Udgiverx ved Justitsministeriets Foranstaltning. Of/o. •te liileiiiie I Jaiioar iaiiel No. 1 Petersen, Karl, & Co., 2. Stetten, Beguin & Co.s I Petersen, O. L., & Co.s Filial ved Carl Lod­i Depot ved X. Hansen, berg, 3. Kjøbeiiliavii. 1. Storm,J.J.(2Anm.),l,4. ; PharmaceuiiskeMaterial-Storms, J. J., Efter­ jimnddelserne angaa følgende Firmaer: \ isters Fabrikker, De, 5. følger, 4. (De vedføjede Tal angive Siderne, livor Anmel­Poulsen, N., 5. Svendborg Margarine­delserne findes.) ; Rasmussen, Jjaiiritz, 2. fabrik, Aktieselskabet, Reehendorff, Oscar An­'2. Barth & Jensen, 4. I Hedehus-Teglværket, Ak-dreas, 4. Svendborg Margarine­Bech, & Blichfeldt, 4. tieselskahet, 3. Schrader, Rudolph Hein­fabriks, Aktieselskabet, Bosins, G. A., Efter­Hellerimg, J. H., H. rich Friedrich Ernst, Filial i Kjøbenhavn, følger ved Carlsen, 1. Gamst & H. C. TAOUIS 2. 2. Christoffersen, P., 4. Efterfølger, 2. Schioeiz. Allgemeine Ver-T?•ansatlantiske Brund-Dahl, H. C., 3. Hofskomager H.C. Dahls .sicherungs-Actien-Ge-forsikrings-Aktiesel­ Dai)ipshibsselskabet Efterfølger, 3. I sellschaft, 4. skab (2 Anm.), 4. Thinf/valla, Altiesel Høffding, N. F., 2. j Segelcke & Co., 5. Ursins, Georg Chr. Ef­skabet, 2. Jensen, Clir, A., 4. j SJoforsdkrings Aktie-terfølger, 2. Dansk amerikansk Im­Jensen, Philip, & Co., 3. I bolaget -»Vega^, 2. Oehlenschldgers, O., Ef­port Forretning ved Jensens, P. C., Sønner, I Skandinavisk Speditions terfølger, 3. J. IT. Jessen, 4. 3. Bureau ved P. Flens­Ørsted, Albert Christian,DaI i sk Kaffekompag)li. Jørgensen & Ørum, 3. sted Hansen, 4. 4. Aktieselskabet, 2. Kjøbenhavns Cyclefabrik, Stenderup Teglværk, AJi- Ørum, Chr., 3. Detailhandlerbanken, Aktieselskabet, 3. tieselskabet, 3. Aktieselskabet, S. j Københavns Cgcle Ovn-\ Stenderup Teglværker, Østerbros Vinhandel ved Flenssted Hansen, P., 4. I Lakerings Etablisse­Aktieselskabet, 3. Carl G. Scherfin, 3. Fritsche d Co., 3. ment, Hans Hansen, 4. Goldstiick, Hainze& Co.s i Larsen, iMrs Henrik Filial ved Wilh. Peter­Frederik, 4. sen, 2. Ijevy, J., & Co., 3. Aiina Oatliriiie Storm, født Kocii, ei- Haand i Haand, Aktie­Lund, Theodor, & Peter­ udtraadt af Firmaet J. .1. Storm, der fort­ selskabet, 5. sen, 5. sættes af den liidtidige Deltager Emil Haand i Haand, dansk Lgnge, Herman H. J., Syge-og Ulykkesfor­& Søn, 2. Ludwig Max Staiikewitz. sikring, A ktieselskabet, Løsecke, F., <& Søn, 4. o. Madsen, P., & r'o.s Ef­ Nieis Hansen, boende i Kolding, dri- Hansen, A. X., & Co., terfølger, 4. j ver Fabriksvirksomhed som eneste an­ 2. Meyers, Mich., Søn, 3. Hartz & Jøns, 3. Xielseu, J. C., N. Poul­i svarlig Indehaver af Firmaet 0. Iv. Poter-Hartz, Th., Æ Co.s Træ­sens Efterfølger, 5. I sen & Co.s Hepot ved N. Hansen. skæreri, 4. Permin, Henrik Hugo, Hass, Heinr. J., 2. 3. I Vilhelm Edvard ('arlsen driver Ilaand- Hassel (f-Tendt, (2Annt.), Petersen & Pcehoff, 4. 2, 3. Petersen, Carl F., 3. i værk som eneste ansvarlig Tndehuvei' al A. Ilosiiis Kriorlolii:«'!' ved ("ai'lsou. Willielni Eriisl Emil l'clersen driver S])edition som eneste ansvarlig Indeluiver al Firmaet (loldsliick. Iljiiiize & Co.s Filial ved Willi. Telerseii. .lens Joi'A'eil ll(»lili er udtraadt al" Fir­maet (ieorf:; Clir. Ursiiis Et'terfolji^ei', der fortsættes af de liidtidige Deltagere Louis Klein Nvroj) og Andreas (Jarlner Sommer Prior, som i Forening tegne Firmaet. Herman Henrik Julius Fiyn^e, som var eneste ansvarlig Deltager i Firmaet Her­man 11. .1. Iiyn^;e & Son, er afgaaet ved Doden. Firmaet fortsættes af Herman .loliannes Vilhelm Lyn^e som eneste an­svarlig Indehaver, hvorhos den liam af Firmaet meddelte Prokura er hortfalden. \'edkommende Kommanditist er udtraadt af l'irmaet. Aktieselskabet Svendborg' )hupirine­t'altrik i Svendborg liar oprettet en Filial her i Staden under Firma Aktieselskabet Svendbor^^s )lar^?arinerabriks Filial i Kjø­benbavn. Hans Peter Jensen og .lobannes Peter Nielsen have Kollektivjjrokura for Inlialen. Andreas Nieolai Hansen er indtraadt i Firmaet A. N. Hansen ^ (o. Hom an­svarlig og til Tnderskrift berettiget Del­tager. Heinrieb .lacob Peter Hass og Carl Au,i;ust Hass ere udtraadte af Firmaet Heinr. .1. Hass, der fortsættes af den hid­tiilige Deltager li«»lj!;er (ieori; Hass. Ilndolpb Heinrieb Friedrieb hrnst Sebrader. boendeved ('harlottenlund,driver Soforsikringsagentur for Sjiit'ilrsakrinj;s Aktiebola,:;et „Vei^a"* i Stockholm, hvis Vedtægter ere af 10de Novbr. 1882 og 2()de Juli 18U7, og hvis Kapital udgjor 1,000,000 Kr. i Aktier ]">aa .oOO Kr., lydende paa Navn. 20 pCt. er indbetalt, yder­ligere Indbetalinger ske efter General­forsamlings)æslutning. liekjendtgjørelser ske i »Post-och Inrikestidningar«. Oven­nævnte K. II. F. F. Schrader er Sel­ska))ets herværende Bestyrelse og har Ret til at underlegne. Albert !lol2;er Anirust Sebrader hnr Prokura. .loban tJottlred Fridolin Hassel og Aa^]^e Ludvig; Vilbelm Hassel ere indtraadte i Firmaet Hassel & Teudt som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere, hvorved den førstnævnte af Firmaet med­delte Prokura er bortfalden. Firmaet Kai'l Petersen & ( o. driver Handel; Karl Joban Sophus Petersen, V)oende ])aa Frederiksl)erg, og iiJiuritz Emil Petersen, boende i Ilelleruj), ere de ansvarlif^e Deltagere. Firmaet Lauritx Kasmussen har til­bagekaldt deji Vilt'red Emanuel Jensen i givne Prokura. Otto Jnlius (ieert Petersen og Aafte i Holl'din;:; ere indtraadte i Firmaet N. F. I Hoildinj^ som ansvarlige og til Underskrift I bereti:igede Deltagere, hvorved de dem ! af Firmaet givne Prokuraer ere })ort­ faldne. Deii Carl Johan Hother Her^^b me5,000 Kr. ere indbetalte, yderligere )>5,000 Kr. f^kulle indbetales med .lanuar 181>S, Re.sten efter nærniere iiesteinnielse. Uekjendt­gjorelser ske i »l>erlingske Tidende« og '2 al" de i Horsens udgaaende l')lade. Den al Lars Henrik Frederik Larsen iorTransaliaiitiskellraiuirorsikriii^s-Aktie­selska]» i llainbiirg drevne Agentur er hævet. Osear Andreas iveeiiendorll driver Agentur lor l'orsikring af Skade ved Ilds­vaadeog lndbi'udst3^veri for Transallanliske llrandl'orsikrin^^s Vklieselskah i Hamburg, hvis N'edtægtor ere af 10de Februar 1872 cg senere Datoer. Kapitalen udgjor I),000,000 Rnik. i Aktier paa 1500 Knik., lydende paa Navn. 20 pCt. er indlætalt; for Resten er der givet Solavexler, betal­bare en Maaned efter Sigt. Bekjendt­gjorelser ske i »Horsenhalle«, »Hamburger Xachrichten« og liere IMade. Oscar Andreas Rechendoi-ff er Selskabets herva'rende Restyrelse og har Ret til at undertegne. .lolian llulj;er v. Jessen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet hansk anierikansk hn|>ort Forretning \erni er hævet. Firmaet .1. .1. Stornis Klterlol^^er driver Handel; l'anl Andreas ham og Haus Ferdinand Thomsen ere de ansvarlige 1 )eltagere. Under Firma Til. Hartz & Co.'s Tra'­ska'reri drives Fabrikation af et Kom­manditselskab, i hvilket Henrik Theodor Hart/, boende paa Frederiksberg, er eneste j ansvarlig Deltager. Kristen Ainlersen-liai­Pi'okura. i Thomas Sehat Petersen, som var Inde- I haver af Firmaet Petersen & PieeholV, er I afgaaet ved Døden. Forretningen bestyres I foreløbig af Hans Jaeol) Hvalsøe Just, Soren Fiseher og Vi^^go Thor Albertsen, af hvilke sidstnævnte tegner Firmaet. I Den Adam Andreas Moller Behrendt med-j delte Prokura bliver ved Magt. I Hans Hansen driver Jlaandværk som i eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjohenhavns (yele (Ivn-Pakerin^s Etahlis sement, Hans Hansen. I Firmaet Heeh & P)lieht'eldt driver Handel; Harald Ueeh, boende i Aarhus, ; og Panritz Peter IJIiehfeldt ere de ansvar-I lige Deltagere. I Karen ("liristollersen, født Madsen, driver Handel .som eneste ansvarlig Inde­haver af Firmaet P. Christollersen. Hans Christian .lensen har Prokura. l'irmaet F. køseeke o^ Son driver Haandværk. Andreas Frederik Vilhelm liHseeke og Poiiis Theodor tJeorn" Leseeke ere de ansvarlige Deltagere. Albert Christian Hrsted driver Trans-j)ortforsikringsagentur for Sclnveiz. Allge­meine Versiehernngs-Aetien (iesellsehaft i Ziirich, hvis Vedtægter ere af 14.September 181)7, og hvis Kay)ital udgjør 5,000,000 Fros. i Aktier paa 2500 Frcs., l3Mlende paa Navn. 20 i)(.'t. er indbetalt. Resten kan iudfordres efter Re})ræsentantskabets Bestemmelse. Bekjendtgjørelser ske »Neue Ziiricher Zeitung« og »Schweize­risches Handelsamtblatt«. Alb. CMir. (Jrsted er Selskabets herværende P)esty­relse og har Ret til at undertegne. Firmaet Harth & .lensen har tilbage­kaldt EmilinsTheojdiilius Clausen givne Prokura og meddelt William Car Hansen Prokura. Kjølx'nlinviis Amt. Firmaet Theodor Lund & Petersen bar meddelt ^'iels Cliristian (iroes-Petersen Frederiksberg Birk. Prokura. I Henhold til Lov af 1ste ^[arts 18s*) (Itto Frederik Urescher er udtraadt i herved, at Louis Christian Firmaet Seffelcke & €o., der fortsættes ^ rederiksberg Allé 27, for mig af den bidtidige Deltager Eilert Se^eleke. ^ ^ Firmaet N. Poulsen er bævet. Jens riiristian Nielsen driver Haand­værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet .1. C. Nielsen, X. Poulsens Efter-t'olger. Under Firma l>e pharmaceutiske )laterialisters Fabrikker drives Fabrikation af pharmaceutisk-kemiske Præparater af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis X'edtægter ere af ote Decbr. 1897, og hvis Bestyrelse bestaar af Anders Nielsen, boende i Kjøge, som Formand, Christian August Andersen, boende i Slagelse, Fer­dinand Frederiksen, boende paa Frederiks­berg, Peder Abraham Kruuse, boende i Odense, og Jaeob Ulrieh Nielsen, Iboende i Cliarlottenlund. Formanden i Forening med et andet Bestyrelsesmedlem tegner Firmaet. Den i Selskabet indskudte Ka[)ital udgjør 13,000 Kr. Medlemmerne hefte ikke for Selskabets Forpligtelser, og Bekjendtgjørelser skulle ikke ske i de offentlige Tidender. Firmaet Aktieselskabet llaand illaand er liævet. l'nder Firma Aktieselskabet Haand i llaand, dansk Syge og Ulykkesforsik ring drives Syge-og Ulykkesforsikring af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 25do Novbr. 1897, og hvis Bestyrelse be­staar af (lieorg 3Iareus (irunth, Poul Her man Petrus Keyer og Seren Christian Christensen Hede, af hvilke tvende i For­ening tegne Firmaet. Kapitalen udgjør 1,000,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; 10 pCt. er indbetalt, yderligere Indbetalinger ske efter Kon-Irolkonhteens Forlangende, naar Selskabets Status kræver det. Bekjendtgjørelser ske »P)erhngske Tidende«. Kjøbenhavns Mngistraf, den 29(lo Januar 1898. svarlig Indehaver at tirmaet „\ilh. Chri­stensens Efttlg. Louis C. Hansen" driver Handel paa Frederiksberg. l^'rederiksLerg Birk, den 18de Januar 1898. C. Ingerslev. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at det for mig er anmeldt, at Firmaet „Dansk Interessent­skab for automatiske Person vægte ved V. Thomsen" er hævet. Frederiksberg Birk, den Ilte Januar 1898. C. Ingerslev. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at det for mig er anmeldt, at Jens Pedersen lUergaard, Rabeks Allee 31, Carl August Hofniann-Bang, Roeskildevej 32, Andreas Frederik Emil Hechmaiin, Søndre Fasanvej 52, og Peder Hofmanii-Cang, GI. Kongevej 136, drive Fabrikation paa Frederiksberg i Ejendommen Matr.-Nr. 30 G som fuldt ansvarlige Indehavere af Firmaet „Frede­riksberg Teglværk (bag Søndermarken) ved P. Hofniann-Bang m. FL" Hver af Indehaverne tegner Firmaet. Frederiksberg Birk, den 15de Januar 1898. C. Ingerslev. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at det for mig er anmeldt, at „Aktieselskabet Heiiriciues & Løvengreens Trikotagefabriker" med Ved­tægter at 10de Decbr. 1897 driver Fabri­kation paa Frederiksberg. Bestyrelsen bestaar af en Kontrolkomité paa mindst 3 Medlemmer — den første af Overrets­sagfører Williani Honum, Engtoftevej 1, Formand i Bestyrelsen, Justitsraad Niels Jose]»hsen, Dromiing^Olgasvej O, og'^Jn­geniør Eduard Andersen, Valby —'saml af 3 l)irektører,f. T. Oluf Johannes LøA^en­green, Malmø, Michael Henriques, Hol bergsgade 11, og Peter (iustav Løvengreen, Malmø. Ret til at tegne Firmaet har I>('stvj'e]seii Jiver enkelt al' Dii'ekloroniu. Aktiekapilalcn er ToO,()()() Kr. l'ordclt i Aktier ])aa 1000 og r)0() Kr. Sik., hvilke l}Mle paa Navn eller Ihændehaveren og skulle noteres i ISelskahets Bøger. Der er kun emitteret 500,000 Kr., ]\esten kan helt eller delvis emitteres el'terhaanden, som Kontrolkomiteen maatte anse det nodvendigt og hensigtsmæssigt l'or Dril'ten. Den emitterede Aktieka])ital er fuldt ind­betalt. Bekjendtgjørelser ske i det J>lad i Kjøhenhavn, hvori Rotshek jendtgjørelser lil enhver Tid skulle iudrykkes. FrcdorikslK'?'^ Hirk, res herved, at det for mig er ainneldt, at der er meddelt Frøken Heii­i'lcdt' Cliristianc lleinliold Fuldmagt til at tegne inrmaet ,,K(»rkvan'raln iken Skau­dia V(mI . liaiand^' som Prokurist. Fri'(k'iikf?lH'r;r llirk, don 4do .lannar 18I>8. (\ In(/eydev. 1 Henhold til Lov af Jste Marts 188<) hekjendtgjøres herved, at ilaiis INMlerseii, Adilsvej Nr. 2, for mig har anmeldt, at han som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ,.)Iiiieralvan(lslal»i'ikkcii Svanen ved il. Pedersen'" driver Fabrikation paa Frederiksberg Frederiks)»er«.' Hirk^ den l8. (\ Ingcrslec. I ilenbold til ivov af Jste >hirts 1881* bekjendtgjøres herved, at det for mig er ainneldt, at lians Peter .lensen er udtraadt og Frederik Knud Madsen, boende l'^ge gade Xr. 2. er indtraadt som Medlem af Hestvrelsen for Aktieselskabet )la'lkeriet Kni^iieden. Freilcrikslier^ IJirk, den .")te Januar 1898. ('. Inffersler. I Henhold til Ja)V af 1ste .Marts 18^11 bekjendtgjøres herved, at Ciiristian (ieorg .laeobsen, l^'rederiksberg Allee 38, for mig liar anmeldt, at han som eneste og an­svarlig Indehaver af Firmaet „Nordisk lU'jnoduklions Atelier ved (ieor^ .laeol>seu" driver fotogi-alisk X'irksomhed j>aa Frede­riks})erg. .lulie Christine .laeo]»sen har Prokura. I'rederiksbor;,' ISirk, den ITxle .lannar 1898. (\ ItKjersler. I Henhold til TiO\' af 1ste Maris I88l» bekjendtgjoj-es herved, at det for mig er anmeldt, at l^'irmaet ,,N«M'disk Uei>r(Mluk­li(M!S Atelier ved Carl lia'derer" er luevet. Frederik.sl)erg liirk, den lade .Januar 1808 (\ Inxjerslev. Kjøge. 1 Henhold til Lov 1ste Marts 1881) om Fi)-ma m. in. bekjendtgjøres, at det foi­mig er anmeldt, at I borgmester A. Hra'Struj* fra 1ste .Januar 1898 er udtraadt, og at Mægler .1. Fi. 11. (Ililsson fra samme Dag er indtraadt som Medlem af Bestyrelsen for Uiseonto-(»g Laanebankeu for Kjo^^e og (hnegn. l>y- o;: liirkekonloret, Kjoge, (ien 11te Januar 1808. Iiiieihstorjf, kat. I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 om Firma m. m. bekjendtgjøres, at det for mig er anmeldt, at Borgmester A. Ilra'struj) fra 1ste.Januar 1898 er udtraadt, og at Mægler .1. Fi. 1>. (Ililsson fra samme Dag er indtraadt som Medlem af liesty­relsen foi-S|>arekassen for Kjoj^e oi;" Omegn r>v-<)}; llirkekontoret i Kjøge, den Ilte 1898. Iløepstorjf. konst. Kjøbenhavns Amts søndre Birk. f Henhold til J^^ov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts J889 bekjendtgjøres herved, at jeg Dags Dato hai-modtaget Anmeldelse om, at Murer .lorgeii Peter Sorensen af lirøndbyvester er udtraadt af I>esi.yrelsen af Hrondhyvester Forbrugs­lorening, og at Bestyrelsen af nævnte For­ening nu bestaar af: Isærer Peter Petersen, l'^ormand, Skomager .lens Petersen, ^Lælke­forpagter .lens Uentsen, Gaardejer Cliristen Ciirisiianseii og Cxaardbestyrer Cliristeii Nielsen, alle af Brøndbyvester. Kiø]>enliavns Amts sundre l>iik, den lOdc Jajin.ir 1898. Høst. I Henhold til Lov uf l.stc Marts 1881» om Handelsregiske iii. m. bckjeiidtgjøres herved, at jeg Dags J)ato har modtaget Anmeldelse om, at (laardejer Jei)i)e Han­sen, Sengeløse Mark, fhv. Gaarde jer Jens Ciiristeiiseii, sannnesteds. Maler Cliri­sten l'edersen, Sengeløse, og Gaardejer Hans Petersen, Thorstholm, ere udtraadte ai: Bestyrelsen for SengeløseHriigsloreiiing, og at denne mi bestaar af: Stenhugger .lens Larsen, Sengeløse, Formand, Smed Hans Nielsen, Kathrinebjerg, Husmand Niels Nielsen, Vridsløsemagle, Gaardejer Niels Larsen, Nybølle, Bestyrer Rasmus Jensen, Hakkemose, Tømrer Søren Niel­sen, sammesteds, og Gaardejer Tiårs Peter Larsen, Sengeløse Mark. Kjøbenhavns Amts søndre IMrk, den 25de Jannav 1898. Jføst I Menhold til Lov om Handelsregistre m. m. ai" 1ste Marts 1(S89 bekjendtgjøres herved, at jeg under Dags Dato har mod­taget Anmeldelse om, at Fabrikant Lars lusniiissen, Valby Langgade Nr. 77, af Valby Hvidovre Sogn, under Firma „Sæ])efal)riken Emma ved l>. liasnuisson" driver Fabrikation sammesteds. Kjøbenhavns Amts søndre Birk, den 10de Jannar 1898. Høst !'Vf(l(;]'i]is])org Amt. O Helsingør. 1 Henhold til Lov om llandelsregiptre m. m. at 1ste Marts 1889 er det for undertegnede Magistrat anmeldt, at Ivjøb­mand (-arl Hansen, der var Deltager i Handelsfirmaet „Helfour Ellall & ( o.S Efterfølgere", er afgaaet veestyrelsesmedlemmer i Forening, der kunne tegne Firmaet, skal herefter tillige Underskrift af eet Besty­relsesmedlem i Forbindelse med Bogholder J. P. Rolileder være forpligtende for Spare­kassen.« Hvilket bekjendtgjøres. Halsnæs-Frederiksværk Birk, den 12te Jannai-1898. (\ J. Hvalsø Møller. Sorø Amt. Ringsted, For undertegnede Magistrat er idag anmeldt, at Kjøbmand ('lemmen Andreas Jensen af Svendborg og Tømmerhandler Niels Tlionms Selialdemose af Pingsted under Firma: „Cementvarefabriken Ring­sted limit. C. A. Jensen, N. Selialdemose" drive Fa}>riksvirksomhed i Ivitigsted. Ved­tægternes Dato er af 1,-^de Jainiai-1898. l>e­ slyrolsoci-( Mciu1)1011 A 11(1 rcas JciiHC II oft' AniiicMelsc l'ni Fred, \V. Salira i Xa-st­NiclBThoiiiasSc'haldeiiiosc; sidsliiævn-vven lil Medlemmerne skal ikke ske i do ol-' Prokura. l'entlioe Tidender. Xæntvcd J>oro^•J^lll('Storko)ll(")l•ol i Korsør, don 8do Jan. stad, om, at de som eneste ansvarlige 18!t8. I Indehavere af Firmaet „Anker Serensen'" Siflotr. drive Fabriksdrift i bemeldte Kjøbstad ^ med Forretningskontor sammesteds, samt at de hver især have ubegrænset Ret til I at tegne Firmaet. I I'y-o Velsellou af Xvsu er udtraadt af og i hans Sted Pastor TIieodiM' Hansen af Priestø indtraadt i P)estyrc'lsen for „Sj^arekassen for l'r.TStfl lly (»a: (hne^ii'*. r.y- o. C. Andersen for Firmaet „De forenede Ilvide-\ are-Forretningers liager. Vett & Wessel" i sin Tid med­delte Prokura er tilbagekaldt, og at der istedetfor er meddelt L. Larsen Prokura; 2) Kjøbmand Ignatz lireuni, der i eget Navn driver Handel her i Staden, har meddelt Christian Helmer i»renm Prokura. .Ma,L>isti-aten i Odense, den 21(le Januar 1898. F Simon}!. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at det er en l'ejl, naar Aktiekapitalen i „Aktieselska­bet Fyens Teleionselskal>" i den tidligere Amneldelse om nævnte Aktieselskal) er angivet til 40(),()()0 Kr.; Aktiekapitalen udgjør o00,0(>0 Kr., fordelt paa 48G Stkr. Aktier a 100'> Kr. og 2r)(:) Stkr. ^\ktier a 250 Kr,, livoraf dog et Belob af 100,000 Kr.. fordelt paa .100 Stkr. Aktier å lOOO Kr., ikke cirkulere, ikke deltage i Ud­byttets I'ordeling og ikke kunne afhændes uden med GeneralforsamlingensSamtykke. INIauistraten i Odense, den 31te Declu-. 1S<)7. /''. Siwoin/. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om: 1) at Komman­ditisten er udtraadt af Firmaet „Chi*. Hennings & Co.", hvilket Firma iøvrigt føres uforandret, 2') at Interessenterne i Firmaet „Odense Danipvaskeri (limiteret)'-. Dhrr. Avlsbruger I'eder Jørgensen, Kjøb­mand J. (\ Møller dansen og Rebslager Jørgen Jørgensen have forøget deres Indskudskapital i bemeldte Firma med 2000 Kr. for hver, saa at hver af Inter­essenternes Indskud nu andrager 8000 Kr. ^Magistraten i Odense, den olte Deoenihei­1897. F. Simoni/. I Henhold til IJOV af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Kjøbmand, Fabrikant og Blikkenslager Ernst Wilhelm LøngreendriverHandel,Fabriksvirksomhed og Haandværk her i Staden under Firma: „Wilh. liøngreens Fabriker" som eneste ansvarlig og til at tegne Fimiaet beret­tiget Deltager. Knnd Frydendalil og Mørten Koreli have hver for sig Prokura. iNIagistraten i Odense, den 6te Januar 1898. F. Simonij. 1 Henhold til Lov af Iste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Kommandit­selskabet „Søndergades Dainpvæveri i Odense red L. Larsen m. Fl.s Eftertølger" har overdraget sin Forretring til et andet Kommanditselskal), der under Firma: „Søndergades Dampvæveri i Odense, H Mikkelsen & Co." og med Hans Milvkel­sen som eneste ansvarlig og til at tegne Firmaet berettiget Indehaver driver Fabri­kation hei' i Staden. ]Maaistvaten i Odense, den odie Jan. 1898. F. Bimoiuj. kautionister in solidum. OUeiitlig IV- Bogense, kjendtgjørelse til Medlemmerne skal ikke Overensstemmende med Lov om finde Sted, og kun Bestyrelsens Medleni-Handelsregistre m. m. at' 1ste Marts 1889 mer i Forening kunne tegne .Firmaet. hekjendtgjøres herved, at i'hv. Kjøbmand Tngen har I^rokura. ('(ninul hS'filerik (latzwiller for Magi­ Saxk jøhing RorgmeHterkontor, den 17do straten liar anmeldt, at den af ham un­ Januar 180H, der Firma „(lir. SaiiisoiiH Et'tcrfølser" /i'. sørppscti her i Byen drevne Handelsforretning er ophørt. IJo.treiiRo Kjø]»stai8trat,'"(len 4de Januar 1808. Aage Faher, kst. Helium og Hindsted Herreder, Det bekjendtgiøres lierved, at Besty­relsen for „Aktieselskabet llelluni-Hindsted Herreders Sparekasse" i Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 under 19de d. M. har anmeldt for mig, at derunder 30te November 1897 er udarbejdet vedtaget et Tillæg til og Forandringer iSparekassens tidligere \'edtægter. I rolliun-Hindsted Jlerreders Kontor,Terndrup, (len 22. Januar 1898. CV/r. J. Bjerre. Kjær Herred. Overensstemmende med Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 l)ekjendtgiøres det herved, at Fabrikanterne (liristen Severin Sørensen og Anders .len sen, begge af N. Sundby, for mig have .'Hirneldt, at de under Firmanavn „Jensen & Sørensen" agte at drive Fabriksvirksom­hed i Xnrre Sundby; de ere begge ansvar­lige Indehavere af F'irmaet, h\ds Forret­ningskontor er i N. Sundby. Kjær Herreds Kontor, den 7de Jannar 1898 A'. Ai)dermi. Tliist(Ml Amt. Vester Han Herred. I Henhold til B'irmaloven af Iste Marts 1889 har „Spare-og Laanekassen for Klini-Tliorup Pastorat" under 21de d. M. anmeldt, at Jeus Møller er død, og at istedetfor til Bestyrelsesmedlem er valgt (laardejer Niels Vlir. Jensen Møller af »Højbjerggaard« i Klim Sogn. Han Herredernes Kontor, den 24de Januar 1898. M. Kjeldsen. Hassing og Refs Herreder. Bestyrelsen for „Spare-og Laane­kassen iliilligsø (Ijettrup Sogne" anmelder, at Lærer N. Christensen, tillige lustitutets Kasserer, Bogholder samt Formand, i Hilligsø Skole er fratraadt Bestyrelsen, og at i hans Sted er valgt Lærer U. A. Laursen i Gjettrup Skole, der tillige er Sparekassens Kasserer, Bogholder og For­mand. Ret til at tegne Firmaet har Kas­sereren og 2 P>estyrelsesmedlemmer. Hassing og Ilels, Herreders Kontor, den 3die Januar 1898. Velsehou. \jb()rg Amt. Viborg. For Magistraten er anmeldt, at Frede­rik Carl Christian Skow, boende i \'iborg, er indtraadt som ansvarlig Deltager i Firmaet „Sko^v & Co." i Viborg. Hver af Deltagerne tegner Firmaet. N'ihoi'g Kjøbsta8. j). I), er anmeldt, at Kjøhmand Andreas Marius Nielsen al Aarhus er ind­traatlt som Deltager i Firmaet „Aarhus Vin-Koiupasui"* nied Ilet til at tegne l<'irmaet, Aarlins Ma»iHtrat, den 18do .lannar 1HV)8. Til Aarhus IIundelsref>ister er an­meldt, at Kjøhmand Henrik Wilhelm i{i'(>,i;'e under 1ste Januar 189rug og Landl)rug, med H jemsted i I lorsens, nu bestaar af 5 Medlemmer, derere: Trav handler Niels Laursen af Horsens, Direktøi-INmiI Christian tilud af Kjøbenhavn, Fal)rikant Peter Morell af Horsens, Over­retssagfører Emil Knud Levy af Kjøbeu­havn og l'abrikant Wilhelm l'aaseli af Horsens. Selskabets Vedtægter ere nu af 13de Oktober 181)7. Ret til at tegne Firmaet har Fa))rikant Wilhelm Paasch. Aktiekai)italens Størrelse er 300,000 Ki-,, der er fuldt indbetalt, og som er fordelt |)aa 250 Aktier a 1000 Kr. og 250 Aktier å 200 Kr. Aktierne lyde paa Ihænde­haveren. Bckjendtgjørelse til Medlem­merne sker i Berlingske Tidende, Horsens Avis og Horsens Folkeblad. 1 lorsens I>or<^nu'sterkontor, den l.^de .Ta­nnar 18M8. Lendroj). Ning Herred. Det bekjendtgjøres herved, at CJaard­ejer Kske Ovlesen af Starup, Husejer Soren Andersen af Poel og Husejer Kristen Itasmussen af Malling Mark ere udtraadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet .,)fa]lini;' Sof;ns Forhrussf'oreninj;-'. og at ilderes Sted ere indtraadte(Jaardejer Niels Rasmus­sen afLynnedru}),CiaardejerLaurs.lakohsen af Malling og Karetmager IL Moller af Mallinjr. Ning llerredr^ Kontor, Aarhus, den 12te .lannar 1898. C. X. (rregersfu Hjelmslev og Gjern Herreder. Bestyrelsen for Skanderup-Stilling" SjKire-Oli" fiaanekasse har til Handels­registret anmeldt, at Partikuliei' Søren Nielsen af Stilling-Ostergaard og Partikulier Johannes Jensen af Oram ere udtraadte af liestyrelsen, samt at Oaardejer Peder Christensen af Stilling og Ciaardejer Peter 13 Nielsen af Gram eve iiicltraadte i de al'­gaaede Bestyrelsesmedlemmers Sted. I Ijelmslev-Gjern Herreciers Kontor, Skander­l)org, den Ilte Jannar 1898. 'fliielfi. Kaiiders Amt. Randers. Kojisnl J'eler To])ia.s Telersen. Mægler Adolpli Andersen og Sagfører Johan tiiri stian Jensen amnelde, at Aktieselskabet Randers Tra'varefabriker driver Trævare­fabrikation og Handel i Randers. Dets \''edtægtcr ere af Ote Oktober 1897. Be­styrelsen bestaar af 3 Medlemmer, valgte paa 3 Aar, for Tiden ovennævnte P. l^etersen, A. Andersen og J. C. Jensen, alle i Randers. Ret til at tegne Firmaet tilkommer Bestyrelsens Medlemmer i et Antal af 2. Aktiekapitalen er 250,000 i\r. (400 a 500 Kr., 500 a 100 Kr.), der er fuldt indbetalt. Aktierne lyde ])aa Ihændehaver. Bekjendtgjørelse til Med­lemmerne sker i »Randers Amtsavis« og »Randers Dagblad«. Prokura har et livilketsomlielst nuværende Medlem af Bestyrelsen i Forening med Direktøren William Frederik Henry Ernst Lysholm. Randers Magistrat, den 6te Januar 1898. Stemann. Grenaa. 'I'il Grenaa Kjøbstads Handelsregister er anmeldt, at Markus Sikker Hansen og liasmus Petersen under Firmaet „Hansen Petersen" driver Haandværk i Grenaa. Kun begge Deltagerne i Forening kunne forpligte Firmaet. (Irenaa Borgmesterkontor, den 20de Januar 1898. liOtlie. Gjerlev og Onsild Herreder. I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres lierved, at det for mig af Gaardejer og Sognefoged C. l'obsl (For­mand), Gaardfæster Espen Andersen og Smed Anders Christian Nielsen, alle af Kjærby, (laardejerne Jens Thorsen og Lars Andersen af Hem, Gaardejer Niels Pedersen og Husmand Christen Lanrsen lUigfi'e af Skrødstrup samt Boelsmand Jens Christensen Kndsk og Husmand Pedei* Christian Pedersen af Sem, der danne Bestyrelse for Kja'rl>ybro Urn^'S­foreninft", er anmeldt, at denne Forening vil uddele Varer til Foreningens Med­lemmer, men ikke drive Handel. For­eningens Hjemsted er i Hem-Sem Kom­mune. Dens Vedtægter ere af 25de Juli d. A. Ved Optagelsen i Foreningen er­lægge; Gaardmænd og Ligestillede 2 Kr., Husmænd 1 Kr. og Tjenestefolk 25 Øre. Medlemmerne hefte solidarisk. Offentlig Bekjendtgjørelse til Medlemmerne skal ikke fmde Sted, og kun den samlede Bestyrelse har Ret til at tegne Firmaet. (irjerlev-Onsild Herreders Kontor i ^lariagei', den 5te Januar 1898. G. Hansen. Nørhald, Støvring og Galten Herreder, Bestyrelsen for Hald ogOmeft'nsHrn^s­forening har under D. D. anmeldt, at Husmand Karl Sørensen Møller af Hald er indtraadt i Bestyrelsen i Stedet for Husmand Niels Pedersen, ibidem. Nørhald m. 11. Herreders Kontor, Randers, den 7de Januar 1898. Feddersen, konst. Pvibe Amt. Ribe. Det er anmeldt, at Ingeniør Hans Petersen og Justitsraad, Bankdirektør Johan Frederik Mickeisen, eller nu hans Enke, Frederikke Lovise, født lUoch, med hendes Lavværge, Prokurator Oeorg Kri­stotter Styruj), der har Prokura for Enken, under Firma „Hihe (^ikorieiahrik. H. l'eterseil & drive l^'ahriksvirksomhed i Uibe, hvor de have Bopæl og Forret­ningskoiitor. Fh-maet tegnes al en af de to nævnte Forretnings -indehavere og eneste ansvarlige Deltagere. ivibo -Matiistrat, don l'2te Januar 1898. r. Hjort. Det er anmeldt, at den af niskoiitobank, Aktieselskab" nnder Firma „Uibe Cikorietabrik ved Kibe Diskonto bank, Aktieselskab'" her drevne Fabriks­virksomhed er ophørt, og den Ingeniør II. Petersen meddelte Prokura dermed tilbagekaldt. l!il)(' Maffistnit, don iStc Januar 1898. r. Hjort. Gjørding og Malt Herreder. I Dag har jeg modtaget Anmeldelse om, at i^ronip Si>ai'ekasse driver alminde­lig Si)arekassevirksomhed i Henhold til Vedtægter af 10. December 1807 med Kontor i Brørup under Bestyrelse af; (^laardejer, Dbmd. Viliiiiii Peter Nielsen, liulvad, Formand; (4aardejer Soren .laeol> Sorensen, il)dm.; Gaardejer, T'and. jur. Anders Pedersen, Klevanggaard; Gaardejer og Møllei-Ebbe Jensen Ei>besen, Sønder­skov Mølle; (laardejei-.lori?en Herman Madsen, Nielsbygaard; (Gaardejer lians Peter Koek, (Trundl)ækgaard, og Ponl Sv<'i>li'in> .lensen, P)rørup, Kasserer. l'\tr manden og Kassereren i Forening tegne Firmnot. 88 Medlenmier hæfter som Garanter for hver 300 Kr. og 1 Medlem for 000 Kr.; den licle Sikringssum er altsaa 27,800 Kr. Der skal ikke ind­ \'arsles i oH'entlige Tidender. (ijørding-Malt llorroder, lIolHtcd, don ')(»• Jannar 1808. F. Friis. Kiiiglvjøbiiig Amt. Ringkjøbing. I Henhold til Lov om Handelsregistre, Firma og l'rokura af 1ste Marts 1889 be­kjendtgjøres herved, at Direktionen for Aktieseiskal>et „lUngk.jøbin^? Landbol)aiik" i Uingkjøbing G. D. har anmeldt, at Bankens Aktiekapital er udvidet fra 70,000 Kr. til 100,000 Kr., der er fuldt indbetalt, at Kapitalen er fordelt i 80 Aktier a oOO Kr., 140 Aktier a 200 Ki-. og 302 Aktier å 100 Kr., at Aktierne lyde paa Navn, og at der den 20. Oktbr. 1897 er vedtaget nogle Forandringer i Bankens Love, som træde i Kraft den 1. ds. IVjrginCHtorkoutorot i Ivijigkjobing, don Glo Januar 1898. Bich. Eheroth. • ' •»I..I' ' • •.—'cc ^^•• • Nr. 1 for 1898, l''/^ Ark, færdigt fra Trvkkoriet den 10de Februar 1898. Udgiver: Expoditionspokretær i Justitsministoriet IIovodkommiHsionær: V. Thaninfi &. Appel, M. P. Friis, St. Kongenngade (50. K. Kjøbmagergade 1(J. K. Kjøbenliavn 1898. — (/ontraltrykkoriet.