Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning. 1904. Aiinieldelser, beljeiiiltprlfi i Berlingske Iidendfi i Janoar yaaneu. No. 1. Ivjøbenhavn. Anmpldplserne angaa følgende Firmaer: (De vedføjede Tal angive Siderne, li vor Anmel­delserne findes.) Alfa, Aktieselsliahet 7. Asiatisk Thc-Compagni, Aktieselskab, S. Atelier du Nord ved E. W. Dufica, 6. A telier du Nord ved Frisfrup & Dufu-a, Bang & Fingel, 7. Berthelsen Æ Sørensen, 4. Blankensteiners Kfter­ følger, S. Bloch, F.,(3 Anm.),4,7. Borgen, Bertel, & Co., 4. Breining, P. T., 2. Brødrene Hertz, H. Brødrene R c(-F. Niel­ sen, 7. Christensen, Christian, 4. Dahlgaards, Chr., Efter­ følger Chr. Mikkelsen, 4. Dansk Automatfahrik samt Søren Wistoft Æ Co.s mekaniske Etab­lissement, (i. -Dansk Handelskom]jag)ii, Aktieselskab, 2. .Dansk-Hollandsk Cajf'e-Kompagni, 4. .Dansk Paraplg-FaJjrik red Jonassen, Kolding og NyJtorg, Dansk Reform-Sovepiide­magasin ved N. P. Jacobsen, (>. Dansk Reform-Sovepnde­hiagasin ved Sophus Zirick, 6. Dansk Tændstikfabrik, Ed. Jørgensen, 7. En gros og detail Ud­ salg ved Wiberg, 0. Engell, Chr. E., 6. FaJjriken Søvang, 5. Fabrikerne Lyneborg li­ miteret, 8. Fjord, Corn., rf: Co., 8. Fredens Mølle, Aktiesel­ skabet, 2. Fredens Mølles Fabrik­ker, Aktieselskabet, 2. Friede, Wilh. Ana., Æ ^ Co., S. Fællesindkjøbet af Kolo­nialvarer, Aktieselska­het, o. Grams, N. Chr., Handel, Aktieselskab, 4. Grønbech, M. J., & Søn­ ner, G. Halberstadt, Oustav, 4. Hansen, C. F., 4. Hartvigs, J. M., Efter­følger, S'. Hedemann, E., & Co., Aktieselskabet, 7. Holbechs, J. P., Efter­følger, 6. Holbek, Carl, S. Holmblad & Co.s Efter­følger, 3. Hmnania, Aktieselskabet, 7. Ipsens, P., Enkes, Terra­kottafabrik, Aktiesel­skabet, o. internationalt Tapet-Ma­ gasin, H. Olsen, 8. Jensen & Glad, 4. Jensen, S. E., & Roed, 8. Jenssens, M., Skotøjsfa­brik, 4. Kjøbenhavns en gros Im­2)ort ved Ed. Jørgensen, 7. Kjøbenhavns Laane-og Diskontobank. Aktie­selskabet, S. Kjøbenhavnske Sø-Asssu­rance-Forsikring, TJen, limiteret, 3. Klottrup ft-Vestergaard, 3. Knudsen & Carl Verdich, 7. Koefoed, Hauberg, Mar­strand & Helweg, Ak­tieselskabet Titan, 7. Kriiger, Herm., N. F. Bonnesens Efterfølger, 8. Kultorvets Vildt-og Fi skchus ved N. Fred. Paulsen, 6. Leervad, Vilh., & Komp., Aktieselskabet, (i. Levinsky, M. & Co., 2. Ijcvy, Jul., 8. Tjundstrøm & Møller, 0. Madsen & Wivel, 2. Marloni, J. C., & Co., 8. Metalvarefahriken Vic­ toria, Nicolai Jensen, 4. Motorcycle -Import-Kom­pagni, Anton Hansen & Co., 8. National Maskin Co.,ved Axel Hansen-Møller, C). National Symaskine Co. ved Axel Hansen Møl­ler, 6. Nielsen Æ Danielsen. Ak­ tieselskab, 4. Nielsen, Henry, 7. Nordisk Hydro Pres Gas KonijMgni, Aktie­selskabet, 7. Nordisk Motor Vogn Compagni, Aktieselska­bet, (2. Anm.j, 3. Nyboders Colonialhandel ved Julius Lange, 7. Pardsen, H., & Co., 7. Petersen & Albeck, 6. Petersen & Haas, 3. Petersen, Ewald, 2. Petersen, Valdemar, tt- Frimodt, 4. Preussische National-Versicherungs-Gesell­schaft. Aktiesehkabet, 7. Private Assurandører, De, limiteret, 4. Professor Jiirgensens Elektricitets -Aktiesel­skaJj, (2 Anm.j, 4, -i. Ua()'el, Hermann, 2. Store KongensgadesBrod Ii(iH»niSsen, Alex, S. fal/rik<('• Melforretning, linvnkihle <('• Co., H. kicli, Th., . llinqe, K. Christen Rasmussen, Smor-og Margarinefor­s. retningen Alfa ved H. Westergaards, Rolf, Me­/'. Ilavfien, 7, talvarefahrik, j ktie Store Jacuhshorg Ctdo-selskab, /. nialforretyiing ved Willumsen, Holger, .'i. Jargensen, 7. Wistoft, Soren, k-Co., <>. Firmaet St. KiMiueiisi^adcs 11rodfal» rik \ Molforretnin^:: er liævet. Moses lieviiisky, som var Deltager i i'irmaet )I. Leviiisky & Co.. er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Deltager Carl .Iacol> Sclioltiiiiider. Firmaet T. T. Hrciniiij^ er hævet. Firmaet )Iadseii & Wivel driver Handel; AiiJ^iist Simon Valdemar Wivel, boende |)aa Frederiksberg, og Karl Cliri­sliaii Madsen ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet Oscar Selieitel er hævet og den Erik Auj^iisl Bendix af Firmaet givne JVokura bortfalden. Firmaet Oscar Selieitel & llendix driver Spedition; Oscar Aii.H'nst Selieitel Og Krik Au^:;ust IJeiidix ere de ansvarlige Deltagere, Firmaet Skandinavien — Amerika, (iods-o/;' l'akkeekspedition ^ed Osear Selieitel & l»endix, driver Spedition; Osear Anj^nst Selieitel og Erik An^iist Hendix ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet Aktieselskaliet Fredens Melles Fabrikker er efter endt Likvidation hævet. Under Firma Aktieselskabet Fredens Mol le drives Fabrikation af kemiske Ar­tikler af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af Oktober 190^, og hvis Bestyrelse bestaar af Arnold Abraliamson, Nicolai Christian Caroe og .loliannes Werner, der 2 i Forening tegne Firmaet. Prokura er meddelt Herman Paul lleilbutli, Herman Carl Villielin Sie^:;nnil'eldt og Alexander Cnnlill'e Owen hver for sig. Kapitalen ud­gør 100,000 Kr. i Aktier paa 10,000 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offent­lig Tidende. Under Firma Skandinavisk Mode-i klnb ved Arboe & Co.. drives Handel af ; et Kommanditselskab, i hvilket Otto .lo­ liannes David Arboe og SAcnd Aajsje .\rboe. sidstnævnte boende paa Frederiks­berg, ere de ansvarlige Deltagere. Svend .\aj;e llolcli har Prokura. Uilder Firma Dansk Handelskom­! jianni. Aktieselskab, drives Agentur og j ilandelsforretning en gros af et Aktiesel­j skab, hvis Vedtægter ere af oOte De­ cember 1903, og hvis Bestyrelse bestaar ! af lians Christian Siiger og Sophns Chri-Jstian Fog'h, der hver for sig tegne Sel­j skabets Firma. Kapitalen udgør 10,000 I Kr. i Aktier paa 500, 200 og 100 Kr.,Ider lyde paa Ihændehaver; 50 pCt. er ! indbetalt, Resten kan af Bestyrelsen ind­kaldes naarsomhelst med 2 Dages Varsel. Bekendtgørelser ske ved anbefalet Bi*ev eller i »Berlingske Tidende«. Firmaet Hermann Ualtel har meddelt Alfred llerlak Hatt'el Prokura. Ewald Peter tieorj? Petersen driveit Handel som eneste ansvarlig Indehaveir iul Firmaet Ewald l'elerseii. Valborg 31arllia Hansen liar Prokura. Firmaet Aktieselskabet Nordisk 3Iotor >'ogn Conipagni er bævet. Under Firma Aktieselskabet Nordisk Motor Vopi Coini>agni drives Handel med Motorer af et Aktieselskab, bvis Vedtægter ere af 31te December 1903, og hvis Be­styrelse bestaar af Carl Bertram Simonsen som Formand, Axel Jostein Johannessen Wednni og Oarl Louis Dreyer, sidstnævnte boende paa Frederiksberg. Formanden tegner Selskabets Firma alene, de 2 andre Bestyrelsesmedlemmer i Forening. Kapi­talen udgør 30,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn; 25 pCt. er ind­betalt, Resten kan indkræves efter Besty­relsens Beslutning. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende. Carl Emil Nyborg er udtraadt af Firmaet Dansk Paraply-Fabrik ved Jo­nassen, Kolding og Nyborg, der fortsættes af de hidtidige Deltagere (Jarl .lohan (Iscar Jonassen og Karl Oskar Månsen Kolding, der begge tegne Firmaet i For­ening. Johan Henrik Ditz Schweitzer, der var Indehaver af Firmaet l>itz Schweit­zer, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af Emma Kegine Victoria Schweitzer, født Herre­borg, som eneste ansvarlig Indehaver. Holger Georg Willumsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Holger Willumsen. Firmaet Carl Holbek har tilbagekaldt den Søren Fulling AYoldhye givne Pro­kura samt den Axel Christian Willumsen og Anders Peter Martinus Dahlsen givne Kollektivprokura og meddelt den sidst­nævnte alene Prokura. Johan Henrich Conrad Petersen er udtraadt af Firmaet Petersen & Haas, der fortsættes af den hidtidige Deltager Albert Oskar Haas. Magnus Trap Riidiger de la Laing er indtraadt i Firmaet Holmblad å Co.s Efterfølger som ansvarlig og til Under­skrift berettiget Deltager. Thomas Thomsen Nielsen driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet The-Import Lageret, T. T. Nielsen. Firmaet Fabrikerne Lyneborg limi­teret har tilbagekaldt den Niels Christian Mortensen givne Prokura. Paul Christian Stemann Olrik, der havde Prokura for Firmaet Den kjøl>eu­liavnske Sø-Assurance-Forening, limiteret, er afgaaet ved Døden, og Prokura med­delt Johan Jacob August Behrendt. August Busck er udtraadt af Firmaet Blankensteiners Efterfølger, der fortsættes af den hidtidige Deltager John William Adolph Jensen. Firmaet Klottrup & Vestergaard er hævet. Charles Julius Vestergaard, boende })aa Frederiksberg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ch. Vestergaard. Alfred Michael Rasmussen er udtraadt af Firmaet Ravnkilde & Co., der fort­sættes af den hidtidige Deltager Hans Peter Schmidt Ravnkilde. Otto Albert Vilhelm Jørgensen er fra­traadt og Carl Julius Brorson tiltraadt som Medlem af Bestyrelsen for Aktiesel­skabet Kjøhenhavns Laane-og Diskonto­bank. Vedkommende Kommanditist er ud­traadt af Firmaet Thiirmer & Co. Axel Christian Jørgensen, boende paa Frederiksberg, driver Plandel som eneste ansvarlig Indehaver af Plrmaet Varehuset A. Jørgensen. Firmaet Wilh. Aug. Friede & Co. driver Fabriksvirksomhed; AVilhelni Au­gust Friede og Jørgen Hansen ere de an­svarlige Deltagere. Firmaet Asiatisk The-Compagni, Ak­tieselskab, har meddelt Euiaii Axel Bern­hardt Berendt Prokura. l'^innaet l'rolVssor .liirgciiseiis Klek-Iricilels Aktieselskab liar under Hde Juli ]9()o vedtaget Jjovændringer, hvorefter Selskabets Kapital er forøget med 5f)/)0() Kr. Præferenceaktier paa 1000 Kr., hvoraf 45,000 Kr. ere fuldt indbetalte. CliristoHer ('hrisliaii Knist Sclmiieue­h>>v er udtraadt af Bestyrelsen for Sel­skabet Ik' inivali' AssuraiideiiiTr, linii­leiTt. Kiiik! i rhaii ilai'dcr, boende j>aa Frederiksl)crg, er indtraadt i Firmaet F. l»l(H*li som ansvarlig og til Tnderskrift berettiget Deltager. Firmaet (uislav llalhersladl har til­bagekaldt den lUMiirlcli AllVed Weeke og lians .iHi'ijen .lacobseii givne Prokura og meddelt Førstnævnte og Mels haurits (Mlo Nielsen Kollektivprokura. liii::(dtr Tliorvald llor.ireii er udtraadt af Firmaet llertel llorijeii Co. Firmaet .leiiseii A; (Jlad har meddelt rlikkelseii driver Ilaand­værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Chr. halil^aards KllerlHl^^er (lir. Mikkelsen. Firmaet M. .lenssens Skolnjslahrik er traadt i Likvidation, under hvilken Fir­maet tegnes af Soplins Cai'l Johannes lllidoljdi Alslrui) som Likvidator. Firmaet >'aldeniar Tetersen & Frl­niodl er hævet. Firmaet Clirislian Clirislensen har meddelt Ki'anciska liarsen og Olaf Har­toed Kollektiv])rokura. Firmaet Aktieselskal»el Skandinavisk hnjK)!'! Co. er hævet. Tai'l Frederik llanse)i driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet C. K. liansen. Vilhelm .Mathias Hansen har Prokura. Under Firma Nielsen & Danielsen, Aktieselskab, drives Handel en gros af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 10de December l'J03, og hvis Bestyrelse bestaar af Jsidor Meyer og ("arl Olaus Nielsen, Sidstnævnte boende i Kristiania, der i Forening tegne Firmaet. Den Først­nævnte har tillige Prokura. Kapitalen udgør .50,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn, og er endnu ikke indbetalt, men indbetales i Rater efter Indkaldelse fra Bestyrelsen. Bekendt­gørelser ske i »Berlingske Tidende«. Firmaet Dansk-llollaiidsk ('aHe-Koni­IKii^ni har meddelt Marie .lohansen Pro­kura. Firmaet Metalvarefabriken Vietoria, Nicolai .lensen. har meddelt Thyra Louise Lneas Prokura. Under Firma Aktieselskabet Skandi­navisk Handelskompagni drives Kommis­sionsforretning en gros m. v. af et Ak­tieselskab, hvis Vedtægter ere af Ilte Juli PJ03, og hvis Bestyrelse bestaar af Niels Severin Valdemar Nielsen og Julius Zaeharias Thorvaldsen liansen, der hver især tegne Selskabets Firma. Kapitalen udgør 30,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., der lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn og ere fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offent­lig Tidende. Hans Sørensen er udtraadt af Firmaet Herthelsen & Sorensen. Under Firma Aktieselskabet Ed)'. Kinge drives Børstenbindernæring af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 19de December 1903, og hvis Bestyrelse be­staar af farl Frederik Heibenstein og Kdvard Carl Uin.i^e, der i Forening tegne Firmaet. Sidstnævnte har tillige Prokura. Kapitalen udgør 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekendtgørelser ske i »Ber­lingske Tidende«. Uolf >>'estergaard er fratraadt som Medlem af Bestyrelsen for Rolf Wester­^aai'ds )Ietalvarefabrik, Aktieselskab, og Otto Petersen indtraadt i Bestyrelsen med Ret til at tegne Selskabets Firma alene. Firmaet Aktieselskabet N. (lir. (irams^ Handel har mider 15de Maj l'.)03 ved­taget Lovæiidringer, hvorefter Selskabets Kapital nu udgør 167,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., hvilket Beløb er fuldt ind­betalt. Bekendtgørelser indrykkes frem­tidig i »Nationaltidende«. Augustii lllrikka Bruliii, født PI enge, er udtraadt af Firmaet Ole Voriu og ('liristeii Svend Cliristeiiseii indtraadt i l*'irraaet som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Axel Uicli og Ejnar Ricli, begge l)oende i Hellerup, ere indtraadte i Fir­maet P. Sørensen & Co. som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere. Firmaet Tli. Kich & Sønner driver Handel og Fabriksvirksomlied; Tliorvald Uicli, Axel Kieli og Ejnar Kich, alle boende i Hellerup, ere de ansvarlige Deltagere. Frederik Wilhelm Sopluis Marinns Fønss og Niels Christian Melsen ere ud­traadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet Fællesindkøbet af Kolonialvarer og Carla Møller samt Axel Andreasen indtraadte i Bestyrelsen, Førstnævnte som Formand med Ret til at tegne Selskabets Firma. Kristian Mikkelsen Vendsyssel driver Fabriksvirksomlied som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A'endsyssels Laks­røgeri. Under Firma Aktieselskal>et P. Ip­sens Enkes Terrakottafahrik drives Fa­brikation af Terrakotta o. desl. af et Ak­tieselskab, hvis Vedtægter ere af 19de December 1895, og hvis Bestyrelse be­staar af Uertel Christian Ipsen som ad­ministrerende Direktør samt .lanns Mi­chael Carlsen, boende paa Frederiksberg, og Peter Michael ('hristian Arnp, boende i Slangerup. Direktøren tegner Firmaet alene, de 2 andre Bestyrelsesmedlemmer i Forening. Kapitalen udgør 90,000 Kr. Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Be­kendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«. Niels Lndvig Martinns Smith er ud­traadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Smith, Mygind & HUttemeier og Sophus Conrad Ivoel'oed, boende i Hellerui), ind­traadt som Direktør i Bestyrelsen, hvor­ved den ham af Firmaet meddelte Pro­kura er bortfalden. (lioran >Venstrom er udtraadt af Be­styrelsen for Professor Jiirgensens Elek­tricitets-Aktieselskab og .lohannes Sigfrid Edstrilm, boende i Westerås, indtraadt som Medlem af Bestyrelsen. Firmaet Villa Nordre lloj, Aktiesel­skab, har under 18de December 1903 vedtaget Lovændringer, hvorefter Sel­skabet fremtidig ikke driver Tømrer­næring. Under Firma Aktieselskabet Turisten drives Passager-Dampskibsfart at et Ak­tieselskab, hvis Vedtægter ere af 31te December 1903, og hvis Bestyrelse be­staar af Poul Lindhardt Carl Axel Olaf Andersen, Hans Marcher, boende paa Frederiksberg, og som E^ormand Axel Peter Vilhelm Olsen. Selskabets Firma tegnes af Formanden i Forening med et af Bestyrelsens andre Medlemmer. Ka­pitalen udgør 20,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt ind­betalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offenthg Tidende. Under Firma Fabriken Søvang drives Gelatinefabrikation af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis Vedtægter er af 21de December 1903, og hvis Be.styrelse bestaar af Carl Johan Adolph, Christian Frederik Speerschneider, Jørgen Marius Børresen, boende paa Frederiksberg,*^Carl Otto Valdemar Benzon og Johannes'Frede­rik Smidth, sidstnævnte boende i Kjøge. Den indskudte Kapital udgør 30,000 Kr.; Medlemmerne hæfte ikke for Selskabets Forpligtelser; Bekendtgørelser skulle ikke ske i offentlige Tidender. Kjøbenhavns Magistrat, den l-lde .Januar 1904. Christian Thorvald Emil Engelbrecht driver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet lldvarebodeu ved Chr. Engelbrecht. Johan Nicolaj Jensenius Schrøder driver Haandværk som eneste ansvarlig-Indehaver af Firmaet Johan N. Schrøder. Firmaet Svensson Hi i'oulscii er hævet. Firmaet M. .). (Jreiibecli & Soniier har tilbagekaldt den Anders l'eder Ferdi­nand ("liristensen givne Prokura. .lacol» Frederik Trier, som var Inde­haver ai Firmaet .). F. Triers Mediein­ndsal^ 0^ farmae.-keniiske Fal>rik, er af­gaaet ved Døden. Forretningen lortsæt-te.s under samme Firma at Mariane Trier, født Ko])i)el, som eneste ansvarlig Inde­haver. Isidor Ferdinand Trier har Pro­kura. Caniiiio iiels^^ann driver Assurance­agentur for Aktiesel!!ikal»e( Tlie Times Insuranee Company Limited i London, hvis Vedtægter ere af 19de August 1902, og hvis tegnede Aktiekapital udgør 15,;i99r i Aktier paa 1i!, lydende paa Navn; G317£ er indbetalt, hvilket Beløb gennemsnitlig forøges med 200 i' om Ugen. Bekendt­gørelser skulle ikke ske i offentlig Ti­dende. Nævnte C. Helsgaun er Sel­skal)ets herværende Bestyrer og har Ret til at undertegne. Under Firma National Maskin Co. ved Axel Hansen Møller drives Ilaiulel af et Kommanditselskab, i hvilket Axel Hansen Moller er eneste ansvarlig Del­tager. Under Firma National Symaskine To. ved Axel Hansen Moller drives Han­del af et Kommanditselskab, i hvilket Axel Hansen Moller er eneste ansvarlig Deltager. Otto Lndvi^ Tlie(Mlor Wiberg driver liandel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet En i;ros o;? detail-Vdsali; ved Wiberg. Alexander Nieola.j Herreborg; er ind­traadt i Firmaet Ditz Sehweitzer som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham af Firmaet meddelte Prokura er bortfalden. Firmaet liiiiidslrøm & Moller driver Handel; Carl Valdemar liiindstrøm og Hans (jlustav Gregor Andreas Moller ere de ansvarlige Deltagere. Ernst Viggo (JJernlir er indtraadt i Firmaet J. P. Holbeclis Efterfølger som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Under Firma Aktieselskabet Vilh. heervad & Komj>. drives Handel med Cigaretter, Tobakker m. m. af et Aktie­selskab, hvis Vedtægter ere af 14de Ja­nuar 1904, og hvis Bestyrelse bestaar af Ivar Viliielni Leervad og Ole Christensen, der i Forening tegne F'irmaet. Febr Alexiz Itrandt har Prokura. Kapitalen udgør 3000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offent­lig Tidende. Christian Emil Engell, boende paa Frederiksberg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Chr. E. Engell. Nicolaj Frederik Faalseii driver Han­del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kultorvets Vildt-og Fiskehus ved N. Fred. Paulsen. Firmaet Atelier du Nord ved Fri­strup & lUifwa er hævet. Erik Wilhelm lUifwa, boende paa Frederiksberg, driver Haandværk som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet Atelier du Nord ved E. W. Dufwa. Firmaet Petersen & Albeek har til­bagekaldt den Carl Christian Vilhelm (iandrup givne Prokura. Firmaet Dansk Automatfabrik samt Søren Wistoft & Co.s mekaniske Etab­lissement er hævet. Firmaet Søren Wistoft & Co. driver Haandværk; Søren Wistoft og Niels Se­verin Hansen Nielsen, begge boende paa Frederiksberg, ere de ansvarlige Del­tagere. F'irmaet Pansk Jieform -Sovepude­magasin ved N. P. Jacobsen er hævet. Sophus Zwick, boende paa Frederiks­berg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Hansk Jieform-Sovepudemagasin ved Soplins Zwick. Under Firma Aktieselskabet Hu-niania drives Detailhandel af et Aktie-selskab, hvis Vedtægter ere af Tde Jan. 1904, og hvis Best^Telse bestaas af Erik Eriksen. Anders Eriksen, boende i Or-drup, og Jørg:en Jørgensen, af hvilke den førstnævnte tegner Firmaet. Kapitalen Firmaet Aktieselskabet E. Hedemann & (o. bar under 23de December 1903 vedtaget Lovændringer, hvorefter Besty­reisen bestaar af et Bestyrelsesraad paa 3 Medlemmer, f. T. .lolian ("hristian Kas­massen, boende i Hellerup, Bør^e Esaias Hernhof Jacobsen og (hristian tictor H­ ndgør 750<> Kr. i Aktier paa 100 Kr., sclier. samt en Forretningsforer, f. T. Ivdende paa Xavn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i offent-lig Tidende. Finnaet Iransk Tændstikfabrik. Ed. Jørsensen. er hævet. Lanrids )lartin Ring. som var Med-lem af Bestyrelsen for Firmaet Koefoed, Hanber?. Marstrand & Hehve?, Aktiesel­skabet Titan, er afgaaet ved Døden. Andreas Henninsrsen er derhos udtraadt af Selskabets Bestyrelse og Villnm Tlio­nias Emil Nielsen indtraadt i Bestvrelsens Repræsentantskab. • " Ernst Emil Rosenørn Hedemann, der 2 i i Forening tegne Firmaet. Firmaet Rønne & Tliercliilsen driver Handel; Alexis Christian Frederik Rønne. boende i Hellerup, og .lohan Aii^nst Therehilsen. boende paa Frederiksberg, ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes kun af begge i Forening. Firmaet Smør-og; )Iargarineforret­uingen Alfa ved H. P. Hansen er hævet, i t-»i 4^-i i i • : Into Firma Aktieselskabet drives Handel med Smør, Margarme, Jens Henrik Jørgensen driver Han-'^^» af et Aktieselskab, hvis \ ed- del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Store Jacobsborg Colonialforret-nins: ved Jørsrensen. Firmaet Baiis A Pinsel liar med­ delt Niels .lohainres Harahore Prokura. Carl Rndohili Nielsen er udtraadt a£ Firmaet Brodreiie R. 4 F. Nielsen. Henrv Marins Nielsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir-. maet Henry Nielsen. Helene Henriette iloser har Prokura. Edvard Hans Jørsiensen driver Han-del som eneste ansvarlig Indehaver af, Firmaet Kjøbenhavns en sros Imi.ort ved Ed. .Tørgensen. Elisabeth Dorthea Jor-gensen. fodt Dahl, har Prokura. Den af Firmaet H. Paulsen & Co. drevne Agentur for Aktieselskabet Prens-sisehe National-Versicherungs-Gesellschaft Stettiu omfatter fremtidig foruden Brandforsikring ogsaa So-og Transport-foi-sikring. ' Julius Andreas Blom Lanse driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver f I Bestyrelse bestaai af tto Emil An­de^en og Jens arl Jensen, begge bo­ende paa r redenksberg; sidstnævnte teg­ have I^lektivprokma. ka­ pitalen udgør 100,000 Kr. i Aktier paa JOM Kr. og 600 Kr der ere fuldt ind­paa Ihændehaveren men kunne noteres paa Xavn. Bekendtgørel- J 'Berlmgske Tidende, eller Bladet • u t-i • Hans Knudsen, som var Deltager i & (arl >erdich, er af-Døden. Forretmngen fortsæt-af den hidtidige (hristian Aerdich. Kirstine Marck, fodt Hansen, er udtraadt af Firmaet F. Rloch, der fort­sættes af den hidtidige Deltager Knud ^ Harder. Firmaet Johan Simonsen har med­delt Lavrine Elisabeth (inndei*sen Simon­sen. født Rasmussen, Prokura. Firmaet Aktieselskabet Nordisk Hy­ af Firmaet Nyboders Colonialhandel ved dro Pres (^as Kompagni er efter endt •hilius Lansre. Likvidation hævet. .lolni Sclii'oder Jim. er indtriuult i Firmaet Alex. llasiuiisseii som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet .lul. iievy er hævet og den (ierhard KnMierik Ortmaiiii af Firmaet givne Prokura hortfaldcn. Tnder Firma Skotøjslahrikkcn Staii­ekendtgorelser autoriserede Avis eller ved anbefalet lirev. Kniilie Kransine Valerins, fodt Niel­sen, driver Ilaandværk som eneste an­svarlis Indehaver af Firmaet Kr. \ale­rias's Knke. Under Firma .1. C. )larlow iV To. drives Fabriksvirksomhed af et Kom­manditselskab, i hvilket .lens Christian Carl Mari()\v er eneste ansvarlig Deltager. Martin Ludvij;" Meyer er indtraadt i Firmaet \. Clir. Synderiraards Efterfol-i;er som ansvarlig og til Underskrift be­rettiget Deltager. Firmaet II redrene Hertz driver Ilan­de); Edmund Emanuel Hertz og .Julius Peter Hertz, begge boende ]>aa Frederiks­berg, ere de ansvarlige Deltagere. Hermann Cliristian Theodor Kriij^er. (ler var Deltager i Firmaet Herni. Krii­j^er, N. K Honuesens Et'tert'olger, er al­gaaet ved Døden. Forretningen fortsæt­tes under samme Firma af den hidtidige Deltager .lohannes Christian Hansen. Cai'l (Jotfred Rosl)er^? driver Haand­værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Skiltet'ahrikeii & Cyelelakerei'iet Stjernen ved i{(>sl»eri;'. Firmaet S. E. .leusen & Koed driver Haandværk; Sophus Emil Jeusen og William Theodor Mathies Roed ere de ansvarlige Deltagere. Uasmus Christen Vilhelm Kasmusseu driver Handel som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet Værktøjstorretning ved Christen Kasmusseu. Firmaet Varehuset Meseulmr^ii,' ved (Jhristotlersen ojj; Nyhori^ driver Handel; Martin (lott'red Christottersen og Carl Emil Nyhor^ ere de ansvarlige Deltagere. Karl Neer^^aard Frederiksen, som var Indehaver af Firmaet Corn. Fjord & Co., er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af Kai'en l»ir^!;ithe Frederiksen, født Monrad, som eneste ansvarlig Indehaver. Heurik (ieor;^ Olsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­maet Internationalt Tai>et-Mai;asin, 11. (lisen. Under Firma Motoreycle-lmport-Kom­pai^ni, Anton Hanseu & Co. drives Haand­værk af et Kommanditselskab, i hvilket .laeoh Anton Christen Hanseu er eneste ansvarlig Deltager. Firmaet Vilhelm Tryde har meddelt Kertel Louis budviiiseu Prokura. Odin Carl Kayser Drewes, boende Hellerup, driver Handel som eneste an­svarlig Indehaver af Firmaet J. M. Hart­vigs Efterl'øli;er. Kjøbeiiliavns ^Magistrat, den 29(le Jannar 1901. Kjøhoiihiiviis Amt. Frederiksberg Birk. I Henhold til Lov af Iste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg har modtaget følgende Anmeldelser til Han­delsregistret: 1. Firmaet „Kjøbeiiliavns Vadsa'kke­fabrik ved Karl K. Hartmann" er hævet: 2. Carl Hartmann, Sofievej 15, driver som eneste og ansvarlig ludehaver af Firmaet: „Kjøbenliavns Vadsækkefabrik ved Carl Hartmann" Haandværk paa Frederiksberg. 3. Karl K. Hartmann, Fjordsallé 7, driver som eneste og ansvarhg Indehaver al; Firmaet: „Kjøbenhavns Kutl'ert-o^' kaMlervarefabrik ved Karl K. Hartmann" Haandværk paa Frederiksberg. Frederiksberg IJirk, den 12te Januar 1904. Sylotv. Roskilde. Alfred Peter ISlelsen af Roskilde har til Handelsregistret anmeldt at drive Haandværk i Roskilde som eneste an­svarlig Indehaver af Firmaet: „Clir. Jes­persens El'tf. A. W iNielsen". Tioskilde Købstads ]Magistrat, den 12te Januar 1904. Aagaard. Lejre Herred. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Jens Marthin Hansen af Thorkildstrup nnder Firma „liryggeriet Thorkildstrnp ved J. M. Hansen" driver J>ryggeri i Thorkildstrup By, Saab}^-Kid­serup Kommune. Anmelderen er den eneste og ansvarlige Indeliaver af Fir­maet. Richardt Anthon Vilhelm Claessen har Prokura. r.ejre Herred, den 29de December 1903. A. Hansen, kst. Frederiksborg Amt. Halsnæs-Frederiksværk Birk. D. D. er anmeldt: »Købmand N. S. Dahl" i Frederiksværk anmelder herved. at lian under I). D. har givet Hr. Laurits Halla^j;er Prokura i Henhold til Firma­lovens § 25 i Firmaet „Frederiksværk Trælasthandel ved N. S. Dahl" i Frede­riksværk. Hvilket bekendtgjøres. rTalsnæs-Frederiksværk Birk, den 4de Ja­nuar 1904. E. B. Larsen. Præstø Amt. Næstved. I Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. V. af 1ste Marts 1889 bekendt­gøres herved, at jeg Dags Dato har mod­taget Anmeldelse om, at Vicekonsul Frederik Vilhelm Sabra i Næstved er ud­traadt af Firmaet „Næstved Cementvare­fabrik, limit.". Firmaet fortsættes af de øvrige 3 Indehavere, der nu hæfte enhver for Fremtidig har alene Jacøb Theø­dør Thaning Signatur. Næstved Borgmesterkontor, den '7de Ja­nuar 1904. A. Hanschell. Vordingborg. Til herværende Handelsregister er D. D. anmeldt, at Ugift Louise Vilhel­mine Sennels af Kjøbenhavn under Firma: ,,L. V. Sennels" driver Handel i Masned­sund. Anmelderinden er eneste og an­svarlige Indehaver af Forretningen. Carl Vilhelm Sennels har Prokura. Magistraten i Vordingborg, den 20ro, er ind­traadt i Selskal)ets Bestyrelse. 4) Detaillist Cliristen (liristian Haiii;-Scliiiiidt af Odense driver Handel heri Staden, Kongensgade 7J, under Firma; „F. Portet'ee Ualiiiseii & Co.s Filial ved riir. Selimldt'*, i hvilket Firma han er eneste ansvarlige og til l^nder.skrift be­rettigede Deltager. .o) Detaillist Hans l'eter Vilhelm .lo­liaiines Larsen af Odense driver Handel heri Staden, Nørregade (>4, under Firma ..KalVeluisel „.lava-Odense Snj«r­Mari^arinet'orretnin^:; ved .loliannes Larsen'*, i livilket Firma han er eneste ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltager. G) Kobmand lians .Inr^cen llarlvi^? liasnuissen af Aarhus driver Handel heri Staden, Vestergade 37, under Firma „Hen livide Fli|> ved II. .1. Hasnmssen'S i hvilket Firma han er eneste ansvarlige Deltager. 7) Detaillist Peder Kasniussen af Odense driver Handel heri Staden, Vester­gade 1, under Firma „.I. P. Pedersens Ellerfol^er, l\ Uasnuissen, i hvilket Firma han er eneste ansvarlige og til Under­skrift berettigede Deltager, .lens Peder Pedersen har Prokura. 8) Firmaet „>liiieralvandsfal>riken „Neptun'" ved Warminj^. Petersen. Hansen, Aselilnnd (»;; Larsen" er hævet. 9) Firmaet „Mineralvandsfabriken St. Knud" er hævet. 10) Firmaet „8t. Al ban ved N. C. I'anft"'' er hævet. 11) Firmaet „Odense Mineralvands­fabrik" er hævet. 12) Firmaet „Karolliiekllde'"er hævet. 13) Aktieselskabet „De forenede Mi­neralvandsfabriker'* har forandret Navn og fortsættes under Firma; „Aktieselskabet de [forenede Mineralvandsfabriker ,,8ct. Alban'', „Set. Knud". „Set. Hanskilde**, „Karolinekilde**, „eand. pbarm. N. Aseb­lunds Mineralvandsfabrik'* og „Odense Mineralvandsfabrik"". ^lagistraton i Odense, don 9de .Tanuar 1904. Ditlimer. Magistraten har modtaget Anmel­delse om, at Symaskine-og ('yklefabri­kant llasnius(liristian Mortensen af Odense, Set. .Jørgens Forstad 33, driver Fabriks­virksomhed her i Staden under Firma „Nordisk Handelskompa^^ni i Odense ved Clir. Mortensen". Anmelderen er eneste ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltager. -Magistraten i Odense, den 14de .Jannar U»04. Bithmer. Svendborg Amt. Svendborg. Firmaet „Hansen & To." har an­meldt for mig, at .lørgen Melsen er ud­traadt af Firmaet. Den ham meddelte Prokura vedbliver. Svendborg Borgniesterembede, den 29de De­cember 1903. O. F. Smith. \'inhandlerne 3L Cbr. Petersen o;2i; Vald. Hansen, begge af Svendborg, der under Firma „Petersen & Hansen" driver Vinhandel i Svendborg, have anmeldt for mig, at de have meddelt Rieliard Moses af Svendborg Fuldmagt til at tegne Firmaet pr. procura. Svendborg I>orgmesterenil»ede, den 9<1e .Januar 1904. O. F. SmUh. Rudkjøbing. Til det herværende Handelsregister or af (Ilrislen .lepsen Lanibrelbsen af Ilclleruj) og Autoii Nielsen al" Rudkjøbing, eneste Indehaver af Firmaet ,,F. Chri­stiansens Efterfølger", der driver Handel i Kudkjøbing, anmeldt, at C. J. Lam­brethsen er udtraadt af Firmaet, hvor­efter Anton Nielsen nu er Eneinde­haver af samme. Kudkjøbing Ivøbstads Magistrat, den 3ite Deceni])cr 1903. iV Aucliamp. Sunds og Gudme Herreder samt Lehn Birk, Til Handelsregistret for nærværende Jurisdiktion er anmeldt, at der under Firma „Ryslinge Teglværk" i Ryslinge drives Fabrikation af Teglværksvarer af et Aktieselskab med Vedtægter af 23de September f. A. Bestyrelsen bestaar af 7 Medlemmer, for Tiden: Mejeribestyrer Hans Jørgen Hansen, Formand, af Rys­linge, Gaardmand Rasinns Pedersen, Næst­formand, af Gislev, Gaardmændene Niels Nielsen og Jørgen Pedersen, Teglmester Rasmus Pvasniussen, Friskolelærer Kristian Hansen Skovrup og Højskolelærer Peter Kjær Nissen Thomsen, alle af Ryslinge. Ret til at tegne Firmaet har Formanden og 1 Medlem af Bestyrelsen eller Næst­formanden og 1 Medlem af Bestyrelsen. Aktiekapitalen andrager 49,000 Kr., for­delt paa 49 Aktier h 1000 Kr. Aktierne ere udstedte til Ihændehaveren, men kunne noteres paa Navn; de ere fuldt indbetalte. Bekendtgørelse til Med­ lemmerne sker ikke i offentlige Tidender. Svendborg, den 23de Januar 1904. J/isi Thiele. Til Handelsregistret for nærværende Jurisdiktion er anmeldt, at der under Firma Ringe Lnftgaskompagni" i Ringe drives Produktion af Luftgas af et Aktie­selskab med Vedtægter af 29de August 1902. Bestyrelsen bestaar af en Formand og 4 andre Medlemmer, for Øjebhkket Bager P. Nielsen, Ringe, Formand, Kbmd. Christian Jensen, Frøhandler Ditlev Eltz­holtz og Vejassistent Andreasen, alle af Ringe, samt Direktør Peter Rasch af Randers. Ret til at tegne Firmaet har Formanden og 2 Bestyrelsesmedlemmer. Kapitalen er 36,700 Kr., fordelt paa Ak- j tier a 100 Kr., der lyde paa Navn og ere fuldt indbetalte. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker ikke i offentlige Tidender. iSunds-Gudme Herreders samt Lehn Bii'ks Kontor, Svendborg, den 6te Januar 1904. Just Thiele. Maribo Amt. Nakskov. 1 Henhold til Lov at 1ste Marts 1889 bekendtgøres det, at der er sket følgende Anmeldelser til herværende Handels­register: Firmaet „H. A. Erlings Eftf." er op­hævet. Købmand (ieorg Thorsen driver Handel i Nakskov under Firma: „(*eorg Tliorsen, forli. H. A. Erlings Eftf." Nakskov Borgmesterkontor, den 4de Januar 1904. Preben HosMcer. Lollands Sønder Herred. Overensstemmende med Lov om Handelsregistre af 1ste Marts 1889 be­kendtgøres herved, at jeg fra Bestyrelsen for „Aktieselskabet Aunede Mejeri" har modtaget saalydende Anmeldelse: »Under­tegnede Bestyrelse for »Aktieselskabet Aunede Mejeri«, nemlig Godsejer Vil­helm August Konow, Godsforvalter Eggert Christian Schrøder, Søllestedgaard, Pro­prietær Christen Højgaard, Ullerslev, Køb­mand Carl Johannes Uvade, Maribo, og Købmand Carl Martin Thousig, ibd., an­melde herved til Firmaregistret, at Ak­tieselskabet under 6te ds. er opløst.« Lollands Sønderberreds Kontor, Nakskov, den 19de Jannar 1904. Larsen, Hornum Herred. Aiilboi'ii' Amt. Aalborg, 'l'il (let herværende IlandelsregiHter Juir Enkefru, Ktiitsraiidinde lleiii'ielte Ma­rie Cathrine Holm, født Larsen, al" Aal­bor<5 anmeldt, at hendes ^hlnd, Etatsraad lians Susannes llolni, er dod, og at hun uforandret fortsætter det af ham førte Firma: „Aalltor^ Mosslroelseraltrik-. AalltorK Maj.'i«tiut, arekasse"' har under lijde <1. M. hertil anmeldt, at Sjtarekassen nu ikke længere driver X'ekselforretninger og saa­ledes kun beskæftiger sig med alminde­lige S))arekasseforretninger, hvilket her­ved bekendtgøres. r>\lojji'dkonturet i l.ogKtor, deii 18y-og Herredskontoret i Norre Sundby,! den 27de Jan. 1904. N. Andersen. Fra Aktieselskabet „Kimnieus M«lle'% under hvilket Firma drives Møllenæring med Forretningskontor i Nørholm Kom­mune, er modtaget Anmeldelse til Han­delsregistret om, at Forretningskontoret flyttes til Sønderholm Kommune, og om Forandring i Bestyrelsen saaledes: Skole­lærer Niels Christian l>ruun i Sønderholm istedetfor Gaardejer Christen Knudsen Nørholm. Hvilket herved bekendtgøres. Hornum Ilerreclijkontor i ]Sil)e, den l:)de .Jan. 1904. JJcendler. Hjørring Amt. Frederikshavn. Overensstemmende med Lov om Han­delsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at Handelsfirmaet .,1\ .1. Kali" af Frederikshavn under D. D. har anmeldt for Firmaregistret, at Konsulerne Julius Kali og A\illiani Sehuiidt ere udtraadte af Firmaet, hvis eneste Indehavere herefter ere Købmæn­dene Peder Sophus Anton Korup og Pe­ter Julius Kali. J5\ fojredkontoret i Frederikshavn, den 30te Dec])r. 1903. C. A. Ixamsiwj. Øster Han Herred. 1 Henhold til Lov om Handelsre­gistre m. jn. af 1ste Marts 1889 er idag af „ilroYst Sogns Spare-og Laanekasse" hertil anmeldt, at Peder Knudegaard, Mels Sørensen, H. P. Pedersen, Niels Chr. Jensen, Andreas Thøgersen og Peder Chr. Andersen ere udtraadte af Bestyrelsen, og at istedetfor er valgt Gaardmændene Jørgen Poulsen i Røgild, Christen Ander­sen og Ole ?«ikolaj Pedersen i Nørøxe, Peder Larsen og Jens Thomsen Pedersen Søiiderøxe og Jeiis J'ederseii Kmule­gaard i Nymarks Møllegaard. Han Herreders Kontor, den Ilte Jannar 1904. T. E. Bang. Å lborg Amt. Middelsom-Sønderlyng Her­reder. ]<]i"ter Anmeldelse af Bestyrelsen for „Spare-og* Laanekassen i Ørum", Sønder­lyiig Herred, er Gaardejer Schack Cliri­steiisen af Mollerup iidtraadt af Bestyrel­sen og Gaardejer Jeiis Nørgaard af Ørum indtraadt i hans Sted. Middelsoin-Sønderlvng Herreder, den ^Ide Jan. 1S04. Bruhn. Frijsenborg-Faurskov Birk, I Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. m. af 1ste Marts 1889 bekendt­gøres at jeg under D. D. har modtaget Anmeldelse fra Aktieselskabet „Skjød Forbrugsforening" om, at ved General­forsamlingen den 13de f. M. er Sogne­foged Rasmus Tiiomsen og Husmand Sø­ren Pedersen af Skjød udtraadte af Be­styrelsen og ere i deres Sted indtraadte Boelsmand Peder Nygaard og Mejeri­bestyrer Sørensen, Skjød. Frijisenboig-Fanrskov .Birks Kontor, Ham­me], den 28de Jan. lOOi. S. Krarup. Aarhus Amt. Aarhus. Til Firmaregistret er noder D. D. anmeldt, at under Firma: ,,Aarhns Af­helaiing.s Kompagni ved 11. P. Hraiiner & Co." driver et Kommanditselskab Han­del med Forretningskontor i Aarhus og med Detaillist Hans Peter Braiiner af Kjellerup som eneste ansvarlig og til at tegne Firmaet berettiget Deltager. For­retningsfører Niels Christian Christensen af Aarhus har Prokura. Aarhus Magistrat, den 19de Jan. 1904. Til Firmaregistret er under G. 1). aiuneldt, at Enkefru Mette Kjerstine Sntith af Aarhus under Firma: ,,AarliuS Galanteri-og ijegetøjs Magasin, Børnenes Paradis, M. Smith", driver Handel med Forretningskontor i Aarhus som eneste og ansvarlig Indehaver. Aarlms Magistrat, den 2ode Jan. 1904. Til Firmaregistret er under D. D. anmeldt, at Træ-og Finerhandler Jens Andersen, Snedkermester Jørgen Christian Madsen samt Murermestrene Jens Morten­sen og Clemen Peter demensen ere ud­traadte, og at Snedkermester Knnd Thor­vald Andersen af Aarhus er iudtraadt som ansvarlig Deltager i Selskabet „Aar­hus Maskinsnedkeri og Listefabrik ved P. demensen & Co." Aarlius JMagistrat, den 15de Jan. 1904. Til Firmaregistret er under D. D. anmeldt, at Møbelfabrikant Mads Madsen Andersen af Aarhus under Firma: „Mads Andersens Møbelfabrik" driver Fabriks­virksomhed med Forretningskontor i Aar­hus og som eneste og ansvarlig Inde­haver. Aarlms Magistrat, den 2den Jan. 1904. Til Firmaregistret er anmeldt, at et Aktieselskab under Firma: „Aktie­selskab Aros" driver Handel og Fabriks­drift med Forretningskontor i Aarhus. Virksomheden bestaar i Tilvirkning og Forhandling af Kartoner og litografiske Artikler. Bestyrelsen bestaar af 1) et Bestyrelsesraad, der udgøres af Redaktør Theodor Julius Funch Thomsen, Formand, Købmand Christian (røtzche Filtenhorg og Sagfører Peter Vestergaard, 2) Køb­mand Preben Schack Nellemann, adm. Direktør, og 3) Henrik Abraham Koch, Bogholder, alle af Aarhus. Firmaet teg­nes af a) Bestyrelsesraadets Formand Forening med et andet Bestyrelsesmed­k'iii eller med Direkloren eller Bogholde­ren, ))) Direktøren og Bogholderen i For­ening. — Aktiekapitalen er 40,000 Kr. i Aktier a 1000 og 200 Kr., lydende ])aa Ihændehaveren og fuldt indbetalt. Ved­tægterne ere ai' 23de Januar li)04. Be­kendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i otlentlige Tidender. Aarliiis Magistraf, don 2'Mo .Jan. 1904. Til Firmaregistret er under G. I), anmeldt, at Frk. Kirstine Madsen af Aar­hus under Firma: „HMnienes Paradis ved Iv. Madsen-driver Handel med Forret­ningskontor i Aarhus som eneste og an­svarlig Indehaver. Aarhus Magiwtrat, di-n 23de .Ian. 1904. Til Firmaregistret er under 1). D. anmeldt, at Købmand Carl Johan Jensen at Aarhus under Firma: ^Frederiksbjerg Koiilante Maniil'aktiirl'orrelnin^, Carl J. Jensen'^ driver Handel med Forretnings­kontor i Aarhus som eneste og ansvarlig Indeliaver. Aarhus Magistrat, don 7de .Jaii. 11(01. Til Finnaregistret er under D. 1). anmeldt, at et Aktieselskab under Firma: „Aktieselskabet Krederiksbjerg Pai>irlian­del'* driver Handel med Papirartikler med Forretningskontor i Aarhus. Be­styrelsen bestaar af (Jaardejer Clirislen .lensen og Købmand )larinns Christensen Ornistrup, begge af Tarm, hvilke i For­ening tegne Firmaet. Aktiekapitalen er 1500 Kr. i Aktier ii 100 og 50 Kr., ly­dende paa Ihændehaveren og fuldt ind-l^etalt. Vedtægterne ere af 20de Januar 1904. Forretningsfører Xiels Christen Christensen (Irnistrup af Aarhus har Pro­kura. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender. Aarhus Magistrat, den 20de Jan. 1904. Til Firmaregistret er under 1). D. anmeldt, at Fabrikant Xis Jørgensen Her­gaard af Aarhus under Firma: „N. ,1. Ilergaard" driver Fabriksvirksomhed med Forretningskontor i Aarhus som eneste og ansvarlig Indehaver. Aarhus INlagistrut, den 2l-5de .Ian. 1904. Til Firmaregistrct er anmeldt, at „Aktieselskabet Jnles Hirsehfeld & Co." er overgaaet til et Kommanditselskab, hvori Direktør Jnles Hirsehfeld af Aar­hus er eneste fuldt ansvarlig og til at tegne Firmaet berettiget Deltager. For­retningen fortsættes under Firma: „Jules Hirsehfeld & Co/' Aarhus Magistrat, den 27de; .Ian. 1904. Til Firmaregistret er anmeldt, at Købmand Peter August Thorsen af Aar­hus, der har overtaget den hidtil af Køb­mand Lars Peter Ottosen af Aarhus uden Firmaanmeldelse drevne Forretning, dri­ver Handel under Firma „1a P. Ottosens Eflf., P. Aug. Thorsen" med F'orretnings­kontor i Aarhus og som eneste og an­svarlig Indehaver. Aarlius Magistrat, den 27de .Jan. 1904. Til Firmaregistret er under G. D. anmeldt, at Boghandler Emil Fritz (ieorg Nielsen af Aarhus, der har overtaget den af Mels Carl Emil Nielsen og Aage Au­gust Tørslefl's Enke Lorenze, f. Benze, hidtil i Forening under Firma: ,,F. Ryl)­ner Petersens Hogbandel ved Nielsen og Torslett"^' drevne Forretning, fortsætter samme under Firma: „F. Rybner Peter­sens Hogbandel ved Nielsen & Tørsleffs Efterfølger E. Nielsen'* som eneste og ansvarlig Indeliaver. Aarhus Magistrat, den 31te Deebr. 190o. Til Firmaregistret er anmeldt, at Firmaet: ^E. Sperling & Co.'' er hævet. Aarhus Magistrat, den 2ode Jan. 190i. Horsens. Til Handelsregistret for Horsens Køb­stad er anmeldt: 1. Enkefru Henriette Holm, f. Meyer, er udtraadt af Firmaet „Dansk Katte-og Tlie-Union ved Ludvig Holm & Co.", der fortsættes uforandret med Købmand Mar­ryat Joban Frederik Johansen som eneste og ansvarlig Indehaver. 2. A. Croine har i'ratraadt sin Stil­ling som Bestyrer af ^Aktieselskabet Crome & Goldschmidts Fabrikers Filial K.iobenbavn'% og er der meddelt Anker Kruse Houmann Wilmer af Kjøbenhavn Prokura med Ret til at tegne Filialen. Horsens Bvfop:edkontor, den 28de Januar 1904. B. Jorh. Til Handelsregistret for Horsens Køb­stad er anmeldt: Købmand Hans Peter Hrøcliner af Horsens driver Handel i Horsens under Firmanavn „Krone-Maga­sinet ved H. P. Pirøcliner". Han er For­retningens eneste og ansvarlige Inde­haver. Horsens Bvfogedkontor, den 4de Januar 1904. 7i. Jorli. Hads Herred. Til Handelsregistret er anmeldt, at Gaardejerne Kur Rasmussen, Gylling, og .lens Jensen, Søby, samt Mejerist Martin Rasmussen, Aalstrup, ere udtraadte af og Gaardejerne Jens Peter Sørensen, Aal­strup, og Peder Pedersen, Jensgaard, samt Forpagter Jørgen Madsen, Søby, indtraadte i Bestyrelsen for Interessent­skabet „(lylling Andels Rryggeri". Hads Herreds Kontor, Odder, den 4de Jan. 1904. H. Grønlund, kst. Det er anmeldt, at Mejerist Rasmus Roe, Assedrup, Smed Søren Mikkelsen, smstds., og Væver Niels Rasmussen, Nø­lev, ere udtraadte af Bestyrelsen for .,Nølev Sogns Forbrugsforening", og at Gaardejer Mads Rasmussen, Nølev, Gaard­ejer Johannes Christensen, Driften, og Stenhugger Niels Christensen, Assedrup, i deres Sted ere indtraadte. Hads Herredskontor, Odder, den 9de Jan. 1904. Heltzen. Under 27de Septbr. 1903 er der be­sluttet en Forandring af § 15 i Vedtæg­terne for „Randlev og lijerager Sognes Spare-og Laanekasse". Hads Herredskontor, (.)dder, den 20de Jan. 1904. Heltzen. Frijsenborg-Faurskov Birk. I Henhold til Lov om Handelsregi­stre af Iste Marts 1889 bekendtgøres, at jeg under D. D. har modtaget Anmel­delse fra Aktieselskabet „Hammel og Omegns Andelsbageri" om, at Selskabet ifølge Beslutning, tagen paa General­forsamling den 21de November f. A., er blevet ophævet. Friisenboro'-Faurskov Birks Kontor, den 13de Jan. 1904. S. Krarup. Raiulors Amt. Randers. Til Handelsregistret har jeg modta­get følgende Anmeldelse: »Under Firma „Aktiebryggeriet Ny Heimdal" drives i Kanders Hvidtølsbryggeri af et Aktiesel­skab, hvis Love ere at 15de Januar 1904. Bestyrelsen bestaar af 4 Medlemmer, f. T. Isenkræmmer Christian (rottlieb Lieb­recht Ericlisen, Købmand Peter Jørgen­sen, Bandagist Christen Mærsk-Andersen og Overretssagfører Hans Wilde Lang­balle, alle af Randers. 2 Bestyrelses­medlemmer i Forening tegne Firmaet. Aktiekapitalen, 60,000 Kr., der er fuldt indbetalt, er fordelt paa 70 Aktier å 500 Kr. og 100 Aktier a 250 Kr. Aktierne lyde paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse sker i Statstidende. lianders Magistrat, den 15de Jan. 1904. 1). Swane. Ribe Amt Ribe. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 ora Handelsregistre m. m. bekendt­gøres herved, at jeg fra Detaillist Chr­1j. (irottrup i Ribe har modtaget Amnel­(lelse 0111, ut luiii under Firnui „(Mir. J.. (iroltriip, Hibe'* driver Handel samme­steds. Kibo Majjistrnt, den !Me Jan. Iti04. C. A. Trormoes. Esbjerg. 1 Henhold til Lov 1ste Marts 1889 l)ckendt(];ores herved, at det l'or Magistra­ten er anmeldt, at Medlem af Bestyrel­sen for -AklleselHkalM't Haiiipskiltsselska Im'1 ...lyllaiKl'"^ Prokurator, Landinspek­tor af Ui})e er afgaaet ved Døden, og at i hans Sted er valgt Sag­forer, i^ankdirektør .les Tlierkild Tlierkild­ sen af Kihe. Ks)>j(r^ don Tdc Jan. ]fH)4. '/. LynijJnjc. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 hekendtgores iierved, at det for >higi­straten er anmeldt, at Uankdircktor Fre­derik Paulsen er udtraadt og l>ankdirek­tor Waldemar Ksmanii af Esbjerg ind­traadt i Bestyrelsen for Aktieselskabet „haiisk Trjeindustri" i Esbjerg, samt at den ("ai'l Kdvard .leiiseii givne h'nldmagt til jir. ])rocura at tegne bemeldte Firma er tilbagekaldt. Issltjor«? Mnjristrnt, don ISdo .Tan. IJ'Ol. J. J^i/uffhi/e. I Henhold til Lov Iste Marts 1889 liekendtgores herved, at det for Magi­straten er anmeldt, at Bankdirektør Fre­derik l'aulseii er udtraadt og Bankdirek­tør Waldemar Esmaim af Esbjerg ind­traadt i Bestyrelsen for Aktieselskabet „Esbjerg; Ejendoms Societet" i Esbjerg. 10.s))jerg iNIagistrat, don 18dc .Ian. 1904. J. Li/ngl)ife. 1 Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for Magi­straten er anmeldt, at „1\ IVdersens llandascforretninj;', Aktieselskal)", .hvis V^edtægter ere daterede 14de Januar 1904, driver Handel i Esbjerg med Bandage­artikler og desl. under Bestyrelse af l>andagist l\ l^edersen, som er Forret­ningsfører, og Musiker Albert Hansen, t) begge af P]sbjerg. Ret til at tegne Fir­maet har alene Forretningsføreren. Ak­tiekapitalen, der skal indbetales den 1ste Februar d. A., udgør 500 Kr. Aktierne, som lyde paa Ihændehaveren, ere for­delte })aa b Aktier h oO Kr. og 10 å 25 Kr. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i olfentlig Tidende. ^lafiistrat, den 22de .Jan. 1904. J. Lynf^hj/e. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at det for Magi­straten er anmeldt, at Aktieselskabet „Viking", hvis Love ere af 7de Septbr. 1902, driver Passager-og Fragtfart med Hjemsted i Esbjerg under Bestyrelse af Grosserer Niels Christian Sønderby, som er Formand, Direktør Fjbbe Ebbesen, Skibsbygmester Søren Abralianisen, alle af f^sbjerg. Hotelejer Niels Nielsen af Hjerting og Gæstgiver Hans Christian Hansen af IMaavand. Ret til at tegne Firmaet har alene Formanden i For­ening med et Bestyrelsesmedlem.. Aktie­kapitiilen, der er fuldt indbetalt, udgør 0000 Kr., fordelt paa GO Aktier å 100 Kr. Aktierne lyde paa Navn. Bekendt­gørelse til Medlemmerne skal ikke ske i otTentlige Tidender. JCffhjorg Magistrat, den IGde Jan. 1904. J. Lynghye. Iliiiglvjobiiig Amt. Ringkjøbing. I Henhold til Lov om Handelsregi­stre, Firma og Prokura m. m. af 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg idag har modtaget Anmeldelse fra Direk­tionen for „Aktieselskabet Hin^kobini;' jjandbobank'" i Ringkjøbing om, at Sel­skabet herefter virker i Henhold til Love af 1ste December 1903, og at de tid­ligere Love samtidig ere traadte ud af Kraft. Rorginesterkontoret i Ringkjøbing, don 2.3. Jan. 1904. John Finspn. Ulfborg og Hind Herreder, I Henhold til Lov om Handelsregi­stre, Firma og Prokura m. m. af 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg idag har modtaget Anmeldelse fra Be­styrelsen for ,,Aktiese]sk}il»et Leiii Sta­tionsiiiølle" om, at Gaardejerne Niels Villumsen og Hans Peder Mailsen, begge af Dejbjerg, samt Jens Larsen af Lem ere udtraadte af Bestyrelsen, og at Gaard­ejerne Iver Ciiristensen og Peder Jolin Poulsen, begge af Dejbjerg, samt Hmd. Jens Jensen, Agerbo i Lem, ere ind­valgte i deres Sted. Ulfborg-Hind Herreders Kontor, den 19de .Jan, 1904. John Finsen. Hjerm og Ginding Herreder. l Henhold til Lov om Handelsregi­stre m. m. af 1ste Marts 1889 bekjendt­gjøres herved, at jeg har modtaget An­meldelse om, at følgende Fii-maer i Struer ere ophævede: ]) „T. W. Jensen" og 2) „Struer Teglværk". H jerni-Ginding Herreders Kontoi', den 22de ' .Jan. 1904. J. V. Jørgensen. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg har mod­taget følgende Anmeldelse: „Theodor Skak .lensen, Niels Jensen og loliannes Jen sen, alle af Struer, anmelder herved, at de have overtaget og under Firma „T. W. Jensens Sonner" fortsætter den af deres Fader og senest at deres Moder under det nu ophævede Firma „T. W. Jensen" drevne Forretning i Struer By og Sogn, at Forretningen omfatter Han­del, at de ere Firmaets eneste og an­svarlige Indeliavere, og at de hver især ere berettigede til at tegne Firmaet.« H jerni-Ginding Herreders Kontor, den 2"2de .Jan. 1904. J. V. Jørgensen. .I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg har mod­taget følgende Anmeldelse: „Theodor Skak Jensen, Niels Jensen og Johannes Jensen, alle af Struer, anmelder herved, at de havn overtaget og undei' Firma „Struer Teglværk ved T. Jensens Sønner" fortsætter den af det nu op­iiævede Firma „Struer Teglværk" hidtil drevne Forretning i Struer By og Sogn, at Forretningen omfatter Fabrikation af Teglvarer, at de ere Firmaets eneste og ansvarlige Indehavere, og at de liver især ere berettigede til at tegne Fir­maet.« Hjerrn-Ginding Heri'eders Kontor, den 22de Jan. 1904. J. V. Jørgensen. Det bekendtgøres herved, at der i Henljold til IjOV om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 hertil er indgivet saalydende Anmeldelse: Under Firma „Aktieselskabet Vinderup Klædefabrik" drives i Vinderup i Sal Sogn Klæde­fabrikation. Farvning, Stampning og Valkning samt Kartning og Sphiding al' et Aktieselskab med Vedtægter af 9de August 1902 og 2(3de December 1902. Selskabets Bestyrelse bestaar af Køb­mand Andreas Sclijeth af Vejle som Formand og Læge Christian Sch.joth af Silkeborg. Firmaet tegnes af Bestyrel­sen i Forening. Aktiekapitalen bestaar af 5000 Kr., fordelte paa Aktier paa 1000 Kr, lydende paa Navn. Aktie­kapitalen er fuldt indbetalt. Bekendt­gørelse til Medlemmerne sker ikke i of­fentlige Tidender. Jacob Ring, Vinde­rup, har Prokura. Holstebro Købstajlo Amt. Nørvang og Tørrild Herreder, i Ilen!ioieken.ltgøres (et herve.!, i«t' „j Bestyrelsen for ..Simre-of; jeg (.1 .let l.erværen.le llnnaesregistcr f,,,. |,j„|,(.|,„||e Sosii'-r.ii h.-ir modtaget lølgen.le Anmeldelser: „f følgende: (iaardejer .loluiiiics 1) Firmaet „\ejle Siiu»r ».V Ostefor-Taiiii;. Linnebalie, Husmand Jens Erik­ ved i'asniiis Iverseir er hævet sen. Linnehalle, Sognefoged (Miristeii .len­og den Tlieodoi' Hansen af Firmaets sen, Linnehalle, Gaardejer Time Madsen. Indehaver meddelte Prokura tilbagekaldt, i Linnel»alle, Gaardejer Niels Hansen, Gøds­ høl, Aftægtsmand Erik Hansen, Gødshøl, 2) Firmaet „.\klieselskal»et Vejle og Husmand .leiis ('liristo|>lier Cliristen­banipvæveri" er hævet. sen. Liiuiel)alle. Norvang Tørrild Herredsfogderi, Vejle, den :i) Falmkanterne .lens .laeoh Hnnde-2Sde .Ian. i!>04. ;;aard og Tliorvaid iJasinns.sen Eldrni>. Gmhe. Mr. 1 for 1904, 2'i\ Ark, færdigt fra Trykkeriet den Ilte Felnnar liM)4. Udgiver; Kontor(;liof i .Tnatitsniiniateriet Hovedkoinniissionærr I'. Thaning ik Ap/ie' M. P. VriiH, Frederikshaldsgade 21. Kjøbniagergade KJ. " • T i Kjøhenhavn l!i()4. — C^«Mitrall.rykkenet.