. 1899: 50. 1900; 39, 1901: 40. 1904: 89. Thomson, J. A., 1897; 48. Thomsen, J. Ciir. 1899: 95, 112. Thomsen, K. I\ 1890: 70. Thomsen. N. II. 1891: 131. Thomsen, N. 1.. 1901; 180. Thomsen, Niels Jespersen. 1889; 257. 1903: 7. Thomsen, Niels William. Nykjøhing SJ. 1891; 31. Thomsen, (Mto. 1898: 72. Thom.sen, P. P». Kolding. 1897; 154. Thomsen, T. P. 1889; 24H. Thomsen, Th , Comp. iMiddeil'arl. 1890; 53. 1895; 29. Thomsens, ('. Th., Pogtrykkeri ved Thomsen Søn. 1901; 179. Thomsens, Chr., Knke. 1895: 57. Thomsens, Th., Efterfølger. 1890: 30. »Thor», Aktieselskabet. Frederiksberg. 1899: 200. Thor, Syge-ct Ulykkesforsikringsanstalt. 1904: 40. Thorljall, J. 1893: 45, 07. Thorballs, J., Efterfølger. 1893; 07. Tlior])røgger, 11., & C!o. 1897; 48. Thor})ølls, A. C., Snedker-og Tømrerforretning. Varde. 1898: 50. Thore])y Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 330. 1901 ; 28. Thornam, Joh.s, & Co. 1889: 254. Thorning P>rugsforening. 1897; 41. 1899: 31. 1900; 133. 1902: 91. 1903; 02. Thorning Sogns Spare-og Laanekasse, Actie­selskabet. 1889; 201. 1899: 31. 1904: 219. Thorsager og Omegns Forbrugsforening. 1904: 120. Thorsager Pastorats Spare-og Laanekasse. Rønde. 1889: 218. 1891: 48. 1897; 01. 1898; 07. 1901: 32. Thorsen, C. F., & Co. 1890: 102. 1899: 199. Thorsen, Georg, forh. II. A. Erlings Eftf. Nak­skov. 1904; 11. Thorsen, J. F., og Søn. Nakskov. 1898: 23. U)00: 119. Thorsen, M., it Søn. Hasle. 1904: 173. Thorsen Nørgaard. 1900; 0. Thorsens, J. J., Efterfølger. Rønne 1899; 100. Thorsteinsson, P. J., Co. 1899: 182. 1904; 228. Thorsøe. J. Frederikshavn. 1894: 02. 1895:48 (2 Anni.). Thorum Købmandshandel, Aktieselskab. 1903; 108. Thonun og Omegns P>riigsforening. 1889: 02. 1891: 9. 1892; 89. 1893; 02. 1895; 32, 142. 1899: 121. 1903: 129. Thornp, W. 1889; 250. *Thornps, Alliert, IJodega, Aarhus. 1895: 9. 1904: 98. Thoni]) Detailhandels Filial i IJjergbv, Aktiesel­skabet. 1897; 12. Thorup Kostefabrik ved R. L. Rasmussen. Odense. 1901: 183. Thorup Sogn og Omegns I'iugsforening. 1903: 107. 1904; 70. Thorvildsen, J., Co. 1889; 120. Thostrui», Fredeiik Oskar. Randers. 1901: 153. Thrane, O. INI. Kallundl)org. 1890; 1(5. Thranes, L. L., Efterfølger. 1891; 70. Thranes, Th., l']fterfolgere, Odense. 1895: 02. 1900; 82. Thrige, Thomas B. Odense. 1904: 233. Thuesen, .1. M. Nyl)org. 1889: lOt). 1895: 140. Thuesens C. J., Efterfølger R.11incheli. 1898; 30. Thulesen & Co. Frederiksberg. 1891:20. 1895:78. Thunboe & Rossi. 1902: 100, 185. Thune, P>dward, & Co. 1889; 20. Thune Sogns Spare-og I^aanekasse. 1889: 280. 1890; 72, 111. 1891: 78. 1893: 40. 1897: 70. 1899: 78. 1904: 192. Tlmreby Sogns Forbrugsforening. 1898; 41. 1899: 9. 1900: 27. 1901: 43. Thurø Aktiemølle (Aktieselskab). 1903: 202. 1904: 136. Thurøe, L. M., & -Co.s Efterfølger. 1897: 107. 1901: 59, 76. Tliygesen, A. C., & Co. 1891: 77. Thygesen, H. I., Fredericia. 1895: 35. Thygesen, J. C., & Søn. Aaby. 1903: 111. Thygesens, Ferd., Efterfølger. 1904: 87. Thykier, Frederik. Grenaa. 1901: 142. Thykjær, Niels Jensen. Thisted. 1903: 167. 1904: 56. Thylands l>ank. Aktieselskabet, Hurup. 1895: 125, 171. 1899: 170. Thyme & Søn. Kallundborg. 1898: 40. 1904: 172. Tliyregod og Vester Sognes Spare-og Laane­ kasse. Thyi'egodlund. 1889: 419. Thiirmer & Co. 1898: 54. 1904: 3. Thøgersen, R., & Søn. 1889: 422 (2 Anm.). 1890: 120. 1891: 25. 1893: 32, 44. Tiauw^Siat & Elan, Chinas Theeliandel. 1889:35. Tidemand, Chr. 1902: 146. Tidemands, \V. R., Eftf., Vett & Wessels Udsalg, C. Reffs. Holbæk. 1894: 94. Tidsskriftet »Assurandøren«, Aktieselskabet. 1896: 4. Tiemroth & Brandt. 1889: 258. 1904: 65. Tietckes, G. W., Efterfølger. 1902: 224. Tilly, L. 1889: 248. Tilst og Kasteds Sognes Spare-& Laanekasse. Tilst. 1889: 208. 1892: 54. 1894: 63. 1895: 126. 1897: 60. 1898: 65, 186. 1901: 49. 1903: 63. 1904: 78. Ti] Søs og til Ilands, Aktieselskabet. Helsingør. 1904: 171. Tilvirkning af Aluniiniumspropper, Aktieselskabet for (Patent Gustave Koch). 1900: 111. 1901: 129. Times, Aktieselskabet. 1903: 138. Times Insurance Company, The, Limited, Aktie­ selskabet. 1904: 6. Timm & Branth, Aktieselskabet. 1903: 7. *Tip Top ved Sara Christensen. 1901: 39, 192. 1904: 169. Tirstrup og Fuglslev Sogns Spare-og Laane­ kasse. 1903: 207. Tissot, Jean. Næstved. 1896: 119. Tistrup Trikotagefabrik, Aktieselskabet. 1903: 133. Tisvilde Savværk ved Chr. Møller. 1900: 60. Tisvikle Savværk ved Chr. Møller og Hans Han sen. Tisvilde. 1899: 131. 1900: 60. Tjele m. fl. Sognes Laane og Sparekasse. 1889: 198. 1890:96. 1895:99. 1902:178. 1903: 110. 1904: 159. Tjustrup Andeeisl)ageri. 1889: 429. 1902: 56. Tjæreborg Sogns Forbrugsforening. 1893: 53, 109. 1894: 39. 1895: 52. 1896: 61. 1897: 44. 1899: 71. 1901: 51. Tjæreby Sogns Brugsforening. Tjæreby. 1889: 149. 1903: 65. Tobaksfabriken Diamant ved Stade. 1893: 88. Tobaksfabriken »Fix« ved S. M. Petersen. 1900: 78. Tobaksfabriken Holland. 1889:23. 1894:4,17. 1897: 50. 1901: 21. Tobaksfabriken Ny Holland. 1889:27. 1895:24. 1896: 115. Tobaksfabriken »Rotterdam« ved P. O. Meltzer. 1897: 88. Tobakshallen, C. Drewes. 1903: 29. Tobakshuset Nederland, AVald. Assams Efter­ følger ved C. Christiansen. Odense. 1901: 101, 183. 1903: 146. Tobakshuset Nederland ved C. H. Rose. 1899: 181. Tobakskompagniet, Aktieselskabet. 1902: 80. Tobak-og Cigarfabriken Columbus ved Chr. Larsen, Frederiksberg. 1895: 137. Tobaksforretningen »Contant« ved Warburg. 1895: 41. Todberg-Mejlby Pastorats Sparekasse. Mejlby. 1889: 218. 1892: 134. 1894: 133. 1900: 185. 1901: 188. 1904: 160. Todbjerg og Omegns Forbrugsfoi-ening. 1898: 85. 1900: 123. 1901: 124. 1904: 161. Toepfer, Georg. 1894: 15. Toepfer, Georg. Nykjøbing F. 1889: 336. Toft, Anton, St. Andst. Andst. 1902: 180. Toft, Jens. 1904: 21, 23 (2 Anm.). Toft, Peder L., & Co. Aalborg. 1899: 152. Tofte & Michelsen. 1889: 36. 1894: 43. 1904: 146 (2 Anm.). 148, 187. Toftes, H. W., Sønner. Holbæk. 1889: 43. Toftgaard Hansen. Kjøge. 1903: 198. Tognarellis Etablissement, Paul Fleck. 1895: 5. Togsverds, C. C., Efterfølgere. Rønne. 1903:221. Toiletskabe-Compagniet, Aktieselskab (Filial). 1902: 106. Toiletskabe Compagniet, Aktieselskabet. Aalborg. 1904: 195. Toiletskabe Comi)agniet Aktieselskab. Frederiks­berg. 1902: 106, 170. Toilettesæbefabriken »Horsens« ved Spliedt. 1893: 44. Toldbodmøllen ved P. Troensegaard. 1897: 196. Tolstrup Afdeling af Ringkjøbing Amts Vare­ indkøbsforretning. 1903: 108. Tolstrup Aktiemølle. Tolstrup. 1898: 96. Tolstrup-Stenum Spare-og Laanekasse. 1889: 191. 1890: 86. 1891: 92. 1892: 88. 1893: 93. 1900: 132. 1903: 186. 1904: 157. Toi)l>illanlkonjj)agiiit't i Kjøge. J902; 228. Topj) & Clirist(Misen. 11K)4: 18G. Topp & Larsen. 1(52. 1902; 148. Toi)p, D. A., Larsens Kftfl., J. Jensen. Vi­borg. IWO; 14. Topp, J. AVilh. 1892: 22. Tor])ensen, Fenlinantl. 1898: 177. 1899: 182, 1901: 21. 1908: 215. Torp, J. C. 1889: 97. Torp, Th. E. 1902: 3. Torrild BrugHforening. 1901: 2BertluiNorden« ved A. Christensen. 1898; 176. Trikotagefabriken Valby, Aktieselskabet. 1903: 94. Trikotagefabriken >Vestjylland«, Aktieselskabet. Esbjerg. 1899: 51. Tricotageforretningen rianimerum. 1889: 110. Trikotage-Huset ved Valdemar Poulsen. Slagelse. 1S98: GO. Trier, Adolpli, Goldschmidt. 1889; 95. 1890; 13. 1892: 31. 1899: 58. 1902: 205. 1904; 126. Trier, P.ro. Cleininensen. Vejle. H«)4; 18:-}. Tojluiset i Viborjj vod .Jørgen Larsen. li)(M): TojliiisetH Magasiner ved Fr. lIi>lYniann. Aalborg. IJtOl; 28. Tojhnsots Magasiner ved A. C. Jacobsen. Mid­delfart. lilO-1; 211. Tojhnsets Magasiner ved L. Tborndal. Aarhus. 1:»(I2; -10. Ti)nimorl)y Ijild Forbrng-storening. 18iSfl: ."{(iO. 'Foninierlty »>g Lild Sognes Spare-og Laanekasse. I'.jærgot. 188!»; 187. 1897: 131. 18-, Save og Hovlevierk, Aktieselskabet. Aarhus. 1900; 1(5. 1902; ()f>. 'roniinerup, Tb. og Jobs. \j. Johansen, Odense. 1895; 110. 'i'oinrorsvondejios Aklie.seiskub. 1.S99; 115. 19o|. io:». Tondorifig og (»niogns Vareindkjobsforoning. 1S97: 184. 1902: :5.S. Tønders, C. L., Ffti'rfolgor, Carl O. Kasinussen. 18t»2; 81. Tondors, Niels, Konfekture ug Sukkervaroforret­ning. Aktieselskabet. Od»*nse. 18!>9; J18. 'I'onning og Trallen Sognes Spare-og Laanekasso. 1894: 77. Topfer, Frit/., Storohedingo. 1Torring< pr. Torring. 1898: 1(M>. Ubl»erup Andeistoglvu'rk vod Tiionison. 188i>; 2i)3, 428. rdl)y Sogns Spare-og Jvaiinekasse. 1889; 5. 1894; 117. 18:»(): 179. 1901; (12. rdbynedor lirugsforoning. 1900: 150. 1903: 41 Cdbynedor-Kastbjorg Coniniunos Spare og Laane kasse. Havndal Station. 1889: 387. 1890: IK;. 1892: 90. 1893: 19. 1894: 39. 1895; 51, 1»;0. 1898; 102. 19(M); 184. 1902; 93. 1903: 87. 1904; 79. Udosen, 11. V., Aktieselskabet. 1903; 72. rdosen, H. V. Frederik8l)erg. 1900; 79. Udsalg vod l'inæus Liel)niann fra Société Carniel, Palæstina Naturvine. Frederiksberg. 1901: 195. 15t02: 242. Udsalg fra Vett & Wessel Siegfried Nichum. Fredensborg. 1892; 48. ise: Tø—Un. Udsalg fra Aktieselskalæt Tb. Wessel c. Udsalget fra danske Væverier ved C. C. An­dersen. Aarhus. 1889; 450. 1890; 20. Udsalget for Fajaucefabriken Aluininia ved Marius Petersen. 1902; 187. Udsen 4. UMvareforretningen Thor ved K. M. Jensen. Næstved. 1901: 1(54. Ulfborg, Actieselskabet, Ulfborg. 1895; 35. 1902; 120. Ulfl)org Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 229. 189(5: 158, 18(5. 1899; 108. Ullstad, Johan, Aktieselskabet. 1898:5(5. lJKK.);o7. Ulstod, .V. Chr., Jens Nielsens Efterfølger. Odense. 1902; 193. Ulricli, Carl J., Son i Haslev, Aktieselskab. Haslev. 1898: 7(5, 112. 1900; 194. 1904: 134. Ulykkes-Forsikrings-Aklieselskabet »Folket«.1899: 94. 1901; 143. 1902; 3. Ulykkesforsikringsaktieselskabet Heimdal. 1900: 12(5. 1904: 24, 44. l'lykkosforsikringsselskabot Sigyn, Actieselskabet. 1889; 10(5. 1897; 174. Ulykkesforsikrings-Aktieselskabet Skandinavien. 1901: 94. 112. Understøttelsesforeningen Seralionsordenen.1897; 19. Understøttelses-og Si)areforoningen i Kastrup paa Amager. 1889: 285. 189(5; 1(55. 1902; 7. Ungarske Magasin, Dot, Erik Ritzau. 1904; 190. Ungstrup Brugsforening. 1899; *48. L'Union, Aktieselskabet. 1901 ; 160. Union Assurance Society, Actieselskabet. London. 1889: 42(5. 189G; 3, 98, IM. 1897; 140. Union of Danish Dairies vod A. Kraunsøe, The. Kanders. 1903: 20. Union Marine Insurance Company Limited, Ac­tieselskabet The, Liverpool. 1895: 133. 1897: 193. Unionen, Herrel)eklædningsdepot ved R. Thorn­dahl. Aarhus. 1902: 40. lJiii(»nen ved C. Tafdru]), Fre Urtekraiimnernes Kaftebrænderi«, Aktieselskab. 1898; 109. 1904; 190. Usserød Bryggeri ved Julius Wilken. 1899; 149. 104. Ussing, \V., & Søn. Randers. 1904; 200. Utterslev, Aktieselskal>et. Frederiksberg. 1899; 201. 192. VajseTdins-Apothek-Materialhandelen ved Meyer. 1902: 207. \'alby Export-Slagteri og Røgeri, Aktieselskabet. 1898. 192. 1899; IGl. 1900: 190. 1901; 113. 1902; 101. Valby Vinhandel, Aktieselskabet. 1903; 117. Valbys Adam ved E. F. Gjørup. Valby. 1899: 62. 19(J0; 113. Valbygaards-Handelsgartneri ved L. C. Petersen. 1896; 118. 1897: 138. 1900; 59, 79. Valentin & Lund. 1895; 150, 163. Valentin, L., & M. 1889; 33. Valerius's, Kr., Enke. 1904; 8, 89, 205. Valeur & Co. Fredericia. 1889: 414. Valeur & Jensen. 1889; 260. 1903: 99. Valeur, C., & Co. 1900: 142. 1904: 228. Valeur, Chr., & Co. Storehedinge. 1902: 85. 1904; 29. Valeur, Erik, & Sommer. 1904: 21, 43. Vallekilde Hørve Brugsforening. 1889; 144 1891; 27. 1892; 24. 1893:25. 1894; 83. 1896 37. 1898; 146. 1900: 179. 1902: 190. Vallekilde-Hørve Sognes Spare og Laanekasse. 1889: 144. 1894; 31. Vallensved Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 149. Vallentin, P. G., & Co. 1899: 5. Valløby Husholdningsforening. 1889; 310. 1890: 28. V^alsemøllen, Aktieselskabet. Esbjerg. 1900; 90. Valuta ved Frandsen. 1904; 65. Vah^oline Oil Company, Aktieselskab. 1901; 114. 1904: 124. Vanjdrup Fiskeriselskab, Fiske-Anstalt og Export­forretning ved N. P. I^etersen m. ti. 1903: 88. 188. Vamdrup Sparekasse. 1889; 397. 1898: 202. 1902; 18. 1903; 188. Vamdrup, V., Mølle Fiskeri, Aktieselskabet. Vam­drup. 1903; 208. Vannnen, Lindum og Bigum Sognes Spare-og Laanekasse. 1889; 364. 1895; 142. 1898; 135. Vammen og Omegns Brugsforening. 1903; 61. 1904: 58. Vandboi g og Ferring Cornmunes Spare-og Laane­kasse. Vandborg Skole. 1889: 407. 1898: 51. Vandel, Carl & Søn. 1895: 15. Vandel og Omegns Brugsforening. 1896: 139. Vang, Lauritz. Godtbaab. 1889; 181. Vang, Vilh., & N. Kirkegaard. Maabjerg Sogn. 1889; 407. Varde Actie-Jernstøberi og Maskinfabrik. 1894: 134. 1897; 133. 1898: 103. 1899: 195. Varde Actie-Tømmerhandel. 1891; 20. 1894; 24, 145. 1896: 172. 1897: 14. Varde Bank, Actieselskal»et. 1890: 46. 1892; 43. 1893:96. 1895:51. 1899:124, 1901; 15, 188. 1903: 112. 1904: 100. Varde l)illigste Bektødnings-Oj)iag ved ]\r. Chii­stensen. 1893: 39. Varde Cement-Tagstens Fabrik, Actieselskabet. 1894; 39, 79. 1895: 127. Varde Export Ægforretning. 1889 222. Varde Gjødningsforretning. 1889: 222. Varde Jernstøberi. 1889; 222. *Varde Kaffe-og Thehandel ved A. Jørgensen. 1903; 171. 1904: 37. FirmafortegnelsP: Va—Ve. Varde KafFe-og Theliaiidel ved Jucoli Jensen. 1904; 37. N'urde Materialhandel ved C. Clirintensen. U)0(): 89. Varde Molle og Maskinbyggeri ved Kornliolin. 1900: 89. Varde nye r.æderliandel ved N. l'ailesen. 1899; 88. Varde ny Mineralvandsfabrik. 1889; .'i9.'{. Varde nye Sinedet'orretiiing ved fl. F'. Jensen, Varde. 189'); 21. Varde Skotoj.sniagasin ved A. C!. Nielsen. 1904; 121. Vanie Sniørl'(»rsynit\g ved A. 1'. Jurgonsen. 1901^; 42. Vartle Trielaslliajidel, Aktieselskab. 1898; (57. 1899; ir)4. 1900; 1(59. 1901; 33. N'arde l'ldspinderi og Kln-defabrik, Eriksen tS: Kjær, Aktie.selskabet. 11«H>: 1(59. 1901: 33. liM)3: 21. •Varehuset, Jorgen.sen. 3, 170. Varehuset ved Marius Hansen. Aarhus. 19(>4: 14»>. Varehuset Mesenborg ved ('hristolTersen og Ny­borg. 1904: 8. Varehu.set Messenborg ved Herni. Petersen, llel­singor. 1904; 49. Varehuset Messenliorg. Aktieselskabet. Slagelse. 1904; 111, 212. Vart-huset; Meesenh(»rg ve4; 97, Vareindkjijbsforeningen og Forbrugsforeningen i Sunds. 1898; 171. 1902; 18. 1903: 22. Vare-Kal)at Kompagniet >Kjø)»enhavnt, Aktiesel­skabet. 1899; 181, 183. Vaskeriet Ventegodt ved R. Langmann. Brønshøj By. 1900: 4<». N'ater, Jo.seph, Viborg. 1894"); 98 (2Anin.). 189(5: 26. 1897: 115. Vaterlandisehe Feuerversichernngs Actien-Gesell­sehaft in Klberfeld. 18!<9; oG. 1904; 84. Vaterliindische Livsforsikrings -Actieselskabet. 1889; 272. Vaterliindisehe Transi)ortforsikrings-Actieselskii­iK't. 1889; 273. Vedby Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 4. 189(5; 1(55. 1898; 131. 1900; 99. N'edbæk Badehotel. Aktieselskabet. 1898; 58, 179. Ved; 223. 1892; 82. 1893; 75. 1895-115. 189(5; 139. li)04: 1G2. Veierslev Blidstrup Pastorats Spare-og l^aane­kasse. Veierslev Skole. 1889; 359. Veilby Sogns Spare og Laanekasse. 1889: 209. 1891: 71. 1893: 52. 1894: 121. 189G; 75. 1901: 87. Vejle Amts Folkeblad, Aktieselskabet. 1897; 189. 1902; 1(52. Veile Amts Svineslagteri, Aktieselskabet. 1896; 30. 19(Mh 124. Veile Bank, Actieselskabet. 1889: 15, 234. 1900: 106. 1902: 45. N'eile billigste Beklædniiigsoplag ved A. Oiri­ stensen. 1892; 44. Veile Bolte-og Møtrikfa])rik, Aktieselskab. 1899: 125. 1903: (57. Nejle Bomuldsspinderier, Aktieselskabet. 1892; 127. 1895: 12. 1898: 30. 1901: 17 (2 Anm.). Veile Byes og Amts Sparekasse. 1889: 15. 1899; 72. 176. 19(M); 107. Vejle Chokoladefabrik. Aktieselskabet. 1899; 18. Vejle Cementstøberi ved A. Bach. 1903; 155. Vejle Cement-Tagstensfal)rik ved C. Thisted og C. Christotfersen. 1895; 12. Vejle Chokoladefaltrik, Actieselskabet. 181>4: 135. Vejle Cikorietorreri ved Andr. Andersen. 1893: 29. 1901; 17. Vejle Cyrle-Br;rs ved 1'. Mattliiesen. 1897; 119, 189. Vejle DampMiolle, Aktieselskabet. 1903; 229. S'ejle I>ampsneroK Motor-Tnedrejeri ved Sørensen. 1902: 223. \'eKter]>ros Møbehnaganin, Aktieselskal»et. 19()3: 73. Vesterl)ro8 Pakkassefabrik ved E. Freaj)fal)rik. 1889; 113. 1891; 25. Vester])ros Sukkervarefalirik ved E. Cbri.stensen. 1898; 144. W'sterbros Tru-lastliandel ve«I Cluistian Jensen. 190<>; 93. Vesterbroes Vognfabrik ved K. C. Jensen. 1895; 155. Vesterbroes Voksdugs Magazin ved Ti. Wevbe. 1894; 42. Vi'.sterbrogade.s jMaterialbandi'l ved Johan Menrgaard, Clbr. 1904-3. Vestergades Bageri, .Aktieselskab. Skive. 1899; 192. Vestergades i'rngsforening. Tiii.sted. 1899; 191. 1900; 8(;. 1901; 29. 1902; 30. 19(»3; 37. 1904; 34. X'cstergade Colonialforretning, ActiesclskaJjet. Nykjobing M. 1894: 132. 1897; 24. 1898: 118. *Vestergades Isenkramforretning (.Actieselskal)). Odense. I^%; 150. 1899: 187. 19(»0: 43. 1904; 72. Vestergades Jernforretning. J. Jørgensen, Odense. 1894; 84. Vestei'gades JeiTiudsalg ved Anton Jørgensen A: Ko. Odense. 1898; 8. Vestergades Kaft'eliandel. \'iborg. 1904; 158. Vestergades Kaffehandel ved P. Christensen. Viborg. 1904: 158, 197. Vestergades Paraplyfabrik ved Hans Aløller. Aarhus. 1901: 48. Vestergades Tricotageforretning. Aarlius. 1889; 12. VestergadesVictualiehandel, Actieselskabet,Skive. 1895: HG. Vester Hassing nye Kolonialforretning ved S. Kristensen. 1901; 46. Vester Hassing og Omegns Brugsforening. 1899; 137. 19at; 54. Vesterløkke, Rasmus Hansen. 1890; 61. Vestermølles Colonialforretning (Actieselskal)). Faaborg. 1890; 71. 1897; 9. 1901; 44. Vester-V^elling-Skjern Spare-og Laanekasse. 1889; 198. 1890; 8. 1891: 92. 1893; G2. 1897; 131. 1899; 67, 138. 1903; 130. \'estero Teglværk. Vesterø, Læsø. 1892; 17. Vester Øster-Hassing Sparekasse. Vester-Hassing. 1889; 59. 1891; 126. 1894: 98. Vestesens, E., Skotøjsforretning, Aktieselskab. Esbjerg. 1903: 65. Vestfyns Humleniagasin ved J. Kristensen. Harndrup. 1900; KM). Vestfyens Vindepot ved B. Jørgensen, jNIiddel­fart. 1900; 62. N'estfyns Vindepot ved J. Jørgensen. Middelfart. 1W2: 214. Vestjylland, Aktieselskabet. 1902; 208. 1903; 216. Vestjyllands Landmandsbank, Actieselskab.Varde. 1890; 57. 107. 1892; 81. 1895: 51. 1897; 61. 1899; 17, 88, 210. Vestjyllands Landmandsbank, Actieselskab, Es bjerg AfdeHng. ICsbjerg. 1890; 107. 1892; 81. 1896; 29. 1897; 61. *Vestjyllands LanStorehedinge. 1889; 47. Vett & Wessels Udsalg, Indehaver R. Larsen. Odense. 1902; 194. Vett og Wessels Udsalg, J. P. Thomsen. Præstø. 1902; 30. Vibe Hastrups kemiske Fabriker ved Betty Vibe Hastrup. Frederiksberg. 1904: 230. Vibenshus Kolonialmagasin, Aktieselskabet. 1904: 68. Vil)org Byes og Omegns Sparekasse. 1889; 361. 1896; 58. 1897; 12. 1898: 167. 1899: 138, 207. 1901: 29, 67. 1902; 91, 235. 1903: 61, 109, 149. Viborg Dampsave-og Høvleværk. 1889: 361. Viborg Markfrøkontor ved P. Christensen. 1900: 182. Mborg Materialhandel ved Chr. E. Munchs Enke. 1901: 67. Viborg Mejeri ved O. V. Friis og J. Chr. Esben­ sen. 1899: 192. Viborg Metal varefabrik, Aktieselskabet. 1899; 67. Viborg IMineralvandsfabrik. 1889; 196. Viborg Smørforsyning v. V. Johansen. 1903: 84. Viborg Svineslagteri, Aktieselskabet. 1897; 183. 1898; 181. Viborg Trikotage-og Garnforretning ved Andreas Jacobsen. 1896; 107. Viby Sogns Spare-og Laanekasse, Actieselskabet. 1889: 376. 1895: 67. 1898: 83. 1899; 68. Viby Sparekasse. 1903; 131. Viby Træskofabrik, Aktieselskabet. 1901: 123. »Victoria« ved E. A. Friis. F'rederiksberg. 1892; 84. Victoria-Atelieret ved Sahlertz. 1898; 144. Victoria Depotet ved A. E. Jessen. Frederiks­berg. 1903; 31. *Victoria zu Berlin, Almindeligt F^orsikrings-Aktie­selskab. 1903: 232, 233. 1904: 125. Vidal, Emmy. 1897; 140. 1903: 214. Videbæk kontante Manufakturforretning, Aktie­ selskab. Videbæk. 1900; 187. Mdcnskal)elig oi)tisk special Institut for Bi-ille­ bestemmelser ved Preisler. 1903; 99. Vieths, L., Efterfølger H. C. Jensen. 1890: 101. Vig-Asmindrup Sognes Spare-og Laanekasse. 1889; 292. 1892; 109. 1893: 102. 1894: 129. 1895; 167. 1899: 165. Viin Exporthuus Marca Hungaria ved J. F. Christiansen. 1891; 76, 131. Viking, Aktieselskabet. Esbjerg. 1904; 16. ! Viktualieforretningen r)anne))rog, Aktieselskal). 1903: 192. Vildtlageret Dyrkjøb 7 ved J. E. Levin. 1896: 176. Villa Doris, Aktieselskab. 1903: 194. Villakvarterets Kaffe-og Theehandel ved A. Klein. Frederiksberg. 1894: 70. Villakvarterets Magasiner ved Anna Hansen. Ordrup Sogn. 1903; 76. Villa Nordre Høj, Aktieselskab. 1903; 212. 1904: 5. Villa Vale ved Otto Odgaard & Co. 1903: 161. Villestrup Vandmølle, Actieselskabet. 1896:152. 1903: 60. Vilsoét, F"". C. 1889; 22. Vilsted Vindmølle, Actieselskabet. 1889; 184, 434. Vimmelskaftets Overstykkemagasin, Aktieselska­bet. 1904: 188. Vinbjergejernes Depot ved Albert Thorups Bo­dega. Aarhus. 1904; 98. Vinbjergejeres Dépot ved Alexander Langballe. 1896: 48. Vincent, Alex. 1901: 144. Vindelev Sogns Sygeforenings Spare-og I.aane­ kasse. 1889: 236. Vinderslev Brugsforening. 1896: 74. 1898: 26. 1900; 30. 1901; 30. 1904: 58. Vinderslev Sogns Brugsforening. 1894; 50. 1895: 20. 1896:27,58. 1897; 25. 1898:26. 1899:32. 1901: 30. 1902: 38, 91. Vinderslev Sogns Spare-og Laanekasse, Hinge-Vinderslev Commune. 1889: 63. 1890; 60. 1892: 53. 1895; 66. 1899: 85. 1904; 98. Vinderup Aktiebageri. 1902: 44. Vinderup Klædefabrik, Aktieselskabet. 1904: 17. Vinderup Møllebyggeri, Aktieselskabet. 1903; 90. Vinderup Trælasthandel, Aktieselskabet. 1903; 90. Vinding Pastorats Spare-og Laanekasse. Belling. 1889; 383. 1891; 58. 1893; 52. 1896; 75. 1897; 80. Vindum Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 199 1890; 76. 1891: 83. Vinforretningen »Veritas« , L. FI. Jensen. 1893; 99. Viola ved N. & C. Hansen. 1896; 81. 1897: 157. I Virring og Essenbæk Sognes Spare-og Laane­kasse. Tammestrup. 1889: 218, jfr. 391. 1892; 103. 1899: 173. 1903: 132. Virum og Omegns Brugsforening. 1897: 97. Visborg Teglvæi'k, Aktieselskabet. 1903: 127. Visborg Teglværk ved Georg Einfeldt & Co. 1899: 46, 120. Vistisens P. C., Efterfølger. 1903; 50. Vistoft Sogns Actiemølle. 1889; 451. 1895: 69. 1901; 32. 1903: 112. Vistofts Sogns Spare og Laanekasse. 1889; 69. 1 1898; 28. 1901: 89. 1902; 124. 1903: 87. I 1904: 1(X), Vithon-llalduin-l liulston Si><^nort Spare J^aane­kasse. Haldum. 1880:384. 1890; :')(). 1891: 59. 1892: 189:3: iV2. 1891: G4. 1895: G7. 189(1: 75. 1897: 81. 1898: 83. 1899: 8G. 19(H); 88. 1901: 108. 1902: 123. 1903: 111. Vium oj? Omegns IJrngsfon'ning. 189(3:88. 1899: 48. 1901: 30. 1902: 14. 1904: 58. Vivikl o«; Omegns Spare-og LaanekaH.se. 1889: 391. 1890:78. 1891:72. 1892:91. 1893:95. 1895: 14(1. 189(3: 172. 1897: 1G8. 1898: 170. 1899: 174. 1!«K>: 185. 1901: 188. 1902: 238. 1903: 229. 1904: 180. Voer og Omegns rorbrugsforening. 1901 : 201. 1903: 1:32. 1904: 37. *Vogelsang, S., iS: ('o. li>03: 138. 1904: 45. Vogelsangs, C. F., Filial, A. I'. .Vndersen. 1903: 11(3. Vognfabriken Slagele, .\ktieselskabet. Slagelse. 1904: 28. Vogn udsalget i Industnudstillingsliygningen. 1889: 2(15. Voigt tS: Jorgen.sen. 1889: 34. Voigt, !»., iS: Co. 1889: 88 (2 Anm.). 1893: 12, 89, 99. 1903: 158. Voigt, David Nicolo Waldemar. 1893: 12. Voldby iSc I'oulsen. 1889: 38. Voldby, Ludvig. Hellerup. 1902: 81. *\'oIdkvarteret.s Fiskeluille ved lU'ver. 1903: 47. li>04: 68. Voldkaiierets Fiskelialle ve2; 211. Voldkvarterets Magasiner ved Viggo Larsen. Frederiksberg. 1902; 246. Voldkvarterets Manufacturvare Lager ved August Meyer. 1902: 76. Voldkvarterets Materialhandel ve(l Thorv. Skov­gaard. 1899: 145. Voldkvart(>rets Wienerbageri, Actieselskabet. 1889: 271. Voldum-Kud Sognes Spare-og J.aanekasse. 1889: 220. 1895: 14(3. 1898: 137. 1900: 201. 1901: 188. 1904: 120. Vollerslev Forl)rugsforening. 1890: 28. Vollmond, A., Co. 1889: 28. N'objvarts, Otto, & Co. 1889: 241. 1897: 2. 1902: 246. 1904: 205. Volstrup Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 19(J. 1892: 52. 1894: 110. 1902: 235. 1903: 223. Vonsild, Anders. 1902: 51. Vonsilds, A. J., Enke. 1889: 102. 1901: 112. >Vonge« pr. Jellinge. 1898: 100 (2 Anm.). N'onge Byes nye Colonial-og Urtekramhandel. V(mge. 1889: 419. Vorbasse og Omegns Forbrugsforening. 1896 : 45. 1897: 44. 1898: 86. 1899: 71. 1900: 50. 1901: 51. 1902: 180. 1903: 89, Vordingl>org-l)ampl)rænderi, Mølle og Maltgjøreri. 1889: 306. Vordingborg ^laterialhandel ved Hans Hansen. 1901: 145. VordingborgMineralvandsfabrik ved Cand. pbarm. Axel P. H. Nielsen. 1893: 91. Vordingl)org Smørforsyning ved Emil Jensen. 1901: 165. Vordingl)org Teglværk. 1889: 152. 1897: 143. 1902: 174. Vording])org Tømmerhandel. 1889: 153, 30(3. 1901 : 197. Voreux, L., Druons Filial ved Carl Lodberg. 1896: 18. Vorgod Og N. N'iuni Connnune og Omegns Spare-og Laaneka.sse. Vorgod Sogn. 1889: 410. 1894: 124. 1896: 111. 1898: 69. Vorm & Co. 1889: 422. Vorm, Ole. 1889: 8(3. 1902: 78, 100. Vorning og Omegns Spare og Laanekasse. 1889: 3(35. 1891: 115. 1893: 106. 1894: 120. 1895: 142. 1898: 98. 1902: 217. Vorre og Omegns Forl)rugsforening. Skjødstrup Commune. 1889:70. 1890:57. 1891:72. 1892: 91. 1893: 64. 1894: 79. 1896: 90. 1898: 85. 1899: 106. 1903: 153. 1904: 120. Voss, Ernst. Fredericia. 1897. 16. N'oss's Ernst, Fabrik, Aktieselskabet. Fredericia. 1897: 16. Voss, H. 1). Faaborg. 1901: 45. Voss, r., & Comp. 1889: 32. Voss, Vilhelm. 1892: 34. VotiTS ved Elna Hansen. 1903: 159. Voxlev Spare-og Laanekasse. Huul Mølle. 1889: 182. 1898: 116. 1901: 185. \'ridsted og Fly l'astorats Sparekasse. Vridsted. 1889: 364. 1894: 23. Vrist Brugsforening. 1894:65. 1895:71. 1896:77. 1899: 108. Vrøgum Brugsforening, Aktieselskab. 1900: 186. 1904: 200. Vulkan, Aktieselskabet. Holbæk. 1897: 109. Vulcan, Mari])o, Aktieselskabet. 1898: 23, 182. 1899: 82, 117, 205. 1902: 113. 1903: 103. Vulcan ved A. AVorsøe. Aalborg. 1901: 199. Værktøjsforretning ved Christen Rasmussen. 1904: 8. Værum Ørum Spare-og Laanekasse. 1889: 70. 1903: 41. Vølund, Aktieselskabet. 1898: 18, 157. 1901:75. 1903: 97. W^aagei)etcrsens Efterfølgere. 1889:23. 1899:76. 1900: 75, 141. 1904: 229. Wagners, Cbr. A., Efterfølgere, Aagaard & Pe­ tersen. 1899: 2. 1902: 23. Wahlén & Bloch, Aktieselskabet. 1901: 179. . Walilstrøm, Oluf. 1894: 126. Waitz, G. C., & Søn. 1889: 249. 1890: 50, 81, 82. Waldorff & Andersen. Frederiksberg. 1899: 184. Wallich, A. 1889: 245. Wallick, N., & Co. 1889: 22. 1895: 119. ^Walsteds, L. A., Boghandel ved J. Jacobsen. Herning. 1898: 139. 1904: 239. Wammen, L. N., & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 1901:106. 1902:39. Wandalls, Poul, Efterfølger. 1890: 36. Wandel, Carl, &Søn. 1889:34. 1895:165. 1897: 174. 1898: 193. 1899: 59, 147. 1900: 78. Wandlers, E., Efterfølger. 1889: 445. Wandschneiders, Theod., Filial ved G. Jørgensen. 1904: 87. Warburg, H. 1895: 24. 1898: 192. Warburg, M. A., & Co. 1889: 271. 1890: 70. "Warburg, Sophus. Vejle. 1901: 139. Warburgs Kunstforlag. 1901; 4. Warburgs, L. C., & Søns Efterfølger. 1896: 49. 1899: 23. Warburgs, Leontio, Søn & Co. 1889: 83. Warkanders Handels Aktieselskab. Frederiksberg. 1897: 108. 1898: 145. 1899: 42, 184. \\'arkanders Handels-Aktieselskab, Filial, 1899: 184. Warming, L., St. Hanskilde. Odense. 1889: 158. Warming, Sophus. 1894: 113. Warming, Tb. 1902: 51. 1903: 197. *Warnich & Møller. Horsens. 1892: 79. 1904: 199. Warthoe, Emil. 1899: 145. 1902: 169. Wathnes, O., Arvinger, Aktieselskab. 1898: 195. 1901: 180. Wattne, Alf. 1896: 96. "Weber, F. E. 1903: 179. Weber, W., Aktieselskabet. 1904: 124. nVeber, W., & Co. 1901: 39. 1904: 124. Wedege, Holger & Co. 1896: 80. 1898: 15(>. Wedell, C., & Åberg. 1889: 260. Wedells, J., Efterfølger (A. Jseger). 1894: 42. Weeke, H., & Co. 1889: 263. Wehrmann, E. A., Aktieselskabet. Hjørring. 1903: 17. Weidemann, V. 1901: 193. Weihe, J. 1897: 158. Weilhach & Cohns Fabriker, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1897: 89. 1901: 102, 195. 1903: 198. Weilbach, S., & Cohns Fabriker, Aktieselska>)et. Frederiksberg. 1903: 180. Weile, P., & Co. 1894: 29. Weile, P., & Søii. Aalborg. 1889: 9. 1900: 46, 164. 1902: 176. Weimann, E. L., & Co. 1900: 4. Weimann, Joh. Odense. 1893: 123. 1899:65. Weineke, Wilhelm. 1897: 195. 1903: 2. Weis, A. Aarhus. 1889: 12. 1902: 217. Weiss, C. F., & Co., Aktieselskabet. 1903: 160. 1904; 129. Weitemeyers, N., Efterfølger. 1889; 95 Wejling, Cbr., & Co. Esbjerg. 1899: 90. ATelblund, H. Cbr. 1891: 2. Welding, P. 1903: 234. Welding, Peter Thomsen. 1889: 86. Weller Jensen & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 1902: 217. Wendelboe, Petersen & Ipsen. 1892: 45. Wendelboe-Madsen, J., Teknisk Bureau. Eos­kilde. 1898; 196. Wendelboe, Tb. Odense. 1897: 74. Wendts, C., Maskinfabrik. 1890: 36. 1899: 128. 1902: 5, 22. 1904: 149. Wengel, H. J., & Co. 1902: 131. Wengler, Jul., & Søn. 1892: 118. Wengler, L. 1902: 50. Wengler, R. 1899: 129, 181. 1903: 26. Wentzels, Chr. August, Efterfølger. 1889; 125. Wenzel's, O., litografiske Etablissement, Aktie­ selskabet. Esbjerg. 1901; 172. 1904: 100, 182. Werner & Thorup. 1904: 109. Werner, Max. 1897: 139. Werner, Otto. 1890; 24. Werner, T. M. 1889: 241. 1897: 104. 1900: 57. 1902: 187. Wessel, Th., & Vett, Aktieselskabet. 1899; 182 (3 Anm.). 1900: 2 (2 Anm.), 3 (5 Anm.) 97. 1901: 39, 130. 1903: 4 (3 Anm.). 1904: 21, 128, 149. Wessel, Tb., & Vett, Aktieselskabet. Nakskov. 1900: 12. Wessel, Th., & Vett, Aktieselskabet. Randers. 190. UK)4: 20(5. Wiener Skott)jsfal>rikken, Aktieselskabet. IIMK); 3(;. Wiiljroes, C., Hrvjrgeri, Heise lu. 11, Aktie.sel­ skabet. 1 lelsiiijror. 1898: 59. 1904; 70. Wildan, L. 1889: 427. 1903; 118. Wildes, A., kontante Manufakturliandel. Nyborg. 1904; 155. »Wiilu'lnia«, »leutscbe KapitabVersit-berungsan­ stalt in llerlin. 1895; 57. Wilian, .T., i^ic Hon. 1889: 32: 34. Wissing Bindseil. 1895: 119. Wissing, W. Aarbus. 1902: 14. Wissing, Waldemar. Aarhus. 1895: KXJ. Wistoft, Søren, C'o. 1904: 6. With, Svend. 1899; 97. With, Viggo. 1889; 262. 1897: 2. Withs, .Xug., Efterfølger. 1897; 151>. Wittrup, Martin Severin. Horsens. 18^l4; 37. Wittus, L. Cbr., & Søn. 1889; 89. Wittn.son, Waldemar. 1889; 119. Woge, Carl. 1900; 191. Wolder, M. Humble. 1889: 331. 1902: 32. Wolft-, Augu.st J., & Co. 1889; 240. 1894; 127. 1897; 138, 194. 1903: 194. Wolf Jiirgensen, Cbr. 1896; 67. Wolfsen, H., & Søn. Rønne. 1889; ol2. 1902; 249. Wolthers, John, & Co. 1904: 187. WooØkonomi« ved Johanne Marie Marstrand. 1897: 18. Økonomi-Magasinet ved Lindhard Petersen. 1902 : 224. Ølaftapningsanstalten Dannebrog ved Christian H. Simonsen. 1900: 172. Ølaftapningsanstalten Skjold limiteret. 1891: 77. Ølaftapningsforretningen Skjold limiteret. 1891: 120. Ølaftapningsanstalten St. Knud ved C. Hansen. Frederiksberg. 1897: 53. Øland Sogns Spare-og Laanekasse. 1901: 8G. Ølby, Asp og Fousing Sognes Spare-og Laane­kasse. Fousing. 1889: 407. 1899: 175. Ølforretningen Kjøbenhavn ved Thor Hansen. 1904: 46. Ølfori-etningen jKonstant« ved C. V. Petersen. Eoskilde. 1897: G. Ølforretningen Thor. 1889: 3G. Ølforretningen Thor. Stubbekjøbing. 1889: 172. Ølgod Mølle. Actieselskabet. 1892: 5G. 1895: 21. 1896: 29. Ølgod Sogns S}»are-og Laanekasse. 1890: 58, 68. 1892: 114. 1896: 29. 1901: 172. 1902: 200. 1903: 188. Ølgod Tømmerhandel ved Hans Sindberg & Co. 1900: 186 (2 Anm.). Øller, R., & G. Hansen. 1898: 177. Øllgaard, C., & Gylche. 1889: 28. 1890: 82. 1897: 107, 158. 1902: 223. 1903: 7. Ølsteds, O., Enkes Efterfølger, Alfred Andersen. Rønne. 1891: 134. Ølunds Mølles Fa])riker ved Anthon P>røndum. 189G: 98. Ørbek Brugsforening. 1903: 113. Øresparekassen i Slinmiinge. 1889: 310. Øresunds chemiske Fabriker, Aktieselskab. 1902: 132. Ørfeldt & Larsen. 1889: 2(]0. Ørfeldt, T. 1892: 12. Ørhohn, N. V. J. 1900: 143. 1901: 56. 1904: 129. Ørnberg, P. A. 1902: 79. Ørnen v(m1 Tli. l'ett'rsen. 10, Ørslev Sogns Spare-og Luanekasse. 188!); t). 1802: 2;"). 18114: 33, 4;'). 18%; 38. ()r.snes'8, J., Knke Søn. Aalhorg. 1889: 179. 1804: 74. Orsted F(>r))riig.st'on'ning. lOOl : 110. 1003: T)'). 1004: 31. < )rsteils-l'arkens Knranslalt ved Nieolai l'jerre. 180(;: 08. ()rste(lsparkenH Vaskeri ved Carl l'lrtel. 1001:104. ()rting Falling Sognes Spare-og Laanekasse. Fal­ling. 188!>; 377. 1802; r)4. 180"): 07. 1808. 83. lOOl: 108. 1!»04: 118. ()rnni 1 ladltjerg CJomninnes Spare og l.aanekasse. 180O; 117. Oruni Sogns Spare-og Laanekasse. 1880; 13. 1800: 77. 1802; 80. 1803; 74. 18!»4: 70 (2 AnniA 180;'); 11,8;'). 1800; 110. 1807: 10(». 1808: 121. 1800; 123. 19(H): 123. lOOl: 124. Onini Sonderinolie, Aklie.selskabel. 10((1; 5;"). Ornni iV: WullY, .Aktieselskabet. 180;'): 30. 180(;: 8(). 1807: 110. 100(); 158. liMl4;2l. Ornin, Clir. 1808: 3. Oriini, Christian, Go. 1002: 131, 224. Ornni, J., Ankerstjerne. 1801: ;')2, 03. Ost, A. C'., Son. 1880; 21. 180O: 37. ()stasiatiskc Kf)nipagni (The Fast Asiatic Coni­ l»ftny I.iniited) Aktieselskabet. 1807; 32. lOOO: 00. 1001: O, 06. 1902: 77, KK). Ostberg, Carl, Sønner. 1880: 00. '''Ostl)irk Kolonial-og Materialforretning ved H. P. Anderson. 1809: 80, 139. 1004: 70. Østbornholms Handelshus. .Vktieselskab. Nexo. 1901; 80, 118. Østerbros .\uktions-og Partivareforretning ved il. Wraa. 1003; 2. ('Jsterbros IJageriforretning ved Lorentz Petersen. 1!I03: 0;'). Østerbroes DampkalTebnenderi ved Wulll Nathan. 1801: 30. O.sterlnos I »anipvæveri, C^oniad llaunstrnp. 1802: lOO. Østerl)ros l'Mskelorretning, Oluf Søn^nsen. 1002; 200. Øster])ros Fornikling.sanstalt, Chr. .Jeppesen. 180;'>: ;')0. Østerbros Gloria vod .lulins Sehnltz. 1000; 22. Ø.sterbros Kaft'e Magasin ved J. P. lUocli. 1808: 127. Østerbros Kolonialmagasin, Aktieselskabet. 1002: 200. ØRterl>ros kontante iNIanufakturforretning ved lOrnst Arentzen. 1890: 50. Østerbros Mannfakturmagasin ved Vilhelm Klejn. 1807: 104. Østerl)ro8 Maskinsnedkeri og Listefabrik, F>. Jiirgensen tt Co. 1802; 00. tJsterljroes Material-og Farvehnndel ved P. Borgen. 1800; 101. Øster])roes ]\Ieeludsalg. 1880: 01. Oster))roes Messe ved Vilhelm Høpfner. 1800: 110. Osterbroes ny Materialhandel. 1880: 87. Østerl)ros ny Smørforsyning ved N. Kobbernagel. 180;'); 3. Øster])ros Pakkassel'abrik ved F. C. F^roderiksen. 1808; 34. Ø.sterbros Paraplyt'abrik ved Chr. Rasmussen. 1809: 94. Østerl)ros Sukkerluuis. 1889: 38. Osterbros N'inhandel ved Carl (t. Scherfin. 1800: 3;'). 1808: 3. Osterl)ros Vognlakérvierksted samt Skiltefabrik ved P. Petersen. 1001 ; 04. Osteritros Ollager, IJosenvienget o, ved T. Nielsen. 1807. ;')0. ()sterl)rogades Smør , ^Margarine og Æg T.ager ved Jespensen. 1002; 132. Oster lirønderslev og llallund Commnnes Spare-og I>aaneka.sse. 1804: 08. Østerbyes, R., Bogl)inderi ved Chr. Sørensen. 189(); 00. (-)ster Kgesborg Sogns Spare og Laanekasse. 18S9: 47. 1893; 10. O.stergaard ».'t Buch. Frederiksberg. 1899; 01. 1902; 7. {Østergaard i'i Thaarsthi. Randers. 1899: 1;')3. Østergaard, Kri.sten. Hammerum Herred. 1890 : 173. Østergaards Sadelmagerforretning, Aktieselskabet. Nykjøbing M. 1002: 117. >Østergaarden« i Rudkjobing, Aktieselskabet. 1903: 222. Østergades Clxjcolade-Confitures-Forretning ved Chr. Jørgensen. 1893: 88. Østergades ^Materialhandel. 1889: 98. Øster Mariendal Teglvieik, Alfred Olsen Co. 1902: 1;")7. 1903: 127. Øster Mølle, Aktieselskabet. Faaborg. 1002: 15(;. Øster Tørslev Forbrugsforening. 1890: 120. 1892; 5;). 1893: 28. 189;3: 11. 1807: 20. 1899: 09. 1001: 14. 1903: 20. Øster Tørslev Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 387. 1890; 07, 110. 1891: 71, 117. 1892: 102. 1893: 9, 74, 107. 1894: 78, 122. 1895: 85, 145. 1890: 110, 155. 1897: 99, 108. 1898: 120. 1899: 100. 1900; 122. 1901: 109. 1902; 141. 1903; 112. 1904; 119. Øster-Velling Pastorats Spare-og l^aanekasse. 1889: 3<;5. 1890: 90. 1801; 83. 1802: 80. 1893; G2. 1894: 7G. 1895; 29. 1896; 153. 1898; 98, 99. 1899; 103. 1900; 121. 1901; 105. 1902; 158. 1903; 186. »Øster-og Vesteralling Sognes Spare-og Laane­kasso, Østeralling Sogn. 1895; 69. (Øster-og Vester-Man Herredernes Spare-og j Laanekasse. Elmelund. 1889; 438. 1891; 114. 1899; 102. ! »Østifternes Frøkontor, Ludvig Georg Samson. ! 1892; 83, • Østjydsk Folketidende, Aktieselskabet. Aarhus. ; 1904; 236. Østjyske Bryggerier, Aktieselskab. Aarhus. 1898; 82. 1901; 48, 152. Østjyske Papirforretning, Aktieselskabet. Aarhus. 1902; 197. Østlollands Maskinfabrik, J,ktieselskabøt. Sax­ kjøbing. 1904; 155. Østsjællands Avis, Aktieselskabet. Kjøge. 1900; 58. øst-Vendsyssel, Aktieselskabet. 1904; 43. *Øvre Rhinske Forsikrings-Selskab, Aktieselskab. 1901; 58, 74 (2 Anm.), 192 (2 Anm.). 1903; 6. 1904: 67. 22